Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand"

Transkript

1 HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af fjernelse af styrt...7 3Undersøgelse af afledning gennem KVL Kort over drænforholdene Kapacitet ved ved anvendelse af pumpe Konklusion Referencer...20 side 2 af 21

3 1 Baggrund Sommerhusområdet Hummingen Strand har periodevis problemer med vandmættede forhold på grundene med svuppende jord, oversvømmelser og bygningsskader på de værst ramte grunde. Under oversvømmelsen i august 2011, måtte beredskabet tilkaldes for at pumpe vand væk fra området. Drænsystemet fra den vestligste del af Hummingen Strand (ca 32 ha) udleder vand til kommunevandløb 60 Rudbjerg (KVL60), som fører vandet videre til Lilleholms kanal (se figur 1). KVL60 er rørlagt. Det anslås, at KVL60 er anlagt i perioden , og rørlægningen kun er dimensioneret for en afledning af 0,5 l/s/ha og rørledningens tilstand generelt er dårlig (Ref 2). Det regulativmæssige fald på KVL60 er 0,5 på hele strækningen. Hele oplandet til KVL60 er på omkring 123 ha. Den del af Hummingen Strand, som dræner til KVL60, har har et areal på omkring 32 ha og terrænkoter mellem -0.3m og 0.6m DVR90. side 3 af 21

4 Figur 1:Hummingen Strand sommerhusområde. side 4 af 21

5 Figur 2:Højdekort over Hummingen Strand. Koter i DVR90. side 5 af 21

6 Figur 3:Udløb af KVL60 til Lilleholm Kanal (st. 9047m) Efter vurdering af rørlægningens tilstand agter Lolland kommune at rejse en sag om udskiftning af rørene i hele kommunevandløb 60's strækning. I forslaget herom dimensioneres de nye rør til en afledning på 1 l/s/ha svarende til den afstrømning, der er dimensionsgivende for drænede landbrugsarealer i dag. Ved et afvandingsprojekt for Hummingen Strand med udpumpning vil det være et krav, at udledningen forsinkes til højst 32 l/s svarende til 1 l/s/ha. Der nedsives gråt spildevand fra de enkelte sommerhuse på grundene i Hummingen Strand. Der er derfor restriktion på drænsystemt, idet der er krav til afstanden fra nedsivningsområderne til drænrørene. Der er således kun placeret drænrør langs vejnettet. I dette projekt undersøges kommunevandløb 60's evne til at aflede drænvand og overfladevand fra Hummingen Strand. Yderligere er konsekvenser af udpumpning undersøgt. Afvandingsforholdene undersøges for: 1) Gældende regulativ Regulativmæssige dimensioner for KVL60 2) Reguleringsforslag Udskiftning af rør til større rørdimensioner og 11 cm dybere bundkoter i forhold til gældende regulativ. 3) Dybere bundkoter. Udskiftning af rør til større rørdimensioner og 47cm dybere bundkoter for KVL60 i forhold til gældende regulativ. (ref 2). 4) Åbent vandløb. Omlægning af KVL60 til åbent vandløb med samme bundkoter som i eksisterende regulativ, bundbredde på 0,6m og sideanlæg på 1: 1,25 side 6 af 21

7 Detaljer for de tre geometrier fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Geometrier for de fire alternativer for henholdsvis rør og åbent vandløb. For åbent vandløb anvendes sideanlæg på 1: 1.25 på hele vandløbets længde. Ved Lilleholms kanals indløb til Hovedkanalen findes et styrt. Det undersøges yderligere hvordan styrtets påvirker vandstanden i Lilleholms kanal ved indløb af KVL60 (2500 m opstrøms styrtet) og dermed påvirker afvandingsforholdene for Hummingen Strand. De hydrauliske undersøgelser udføres med en tilpasning og udbygning af den eksisterende hydraulisk model for Rødby Fjord (Ref 1). 2 Konsekvens af fjernelse af styrt Umiddelbart inden Lilleholms Kanals udløb i Hovedkanalen findes et styrt (se figur 4). Styrtet har en overløbshøjde på 113 cm. Yderligere udgør styrtet en indsnævring af vandløbet, idet styrtets lysåbning er 244 cm, medens vandløbets ved vandoverfladen er omkring dobbelt så bredt. Som tidligere nævnt udledes drænvand fra Hummingen Strand via det rørlagte vandløb KVL60 til Lilleholms Kanal, med udløb i dennes station 9047 (2500 m opstrøms styrtet). Vandstanden i Lilleholms Kanal ved tilløbet fra KVL60 har betydning for den vandføring, som kan opnås i KVL60, og det er dermed relevant at undersøge om styrtet giver anledning til forhøjede vandstande ved tilløbet fra KVL60. side 7 af 21

8 Figur 4:Styrt på Lilleholms Kanal (3L) (st m) umiddelbart før Lilleholm Kanals udløb i hovedkanal (39L). Påvirkningen fra styrtet er undersøgt ved at anvende Rødby Fjord modellen med stationære beregninger af vandstande for den eksisterende situation med styrt og for en situation hvor styrtet er fjernet. I beregningerne uden styrt er bundkoterne ved Lilleholm Kanals udløb i hovedpumpekanalen reguleret, således at disse svarer til den geometri som vandløbet vil forventes at have hvis styrtet blev fjernet. Resultaterne fra beregningerne fremgår af tabel 2 nedenfor side 8 af 21

9 Styrt Årstid Manningtal Strømning q Vandstand Ved tilløb KVL 60 Med Vinter 22 Middel vinter 8,6-2,66 Uden Vinter 22 Middel vinter 8,6-2,66 Med Vinter 22 Maksimum median vinter 58,5-1,81 Uden Vinter 22 Maksimum median vinter 58,5-1,81 Med Vinter 22 Maks afstrømning august ,6 Uden Vinter 22 Maks afstrømning august ,6 Med Vinter ,43 Uden Vinter ,44 Med Sommer 17 Middel Sommer 2,2-2,92 Uden Sommer 17 Middel Sommer 2,2-2,92 Med Sommer 17 Maksimum median sommer 19,8-2,24 Uden Sommer 17 Maksimum median sommer 19,8-2,24 Med Sommer 17 Maks afstrømning august ,4 Uden Sommer 17 Maks afstrømning august ,4 Med Sommer Uden Sommer ,22 Enhed M1/3/s Forskel , ,01 L/s/km2 Kote Meter Meter DVR90 Tabel 2: Beregnede vandstande i Lilleholms Kanal (station 9047 m) ved tilløb af KVL60. Resultaterne fra beregningerne (Tabel 2) viser, at fjernelse af styrtet på Lilleholms Kanal ikke har nogen indvirkning på vandstanden Lilleholms Kanal omkring tilløbet af KVL60. Dette stemmer overens med de undersøgelser, som blev gennemført i Rødby Fjord projektet, hvor det blev konkluderet, at fjernelse af styrt i Rødby Fjord kun vil påvirke vandstanden opstrøms disse i en afstand af maksimalt 1000 m (Ref 1). Dette er også illustreret på figur 5 nedenfor. side 9 af 21

10 Figur 5:Længdeprofil af Lilleholms Kanal med beregnet vandspejl. Sommer situation med afstrømning svarende til maksimum afstrømningen i august 2011 (80 l/s/km2). Som det ses af figur 5 ovenfor nærmer de beregnede vandstande for situationen med styrt og uden styrt sig hinanden, når man bevæger sig væk fra styrtet. Ved station indløb af KVL60 (station 9047) er der ingen forskel på de to vandstande. 3 Undersøgelse af afledning gennem KVL60. Der er beregnet vandspejlskoter/trykhøjder for fire forskellige geometrier for KVL60 (se tabel 1). Beregningerne er udført både for sommer situationer, hvor der på grund af grødevækst vil være større hydraulisk modstand i vandløbene og for vintersituationer med mindre hydraulisk modstand. Grødevæksten påvirker ikke den rørlagte strækning, men har indvirkning på Lilleholms kanal, hvilket gør det nødvendigt at skelne meller sommer og vinter. Alle modelberegninger er udført med den samlede Rødby Fjord model, hvor KVL60 er tilføjet. Dermed er påvirkningen fra vandstanden i Lilleholms kanal indregnet. Der er anvendt Manningtal 65 m1/3/s for rørledningerne svarende til regnvandsledninger udført i beton med strømningshastigheder under 1 m/s (Ref 3). I scenariet med KVL60 som åbent vandløb er der anvendt Manningtal på 8 m1/3/s for sommersituationer og Manningtal på 17 m1/3/s for vintersituationener. For den resterende del af Rødbyfjordsystemet er der anvendt Manningtal for sommer og vinter som er afhængige af vandløbsbredderne (se detaljer i Ref. 1). side 10 af 21

11 Resultater Længdeprofiler med de beregnede vandspejlskoter for de fire geometrier er vist på figur 6 til 10 nedenfor. Figur 6:Længdeprofiler for KVL60 med angivelse af beregnede vandstande/trykhøjder for de fire alternative geometrier for afstrømning svarende til hændelsen i august Scenariet med KVL60 med regulativmæssige dimensioner giver trykhøjder nær og over terræn, hvilket bevirker, at afdræning med frit tilløb (altså uden pumpe) ikke vil være muligt i denne situation. Rørledningen med større dimensioner (regulativforslag) yder langt bedre. Her er der trykhøjder pænt under terræn. Tilsvarende afleder det åbne vandløb afstrømningen med vandstande under terræn. Geometrien med den dybere rørledning giver samme vandspejlskoter som rørledningen i regulativforslaget. Dette skyldes at KVL60 i denne situation er fuldtløbende og har dykket udløb i Lilleholms kanal. Ved de høje afstrømninger er der altså ingen afdræningsmæssige forbedringer ved at vælge en dybere rørledning. side 11 af 21

12 Figur 7:Længdeprofiler for KVL60 med angivelse af beregnede vandstande/trykhøjder for de fire alternative geometrier for afstrømningshændelse med gennemsnitlig gentagelsesperiode på 10 år om vinteren.kvl60 med regulativmæssige dimensioner kan ikke aflede vandet tilfredsstillende, medens både det åbne vandløb og den rørledning med større dimensioner (regulativforslaget) afleder vandet med trykhøjder / vandstande under terræn. Den dybere rørledning giver ikke nogen afvandingsmæssige forbedringer. Dette skyldes at KVL60 i denne situation er fuldtløbende og har dykket udløb i Lilleholms kanal. Figur 8:Længdeprofiler for KVL60 med angivelse af beregnede vandstande/trykhøjder for de fire alternative geometrier. Afstrømning svarende til maksimum median værdien (hændelse med gennemsnitlig gentagelsesperiode på 2 år). Alle geometrier afleder ved trykhøjder under terrænkoter. side 12 af 21

13 Figur 9:Længdeprofiler for KVL60 med angivelse af beregnede vandstande/trykhøjder for de fire alternative geometrier. Afstrømning svarende til 10 år hændelse om sommeren. Figur 10:Længdeprofiler for KVL60 med angivelse af beregnede vandstande/trykhøjder for de fire alternative geometrier. Afstrømning svarende til vinter middel afstrømning. Ved denne afstrømning giver den dybere rørledning lavere vandspejlskoter, i forhold til de øvrige geometrier. side 13 af 21

14 På figur 11 nedenfor er trykhøjder/vandstande for KVL60 ved tilslutningen af drænsystemet (KVL60 st. 776) vist. Figur 11:Beregnede vandstande/trykhøjder ved indløb af drænsystem fra Hummingen (KVL60 st. 776) for forskellige alternative udformninger af KVL60 ved forskellige afstrømningshændelser. Yderligere er beregnede vandstande i Lilleholms kanal ved tilløb af KVL60 vist. Terrænkoten ved station 776 er omkring -0,4m side 14 af 21

15 4 Kort over drænforholdene I afsnit 3 ovenfor blev det vist hvordan vandstande/trykhøjder i KVL60 fordeler sig for de forskellige geometrier og afstrømningshændelser. Men det interessante er at se hvordan Hummingen Strand kan dræne til KVL60 under disse forhold. Derfor er der lavet analyser, hvor den digitale højdemodel (10m grid) er anvendt til at se hvilke områder, der kan opnå tilstrækkelig drændybde til at afdræningen kan ske ved normal gravitation (altså uden pumpe). Figur 12:Skitse med princippet i beregning af kort med drænforhold Princippet i beregningen (se figur 12) er, at der for hvert grid pixel (10X10m) i den digitale højdemodel beregnes afstanden fra terræn til et skråt plan som starter i den beregnede vandstand nærmeste sted i vandløbet (her KVL60) og stiger med 2.8 promille. Der er anvendt en hældning på 2.8 promille, som er kvadratrod 2 gange 2 promille. Dette skyldes, at drænene i Hummingen Strand følger vejnettet og ikke løber den direkte vej til vandløbet. Den længere vej kompenseres dermed ved at gange med kvadratrod 2. På figur 13, 14 og 15 ses resultater fra analyserne for tre udvalgte scenarier. Figur 13 viser afdræningens forholdene, som er beregnet for en sommersituation med grødevækst og afstrømning svarende til den afstrømning, som fandt sted under august 2011 hændelsen (80 l/s/km2). Figuren til venstre viser forholdene hvis KVL60 har dimensioner og fald som angivet i gældende regulativ. Figuren til højre viser forholdene hvis KVL60 har dimensioner og fald som angivet i reguleringsforslaget og stadig med afdræning ved gravitation (altså ingen pumpe). De blå områder viser hvor der slet ikke kan afdrænes, medens de grønne områder viser hvor der kan opnås drændybder fra nul til en meter. Områder uden farvemarkering er steder, hvor der kan opnås drændybder over en meter. Den store udbredelse af det blå område på figuren til venstre viser altså, at det ikke var muligt at afdræne området under august 2011 hændelsen. Yderligere må det antages, at situationen i august 2011 har været mere markant end vist på figuren, idet KVL60 har en generel dårlig tilstand og dermed sandsynligvis større hydraulisk modstand end den, som er anvendt i beregningerne. På figuren til højre (figur 13 også) ses, at de større rørdimensioner, som angivet i reguleringsforslaget, giver en markant forbedring i forhold til afdræningsforholdene. Dog har størstedelen af området stadig problematiske afdræningforhold. Figur 14 viser drænsituationer for en vinterafstrømning svarende til maksimum median værdien, side 15 af 21

16 altså den afstrømning, som forventes at optræde i gennemsnit hvert andet år. Igen ses det, at de større rørdimensioner i reguleringsforslaget giver en markant forbedring i forhold til de eksisterende forhold (regulativ). Dog er der stadig store områder, hvor der ikke kan opnås dræningsdybder over 1 meter. Som vist tidligere på figur 8 vil en dybere rørlægning ikke forbedre situationen for Hummingen strand ved disse høje afstrømningsrater. Figur 15 viser situationen for en middel vinterafstrømning. Her er der problematiske drænforhold når KVL60 har dimensioner som i regulativet, medens rørledningen med de større dimensioner faktisk formår at aflede vand så der kan opnås drændybder over en meter i hele området. Figur 13:Dræningsforhold ved afstrømning som i august 2011 (80 l/s/km2), med fri dræning til KVL60. Blå farver markerer områder, som slet ikke kan drænes. Grønne farver viser områder hvor der kan opnås drændybder mellem 0 og 1 m, medens områder uden farvemarkering er områder hvor der kan opnås drændybder over 1 meter. Området udenfor det vestlige Hummingen Strand er ikke med i analysen, så her skal der altså ikke lægges betydning i, at der ikke er farvemarkering. side 16 af 21

17 Figur 14:Dræningsforhold ved afstrømning svarende til vinter maksimum median (2 års hændelse) (59 l/s/km2), med fri dræning til KVL60. Blå farver markerer områder, som slet ikke kan drænes. Grønne farver viser områder hvor der kan opnås drændybder mellem 0 og 1 m, medens områder uden farvemarkering er områder hvor der kan opnås drændybder over 1 meter. Området udenfor det vestlige Hummingen Strand er ikke med i analysen, så her skal der altså ikke lægges betydning i, at der ikke er farvemarkering. side 17 af 21

18 Figur 15:Dræningsforhold ved afstrømning svarende til vinter middel (9 l/s/km2), med fri dræning til KVL60. Blå farver markerer områder, som slet ikke kan drænes. Grønne farver viser områder hvor der kan opnås drændybder mellem 0 og 1 m, medens områder uden farvemarkering er områder hvor der kan opnås drændybder over 1 meter. Området udenfor det vestlige Hummingen Strand er ikke med i analysen, så her skal der altså ikke lægges betydning i, at der ikke er farvemarkering. 5 Kapacitet ved ved anvendelse af pumpe Kjeld Morel har i et projekt præsenteret en løsning, hvor drænsystemet i det vestlige Hummingen Strand leder drænvand og overfladevand til en samlebrønd, hvorfra vandet oppumpes til et bassin (se figur 1). Bassinbunden har en udstrækning på 4 X 7m, sideanlæg på 1:1 og bundkote m. Fra bassinet løber vandet ved gravitation via en 180 m lang regnvandsledning med gennemsnitlig fald på 3 til KVL60 station 776m. Ledningen fra bassin til KVL60 indrettes således, at der højst tillades en gennemstrømning på 1 l/s/ha, hvilket svarer til 32 l/s, idet det drænede areal er 32 ha. Med etableringen af pumpe afkobles drænsystemet i Hummingen Strand hydraulisk fra det øvrige Rødby Fjord system, forstået på den måde, at afledningen kan ske uden stuvningspåvirkning fra Lilleholms kanal. Yderligere giver etableringen af pumpen større frihed i forhold til de drændybder side 18 af 21

19 der kan opnås. Udover drænstrømningen modtager pumpe og bassin også overfladevand, idet der gives mulighed for, at der fra de enkelte parceller kan afledes overfladevand (tagvand og vand på terræn) til drænsystemet. I forbindelse med etablering af pumpe er det relevant at se på hvordan udpumpningen påvirker vandstanden i KVL60, idet udpumpningen potentielt kan være til gene for lodsejere udenfor Hummingen Strand, som dræner til KVL60 ved gravitation. Ved de langvarige nedbørshændelser, som generelt er de kritiske i Rødby Fjord, vil drænvandet udpumpes i samme takt, som det tilløber drænene og bidraget fra overfladevand vil ikke være signifikant. Med ved mere højintense kortvarige nedbørshændelser vil overfladevand, som ledes til systemet have betydning. I sådanne situationer vil der kunne udledes 1 l/s/ha fra Hummingen Strand, hvilket ikke ville være sket, hvis der ikke havde været pumpe. For at undersøge konsekvensen af etableringen af pumpen, er der lavet beregninger hvor vandstande / trykhøjder i KVL60 er sammenlignet for situationer med og uden udpumpning. Som basis afstrømning er anvendt henholdsvis middel vinter afstrømning og maksimum median afstrømning. For beregningerne med pumpe er det ekstra bidrag som udledningen fra bassinet på 1 l/s/ha indregnet. Vandstande /trykhøjder for denne analyse er vist på figur 16 nedenfor. Med en basis afstrømning svarende til vinter maksimum median afstrømning giver udledningen fra bassinet en forskel i trykhøjde på maksimalt 4cm. Med basis afstrømning svarende til vinter middel afstrømning giver udledningen fra bassinet anledning til en maksimal vandstandsstigning på 14 cm. Dette giver ikke anledning til gener for lodsejere uden for Hummingen Strand, som afleder drænvand ved gravitation. Figur 16:Beregnede vandstande / trykhøjder i KVL60 for situationer med og uden udpumpning fra Hummingen.Geometri for KVL60 som i regulativforslag. side 19 af 21

20 6 Konklusion Påvirkningen fra styrtet Beregningerne viser, at fjernelse af styrtet ved ved Lilleholms kanals udløb ikke har nogen effekt i forhold til forbedring af afvandingsforholdene i det vestlige Hummingen Strand. August 2011 hændelsen Beregningerne viser, at stuvning i KVL60 har bidraget signifikant til oversvømmelserne i Hummingen Strand under august 2011 hændelsen Reguleringsforslaget Beregningerne viser, at de større dimensioner som angivet i reguleringsforslaget for KVL60 giver en signifikant forbedring af afdræningsforholdene. Dog vil etablering af den nye rørledning ikke alene kunne løse de problematiske drænforhold. Dybere rørledning. Beregningerne viser at en dybere rørledning (47 cm dybere end gældende regulativ) med større rørdimensioner (samme dimensioner som i reguleringsforslaget) ikke har nogen gavnlig effekt på afdræningsforholdene ved de meget høje afstrømningsrater (f.eks. 10 års hændelser. Derimod vil den dybere rørledning give mulighed for større drændybder ved mindre afstrømninger (f.eks. vinter middel afstrømning), hvor vandspejlet ved station 776m (indløb fra Hummingen Strand) vil være 36 cm lavere (figur 11) Omlægning af KVL60 til åbent vandløb. For store afstrømninger vil et åbent vandløb med bundkoter svarende til nuværende regulativ og bundbredde på 0,6 meter kunne give lavere vandstande i KVL60. Dog vil dette ikke være tilstrækkelig til at opnå gode afdræningforhold uden anvendelse af pumpe. Oppumpning og bassin For at opnå gode drænforhold er det nødvendigt at etablere en pumpe, som gør afvandingsforholdene i Hummingen Strand uafhængige af vandstanden i Lilleholms kanal og KVL60. Da der findes restriktioner for dræningen i Hummingen Strand på grund af nedsivning af gråt spildevand, vil supplement med direkte afdræning af overfladevand, som foreslået i Kjeld Morels rapport, være en god løsning. Beregningerne viser, at udstrømning fra bassinet på maksimalt 1 l/s/ha ikke vil påvirke de lodsejere, som dræner til KVL60 ved gravitation,. 7 Referencer Ref 1: Rødby Fjord Modellen, Lolland Kommune og HydroInform side 20 af 21

21 oplandet.aspx Ref 2: Regulering af Kommunevandløb nr.60 i Hummingen, Lolland Kommune. Udgave nr.: 2 af Udarbejdet af Kjeld Morel for Lolland Kommune. Ref 3: Praktisk forekommende ruheder I afløbssystemer. PH-Consult side 21 af 21

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet

Hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet Hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet Kortfattet beskrivelse Version 4 Februar 2014 side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Rødby Fjord...3 3 Regn og afstrømning...5 4 Rødby Fjord modellen...7

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5 B ILAG 5 Konsekvensvurdering af sce. 5 Note: Vedr. Scenarium 5, supplerende beregninger af vandstandsforholdene i Brudesø Bæk. Dette notat er skrevet af biolog Bo Møller november 2009. Med baggrund i beregningerne

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST)

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2011 11/02670-8 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) ST. 32.000 38.200 SILKEBORG KOMMUNE Thomas

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel NOTAT Projekt Afvanding af Gudmindrup Lyng Kunde Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng Notat nr. 02 Dato 2013-02-11 Til Fra Kopi til Carl-Otto Rachlitz Henrik Mørup-Petersen [Name] 1. Baggrund for undersøgelse

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pumpekanal 2016

Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pumpekanal 2016 Reguleringsprojekt for Nødebohuse Pupekanal 2016 Baggrund og redegørelse for valg af skikkelse Eksisterende forhold En regulativopåling af Nødebohuse Pupekanal i 2013 viser tydeligt, at vandløbet i størstedelen

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 12. september 2017 Høring af forslag til reguleringer i Lille Ramsing Bæk Forud for Skive Kommunes regulativrevision af det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden en regulering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Robert Nøddebo Poulsen Agronom, DHI Kort om DHI s miljørådgivning DHI s kompentencer vedrører faglig teknisk ekspertise på: Afløbsystemer

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. November 2012 UNDERSØGELSE AF VANDFORHOLD I VASBY- OG SENGELØSE MOSER. NATURA 2000 OMRÅDE

Høje-Taastrup Kommune. November 2012 UNDERSØGELSE AF VANDFORHOLD I VASBY- OG SENGELØSE MOSER. NATURA 2000 OMRÅDE Høje-Taastrup Kommune November 2012 UNDERSØGELSE AF VANDFORHOLD I VASBY- OG SENGELØSE MOSER. NATURA 2000 OMRÅDE PROJEKT NATURA 2000 OMRÅDE Høje-Taastrup Kommune Projekt nr. 210563 Version 3 Projekt nr.

Læs mere