Fondsbørsmeddelelse nr februar Årsregnskabsmeddelelse Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

2 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT 02/01 (Mio. kr.) Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer (indtægt) Basisindtjening Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Årets resultat i procent af gns. egenkapital 8,2 8,6 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 10,5 11,3 Omkostninger i procent af basisindtægter (O/I) 34,2 34,6 Solvensprocent 10,4 10,1 Kernekapitalprocent 10,3 9,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Rating af obligationer - Moody's Aaa Aaa Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

3 BERETNING Resumé af udviklingen i 2002 For Realkredit Danmark koncernen kan udviklingen i 2002 sammenfattes således: Realkredit Danmark koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. i 2002 mod mio. kr. i Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Størrelsen af basisindtjeningen svarer til den forventede ved seneste kvartalsrapportering. Realkreditudlånet voksede til 469 mia. kr. ved udløbet af 2002 mod 448 mia. kr. ved årets begyndelse. Solvensprocenten ved udløbet af 2002 udgjorde 10,4 procent mod lovens minimumskrav på 8,0 procent. Resultat Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2002 mod mio. kr. i I basisindtægterne er indeholdt øgede bidragsindtægter og gebyrer som følge af den stigende udlånsportefølje, men også lavere nettorenteindtægter på grund af det lavere renteniveau i 2002 sammenlignet med året før. Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde i 2002 i alt mio. kr. mod mio. kr. i Omkostningerne i procent af basisindtægterne er reduceret fra 34,6 procent i 2001 til 34,2 procent i Tab og nedskrivninger på fordringer gav i 2002 en indtægt på 74 mio. kr. mod en indtægt på 33 mio. kr. året før. Regnskabsposten viste netto en indtægt, fordi der sker indbetaling på tidligere afskrevne fordringer, og i 2002 indeholdt indtægten en betydelig indbetaling fra afslutning af et større konkursbo. Behovet for at foretage nedskrivninger er ikke øget i året, blandt andet som følge af, at restancerne fortsat er på et meget lavt niveau. Beholdningsindtjeningen, der omfatter afkastet af egenbeholdningen efter et passivt afkast og efter administrationsomkostninger, udviste i 2002 en indtægt på 274 mio. kr. mod 146 mio. kr. året før. Egenbeholdningen er defineret som den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til udlånsaktiviteten. Omkostninger ved fusion beløb sig i 2002 til 17 mio. kr. mod 115 mio. kr. året før. Udgiften vedrører fratrædelser og blev for 2002 afholdt i 1. kvartal. Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank. De gældende sambeskatningsregler for fordeling af den danske skat i koncernen medfører, at Realkredit Danmarks aktuelle skatteprocent for 2002 forventes at udgøre 28 procent, hvor den gældende skattesats er 30 procent. Den samlede skatteudgift for 2002 udgjorde 822 mio. kr., heraf 48 mio. kr. vedrørende efterregulering af skat for Hele årets resultat henlægges til egenkapitalen. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

4 Kapital og solvens Udviklingen i den ansvarlige kapital og solvens kan illustreres således: ANSVARLIG KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,4 10,1 Kernekapitalprocent 10,3 9,9 Den ansvarlige kapital i Realkredit Danmark koncernen pr. 31. december 2002 på mio. kr. svarer til en solvens på 10,4 procent, hvor lovens krav er 8,0 procent. Overdækningen udgjorde således mio. kr. Danske Bank koncernen vurderer løbende kapitalbehovet i koncernens selskaber og i den forbindelse også behovet for kapitalindskud i Realkredit Danmark. Egenkapitalen blev i 2002 øget med årets resultat på mio. kr., hvortil kommer 4 mio. kr. vedrørende udskudt skatteaktiv i en associeret virksomhed. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. Realkreditmarkedet Det samlede bruttoudlån på realkreditmarkedet udgjorde i mia. kr. mod 334 mia. kr. sidste år. Bruttoudlånet i 2002 er fordelt med 143 mia. kr. i 1. halvår og 189 mia. kr i 2. halvår. Den øgede aktivitet på realkreditmarkedet i 2. halvår 2002 har sin baggrund i rentefaldet fra 3. kvartal. Mest markant var rentefaldet på obligationer med kort løbetid. Ved årets udløb udgjorde renten på et 30- årigt fastforrentet udlån 5,5 procent, og renten på FlexLån type F1 (100 procent årlig rentetilpasning) udgjorde 3,0 procent. Ejendomspriserne steg ifølge Realkreditrådets statistik fortsat i 2002, men som helhed med en lavere stigningstakt. Parcel- og rækkehuse steg således 2,4 procent i 2002 sammenlignet med knap 7 procent året før. I 4. kvartal 2002 blev der for første gang i mange år som gennemsnit for hele landet registreret et prisfald for parcel- og rækkehuse. Der er ikke noget entydigt mønster i, hvordan prisændringerne i slutningen af 2002 fordeler sig geografisk. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

5 Konkurrencesituationen Realkredit Danmark er Danmarks største realkreditinstitut med et udlån på 469 mia. kr. ved udgangen af 2002, svarende til 35,6 procent af det samlede realkreditudlån. Af stigningen i udlånet i 2002 på i alt 21 mia. kr. udgør privatmarkedet 70 procent, byerhverv 10 procent, landbrug 9 procent og boligudlejning 11 procent. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 32,4 procent i 2002 mod 33,0 procent i Markedsandelen for nettonyudlånet faldt fra 31,6 procent til 27,7 procent. Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. Udviklingen i markedsandele afspejler, at Realkredit Danmark i forbindelse med konverteringerne i 3. kvartal 2002 ikke opnåede en markedsandel svarende til sin andel af de samlede realkreditudlån. Realkredit Danmark var i forhold til branchen som helhed mere tilbageholdende i sin vurdering af, hvilke kunder der kunne have fordel af at omlægge deres lån, og kunderne valgte i vid udstrækning at følge dette skøn. En medvirkende årsag til faldet i markedsandele i 3. kvartal var også, at Realkredit Danmark har en større andel af rentetilpasningslån end branchen som helhed, og derfor ikke har haft basis for så store omlægninger til lavere forrentede lån, herunder i forbindelse med serieskiftet pr. 1. september Udviklingen kvartal for kvartal fremgår af nedenstående tabel: MARKEDSANDEL, ALLE MARKEDER 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. (procent) Bruttoudlån 33,2 29,3 32,2 35,6 32,6 Nettonyudlån 27,4 25,6 26,9 31,9 33,2 Der blev i 2002 gennemført en ændring i retning af en udvidet anvendelse af Kundelinien og en tættere fysisk tilknytning mellem realkreditkontorer og bankfilialer. Disse tiltag, som vil fortsætte i 2003, forventes efter fuld implementering at styrke kunderelationerne, øge synergifordelene og medføre vækst i udlånet. Funding Realkredit Danmarks udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs. Ved årets udløb havde Realkredit Danmark udstedt obligationer for 568 mia. kr., svarende til 36 procent af udstedte realkreditobligationer på det danske marked og 24 procent af samtlige obligationer, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Af Realkredit Danmarks obligationer udgik 91 mia. kr. den 2. januar 2003 i forbindelse med udløb og udtrækninger. En stor andel af Realkredit Danmarks udlån udbetales som FlexLån. For 2002 udgjorde FlexLån 55 procent af Realkredit Danmarks bruttoudlån sammenlignet med 56 procent året før. Denne udvikling på lånesiden har betydet, at refinansieringen ved årsskiftet stiger år for år. Ved auktionen den 17. december 2002 over obligationer til brug for refinansieringen pr. 2. januar 2003 blev der solgt obligationer for 61 mia. kr. mod 44 mia. kr. året før. Alle Realkredit Danmarks obligationer udstedt efter 1. septemb er 1992 har den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, nemlig Aaa, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Det danske realkreditmarked blev i 2002 omtalt i rapporter fra de internationale kreditvurderingsbureauer, der konkluderede, at danske realkreditobligationer generelt har en meget lav risiko. Dette ventes at styrke den internationale interesse for danske realkreditobligationer. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

6 Udenlandske investorer ejede ved udgangen af pct. af Realkredit Danmarks obligationer. Forventninger til 2003 I 2003 forventes fortsat vækst i udlånet og en fortsat høj markedsandel. Stigningen i forretningsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Nettorenteindtægterne forventes imidlertid at blive lidt mindre som følge af et lavere renteniveau. Omkostningerne forventes at stige som følge af øgede aktiviteter vedrørende udvikling af nye ITsystemer i forbindelse med konverteringen til Danske Banks centrale IT-platform. På denne baggrund forventes basisindtjeningen før tab og nedskrivninger at blive på nogenlunde samme niveau som i Tab og nedskrivninger på fordringer forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Beholdningsindtjeningen i 2003 vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Finanskalender 2003 Realkredit Danmarks årsrapport for 2002 offentliggøres samtidig med denne årsregnskabsmeddelelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside, Realkredit Danmark afholder ordinær generalforsamling den 24. marts 2003, kl på selskabets kontor, Jarmers Plads 2, København. Der forventes følgende offentliggørelsestidspunkter for Realkredit Danmarks regnskabsmeddelelser i 2003: - Kvartalsrapport 1. kvartal 6. maj Halvårsrapport 21. august Kvartalsrapport kvartal 28. oktober København, den 20. februar 2003 Kontaktperson i Realkredit Danmark: Administrerende direktør Sven Holm, tlf I\Dat\3662all\reggrp\2002\Årsrapport 2002\ RGMEDD Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads København V Tlf Fax CVR-nr København Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

7 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal (Mio. kr.) Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtj Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Årsregnskabsmeddelelsen for 2002 er udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer samt Finanstilsynets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse mv. for realkreditinstitutter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år bortset fra den regnskabsmæssige behandling af erhvervet goodwill, der er ændret som følge af implementering af regnskabsvejledning nr. 18. Med effekt fra 1. januar 2002 aktiveres erhvervet goodwill og amortiseres over den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Efter den hidtidige praksis blev goodwill straksafskrevet over egenkapitalen i købsåret. Da ændringen alene foretages for anskaffelser efter 1. januar 2002, og koncernen ikke har foretaget anskaffelser i 2002, er der ingen beløbsmæssig effekt på aktiver og passiver, egenkapital, resultat og pengestrømme i Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

8 Realkredit Danmark koncernen UDVIKLING I EGENKAPITAL (Mio. kr.) Egenkapital, primo Tilgang ved fusion Nedskrivning på immaterielle aktiver - -2 Udskudt skat i associeret virksomhed 4 - Årets resultat Egenkapital, ultimo Aktiekapitalen består af stk. aktier à 100 kr. og ejes fuldt ud af Danske Bank A/S. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

9 Realkredit Danmark koncernen HOVEDTAL Opstillet i overensstemmelse med specifikationskravene for realkreditinstitutter. RESULTATOPGØRELSE (Mio. kr.) Proforma Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver Andre ordinære udgifter mv Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Minoritetsaktionærer Årets resultat BALANCE (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Solvensprocent 10,4 10,1 11,2 11,3 11,1 12,0 Kernekapitalprocent 10,3 9,9 9,7 9,4 9,0 9,2 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 11,6 11,4 10,1 9,8 10,2 13,6 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 8,2 8,6 7,1 6,8 7,4 9,4 Indtjening pr. omkostningskrone 3,07 2,82 2,51 2,25 2,24 2,75 Valutaposition (pct.) 3,0 12,5 5,2 5,8 0,5 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (pct.) 4,7 6,5 3,6 2,4 5,0 4,3 Udlån i forhold til egenkapital 18,6 19,3 19,8 19,8 20,6 20,8 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Rating af obligationer - Moody's Aaa Aaa Aa3 Aa3 Aa3 Aa3 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse /11

10 Realkredit Danmark koncernen PENGESTRØMSOPGØRELSE (Mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet: Resultat før skat Reguleringer for ikke-likvide driftsposter: Kursregulering af fonds Af- og nedskrivninger mv Formindskelse(-)/forøgelse af nedskrivninger på udlån 5-36 Betalt skat Forøgelse(-)/formindskelse af tilgodehavender mv Formindskelse(-)/forøgelse af skyldige beløb mv I alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Køb(-)/salg af værdipapirer Forskydning i repo- og reverse-forretninger Forøgelse(-)/formindskelse af andre udlån Nettoinvestering i øvrige anlægsaktiver I alt Forøgelse(-)/formindskelse af realkreditudlån Forøgelse/formindskelse(-) af funding Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Indfrielse af supplerende kapital I alt Ændring i likvider Likvider primo Likvider i fusionerede virksomheder - 49 Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Heraf reverse-forretninger Likvider ultimo i alt Pengestrømsopgørelsen for 2001 er udarbejdet på grundlag af fusionsåbningsbalancen. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse / 11

11 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG BEHOLDNINGSINDTJENING (Mio. kr.) 2002 Basis- Fusions- Eliminer- Beholdningsindtjening omkostninger inger indtjening I alt* Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele Ordinært resultat før skat Basis- Fusions- Eliminer- Beholdningsindtjening omkostninger inger indtjening I alt* Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele Ordinært resultat før skat * Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling. Forretningsområdet Realkredit i Danske Bank koncernen er fra 2002 identisk med aktiviteter udøvet af Realkredit Danmark koncernen. Basisindtjening før tab og nedskrivninger for forretningsområdet Realkredit er i Danske Banks årsrapport opgjort til mio. kr. sammenholdt med mio. kr. i Realkredit Danmark. For at gøre forretningsområderne i Danske Bank koncernen sammenlignelige beregnes forretningsområdets renteindtægter på grundlag af områdets risikovægtede poster. Forskellen i basisindtjening på 286 mio. kr. mellem forretningsområdet Realkredit og Realkredit Danmark er væsentligst udtryk for, at det beregnede kapitalafkastgrundlag for forretningsområdet er lavere end Realkredit Danmarks egenkapital. Flere administrative funktioner vedrørende ejendomsfinansiering i Danske Bank koncernen er i 2002 blevet samlet i Realkredit Danmark. I forbindelse hermed blev der fra Danske Bank til Realkredit Danmark overført 200 medarbejdere. Realkredit Danmark afgiver uændret gebyrer til Danske Bank til dækning af bl.a. omkostningerne ved denne administration. Banken refunderer derfor Realkredit Danmark disse omkostninger. De samlede refusioner i 2002 på 127 mio. kr. er i basis-/beholdningsindtjeningsmodellen modregnet i omkostningerne. I det officielle regnskab er det refunderede beløb medtaget under gebyrer. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse / 11

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere