& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!"

Transkript

1 !""#$ %""

2 !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! $2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$!

3 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $ " 9+$!$ :!. +$# ;!$+# "# $+!$$ 0+$$#$ $$ $$5$+#$!$, $ <$++$=!$!$ $ ;!$ :!1#!# - 9++$<8>$+<. /

4 ' 0 # $1 13"0$$$ +$# < $+!+$! &, $ <$++$=$!!$ $ $!& - 9$8$+!8 +1!$2$#+!$ )1 +#+!. /

5 3 1 1 &1"0$$$ +$# $+&&=$++#5 4$=2# 4+!5!+!2$#+!2$!!!$ 2+$!+$!#2 /#+!2+$!!!$ 2+++=#$+$= $= < #$ +!!!+ <#$!$! +!5!+!2++!+$=$4+!5!+!2$#+!2#$!$ $++!+2 $/#+!$++=$!+0!?!=;#%'= )$!#!+$# 4+!5!+!2$#+!$$!+$ 4+!5!+!2$#+!$$++! +!$=2# 0!?!= 8+++$ <!$+0!?!/$!+$$$$$ +++!+$=2#5$!+$ <5$5!2+! $5$ 2 $ '# <$+!$$++!++! #5+$ ' <+!! #5+$ $+5!!$5$ 6#5+$$#$!$+$$B$2$!B #! $5$ C+ $ $5$ 9!+$ $ :5# $+!$$$+5 $$+!$!

6 (! #5+$ 2 $ &+0!?! #$+$#5AA $ - <!$+!+$ + #5+$ ;.+1 $!+$$#+! $!$2#+ #5$ ;=)$!$5#!$ 2$*+ $. /

7 133%"0$$$ +$# <$+!$$++!+2#+=$+#5+!$ +$ +! 2 $!# + $ - <+#$+= $ +$+#$2=$!!$5+! ++2$+!+ $+ $5!2 $++!#+$+! <!$+: =D 8$ $! ;=.+!!$5#. /

8 % $ 3 4$& 54&6 1333"0$$$ +$# <+*$+ 3$=8 +$2$ 5 $!!++! )=!$*$+! $$$ ++$ < +$=2#5++! =++$5+!++=! )+*+!+1!$5+$$#++$25+= +!$+ 2++$!!!+!++!! 8#+$ <%$$++ ;$!+$ 2#!+$$ :!!2$ +!$!$+$# 8 +1!$2$ #+! 4!!!$! #$$ 2 25+=!+$+)A > +#!+! $ =!! +$$ $+$ $+!!!$ E$+!+!!E # $+!A #! + $$! + #$2"!$+#!$!#$#A! 2 #2!+$A # +$$ $+$ $+! +! +$+!+!!#= $+225+ #! $ + ) $+! 225+$A #!# #(! 8 + #+!= +9+*$= +!!+! +!#+!.$ $$$+$2+#$$+$2# 8 +$ $+$$! 7#=D6)$*$+=$ $5$+ $=+ +++=+*$$=#! $$+ +$5!$=2 $ 5!+$ 22#2!FF&3!&(!!$=+!!+!!!!$#++ *+$

9 & $$ 8# +#$F&3!&( $ 6!$$#+$+$+!#) - ;! 2#:!.$! <+##+*$=$2! 2 F&3!&($# +# :#$! $2! B$!#+B< $+#+$$ $ +.+!!9*$+ <$!$2#+!$ + #+!+2!. /

10 %""$) 7 $ 1 &1&3":#$ $ " :!.2+/#+!$+!+$ #$1=!!1!$ +#$!$ & +$# 8++ +#2#!#+!$= $$+ +!! #+!#$=1!!!$ +#$!$ 0 +!! /#+!$0!G*++$+=+!! $!0!$+!!+$+/#+!$=!+$+/#$!$$!H+ 5$$.$!+$=##+! &+ &=$+$$+/#+!$ $ 85+!& >!$1!8 +$$/#$!$$2= +3 = 2 +!2! ++ + $5+! = $+!!+$<+ +!$5+! &!! " B $" B )$#+$ $5+!! #+!$!$ $$ 8CDF%% 8"$$ >!$$#$ )$*#$9$#$ $

11 8$$!=$!+$+ /#+!$=$+$$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$.$2!$$#+/#+!$#++ 5!;$ $+$ 2!$$#+/#+!$ '+, $ 8 +!)1!;+$+++22+$#$ 8 +1!82$#+!!)1!;+#+!= +!+$ $$+.+$*+$$++!!+$ )9$" $ - +$! +9$+ $ +$! %""# 30 9 &# C#0*$,- <.+0!+$+/#+!$ &= :!.=$$2+2!"!.$!0!$!+$##+! %+ %$+$$+/#+!$ = D#8 +8# F%%8$$! =$!+$+/#+!$=$+ $$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$. $2!$$#+/#+!$#++5! ;$ $+$+/#+!$+ $.+!+$+/#+!$&1!!.+!+$+/#+!$&1$ +#$!.+!+$+/#+!$&1#$ -

12 <$2!$$#<I$#!=$$+ /#+!$. / %""$) "" " $9 &1("0$$$ +$# < +!!.+!+$+ +0! +++$ $ " 9+$!+$+ +++0!G*++!! +$# > +$+!$+! + #+$ +$ +!$ +#$!$ ++0!G*++!!;+ +$#!!!$+!! $ $!$+8+$$+!0! G*++!+=22# = +$ C#5$+!!$ +$++#+$=$$ +!!$$+!!2++!! 0 + $+!$$$3>!+5! $=+2++$ +!+$!!$#+!!$ + $$2+++ +$!+$!+! +#!!$<$=#+#5$$!# 2+=# +++!!!!!!!$;+! ##+!$$!$!+++#!5$=!0!G*++4!+# 2+$

13 0!+$$+#5!!$+0!G*++ $$ <+!+#!+$++!!! $! +$!=!$+++$ ++$=$ ## >+!$++!$$+=$2# $0!G*++ C!$5$$!2$+#$$!+!! 2++#+!$+=$+#5+$=0!$1 +!$+ +.!0! $##!* #+*$=25!+!$ 2#!=$!0!2 + $++!$$ +$2#.$#8*!2 $+=! $$$+ +!=! +$!! $!!=! +#5$+!5! #!= +$ !)$5!+$$ #+!!)1! ;+ #+!2$!$=$+# :!.2$++ *+!#+$ #++#5$+!5!$# 8!$$$#+ 8 +#$!$!8 +<$$#+5!!$$+! 0!+$#$ +#$!$ >!+$ $ +#$!$$+! $ #!+!!+$ +#$!$+ 0!+$2+22+$#$+!$+=<#+!.$$,4+$=$!>$ 8*!4+!- 2:!.2!!#!*$ +!,+$++*-= ++ $$5+$=!+5$$# *$+$,+5$#$+!2"+2-<$$!#+#+! #!.$$<+++ 2!#!!#=$! +$ #$5 2++ #$$#!!2 2+.$$$$$ +=

14 $5+$+!+$ +#$! #$ ' 0!+$#$ + >!+$ $ +$+! $ #!+5!<#5$#5 $!= $ +2! #!=#+$ 5!=+ ++!85+!#! +$ F&!F$#5 $!5!= +*!$!!+$!=+!2$$=$!$# ++!<<1!$+!2$ #$1!$#5$+ +2+1!$ $!$=:!. 25!!!++=+#!!# $!$= = ++5!!#$:!. # +5! $! :!. # $#+$ #$!+ $!!#!$*+$$ + 1!! $+)1!;+ #+!= $ +!#+5!$#$)2#!$ +=!! :!.#$+!+$$+# <2#52#+$2# +$ $$& $$ <$ + D#$ +$# F($!'$D#++!#F%3 $'!3 8 +#$!$ D# +$+F'$$D#$ +#$! #$F (2$ )$*#$9$#$ $ 0!+$2#52!+ $

15 8 +1=82$1!)$5!+$$ $)1! ;+$+++22+$#$8 +1!82$#+!= )$5!+$$#+!!)1!;+#+!! + $+!+!+$+ + $ +1! $ +#$!$= :!.=!.+$*+$ ! 2!$ $+# $+!+2!$#+$ ;$+!'$$++ $ ;$+!+2!$$# 8!$1.+!+$# $ +#$!$ 8!$1.+!+$#$ + - :#$!#*! $!$+!$$#+#!. /

16 ( : $ $"" )$ &1%&"0$$$ +$# 8 +1!$2$ #+! $2+!$+! $+2! +!$+!!!!$$+! 5# <$+ *+!+#!8 +!82$#+!!$+$$ +5!!$+$*+$+!+$ )$*#$9$#$ $ 8$+2! $ ;$+!+<$+:!. +!$+!$ - :#$!#*! 2+#! $+!+*$=2+!$+!$+$$$# +!2+ $$#=2+!$+! $!2!$+ $25=!$. /

17 ;#"(/ " " " 13("0$$$ +$" $ < " )$ ) E;? D!2+! 2% &! +!+ E7$! 2 $+= *=$2 $+++##!!=$+*$ =<+ ;GJ$+2 #!$&2 <$ +!$!+=!2 $+2+$ +!! / ++##+5#5=$#5 +$=!2 2+$+!! <$$#5 +=+5 2 $!+!$$)! #5 $=2 ##2+$=#5 #!!$#? D!2+! +*2++5! $!!! +=+=! 2 $ 2+K$2$ $= 2# $+=2##5+$ 2#!?D+* 2+K$2$ #5= +!>+!!$$!#+!=2# $2?#+$ $! +$$++# 8+#+5!!"K$2!$=$++ $$! " H2#$$ +:!.+=!#!! 2++$+!2+!! 2 H2 =:!.#+! +

18 % # $% 7$! 2 +#!? D!2+! 1& >!$1! 8 +$ $ +2#5$=!2 $ +!2$!#2 $+! +$ $+!$ $$!$#$$$< +!+2#5! 52 $!+!$$! $9+$= 7+! H!=$2#5 $ 2 $+&? D!2+! 2$+#!$+!!#+!2 $+$ 2 < #+ +*25+ $2 E < ") 4+$$+ +$ 2+#! #! #+! +$ K$2<#!!= +5$ 2+$!! +$ K$2!#!+! $!$2+!# ' <$!$2#2 +H!!#7+ < $5$ 92+!$ <+#$ 2=2# +2#5= $2 H!=7+!9+$ <!$+!++=!!$#2$KKK2 $! +5$$ +!+$= #5=#++++$ $!$ $++!+ +$#+!!!! #5 8!5#H!=#5!$!$

19 & $ - $!+? D!2+! 22#+*=2# #!$. /

20 = >)$$$ $") 13(("0$$$ +$# 6 +!! $!=+!2#52+ #!! 8$. 8$7 2!$! =2#5+2+!$#+! $ - <$#$+)!1#)$! 5++$$= $+!#++!$ :#$$!+5$ <$+14+! 4$ $ + $$14+! )!$"$ +#$!14+!. /

21 '?" ")" 13("0$$$ +$# <+# +! $ - <$$$#+$+8 +1!$2$#+!! 8 +#+! < 2+$!8 +1!$2$#+!$! #+' +5$ 4+$*$"!#+$ )$!) 5++$$L1 #$,$$$$++. /

22 0?""" ") " 13("0$$$ +$# 7++$ +# $$ $ -.+!!)$2+!$$ * H. /

23 1? $ ")" 13("0$$$ +$# <+# +! >*+$+G+ +2! 2 +$$$. +G*!8=G*! G*2$# H$=+#$1! $ +!#!!$ $ G+ +2!2 +$ $$ - 4++!+$50$$$$$3+ 4+!. /

24 ' 7 DG!.$$ >G++.+! +*G+$ ;M$! :#$ )$

25 ! "##$ '!" # $ % % % % & % ' $ $ () * % %& (!)! + )!*, $

26 -,$ #.# # # #!/01 # 0 # ## 2 $!" # ' ' ' % 3-4 # %!! 3 ##! 5 # 0 # # % # 4 # #

27 ' 4% % $ $ # %% 6 (7 %*+!!! & # 4 (2 $ %8#,$ % # & 8 #"#,#

28

29 ! " # $%%& # ' (! " ( "! ) " "! *!! # +! $%%&,-#, * -# $%%. " ( $%%& # - -# #!! + # # / -# $%%& 5 # $%2% $%%& # 6" 7 " -! # - 0 # !7! 0 $%2% 0 8"! 9! 6 $%2%!! 9 $%%.! 9 #! 4" #

30 !! # 0 8" 4! "! # 4 (! # 47 6!7 0 67!!! 0 8" " #! #! " $%%& " $%2% 3 2% 3 " 5 3 " " " 2& $%2% ' 8!

31 !"#$%&'() *%"" + &,)-,,&...!" # $%#& ) &,, &/,, / &,& ( &(&,78(&,%,( ( 789,234 :( &) (7-,)--(:&,( ) &)-( &, :( & ) 7-& +0&&& &,( &( &(&,&(&,%, 0&&&,,,7 )( ( (&8)) )- &/(( : -(&,)&&&((,,, / &,& & ;&& & &(,(( 80&,:234%:( &,)- <((&,&)(,8): && & : ),)- &/(((&- =%(&, && &,>-(:&,,-(,(), $ (,8(( &,&&-( /))=%- -(,& (&(/,::(,& )- <(&()+0&&& & : )-,:8(&, -(,& &(&& &(&,,(& -(,& ))-,:88)::-(( () &,(234 ) &(&,-(,,&&0 : ( &( ),)),&(&&(--(&,(),<( &234,8((&, :-(:&,,78,&,) &,,-(:&, &) &,(( 8&,,(-( ( 87(,&,( 234=%- )(&))(-(,,-)

32 ,&, &)-(&)), +0&&& & )(-(-((/(/ )- / (,8((,) 8 ) &)-( &8 78 &,(:,-( (78,234 &0??",9,-(:&, ( ) &)-((-( &-(:&,)(, 1)(,#) 5 9, /( &,) &,& &)()-(7(,&,,&234%(&, )- /&,,,-( &)-( &(,(),&)-(( ),:,-(, -(, )( 8 ( -(,,7(( ) &,(-( ( -((8&,,( &(8 )- &)-( & )(,?" ))- /(,&, &)-(( &&-, -(,,-) &&,&,,,-;&& & )( ( 8)))-,-(,,-) &) 0&%,-((:( )-:((-(:&, (& &8,0&& & ((7(( &,&7(-( -)) 234%(&, +0&&& & (, &(&,,7 )( (,)- &/((&))((,-(,:8))&, &, &, )(,?")-(:,8(!& ( &7()(&-(/,(( /,)-(()&(&078 7&, (& &,((()& (&,&,,,- )- /&&, - (-(,,-) 8 &)-(( &,)& +0&&& & &))& (& &&,8 (7(( &,&7::( $(&,&& &,7 8): ( &/(( : -)()- /&, & -(: & (8)&,) &, &A%(,( &&,7(,&&, & 7(((,,( (&,((,()(&, 78 )&(&(-(, ))(, 7(&,-( (,((&, (,(,&&,,(,)(,?" )" )- /( -(:&, &)-(( &),7(&, &,(,,& &43 -( &, &,&(, :(,,-(&& & )

33 )- /,:&, & -(: &)-( &(8)&, ) &,( &,A%(, ;(&,& &<,

34 0% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer): Kommunenummer: Ét svar i hver linje Gåtil. Næste > 0% 2 af 55. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

35 0% 3 af 55. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Gåtil. Næste > 0% 4 af 55. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 5 af 55. Beskriv kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer

36 Gåtil. Næste > 0% 6 af 55. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på børn og ungeområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 7 af 55. Hvordan forventer kommunen at dette behov for specialrådgivning løses fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste >

37 0% 8 af 55. Beskriv konkret på hvilke områder, der er opsagt aftaler vedrørende specialrådgivningsindsats, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 9 af 55. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 10 af 55. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer

38 Gåtil. Næste > 0% 11 af 55. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Meget Af og til Sjældent sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning Gåtil. Næste > 0% 12 af 55. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje

39 Vurdering af kvaliteten</h5< font> Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning Gåtil. Næste > 0% 13 af 55. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 14 af 55. Særlige dag- og klubtilbud (vedrører 32 og 36) Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

40 0% 15 af 55. Hvor benyttes tilbud efter Servicelovens 32 og 36 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Gåtil. Næste > 0% 16 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i egen kommune Gerne flere svar Udfra nærhedsprincippet Efter forældrenes ønske Udfra økonomiske overvejelser Vi har selv det mest specialiserede tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 17 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i andre kommuner Gerne flere svar

41 Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældrenes ønske De har et mere specialiseret tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 18 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til særlige dag- og klubtilbud Kun ét svar Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej færdig. TrykpåAFSLUT, hvisduønsker at afslutenu. Hvisduønsker at gåtilbagei skemaet for at redigereler svarepåspørgsmål - trykdatilbageeler GÅTIL. Huskdet er muligt at åbnekomunensbesvarelseigenfremtil ogmeden28. februar Indberetningener Næste > 0% 19 af 55. Beskriv de ændringer der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer

42 Gåtil. Næste > 0% 20 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste > 0% 21 af 55. Oplysninger om ventelister på området for særlige dag- og klubtilbud Skriv et tal i hver boks Dagtilbud

43 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 0 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 0 Gåtil. Næste > 0% 22 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på området Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 23 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til dag- og klubtilbudsområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

44 0% 24 af 55. Børnehandicap ( 44 og 45) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 25 af 55. Hvor tilbyder kommunen vedligeholdelsestræning efter 44 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Andet: Gåtil. Næste > 0% 26 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til vedligeholdelsestræning Kun ét svar

45 Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej Gåtil. Næste > 0% 27 af 55. Beskriv de ændringer, der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 28 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet

46 Beskriv andet: Gåtil. Næste > 0% 29 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009, indenfor ledsageordning efter servicelovens 45 til unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 30 af 55. Har kommunen i 2009 iværksat tiltag indenfor ledsageordning efter 45 Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

47 0% 31 af 55. Beskriv disse tiltag Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 32 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til området for vedligeholdelsestræning og ledsageordning Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 33 af 55. Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge ( 52, stk. 3, nr. 2-5 og nr. 9, samt 57a) Gerne flere linjer

48 Gåtil. Næste > 0% 34 af 55. Beskriv de områder indenfor det forebyggende område, som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 35 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

49 0% 36 af 55. Beskriv disse ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 37 af 55. Hvordan løser kommunen foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 4, døgnophold for familier Kun ét svar Udelukkende i egne tilbud Både egne tilbud og tilbud i andre kommuner Udelukkende tilbud i andre kommuner Kommunen finder andre alternative foranstaltninger Beskriv disse alternative tilbud: Gåtil. Næste > 0% 38 af 55. Oplysninger om ventelister på forebyggelsesområdet for børn og unge

50 Skriv et tal i hver boks Aflastning Foranstaltningstyper Døgnophold for familier Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 16 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 20 0 Gåtil. Næste > 0% 39 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på forebyggelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 40 af 55. Beskriv eventuelle andre forhold i relation til kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

51 0% 41 af 55. Anbringelser af børn og unge ( 52, 58 og 67) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 42 af 55. Beskriv de områder indenfor anbringelsesområdet som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

52 43 af 55. Hvor mange børn og unge, som kommunen var handlekommune for, var pr. 31. december 2009 indskrevet i Ét svar i hver linje Plejefamilie Egne døgntilbud Andre døgntilbud i egen kommune (socialpædagogisk opholdssted o.lign.) Andre kommunale tilbud (i andre kommuner) Andre ikke kommunale døgntilbud i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Gåtil. Næste > 0% 44 af 55. Oplysninger om ventelister på anbringelsesområdet Skriv et tal i hver boks Plejefamilier Egne øvrige døgntilbud Soc. pæd. opholdssted egen kommune: Anbringelsessteder Andre kommunale tilbud i andre kommuner soc. pæd. opholdssteder i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: Gåtil. Næste >

53 0% 45 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 46 af 55. Hvor mange unge i alderen år er i døgnophold eller på anbringelsessted efter efterværnsbestemmelsen 76 Indtast et tal 17 Gåtil. Næste > 0% 47 af 55. Hvor mange af opholdene i efterværn skyldes Ét svar i hver linje Manglende plads i voksentilbuddene Behov for kortvarig støtte, for at den

54 unge kan klare sig selv efterfølgende Andre forhold (beskriv hvad, og hvor mange unge) Gåtil. Næste > 0% 48 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009 i anvendelsen af sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 49 af 55. Hvilke foranstaltninger har kommunen i 2009 iværksat for børn og unge efter udskrivning fra sikrede eller særligt sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

55 50 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 51 af 55. Øvrige forhold, som kommunen finder anledning til at fremhæve på børn og ungeområdet generelt Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 52 af 55. Særligt tema udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Gerne flere linjer

56 Gåtil. Næste > 0% 53 af 55. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på børne- og ungeområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 54 af 55. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos

57 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 55 af 55. Indberetningen er færdig. Tryk på AFSLUT, hvis du ønsker at afslutte nu. Hvis du ønsker at gå tilbage i skemaet for at redigere eller svare på spørgsmål - tryk da TILBAGE eller GÅ TIL. Husk det er muligt at åbne kommunens besvarelse igen frem til og med den 28. februar Når der klikkes på "Afslut" nederst vises automatisk en udskrift af de indberettede svar. Svarene kan også udskrives ved at klikke på "Vis svar" nederst. Kommunen kan ved "Vis svar" kopiere hele skemaet og lægge det over i et word dokument. (tryk Ctrl+A dernæst Ctrl+C. Gå over i word, og indsæt Ctrl+V). Lægges data i et worddokument (eksempelvis til brug for udvalgsbehandling), husk da at eventuelle rettelser af data SKAL SKE I SKABELONEN PÅ NETTET - og IKKE i worddokumentet. HUSK: spørgsmål omkring hjælp til unge misbrugere er placeret i Voksen-skemaet. HUSK, indberetningen skal være tilendebragt senest d. 28. februar Herefter lukker databasen. Gåtil. Afslut >

58 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 2 af 58. Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Ét svar i hver linje Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt. afklarende spørgsmål: Kommunenummer: 0% 3 af 58. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 4 af 58. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de andre kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010

59 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 0% 5 af 58. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 6 af 58. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 7 af 58. Kort beskrivelse af mellemkommunale samarbejdsfora på følgende 3 områder (Tekst skrives i een lang line for hvert område) Ét svar i hver linje Vidtgående specialundervisning Specialundervisning af voksne Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

60 0% 8 af 58. Hvorledes har udviklingen i 2009 været for kommunens anvendelse af lands- og landsdelsdækkende tilbud Gerne flere linjer 0% 9 af 58. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på specialundervisningsområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej 0% 10 af 58. Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre

61 Andet (beskriv hvad): 0% 11 af 58. Beskriv konkret på hvilke områder der er opsagt aftaler, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer 0% 12 af 58. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet for kommunen Kun ét svar Ja Nej 0% 13 af 58. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer 0%

62 14 af 58. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning 0% 15 af 58. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje Vurdering af kvaliteten Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning 0% 16 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer

63 0% 17 af 58. Spørgsmål vedrørende vidtgående specialundervisning Gerne flere svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings Sociale og miljøbetingede forstyrrelser vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Målgrupper Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske va skelighede 0% 18 af 58. Hvilke bevæggrunde ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til valg af tilbud Det er det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen Der er ikke andre relevante tilbud Andet

64 Enkeltintegrerede ordninger Specialklasserække(r) Specialskole(r) Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andre 0% 19 af 58. Har kommunen hjemtaget elever, der var optaget på andre kommuners specialskoler/specialklasser Kun ét svar Ja Nej 0% 20 af 58. Hvilke bevæggrunde har lagt til grund, ved kommunens beslutning om hjemtagelse fra Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til hjemtagelse Vi har selv det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen i eget tilbud

65 Enkeltintegrerede ordninger i andre kommuner Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andet 0% 21 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja, vi har besluttede ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej 0% 22 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 23 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne)

66 Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): 0% 24 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja Nej 0% 25 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 2009 Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger

67 Generelle indlæringsvanskeligheder 8 Udviklingsforstyrrelser 8 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 8 Læse- og skrivevanskeligheder 8 Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder 4 Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet 0% 26 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0% 27 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger omkring vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0%

68 28 af 58. Lov om Specialundervisning for Voksne Skriv et tal i hver boks Antal elever der modtager specialundervisning for voksne Læse- og stavevanskeligheder 2 Bevægelsesvanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 5 Hørevanskeligheder 1 Tale-, stemme- og sprogvanskeligheder 0 Sindslidende 10 Generelle vanskeligheder 12 Sent erhvervet hjerneskade 2 Udviklingsforstyrrelser 0 Andet 0 0% 29 af 58. Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning Kun ét svar Udelukkende i egen kommune I egen kommune sammen med tilbud i andre kommuner udelukkende i andre kommuner Andet (beskriv kort):

69 0% 30 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 31 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 32 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort:

70 0% 33 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 34 af 58. Beskriv hvilke målgrupper for specialundervisning for voksne, der har oplevet ventetid i 2009, og hvorfor der har været ventetid Gerne flere linjer 0% 35 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for specialundervisning for voksne Gerne flere linjer 0% 36 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens tilbud om specialundervisning for voksne

71 Gerne flere linjer 0% 37 af 58. Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 38 af 58. Hvor mange elever var ved indgangen til skoleåret 2009/2010, visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ét svar i hver linje I egen kommune Visiteret til tilbud i anden Kommune 0% 39 af 58. Hvor mange unge har for skoleåret 2009/2010 søgt optagelse på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Indtast et tal 19

72 0% 40 af 58. Hvilke målgrupper tilhører de visiterede. Skriv antal unge i hver målgruppe Ét svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings forstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet (skriv antal og kort beskrivelse) 0% 41 af 58. Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner Gerne flere svar Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældre/den unges ønske De har et mere specialiseret tilbud Vi har ikke selv fået oprettet Ungdomsuddannelsen Andet (beskriv kort): 0% 42 af 58. Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen

73 Gerne flere svar Fortrinsvis i beskæftigelses- og dagtilbud for voksne Fortrinsvis i revalideringsinstitutioner og beskyttet beskæftigelse Fortrinsvis i offentlige institutioner m.m Fortrinsvis i private virksomheder Andet (beskriv kort): 0% 43 af 58. Hvor mange af de unge fra kommunen, som er elever på ungdomsuddannelsen, er samtidigt indskrevet i døgntilbud Ét svar i hver linje Døgntilbud i egen kommune Døgntilbud i anden kommune 0% 44 af 58. Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Ét svar i hver linje Kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Førtidspension Forsørget af forældre Andet

74 0% 45 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 46 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 47 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet Udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort: 0%

75 48 af 58. Hvor langt afklaringsforløb (gennemsnitligt antal uger) indledes uddannelsen med Indtast et tal 12 0% 49 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 50 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger Generelle indlæringsvanskeligheder 12 Udviklingsforstyrrelser 0 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 0 Læse- og skrivevanskeligheder 0

76 Hørevanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 0 Bevægelsesvanskeligheder 0 Psykiske vanskeligheder 8 Andre 0 0% 51 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 52 af 58. Kommunens vurdering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 53 af 58. Eventuelle øvrige kommentarer til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Gerne flere linjer

77 0% 54 af 58. Eventuelle øvrige forhold på hele specialundervisningsområdet, kommunens ønsker at bemærke Gerne flere linjer 0% 55 af 58. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af Undervisningsministeren: Gerne flere linjer 0% 56 af 58. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på specialundervisningsområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer

78 0% 57 af 58. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos Gerne flere linjer 0% 58 af 58. Du er nu kommet til sidste side i indberetningen. Du kan indtil indberetningsfristen altid logge ind og ændre eller tilføje i svarene.

79 Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2009 Voksenskemaet 0% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet Ét svar i hver linje Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Kommunenummer: 0% 2 af 65. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 3 af 65. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

80 0% 4 af 65. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 5 af 65. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 6 af 65. Har kommunen i 2009 overtaget tilbud på voksenområdet fra Regionsrådet Kun ét svar Ja Nej 0% 7 af 65. Beskriv hvilke tilbud, der er overtaget fra Regionsrådet i 2009, herunder baggrunden for overtagelsen, samt overvejelser om den specialpædagogiske indsats Gerne flere linjer

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Serviceloven Socialreformen I

Serviceloven Socialreformen I Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen I Lov om social service 13. udgave FORORD, Retssikkerhedsloven og Dagtilbudsloven Socialreformen I-III foreligger hermed i en ny udgave. Det er

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1 Side 1 af 38 LBK nr 941 af 01/10/2009 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 06-10-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession A20090094129 Entydig dokumentidentifikation BM000125 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DET SPECIALISEREDE HJÆLPEMIDDEL- OG KOMMUNIKATIONS- OMRÅDE

UNDERSØGELSE AF DET SPECIALISEREDE HJÆLPEMIDDEL- OG KOMMUNIKATIONS- OMRÅDE Til Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2010 UNDERSØGELSE AF DET SPECIALISEREDE HJÆLPEMIDDEL- OG KOMMUNIKATIONS- OMRÅDE Rambøll Olof Palmes Allé

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere