Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 2 TEKNISK KLIMATILPASNING AF PUMPEINSTALLATION T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 2 TEKNISK KLIMATILPASNING AF PUMPEINSTALLATION T: +45 4810 4200"

Transkript

1 Notat Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 14. april 2015 Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af TKK Kontrolleret af : JAD Godkendt af :JAD 1 BAGGRUND OG FORMÅL Nærværende notat indeholder gennemgang af tekniske muligheder for opgradering af Reersø Pumpestation, der afvander kanalen gennem den nordlige del af Reersø (Store Saltø). Baggrunden herfor er stormen Bodil d. 6. og 7. december 2013, der medførte forhøjet vandstand i kote +1,40DVR i Storebælt. Ved den hændelse blev Reersøvej ved pumpestationen oversvømmet og vandet løb bag om pumpestationen og ind i området ved kanalen. Dette har medført overvejelser omkring forhøjelse af digerne omkring Reersø og således også overvejelser om behov for tiltag på pumpestationen. Det bemærkes Reersø Pumpestation også indgår i forbindelse med forslag til forstærkningen af digerne, idet der er behov for at anvende Saltsø som opmagasineringsbassin til midlertidig opbevaring af bølgeoverskyl af det nordre dige under ekstreme højvandssituationer for senere, via afvandingskanalen, at blive pumpet ud gennem Reersø Pumpestation. Der henvises i den forbindelsen til NIRAS skitseforslag til kystsikring af april TEKNISK KLIMATILPASNING AF PUMPEINSTALLATION 2.1 Vandspejl i Storebælt Mulighederne for klimatilpasning af pumpestationen er opstillet ud fra hvad der mest praktisk og teknisk - kan lade sig gøre inden for de eksisterende fysiske rammer i og omkring Servicebygning og pumpeinstallation med angivelse af hvilke max. vandspejl i Storebælt tiltagene giver mulighed for at klare. Med udgangspunkt udnyttelse af eksisterende indretning og konstruktion af Servicebygningen vil det være muligt at lade vandspejlet i oppumpningskammeret stå i op til kote ca. +1,70DNN 1, svarende til gulvkoten i Servicebygningen. Statisk vil 1 Der er i dette notat anvendt koter under Dansk Normal Nul-reference (DNN) og ikke DVR Forklaringen herpå er, at koter på tegningsmaterialet over pumpestationen er anført i DNN. Referencen hertil er af praktiske årsager bibeholdt. Koter i dag angives i DVR90. Omregningen af koter fra DNN til DVR90 sker NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

2 vandspejl i kote +1,70 i oppumpningskammeret ikke overbelaste betonkonstruktionen på servicebygningen. Vandspejl i kote +1,70 i oppumpningskammeret vil kunne aflede oppumpet vand ved alm. trykgravitation gennem afløbsrør, udløbskammer, kontraklappe og udløbsbygværk til Storebælt i kote ca. +1,30. Der skelnes således mellem hvilke tiltag der skal udføres inden for den eksisterende servicebygning som vil kunne udppumpe til Storebælt i kote +1,30m og hvilke muligheder, der foreligger, såfremt der ønskes udpumpet til Storebælt i vandspejl over kote +1,30. Det forudsættes, at ydelserne af pumperne fastholdes på det nuværende niveau, En øgning af pumpeydelsen medfører at pumpesumpene skal udvides (gøres dybere),i det indtagsforholdene for pumperne i dag og med det nuværende vandspejlsniveau i afvandingskanalen, er udnyttet. 2.2 Maks. vandspejl i Storebælt < +1,30m = 1,23m DVR90 Med udgangspunkt i, at vandspejlet i oppumpningskammeret udnyttes til kote +1,70 svarende til gulvkoten i Servicebygningen (af statiske hensyn), kan pumpeinstallationen i nuværende opstilling klare udpumpningen til afvandingskanalen ved Storebælt i kote +1,30. Pumpehjulene er sandsynligvis slidte i dag efter mere end hhv timers drift, så der er 2 muligheder for tiltag (renovering hhv. opgradering) afhængig af hvilken pumpedrift og ydelse, der ønskes. Ydelse af eksisterende pumper ifm renovering hhv. opgradering fremgår af Afsnit 5. Der kan vælges/kombineres frit mellem renovering hhv. opgradering af 1 eller begge pumper afhængig af behov for fremtidig ydelse og med hvilken sikkerhed, der ønskes indlagt i pumpeløsningen. Ved en renovering af pumpehjul (udskiftning til samme type propel) vil pumperne fremstå med ydelse som etableret i 1972 dvs. uden tab af ydelse pga. slid, ud fra følgende formel: DVR90 = DNN- kote -0,07m. Alle ubenævnte koter i dette notat er herefter i DNN med mindre andet er angivet. 2

3 Ved opgradering udskiftes propel til ny type og der monteres større motor. Opgradering medfører, at kan pumperne løfte vandet ½ m højere end i dag, dvs. større løftehøjde. Ved renovering hhv. opgradering vil begge metoder således sikre, at der i fremtiden kan udpumpes fra afvandingskanalen, når vandspejlet står i kote +1,30 (1,23 DVR90) i Storebælt umiddelbart nedstrøms udløbsbygværket. Der vil alene være tale om forskel i pumpeydelse pga. øget løftehøjde. Det vil give mest mening at opgradere begge pumper for at sikre pumpeydelsen ved vandspejl op til kote +1,30 i Storebælt.. Denne løsning vil være acceptable indtil udviklingen i klimaforandringerne viser højere vandstand end kote +1,30 i Storebælt. 2.3 Max vandspejl i Storebælt > +1,30m = 1,23m DVR90 Ved vandspejlskoter i Storebælt over kote +1,30m er der 2 muligheder for at klare pumpesituationen. Fastholdelse af eksisterende pumpestation (med opgraderede pumper): Afvente det tidsmæssige forløb af højvandet indtil vandspejl er faldet under kote +1,30m igen hvorefter pumperne starter. Ændring af pumpestationen således der etableres nyt oppumpningskammer udenfor Servicebygningen samt opgradering af pumper, hvor hele løftehøjden kan udnyttes eventuel nye pumper. Denne løsning kræver også etablering af nyt udløbsrør (ø630pe), udløbskammer med kontraklap og sandfang samt udløbsbygværk ved siden af eksisterende. Løsningen kan omfatte en eller begge pumper. Skitsering af løsningen med nyt oppumpningskammer fremgår af bilag 5. Etablering af denne løsning nu, vil være en sikker løsning langt ind i fremtiden. 3

4 3 ANLÆGSTEKNISKE AKTIVITETER OG PRISOVERSLAG De pumpe- og anlægstekniske aktiviteter for klimasikring af pumpestationen som anført i de forrige afsnit omfatter : Max. vandspejl i Storebælt < kote +1,30m 1. Fastholdelse af nuværende installation, men begge pumpe renoveres med udskiftning af slidt pumpehjul alene, dvs. propelhjulene udskiftes til samme type 2. Opgradering af begge pumperne med ændret pumpehjul og større motor Max. vandspejl i Storebælt > kote +1,30m 3. Ny pumpesump nyt oppumpningskammer + ny pumpe. Opgradering af én af pumperne med ændret pumpehjul og motor + hævning af dæksler i servicebygning Prisoverslag for aktiviteterne fremgår af nedenstående afsnit. Det bemærkes at de enkelte poster i prisoverslagene er meget overordnede beløb. 3.1 Renovering af eksist. pumper (udskift af slidte pumpehjul) Baggrund : Pumpehjulene på begge pumper har været i drift siden Det vides ikke hvor slidte hjulene er. Slidt pumpehjul medfører markant fald i ydelse og løftehøjde. Formål: Indhold: Sikring af kapacitet og løftehøjde i den nuværende installation. Hovedeftersyn og renovering, begge pumper: Adskille og rensepumpe. ny aksel, nyt kugleleje (topleje), nye fedtsmurte bronzelejer, nye smørerør, kontrol og evt. mindre rep. af smøreapp., ny propel, bøsning af pumpehus, nye rustfri bolte i hele pumpen, nye koblingsgummibøs, nye lejer i motor, samle pumpe igen. Øvrige Hævning af dæksel omkring oppumpningskammer med cm (100 mm vægge omkring åbning eksist. 2 stk. dækselåbninger) Forlængelse af ø300 eternitrør omkring niveaustyringsflyder i oppumpningskammer med 1 m i en vandtæt løsning mod gulvet. 4

5 Tagnedløb ledes til indløbskanal. Tagnedløb er pt. ført til oppumpningskammeret via ø110pp. Røret skal afproppes og føres til Afvandingskanalen. Prisoverslag: Hovedeftersyn og renovering, kr/pumpe Demontering, genmontering kr/pumpe Hævning af dæksler, vandtæt udgave Forlængelse af ø300 eternitrør Projektering, tilsyn Diverse I alt renovering af 2 pumper Opgradering af eksist. pumper (udskift af pumpehjul til ny propeltype) Baggrund : Behov for høj kapacitet i max. løftehøjde i eksisterende Servicebygning ved vandspejl i kote +1,30 i Storebælt. Formål: Indhold: Opgradering af pumper til samme ydelse ved større løftehøjde. Hovedreparation og nyt pumpehjul (anden propeltype): Adskille og rensepumpe, ny aksel, nyt kugleleje (topleje), nye fedtsmurte bronzelejer, nye smørerør, ny propel, bøsning af pumpehus, nye rustfri bolte i hele pumpen, nye koblingsgummibøs, nye sugetragt med kryds, ny motor 11 kw 960 rpm. IE3, nyt smøreapparat (8 ltr) med egen motor 0,18 kw., samle pumpe igen Øvrige. Hævning af dæksel omkring oppumpningskammer med cm (100 mm vægge omkring åbning eksist. 2 stk. dækselåbninger) Forlængelse af ø300 eternitrør omkring niveaustyringsflyder i oppumpningskammer med 1 m i en vandtæt løsning mod gulvet. Tagnedløb ledes til indløbskanal. Tagnedløb er pt. ført til oppumpningskammeret via ø110pp. Røret skal afproppes og føres til Afvandingskanalen. Prisoverslag: Pumper, opgradering, 2 stk Demontering, genmontering kr/pumpe Nye motorværn for større motorer Hævning af dæksler, vandtæt udgave Forlængelse af ø300 eternitrør

6 Projektering, tilsyn Diverse I alt, opgradering af 2 pumper Nyt pumpesump, Ny pumpe + nyt oppumpningskammer + opgradering af én af pumperne med ændret pumpehjul og motor Baggrund : Klimaudviklingen medfører vandstanden > kote +1,30m i Storebælt. Formål: Indhold: Der er behov for at pumpe til Storebælt ved vandspejl > kote +1,30m Aktiviteter: Ny propellerpumpe for max vandspejl Opgradering af eksisterende pumpe til daglig drift Ny el-installation (samlet fornyelse bør overvejes) Ny pumpesump for ny pumpe Nye ø1500 PE-oppumpningsbrønd udenfor Servicebygning Nye udløbsledning, ø630 PE Nye sandfangsbrønd m. kontraklap Nye udløbsbygværker m. rist Prisoverslag: Ny pumpeinstallation, 1 stk, Opgrad. af eksist pumpe + hævning af dæksel Ny el-installation (samlet fornyelse bør overvejes) Ny pumpesump for ny pumpe Ny ø1500 PE-oppumpningsbrønd Ny udløbsledning, ø630 PE, 25 m Ny ø1500 sandfangsbrønd m kontraklap Nye udløbsbygværk m. rist Projektering, tilsyn m,v Diverse I alt fuld opgradering

7 4 EKSISTERENDE FORHOLD Pumpestationen er besigtiget d. 26. marts Ved besigtigelsen blev der foretaget opmåling af Servicebygning og udløbsbygværk. Beliggenhed af pumpestationen fremgår af Bilag 1.. Pumpestationen er identificeret med følgende anlægskonstruktioner Afvandingskanal (2 m bred), indløbsbygværk med riste, pumpesumpe, Oppumpningskammer, 2 stk. ø600bt afløbsrør, Udløbskammer, 1 stk. ø800bt Udløbsrør, Udløbsbygværk, Udløbskanal til Storebælt Lykkegaard, der har leveret pumper, har suppleret med oprindelige tegninger over pumpestationen se Bilag 2. Tegningsmaterialet er verificeret med opmålingerne udført d. 26. marts Der er fundet god overensstemmelse og tegningsmaterialet anses således som retvisende. Lykkegaard A/S oplyser, at pumperne er 2 stk. LM PR350/500 med 7,5 kw, 960 rpm. motor fra år Lykkegaard AS/ oplyser endvidere, at pumpernes (driftspunkts)ydelse i deres arkiv er anført til ca. 225 l/s ved en løftehøjde på ca. 1,35 m. Dette er dog ikke i overensstemmelse med pumpekurven - se Bilag 3, Løftehøjden er nærmere 2,35 mvs ved 225 l/s - alternativ er ydelsen 275 l/s ved 1,35 mvs. Lykkegaard A/S oplyser at pumpekurven som vist i Bilag 3, er gældende for den leverede pumpe. En af pumperne har fået ny aksel i år Der foreligger ikke yderligere notater hos Lykkegaard vedrørende reparationer på pumperne (i servicebygningen ligger der en ekstra aksel til pumperne). Eksisterende el-installation omfatter 32Amp gruppesikring på hver pumpe. Se evt. foto af anvendte sikringer. Timetæller for pumperne viste følgende driftsforhold (se Tabel 1): Pumpe Timetæller [ driftstimer ] Pumpe 1 Pumpe 2 Tabel timer timer Aflæsning af timetæller for pumper d. 26. marts Det fremgår at Pumpe 2 anvendes som primær pumpe. 7

8 Start op stopkoter for pumper kan udledes af fotos af kontakterne på wire ne på flyderne og ud fra målt vandspejl ved besigtigelsen (se tabel) samt vandstandslinje på ristebygværket. Start og stop af pumpe vil ligge som anført (se Tabel 3). Pumpedriften praktiseres således at Pumpe 2 anvendes som den primære pumpe. Pumpe 1 er afbrudt på hovedtavlen (se eventuel foto af afbryder på tavle). Vandspejl i Indløbskammer samt udløbskanal blev målt jf. Tabel 3. Det kan udledes at daglig geometrisk løftehøjde for pumperne er identificeret til ca. 1,5 mvs (fra vandspejl i ca. kote -1,30 indløbskanal til kote +0,0 i udløbskanal). Start og stop-koter for pumper Pumpe 1 Pumpe 2 Start -1,15-1,15 Stop -1,40-1,40 Nødstop - Oppumpningskammer Vurderet til +1,50 Tabel 2 Oversigt over start og stopkoter for pumpestation. Koter er DNN. Vandspejlskote i afvandingskanalen blev ved besigtigelsen d. 26/ målt til kote -1,20. Det er oplyst at Pumpe 2 har identiske start og stop-koter med Pumpe 1. Terræn omkring pumpestationen fremgår af kortet med niveaukurver se bilag 1. Det fremgår, at terræn omkring top af tilløbskanal ligger i ca. kote +0,50 -+0,75. Asfalt (vejmidte) ud for pumpestationen er indmålt til kote +1,50. Området omkring udløbskanalen (østsiden af Reersøvej) ligger i kote +0, ,75. Vandstanden i havet under stormen Bodil blev målt til kote +1,40m DVR90. Vandspejlslokalitet Målt vandspejl [ DNN-kote*) Afvandingskanal (Indløbskammer) -1,20 **) Oppumpningskammer -0,20 **) ****) Udløbskammer ved kanal = havvandspejl +0, ,20 ***) Tabel 3 Målte vandspejlskoter d. 26. marts Daglig geometrisk løftehøjde er 1,0 1,5 mvs. *) DNN kote anvendes, da der tages udgangspunkt i eksisterende tegninger over pumpestation. **) Kote beregnet ud fra nedstik (2,39m) fra gulv i servicebygning (GK-= +1,70. ***) Kote beregnet ud fra nedstik (1,40m) gennem ø600 dæksel i udløbsbygværk (DK=+1,50). ****) Vandspejl i oppumpningskammer burde være samme kote som i udløbskammer. Årsagen til lavere vandspejl i oppumpningskammer kan måske tilskrives utætte kontraklappe på afgangen fra pumperne. 8

9 5 PUMPEYDELSE OG LØFTEHØJDER Eksisterende pumpeinstallation, der er etableret i 1972, vil i henhold til pumpekurven kunne løfte 275 l/s pr. pumpe ved 1,35 mvs (Bilag 3, Driftspunkt1). 1,35 mvs svarer til startkoter som i dag (se Tabel 2, -1,20) og vandspejl i Oppumpningskammeret i kote +0,15. Nuværende max. vandspejl i oppumpningskammeret (nødstop af pumper) er sat til ca. kote +1,0DNN, dvs..løftehøjde er 2,35 m. Pumpernes ydelse ved 2,35 mvs er 225 l/s (Bilag 3, Driftspunkt2) Ved højvande i Storebælt kan der pumpes således at vandspejlet i oppumpningskammeret står i max. kote +1,70 svarende til gulvkoten i Servicebygningen. Vandstanden i Storebælt vil i dette tilfælde ligge omkringkote 1,30 (- +1,40), idet der disponeres cm til tryktab gennem bygværk, ledninger og kontraklapper. Ved vandspejlskote +1,70 i oppumpningskammeret skal dækslerne omkring kammeret på forhøjes med 60 cm til kote +2,30 inde i Servicebygningen for at sikre mod overløb (kan ske ved støbning af 150 mm tyk opkantsmur omkring dækselåbning. Ligeledes skal ø300 rør for flydetønder på styringen af nødstop i oppumpningskammeret forhøjes med 75 cm. Ved vandspejl i kote +1,70 skal der ligeledes påregnes hævning af terrænet omkring soklen på oppumpningskammeret til kote +1,60 (mod nuværende terræn +1,40 og mindre) for at sikre stabiliteten af sokkelvæggene omkring oppumpningskammeret mod udadrettet tryk fra vandspejlet i oppumpningskammeret. Ved vandspejl i kote +1,70 i oppumpningskammeret og kote -1,30 i afvandingskanalen har eksist. pumper en principiel ydelse på l/s pr. pumpe (Bilag 3, Driftspunkt3). To forhold gør sig gældende i denne situation A) Det er ikke sikker at de eksisterede motorer (slidte?) i dag reelt kan løfte vandet 3,0 m i dag - og med den anførte ydelse. B) Er en pumpeydelse på 2 x 175 l/s (manuel iværksat paralleldrift) tilstrækkelig til at holde vandstanden i afvandingskanalen i kote -1,0? Det anbefales således at eksisterende pumper opgraderes med ny propel og motor. Ydelse og løftehøjder fremgår af bilag 4. Driftspunkterne A og B svarer til Driftspunkterne 1 og 3 for eksisterende pumper jf. bilag 3 Ved vandspejl i Storebælt over kote +1,40 kan eksisterende pumper næppe klare udpumpning med tilfredsstillende ydelse. Der skal således påregnes etablering af én ny pumpe med højere løftehøjde. 9

10 Detailanalyse vil fastlægge pumpestørrelse når max. vandspejlskote i Storebælt er fastlagt. Der skal i dette tilfælde etableres ny oppumpningskammer og nyt udløbsbygværk i Afvandingskanalen. Dagligt vandspejl i afvandingskanalen kan bortledes ved opgradering af en eksisterende pumpe og hævning af dæksler i pumpestationen. Pumpekurve for opgraderet eksisterende pumpe viser dog, at der kan løftes i alt 3,5 m med en ydelse på 195 l/s (Bilag 4, Driftspunkt C). Detailanalyse vil vise om opgraderingen er tilstrækkelig (både løftehøjde og ydelse) og i så fald vil eksist. pumpe blot skulle tilsluttes det nye oppumpningskammer 6 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Oversigt over området omkring pumpestationen. Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Kopi af tegninger over eksist. pumpestation, 4 stk A3-tegninger Pumpekurve Renoveret pumper (eksist. pumper) Pumpekurve Opgraderet pumper Skitsering af nyt oppumpningskammer og udløb til afvandingskanal 10

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde 19. juni 2012 Projekt nr. 203180 Dokument nr. 124401211 Version 1 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af JSK Godkendt

Læs mere

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Reersø Pumpelag Juli 2014, opdateret version 14. april 2015. REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Endelig samlet rapport PROJEKT Opdateret rapport Reersø Pumpelag Projekt nr. 207922 Dokument nr. 1215422797

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Notat. Randers kommune. Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 1 INDLEDNING

Notat. Randers kommune. Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 1 INDLEDNING Notat Randers kommune Etablering af en stiforbindelse under Randersbro 4. januar 2012 Projekt nr. 206.858 Udarbejdet af CRJ/CvS Kontrolleret af CVS Godkendt af CVS 1 INDLEDNING NIRAS er af Randers Kommune

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4 Notat DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter April 2017 Udarbejdet af MMKS Kontrolleret af MHFR og LRLA Godkendt af MMKS INDHOLD 1 Baggrund... 2 1.1 Resultater... 3 2 Etablering af de fysiske

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist.

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist. NOTAT Projekt Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Projektnummer 2231200004 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Vrist pumpelag Svar på skrivelse fra pumpelaget af xxxx Vrist Pumpelag

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Opgaver til Pumpeanlæg.

Opgaver til Pumpeanlæg. Opgaver til Pumpeanlæg. 1) Hvad er en Arkimedes snegl? 2) Hvilken pumpetype anvendes normalt til spildevand? 3) Hvad kaldes den særlige pumpetype, hvor trykledningen ved husspildevand kan have en dimension

Læs mere

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen.

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune SKOVVANGSKOLEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Ændring af adgangsforhold for handicappede

Læs mere

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden Notat 01 Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden 2016-2021. 2. august 2016 Projekt nr. 225410 Dokument nr. 1220527793 Version 2 Udarbejdet af

Læs mere

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Tankrensningssystemer Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Høj-effektiv rengøring af tanke 2 Tankrensningssystemer Anvendelse Regnvandsbassiner får stadig større betydning

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat 29. november 2017 Notat Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag Projekt nr.: 230149 Dokument nr.: 1226061406 Version 3 Revision 0 Udarbejdet af JKRU Kontrolleret af LUT Godkendt af

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

TØNDERMARSKEN Ydre Kog

TØNDERMARSKEN Ydre Kog TØNDERMARSKEN Ydre Kog Arealanalyse Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Modelgrundlag - Arealanalyser... 3 3. Referenceområde... 3 3.1 Margrethe Kog... 3 3.2 Margrethe Kog DMU registreringer...

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Københavns Kommune. Drosling af afløb

Københavns Kommune. Drosling af afløb Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Ref.: Drosling af afløb Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU

Læs mere

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området Indhold Side Anlægget 2 Princip og funktion 3 Driftsopgaver 16 Beredskabssituationer 16 Ledningsplan for området Plantegning bassin Snittegning bassin Bilag I Bilag II Bilag III Glostrup Kommune 2017 1

Læs mere

Bilag. Andy Schmidt, G

Bilag. Andy Schmidt, G Bilag Andy Schmidt, G20122023 E-mail: andy.k.schmidt@gmail.com Projekttype: Bachelorprojekt Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Skitse over forrens... 5 Bilag 3 Koter over rør... 8 Bilag 4 IGGS

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Klimatilpasning og detaljerede højdedata Klimatilpasning og detaljerede højdedata 1 Klimatilpasning og detaljerede højdedata Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og vejledning om detaljerede højdedatas betydning for indsatsen mod

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer.

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer. Maribo Kommune og Guldborgsund Kommune Målestationer 2009 NOTAT Til Preben Hansen, Lolland Kommune og Martin Olsen, Guldborgsund Kommune Fra Lars Mølgaard Sag 36708142 Dato 8. marts 2010 Projektleder LMG

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Tekst fra ansøgning på mail sendt til Naturstyrelse som har videre sendt mailen til Kystdirektoratet. Den 26. juli 2015 Digelaget for Havnebydiget, i den sydlige ende af Rømø, ønsker at forstærke diget

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc:

From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Thorsten Piontkowitz (tpi) Subject: Revideret ansøgning om tilladelse til kystsikring Kære Marianne Jakobsen Som aftalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET Notat Envina AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET 7. maj 2014 Projekt nr. 217134 Dokument nr. 1211089269 Version 3 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Indhold 1.1 CASE SCENARIE VIRKSOMHED - PROPELLEN A/S...

Læs mere

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Vedr.: Pipeline 3 Ansøgning om etablering af pumpestation og spildevandsledning. Sagsnummer 12/13676 Notat Side 1 af 6 30. januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Til: Rudersdal Kommune Fra: Krüger A/S Kopi til

Læs mere