Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole"

Transkript

1 Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole (dok 40077/14) Missionen for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Det er missionen for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole i samarbejde med forældrene og andre partnere at udvikle børn med specifikke tale- og sprogvanskeligheder til at kunne starte i folkeskolen eller fortsætte i folkeskolen på lige fod med gennemsnitlige jævnaldrende børn, herunder lære og socialisere sig på lige fod med jævnaldrende. Målgrupper for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder omfatter: 1. Førskoleforløbet Taleboblen, hvor førskolebørn i alderen 4-6 år med svære tale-/sprogvanskeligheder modtager talepædagogisk undervisning samtidigt med ophold i daginstitution/hjem med henblik på skolestarten. Der optages børn hvert halve år i 2 grupper a 6 elever. Indsatsområderne er udvikling af ordforråd, syntaks, morfologi, semantik, udtale, auditiv forståelse, sproglig udvikling i forhold til receptiv og produktiv sprogforståelse/sprogbeherskelse, feks. i sammenhæng med forsinket sproglig udvikling, stammen, høretab 2. Taleklasserne, hvor undervisningspligtige børn i forløbet 0.-2.klasse modtager specialundervisning i tale, sprog og kommunikation med henblik på inklusion i den almindelige klasse. Tale- og sprogvanskeligheder dækker dels en enkeltstående vanskelighed og dels en kombination af vanskeligheder i forhold til fonetik, sprogforståelse, sprogproduktion, perception, begrebsdannelse og forholdet til omgivelserne og deraf afledte forhold, som hindrer børn i at tale, kommunikere, udvikle og socialisere sig på lige fod med jævnaldrende. For børn med tale- og sprogvanskelighede gælder det, at deres almindelige kommunikation, adfærd, kontakt og trivsel fremmes i strukturerede sproglige og sociale sammenhænge og i tæt forældresamarbejde, hvor eleven og forældrene får redskaber til udvikling af kommunikation, selvværd og gode sociale relationer. For målgruppen gælder det, at behovet for sproglig bistand rækker ud over undervisningsfagene og omfatter opfølgning i forhold den alsidige udvikling i almindelige sociale sammenhænge. Børn med sprog- og talevanskeligheder udviser i forhold til folkeskolens mål vanskeligheder i forhold til kontakt, kommunikation, socialisering, opmærksomhed, hukommelse og progression i undervisningsfagene. Dette har indflydelse på børnenes almindelige intellektuelle, følelsesmæssige, sociale udvikling og senere skolegang. For børn med sprog- og talevanskeligheder forventes det, at børnene er begavet inden for normalområdet, men har behov for særlig fokus på tale og sprog, klart strukturerede aktiviteter, overskuelighed, forudsigelighed og tydelighed i undervisningen. For målgruppen gælder det, at børnene ikke vil kunne profitere fagligt eller socialt i den almindelige klasse eller den almindelige daginstitution. Taleboblen og Taleklasserne er udtryk for tidlig indsats, som er afgørende i forhold til målgruppens generelle sociale trivsel, inklusion og fremtidige skolemæssige udvikling.

2 Målgruppen for specialtilbuddet omfatter førskolebørn i alderen 4-6 år og klassetrinnene: klassetrin Læringsmiljøet i specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole I specialtilbuddet undervises barnet sammen med ligestillede elever af talepædagoger, lærere og pædagoger med særlige forudsætninger for at undervise målgruppen. Det er et grundlag, at det enkelte barn har behov for et struktureret og fokuseret læringsmiljø, hvor sprog og tale er en obligatorisk integreret del af enhver pædagogisk og faglig aktivitet. Der er pædagogisk og faglig sammenhæng mellem indsatsen i Taleboblen og Taleklasserne. Børn med tale- og sprogvanskeligheder har behov for et særligt læringsmiljø, som tager udgangspunkt i børnenes individuelle og fælles forudsætninger for sproglig progression i forhold at forstå og kommunikere om oplevelser, aktiviteter og undervisningsfag i skolen såvel som i hjemmet. Børn med tale- og sprogvanskeligheder har flere barrierer for progression end andre jævnaldrende børn og har undertiden svært ved at lære nyt og socialisere sig med jævnaldrende, da sproget har gennemgående betydning for mange læreprocesser og kommunikationsprocesser såvel i skolen som uden for skolen. Børnegruppen har behov for at blive undervist i konkrete faglige, sociale og pædagogiske helheder, som giver sammenhæng og mening for den enkelte elev, for børnefællesskabet og for barnets liv uden for skolen. Aktiviteterne sigter i meget høj grad mod at give børnene mulighed for at tilegne sig strategier og kompetencer, som barnet kan overføre på generelle læringssituationer, almene kommunikationssammenhænge og sociale sammenhænge, herunder at styrke selvværd og relationskompetencer. Opholdet og skoledagen er sammensat af faglig undervisning, understøttende undervisning, leg og evt. andet understøttende dagtilbud. I specialtilbuddet sikres sammenhængen mellem undervisningsfagene, børnenes sociale, alsidige udvikling og trivsel ved at lærere, pædagoger, øvrige kolleger og andre partnere samarbejder med forældrene om det enkelte barns progression. Det enkelte barn oplever derfor en hverdag med tæt strukturering af tid, aktiviteter, fysiske rammer og undervisningens/de understøttende aktiviteters indhold og form, voksenguidning, feed-back, relationer, overskuelighed, åbenhed og genkendelighed, hvor lærere, pædagoger og andre i fællesskab planlægger indsatsen og sikrer elevens og forældrenes helhedsoplevelse. Det er en del af læringsmiljøet, at børnene i specialtilbuddet inkluderes i hele Næsbjerg Skoles fælleskab, bestående af elever med særlige behov og Næsbjerg Skoles øvrige elever, således at de gensidige relationer og ansvar styrkes. Børnene i specialtilbuddet oplever herigennem at deltage på lige fod i alle de fælles aktiviteter, som er en del af den almindelige skoles hverdag og liv. Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder omfatter følgende åbningstider Ugedag Åbningstid/morgen Lukketid/eftermiddag Mandage Taleboblen klasse Tirsdage Taleboblen klasse

3 Onsdage 0-2.klasse Torsdage Taleboblen klasse Fredage Taleboblen2 0-2.klasse Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder har et læringsmiljø, hvor lærere, pædagoger og andre i samarbejde med forældrene hat tæt kommunikation og samtænkning omkring skolehverdagen, elevens progression, procedurer for kontakt og sammenhængende planlægning af fælles og individuelle aktiviteter. Skolen er en åben skole, hvor der i enhver indsats for børn med tale- og sprogvanskeligheder er tænkt aktiv deltagelse ind i førskole- og i folkeskoleforløbet, det almindelige børneliv, det almindelige familieliv, fritidslivet og det åbne samfund. Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder sigter mod et trygt og udviklende læringsmiljø, som fremmer barnets trivsel og alsidige udvikling i en samlet førskole- og skolehverdag, hvor barnets individuelle sproglige behov, funktioner og sociale kontakt er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af barnets samlede dag med tilknytning til omverdenen og familien. Forløbet i Taleboblen Der arbejdes i taleboblen på grundlag af dokumentret viden, forskning og evidens i forhold til førskolebørns sproglige udvikling. Der indgår: Dialogisk læsning Understøttende sprogstrategier Tematisk sprogarbejde Pædagogisk arbejdes med at etablere sammenhæng mellem oplevelser og sprog i forhold til det enkelte barns behov, dette understøttes gennem leg og aktiviteter i og uden for skolen. Der indgår individuel tale- /høreundervisning Skoleforløbet i Taleklasserne De enkelte aktiviteter i Taleklasserne 0.-2.klassetrin omfatter følgende: aktivitet 0.klasse 1.klasse 2.klasse Fagopdelte timer Understøttende timer Lektiehjælp Andre aktiviteter Evt. Evt. Evt.

4 efter skolens disposition Taleklasserne omfatter klassetrinnene børnehaveklasse til 2. klasse, hvortil det enkelte barn kan visiteres af skolevisitationen i Varde Kommune enten med skolestart i specialtilbuddet eller på et senere tidspunkt i skolegangen, ligesom det enkelte barn overføres til den almindelige skole, når det er til fremme af skolegangen. Elever med specifikke tale- og sprogvanskeligheder kan have svært ved at udtale ord og lyde, huske eller anvende ord og viden, formulere sætninger, forstå og kommunikere med andre. Elevgruppen er ofte kommet sent i gang med at bruge sproget som kommunikationsmiddel, har fået særlig talebistand i dagtilbuddet og har undertiden fået specialpædagogisk bistand i Taleboblen. Indskolingen (0.-2.klasse). Struktureringen sigter mod at lære eleven at gå i skole og fremme elevens brug og forståelse af sproget. Eleven møder en sammenhængende struktureret og overskuelig dagligdag, hvor den enkelte elevs tale- og sprogbehov og potentialer er tænkt ind i enhver aktivitet. Dette sker ved en praksisnær og handlingsorienteret undervisning, der ikke indeholder skel mellem fagopdelte, understøttende og andre aktiviteter. Der knyttes i undervisningen tydeligt an til oplevelser i den åbne skole, som fremmer elevens kontakt til omverdenen og elevens intuitive behov for at fortælle om oplevelserne i skolen og i hjemmet. Undervisningsformerne har fortrinsvist karakter af gentagelse, genkendelighed og udvikling af rutiner. Der er herudover tydelig fokus på at lære eleven at forstå og manøvrere i sociale sammenhænge og udvise acceptabel opmærksomhed, impulsstyring og passende kontakt til omgivelserne. Der indgår bevægelse og fysisk aktivitet tilpasset hverdagen og de former, som aktiviteten kan have. Der arbejdes fokuseret med alle former for sproglig stimulering, så elevernes sprog udvikler sig mest muligt. Det er et pædagogisk grundlag, at tale og sprog udvikles gennem de aktiviteter, som giver eleverne mulighed for at modtage flest mulige indtryk og størst mulig stimulering til selv at udtrykke sig. Der sættes fokus på udtale, artikulation, lydskelnen, ordforråd, syntaks, grammatik, passiv og aktiv sprogbeherskelse. En del af læringen sker gennem leg, oplevelse og aktiviteter i den åbne skole, der er som i den almindelige folkeskole fag-faglig undervisning med fokus på viden, forståelse og stimulering af sprog, læsning og skriftsprog.. Eleverne inkluderes i deres distriktsskole, så snart eleven vil kunne have tilstrækkeligt udbytte heraf. Specialtilbuddet samarbejder tæt med distriktsskolen med henblik på inklusionen og overgang til den almindelige klasse. Tæt voksenguidning i Taleklasserne Taleklasserne har små klasser/holdstørrelser, dette indebærer, at der er færre elever i den enkelte klasse end i den almindelige skole. Det er et grundlag, at der i den enkelte klasse eller klassetrin altid skal være et tilstrækkeligt antal elever i forhold til at skabe et fælles socialt læringsmiljø.

5 Der er tæt voksenguidning, hvor eleverne møder forskellige voksne: lærere, pædagoger og andre. Den tætte voksendækning sigter mod at give børnene trygge relationer, hensyntagen til vanskeligheder og hjælp til læring og praktisk assistance. Opgavefordelingen mellem lærere/børnehaveklasseleder og pædagoger er grundlæggende, at læreren/børnehaveklasselederen har ansvaret for fagenes faglighed og fagenes evaluering/dokumentation, herunder at pædagogen er inddraget i forhold til alle væsentlige spørgsmål i den samlede pædagogiske tilrettelæggelse af elevens aktiviteter i skolen. Læreren/børnehaveklasselederen og pædagogen har det fælles ansvar for udvikling af læringsadfærden og elevens alsidige udvikling, herunder fælles ansvar for dokumentation heraf. Læreren/børnehaveklasselederen og pædagogen har fælles ansvar for, at eleven oplever en sammenhængende indsats og helhed i de konkrete aktiviteter i hverdagen. Læreren/børnehaveklasselederen og pædagogen samarbejder om klassens /gruppens årsplan og om elevens elevplan. Læreren/børnehaveklasselederen og pædagogen har fælles ansvar for tæt kommunikation og opfølgning til forældrene. Taleklasserne har følgende holdstørrelse: Gennemsnitlig holdstørrelse 8 elever Undervisning og aktiviteter i Taleklasserne Undervisnings-og aktivitetsformerne tager i Taleklasserne udgangspunkt, at det er nødvendigt at sortere og udvælge undervisningens emner og at øve og gentage nyindlært forståelse og færdigheder, således at resultatet bliver brugbart for eleven i skolen som i dagliglivet Undervisnings- og aktivitetsformerne tager i Taleklasserne udgangspunkt i, at der er vigtigt at lære eleven at begrænse indtryk, generalisere og at overføre nyindlært forståelse og færdigheder fra en situation til en anden lignende situation Undervisnings- og aktivitetsformerne tager i Taleklasserne udgangspunkt i, at eleven skal kunne bruge læringen i sammenhænge uden for skolen, undervisningsformerne omfatter derfor praktiske aktiviteter uden for skolen. Undervisnings- og aktivitetsformerne tager i Taleklasserne udgangspunkt i, at det altid er muligt at udvikle en elevs potentialer uanset sociale, fysiske, følelsesmæssige eller psykiske barrierer Den åbne skole og det alternative læringsmiljø i Taleklasserne For børn med specifikke tale- og sprogvanskeligheder er det et særligt sigte at læringsmiljøet indeholder åbne aktiviteter, som udvikler eleverne til holdningsmæssigt, motivationsmæssigt og færdighedsmæssigt i inden for egne ressourcer at se sig selv som deltagere i den almindelige skole, i det almindelige samfund, herunder deltagelse i fritidsliv, idrætsliv, kulturliv og børneliv.

6 I Taleklasserne indgår aktiviteter, hvor eleven indgår som deltager i aktiviteter uden for skolen og hvor det er grundlæggende, at eleven møder andre miljøer og mennesker end i skolehverdagen. Taleklassen indeholder åbne aktiviteter, som er tilpasset elevgruppens generelle udvikling og potentialer. Taleklassen har indgået partnerskaber, som sigter mod at skabe sammenhæng mellem de skolemæssige mål og elevens deltagelse i samfundet i øvrigt. Der samarbejdes med: Musikskolen, idrætsforeninger, kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder, andre uddannelsesinstitutioner og de lokale omgivelser. Pædagogisk sigter den åbne skole mod at give eleven udvikling fagligt, socialt, følelsesmæssigt og personligt gennem konkrete oplevelser. Pædagogisk er det et sigte at bringe elevens hverdagsliv ind i skolen og omvendt. Styrket faglighed gennem progression i Taleklasserne Undervisningen i Taleklasserne finder sted i forhold til de fælles mål for folkeskolen, som ministeriet for børn og undervisning til enhver tid har fastsat. Det betyder, at der grundlæggende er samme mål for elever med specifikke tale- og sprogvanskeligheder som for andre jævnaldrende. Det er et mål, at elever med specifikke tale- og sprogvanskeligheder på alle områder vil kunne nå samme mål i folkeskolen som øvrige jævnaldrende. Fagligheden i undervisningen sigter til enhver tid mod at nå så tæt som muligt på de fælles mål og til enhver tid sikre progression for eleven. For elever med tale-og sprogvanskeligheder gælder der forskellige evneprofiler, hvor eleven har svage og stærke sider. Progression indebærer, at undervisningen til enhver tid fremmer elevens udvikling på de områder, hvor eleven har potentiale, herunder accepterer at der kan være områder, hvor udviklingen har mindre potentiale. Elevens undervisning og opfyldelse af mål dokumenteres af skolen i samarbejde med forældrene/kommunerne i årsplanen og elevplanen. Årsplanen, som er til rådighed ved skoleårets start eller snarest efter, at en elev er startet på skolen indeholder en opstilling af de aktiviteter og mål, som er sat i forhold til den pågældende klasse eller hold. Årsplanen indeholder oplysning om: aktiviteternes indhold og tidsmæssige placering, læringsmålene for klassetrinnet, den pædagogiske tilrettelæggelse, arbejdsformer og den pædagogiske opfølgning på klassetrinnets arbejde. Årsplanens indhold og pædagogiske tilrettelæggelse indeholder den faglige undervisning, den understøttende undervisning og andre aktiviteter. Årsplanen er altid ajourført på den valgte elektroniske platform. Elevplanen målsætter og evaluerer elevens aktiviteter og målopfyldelse. Elevplanen udtrykker et samarbejde mellem skolen, eleven og forældrene. Elevplanen er den individuelle udmøntning af årsplanen for det pågældende klassetrin/klasse. Elevplanen indeholder en opstilling af de mål, som er sat for eleven og er delt op i forhold til fagene, læringsadfærden og den alsidige udvikling. Elevplanen udtrykker til enhver tid den aktuelle udvikling og elevplanen justeres løbende i samarbejdet med eleven og forældrene. Elevplanen er altid ajourført på den valgte elektroniske platform. Fagene: Afhængig af den enkelte elevs potentialer og progression undervises i følgende skolefag i Taleklassen:

7 fag 0.klasse 1.klasse 2.klasse dansk x x x engelsk x x tysk historie x kristendom x x x samfundsfa g natur/teknik x x x geografi biologi fysik/kemi matematik x x x svømning x x x musik x x x billedkunst x x x håndfag x valgfag idræt x x x Fagrækken, timetallet i det enkelte fag, klassetrinnet vil for den enkelte elev, afhængig af den enkelte elevs potentialer kunne variere, således at der altid er taget hensyn til elevens behov, potentialer, faktiske progression og forældresamarbejdet. Læringsadfærden: Afhængig af den enkelte elevs potentialer og progression sigter skolegangen mod at fremme elevens læringsadfærd. Motivation Samarbejde Arbejdsresultat Eleven udviser glæde ved og lyst til at lære Eleven arbejder individuelt og i fællesskab Eleven udviser glæde over et færdigt arbejdsresultat Eleven arbejder vedholdende og søger at overvinde barrierer Eleven lærer gennem relationer til voksne og jævnaldrende Eleven anvender med passende assistance en hensigtsmæssig arbejdsform Eleven er nysgerrig, eksperimenterende og Eleven anvender det lærte uden for skolen i Eleven bruger erfaringer fra skolen og viser opsøgende initiativ Eleven udvise medansvar for læringen hjemmet, fritiden og i andre eksterne miljøer Eleven medvirker til sammen med forældrene at formulere egne mål for læringen hverdagslivet til at skabe helheder Eleven reflekterer over resultaterne af egen indsats Den alsidige udvikling: Afhængig af den enkelte elevs potentialer og progression sigter skolegangen mod at fremme elevens alsidige udvikling og deltagelse i fællesskabet. Social udvikling Individuel udvikling Kommunikation Kreativ udvikling Motorisk udvikling Eleven deltager i det sociale fællesskab i skolen og i samfundet Eleven udviser en realistisk selvopfattelse Eleven udtrykker oplevelser og følelser sprogligt, emotionelt eller Elever udviser initiativ, nysgerrighed i situationer i skolen og uden for skolen Elevens udviser lyst til fysisk bevægelse inden for eget potentiale Eleven udviser realistisk forståelse for sammenhængen mellem egen person og fællesskabet Eleven udviser realistisk forståelse af samspillet mellem egne og andres følelser Elevens håndterer konfliktsituationer Elevens udviser et afbalanceret opmærksomhedsbehov Eleven er fleksibel for ydre forandring Eleven håndterer ydre krav kropsligt Eleven tilpasser kontaktformerne til skiftende situationer Eleven er aktivt lyttende Eleven udviser passende selvtillid i Eleven deltager i lege eller andre fælles aktiviteter i skiftende roller Elevens udvikler egne positive potentialer i mødet med omgivelserne i den åbne skole Eleven udviser glæde ved at udvikle nye løsninger i Eleven udviser fysiske færdigheder i dagligdagen inden for egne ressourcer Elevens udviser passende fysisk udfoldelse i skole og i fritid Eleven udvikler venskaber og andre sociale relationer

8 Elevens udviser tolerance i mødet med andre Eleven håndterer frie situationer kommunikationen med omgivelserne i den åbne skole Eleven kommunikerer med passende forståelse af almene mellemmenneskelige relationer i den åbne skole nye sammenhænge i Eleven bruger egne potentialer og ressourcer bedst muligt trods omfattende vanskeligheder gennem fysisk udfoldelse Eleven udvikler egne fyske potentialer gennem deltagelse i fælles fysiske aktiviteter Undervisningen af elever med tale- og sprogvanskeligheder sigter mod at skabe den mest sammenhængende helhed mellem undervisningen, elevens egne referencerammer og de tiltag, som i den åbne skole finder sted i omverdenen. Helheden er pædagogisk tilgodeset, når efterstående er opfyldt i forhold til skolens tilrettelæggelse: fag-faglig relevans emnets relevans i forhold til omverdenen elevens færdighed/motivation for anvendelsen af det tillærte høj grad af anvendelsesorientering i de præsenterede emner og arbejdsformer høj grad af parallelitet til den almindelige skole dokumentation af mål for den enkelte og for klassen, metodisk og løbende opfølgning på den enkeltes og klassens progression Helheden er tilgodeset i forhold til elevens forventede udbytte, når eleven oplever følgende inkluderende målsætninger: anerkendelse af progression udfordring fagligt og personligt meningsfuldhed i forhold til individuelle og fælles normer samhørighed i forhold til jævnaldrende fremme af enhver kobling til ethvert miljø, hvor gennemsnitlige, jævnaldrende børn og unge færdes styrket faglighed i forhold til selvmestring og opgavemestring Styrket forældre- og elevsamarbejde i Taleklasserne Samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældrene sigter mod at fremme elevens udvikling, således at elevens progression som helhed fremmes såvel i skolemiljøet som i det omgivende miljø. Det betyder, at skolen og forældrene i fællesskab samarbejder om barnets liv på tværs af skole, fritid og hverdagsliv. Eleven deltager i takt med sin udviklingsmæssige progression med stadig højere grad af medvirken i det fælles samarbejde. I Taleklasserne guider og inddrager lærere/børnehaveklasseleder og pædagoger forældrene som aktive medspillere i, hvorledes forældrene sammen med skolen kan bidrage til børnefællesskabet og et stimulerende læringsmiljø, som omfatter elevens udvikling udover aktiviteterne i skolen. Samarbejdet sigter mod i en fælles indsats for barnet og børnefælleskabet, hvor gensidige ressourcer fremmer barnets hele liv. Forældresamarbejdet er både et samarbejde med den enkelte familie om det enkelte barn og et bredere forældresamarbejde, hvor alle forældre omkring børnefælleskabet indgår, som et fællesgrundlag for den samlede børnegruppes progression.

9 Forældresamarbejdet foregår dels i uformelle situationer, hvor der kommunikeres mellem i Taleklasserne og forældre, mellem forældre indbyrdes og mellem skolens øvrige partnere og forældrene. Herudover pågår forældresamarbejdet i formaliserede situationer i planlagte samtaler, planlagte møder, andre aktiviteter og sociale arrangementer. Der består et særligt samarbejdsforhold mellem lærere/børnehaveklasseleder, pædagoger, partnere og forældre og elever omkring klassens årsplan og det løbende arbejde omkring elevplanen. Der gennemføres samtaler efter behov og mindst 2 gange årligt formaliserede skolehjem-samtaler. Der består et særligt samarbejdsforhold i forhold til planlagte samarbejdsaktiviteter, som planlægges med meget lang tidshorisont med henblik på at sikre alles deltagelse. Helhed i overgangene i barnets liv Børn med tale- og sprogvanskeligheder har ofte behov for en særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange. I specialtilbuddet for tale-og sprogvanskeligheder indgår derfor et omfattende samarbejde med de partnere, som til enhver tid har andel i det enkelte barns udvikling. Specialtilbuddet for tale og sprogvanskeligheder samarbejder med daginstitutioner omkring overgang fra daginstitution, herunder vejledning af forældrene om skolegangen, i de tilfælde, hvor dette måtte påkomme. Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder indgår i det samarbejde, som i Varde Kommune eksisterer omkring det enkelte barn i forhold til daginstitution, skole, social, handicap, sundhed. Visionsudvikling for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder Folkeskolen er altid i bevægelse og udvikler sig i samspillet mellem dagtilbud, skole, elev, forældre og partnere i lokalsamfundet. Specialtilbuddet udvikler sig derfor og forandringen sigter mod at skabe forbedringer, som alle er deltagere i. Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder har i forhold til folkeskoleloven og børne- og ungepolitikken efterstående visionsmål, som mål- og rammesætter specialtilbuddets løbende kvalitetsudvikling. Mål for visionsudvikling Efterstående mål for visionsudvikling af læringsmiljøet for elever med specifikke tale- og sprogvanskeligheder er opstillet i forhold til de enkelte hovedområder i Børn- og Ungepolitikken i Varde Kommune. Det er et mål 1. Medbestemmelse, demokrati og medansvar at elever med tale-og sprogvanskeligheder, uanset graden af indlæringsvanskelighederne, er deltagere i Næsbjerg Skoles almindelige elevfælleskab og elevdemokrati at elever med tale- og sprogvanskeligheder i samarbejde med

10 forældre, lærere og pædagoger udviser ansvar for egen person og for fællesskabet 2. Udfordrende og mangfoldige læringsmiljøer at skolegangen udvikler elever med tale-og sprogvanskeligheder til selvstændig deltagelse i fritidsliv, samfundsliv, kulturliv, demokrati, fremtidig uddannelse og fremtidig stabil tilknytning til arbejdsmarkedet at elever med tale- og sprogvanskeligheder udvikles til at begå sig i en foranderlig verden med krav til fleksibilitet og forståelse af den foranderlige relation mellem den individuelle person og fælleskab at elever med tale og sprogvanskeligheder gennem tydelighed i målene, voksenguidning, selvstændig deltagelse og forældresamarbejde støttes i deres svage sider og udfordres i deres stærke sider at elever med tale- og sprogvanskeligheder mødes med tydelige forventninger med så tæt sammenhæng som muligt til de almindelige fælles mål for folkeskolen at elever med tale- og sprogvanskeligheder udviser initiativ og udviser hensigtsmæssige arbejdsformer, arbejdskvalitet og en arbejdshastighed i så passende en sammenhæng til de almindelige krav i folkeskolen og samfundet som muligt at elever med tale-og sprogvanskeligheder altid undervises med sigte på vedvarende progression i læringsudbyttet at elever med tale-og sprogvanskeligheder oplever et læringsmiljø, hvor de uanset omfanget af deres individuelle vanskeligheder oplever trivsel, fælleskab, åbenhed og fremme af de områder, hvor eleven måtte have særligt talent at elever med tale- og sprogvanskeligheder oplever et fysisk undervisningsmiljø, hvor bygninger, udstyr, omkringliggende arealer, æstetiske omgivelser, sociale arealer sammen med det psykiske miljø fremmer elevens faglige, personlige og sociale udvikling, trivsel, tro på egne ressourcer og udvikling af ansvar for sig selv og fællesskabet at elever med tale- og sprogvanskeligheder i omfattende grad anvender IT baserede undervisningsmidler til fremme af faglig, social og personlig progression, herunder i meget høj grad anvender IT baserede arbejdsformer i forhold til evt. manglende grundfærdigheder at elever med tale- og sprogvanskeligheder oplever

11 undervisningsmiljøet som motiverende med bevægelse, oplevelser, fordybelse, samarbejde, fælleskab, åbenhed, relationer, feed-back, konkrete arbejdsformer med mulighed for synlige resultater, indflydelse på undervisningsemner /arbejdsformer og oplevelse af konkret progression 3. Tidlig indsats at elever med tale- og sprogvanskeligheder oplever et læringsmiljø, hvor forældresamarbejde, lærere, pædagoger og det omkringliggende samfund af eleven opleves som en helhed at elevens progression og årsplan løbende evalueres og samordnes med eleven, forældrene og partnere i en samlet elevplan, som fokuserer på faglighed, læringsadfærd og alsidig udvikling at forældre til elever med potentielle tale- og sprogvanskeligheder så tidligt, som det er muligt at vurdere behovet for specialpædagogisk indsats, inddrages og vejledes om skolegangen herunder med særlig vægt på overgang fra daginstitution til skole, fra den almindelige klasse til specialtilbud at vejledningen af forældrene gives som en samlet løsning, uanset hvor mange afdelinger i Varde Kommune eller anden kommune, som måtte have andel i levering af ydelser til barnet at familier i risikogruppe for socialt at udvikle børn med miljøbetingede indlæringsvanskeligheder så tidligt som muligt understøttes i familiemæssige forhold at den almindelige skole straks reagerer på symptomer hos elever, som vurderes at kunne have sammenhæng til tale- og sprogvanskeligheder hhv. udvikling af tale- og sprogvanskeligheder 4. Sundhed og trivsel at alle forældre af skolen understøttes i at give barnet de sundeste kostvaner og den mest hensigtsmæssige bevægelse at alle elever med tale- og sprogvanskeligheder oplever en skoledag med meget omfattende fysisk bevægelse tilpasset den enkeltes muligheder, herunder særligt vægt på muligheden for idrætsmæssig udfoldelse af individuel og ikke holdmæssig karakter at alle elever med tale-og sprogvanskeligheder oplever en skoledag med frisk luft, udeliv og sund udfoldelse at skole hjem samtalerne omfatter hele elevens person med

12 inddragelse af alle partnere omkring elevens undervisning, udvikling, sundhed, livsstil, familie og fritid at skolen i samarbejde med forældrene og andre professionelle partnere udvikler elevens potentialer for at deltage i fællesskaber uden for skolen og familien at skolen i samarbejde med forældrene og andre professionelle partnere tidligt muligt reagerer på evt. symptomer på misbrug eller sundhedsskadelig forbrugsadfærd 5. Helhed og overgange i barnets og den unges liv at specialtilbuddet så tidligt som muligt i det almindelige skoleforløb indgår i samarbejde med forældrene og evt. daginstitution omkring mulighederne i indholdet og formen af den specialpædagogiske bistand at forældrene til børn med tale- og sprogvanskeligheder oplever en sammenhængende sagsbehandling og kort sagsbehandlingstid i forhold til skolegang, social og arbejdsmarked, familie og uddannelsesvejledning at elever med tale- og sprogvanskeligheder har særlige aktivitetstilbud i skolefri perioder weekender, ferier gerne i tilknytning til aktiviteter for jævnaldrende 6. Sammenhæng til det omgivende samfund at elever med tale og sprogvanskeligheder kommunikerer hensigtsmæssigt ved brug af sociale medier at det omkringliggende samfund indgår i partnerskaber omkring det sociale engagement for børn og unge med tale- og sprogvanskeligheder 7. Bæredygtighed og globalisering at elever med tale-og sprogvanskeligheder udvikler økologisk bæredygtig livsstil og bevidste forbrugsvaner at skolekørslen sammen med Taleklassens planlægning udgør det mindst mulige ressourceforbrug at Taleklassen bliver en model i forhold til faglighed, læringsadfærd, elevens alsidige udvikling

13 8. Jokeren at erkende, at elever med tale- og sprogvanskeligheder har behov for andre og ligestillede læringsmål end gennemsnitlige elever for at blive livsduelige og aktive deltagere i fællesskabet

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere