& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!"

Transkript

1 !""#$ %""

2 !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! $2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$!

3 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $ " 9+$!$ :!. +$# ;!$+# "# $+!$$ 0+$$#$ $$ $$5$+#$!$, $ <$++$=!$!$ $ ;!$ :!1#!# - 9++$<8>$+<. /

4 ' 0 # $1 13"0$$$ +$# < $+!+$! &, $ <$++$=$!!$ $ $!& - 9$8$+!8 +1!$2$#+!$ )1 +#+!. /

5 3 1 1 &1"0$$$ +$# $+&&=$++#5 4$=2# 4+!5!+!2$#+!2$!!!$ 2+$!+$!#2 /#+!2+$!!!$ 2+++=#$+$= $= < #$ +!!!+ <#$!$! +!5!+!2++!+$=$4+!5!+!2$#+!2#$!$ $++!+2 $/#+!$++=$!+0!?!=;#%'= )$!#!+$# 4+!5!+!2$#+!$$!+$ 4+!5!+!2$#+!$$++! +!$=2# 0!?!= 8+++$ <!$+0!?!/$!+$$$$$ +++!+$=2#5$!+$ <5$5!2+! $5$ 2 $ '# <$+!$$++!++! #5+$ ' <+!! #5+$ $+5!!$5$ 6#5+$$#$!$+$$B$2$!B #! $5$ C+ $ $5$ 9!+$ $ :5# $+!$$$+5 $$+!$!

6 (! #5+$ 2 $ &+0!?! #$+$#5AA $ - <!$+!+$ + #5+$ ;.+1 $!+$$#+! $!$2#+ #5$ ;=)$!$5#!$ 2$*+ $. /

7 133%"0$$$ +$# <$+!$$++!+2#+=$+#5+!$ +$ +! 2 $!# + $ - <+#$+= $ +$+#$2=$!!$5+! ++2$+!+ $+ $5!2 $++!#+$+! <!$+: =D 8$ $! ;=.+!!$5#. /

8 % $ 3 4$& 54&6 1333"0$$$ +$# <+*$+ 3$=8 +$2$ 5 $!!++! )=!$*$+! $$$ ++$ < +$=2#5++! =++$5+!++=! )+*+!+1!$5+$$#++$25+= +!$+ 2++$!!!+!++!! 8#+$ <%$$++ ;$!+$ 2#!+$$ :!!2$ +!$!$+$# 8 +1!$2$ #+! 4!!!$! #$$ 2 25+=!+$+)A > +#!+! $ =!! +$$ $+$ $+!!!$ E$+!+!!E # $+!A #! + $$! + #$2"!$+#!$!#$#A! 2 #2!+$A # +$$ $+$ $+! +! +$+!+!!#= $+225+ #! $ + ) $+! 225+$A #!# #(! 8 + #+!= +9+*$= +!!+! +!#+!.$ $$$+$2+#$$+$2# 8 +$ $+$$! 7#=D6)$*$+=$ $5$+ $=+ +++=+*$$=#! $$+ +$5!$=2 $ 5!+$ 22#2!FF&3!&(!!$=+!!+!!!!$#++ *+$

9 & $$ 8# +#$F&3!&( $ 6!$$#+$+$+!#) - ;! 2#:!.$! <+##+*$=$2! 2 F&3!&($# +# :#$! $2! B$!#+B< $+#+$$ $ +.+!!9*$+ <$!$2#+!$ + #+!+2!. /

10 %""$) 7 $ 1 &1&3":#$ $ " :!.2+/#+!$+!+$ #$1=!!1!$ +#$!$ & +$# 8++ +#2#!#+!$= $$+ +!! #+!#$=1!!!$ +#$!$ 0 +!! /#+!$0!G*++$+=+!! $!0!$+!!+$+/#+!$=!+$+/#$!$$!H+ 5$$.$!+$=##+! &+ &=$+$$+/#+!$ $ 85+!& >!$1!8 +$$/#$!$$2= +3 = 2 +!2! ++ + $5+! = $+!!+$<+ +!$5+! &!! " B $" B )$#+$ $5+!! #+!$!$ $$ 8CDF%% 8"$$ >!$$#$ )$*#$9$#$ $

11 8$$!=$!+$+ /#+!$=$+$$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$.$2!$$#+/#+!$#++ 5!;$ $+$ 2!$$#+/#+!$ '+, $ 8 +!)1!;+$+++22+$#$ 8 +1!82$#+!!)1!;+#+!= +!+$ $$+.+$*+$$++!!+$ )9$" $ - +$! +9$+ $ +$! %""# 30 9 &# C#0*$,- <.+0!+$+/#+!$ &= :!.=$$2+2!"!.$!0!$!+$##+! %+ %$+$$+/#+!$ = D#8 +8# F%%8$$! =$!+$+/#+!$=$+ $$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$. $2!$$#+/#+!$#++5! ;$ $+$+/#+!$+ $.+!+$+/#+!$&1!!.+!+$+/#+!$&1$ +#$!.+!+$+/#+!$&1#$ -

12 <$2!$$#<I$#!=$$+ /#+!$. / %""$) "" " $9 &1("0$$$ +$# < +!!.+!+$+ +0! +++$ $ " 9+$!+$+ +++0!G*++!! +$# > +$+!$+! + #+$ +$ +!$ +#$!$ ++0!G*++!!;+ +$#!!!$+!! $ $!$+8+$$+!0! G*++!+=22# = +$ C#5$+!!$ +$++#+$=$$ +!!$$+!!2++!! 0 + $+!$$$3>!+5! $=+2++$ +!+$!!$#+!!$ + $$2+++ +$!+$!+! +#!!$<$=#+#5$$!# 2+=# +++!!!!!!!$;+! ##+!$$!$!+++#!5$=!0!G*++4!+# 2+$

13 0!+$$+#5!!$+0!G*++ $$ <+!+#!+$++!!! $! +$!=!$+++$ ++$=$ ## >+!$++!$$+=$2# $0!G*++ C!$5$$!2$+#$$!+!! 2++#+!$+=$+#5+$=0!$1 +!$+ +.!0! $##!* #+*$=25!+!$ 2#!=$!0!2 + $++!$$ +$2#.$#8*!2 $+=! $$$+ +!=! +$!! $!!=! +#5$+!5! #!= +$ !)$5!+$$ #+!!)1! ;+ #+!2$!$=$+# :!.2$++ *+!#+$ #++#5$+!5!$# 8!$$$#+ 8 +#$!$!8 +<$$#+5!!$$+! 0!+$#$ +#$!$ >!+$ $ +#$!$$+! $ #!+!!+$ +#$!$+ 0!+$2+22+$#$+!$+=<#+!.$$,4+$=$!>$ 8*!4+!- 2:!.2!!#!*$ +!,+$++*-= ++ $$5+$=!+5$$# *$+$,+5$#$+!2"+2-<$$!#+#+! #!.$$<+++ 2!#!!#=$! +$ #$5 2++ #$$#!!2 2+.$$$$$ +=

14 $5+$+!+$ +#$! #$ ' 0!+$#$ + >!+$ $ +$+! $ #!+5!<#5$#5 $!= $ +2! #!=#+$ 5!=+ ++!85+!#! +$ F&!F$#5 $!5!= +*!$!!+$!=+!2$$=$!$# ++!<<1!$+!2$ #$1!$#5$+ +2+1!$ $!$=:!. 25!!!++=+#!!# $!$= = ++5!!#$:!. # +5! $! :!. # $#+$ #$!+ $!!#!$*+$$ + 1!! $+)1!;+ #+!= $ +!#+5!$#$)2#!$ +=!! :!.#$+!+$$+# <2#52#+$2# +$ $$& $$ <$ + D#$ +$# F($!'$D#++!#F%3 $'!3 8 +#$!$ D# +$+F'$$D#$ +#$! #$F (2$ )$*#$9$#$ $ 0!+$2#52!+ $

15 8 +1=82$1!)$5!+$$ $)1! ;+$+++22+$#$8 +1!82$#+!= )$5!+$$#+!!)1!;+#+!! + $+!+!+$+ + $ +1! $ +#$!$= :!.=!.+$*+$ ! 2!$ $+# $+!+2!$#+$ ;$+!'$$++ $ ;$+!+2!$$# 8!$1.+!+$# $ +#$!$ 8!$1.+!+$#$ + - :#$!#*! $!$+!$$#+#!. /

16 ( : $ $"" )$ &1%&"0$$$ +$# 8 +1!$2$ #+! $2+!$+! $+2! +!$+!!!!$$+! 5# <$+ *+!+#!8 +!82$#+!!$+$$ +5!!$+$*+$+!+$ )$*#$9$#$ $ 8$+2! $ ;$+!+<$+:!. +!$+!$ - :#$!#*! 2+#! $+!+*$=2+!$+!$+$$$# +!2+ $$#=2+!$+! $!2!$+ $25=!$. /

17 ;#"(/ " " " 13("0$$$ +$" $ < " )$ ) E;? D!2+! 2% &! +!+ E7$! 2 $+= *=$2 $+++##!!=$+*$ =<+ ;GJ$+2 #!$&2 <$ +!$!+=!2 $+2+$ +!! / ++##+5#5=$#5 +$=!2 2+$+!! <$$#5 +=+5 2 $!+!$$)! #5 $=2 ##2+$=#5 #!!$#? D!2+! +*2++5! $!!! +=+=! 2 $ 2+K$2$ $= 2# $+=2##5+$ 2#!?D+* 2+K$2$ #5= +!>+!!$$!#+!=2# $2?#+$ $! +$$++# 8+#+5!!"K$2!$=$++ $$! " H2#$$ +:!.+=!#!! 2++$+!2+!! 2 H2 =:!.#+! +

18 % # $% 7$! 2 +#!? D!2+! 1& >!$1! 8 +$ $ +2#5$=!2 $ +!2$!#2 $+! +$ $+!$ $$!$#$$$< +!+2#5! 52 $!+!$$! $9+$= 7+! H!=$2#5 $ 2 $+&? D!2+! 2$+#!$+!!#+!2 $+$ 2 < #+ +*25+ $2 E < ") 4+$$+ +$ 2+#! #! #+! +$ K$2<#!!= +5$ 2+$!! +$ K$2!#!+! $!$2+!# ' <$!$2#2 +H!!#7+ < $5$ 92+!$ <+#$ 2=2# +2#5= $2 H!=7+!9+$ <!$+!++=!!$#2$KKK2 $! +5$$ +!+$= #5=#++++$ $!$ $++!+ +$#+!!!! #5 8!5#H!=#5!$!$

19 & $ - $!+? D!2+! 22#+*=2# #!$. /

20 = >)$$$ $") 13(("0$$$ +$# 6 +!! $!=+!2#52+ #!! 8$. 8$7 2!$! =2#5+2+!$#+! $ - <$#$+)!1#)$! 5++$$= $+!#++!$ :#$$!+5$ <$+14+! 4$ $ + $$14+! )!$"$ +#$!14+!. /

21 '?" ")" 13("0$$$ +$# <+# +! $ - <$$$#+$+8 +1!$2$#+!! 8 +#+! < 2+$!8 +1!$2$#+!$! #+' +5$ 4+$*$"!#+$ )$!) 5++$$L1 #$,$$$$++. /

22 0?""" ") " 13("0$$$ +$# 7++$ +# $$ $ -.+!!)$2+!$$ * H. /

23 1? $ ")" 13("0$$$ +$# <+# +! >*+$+G+ +2! 2 +$$$. +G*!8=G*! G*2$# H$=+#$1! $ +!#!!$ $ G+ +2!2 +$ $$ - 4++!+$50$$$$$3+ 4+!. /

24 ' 7 DG!.$$ >G++.+! +*G+$ ;M$! :#$ )$

25 ! "##$ '!" # $ % % % % & % ' $ $ () * % %& (!)! + )!*, $

26 -,$ #.# # # #!/01 # 0 # ## 2 $!" # ' ' ' % 3-4 # %!! 3 ##! 5 # 0 # # % # 4 # #

27 ' 4% % $ $ # %% 6 (7 %*+!!! & # 4 (2 $ %8#,$ % # & 8 #"#,#

28

29 ! " # $%%& # ' (! " ( "! ) " "! *!! # +! $%%&,-#, * -# $%%. " ( $%%& # - -# #!! + # # / -# $%%& 5 # $%2% $%%& # 6" 7 " -! # - 0 # !7! 0 $%2% 0 8"! 9! 6 $%2%!! 9 $%%.! 9 #! 4" #

30 !! # 0 8" 4! "! # 4 (! # 47 6!7 0 67!!! 0 8" " #! #! " $%%& " $%2% 3 2% 3 " 5 3 " " " 2& $%2% ' 8!

31 !"#$%&'() *%"" + &,)-,,&...!" # $%#& ) &,, &/,, / &,& ( &(&,78(&,%,( ( 789,234 :( &) (7-,)--(:&,( ) &)-( &, :( & ) 7-& +0&&& &,( &( &(&,&(&,%, 0&&&,,,7 )( ( (&8)) )- &/(( : -(&,)&&&((,,, / &,& & ;&& & &(,(( 80&,:234%:( &,)- <((&,&)(,8): && & : ),)- &/(((&- =%(&, && &,>-(:&,,-(,(), $ (,8(( &,&&-( /))=%- -(,& (&(/,::(,& )- <(&()+0&&& & : )-,:8(&, -(,& &(&& &(&,,(& -(,& ))-,:88)::-(( () &,(234 ) &(&,-(,,&&0 : ( &( ),)),&(&&(--(&,(),<( &234,8((&, :-(:&,,78,&,) &,,-(:&, &) &,(( 8&,,(-( ( 87(,&,( 234=%- )(&))(-(,,-)

32 ,&, &)-(&)), +0&&& & )(-(-((/(/ )- / (,8((,) 8 ) &)-( &8 78 &,(:,-( (78,234 &0??",9,-(:&, ( ) &)-((-( &-(:&,)(, 1)(,#) 5 9, /( &,) &,& &)()-(7(,&,,&234%(&, )- /&,,,-( &)-( &(,(),&)-(( ),:,-(, -(, )( 8 ( -(,,7(( ) &,(-( ( -((8&,,( &(8 )- &)-( & )(,?" ))- /(,&, &)-(( &&-, -(,,-) &&,&,,,-;&& & )( ( 8)))-,-(,,-) &) 0&%,-((:( )-:((-(:&, (& &8,0&& & ((7(( &,&7(-( -)) 234%(&, +0&&& & (, &(&,,7 )( (,)- &/((&))((,-(,:8))&, &, &, )(,?")-(:,8(!& ( &7()(&-(/,(( /,)-(()&(&078 7&, (& &,((()& (&,&,,,- )- /&&, - (-(,,-) 8 &)-(( &,)& +0&&& & &))& (& &&,8 (7(( &,&7::( $(&,&& &,7 8): ( &/(( : -)()- /&, & -(: & (8)&,) &, &A%(,( &&,7(,&&, & 7(((,,( (&,((,()(&, 78 )&(&(-(, ))(, 7(&,-( (,((&, (,(,&&,,(,)(,?" )" )- /( -(:&, &)-(( &),7(&, &,(,,& &43 -( &, &,&(, :(,,-(&& & )

33 )- /,:&, & -(: &)-( &(8)&, ) &,( &,A%(, ;(&,& &<,

34 0% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer): Kommunenummer: Ét svar i hver linje Gåtil. Næste > 0% 2 af 55. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

35 0% 3 af 55. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Gåtil. Næste > 0% 4 af 55. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 5 af 55. Beskriv kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer

36 Gåtil. Næste > 0% 6 af 55. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på børn og ungeområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 7 af 55. Hvordan forventer kommunen at dette behov for specialrådgivning løses fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste >

37 0% 8 af 55. Beskriv konkret på hvilke områder, der er opsagt aftaler vedrørende specialrådgivningsindsats, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 9 af 55. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 10 af 55. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer

38 Gåtil. Næste > 0% 11 af 55. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Meget Af og til Sjældent sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning Gåtil. Næste > 0% 12 af 55. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje

39 Vurdering af kvaliteten</h5< font> Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning Gåtil. Næste > 0% 13 af 55. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 14 af 55. Særlige dag- og klubtilbud (vedrører 32 og 36) Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

40 0% 15 af 55. Hvor benyttes tilbud efter Servicelovens 32 og 36 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Gåtil. Næste > 0% 16 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i egen kommune Gerne flere svar Udfra nærhedsprincippet Efter forældrenes ønske Udfra økonomiske overvejelser Vi har selv det mest specialiserede tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 17 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i andre kommuner Gerne flere svar

41 Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældrenes ønske De har et mere specialiseret tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 18 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til særlige dag- og klubtilbud Kun ét svar Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej færdig. TrykpåAFSLUT, hvisduønsker at afslutenu. Hvisduønsker at gåtilbagei skemaet for at redigereler svarepåspørgsmål - trykdatilbageeler GÅTIL. Huskdet er muligt at åbnekomunensbesvarelseigenfremtil ogmeden28. februar Indberetningener Næste > 0% 19 af 55. Beskriv de ændringer der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer

42 Gåtil. Næste > 0% 20 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste > 0% 21 af 55. Oplysninger om ventelister på området for særlige dag- og klubtilbud Skriv et tal i hver boks Dagtilbud

43 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 0 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 0 Gåtil. Næste > 0% 22 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på området Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 23 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til dag- og klubtilbudsområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

44 0% 24 af 55. Børnehandicap ( 44 og 45) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 25 af 55. Hvor tilbyder kommunen vedligeholdelsestræning efter 44 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Andet: Gåtil. Næste > 0% 26 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til vedligeholdelsestræning Kun ét svar

45 Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej Gåtil. Næste > 0% 27 af 55. Beskriv de ændringer, der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 28 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet

46 Beskriv andet: Gåtil. Næste > 0% 29 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009, indenfor ledsageordning efter servicelovens 45 til unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 30 af 55. Har kommunen i 2009 iværksat tiltag indenfor ledsageordning efter 45 Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

47 0% 31 af 55. Beskriv disse tiltag Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 32 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til området for vedligeholdelsestræning og ledsageordning Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 33 af 55. Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge ( 52, stk. 3, nr. 2-5 og nr. 9, samt 57a) Gerne flere linjer

48 Gåtil. Næste > 0% 34 af 55. Beskriv de områder indenfor det forebyggende område, som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 35 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

49 0% 36 af 55. Beskriv disse ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 37 af 55. Hvordan løser kommunen foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 4, døgnophold for familier Kun ét svar Udelukkende i egne tilbud Både egne tilbud og tilbud i andre kommuner Udelukkende tilbud i andre kommuner Kommunen finder andre alternative foranstaltninger Beskriv disse alternative tilbud: Gåtil. Næste > 0% 38 af 55. Oplysninger om ventelister på forebyggelsesområdet for børn og unge

50 Skriv et tal i hver boks Aflastning Foranstaltningstyper Døgnophold for familier Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 16 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 20 0 Gåtil. Næste > 0% 39 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på forebyggelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 40 af 55. Beskriv eventuelle andre forhold i relation til kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

51 0% 41 af 55. Anbringelser af børn og unge ( 52, 58 og 67) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 42 af 55. Beskriv de områder indenfor anbringelsesområdet som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

52 43 af 55. Hvor mange børn og unge, som kommunen var handlekommune for, var pr. 31. december 2009 indskrevet i Ét svar i hver linje Plejefamilie Egne døgntilbud Andre døgntilbud i egen kommune (socialpædagogisk opholdssted o.lign.) Andre kommunale tilbud (i andre kommuner) Andre ikke kommunale døgntilbud i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Gåtil. Næste > 0% 44 af 55. Oplysninger om ventelister på anbringelsesområdet Skriv et tal i hver boks Plejefamilier Egne øvrige døgntilbud Soc. pæd. opholdssted egen kommune: Anbringelsessteder Andre kommunale tilbud i andre kommuner soc. pæd. opholdssteder i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: Gåtil. Næste >

53 0% 45 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 46 af 55. Hvor mange unge i alderen år er i døgnophold eller på anbringelsessted efter efterværnsbestemmelsen 76 Indtast et tal 17 Gåtil. Næste > 0% 47 af 55. Hvor mange af opholdene i efterværn skyldes Ét svar i hver linje Manglende plads i voksentilbuddene Behov for kortvarig støtte, for at den

54 unge kan klare sig selv efterfølgende Andre forhold (beskriv hvad, og hvor mange unge) Gåtil. Næste > 0% 48 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009 i anvendelsen af sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 49 af 55. Hvilke foranstaltninger har kommunen i 2009 iværksat for børn og unge efter udskrivning fra sikrede eller særligt sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

55 50 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 51 af 55. Øvrige forhold, som kommunen finder anledning til at fremhæve på børn og ungeområdet generelt Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 52 af 55. Særligt tema udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Gerne flere linjer

56 Gåtil. Næste > 0% 53 af 55. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på børne- og ungeområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 54 af 55. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos

57 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 55 af 55. Indberetningen er færdig. Tryk på AFSLUT, hvis du ønsker at afslutte nu. Hvis du ønsker at gå tilbage i skemaet for at redigere eller svare på spørgsmål - tryk da TILBAGE eller GÅ TIL. Husk det er muligt at åbne kommunens besvarelse igen frem til og med den 28. februar Når der klikkes på "Afslut" nederst vises automatisk en udskrift af de indberettede svar. Svarene kan også udskrives ved at klikke på "Vis svar" nederst. Kommunen kan ved "Vis svar" kopiere hele skemaet og lægge det over i et word dokument. (tryk Ctrl+A dernæst Ctrl+C. Gå over i word, og indsæt Ctrl+V). Lægges data i et worddokument (eksempelvis til brug for udvalgsbehandling), husk da at eventuelle rettelser af data SKAL SKE I SKABELONEN PÅ NETTET - og IKKE i worddokumentet. HUSK: spørgsmål omkring hjælp til unge misbrugere er placeret i Voksen-skemaet. HUSK, indberetningen skal være tilendebragt senest d. 28. februar Herefter lukker databasen. Gåtil. Afslut >

58 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 2 af 58. Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Ét svar i hver linje Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt. afklarende spørgsmål: Kommunenummer: 0% 3 af 58. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 4 af 58. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de andre kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010

59 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 0% 5 af 58. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 6 af 58. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 7 af 58. Kort beskrivelse af mellemkommunale samarbejdsfora på følgende 3 områder (Tekst skrives i een lang line for hvert område) Ét svar i hver linje Vidtgående specialundervisning Specialundervisning af voksne Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

60 0% 8 af 58. Hvorledes har udviklingen i 2009 været for kommunens anvendelse af lands- og landsdelsdækkende tilbud Gerne flere linjer 0% 9 af 58. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på specialundervisningsområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej 0% 10 af 58. Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre

61 Andet (beskriv hvad): 0% 11 af 58. Beskriv konkret på hvilke områder der er opsagt aftaler, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer 0% 12 af 58. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet for kommunen Kun ét svar Ja Nej 0% 13 af 58. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer 0%

62 14 af 58. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning 0% 15 af 58. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje Vurdering af kvaliteten Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning 0% 16 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer

63 0% 17 af 58. Spørgsmål vedrørende vidtgående specialundervisning Gerne flere svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings Sociale og miljøbetingede forstyrrelser vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Målgrupper Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske va skelighede 0% 18 af 58. Hvilke bevæggrunde ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til valg af tilbud Det er det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen Der er ikke andre relevante tilbud Andet

64 Enkeltintegrerede ordninger Specialklasserække(r) Specialskole(r) Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andre 0% 19 af 58. Har kommunen hjemtaget elever, der var optaget på andre kommuners specialskoler/specialklasser Kun ét svar Ja Nej 0% 20 af 58. Hvilke bevæggrunde har lagt til grund, ved kommunens beslutning om hjemtagelse fra Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til hjemtagelse Vi har selv det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen i eget tilbud

65 Enkeltintegrerede ordninger i andre kommuner Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andet 0% 21 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja, vi har besluttede ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej 0% 22 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 23 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne)

66 Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): 0% 24 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja Nej 0% 25 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 2009 Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger

67 Generelle indlæringsvanskeligheder 8 Udviklingsforstyrrelser 8 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 8 Læse- og skrivevanskeligheder 8 Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder 4 Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet 0% 26 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0% 27 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger omkring vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0%

68 28 af 58. Lov om Specialundervisning for Voksne Skriv et tal i hver boks Antal elever der modtager specialundervisning for voksne Læse- og stavevanskeligheder 2 Bevægelsesvanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 5 Hørevanskeligheder 1 Tale-, stemme- og sprogvanskeligheder 0 Sindslidende 10 Generelle vanskeligheder 12 Sent erhvervet hjerneskade 2 Udviklingsforstyrrelser 0 Andet 0 0% 29 af 58. Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning Kun ét svar Udelukkende i egen kommune I egen kommune sammen med tilbud i andre kommuner udelukkende i andre kommuner Andet (beskriv kort):

69 0% 30 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 31 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 32 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort:

70 0% 33 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 34 af 58. Beskriv hvilke målgrupper for specialundervisning for voksne, der har oplevet ventetid i 2009, og hvorfor der har været ventetid Gerne flere linjer 0% 35 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for specialundervisning for voksne Gerne flere linjer 0% 36 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens tilbud om specialundervisning for voksne

71 Gerne flere linjer 0% 37 af 58. Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 38 af 58. Hvor mange elever var ved indgangen til skoleåret 2009/2010, visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ét svar i hver linje I egen kommune Visiteret til tilbud i anden Kommune 0% 39 af 58. Hvor mange unge har for skoleåret 2009/2010 søgt optagelse på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Indtast et tal 19

72 0% 40 af 58. Hvilke målgrupper tilhører de visiterede. Skriv antal unge i hver målgruppe Ét svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings forstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet (skriv antal og kort beskrivelse) 0% 41 af 58. Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner Gerne flere svar Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældre/den unges ønske De har et mere specialiseret tilbud Vi har ikke selv fået oprettet Ungdomsuddannelsen Andet (beskriv kort): 0% 42 af 58. Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen

73 Gerne flere svar Fortrinsvis i beskæftigelses- og dagtilbud for voksne Fortrinsvis i revalideringsinstitutioner og beskyttet beskæftigelse Fortrinsvis i offentlige institutioner m.m Fortrinsvis i private virksomheder Andet (beskriv kort): 0% 43 af 58. Hvor mange af de unge fra kommunen, som er elever på ungdomsuddannelsen, er samtidigt indskrevet i døgntilbud Ét svar i hver linje Døgntilbud i egen kommune Døgntilbud i anden kommune 0% 44 af 58. Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Ét svar i hver linje Kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Førtidspension Forsørget af forældre Andet

74 0% 45 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 46 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 47 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet Udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort: 0%

75 48 af 58. Hvor langt afklaringsforløb (gennemsnitligt antal uger) indledes uddannelsen med Indtast et tal 12 0% 49 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 50 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger Generelle indlæringsvanskeligheder 12 Udviklingsforstyrrelser 0 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 0 Læse- og skrivevanskeligheder 0

76 Hørevanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 0 Bevægelsesvanskeligheder 0 Psykiske vanskeligheder 8 Andre 0 0% 51 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 52 af 58. Kommunens vurdering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 53 af 58. Eventuelle øvrige kommentarer til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Gerne flere linjer

77 0% 54 af 58. Eventuelle øvrige forhold på hele specialundervisningsområdet, kommunens ønsker at bemærke Gerne flere linjer 0% 55 af 58. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af Undervisningsministeren: Gerne flere linjer 0% 56 af 58. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på specialundervisningsområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer

78 0% 57 af 58. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos Gerne flere linjer 0% 58 af 58. Du er nu kommet til sidste side i indberetningen. Du kan indtil indberetningsfristen altid logge ind og ændre eller tilføje i svarene.

79 Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2009 Voksenskemaet 0% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet Ét svar i hver linje Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Kommunenummer: 0% 2 af 65. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 3 af 65. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

80 0% 4 af 65. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 5 af 65. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 6 af 65. Har kommunen i 2009 overtaget tilbud på voksenområdet fra Regionsrådet Kun ét svar Ja Nej 0% 7 af 65. Beskriv hvilke tilbud, der er overtaget fra Regionsrådet i 2009, herunder baggrunden for overtagelsen, samt overvejelser om den specialpædagogiske indsats Gerne flere linjer

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Undervisning MÅ IKKE ÅBNES"

Vis udskrift: Undervisning MÅ IKKE ÅBNES Side 1 af 24 0% 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 82. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Voksenskema 2009"

Vis udskrift: Voksenskema 2009 Side 1 af 44 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten "VEJLEDNING HER"

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten VEJLEDNING HER 0% 0% 100% 1 af 71. Skabelon for Born- og ungeomradet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgorelse nr. 979 af 1. oktober 2008): Pa mange af sporgsmalene er der supplerende

Læs mere

Show answers: Spørgeskemaundersøgelse

Show answers: Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 52. Skabelon for regionsredegørelse 2007 Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): 2 af 52. Regionens navn: Region Nordjylland Region Midtjylland

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Henrik Kjær,

Henrik Kjær, 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Undervisning 2009 Syddanmark

Undervisning 2009 Syddanmark Undervisning 29 Syddanmark 2 Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt afklarende spørgsmål: Christine Høstbo, 62234644 479 Kommunenummer:

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Vis udskrift: "Region 2008 Sjælland"

Vis udskrift: Region 2008 Sjælland Side 1 af 40 0% 0% 100% 1 af 62. Skabelon for regionsredegørelse (alle -henvisning er til serviceloven, senest bekendtgjort ved lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008) Ét svar i hver linje Kontaktpersonens

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse. for Sammendrag. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse. for Sammendrag. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 - Sammendrag Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Forord... 3 Nye strukturer med kommunalreformen... 4 Udviklingen inden for børne-

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 27/5 2010 om udviklingen på det sociale område efter

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indhold. 2 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse

DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse Region Midtjylland att. Lone Ring Madsen Hvidovre, den 26. februar 2008 Sag 08/258 Dok. 2756/08 /KP DH bemærkninger til region Midtjyllands redegørelse Indledningsvist vil DH gerne rose Region Midtjylland

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...1

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007)

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 290 Offentligt Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Velfærdsministeren (Karen Jespersen) 1. Indledning Kommunalreformen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeriet 20. maj 2009 Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeren (Bertel Haarder) 1. INDLEDNING Med kommunalreformen den 1.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere