Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM1860/ Leica CM1860 UV"

Transkript

1 Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Sikkerhedsanordninger Låsning/løsning af håndhjul Fingerbeskyttelse Driftsbetingelser Arbejde på apparatet Rengøring og desinfektion Afmontering af mikrotom Vedligeholdelse Tekniske data Opstilling af apparatet Betingelser for opstillingsstedet Udpakningsvejledning Kryostat CM1860/1860 UV Standardleveringens omfang Montering af håndhjulet Ibrugtagning af apparatet Elektrisk tilslutning Forberedelser til ibrugtagningen Samlet oversigt Leica CM1860/CM1860 UV Netafbryder og automatsikring Tilkobling af apparatet Betjening af apparatet Betjeningspanel Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Forvalg af kammertemperaturen Aktivering af Peltier-elementet Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Indstilling af snittykkelse Retraktion (deaktiveret fra fabrikken!) Låsning af displayet Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Brugsanvisning V /2012

5 7. Det daglige arbejde med apparatet Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel Stationær varmeafledningsblok (ekstra) Objektplader Isættelse af objektplader i objekthovedet Objektorientering Skæring Klingeholder CE Klingeholder CE-TC Knivholder CN Knivholder CN-Z med snitstrækker Rengøring af klinge-/knivholdere Montering af hylde (bevægelig, (ekstra) Temperaturtabel (i minus C) Afrimning Automatisk afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af frysekammeret Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Afslutningen på arbejdet Afslutningen på det daglige arbejde Slukning af apparatet for længere tid Fejldetektering og -afhjælpning Fejlmeddelelser i displayet Overtemperatur sikkerhedsafbryder Mulige fejlkilder, årsager og afhjælpning Batteriskift Rengøring, desinficering, vedligeholdelse Rengøring Spraydesinfektion med Leica Cryofect Vedligeholdelse Generelle vedligeholdelsesanvisninger Udskiftning af sikringerne Udskiftning af UVC-lampen Udskiftning af lysstoflampen Bestillingsoplysninger, komponenten og forbrugsmaterialer Bestillingsoplysninger Mobil varmeafledningsblok anvendelse Kuldeafledningsblok anvendelse Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring (original) Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 5

6 1. Vigtige oplysninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tysk lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. (5) (Fig. 5). Nyttige tips, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med en. Advarsel mod UVC-stråling! Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Producent Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Miljøbeskyttelses-symbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. REF SN Følg brugsanvisningen! Bestillingsnummer Serie-nummer 6 Brugsanvisning V /2012

7 1. Vigtige oplysninger Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. Eksempel på mærkning ifølge IPPC Viser kolliets korrekte opretstående position. Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Stabling af kolliene er ikke tilladt, og der bør ikke placeres tungere genstande oven på kolliet. Viser temperaturområdet ved oplagring, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres. min. +5 C maks. +50 C Viser temperaturområdet ved transport, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres. min. -40 C maks. +55 C IPPC-symbol Landeidentifikation ifølge ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland Identifikation af region, f.eks. HE for Hessen Registreringsnummer, unikt nummer begyndende med 49 Behandlingsmetode, f.eks. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), evt. DB (debarked) Emballagemærkning, iht. GGVSE/ADR for transport af farligt gods. Klasse 3: "FLAMMABLE LIQUID" antændelige flydende stoffer Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 7

8 1. Vigtige oplysninger 1.2 Brugergruppe Leica CM1860/CM1860 UV må kun betjenes af laboratoriepersonale, som er uddannet til dette. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Kemisk desinficering og UV-stråling kan aldrig erstatte den manuelle beskyttelse efter laboratorieforskrifterne (som f.eks. at man bærer sikkerhedsbriller, handsker, laboratoriekittel, åndedrætsværn). Disse desinficeringer resulterer i en reduktion af kimtallet med mindst 99,99 % (se certifikat på Leicas hjemmeside). 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica CM1860/CM1860 UV er en effektiv kryostat med desinficeringssystem til rutine- og forskningsopgaver inden for biologi, medicin og industri. Apparatet anvendes til hurtig nedfrysning og skæring af prøvemateriale. Apparatet er ikke konstrueret til uovervåget opbevaring af prøvemateriale. Apparatet må kun anvendes til sit ovenfor beskrevne formål og efter retningslinjerne i den foreliggende brugsanvisning. Leica CM1860/CM1860 UV er også velegnet til IVD (in-vitro-diagnostik). Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt bag på apparatet. Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Formålsmæssig anvendelse betyder også, at alle anvisninger i brugsanvisningen skal følges, og de anførte inspektions- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres til tiden. Det her viste typeskilt er kun et eksempel! Fig. 1 8 Brugsanvisning V /2012

9 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs dem også, selv om du allerede er fortrolig med håndtering og brug af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Restrisici Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og be- handling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Maskinen må kun anvendes formålsmærssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Der må kun anvendes originale reservedele og godkendt originalt tilbehør. CE-certifikatet og det mest aktuelle certifikat vedrørende UV-desinficering findes på internettet på side: Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Sikkerhedsanordningerne på apparatet og komponenterne må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for, at arbejdet forløber uden uheld, påhviler især den driftsansvarlige, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages. Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 9

10 2. Sikkerhed 2.3 Sikkerhedsanordninger Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Håndhjulslås og fingerbeskyttelse på knivholderen. For at undgå sundhedsmæssige skader fra UV-stråler, kan desinfektionen først startes, når glaspladen er lukket korrekt og de pågældende sikkerhedsanordninger derved er aktiveret. Når sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i den foreliggende brugsanvisning overholdes nøje, er brugeren i høj grad beskyttet mod uheld og skader. Personlige beskyttelsesforholdsregler Ved arbejde med kryostater skal man altid tage personlige beskyttelsesforholdsregler. Man skal altid bære sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. UVC-desinficeringen virker ved desinficering af overflader og luft inden for det bestrålede arbejdsområde for kryostaterne Leica CM1850 UV, CM1860 UV og CM1950 ved -20 C (tabel 1, se certifikat I. Maier). Til en kraftig desinficering anbefales en bestrålingstid på tre timer (CM1850 UV/CM1860 UV/CM1950). I dette tidsrum dræbes vegetative bakterier som Mycobacterium tuberculosis, bakterielle endosporer (Bacillus sp.) og svampe. Også vira, herunder så resistente typer som Hepatitis-vira, deaktiveres op til mindst 4 Log10-enheder (99,99 %). 10 Brugsanvisning V /2012

11 2. Sikkerhed Personlige beskyttelsesforholdsregler (fortsat) En middelkraftig desinficering kan opnås ved en korttidsbestråling på 30 minutter (CM1850 UV/CM1860 UV/CM1950). Derved reduceres vegetative bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis og følsomme vira såsom influenza-a-virus (herunder også den højpatogene virus fugleinfluenza type H5N1) og poliovirus med mindst 5 Log 10-enheder (99,999 %). UVC-bestrålingen inden for arbejdsområdet for kryostaterne kan give en sikker og effektiv overflade- og luftdesinficering og reducerer infektionsrisikoen betragteligt. Det anbefales at aftørre synlige kontaminationer i kryostaten med es desinficeringsmiddel på spritbasis, før UV-lampen tages i brug. Bestrålingen kimdræbende virkning er begrænset til de direkte bestrålede områder, hvorfor UVC-bestrålingen ikke kan anvendes i stedet for regelmæssig kemisk desinficering af kryostatkamrene. Aktuelle oplysninger om certifikater og anbefalinger finder du på internettet under: Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 11

12 2. Sikkerhed Låsning/løsning af håndhjul 1 2 Kl. 12- position Kl. 6- position Fig. 2 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Håndhjulet skal låses før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! For at låse håndhjulet skal håndhjulets greb sættes i kl. 12- eller 6-position. Tryk håndtaget (1) så langt ud som muligt; bevæg evt. håndhjulet lidt frem og tilbage, til låsemekanismen mærkbart går i indgreb. For at løsne håndhjulet igen skal håndtaget (2) på håndhjulet trykkes i retning af kryostathuset. Fig Fingerbeskyttelse Skæret skal afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Knivholderne CN og CN-Z er udstyret med en fingerbeskyttelse; ved klingeholder CE og CE-TC fungerer glassnitstrækkerpladen som fingerbeskyttelse. 12 Brugsanvisning V /2012

13 2. Sikkerhed 2.4 Driftsbetingelser Transport og opstilling Efter transporten må apparatet først tages i brug efter en pause på 4 timer! Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! Apparatets problemfrie funktion kan kun sikres, hvis du overholder alle sidernes mindsteafstand til vægge og indretningsgenstande: - bag: 15 cm - til højre: 30 cm - til venstre: 15 cm. Elektrisk tilslutning Kontrollér, inden apparatet tilsluttes til elnettet, om de elektriske tilslutningsværdier i laboratoriet svarer til angivelserne på apparatets typeskilt! Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides se kapitel 3, "Tekniske data"! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Der må ikke bruges ekstra forlængerledninger. Afrimning Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Det må derfor ikke berøres! Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 13

14 2. Sikkerhed 2.5 Arbejde på apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Det anbefales kraftigt, at man bærer de beskyttelseshandsker, der medfølger som standard ved leveringen! Lad ikke knive og afmonterede knivholdere med monteret kniv/klinge ligge frit fremme! Læg aldrig knive fra dig med skæret opad! Prøv aldrig at gribe en kniv, der falder! Spænd altid først objektet fast og derefter kniven! Håndhjulet skal låses og skæret afdækkes med fingerbeskyttelsen før alle manipulationer med kniven og objektet samt før alle skift af objekter og i arbejdspauserne! Længere tids hudkontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger! For at man kan sikre, at kondensvandet kan løbe sikkert ud, og for at man kan undgå en potentiel kontaminationsrisiko, skal opsamlingsbeholderens stophane (2, fig. 54) altid stå åben, når kryostaten er i brug. Luk kun stophanen, når opsamlingsbeholderen skal tømmes! 2.6 Rengøring og desinfektion Det anbefales på det kraftigste at tø kryostaterne CM1860/CM1860 UV helt op i ca. 24 timer 1-2x om året eller efter behov. Til en rutinemæssig desinfektion behøver man ikke altid at afmontere mikrotomen. Apparatet er konstrueret til UV-desinfektion! På grund af mikrotomens specielle tætning er den også velegnet til spraydesinfektion med Leica Cryofect. Fjern skæreaffald, HVER GANG der skiftes prøve! Start først desinfektionen, når det er gjort! For hver ny prøve kan der evt. ske potentiel kontamination. Brug af antændelige spray inden for kryostatkammeret er kun tilladt med det af os testede Leica Cryofect. Ved kammertemperaturer fra 0 C til -35 C! MAKSIMALT 10 spraystød midt i kryostatkammeret, hvorefter ruden lukkes. Efter hver desinficering skal kammeret omhyggeligt aftørres med en klud og udluftes kortvarigt! 14 Brugsanvisning V /2012

15 2. Sikkerhed Brug aldrig organiske opløsningsmidler eller andre aggressive substanser til rengøring og desinficering! Brug udelukkende de midler, der er angivet i denne brugsanvisning, som f.eks. Leica Cryofect (sprit eller gængse desinficeringsmidler på spritbasis)! Yderligere detaljerede informationer om desinfektion fås hos Leica Biosystems. 2.7 Afmontering af mikrotom 2.8 Vedligeholdelse Afmontering af mikrotom er ikke nødvendig, da der er tale om en indkapslet mikrotom. Skift af sikringer Sluk apparatet, og træk netstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må aldrig sættes andre sikringer i end de sikringstyper, der er angivet i kapitel 3 "Tekniske data"! Hvis der anvendes andre sikringer, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Hvis begge desinfektionsindikatorer blinker skiftevis, er det nødvendigt at udskifte UV-røret! Sluk apparatet, og træk netstikket ud af stikdåsen, før lamperne skiftes! (Nærmere oplysninger i kapitel 9 "Rengøring, desinficering, vedligeholdelse".) Ved udskiftning af UVC-lampen kan denne blive beskadiget. Skulle dette ske, skal du lade den tekniske serviceorganisation udskifte lampen! Sørg altid for, at metallisk kviksølv opsamles og bortskaffes efter reglerne. Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 15

16 3. Tekniske data Type CM1860/ CM1860/ CM1860/ CM1860/ CM1860/ CM1860 UV CM1860 UV CM1860 UV CM1860 UV CM1860 UV Prøvetegn - c_csa_us Mærkespænding 100 VAC VAC VAC VAC 240 VAC ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % Mærkefrekvens 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz Optagen effekt 1440 VA 1440 VA 1440 VA 1440 VA 1440 VA Maks. opstartsstrøm i 5 sek. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. 45 A eff. Beskyttelsesklasse I I I I I Forureningsgrad Overspændingskategori II II II II II Varmeafgivelse (maks.) 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s 1600 J/s ifølge IEC-1010, UL 3101 Driftstemperaturområde (omgivelsestemperatur): 18 C til 35 C. Alle temperaturangivelser på køleenheden relaterer til en omgivelsestemperatur på 22 C og en relativ luftfugtighed på maksimalt 60 %! Køleanlæg 50 Hz/60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -35 C (+ 3 K/- 3 K) Køletid indtil -35 C maks. 6 timer, ved 22 C omgivelsestemperatur Afrimning automatisk varmegasafrimning 1 automatisk afrimning/24 timer, tidsstyret (varighed 12 min.) Kuldeeffekt 690 W Sikkerhedsfaktor 3 Kuldemiddel 300 g ± 5 g Kuldemiddel R 404A * Kompressorolie 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfrysepanel Maksimal temperatur -40 C (+ 3 K/- 5 K) Antal frysestationer 8 Afrimning manuel varmegasafrimning tidsstyret (varighed: 12 min.) Peltier-element Maks. temperaturforskel 17K, ved -35 C kammertemperatur Antal frysestationer 2 Afrimning i forbindelse med Hurtigfrysepanel ifølge CECOMAF væsketemperatur 45 C, fordampningstemperatur -25 C 16 Brugsanvisning V /2012

17 3. Tekniske data *) Udskiftningen af kuldemiddel og kompressorolie må kun udføres af autoriseret service-personale! Mikrotom Rotationsmikrotom Indstilling af snittykkelse µm Samlet objektfremføring 25 mm Vertikal vandring 59 mm Maksimal objektstørrelse 55 x 55 mm hhv. 50 x 80 mm Objektorientering 8 (x-, y-, z-akse) Lampe 50 Hz-version: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid 60 Hz-version: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarve LUMILUX klart hvid Elektrisk grovindstilling Langsom maks. 600 µm/s Hurtig min. 900 µm/s Kryostatkabinet Dimensioner Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Højde (armstøtte) Vægt (inkl. mikrotom, uden objektkøling) 600 mm 730 mm 730 mm 1140 mm ca. 135 kg Opbevaringsbetingelser Temperatur: 5-50 C Luftfugtighed: <80 %, ikke kondenserende Transporttemperatur: -40 C til +55 C Vær opmærksom på punkt 4.1 "Betingelser for opstillingsstedet"! Alle C M1860 /CM1860 UV-apparatvarianter kræver følgende sekundærsikringer: F1: T0.25A L250V Type FST 6.3x32 Firma SCHURTER F2: T1.6A L250V Type FST 6.3x32 Firma SCHURTER F3: T1.0A L250V Type FST 6.3x32 Firma SCHURTER F4: T6.25A L250V Type FST 6.3x32 Firma SCHURTER F5: T4A L250V Type FST 6.3x32 Firma SCHURTER Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 17

18 4. Opstilling af apparatet 4.1 Betingelser for opstillingsstedet Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion! En problemfri funktion kan kun sikres, hvis man overholder alle sidernes mindsteafstand til vægge og indretningsgenstande (se "Transport og opstilling"). Apparatets opstillingssted skal opfylde følgende betingelser: - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 600 x 730 mm, - Rummets volumen skal være mindst 8 m 3, - Rumtemperatur altid 18 C - 35 C, - Temperaturområde ved opbevaring: 5 C - 50 C, - Relativ luftfugtighed, maks. 60 % (ikke kondenserende), - Højde op til maks m NN Ved ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingssted og samtidig høj luftfugtighed kan der dannes kondensvand. Hvis dette er tilfældet, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man ikke overholder ventetiden, kan det medføre skader på apparatet. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Netstik/adskillelsesanordning skal være frit og let tilgængelige. Netstikkontakten må maksimalt være placeret 2,5 m fra apparatet. Spændingsforsyning i samme omkreds som netkablets længde der må IKKE bruges forlængerledning. Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Apparatet skal være tilsluttet en passende jordet netstikdåse. Du må kun anvende det medfølgende netkabel, som er beregnet til strømforsyningen på stedet. De kemikalier, der anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. Desuden må apparatet ikke være i brug umiddelbart under et klimaanlægs afgangsåbning, da den forøgede luftcirkulation fremskynder overisning af kammeret. Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatisk opladning. Støjinformation: A-vægtet støjniveau: <= 70 db (A) Høje rumtemperaturer og for høj luftfugtighed nedsætter apparatets køleeffekt! 18 Brugsanvisning V /2012

19 4. Opstilling af apparatet 4.2 Udpakningsvejledning Kryostat CM1860/1860 UV Fig. 4 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg apparatet for eventuelle skader. PAS PÅ ved fjernelse af meltalbåndene! Der er fare for personskade ved åbning (båndet har skarpe kanter og står under spænding)! 2 1 Til fjernelse af metalbåndene (1) skal du bruge en pladesaks og egnede handsker. Stil dig ved siden af kassen, og skær båndene over på det viste sted (se fig. 2 " "). Fig. 4a 3 3 Løft den yderste kartonagering (2) af opefter! Fjern transportsikringerne (3) af skummateriale, og træk derefter beskyttelsesovertrækket af apparatet! Udtagning af samtlige tilbehørsdele (4). 4 5 Fig. 4b Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 19

20 4. Opstilling af apparatet 8 Transportholdepunkter 6 Fig. 4c Træk fikseringsbrættet (6) ud opefter. Tag rampen (5) på forsiden af pallen af (se fig. 4b), og sæt den korrekt i på bagsiden (se fig. 4d) Fig. 4d Når apparatet skubbes, må der ikke holdes fast i kappen (8)! Overhold transportholdepunkterne (9 )! Rullerne (7) skal løbe over rampen (5) bagved og foran. Vælterisiko! Rul forsigtigt apparatet baglæns fra pallen over rampen. Skub apparatet på rullerne (7) hen til opstillingsstedet. Apparatet må kun transporteres stående. 20 Brugsanvisning V /2012

21 Transport til opstillingssted 4. Opstilling af apparatet Kontrollér, om opstillingsstedet opfylder de krav, der er nævnt under Placeringsforskrifter. Flyt apparatet til det ønskede opstillingssted. Følg under flytningen følgende anvisninger: Apparatet må kun transporteres opretstående eller med en let hældning (maks. 30 )! Når apparatet tippes, skal der altid holdes imod forfra (2 personer), da apparatet ellers kan vælte, hvad der kan medføre alvorlige skader på apparatet og på de personer, som arbejder med transporten! Ved transport på rullerne (2) skal man holde fast i apparatet på de viste steder ( ) på kabinettet. For at sikre at apparatet står godt fast på opstillingsstedet, skal det justeres. Skru i den forbindelse de to indstillingsben (1) ud med den medfølgende gaffelnøgle (str. 13). Ved den efterfølgende transport på ruller skal de atter skrues i til anslag. 2 (skjult) Fig. 9 Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 21

22 4. Opstilling af apparatet 4.3 Standardleveringens omfang Basisapparat i de enkelte spændingsvarianter: 1 Håndhjul med markeringer, antibakteriel sæt objektplader, objektplader, 25 mm objektplader, 30 mm skæriesaffaldsbakke aflægningsplade, højre aflægningsplade, venstre penselhylde afdækning til frysepanel værktøjssæt: pensel, fin pensel "Leica" med magnet unbrakonøgle, str unbrakonøgle, str unbrakonøgle, str unbrakonøgle, str unbrakonøgle med kuglehoved str unbrakonøgle, str unbrakonøgle med greb, str unbrakonøgle, str fastnøgle, SW fastnøgle, SW flaske kuldeolie, type 407, 50 ml flaske frostindlejringsmedium (Jung Tissue Freezing Medium) 125 ml snittefast sikkerhedshandsker, str. M brugsanvisning, D/E (+ sprog-cd) Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. Til CM1860 /CM1860 UV fås forskellige knivholdere. 22 Brugsanvisning V /2012

23 4. Opstilling af apparatet 4.4 Montering af håndhjulet Håndhjulet samt alle delene til monteringen findes i æsken med komponenterne. Håndhjulet kan afmonteres for transport, f. eks. hvis dørene er smalle Fig. 10 Ved montering af håndhjulet skal du gå frem som følger: Sæt håndhjulsaksens tap (1) ind i boringen (2) på håndhjulet. Sæt som vist i fig. 10 fjederskiven (3) på skruen (4). Stram skruen (4) med en unbrakonøgle (6 mm). Anbring afdækningsskiven (selvklæbende - uden fig.). Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 23

24 5. Ibrugtagning af apparatet 5.1 Elektrisk tilslutning Ved køleanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides se kapitel 3 "Tekniske data"! Kompressoren kræver her en opstartsstrøm mellem 45 og 50 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet kan anvendes uden problemer. For at apparatet kan anvendes uden problemer, skal det sikres, at elforsyningen opfylder specifikationerne og er konstant. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Lad strømkredsen sikre separat. Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Apparatet er spændingsfrit efter afbrydelse af strømforsyningen via netkablet (net-adskillelsesanordning). 5.2 Forberedelser til ibrugtagningen Kontrollér, om netspændingen og netfrekvensen i laboratoriet stemmer overens med angivelserne på typeskiltet (fig. 1)! Brug kun det medfølgende netkabel fra Leica. Fare for brugerens og andres liv og helbred, hvis dette ikke overholdes. Kontrollér at proppen (i afløbet under venstre aflægningsplade) sidder ordentligt fast, tryk den evt. fast i afløbet. Under arbejdet i kryostaten skal proppen sidde fast i apparatet den må kun fjernes under optøningen. Sæt aflægningspladerne i kammeret. Sæt skæreaffaldsbakken og penselhylden i. Sæt knivholderbasen på mikrotomgrundpladen, og klem den fast. Sæt klinge-/knivholderen på, og klem fast (se kap. 7.3). Stil den åbne knivkasse med kniv i ind i kammeret til forkøling. Læg alt værktøj, der kræves til objektpræparationen, ind i kammeret. Luk skydevinduet. Sæt lysnetstikket i lysnetstikdåsen. 24 Brugsanvisning V /2012

25 5. Ibrugtagning af apparatet 5.3 Samlet oversigt Leica CM1860/CM1860 UV Fig Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 25

26 5. Ibrugtagning af apparatet Kryostat CM1860/ CM1860 UV 2 Opsamlingsbeholder 3 Betjeningspanel 1 4 Betjeningspanel 2 5 Aflægningsplade venstre 6 Aflægningsplade højre 7 Automatsikring 8 Hurtigfrysepanel 9 Peltier-element 10 Parkeringsstation (ekstra) 11 Stationær varmeafledningsblok (ekstra) 12 Holder til varmeafledningsblok (ekstra) 13 Objektplade 14 Kuldeafledningsblok (ekstra) 15 Skæreaffaldsbakke 16 Penselhylde 17 Orienterbart objekthoved 18 Klinge-/knivholderbasis (ekstra) 19 Klingeholder CE (ekstra) 20 Knivholder CN (ekstra) 21 Klingeholder CE-TC (ekstra) 22 Afdækning til frysepanel Fig Brugsanvisning V /2012

27 5.4 Netafbryder og automatsikring 5. Ibrugtagning af apparatet For at automatsikringen slås til, skal kontakten sættes i den øverste låseposition (kontaktposition 1). For at automatsikringen slås fra, skal kontakten sættes i den nederste låseposition (kontaktposition 0). Fig. 13 Automatsikring 5.5 Tilkobling af apparatet Før apparatet tændes, skal man overholde den foreskrevne pause på 4 timer efter transporten! Kompressorolien, der har flyttet sig under transporten, skal først flyde tilbage til sin udgangsposition. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Derefter følger visningen af softwareversionen "0.40" (her kun som eksempel) på det firecifrede LED-display for klokkeslæt. Denne visning forsvinder efter ca. 2 sekunder, og der skiftes til visning af apparattypen "1860". Derefter vises standard-klokkeslæt. Tænd apparatet med automatsikringen. Apparatet initialiseres nu. Apparatet er fra fabrikken konfigureret på følgende måde: Klokkeslæt: 00:00 Afrimningstid: 23:45 Kammerkøling: Til (temperaturvisning) Peltier-element: Fra (visning "PE") Programmér de ønskede værdier som beskrevet i afsnit til I normal drift sker der kort før kompressorens opstart en trykudligning, som høres som en let hvislende lyd. Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 27

28 6. Betjening af apparatet 6.1 Betjeningspanel 1 Funktionstaster Lampe-tast TIL/FRA-kontakt til kammerbelysning Fig. 14 Behovsbestemt afrimning Til tænding og slukning af den behovsbestemte afrimning. Nøgle-tast Til låsning/oplåsning af betjeningspanelet for at sikre det mod utilsigtede indgreb fra operatørens side. Aktivering/deaktivering ved, at man trykker i mere end 5 sekunder. Før UV-desinfektion skal snitstrækkeren klappes til side for at muliggøre uhindret desinfektion! Hvis ruden åbnes, afbrydes desinfektionen også og skal kvitteres, ved at man trykker på UVCtasten! Desinfektion Varighed - 30 min. Varighed min. Til at tænde/slukke desinfektionen med hhv. til at kvittere for en afbrydelse med. Oplysninger om levetid og udskiftning af UVC-lampen se kapitel Brugsanvisning V /2012

29 For at desinfektionen kan startes, skal ruden være helt korrekt lukket. UVC-tast tryk kort 1x, 30 min-mode UVC-tast tryk længe 1x (ca. 4 sek.), 180 min-mode 6. Betjening af apparatet De to LED'er i visningen for kort- og langtidsdesinfektion viser brugeren desinfektionens status: Status LED LED UVC-lampe Korttidsdesinfektion Langtidsdesinfektion Klar 1 FRA FRA FRA Levetid Skiftevis blinken FRA udløbet 2 Korttidsdesinfektion TIL FRA TIL aktiv Langtidsdesinfektion FRA TIL TIL aktiv Korttidsdesinfektion Blinker FRA FRA afbrudt 3 Langtidsdesinfektion FRA Blinker FRA afbrudt 4 1 Status: Klar Begge LED'er og UVC-lampen er slukkede. Start korttidsdesinfektion: Tryk kort på UVC-tasten (<1 sekund). Start langtidsdesinfektion: Tryk længe på UVC-tasten (>1 sekund). LED'en for korttidsdesinfektion slukkes, og LED'en for langtidsdesinfektion lyser. 2 Status: UVC-lampens levetid udløbet LED'erne for kort- og langtidsdesinfektion lyser skiftevis, og UVC-lampen er slukket. Denne status vises, så snart levetiden for UVC-lampen (9000 timer) er nået. For skift af UVC-lampen (se kapitel 9.3.3). Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 29

30 6. Betjening af apparatet Efter udskiftning af UVC-lampen skal tælleren for UVC-lampens levetid nulstilles. Dette gøres ved at trykke på UVC-tasten og holde den inde i mere end 30 sekunder. En vellykket nulstilling af tælleren vises, ved at LED'en for langtidsdesinfektion holder op med at lyse, mens der trykkes. Når man har sluppet UVC-tasten, er desinfektionskontrollen i Klar-status. 3 Status: Korttidsdesinfektion afbrudt LED'en for korttidsdesinfektion blinker, og UVC-lampen er slukket. Brugeren skal trykke på UVC-tasten for at bekræfte. Desinfektionskontrollen skifter til Klar-status eller, hvis UVC-lampens status er udløbet, blinker begge LED'er skiftevis. 4 Status: Langtidsdesinfektion afbrudt LED'en for langtidsdesinfektion blinker, og UVC-lampen er slukket. Brugeren skal trykke på UVC-tasten for at bekræfte. Desinfektionskontrollen skifter til Klar-status eller, hvis UVC-lampens status er udløbet, blinker begge LED'er skiftevis. Desinfektionsmodus afbrydes, så snart kryostatens skydevindue åbnes, eller brugeren trykker på UVC-tasten. I tilfælde af et strømsvigt kontrollerer apparatet efter en genstart, om og i hvilken desinfektionscyklus apparatet befandt sig, da strømsvigtet skete. LED'er for den pågældende desinfektionscyklus (kort- eller langtidsdesinfektion) blinker. 30 Brugsanvisning V /2012

31 6.2 Indstilling af de ønskede værdier Indstilling af klokkeslættet Indstilling af den automatiske afrimningstid (frysekammer) Fig. 16 Fig Betjening af apparatet Klokkeslættet indstilles i funktionsfeltet, der er markeret med ursymbolet. Indstil den aktuelle tid med tasterne og. Ved et længere tryk på tasterne og sættes tiden kontinuerligt frem eller tilbage (autorepeat-funktion). Den automatiske afrimning sker 1 x for hver 24 timer. Hvis du trykker kort på tasten eller, vises det aktuelt forvalgte starttidspunkt for afrimningstiden. Samtidig blinker de to LED er i midten mellem tidsvisningsfelterne. Afrimningstidspunktet kan ændres i 15-minutters-trin ved at trykke kort eller længere tid på tasten eller. Afrimningstiden er 12 minutter Forvalg af kammertemperaturen Fig. 17 Kammertemperaturen vises og forudvælges i funktionsfeltet, der er markeret med kryostatsymbolet. Som standard vises øjeblikstemperaturen. Hvis du trykker kort på tasten eller, vises den ønskede temperatur. Med disse taster kan man nu indstille den ønskede værdier. Kammertemperaturen forøges eller reduceres ved et længere tryk på tasten eller. 5 sekunder efter, at man har afsluttet indstillingen, springer apparatet automatisk tilbage til øjebliksværdi-visningen. Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 31

32 6. Betjening af apparatet Aktivering af Peltier-elementet Fig. 18 Peltier-elementet anvendes til ekstra køling på påfrysningsstationerne. Når Peltier-elementet aktiveres, startes kuldeanlæggets kompressor efter 40 sekundet til ekstra varmeafledning. Displayvisning "PE" (= Peltier-element). Aktiveringen sker, ved at man trykker på tasten. Hvis Peltier-elementet blev aktiveret (fig. 18a), lyser en blå LED i Peltiersymbolet. Efter aktiveringen skifter visningen til tallet "10" (Peltier-elementet køler nu i 10 minutter). Imens vises den resterende køletid konstant i displayet. Efter 10 minutter slukkes Peltier-elementet automatisk. Når den resterende tid er 4 minutter, vises der yderligere en prik efter tallet 4 ("4."). Fra dette tidspunkt kan Peltier-elementet slukkes før tiden. Du slukker før tiden ved at trykke en gang til på tasten. Når Peltier-elementet er slukket, springer displayvisningen tilbage til "PE". Fig. 18a Behovsbestemt afrimning af hurtigfrysepanelet Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Det må derfor ikke berøres! Fig. 19 Den behovsbestemte afrimning af hurtigfrysepanelet aktiveres, ved at du først trykker på tasten (der lyder en kontinuerlig tone) og derefter på tasten (den kontinuerlige tone ophører). Under afrimningen (varighed: 12 min.) blinker displayet. Hvis den behovsbestemte afrimning skal afbrydes før tiden, skal du trykke på tasten og tasten efter hinanden. Under afrimningen kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Afrimningstiden er 12 minutter. Lynfrysepanel og frysekammer kan ikke tøs op samtidig. 32 Brugsanvisning V /2012

33 6.2.6 Behovsbestemt afrimning af frysekammeret 6. Betjening af apparatet Den behovsbestemte afrimning af frysekammeret aktiveres, ved at man først trykker på tasten (der lyder en kontinuerlig tone) og tasten i indstillingsfeltet for kammertemperaturen (den kontinuerlige tone ophører). Under afrimningen (varighed: 12 min.) blinker displayet. For at afbryde den behovsbestemte afrimning før tiden skal du trykke på tasten og tasten i indstillingsfeltet for kammertemperaturen igen. Fig Indstilling af snittykkelse Fig. 21 Snittykkelsen indstilles via tasterne og i øverste betjeningsfelt (se fig. 21) i området µm: fra 1-5 µm i 0,5 µm-trin, fra 5-20 µm i 1 µm-trin fra µm i 5 µm-trin, fra µm i 10 µm-trin, Den forvalgte snittykkelse kan aflæses i displayet over tasterne. Skær i begyndelsen med ca. 20 µm. Reducér snittykkelsen kontinuerligt, indtil den krævede snittykkelse er nået. Kassér de første to tre snit, efter at du har skiftet snittykkelse. Drej ved skæringen håndhjulet med konstant hastighed. 6.3 Retraktion (deaktiveret fra fabrikken!) Aktivér retraktion: Når apparatet tændes (i initialiseringsfasen), skal der trykkes på tasten (fig. 21). Hvis håndhjulet står på kl. 6, eller objekthovedet er "nede", lyser den gule LED ved siden af RETRACT. Når apparatet slukkes, gemmes denne tilstand. Deaktiver retraktion: Når apparatet tændes (i initialiseringsfasen), skal tasten være trykket ned. Hvis håndhjulet står på kl. 6, eller objekthovedet er "nede", lyser den gule LED ved siden af RETRACT ikke, og den forbliver også slukket under skæringen. Leica CM1860 /CM1860 UV kryostat 33

34 6. Betjening af apparatet 6.4 Låsning af displayet Fig. 22 Når der låses med nøgletasten (tryk 5 sek.), kan du ikke længere ændre nogen indstillet værdi. Kun UV-desinficeringen kan aktiveres/deaktiveres ved at trykke på UV-tasten. For at låse displayet op igen skal du trykke på nøgletasten igen i 5 sekunder. Når betjeningspanelet er låst, slukker lysdioderne mellem timevisningen og minutvisningen i urfeltet. 6.5 Betjeningspanel 2 Elektrisk grovindstilling Tilbagetrækning af objektet fra kniven 1 Start på den hurtige bagudbevægelse til den bagerste yderposition. Hurtig LED en (1) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den bagerste yderposition er nået, begynder LED en (1) at lyse. Bagudbevægelsen kan stoppes med en af grovindstillingstasterne. Start på den langsomme bagudbevægelse til den bagerste yderposition. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Langsom Fig Langsom Hurtig Fremføring af objektet til kniven Start af den hurtige eller langsomme fremadbevægelse til kniven. LED'en (2) begynder at blinke, så længe objekthovedet er i bevægelse. Fremadbevægelsen sker, mens der trykkes på tasten, det vil sige, så længe tasten holdes nede. Dette er en sikkerhedsfunktion til beskyttelse af objektet og kniven! Når den forreste yderposition er nået, lyser LED en (2). 34 Brugsanvisning V /2012

35 7.1 Påfrysning af prøver Hurtigfrysepanel 1 7. Det daglige arbejde med apparatet Indstil skæretemperaturen (kammertemperaturen) efter den vævstype, der skal skæres (se "7.4 Temperaturtabel"). Kryokammeret er udstyret med et hurtigfrysepanel (5, fig. 24), som man kan sætte op til 10 objektborde med prøver på. Dets temperatur ligger altid lavere end den kammertemperatur, der aktuelt er indstillet. Skære prøven groft til. Aktivér om nødvendigt Peltier-elementet (4) det varer ca. 60 sekunder, inden den maksimale køleeffekt er til rådighed. Kom en tilstrækkelig mængde frostindlejringsmedium på en objektplade med rumtemperatur eller en forkølet objektplade. Sæt prøven på objektpladen, og justér den. Sæt objektpladen i en af boringerne på hurtigfrysepanelet/peltier, og frys prøven ved lav temperatur. Sæt derefter objektpladen (fig. 25) med prøven ind i objekthovedet (fig. 25), og skær Fig. 24 Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 35

36 7. Det daglige arbejde med apparatet Stationær varmeafledningsblok (ekstra) Monter holderen (1, fig. 24) til varmeafledningsblokken (2, fig. 24) med to skruer i de dertil beregnede boringer på frysekammerets venstre sidevæg, og sæt varmeafledningsblokken i. Sæt varmeafledningsblokken direkte på prøvens overflade. Efter mindst 30 sekunder er prøven fuldstændigt frosset. Når prøven er påfrosset, skal du bringe varmeafledningsblokken i hvileposition på parkeringsstationen (3, fig. 24). 7.2 Objektplader Isættelse af objektplader i objekthovedet Lås håndhjulet med grebet i den øverste position. Hvis der er sat knivholder og kniv/klinge i, skal du dække skæret med fingerbeskyttelsen. Åbn klemskruen (1, fig. 25) på objekthovedet. Før tappen på objektpladen (3) med den frosne prøve ind i holderen (2) på objekthovedet. Kontrollér, at objektpladen er ført helt ind i holderen. Objektpladen skal være fri for rester på hele bagsidens flade Objektorientering Fig. 25 Skru klemskruen (1) fast. Objektpladerne skal holdes i siden på O-ringen (beskyttelse mod forfrysning)! Løsn klemgrebet (4). Orientér objektet på kugleskallen med håndtaget (5). Spænd klemgrebet (4) igen. 36 Brugsanvisning V /2012

37 7. Det daglige arbejde med apparatet 7.3 Skæring Klingeholder CE Hvis der medfølger en ekstra brugsanvisning til klingeholderen, skal denne følges! Fig. 26 Isættelse af basis 1. For at isætte klinge-/knivholderbasis (1) skal armen (2) lægges ned bagud. Før basis ind på grundpladens T-stykke (3). Ved isættelse i klinge-/knivholderbasen skal fjederkraften (i knivholderens fod) overvindes med et let tryk mod venstre. 2. For at fastklemme klinge-/knivholderbasen drejes armen (2) fremad. 23 Isættelse af klingeholder CE 3. Skub klingeholderoverdelen på basen. Klem klingeholderen fast på venstre side med en unbrakonøgle (str. 4) (23). Fig. 27 Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 37

38 7. Det daglige arbejde med apparatet Isættelse af klinger i klingeholder CE Forsigtig! Mikrotomklinger er ekstremt skarpe! Klingeholder CE kan anvendes til såvel smalbånds- som bredbåndsklinger. Isættelse af bredbåndsklinger 4 9 Ved isættelse af klingen skal de sikkerhedshandsker, der medfølger som standard, altid bruges! Klap snitstrækkersystemet (4) til venstre hold herunder fast i håndtaget (11) (ikke i snitstrækkerens indstillingsskrue), så snitstrækkerens højde ikke ændres. 2. Åbn spændearmen (10) ved at dreje mod uret (fig. 28). Fig Klinge (9) oppefra eller fra siden mellem tilholderpladen og klingesædet. Sørg for, at klingen isættes centreret og ligger ensartet på afsatsen (se rød pil i fig. 28) Klem spændearmen (10) fast ved at dreje med uret (se fig. 29) Klap snitstrækkersystemet (4) til højre igen (mod klingen) med håndtaget (11). Snitstrækkersystemet fungerer her som fingerbeskyttelse! 11 Isættelse af smalbåndsklinger Fig. 29 Ved anvendelse af smalbåndsklinger skal den røde lineal (klingesæde) først lægge ind i klingeholderen derefter isættes klingen. Fig Brugsanvisning V /2012

39 7. Det daglige arbejde med apparatet Isættelse af smalbåndsklinger (fortsat) Fig. 31 På bagsiden af linealen er der påsat to magneter. De peger væk fra brugeren, når linealen er lagt i (mod den bageste tilholderplade). Isæt så klingen som beskrevet (ved bredbåndsklinge). Udtagning af klinger Klap snitstrækkersystemet (4) til venstre hold herunder fast i håndtaget (11) (ikke i snitstrækkerens indstillingsskrue), så snitstrækkerens højde ikke ændres. 2. Åbn spændearmen (10) ved at dreje mod uret (fig. 32). 3. Træk forsigtigt klingen (9) ud opefter. Fortsæt med punkt 5. Fig Magnet En anden mulighed for at tage klingen ud er at bruge penslen med magnet (12). Klap i den forbindelse spændearmen (10) nedad mod uret (fig. 33). Klap snitstrækkersystemet (4) sideværts til venstre. Før penslen med magnet på klingen, og løft den op og ud. Fig. 33 Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 39

40 7. Det daglige arbejde med apparatet Ved bortskaffelse af klingen skal de sikkerhedshandsker, der medfølger som standard, altid bruges! 5. Når klingen er taget ud af klingeholderen, bortskaffes den i dispenserbeholderen (holderum i bunden, fig. 34). Lateral forskydning Fig Fig. 35 Hvis skæreresultatet ikke er tilfredsstillende, kan klingeholderen (her på basis) forskydes sideværts for at bruge et andet sted på klingen og udnytte hele klingebredden. Dertil: 1. Vip spændearmen (14) bagud for at løsne (med uret), og forskyd klingeholderen sideværts, til den ønskede position er nået. 2. Vip spændearmen (14) frem for at klemme (mod uret). 40 Brugsanvisning V /2012

41 Indstilling af frivinkel Jo hårdere objekt, desto større frivinkel. Men: Jo større frivinkel, desto mere sammenpressede snit. 7. Det daglige arbejde med apparatet Ved for lille frivinkel kan der opstå tyk-tynd-snit. Vær også opmærksom på, at knivskærets position i forhold til objektet kan være ændret efter indstilling af frivinkelen. Placer derfor altid objektet over kniven ved indstilling af frivinkelen, da objektet ellers kan støde imod kniven, når det køres op. En for stejl eller for flad frivinkel fører ikke til optimale skæreresultater og kan evt. beskadige prøven. Vi anbefaler at tendere mod større frivinkler ved hårdere prøver og snarere at indstille en mindre frivinkel ved bløde prøver Optimer altid frivinkelen ved en ny vævstype! 1. Frivinkelskalaen befinder sig på venstre side af klingeholderen. 2. Løsn klingeholderen ved at dreje unbrakoskruen (23) str. 4 mod uret. Vælg en frivinkel på 0. Juster tallet 0 i forhold til indeksmærket (25), og stram unbrakoskruen (23). Hvis skæreresultatet ikke er tilfredsstillende, skal frivinkelen forhøjes i 1 -trin, til resultatet er optimalt. Fig. 36 Indstillinger fra 1-2 (klingeholder CE) er egnede til de fleste applikationer. Leica CM1860/CM1860 UV kryostat 41

42 7. Det daglige arbejde med apparatet Justering af snitstrækkersystemet Snitstrækkersystemets højde kan ændres med den riflede møtrik (8): drej mod uret snitstrækkersystemet bevæger sig hen til klingen, drej med uret snitstrækkersystemet bevæger sig væk fra klingen. Befinder snitstrækkersystemet sig i en forkert position til skæring, forekommer følgende problemer: I II Fig. I: Snittet ruller over snitstrækkersystemets glasindsats. Fejl: Glasindsats ikke høj nok. Afhjælpning: Drej den riflede møtrik mod uret, indtil snittet skubbes mellem klinge og snitstrækker som vist i fig. III. Fig. II: Snittet går i stykker, og blokken støder mod glasindsatsen efter skæring. Fejl: Snitstrækkersystemet er indstillet for højt. Afhjælpning: Drej den riflede møtrik med af uret, indtil snittet skubbes mellem klinge og snitstrækker som vist i fig. III. 8 Fig. 37 Klingeholder CE III GENERELT anbefaler vi at forjustere snitstrækkersystemet ved en stor snittykkelse (f.eks. 10 µm). Gå derefter trinvis til den ønskede snittykkelse, mens snitstrækkersystemet efterjusteres en smule med den riflede møtrik, som beskrevet herover. 42 Brugsanvisning V /2012

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1950, Rev B, dansk, 1v2 01/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. 1. OBS!

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: 14 0477 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Leica MATS type TL. Betjeningsvejledning

Leica MATS type TL. Betjeningsvejledning Leica MATS type TL Betjeningsvejledning Copyrights/Generelle oplysninger Copyrights Alle rettigheder til denne dokumentation tilhører Leica Microsystems CMS GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer også

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere