INDHOLD. For yderligere information, se TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER

2 INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i. For yderligere information, se Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution BERETNING 3 Highlights 4 Hoved og nøgletal 6 Koncernens resultater 12 Forventninger 14 Forretningsområdernes resultater TELEKONFERENCE I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag 1. november kl : Danmark: International: PÅTEGNING 19 Ledelsespåtegning FINANSIELT REGNSKAB 20 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter SUPPLERENDE INFORMATION 40 Kvartalstal Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: pages/webcasts.aspx Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på følgende adresse: pages/finansielle_praesentationer.aspx Delårsrapporten kan downloades på: YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Helene Aagaard Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz SPROG Denne rapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. FORSIDEFOTO Nybro gasbehandlingsanlæg. 2 af 40

3 Henrik Poulsen, adm. direktør: Det er et utilfredsstillende resultat, vi leverer for årets første ni måneder. Det er ligeledes utilfredsstillende, at vi må nedjustere vores forventninger til driftsresultatet for. Det skyldes ikke mindst et europæisk gasmarked præget af overudbud og lave marginer bl.a. som følge af, at lave CO 2 - og kulpriser medfører, at de kulfyrede kraftværker er mere konkurrencedygtige end de gasfyrede. Dette har medvirket til betydelige hensættelser og en markant forværret resultatudvikling i forretningsområdet Energy Markets. De øvrige fire forretningsområder udvikler sig som forventet. Herunder ser vi fortsat et stort potentiale i vores to primære vækstområder, Exploration & Production og Wind Power. Den dårlige resultatudvikling i har øget behovet for markant at styrke DONG Energy's indtjening, afkast på den investerede kapital og kapitalstruktur. Til det formål arbejder vi på en handlingsplan med henblik på at reducere omkostningerne med 1 mia. kr. inden udgangen af, frasælge ikke-kerneaktiviteter, prioritere de fremadrettede investeringer og restrukturere vores tabsgivende aktiviteter i gasmarkedet. Delårsrapport - 9 måneder - Lavere forventning til årsresultat Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af med følgende forventninger og hovedtal i forhold til de første 9 måneder af : EBITDA udgjorde 6,7 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 11,7 mia. kr. i de første 9 måneder af og var påvirket af hensættelse på 2,3 mia. kr. på tre langsigtede tabsgivende gaslagerkontrakter i Tyskland. Disse kontrakter blev indgået i 2006/2007, hvor adgang til lagerkapacitet var en forudsætning for at operere på markedet. Den nuværende markedssituation har medført, at værdien af lagerfleksibilitet er væsentligt reduceret og kontrakterne er derfor tabsgivende. Endvidere er der hensat 0,6 mia. kr. vedrørende tabsgivende kontrakt fra 2007 på kapacitet i LNG terminalen i Holland som følge af overkapacitet på markedet. Ingen af disse hensættelser påvirker pengestrømmene. Herudover var der bortfald af engangsindtægt i fra genforhandling af gaskontrakter, lav produktion og spreads for de termiske kraftværker samt omkostninger til reparation af Siriplatformen. Der var derimod et højere EBITDA fra vindaktiviteterne og i Exploration & Production var både produktionen og priserne højere Resultat efter skat blev -2,4 mia. kr., hvilket var 5,9 mia. kr. lavere end de første 9 måneder af. Faldet skyldtes lavere EBITDA, nedskrivninger på 2,7 mia. kr. samt højere afskrivninger. Derimod var der positiv effekt fra avance ved salg af virksomheder på 2,0 mia. kr. efter skat Pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til 5,0 mia. kr. fra 8,2 mia. kr. i de første 9 måneder af. Dette skyldtes primært det lavere EBITDA (før hensættelser) samt stigende pengebindinger i arbejdskapital Nettoinvesteringer udgjorde 11,6 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 12,3 mia. kr. i samme periode året før. Bruttoinvesteringer udgjorde 14,8 mia. kr. og vedrørte primært udbygning af vindaktiviteter samt olie- og gasfelter, mens frasalg primært vedrørte Oil Terminals Forventninger I forbindelse med halvårsrapporten blev det oplyst, at forudsætningerne, der lå til grund for forventningen til EBITDA for Energy Markets i, var forværret siden begyndelsen af året som følge af en række forhold, der alle reducerer EBITDA. I forhold til udmeldingen i halvårsrapporten reducerer ovennævnte hensættelser til tabsgivende kontrakter på 2,9 mia. kr. og forsinket idriftsættelse af London Array forventningerne yderligere. For at forbedre indtjeningsevnen og styrke kapitalstrukturen fremadrettet iværksættes en effektiviseringsplan inden udgangen af, der skal reducere omkostningerne med 1 mia. kr. årligt. Dette skal blandt andet opnås via nedlæggelse af stillinger. Derudover forventes der gennemført frasalg for 10 mia. kr. i På basis af ovenstående forventes et EBITDA i på 8,5-9 mia. kr. Dette er en nedjustering i forhold til udmeldingen i halvårsrapporten, hvor EBITDA i var forventet at blive i niveauet 10% lavere end. EBITDA i 2013 forventes at ligge væsentligt over som følge af omkostningsreduktioner, idriftsættelse af nye aktiver samt bortfald af engangseffekt fra hensættelserne på tabsgivende kontrakter i. Kapitalstrukturen forventes tilsvarende forbedret. En mere præcis forventning til EBITDA og kapitalstrukturnøgletal for 2013 vil blive udmeldt senest i forbindelse med årsrapporten for. 9 måneder 9 måneder Δ Nettoomsætning EBITDA (4.989) Periodens resultat (2.401) (5.932) Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.226) Bruttoinvesteringer (14.776) (13.328) (1.448) Nettoinvesteringer (11.612) (12.281) 669 Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld steg med 9,6 mia. kr. fra udgangen af til 33,2 mia. kr. 3 af 40

4 HOVED OG NØGLETAL BUSINESS PERFORMANCE 9 måneder 9 måneder 3. kvartal 3. kvartal Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning: Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter / elimineringer (13.557) (11.358) (4.340) (3.185) (15.302) EBITDA: Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets (3.419) (3.140) (128) Sales & Distribution Andre aktiviteter / elimineringer (8) 42 EBITDA korrigeret for kulbrinteskat (363) EBIT (2.420) (3.024) Justeret resultat af primær drift (4.081) (3.492) Periodens resultat (2.401) (3.156) Nøgletal Finansiel gearing x 0,63 0,52 0,63 0,52 0,41 Justeret nettogæld / EBITDA 1 x 4,0 1,9 4,0 1,9 1,9 Afkast af investeret kapital (ROCE) 1 % (5,5%) 8,0% n.a. n.a. 5,7% Justeret afkast af investeret kapital (ROCE adj.) 1 % (8,8%) 12,1% n.a. n.a. 9,2% Mængder Olie- og gasproduktion 22,2 19,5 7,6 6,9 26,4 Elproduktion 11,2 15,7 2,6 3,5 20,4 - termisk 7,9 12,5 1,6 2,4 16,0 - vind og vand 3,3 3,2 1,0 1,1 4,4 Varmeproduktion 28,3 29,2 2,9 2,9 42,6 Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) 82,1 74,9 24,9 24,4 115,6 Elsalg 9,1 7,3 2,8 2,1 9,9 Gasdistribution 6,4 7,2 1,3 1,3 9,9 Eldistribution 6,4 6,5 2,0 2,0 8,8 1 Seneste 12 måneders tal. Omsætning, 9 måneder EBITDA fordeling, 9 måneder 18% 14% 81% 6,7 mia. kr. 50% 51,3 mia. kr. 8% 10% 28% 20% 23% -52% Exploration & Production Energy Markets Exploration & Production Energy Markets Wind Power Sales & Distribution Wind Power Sales & Distribution Thermal Power Thermal Power 4 af 40

5 9 måneder 9 måneder 3. kvartal 3. kvartal IFRS Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning EBITDA (623) EBIT (3.737) (3.713) Resultat ved salg af virksomheder (6) Finansielle poster, netto (1.270) (95) (668) 444 (282) Periodens resultat (3.390) (3.673) Balance Aktiver Tilgang i materielle aktiver Nettoarbejdskapital (181) Nettoarbejdskapital ekskl. leverandører vedr. anlægsinvesteringer Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld Egenkapital Investeret kapital Justeret investeret kapital HOVED OG NØGLETAL Pengestrømme Funds from operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (16.960) (14.628) (4.884) (4.270) (19.338) Bruttoinvesteringer (14.776) (13.328) (5.503) (6.325) (18.451) Nettoinvesteringer (11.612) (12.281) (5.131) (5.566) (13.060) Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 3,3 4,6 n.a. n.a. 4,1 Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Bruttoinvesteringer, 9 måneder Investeret kapital, 9 måneder 1% 1% 6% 23% 12% 6% 19% 69% 14,8 mia. kr. 16% 85,8 mia. kr. 47% Exploration & Production Energy Markets Exploration & Production Energy Markets Wind Power Sales & Distribution Wind Power Sales & Distribution Thermal Power Thermal Power 5 af 40

6 KONCERNENS RESULTATER Business performance I beretningen kommenteres på business performanceresultatet med mindre andet er angivet. Der henvises til side 9 for forklaring af forskelle mellem business performance- og IFRS-resultatet. DONG Energy s omsætning for de første 9 måneder af steg med 25% i forhold til de første 9 måneder af. EBIT- DA og periodens resultat faldt med henholdsvis 5,0 mia. kr. og 5,9 mia. kr., mens pengestrømme fra driftsaktivitet var 3,2 mia. kr. lavere. mio. kr Δ Nettoomsætning EBITDA (4.989) Periodens resultat (2.401) (5.932) Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.226) EBITDA for de første 9 måneder af var væsentligt påvirket af tab i Energy Markets. I 2006 og 2007 indgik DONG Energy tre langsigtede kontrakter om leasing af gaslagerkapacitet i Tyskland. På dette tidspunkt var adgang til lagerkapacitet en forudsætning for at kunne operere på det tyske gasmarked. Siden indgåelsen af kontrakterne har liberaliseringen og øget likviditet medført, at dette ikke længere er gældende. Værdien af adgang til gaslagre er faldet da velforsynede markeder har givet lave sommer/vinter spreads. Da der forventes begrænset vækst i Europa og fortsat velforsynede markeder betyder det, at der ikke er udsigt til en væsentlig ændring fremadrettet. Der er derfor foretaget en hensættelse på 2,3 mia. kr. på de tre langsigtede tabsgivende gaslagerkontrakter i Tyskland. Samtidig er der hensat 0,6 mia. kr. vedrørende tabsgivende kontrakt på kapacitet i LNG terminalen i Holland, som følge af forventning om, at der vil være overudbud af LNG terminalkapacitet i Europa på kort og mellemlang sigt. Disse hensættelser påvirker ikke pengestrømmene. Derudover var EBITDA i positivt påvirket af en engangsindtægt på omkring 1 mia. kr. fra genforhandling af gaskontrakter. Endvidere var der negativ påvirkning fra lavere indtjening på de gasfyrede kraftværker sammen med en negativ effekt fra øget spread mellem olie- og gaspriserne. Markedspriser (gennemsnit) Δ Oliepris, Brent USD/tdr % Oliepris, Brent DDK/tdr % Gaspris, TTF EUR/MWh % Gaspris, NBP EUR/MWh % Elpris, Nord Pool System EUR/MWh % Elpris, Nord Pool, DK 1 EUR/MWh % Elpris, EEX EUR/MWh % Green dark spread, DK 1 EUR/MWh 3,5 5,6-38% Dollarkurs DKK/USD 5,8 5,3 9% Kilder: Platts, Argus, Nord Pool, ECX. 1 Baseret på gennemsnittet af priserne for DK1 og DK2. Olie- og gaspriser Olieprisen udgjorde i gennemsnit 112 USD/tdr. i de første 9 måneder af og var uændret i forhold til samme periode i. Olieprisen har udvist store udsving i fra at runde 125 USD/tdr. i marts og efterfølgende falde til 95 USD/tdr. i juni til at ligge på 112 USD/tdr. i september. De store udsving skyldes primært markedsdeltagernes skiftende vægtning af to forhold. På den ene side de geopolitiske spændinger mellem Vesten og Iran og på den anden side den seneste udvikling i EU s gældskrise og de svagere vækstudsigter for Kina og USA. Den kontinentaleuropæiske gasbørspris (TTF) udgjorde i gennemsnit 24 EUR/MWh i de første 9 måneder af, 7% højere end samme periode i. Priserne var påvirket af reduceret udbud pga. vedligeholdelse af produktionsinstallationerne i Nordsøen samtidig med, at forsyningen af flydende gas (LNG) til det europæiske marked var lav pga. høj efterspørgsel i Asien. Generelt var den europæiske efterspørgsel efter gas svag grundet den økonomiske nedtur. Dette blev yderligere forstærket af, at den lave kulpris gjorde brugen af kul i elsektoren mere profitabel end brugen af gas. Elpriser og green dark spread Elprisen i de to danske prisområder udgjorde i gennemsnit 37 EUR/MWh i de første 9 måneder af, svarende til et fald på 27% i forhold til samme periode sidste år. Prisniveauet i de danske prisområder lå langt under normalen og skyldtes primært udbudssiden, der var karakteriseret ved højt udbud af billig el fra Norge og Sverige, hvor niveauet i vandreservoirerne har været usædvanligt højt i hele. Derudover har den Olie, USD/tdr. Gas, EUR/MWh Olie (Brent) Gas (TTF) Gas (NBP) Kilde: Platts Kilde: Argus 6 af 40

7 stigende produktion fra vindmøller været med til at presse priserne ned. På efterspørgselssiden var mildt vejr og lavere økonomisk aktivitet grundet Eurokrisen ligeledes med til at presse priserne. Den forholdsvis store prisforskel mellem de nordiske og kontinentaleuropæiske priser, betød, at transmissionsforbindelserne mellem de to regioner stort set har været fuldt udnyttede siden juli. Den begrænsede transmissionskapacitet betød, at priserne kun i et vist omfang er blevet udlignet. Elprisen i Tyskland har i i høj grad været negativt påvirket af lav efterspørgsel efter el samt lavere priser på kul. Priserne i Holland og Storbritannien er også faldet i forhold til, men højere gaspriser har begrænset faldet. I de danske prisområder var green dark spreadet 3,5 EUR/ MWh svarende til et fald på 38% i forhold til de første 9 måneder af som følge af den lavere elpris. Omsætning Omsætningen udgjorde 51,3 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 41,0 mia. kr. i de første 9 måneder af. Stigningen på 25% skyldtes primært højere gassalg og elsalg. Olie- og gasproduktionen udgjorde 22,2 mio. boe mod 19,5 mio. boe i de første 9 måneder af. Stigningen skyldtes primært øget produktion fra felterne Siri, Ormen Lange og Trym samt produktionsstart på de norske felter Oselvar og Marulk i 2. kvartal. Elproduktionen udgjorde 11,2 TWh i de første 9 måneder af mod 15,7 TWh i samme periode sidste år. Faldet skyldtes lavere termisk el- og varmeproduktion i Danmark pga. mildere vejr og import af billig el fra Norge og Sverige, samt lavere produktion fra Severn-kraftværket i Storbritannien efter nedbrud på begge turbiner i juli. Dette blev delvist modsvaret af højere produktion fra vindmølleparker, herunder Walney 1, der gik i drift i 2. kvartal, samt Walney 2, der gik i drift i 2. kvartal. Salget af gas (ekskl. eget forbrug på kraftværkerne) steg med 10% til 82,1 TWh i de første 9 måneder af og skyldtes primært højere salg i Storbritannien fra opkøbet af det britiske gashandelsselskab Shell Gas Direct, som blev indregnet i 2. kvartal, samt højere salg i Holland via samarmio. kr Δ Nettoomsætning bejdspartneren NLE (fra september ). Fremgangen blev delvist modsvaret af et lidt lavere engrossalg i Danmark og Tyskland, primært som følge af det mildere vejr. EBITDA Δ Exploration & Production Wind Power Thermal Power (667) Energy Markets (3.419) (5.651) Sales & Distribution Andre aktiviteter / elimineringer EBITDA for koncernen (4.989) EBITDA udgjorde 6,7 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 11,7 mia. kr. i de første 9 måneder af. Faldet på 43% fordelte sig således mellem forretningsområderne: I Exploration & Production steg EBITDA med 0,7 mia. kr. til 5,3 mia. kr. som følge af højere olie- og gaspriser samt højere produktion fra felterne Ormen Lange og Trym og de nye felter Oselvar og Marulk samt øget produktion på Siri som følge af, at ejerandelen er øget fra 50% til 100% ultimo, delvist modsvaret af højere omkostninger til reparation af Siri-platformen samt omkostningsførte efterforskningsboringer I Wind Power steg EBITDA med 0,5 mia. kr. til 1,8 mia. kr. som følge af produktion fra Walney 1 og Walney 2 samt indtjening fra opførelse af 50% af vindmølleparken Anholt for medinvestorer, mens højere omkostninger pga. den øgede driftsaktivitet og opbygning af forretningsområdet påvirkede EBITDA negativt I Thermal Power udgjorde EBITDA 1,3 mia. kr., hvilket var 0,7 mia. kr. lavere end i de første 9 måneder af som følge af lavere el- og varmeproduktion i Danmark pga. mildere vejr samt væsentligt lavere spreads drevet af en høj hydrobalance i de første 9 måneder af. Derudover betød frasalget af Oil Terminals i januar lavere indtjening end i de første 9 måneder af I Energy Markets faldt EBITDA med 5,7 mia. kr. til -3,4 mia. kr. Dette skyldtes primært hensættelse på 2,3 mia. kr. på tre langsigtede tabsgivende gaslagerkontrakter i Tyskland samt hensættelse på 0,6 mia. kr. vedrørende tabsgivende kontrakt på kapacitet i LNG terminalen i Holland, jf. side 6. KONCERNENS RESULTATER El og green dark spread (GDS), EUR/MWh Hydrobalancen, TWh El (Nord Pool, DK) GDS (Nord Pool, DK) Median Range Kvartal Kilde: Nord Pool, Argus og ECX Kilde: SKM Market Predictor 7 af 40

8 KONCERNENS RESULTATER Derudover var EBITDA i positivt påvirket af en engangsindtægt på omkring 1 mia. kr. fra genforhandling af gaskontrakter. Endvidere var der negativ påvirkning fra lavere indtjening fra de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien og Enecogen i Holland som følge af lav produktion og lave spreads sammen med en negativ effekt fra olieindekserede gaskontrakter pga. det fortsat høje spread mellem olie- og gaspriserne i de første 9 måneder af I Sales & Distribution var EBITDA uændret på 1,5 mia. kr. i de første 9 måneder af. Af- og nedskrivninger og EBIT Δ Af- og nedskrivninger EBIT (2.420) (8.690) Af- og nedskrivninger udgjorde 9,1 mia. kr., hvilket var 3,7 mia. kr. højere end i de første 9 måneder af. Stigningen skyldtes primært følgende: Nedskrivning på de gasfyrede kraftværker med 2,0 mia. kr. i 2. kvartal Øgede afskrivninger på 0,5 mia. kr. i Thermal Power som følge af revurderet skøn over brugstiden på de betingede driftsklare kraftvarmeværker i Danmark Øgede afskrivninger på 0,4 mia. kr. i Exploration & Production som følge af øget produktion på Trym og Ormen Lange samt produktionsstart i 2. kvartal på Oselvar og Marulk. Derudover øgede afskrivninger på 0,3 mia. kr. på aktiver med kort restlevetid Afskrivning på nye vindparker taget i drift i Wind Power med 0,2 mia. kr. Nedskrivninger på øvrige aktiver med 0,7 mia. kr. I de første 9 måneder af indgik en nedskrivning på 0,6 mia. kr. på offshore gasledningerne fra Nordsøen til Danmark. EBIT udgjorde -2,4 mia. kr. i de første 9 måneder af, hvilket var et fald på 8,7 mia. kr. som følge af det lavere EBITDA samt nedskrivninger og øgede afskrivninger. Resultat ved salg af virksomheder Δ Finansielle poster Δ Renteomkostninger, netto (691) (378) (313) Renteelement af retableringsforpligtelser (147) (167) 20 Øvrige, netto (432) 450 (882) Finansielle poster, netto (1.270) (95) (1.175) De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på 1,3 mia. kr. mod en nettoomkostning på 0,1 mia. kr. i de første 9 måneder af. Nettorenteomkostningerne steg med 0,3 mia. kr., primært som følge af en stigning i den gennemsnitlige rentebærende nettogæld fra 27 mia. kr. i de første 9 måneder af til 33 mia. kr. i de første 9 måneder af. De lave nettorenteomkostninger i var desuden positivt påvirket af, at en del af låneporteføljen var omlagt til variabelt forrentede lån. Øvrige finansielle poster i de første 9 måneder af vedrørte primært valutakursreguleringer. Selskabsskat Δ Skat af periodens resultat (1.348) (2.892) Skat af periodens resultat udgjorde 1,3 mia. kr. og var 1,5 mia. kr. lavere end i de første 9 måneder af. Skatteprocenten var 128% mod 45% i de første 9 måneder af. Den højere skatteprocent skyldtes primært, at indtjening fra olie- og gasproduktionen i Norge, hvor kulbrinteindkomst beskattes med 78%, udgjorde en højere andel af koncernens resultat før skat, mens resultat efter skat uden for Norge var negativt som konsekvens af nedskrivningerne, højere afskrivninger og det lavere EBITDA. Periodens resultat Δ Periodens resultat (2.401) (5.932) Periodens resultat udgjorde -2,4 mia. kr. og var 5,9 mia. kr. lavere end i de første 9 måneder af. Faldet skyldtes det lavere EBIT og større finansielle omkostninger, delvist modsvaret af avance ved salg af virksomheder. Resultat ved salg af virksomheder Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat ved salg af virksomheder udgjorde 2,7 mia. kr. mod 0,2 mia. kr. i de første 9 måneder af. Resultatet i de første 9 måneder af vedrørte frasalg af Oil Terminals med en avance på 2,5 mia. kr. samt frasalg af decentrale kraftværker med en avance på 0,2 mia. kr. Δ Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.226) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 5,0 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 8,2 mia. kr. i de første 9 måneder af. Faldet skyldtes primært det lavere EBITDA (før hensættelser) samt en større negativ likviditetseffekt fra binding i nettoarbejdskapital i de første 9 måneder af (2,0 mia kr.) end i de første 9 måneder af (0,7 mia. kr.). Den negative likviditetspåvirkning fra nettoarbejdskapitalen i de første 9 måneder af skyldtes primært en reduktion af gæld til leverandører som følge af et relativt højt niveau ved 8 af 40

9 udgangen af, større marginafregning vedrørende finansielle instrumenter samt en stigning i nettotilgodehavender ved opførelse af 50% af vindmølleparken Anholt for medinvestorer. Investeringer Δ Bruttoinvesteringer (14.776) (13.328) (1.448) Salg af aktiver og virksomheder Nettogæld ved køb/salg af virksomheder (101) 0 (101) Transaktioner med minoritetsinteresser (274) Nettoinvesteringer (11.612) (12.281) 669 Nettoinvesteringerne udgjorde 11,6 mia. kr. i de første 9 måneder af mod 12,3 mia. kr. i de første 9 måneder af og var sammensat af bruttoinvesteringer på 14,8 mia. kr. og salg af aktiver og virksomheder samt transaktioner med minoritetsinteresser for 3,2 mia. kr. De væsentligste bruttoinvesteringer i de første 9 måneder af var følgende: Udbygning af vindaktiviteter (10,5 mia. kr.), herunder de britiske havmølleparker London Array (4,4 mia. kr.), Walney (1,8 mia. kr.), Lincs (0,7 mia. kr.) og West of Duddon Sands (0,5 mia. kr.), den danske havmøllepark Anholt (1,2 mia. kr.) samt de tyske havmølleparker Gode Wind (0,4 mia. kr.) Udbygning af olie- og gasfelter samt infrastruktur (3,6 mia. kr.), herunder de norske gasfelter Oselvar (0,7 mia. kr.), Marulk (0,3 mia. kr.) og Ormen Lange (0,4 mia. kr.), britiske Laggan-Tormore (0,9 mia. kr.) samt Syd Arne-feltet i Danmark (0,5 mia. kr.). Frasalg i de første 9 måneder af vedrørte primært Oil Terminals (2,5 mia. kr.) og decentrale kraftværker (0,3 mia. kr.) i Thermal Power samt 50% af Borkum Riffgrund 1 projektet (0,3 mia. kr.) i Wind Power. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Δ Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 12,3 mia. kr. mod 4,2 mia. kr. i de første 9 måneder af. Stigningen vedrørte primært udstedelse af obligationer i GBP (750 mio. GBP) med en løbetid på 20 år samt i EUR (750 mio. EUR) med en løbetid på 10 år. pengestrømme fra driftsaktivitet og frasalg var lavere end bruttoinvesteringerne. Afkast af investeret kapital (ROCE) Resultat af primær drift (EBIT) 1 (2.590) Resultatandele i associerede virksomheder 1 (29) 73 Kulbrinteskat 1 (156) (224) Renteelement af retableringsforpligtelser 1 (1.761) (1.687) Justeret resultat af primær drift 1 (4.536) Ikke-rentebærende aktiver Ikke-rentebærende forpligtelser Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse (26.246) (21.556) Efterforskningsaktiver (1.741) (1.499) Produktionsaktiver, overført fra materielle aktiver under opførelse i de seneste 6 måneder (5.653) (5.646) Justeret investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROCE) 2, % (5,5%) 8,0% Justeret afkast af investeret kapital (ROCE adj.) 2, % (8,8%) 12,1% 1 Seneste 12 måneders tal. 2 Afkast beregnet som resultat i forhold til gennemsnitlig investeret kapital. Afkastet af den totale investerede kapital (baseret på 12 måneders rullende justeret resultat af primær drift) udgjorde -5,5% i de første 9 måneder af mod 8,0% i de første 9 måneder af. Faldet i 12 måneders rullende afkast i de første 9 måneder af i forhold til den forrige 12 måneders periode skyldtes primært det lavere EBIT, der var negativt påvirket af faldende indtjening i Energy Markets og Thermal Power, omkostninger til reparation af Siri-platformen og nedskrivninger. Forskel i EBITDA for de første 9 måneder af mellem business performance og IFRS Som nærmere beskrevet på side 33 og 34 i årsrapporten for introducerede DONG Energy i et alternativt resultatmål som supplement til IFRS. Business performance-resultatet er korrigeret for midlertidige udsving i markedsværdien af kontrakter, herunder afdækningsforretninger, vedrørende andre perioder og udtrykker derfor den reelle økonomiske effekt af koncernens aktiviteter i rapporteringsperioden. Forskellen mellem business performance- og IFRSresultatet påvirker omsætning og vareforbrug. I de første 9 måneder af udgjorde forskellen i EBITDA -1,3 mia. kr. KONCERNENS RESULTATER Balance Ult. Δ Aktiver Rentebærende nettogæld Egenkapital (5.120) Balancesummen steg med 11,5 mia. kr. fra udgangen af til 165,6 mia. kr. pr. 30. september. Stigningen skyldtes primært DONG Energy s fortsatte investeringsaktiviteter inden for vindparker og olie- og gasfelter samt større binding i arbejdskapital. Den rentebærende nettogæld steg med 9,6 mia. kr. fra udgangen af til 33,2 mia. kr. pr. 30. september, idet EBITDA, Business performance Periodens markedsværdiregulering af finansielle og fysiske afdækningskontrakter vedrørende andre perioder (425) Udskudte tab/gevinster vedrørende finansielle og fysiske afdækningskontrakter, hvor den afdækkede produktion eller handel indregnes i denne periode (892) Justeringer i alt (1.317) Heraf indregnet i nettoomsætningen (1.182) IFRS Markedsværdireguleringer vedr. andre perioder udgjorde -0,4 mia. kr. i IFRS-resultatet. Den negative markedsværdiregulering vedrørte primært afdækning af gas og kul indgået til lavere gaspriser hhv. højere kulpriser end markedspriserne pr. 30. september. Dette blev delvist modsvaret af en positiv 9 af 40

10 KONCERNENS RESULTATER effekt fra afdækning af el og olie. Udskudte tab/gevinster (vedr. denne periode) udgjorde en negativ effekt på 0,9 mia. kr. i justeringskolonnen og afspejler en nettogevinst i IFRSresultatet i tidligere perioder, der skal indregnes som gevinst i business performance-resultatet i denne periode. Gevinsten til indregning i business performance-resultatet vedrørte primært afdækning af gas og el. Arbejdsforhold pr. mio. arbejdstimer Δ Arbejdsulykker med fravær (LTIF) 3,3 4,6 (1,3) I de 9 første måneder af var der 52 arbejdsulykker med fravær, heraf 33 hos leverandører. Omregnet til arbejdsulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer (LTIF) faldt det samlede antal ulykker hos DONG Energy og koncernens leverandører fra 4,6 i de 9 første måneder af til 3,3 i de 9 første måneder af, hvilket er en positiv udvikling. 10 af 40

11 11 af 40

12 FORVENTNINGER Markedspriser og prissikring DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af udviklingen i en række markedspriser, herunder olie, gas, el, kul, CO 2 samt kurserne på bl.a. dollar og pund. Forventningerne til resultatet for er baseret på de gennemsnitlige markedspriser i tabellen. (gennemsnit) Aktuel forventning (resten af året) Forventet i årsrapport, 9. marts Realiseret 9 måneder Oliepris, Brent USD/tdr Gaspris, TTF EUR/MWh Gaspris, NBP EUR/MWh Elpris, Nord Pool System EUR/MWh Elpris, Nord Pool, DK 1 EUR/MWh Elpris, EEX EUR/MWh Elpris, UK EUR/MWh Kulpris, API 2 USD/ton CO 2, EUA EUR/ton 6,9 7,1 7,5 Green dark spread, DK 1 EUR/MWh 7,7 8,2 3,5 Green spark spread, UK EUR/MWh 2,4 4,6 2,4 Green spark spread, NL EUR/MWh (3,2) 2,5 (4,4) Dollarkurs DKK/USD 6,1 5,7 5,8 Kilder: Platts, Argus, Nord Pool, LEBA, ECX. 1 Baseret på gennemsnittet af priserne for DK1 og DK2. trukket ud og forventes nu at skulle afgøres som voldgiftssager. Dette har ændret den forventede påvirkning på EBITDA negativt i. Infrastrukturomkostninger til håndtering af gas er blevet højere, primært de tyske transmissionstariffer. Udvidelsen af olie/gas-spread påvirker negativt. Den forventede udvikling i gaspriserne hen over året med sæsonudsving mellem vinter- og sommerpriser (sommer/vinter spread) har været mindre end forventet, hvilket har reduceret mulighederne for at udnytte gaslagrene til ekstra indtjening ved køb og salg på gasbørser. Som følge af ændrede forventninger til værdien af adgangen til gaslagre, på grund af fortsat velforsynede markeder, er der foretaget en hensættelse på 2,3 mia. kr. på tre langsigtede gaslagerkontrakter i Tyskland i delårsrapporten for de første 9 måneder af. Samtidig er der hensat 0,6 mia. kr. vedrørende tabsgivende kontrakt på kapacitet i LNG terminalen i Holland, som følge af forventning om, at der vil være overudbud af LNG terminalkapacitet i Europa på kort og mellemlang sigt. Disse to hensættelser påvirker ikke pengestrømmene. Dette har sammen med forsinket idriftsættelse af vindmølleparken London Array til 1. halvår 2013 reduceret forventningen til EBITDA i forhold til udmeldingen i forbindelse med halvårsrapporten. Initiativer til forbedring af økonomien For at forbedre indtjeningsevnen og styrke kapitalstrukturen fremadrettet har DONG Energy iværksat en række initiativer. En stor del af eksponeringen over for markedspriser i er prissikret, så eventuelle afvigelser fra de forudsatte priser får ikke fuld effekt på det finansielle resultat. Timelag i gaskontrakter betyder dog en vis periodeforskydning mellem indregning af resultateffekten fra prisændringer i de kommercielle kontrakter og de tilhørende prissikringskontrakter. Derudover foretages prissikring af olie og gas efter justering for kulbrintebeskatning (primært i Norge), så den ønskede pengestrømseffekt efter skat opnås. I årsrapporten for er der på side 44 givet yderligere oplysninger om DONG Energy s markedsrisici og risikoreducerende tiltag. Forudsætninger I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten for 1. halvår ændrede DONG Energy forventningerne til business performance EBITDA for til at blive i niveauet 10% lavere end, hvilket var en nedjustering i forhold til årsrapporten for. Dette skyldtes ændring af en række forudsætninger i Energy Markets, der alle reducerer EBITDA. Disse forhold er fortsat gældende, og den negative effekt fra genforhandlinger af gaskontrakter er blevet forstærket. Udviklingen i el-, kul- og gaspriserne har svækket de gasfyrede kræftværkers konkurrenceevne i forhold til kulkraftværkerne og har ført til meget lave green spark spreads, der medfører lav produktion og indtjening fra de gasfyrede kraftværker. DONG Energy har en portefølje af gaskontrakter (både køb og salg), hvor der løbende sker genforhandling med modparterne. Forhandlingerne vedrørende nogle af disse kontrakter er Effektiviseringsplan og omkostningsreduktioner Der igangsættes en effektiviseringsplan inden udgangen af, der skal reducere omkostningerne med 1 mia. kr. årligt. Der vil blive indregnet omkostninger til tilpasning af organisationen i 4. kvartal. Udover reduktion af en række eksterne omkostninger omfatter planen nedlæggelse af mellem 500 og 600 stillinger. Frasalg Der forventes frasalg for 10 mia. kr. i Forventninger til EBITDA for På basis af de ovenfor skitserede forudsætninger forventes et business performance EBITDA i på 8,5-9 mia. kr. Dette er en nedjustering i forhold til udmeldingen i årsrapporten for, hvor EBITDA i var forventet at være på niveau med Udsagn om fremtiden Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder og leveringssikkerhed. 12 af 40

13 samt i halvårsrapporten, hvor EBITDA i var forventet at blive i niveauet 10% lavere end. Mål for udvikling i EBITDA og kapitalstruktur EBITDA i 2013 forventes at ligge væsentligt over som følge af omkostningsreduktioner, idriftsættelse af nye aktiver samt bortfald af engangseffekt fra hensættelserne på tabsgivende kontrakter i. Kapitalstrukturen forventes tilsvarende forbedret. En mere præcis forventning til EBITDA og kapitalstrukturnøgletal for 2013 vil blive udmeldt senest i forbindelse med årsrapporten for. Forventninger til nettoinvesteringer Nettoinvesteringerne for perioden forventes at udgøre omkring 45 mia. kr. Dette er i overensstemmelse med udmeldingen i halvårsrapporten. FORVENTNINGER 13 af 40

14 EXPLORATION & PRODUCTION OMSÆTNING 9,2 MIA. KR. 14% EBITDA 5,3 MIA. KR. 81% ANSATTE (FTE) % Exploration & Production efterforsker og producerer olie og gas. Exploration & Production havde ved udgangen af 65 licenser, heraf 13 i Danmark, 21 i Storbritannien (West of Shetland), 27 i Norge, 2 i Grønland og 2 på Færøerne. Vedvarende efterforskning af olie og gas er en del af fundamentet for koncernens vækststrategi. Målet er en solid vækst i produktionen for at styrke forsyningssikkerhed og indtjening. Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i. Hovedtal Mængder Olie- og gasproduktion mio. boe 22,2 19,5 - olie mio. boe 7,9 7,0 - gas mio. boe 14,3 12,5 Finansielle resultater Nettoomsætning EBITDA EBITDA korrigeret for kulbrinteskat EBIT Justeret resultat af primær drift Bruttoinvesteringer (3.582) (3.919) Investeret kapital Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse (7.246) (7.151) Efterforskningsaktiver (1.741) (1.499) Produktionsaktiver, overført fra materielle aktiver under opførelse i de seneste 6 måneder (4.291) (283) Justeret investeret kapital Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr.mio. arbejdstimer 0,4 2,7 1 Seneste 12 måneders tal. Mængder Olie- og gasproduktionen steg med 14% til 22,2 mio. boe i de første 9 måneder af. Olieproduktionen udgjorde 7,9 mio. boe og steg med 13% i forhold til de første 9 måneder af. Stigningen skyldtes primært produktionsstart i 2. kvartal på de norske olieog gasfelter Oselvar og Marulk, mere end fordoblet produktion på Siri som følge af, at ejerandelen er øget fra 50% til 100% samt højere produktion på olie- og gasfeltet Trym grundet fuld produktion i de første 9 måneder af (produktionsstart i februar ). Dette blev delvist modsvaret af lavere produktion fra de danske felter Syd Arne og Nini samt de norske felter Ula og Gyda. Gasproduktionen, der primært kom fra Ormen Lange-feltet i Norge, steg med 15% til 14,3 mio. boe i de første 9 måneder af og udgjorde 64% af den samlede produktion. Stigningen kom primært fra Ormen Lange, Trym og Marulk. 17% af produktionen kom fra danske felter, 83% fra norske felter. Finansielle resultater Omsætningen udgjorde 9,2 mia. kr., hvilket var 1,7 mia. kr. højere end i de første 9 måneder af som følge af øget olieog gasproduktion, højere oliepriser i DKK og højere gaspriser. EBITDA steg med 0,7 mia. kr. til 5,3 mia. kr. i de første 9 måneder af. Stigningen skyldtes primært Ormen Lange og Trym samt de nye felter Oselvar og Marulk, der gik i drift i 2. kvartal. Dette blev delvist modsvaret af højere efterforskningsomkostninger (tre omkostningsførte brønde i de første 9 måneder af ) og højere omkostninger til reparation af den undersøiske struktur på Siri-platformen, som udgjorde 0,9 mia. kr. i de første 9 måneder af. EBIT var uændret 2,8 mia. kr., da det højere EBITDA blev modsvaret af øgede afskrivninger i Norge, primært som følge af den højere produktion og forhøjet afskrivning på felter med kort restlevetid. 14 af 40

15 OMSÆTNING 5,1 MIA. KR. 8% EBITDA 1,8 MIA. KR. 28% ANSATTE (FTE) % Wind Power udvikler, opfører og driver vindmølleparker i Nordeuropa. Som de største vækstmarkeder er Storbritannien og Tyskland i fokus. Der lægges vægt på at udvikle en robust og balanceret projekt-pipeline på tværs af lande og markeder og på at råde over egne kompetencer i alle dele af projektværdikæden. Der fokuseres samtidig på effektivisering af projekterne gennem installationskoncepter og rammeaftaler. Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i. WIND POWER Hovedtal Mængder Elproduktion, vind og vand TWh 3,3 3,2 Finansielle resultater Nettoomsætning EBITDA EBIT Justeret resultat af primær drift Bruttoinvesteringer (10.539) (8.024) Investeret kapital Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse (18.197) (10.021) Produktionsaktiver, overført fra materielle aktiver under opførelse i de seneste 6 måneder (1.120) (3.356) Justeret investeret kapital Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr.mio. arbejdstimer 3,3 6,8 1 Seneste 12 måneders tal. Mængder Produktion fra vind- og vandkraft steg med 3% til 3,3 TWh i de første 9 måneder af. Produktion fra havmølleparkerne steg primært som følge af Walney 1 og Walney 2 (idriftssættelse i henholdsvis 2. kvartal og 2. kvartal ). Dette blev delvist modsvaret af lavere produktion fra Gunfleet Sands pga. frasalg af 50% af vindparken ultimo. Produktion fra vind- og vandkraft udgjorde 29% af koncernens samlede elproduktion i de første 9 måneder af mod 20% i de første 9 måneder af. Finansielle resultater Omsætningen steg med 2,4 mia. kr. til 5,1 mia. kr. i de første 9 måneder af, hvoraf 1,8 mia. kr. vedrørte indtægter ved opførelse for medinvestorer af 50% af vindmølleparkerne Anholt (1,7 mia. kr.) og Borkum Riffgrund 1 (0,1 mia. kr.). Ca. 2/3 af omsætningen (ekskl. opførelserne af Anholt og Borkum Riffgrund 1) i de første 9 måneder af kom fra regulerede indtægter, hvor de vigtigste elementer var faste tariffer (primært Danmark) og garanterede mindstepriser på grønne certifikater (primært Storbritannien). Den resterende del af omsætningen blev solgt til markedspriser, men da en stor del heraf var afdækket til faste priser, påvirkede elprisudviklingen kun omsætningen i mindre grad. EBITDA steg med 0,5 mia. kr. til 1,8 mia. kr. i de første 9 måneder af primært som følge af den højere elproduktion samt indtjening fra opførelse af 50% af vindmølleparken Anholt for medinvestorer. Derudover påvirkede avance ved salg af 50% af Borkum Riffgrund 1 projektet til medinvestorer positivt, mens højere omkostninger pga. den øgede driftsaktivitet og opbygning af forretningsområdet påvirkede EBITDA negativt. EBIT udgjorde 0,6 mia. kr. og var på niveau med de første 9 måneder af. Udviklingen i EBIT i forhold til EBITDA skyldtes afskrivninger på nye vindparker samt nedskrivninger på 0,3 mia. kr. 15 af 40

16 THERMAL POWER OMSÆTNING 6,4 MIA. KR. EBITDA 1,3 MIA. KR. ANSATTE (FTE) % 20% 16% Thermal Power producerer el og varme fra termiske kraftværker. Det meste af produktionen sker på centrale kul-, gas- og biomassefyrede kraftvarmeværker i Danmark. Biomasse er en vigtig ressource i fremtidens energisystem og der udvikles innovative løsninger til effektiv og fleksibel udnyttelse af affald og biomasse til både energi og andre ressourcer, f.eks. næringsstoffer. Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i. Hovedtal Mængder Både el- og varmeproduktion var lavere i de første 9 måneder Mængder af end de første 9 måneder af pga. mildere vejr. Elproduktion, termisk TWh Varmeproduktion PJ 6,3 9,6 28,3 29,2 Finansielle resultater Nettoomsætning EBITDA (2.575) 883 (2.720) 749 (213) (507) Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse Produktionsaktiver, overført fra materielle aktiver under opførelse i de seneste 6 måneder (363) (3.696) (28) (563) Justeret investeret kapital ,6 3,9 EBIT Justeret resultat af primær drift 1 Bruttoinvesteringer Herudover medførte den høje hydrobalance i Norge og Sverige et stort udbud af billig el i Nord Pool området, hvilket påvirkede elproduktionen negativt. Elproduktionen udgjorde 6,3 TWh, hvilket var 34% lavere end i de første 9 måneder af, mens varmeproduktionen faldt med 3% til 28,3 PJ. Finansielle resultater Omsætningen faldt med 1,7 mia. kr. til 6,4 mia. kr. i de første 9 måneder af som følge af den lavere el- og varmeprodukti- Investeret kapital on samt lavere afregningspriser for el i Danmark. EBITDA udgjorde 1,3 mia. kr. i de første 9 måneder af, hvilket var 0,7 mia. kr. lavere end i de første 9 måneder af. Faldet skyldtes primært den lavere omsætning og højere priser på det forbrugte brændsel, primært FIFO-effekt på kul. Derudover betød frasalget af Oil Terminals i januar lavere Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) 1 Seneste 12 måneders tal. pr.mio. arbejdstimer indtjening end i de første 9 måneder af. EBIT faldt med 3,5 mia. kr. og var negativt med 2,6 mia. kr. i de første 9 måneder af. Dette skyldtes det lavere EBITDA og nedskrivninger på 2,2 mia. kr., primært på de gasfyrede kraftværker, samt højere afskrivninger som følge af revurderet skøn over brugstiden på de betingede driftsklare kraftvarmeværker i Danmark. 16 af 40

17 OMSÆTNING 32,3 MIA. KR. 50% ANSATTE (FTE) 328 5% Energy Markets optimerer DONG Energy s energiportefølje ved at sikre sammenhæng mellem på den ene side produktion af energi fra vindmøller, kraftværker samt gasfelter og på den anden side salg af energi til engros kunder i Nordvesteuropa. Erfarne medarbejdere med markedsindsigt øger værdien af energistrømmene og sikrer koncernen en stabil, langsigtet indtjening ved at udjævne udsving i energipriserne. Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i. Hovedtal Mængder Gassalg TWh 86,1 79,8 Elsalg TWh 9,1 7,3 Elproduktion, termisk TWh 1,6 2,9 Finansielle resultater Nettoomsætning EBITDA (3.419) EBIT (3.981) Justeret resultat af primær drift 1 (4.469) Bruttoinvesteringer (193) (222) Investeret kapital Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse (43) (115) Justeret investeret kapital Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr.mio. arbejdstimer 0,0 1,9 1 Seneste 12 måneders tal. Mængder Gassalget (inkl. salg til egne kraftværker) steg med 8% til 86,1 TWh som følge af væsentligt højere engrossalg delvist modsvaret af lavere salg på børser. Stigningen i engrossalget skyldtes højere salg i Storbritannien som følge af opkøbet af det britiske gashandelsselskab Gas Shell Direct (overtaget af Sales & Distribution primo maj ) samt højere salg i Holland via samarbejdspartneren NLE, hvor salget startede i september. Dette blev delvist modsvaret af lavere engrossalg i Danmark og Tyskland samt til egne kraftværker primært pga. mildere vejr i de første 9 måneder af end samme periode sidste år. Elsalget udgjorde 9,1 TWh, hvilket var 25% højere end i de første 9 måneder af som følge af øget elsalg i Storbritannien, hvor en andel af elproduktionen fra vindmølleparkerne afsættes. Elproduktionen fra det gasfyrede kraftværk Severn udgjorde 1,3 TWh i de første 9 måneder af, hvilket var væsentligt lavere end samme periode sidste år på grund af nedbruddet af turbiner i juli samt ugunstig udvikling i green spark spreads i. Den ene blok blev taget i drift igen i oktober, mens den anden blok blev taget i drift igen i marts. Begge blokke kører med nedsat effektivitet indtil reparationerne er afsluttet. Det gasfyrede kraftværk Enecogen i Holland gik i drift i slutningen af og producerede 0,3 TWh i de første 9 måneder af. Den meget lave produktion skyldtes de fortsat meget lave green spark spreads. Finansielle resultater Omsætningen steg med 7,9 mia. kr. til 32,3 mia. kr. som følge af højere el- og gassalg end i de første 9 måneder af, delvist modsvaret af lavere elpriser. EBITDA var negativt med 3,4 mia. kr., hvilket var 5,7 mia. kr. lavere end i de første 9 måneder af. Dette skyldtes primært hensættelse på 2,3 mia. kr. på tre langsigtede tabsgivende gaslager kontrakter i Tyskland samt hensættelse på 0,6 mia. kr. vedrørende tabsgivende kontrakt på kapacitet i LNG terminalen i Holland, jf. side 6. Faldet skyldtes herudover, at var positivt påvirket af en engangsindtægt på omkring 1 mia. kr. fra genforhandling af gaskontrakter, samt negativt EBITDA fra de gasfyrede kraftværker i Holland (gik i drift i slutningen af ) og Storbritannien som følge af de lave green spark spreads (modsvares delvist af positivt EBITDA fra disse i Thermal Power). Herudover var der en negativ effekt fra olieindekserede gaskontrakter pga. øget spread mellem olie- og gaspriserne i de første 9 måneder af til trods for, at denne eksponering i høj grad var prissikret. Dette skyldes timelag i kontrakterne. EBIT faldt med 5,2 mia. kr. til -4,0 mia. kr. i de første 9 måneder af primært som følge af det lavere EBITDA. I de første 9 måneder af indgik en nedskrivning på 0,6 mia. kr. på offshore gasledningerne fra Nordsøen til Danmark. ENERGY MARKETS 17 af 40

18 SALES & DISTRIBUTION OMSÆTNING 11,9 MIA. KR. 18% EBITDA 1,5 MIA. KR. 23% ANSATTE (FTE) % Sales & Distribution er Danmarks største leverandør af energi og har ansvaret for en effektiv og stabil forsyning til mere end 1,2 millioner kunder i Danmark, Holland, Sverige og Storbritannien. Værdiskabelsen sker primært gennem salg af el og gas samt drift af distributionsnet. Hertil kommer udvikling af produkter og klimavenlige løsninger til kunderne. Fremtidens intelligente forbrugs- og produktionsformer (Smart Energy) er et vigtigt indsatsområde. Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i. Hovedtal Mængder Gassalg TWh 23,4 14,3 Gasdistribution TWh 6,4 7,2 Elsalg TWh 5,5 5,6 Eldistribution TWh 6,4 6,5 Olietransport, Danmark mio. tdr Finansielle resultater Nettoomsætning EBITDA EBIT Justeret resultat af primær drift Bruttoinvesteringer (824) (503) Investeret kapital Investeret kapital Materielle aktiver under opførelse (837) (602) Produktionsaktiver, overført fra materielle aktiver under opførelse i de seneste 6 måneder (214) (283) Justeret investeret kapital Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr.mio. arbejdstimer 3,1 6,7 1 Seneste 12 måneders tal. Mængder Gassalget udgjorde 23,4 TWh i de første 9 måneder af, hvilket var 64% højere end i samme periode sidste år. Dette skyldtes primært opkøbet af det britiske gashandelsselskab Gas Shell Direct, som blev indregnet fra maj. Distributionen af gas udgjorde 6,4 TWh i de første 9 måneder af, 11% lavere end samme periode sidste år og skyldtes mildere vejr. Derudover var der et mindre fald i salg og distribution af el samt transport i olierøret i forhold til de første 9 måneder af. Finansielle resultater Omsætningen steg med 2,3 mia. kr. og udgjorde 11,9 mia. kr. i de første 9 måneder af. Stigningen skyldtes primært det britiske gassalg samt en stigning i ydelser, der opkræves hos forbrugerne på vegne af Energinet.dk. Disse opkrævninger har ingen indvirkning på EBITDA. EBITDA var uændret 1,5 mia. kr. i de første 9 måneder af. Højere tariffer for distribution af el samt lavere omkostninger end i de første 9 måneder af blev modsvaret af lavere indtjening fra gasdistribution som følge af lavere mængder og lavere tariffer samt lavere indtjening fra gassalg pga. lavere margin. EBIT faldt med 0,1 mia. kr. til 0,7 mia. kr. 18 af 40

19 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for DONG Energy A/S for perioden 1. januar september. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af koncernens revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skærbæk, den 1. november LEDELSESPÅTEGNING Direktion Henrik Poulsen Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Hanne Steen Andersen* Jakob Brogaard Pia Gjellerup Benny Gøbel* Jørn Peter Jensen Benny D. Loft Jytte Koed Madsen* Poul Arne Nielsen Jens Nybo Sørensen* Mogens Vinther * Medarbejdervalgt 19 af 40

20 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Note 9 måneder 9 måneder Business performance Justeringer IFRS Business performance Justeringer Nettoomsætning (1.182) (2.423) Brændsel og energi (36.395) (135) (36.530) (21.722) 360 (21.362) Andre eksterne omkostninger (5.834) - (5.834) (4.998) - (4.998) Personaleomkostninger (2.574) - (2.574) (2.653) - (2.653) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (131) - (131) (132) - (132) Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) (1.317) (2.063) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 5 (9.116) - (9.116) (5.415) - (5.415) Resultat af primær drift (EBIT) (2.420) (1.317) (3.737) (2.063) Resultat ved salg af virksomheder Resultatandele i associerede virksomheder (36) - (36) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.691) - (4.691) (4.052) - (4.052) Resultat før skat (1.053) (1.317) (2.370) (2.063) Skat af periodens resultat 4 (1.348) 328 (1.020) (2.892) 516 (2.376) Periodens resultat (2.401) (989) (3.390) (1.547) Anden totalindkomst Periodens værdiregulering 34 (33) Værdiregulering overført til nettoomsætning 141 (293) Værdiregulering overført til brændsel og energi (35) 63 Værdiregulering overført til finansielle poster (197) - Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 4 60 Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder (179) Valutakursreguleringer vedrørende egenkapitallignende lån mv. (655) 111 Skat af valutakursreguleringer vedrørende egenkapitallignende lån mv. 175 (28) IFRS Anden totalindkomst 486 (299) Totalindkomst i alt (2.904) Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S (2.807) (989) (3.796) (1.547) Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S (korrigeret for skatteeffekt) Minoritetsinteresser (120) - (120) Periodens resultat (2.401) (989) (3.390) (1.547) Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S (3.650) Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S (korrigeret for skatteeffekt) Minoritetsinteresser Totalindkomst i alt (2.904) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i kr. (12,92) 5,11 20 af 40

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Solidt og tilfredsstillende resultat Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til

Læs mere

Delårsrapport 1. k va r ta l Grøn, uafhængig og omkostningseffektiv energi

Delårsrapport 1. k va r ta l Grøn, uafhængig og omkostningseffektiv energi Delårsrapport 1. k va r ta l 2 0 1 5 Grøn, uafhængig og omkostningseffektiv energi 03 HIHGLIGHTS 05 FINANSIELLE RESULTATER 13 FORVENTNIGNER 14 FINANSIELT REGNSKAB INDHOLD BERETNING 3 Highlights 4 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2015 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2015 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 HIGHLIGHTS 06 FINANSIELLE RESULTATER 16 FORVENTNINGER 17 FINANSIELT REGNSKAB INDHOLD BERETNING 3 Beretning fra koncernchefen 4 Highlights

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 HIGHLIGHTS 06 FINANSIELLE RESULTATER 15 FORVENTNINGER 16 FINANSIELT REGNSKAB INDHOLD BERETNING 3 Beretning fra koncernchefen 4

Læs mere

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal I ndhold Ledelsesberetning Beretning fra koncernchefen 3 Kort fortalt 4 Forventninger 5 Resultater 6 Forretningsområdernes resultater 9 Hoved-og nøgletal 13 Kvartalsoversigt 14

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

D E L Å R S R A P P O RT 1. K VA R TA L

D E L Å R S R A P P O RT 1. K VA R TA L DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 6.068 991 1.141 1.874 3.186 102 447 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 33 5.427 2.420 2.394 3.131 4.623 1.928 1.693 1.042 Q1 2016 Q4 2015 Q3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere