Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg"

Transkript

1 Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3 Målgrupper 3 Værdier og normer 4 Den fremtidige indsats på området 4 Forsorgshjemmets tilbud og ydelser 5 Behandlingsmetode. 5 Pædagogisk metode. 6 Forsorgshjemmets botilbud. 6 Omsorg og aktiverende støtte. 7 Kontaktpersonsordningen. 7 Aktivitets- og samværstilbud. 7 Efterfølgende støtte netværksaktiviteter 8 Alternativ afsoning. 8 Beskyttet værksted. 8 Fysiske rammer 10 Antal pladser 10 Faciliteter 10 Information for brugere og pårørende. 12 Indskrivning på Forsorgshjemmet i Esbjerg. 12 Rettigheder og pligter 12 Brugerinddragelse. 13

2 Ventetider og sagsbehandling. 13 Pårørende. 13 Klagemuligheder 15 Personale. 16 Personalepolitik. 16 Organisation og drift 17 Samarbejdspartnere. 17 Lovgrundlag. 18 Kontakt 19

3 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet modtager mænd og kvinder over 18 år. Der er tale om hjemløse, ofte misbrugende personer, og misbruget kan være kombineret med en psykisk sygdom. Forsorgshjemmet skal optage personer, der har behov for hjælp på akut basis. Der modtages beboere fra hele landet. Forsorgshjemmets primære tilbud indbefatter et botilbud med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte efter behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Forsorgshjemmets indsats er at yde hjælp til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning. Forsorgshjemmets mål er i en overgangsperiode at støtte brugerne i: At kunne leve en tålelig tilværelse på institutionen At finde ressourcer til at genetablere sig i en acceptabel livssituation uden for institutionen eventuelt med boformen som en del af netværket Målgrupper Forsorgshjemmet modtager mænd og kvinder over 18 år. Der er tale om hjemløse, ofte misbrugende personer, og ofte personer med en psykisk sygdom kombineret med misbrug. Ved hjemløshed forstås dels den situation, at man ikke har nogen bolig, men også situationer, hvor man af forskellige årsager ikke er i stand til at opholde sig i egen bolig på grund af trusler, vold, angst mm. Det er muligt at kombinere opholdet på Forsorgshjemmet med andre tilbud under Esbjerg Kommune, som er målrettet: Personer med et alkoholmisbrug. Et ophold på Forsorgshjemmet kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet, som er et lovpligtigt tilbud under sygehusloven. Personer med et stofmisbrug. Et ophold på Forsorgshjemmet kan kombineres med metadonbehandling, som administreres af Center for Misbrug. Desuden er det muligt at deltage i dagbehandling på Center for Misbrug Personer som modtager støtte fra distriktspsykiatrien. Et ophold på Forsorgshjemmet kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger kan være et alternativ til længere indlæggelser Det er en forudsætning for at tage ophold på Forsorgshjemmet, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. Forsorgshjemmet er opført i flere etager, og derfor kan der ikke modtages beboere med alvorlige bevægehandicap. Dog kan Forsorgshjemmet akut modtage beboere i de to aflastningsværelser, som er i stueplan. Værdier og normer

4 Forsorgshjemmet ser brugeren som et selvstændigt individ med egne behov, ønsker og følelser. Der udvises forståelse for brugerens stræben efter det gode liv. Således respekteres brugerens ønske om indflydelse på egen situation også. Fordomsfrihed og rummelighed er nøgleord i det fælles arbejde med at nå brugerens mål. Den fremtidige indsats på området Fra 1. januar 2007 er Forsorgshjemmet en boform under Esbjerg Kommune. I efteråret 2006 trådte en ny lovgivning i kraft på området for støttekontaktpersonordninger. Hermed blev ordningen udvidet til også at omfatte Forsorgshjemmets målgruppe. Dette giver flere handlemuligheder i forhold til indsatsmetoder for Forsorgshjemmets målgruppe, og derfor påtænkes en udbygning af støttekontaktpersonordningen i forhold til støtte i eget hjem. Her lægges vægt på at støtten skal ydes i tilknytning til døgntilbudet. I 2006 åbnede en ny afdeling under Forsorgshjemmet. Denne afdeling fungerer som et alternativt plejehjem, som bedre kan tage hånd om Forsorgshjemmets målgruppe, når de når en alder eller en tilstand hvor de har behov for varig pleje. I umiddelbar nærhed af Forsorgshjemmet forventes etableret 10 skæve boliger i Den sociale vicevært tilknyttet boligerne vil have base på Forsorgshjemmet. Rapporten skæve huse til skæve eksistenser kan downloades fra Videnscenter for Socialt udsattes hjemmeside:

5 Forsorgshjemmets tilbud og ydelser På de følgende sider beskrives behandlingsmæssige og pædagogiske metoder for Forsorgshjemmet, samt Forsorgshjemmets tilbud og ydelser. Først beskrives Forsorgshjemmets: Behandlingsmetode Pædagogiske metode Forsorgshjemmets primære ydelser beskrives i afsnittene: Botilbud Omsorg og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Forsorgshjemmet kan tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonsordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Alternativ afsoning Beskyttet værksted Behandlingsmetode Forsorgshjemmet er ikke et behandlingstilbud, og derfor kan det være misvisende at tale om egentlige behandlingsmetoder. Forsorgshjemmet sætter udelukkende ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en positiv udvikling hos sine beboere. Forsorgshjemmet henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: en bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres problemer aktiverende støtte og omsorg

6 tilbud om beskæftigelse, tilpasset beboernes individuelle behov tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: behandling for alkoholmisbrug bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere bo- og/eller behandlingstilbud med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende bo- og/eller behandling og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. Pædagogisk metode Forsorgshjemmets pædagogiske metode følger i vid udstrækning den metode, som beskrives af Per Revstedt omkring motivationsarbejde. Motivation defineres, i den sammenhæng som en menneskelig stræben efter at leve så meningsfuldt og selvrealiseret som muligt. Denne stræben er udtryk for menneskets inderste natur: at være konstruktiv, social, målrettet og aktiv Per Revstedt har udviklet en teori og metodik i arbejdet med klienter, som ofte ikke forekommer motiverede for at lave om på deres tilværelse især hårdt belastede grupper såsom narkomaner, alkoholikere, alvorligt psykisk syge samt kriminelle krænkere. Denne teori er meget anvendelig i forhold til Forsorgshjemmets målgruppe. Per Revstedts motivationsarbejde. Per Revstedt er uddannet psykolog og psykoterapeut. Han har arbejdet mange år inden for psykiatrien, bl.a. med miljøterapeutisk behandling. Desuden har han flere års erfaring som vejleder og underviser inden for socialsektoren, kriminalforsorgen og psykiatrien. Forsorgshjemmets botilbud Kerneydelserne i botilbudet er kost, logi, bad og tøjvask. Der er 3 daglige hovedmåltider foruden fælles kaffe formiddag, eftermiddag og aften. Rengøring af værelser og toilet/bad påhviler brugerne, medmindre de fx på grund af sygdom er ude af stand til at klare opgaven. På grund af den ofte kaotiske livsførelse, der er gået forud for indskrivning på Forsorgshjemmet, mangler brugeren typisk helt eller delvist forudsætninger for deltagelse i det sociale liv, som det kendes med vedtagne normer, samt evne og lyst til at træffe beslutninger og tage ansvar for sig selv og andre. Indsatsen består typisk i funktionsforbedrende foranstaltninger, som ofte ikke i første omgang tager sigte på arbejdslivet, men mere har til formål at hjælpe med at få lidt struktur på dagligdagen, så man kan blive i stand til at være i sociale sammenhænge på boformen, huske aftaler, deltage i aktiviteter efter evne og behov.

7 Omsorg og aktiverende støtte Der er som udgangspunkt stor forskel på, hvad den enkelte bruger ønsker og har behov for. De konkrete opgaver kan være: Vejledning om personlig hygiejne og tøjvask Støtte til at kunne håndtere hverdagen på Forsorgshjemmet Støtte til at kunne indse og ændre uhensigtsmæssig adfærd og reaktioner i hverdagen Afsøgning af et eventuelt behov for behandling Akut sygdomsbehandling, sårpleje mm. Støtte til at kontakte relevante behandlingsinstanser Ledsagelse og eventuelt deltagelse i samtaler Afklaring af boligsituation Støtte til at få styr på økonomien, herunder budgetlægning og administration af midler Administration af medicin Beskæftigelse og afklaring af forhold til arbejdsmarkedet Støtte til at opretholde og genoprette kontakter til familie og netværk Praktisk hjælp i forbindelse med udflytning til egen bolig Efterforsorg i op til et år efter udflytning Dagtilbud til udeboende Der er overlapninger og glidende overgange mellem den praktiske bistand og den mere målrettede og udviklende støtte, som gives efter Serviceloven. Erfaringerne fra den praktiske bistand vil ofte være handlegrundlag for den målrettede støtte. Kontaktpersonsordningen Alle beboere, som indskrives på Forsorgshjemmet, får tildelt en kontaktperson blandt det pædagogiske personale. Kontaktpersonsordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til én person blandt personalet. Dermed åbnes der særlige muligheder for at give personlig støtte i en tryg og velkendt relation. Kontaktpersonen har ofte et bedre overblik og indblik i beboerens situation og har en privilegeret indgang til at støtte vedkommende. Personalegruppen har dog altid et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige en handleplan samt løbende opfølgning på handleplanen, ligesom kontaktpersonen skal tilbyde at bistå ved kontakt til behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. Handleplanen er et arbejdsredskab, som kan indeholde brugerens ønsker til opholdet og skal samtidig fungere som grundlag for samarbejdet i det arbejde, der skridt for skridt skal lede hen imod målet.

8 Aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjemmet tilbyder en række aktivitets- og samværstilbud, med det formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Tilbudene retter sig især mod personer med behov for socialt samvær og fællesskabsaktiviteter. Tilbudene er følgende: Møbelværksted. Her findes et rummeligt arbejdsmiljø, hvor der sideløbende kan arbejdes med personlige problemstillinger. Her kan beskæftiges 5 6 brugere med arbejdsopgaver som fx reparationer, maling og dekorering Almuehuset. I dette aktivitets- og samværstilbud arbejdes der med at skabe mulighed for at holde fast i tidligere netværk eller opbygge nyt netværk. Her kan beskæftiges 6-8 brugere med smykkefremstilling, læderarbejde, stenslibning og serviceopgaver Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Beboere, som bosætter sig i lokalområdet, kan tilknyttes Forsorgshjemmets netværksmedarbejder. Netværksarbejdet tilbydes for at understøtte den enkelte beboer i en positiv udvikling, og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Forsorgshjemmet. Efterfølgende støtte (tidligere kaldet efterforsorg) påbegyndes inden udflytning med tilbud om hjælp til indkøb, flytning og praktiske problemer omkring udflytningen. Efter udflytningen kan efterfølgende støtte tilbydes i op til ca. 1 år. Alt efter hvad der aftales, kan tilbudet indeholde: Hjemmebesøg Bisidderfunktion Almindelig dagligdags rådgivning Hjælp til at overholde aftaler med offentlige myndigheder, læge mm. Endvidere står Forsorgshjemmets tilbud åbent efter udflytning. Det drejer sig først og fremmest om: Tilbud om beskæftigelse Tilbud om administrationsordninger vedrørende medicin og økonomi I et vist omfang kan tidligere beboere på Forsorgshjemmet benytte sig af Forsorgshjemmets socialrådgiver og sygeplejerske. Døgntilbudet kan benyttes i nødsituationer, fx ved trusler i eget hjem. Er der behov for mere intensiv eller længerevarende støtte til en udflyttet beboer, end vi ser os i stand til at yde, ansøges der om kommunalt finansieret støtte i eget hjem. Alternativ afsoning Et ophold på Forsorgshjemmet kan efter aftale med kriminalforsorgen benyttes som alternativ til at afsone en dom i et fængsel, hvis det skønnes formålstjenligt. Kriminalforsorgen fastsætter regler for afsoningen, som normalt indebærer, at den dømte kun forlader huset efter aftale. Ellers indgår den pågældende i husets liv på lige fod med de andre beboere.

9 Beskyttet værksted Kontanthjælpsmodtagere med ophold på Forsorgshjemmet er som udgangspunkt omfattet af de samme beskæftigelseskrav, der gælder for kontanthjælpsmodtagere i øvrigt. Aktivering med den kontakt og det samvær,der følger deraf, har til formål at forbedre den enkeltes personlige og sociale funktion. Alle beboere på Forsorgshjemmet forventes at deltage i aktivering under en eller anden form. Der tages hensyn til den enkeltes muligheder og ønsker, hvor det kan lade sig gøre. Et beskyttet værkstedstilbud er et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, som har karakter af oplæring eller optræning, som fx værkstedsarbejde, deltagelse i den interne drift eller andre aktiviteter, som fx undervisning eller livskvalitetsforbedrende tilbud. Tilbudet er tilpasset den enkeltes ønsker og muligheder. Tilbudet gives også som et tilbud, der kan hindre tidligere beboere i at isolere sig i egen bolig. Tilbudene er følgende: Værkstedet på Baggesens Allé kan beskæftige ca. 20 brugere i sine 4 afdelinger o Træafdeling. Fremstilling af havemøbler, opslagstavler, knagerækker mm. o Metalafdeling. Fremstilling af forskellige vogne og stel o Montageafdeling. Samleopgaver, klippeopgaver, pakning af varer o Udehold. Havearbejde, mindre vedligeholds- og anlægsopgaver, servicefunktioner Køkkenet på Forsorgshjemmet beskæftiger 5-6 brugere med opvask, rengøring af fællesarealer, klargøring af værelser, håndtering af vasketøj og serviceopgaver

10 Fysiske rammer Forsorgshjemmet er beliggende i det centrale Esbjerg tæt ved banegård og busstation. Forsorgshjemmet har til huse i flere bygninger i umiddelbar nærhed af hinanden, samt udslusningslejligheder og værksteder, som ligger i andre kvarterer i Esbjerg. Der er tale om ældre renoverede bygninger, samt et nybygget alternativt plejehjem. Forsorgshjemmets fysiske rammer er følgende: Forsorgshjemmets hovedbygning, med modtagelseskontor, værelser og fælleslokaler Alternativt plejehjem, med værelser og fælleslokaler Samværs/opholdslejlighed Værkstedsbygning i Ribegade Værkstedsbygning i Baggesens Allé Administrationsbygning mm. i Exnersgade med udslusningsværelser Udflytterlejligheder i Krebseparken Der er i alt 2629 kvm boligareal, som bliver brugt til beboelse og administration, og 1221 kvm som huser Forsorgshjemmets værksteds- og aktivitetsfaciliteter. Forsorgshjemmet har egen have med pentangue-bane, som ligger i forbindelse med hovedbygningen. Forsorgshjemmets lokaler er spredt på flere ejendomme og er i flere etager. Derfor kan der ikke modtages beboere med alvorlige bevægelseshandicap. Antal pladser Der er 38 pladser i Forsorgshjemmets botilbud. Disse er opdelt på: 6 akutpladser 21 forsorgspladser 3 botræningspladser 5 pladser i udflytterbolig 3 pladser i bofællesskab ude i byen Der er desuden 15 dagpladser. Herudover har det alternative plejehjem 8 pladser i det varige botilbud, samt 2 midlertidige aflastningspladser. Faciliteter Forsorgshjemmet har 38 midlertidige pladser. Herudover har Forsorgshjemmet 8 varige pladser indrettet i det alternative plejehjem, samt 2 midlertidige aflastningspladser.

11 Boligforhold på Forsorgshjemmet Der er 21 møblerede værelser i Forsorgshjemmets hovedbygning. Værelserne er ca kvm. Fællesfaciliteter på Forsorgshjemmet I hovedbygningen er der køkken, kantine, tv-stue, billardstue og vaskeri. Botræningpladser Der er indrettet 3 botræningspladser på ca. 12 kvm i Forsorgshjemmets hovedbygning. Værelserne er møblerede og deles om køkken, opholdsstue og bad. Boligforhold på det alternative plejehjem Der er indrettet 8 lejligheder på knap 40 kvm på det alternative plejehjem. Lejlighederne er umøblerede, og er hver er indrettet med 2 værelser, et trinettekøkken og eget bad. Fællesfaciliteter på det alternative plejehjem Det alternative plejehjem råder over et stort fælles køkken, opholdsstue, tv-stue og vaskeri, Boligforhold i udflytterbolig Der er indrettet 3 udflytterboliger i en 110 kvm stor lejlighed i Krebseparken. Det betyder at hver enkelt beboer har eget værelse, og at man deles om køkken, stue og bad. Værelserne er umøblerede. Boligforhold for udslusningsboligerne Der 5 udslusningsboliger på kvm. Værelserne er møblerede og deles om køkken, stue og bad. Andre fælles faciliteter Der findes kontorer mødelokaler, lokaler til undervisning mm. på Forsorgshjemmet. Forsorgshjemmet råder også over forskellige hobbyfaciliteter, sportshal, et antal racercykler og motionsrum. Forsorgshjemmet råder over to busser. Forsorgshjemmet råder over hytten Troldhøj, som ligger i Marbæk Plantage.

12 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Forsorgshjemmet Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Forsorgshjemmet Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmets brugere opsøger ofte stedet på eget initiativ eller henvises fra fx socialforvaltninger eller andre myndigheder og samarbejdspartnere. Brugernes situation på henvendelsestidspunktet er forskellig fra gang til gang, men sammenfattende kan man sige, at brugerne ved henvendelsen ikke har ressourcer til at tage vare på eller ændre deres egen situation. Ofte ligger alt i ruiner bag dem, både når det gælder økonomi, bolig, familieliv mm. Rent praktisk foregår indskrivningen til Forsorgshjemmet altid på Forsorgshjemmets modtagekontor. Kontoret er placeret til højre for hoveddøren i hovedbygningen. Hvis personer med et relevant behov for ophold henvender sig, er Forsorgshjemmet forpligtiget til at finde en plads. Ved indskrivning orienteres beboeren om Forsorgshjemmets husregler. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Forsorgshjemmet har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp efter behov. Hvis man før indflytningen på Forsorgshjemmet er tilmeldt folkeregistret i en anden kommune, skifter man ikke automatisk folkeregisteradresse og hjemkommune. Beboerne betaler for kost og logi den tid de bor på Forsorgshjemmet. for logi kr. 59,14 for kost kr. 66,30 (morgenmad 12,00 kr., frokost 27,15 kr. og aftensmad 27,15 kr.) i alt pr. døgn kr. 125,44 (takster for 2007) Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt. Taksterne fastsættes ud fra niveauet for boligudgifter for lignende boform i lokalområdet. Betalingen for logi fastsættes som udgangspunkt som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. Betalingen kan dog fastsættes som en takst pr. døgn udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne.

13 Der er således adgang til at give beboerne mulighed for at fravælge et eller flere måltider. Det betyder, at der kan ydes kostrefusion efter Forsorgshjemmets regler med hensyn til afmelding af måltider. Lederen kan beslutte, at en beboer i en speciel situation bør indtage mindst et måltid om dagen på boformen, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til omsorgsforpligtelsen. Som led i efterbehandling og forberedelse til udslusning, kan betalingen endvidere fastsættes således, at beboeren får mulighed for en opsparing. Nedsættelse af betalingen Personer, der er uden indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet. Her vil der blive rettet kontakt til kommunen med henblik på udbetaling af kontanthjælp, pension eller lignende. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for logi. Der betales dog for andre ydelser, herunder kost. Betalingen fastsættes således, at der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig. Betalingen fastsættes endvidere således, at beboeren har økonomisk mulighed for at opretholde sine hidtidige forpligtelser, samt at beboeren har et rimeligt beløb til rådighed. Forsorgshjemmet har et sæt nedskrevne husregler, som udleveres ved indskrivning. Brugerinddragelse Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Forsorgshjemmets tilbud. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne både i forhold til tilrettelæggelse af daglige aktiviteter på Forsorgshjemmet og i udfærdigelse af egen handleplan mm. Beboermøder På Forsorgshjemmet afholdes beboermøder ca. en gang om måneden. På beboermødet drøftes daglige aktiviteter og problemer. Beboerråd Der kan til hver en tid oprettes et beboerråd på Forsorgshjemmet, men det afhænger ofte af beboersammensætningen, hvorvidt et sådant findes. Beboerrådet holder som regel sine møder som formøde til beboermødet. S.A.N.D. Der findes en overordnet sammenslutning for beboerrådene i Danmark. Denne er en politisk overbygning, som har afdelinger fordelt ud over hele landet. Yderligere information om S.A.N.D. findes på hjemmesiden: Ventetider og sagsbehandling Forsorgshjemmet har ingen venteliste til sit botilbud. Forsorgshjemmet har akut modtagefunktion, så alle optages eller henvises til andre boformer. Forsorgshjemmets sagsbehandling følger de almindelige sagsbehandlingsfrister for Esbjerg Kommune, når det er aktuelt.

14 Pårørende Beboerne er velkomne til at have familie og venner på besøg i huset. Børn kan eventuelt overnatte i Forsorgshjemmets lejlighed ved samvær. Forsorgshjemmet har fastsat regler for børns ophold i boformen i forbindelse med samvær, da Forsorgshjemmet i bund og grund ikke er et sted for børn. Hvis beboerne har overnattende gæster, skal personalet altid orienteres forud, af hensyn til gæsternes sikkerhed ved brand eller lignende.

15 Klagemuligheder Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse, sker dette skriftligt, og der gives en klagevejledning, hvoraf fremgår hvor en eventuel klage skal sendes. I første omgang skal alle klager sendes til: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Hvis klagen skal behandles andre steder, vil Esbjerg Kommune sørge for at videresende klagen sammen med sagens oplysninger. Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunernes fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbudene. Sådanne klager må rettes til kommunalbestyrelsen. En klage, der ikke vedrører tilsidesættelse af regler for sagsbehandling, men for eksempel personalets optræden, skal rettes til myndighedens ledelse.

16 Personale Personalenormering Forsorgshjemmet har en personalenormering på 34,39 stillinger fordelt på: 24,81 stilling på Forsorgshjemmet 8,58 stilling på det alternative plejehjem, og 1 stilling som social vicevært for de skæve huse (endnu ikke oprettet) Der er i alt 35 personer ansat på Forsorgshjemmet til at varetage de pædagogiske, praktiske og administrative opgaver vedrørende beboere og ambulante dagtilbud. Forsorgshjemmet har som regel ca. 3 studerende tilknyttet institutionen (social- og sundhedsassistentstuderende, pædagogstuderende eller socialrådgiverstuderende). Udover Forsorgshjemmets almindelige personalenormering financierer Esbjerg kommune pt. 6 timer ugentligt til støtte af tidligere beboere i eget hjem. Personalets sammensætning Personalet er sammensat af følgende faggrupper: pædagoger tilsynsførende assistenter sygeplejerske socialrådgiver social- og sundhedsassistenter køkkenleder kontorassistent køkkenassistenter pedel Personalet er således fordelt på flere faggrupper, som i det daglige arbejder tværfagligt. Samfundstjeneste Efter aftale med kriminalforsorgen, er der mulighed for at afsone samfundstjeneste på Forsorgshjemmet. Tilrettelæggelsen af samfundstjenestens omfang og opgaver forhandles i fællesskab mellem kriminalforsorgen og Forsorgshjemmet. Personalepolitik Forsorgshjemmet refererer til Esbjerg Kommunes personalepolitik, som kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Forsorgshjemmet har udmøntet egne personalepolitikker på følgende områder: Sygefraværspolitik, lønpolitik, rygepolitik og seniorpolitik.

17 Organisation og drift Forsorgshjemmet blev oprettet i 1974 og er et tilbud under Esbjerg Kommune. Den daglige ledelse varetages af forstander Christian Larsen og stedfortræder Anne Schütt Jensen. Samarbejdspartnere Forsorgshjemmet har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Forsorgshjemmet. Under opholdet kan der afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Psykiatrien Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Forsorgshjemmet. Forsorgshjemmet har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Forsorgshjemmet deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Forsorgshjemmet kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet i Esbjerg Kommune: Forsorgshjemmet henviser brugere til Alkoholambulatoriet ofte med henblik på en stabilisering af brugeren før der sættes ind med en behandlingsindsats. Center for misbrug i Esbjerg Kommune: Center for Misbrug henviser brugere til Forsorgshjemmet ofte med henblik på en stabilisering af brugeren før der sættes ind med en behandlingsindsats. Andre hjemløse-boformer i Danmark: Hjemløse-boformer i Danmark er indbyrdes forpligtiget i forhold til at henvise til andre boformer, hvis de ikke selv har plads. Politiet: Politiet i Esbjerg afleverer berusede personer på Forsorgshjemmet. Forsorgshjemmet og politiet foretager en vurdering af om en person skal til afrusning på skadestue, eller om personen snarere hører til i boformens regi. Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Forsorgshjemmet omkring alternativ afsoning, samt når Forsorgshjemmet huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Forsorgshjemmet samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes samt omkring efterfølgende støtte, når behandlingen har fundet sted. Styrket samarbejde mellem Center for Misbrug, Alkoholambulatoriet og kommunens 4 hjemløse-boformer: Der er nedsat et formelt ledelsesforum, hvor forstandere og ledere fra området mødes med områdets konsulent ca. 8 gange årligt. Her udveksles både konkrete erfaringer ligesom forummet bruges til drøftelse af hele politikområdets udvikling. Lovgrundlag Forsorgshjemmets tilbud ydes efter lov om social service Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Ud over de primære opgaver på Forsorgshjemmet finder en række øvrige bestemmelser i Serviceloven endvidere anvendelse i forbindelse med personers ophold i tilbudet:

18 - Personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp - Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte til optræning og udvikling af færdigheder - Tilbud om beskyttet beskæftigelse - Aktivitets- og samværstilbud - Lovgrundlaget for det alternative plejehjem findes i lov om social service Servicelovens 108 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

19 Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Forsorgshjemmet Exnersgade 47 B 6700 Esbjerg Tlf Fax Social- og Arbejdsmarked Tilbud Sct. Knuds Alle Bramming Att.: Konsulent Susanne Oldenborg Tlf.:

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere