& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!"

Transkript

1 !""#$ %""

2 !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! $2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$!

3 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $ " 9+$!$ :!. +$# ;!$+# "# $+!$$ 0+$$#$ $$ $$5$+#$!$, $ <$++$=!$!$ $ ;!$ :!1#!# - 9++$<8>$+<. /

4 ' 0 # $1 13"0$$$ +$# < $+!+$! &, $ <$++$=$!!$ $ $!& - 9$8$+!8 +1!$2$#+!$ )1 +#+!. /

5 3 1 1 &1"0$$$ +$# $+&&=$++#5 4$=2# 4+!5!+!2$#+!2$!!!$ 2+$!+$!#2 /#+!2+$!!!$ 2+++=#$+$= $= < #$ +!!!+ <#$!$! +!5!+!2++!+$=$4+!5!+!2$#+!2#$!$ $++!+2 $/#+!$++=$!+0!?!=;#%'= )$!#!+$# 4+!5!+!2$#+!$$!+$ 4+!5!+!2$#+!$$++! +!$=2# 0!?!= 8+++$ <!$+0!?!/$!+$$$$$ +++!+$=2#5$!+$ <5$5!2+! $5$ 2 $ '# <$+!$$++!++! #5+$ ' <+!! #5+$ $+5!!$5$ 6#5+$$#$!$+$$B$2$!B #! $5$ C+ $ $5$ 9!+$ $ :5# $+!$$$+5 $$+!$!

6 (! #5+$ 2 $ &+0!?! #$+$#5AA $ - <!$+!+$ + #5+$ ;.+1 $!+$$#+! $!$2#+ #5$ ;=)$!$5#!$ 2$*+ $. /

7 133%"0$$$ +$# <$+!$$++!+2#+=$+#5+!$ +$ +! 2 $!# + $ - <+#$+= $ +$+#$2=$!!$5+! ++2$+!+ $+ $5!2 $++!#+$+! <!$+: =D 8$ $! ;=.+!!$5#. /

8 % $ 3 4$& 54&6 1333"0$$$ +$# <+*$+ 3$=8 +$2$ 5 $!!++! )=!$*$+! $$$ ++$ < +$=2#5++! =++$5+!++=! )+*+!+1!$5+$$#++$25+= +!$+ 2++$!!!+!++!! 8#+$ <%$$++ ;$!+$ 2#!+$$ :!!2$ +!$!$+$# 8 +1!$2$ #+! 4!!!$! #$$ 2 25+=!+$+)A > +#!+! $ =!! +$$ $+$ $+!!!$ E$+!+!!E # $+!A #! + $$! + #$2"!$+#!$!#$#A! 2 #2!+$A # +$$ $+$ $+! +! +$+!+!!#= $+225+ #! $ + ) $+! 225+$A #!# #(! 8 + #+!= +9+*$= +!!+! +!#+!.$ $$$+$2+#$$+$2# 8 +$ $+$$! 7#=D6)$*$+=$ $5$+ $=+ +++=+*$$=#! $$+ +$5!$=2 $ 5!+$ 22#2!FF&3!&(!!$=+!!+!!!!$#++ *+$

9 & $$ 8# +#$F&3!&( $ 6!$$#+$+$+!#) - ;! 2#:!.$! <+##+*$=$2! 2 F&3!&($# +# :#$! $2! B$!#+B< $+#+$$ $ +.+!!9*$+ <$!$2#+!$ + #+!+2!. /

10 %""$) 7 $ 1 &1&3":#$ $ " :!.2+/#+!$+!+$ #$1=!!1!$ +#$!$ & +$# 8++ +#2#!#+!$= $$+ +!! #+!#$=1!!!$ +#$!$ 0 +!! /#+!$0!G*++$+=+!! $!0!$+!!+$+/#+!$=!+$+/#$!$$!H+ 5$$.$!+$=##+! &+ &=$+$$+/#+!$ $ 85+!& >!$1!8 +$$/#$!$$2= +3 = 2 +!2! ++ + $5+! = $+!!+$<+ +!$5+! &!! " B $" B )$#+$ $5+!! #+!$!$ $$ 8CDF%% 8"$$ >!$$#$ )$*#$9$#$ $

11 8$$!=$!+$+ /#+!$=$+$$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$.$2!$$#+/#+!$#++ 5!;$ $+$ 2!$$#+/#+!$ '+, $ 8 +!)1!;+$+++22+$#$ 8 +1!82$#+!!)1!;+#+!= +!+$ $$+.+$*+$$++!!+$ )9$" $ - +$! +9$+ $ +$! %""# 30 9 &# C#0*$,- <.+0!+$+/#+!$ &= :!.=$$2+2!"!.$!0!$!+$##+! %+ %$+$$+/#+!$ = D#8 +8# F%%8$$! =$!+$+/#+!$=$+ $$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$. $2!$$#+/#+!$#++5! ;$ $+$+/#+!$+ $.+!+$+/#+!$&1!!.+!+$+/#+!$&1$ +#$!.+!+$+/#+!$&1#$ -

12 <$2!$$#<I$#!=$$+ /#+!$. / %""$) "" " $9 &1("0$$$ +$# < +!!.+!+$+ +0! +++$ $ " 9+$!+$+ +++0!G*++!! +$# > +$+!$+! + #+$ +$ +!$ +#$!$ ++0!G*++!!;+ +$#!!!$+!! $ $!$+8+$$+!0! G*++!+=22# = +$ C#5$+!!$ +$++#+$=$$ +!!$$+!!2++!! 0 + $+!$$$3>!+5! $=+2++$ +!+$!!$#+!!$ + $$2+++ +$!+$!+! +#!!$<$=#+#5$$!# 2+=# +++!!!!!!!$;+! ##+!$$!$!+++#!5$=!0!G*++4!+# 2+$

13 0!+$$+#5!!$+0!G*++ $$ <+!+#!+$++!!! $! +$!=!$+++$ ++$=$ ## >+!$++!$$+=$2# $0!G*++ C!$5$$!2$+#$$!+!! 2++#+!$+=$+#5+$=0!$1 +!$+ +.!0! $##!* #+*$=25!+!$ 2#!=$!0!2 + $++!$$ +$2#.$#8*!2 $+=! $$$+ +!=! +$!! $!!=! +#5$+!5! #!= +$ !)$5!+$$ #+!!)1! ;+ #+!2$!$=$+# :!.2$++ *+!#+$ #++#5$+!5!$# 8!$$$#+ 8 +#$!$!8 +<$$#+5!!$$+! 0!+$#$ +#$!$ >!+$ $ +#$!$$+! $ #!+!!+$ +#$!$+ 0!+$2+22+$#$+!$+=<#+!.$$,4+$=$!>$ 8*!4+!- 2:!.2!!#!*$ +!,+$++*-= ++ $$5+$=!+5$$# *$+$,+5$#$+!2"+2-<$$!#+#+! #!.$$<+++ 2!#!!#=$! +$ #$5 2++ #$$#!!2 2+.$$$$$ +=

14 $5+$+!+$ +#$! #$ ' 0!+$#$ + >!+$ $ +$+! $ #!+5!<#5$#5 $!= $ +2! #!=#+$ 5!=+ ++!85+!#! +$ F&!F$#5 $!5!= +*!$!!+$!=+!2$$=$!$# ++!<<1!$+!2$ #$1!$#5$+ +2+1!$ $!$=:!. 25!!!++=+#!!# $!$= = ++5!!#$:!. # +5! $! :!. # $#+$ #$!+ $!!#!$*+$$ + 1!! $+)1!;+ #+!= $ +!#+5!$#$)2#!$ +=!! :!.#$+!+$$+# <2#52#+$2# +$ $$& $$ <$ + D#$ +$# F($!'$D#++!#F%3 $'!3 8 +#$!$ D# +$+F'$$D#$ +#$! #$F (2$ )$*#$9$#$ $ 0!+$2#52!+ $

15 8 +1=82$1!)$5!+$$ $)1! ;+$+++22+$#$8 +1!82$#+!= )$5!+$$#+!!)1!;+#+!! + $+!+!+$+ + $ +1! $ +#$!$= :!.=!.+$*+$ ! 2!$ $+# $+!+2!$#+$ ;$+!'$$++ $ ;$+!+2!$$# 8!$1.+!+$# $ +#$!$ 8!$1.+!+$#$ + - :#$!#*! $!$+!$$#+#!. /

16 ( : $ $"" )$ &1%&"0$$$ +$# 8 +1!$2$ #+! $2+!$+! $+2! +!$+!!!!$$+! 5# <$+ *+!+#!8 +!82$#+!!$+$$ +5!!$+$*+$+!+$ )$*#$9$#$ $ 8$+2! $ ;$+!+<$+:!. +!$+!$ - :#$!#*! 2+#! $+!+*$=2+!$+!$+$$$# +!2+ $$#=2+!$+! $!2!$+ $25=!$. /

17 ;#"(/ " " " 13("0$$$ +$" $ < " )$ ) E;? D!2+! 2% &! +!+ E7$! 2 $+= *=$2 $+++##!!=$+*$ =<+ ;GJ$+2 #!$&2 <$ +!$!+=!2 $+2+$ +!! / ++##+5#5=$#5 +$=!2 2+$+!! <$$#5 +=+5 2 $!+!$$)! #5 $=2 ##2+$=#5 #!!$#? D!2+! +*2++5! $!!! +=+=! 2 $ 2+K$2$ $= 2# $+=2##5+$ 2#!?D+* 2+K$2$ #5= +!>+!!$$!#+!=2# $2?#+$ $! +$$++# 8+#+5!!"K$2!$=$++ $$! " H2#$$ +:!.+=!#!! 2++$+!2+!! 2 H2 =:!.#+! +

18 % # $% 7$! 2 +#!? D!2+! 1& >!$1! 8 +$ $ +2#5$=!2 $ +!2$!#2 $+! +$ $+!$ $$!$#$$$< +!+2#5! 52 $!+!$$! $9+$= 7+! H!=$2#5 $ 2 $+&? D!2+! 2$+#!$+!!#+!2 $+$ 2 < #+ +*25+ $2 E < ") 4+$$+ +$ 2+#! #! #+! +$ K$2<#!!= +5$ 2+$!! +$ K$2!#!+! $!$2+!# ' <$!$2#2 +H!!#7+ < $5$ 92+!$ <+#$ 2=2# +2#5= $2 H!=7+!9+$ <!$+!++=!!$#2$KKK2 $! +5$$ +!+$= #5=#++++$ $!$ $++!+ +$#+!!!! #5 8!5#H!=#5!$!$

19 & $ - $!+? D!2+! 22#+*=2# #!$. /

20 = >)$$$ $") 13(("0$$$ +$# 6 +!! $!=+!2#52+ #!! 8$. 8$7 2!$! =2#5+2+!$#+! $ - <$#$+)!1#)$! 5++$$= $+!#++!$ :#$$!+5$ <$+14+! 4$ $ + $$14+! )!$"$ +#$!14+!. /

21 '?" ")" 13("0$$$ +$# <+# +! $ - <$$$#+$+8 +1!$2$#+!! 8 +#+! < 2+$!8 +1!$2$#+!$! #+' +5$ 4+$*$"!#+$ )$!) 5++$$L1 #$,$$$$++. /

22 0?""" ") " 13("0$$$ +$# 7++$ +# $$ $ -.+!!)$2+!$$ * H. /

23 1? $ ")" 13("0$$$ +$# <+# +! >*+$+G+ +2! 2 +$$$. +G*!8=G*! G*2$# H$=+#$1! $ +!#!!$ $ G+ +2!2 +$ $$ - 4++!+$50$$$$$3+ 4+!. /

24 ' 7 DG!.$$ >G++.+! +*G+$ ;M$! :#$ )$

25 ! "##$ '!" # $ % % % % & % ' $ $ () * % %& (!)! + )!*, $

26 -,$ #.# # # #!/01 # 0 # ## 2 $!" # ' ' ' % 3-4 # %!! 3 ##! 5 # 0 # # % # 4 # #

27 ' 4% % $ $ # %% 6 (7 %*+!!! & # 4 (2 $ %8#,$ % # & 8 #"#,#

28

29 ! " # $%%& # ' (! " ( "! ) " "! *!! # +! $%%&,-#, * -# $%%. " ( $%%& # - -# #!! + # # / -# $%%& 5 # $%2% $%%& # 6" 7 " -! # - 0 # !7! 0 $%2% 0 8"! 9! 6 $%2%!! 9 $%%.! 9 #! 4" #

30 !! # 0 8" 4! "! # 4 (! # 47 6!7 0 67!!! 0 8" " #! #! " $%%& " $%2% 3 2% 3 " 5 3 " " " 2& $%2% ' 8!

31 !"#$%&'() *%"" + &,)-,,&...!" # $%#& ) &,, &/,, / &,& ( &(&,78(&,%,( ( 789,234 :( &) (7-,)--(:&,( ) &)-( &, :( & ) 7-& +0&&& &,( &( &(&,&(&,%, 0&&&,,,7 )( ( (&8)) )- &/(( : -(&,)&&&((,,, / &,& & ;&& & &(,(( 80&,:234%:( &,)- <((&,&)(,8): && & : ),)- &/(((&- =%(&, && &,>-(:&,,-(,(), $ (,8(( &,&&-( /))=%- -(,& (&(/,::(,& )- <(&()+0&&& & : )-,:8(&, -(,& &(&& &(&,,(& -(,& ))-,:88)::-(( () &,(234 ) &(&,-(,,&&0 : ( &( ),)),&(&&(--(&,(),<( &234,8((&, :-(:&,,78,&,) &,,-(:&, &) &,(( 8&,,(-( ( 87(,&,( 234=%- )(&))(-(,,-)

32 ,&, &)-(&)), +0&&& & )(-(-((/(/ )- / (,8((,) 8 ) &)-( &8 78 &,(:,-( (78,234 &0??",9,-(:&, ( ) &)-((-( &-(:&,)(, 1)(,#) 5 9, /( &,) &,& &)()-(7(,&,,&234%(&, )- /&,,,-( &)-( &(,(),&)-(( ),:,-(, -(, )( 8 ( -(,,7(( ) &,(-( ( -((8&,,( &(8 )- &)-( & )(,?" ))- /(,&, &)-(( &&-, -(,,-) &&,&,,,-;&& & )( ( 8)))-,-(,,-) &) 0&%,-((:( )-:((-(:&, (& &8,0&& & ((7(( &,&7(-( -)) 234%(&, +0&&& & (, &(&,,7 )( (,)- &/((&))((,-(,:8))&, &, &, )(,?")-(:,8(!& ( &7()(&-(/,(( /,)-(()&(&078 7&, (& &,((()& (&,&,,,- )- /&&, - (-(,,-) 8 &)-(( &,)& +0&&& & &))& (& &&,8 (7(( &,&7::( $(&,&& &,7 8): ( &/(( : -)()- /&, & -(: & (8)&,) &, &A%(,( &&,7(,&&, & 7(((,,( (&,((,()(&, 78 )&(&(-(, ))(, 7(&,-( (,((&, (,(,&&,,(,)(,?" )" )- /( -(:&, &)-(( &),7(&, &,(,,& &43 -( &, &,&(, :(,,-(&& & )

33 )- /,:&, & -(: &)-( &(8)&, ) &,( &,A%(, ;(&,& &<,

34 0% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer): Kommunenummer: Ét svar i hver linje Gåtil. Næste > 0% 2 af 55. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

35 0% 3 af 55. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Gåtil. Næste > 0% 4 af 55. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 5 af 55. Beskriv kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer

36 Gåtil. Næste > 0% 6 af 55. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på børn og ungeområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 7 af 55. Hvordan forventer kommunen at dette behov for specialrådgivning løses fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste >

37 0% 8 af 55. Beskriv konkret på hvilke områder, der er opsagt aftaler vedrørende specialrådgivningsindsats, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 9 af 55. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 10 af 55. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer

38 Gåtil. Næste > 0% 11 af 55. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Meget Af og til Sjældent sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning Gåtil. Næste > 0% 12 af 55. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje

39 Vurdering af kvaliteten</h5< font> Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning Gåtil. Næste > 0% 13 af 55. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 14 af 55. Særlige dag- og klubtilbud (vedrører 32 og 36) Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

40 0% 15 af 55. Hvor benyttes tilbud efter Servicelovens 32 og 36 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Gåtil. Næste > 0% 16 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i egen kommune Gerne flere svar Udfra nærhedsprincippet Efter forældrenes ønske Udfra økonomiske overvejelser Vi har selv det mest specialiserede tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 17 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i andre kommuner Gerne flere svar

41 Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældrenes ønske De har et mere specialiseret tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 18 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til særlige dag- og klubtilbud Kun ét svar Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej færdig. TrykpåAFSLUT, hvisduønsker at afslutenu. Hvisduønsker at gåtilbagei skemaet for at redigereler svarepåspørgsmål - trykdatilbageeler GÅTIL. Huskdet er muligt at åbnekomunensbesvarelseigenfremtil ogmeden28. februar Indberetningener Næste > 0% 19 af 55. Beskriv de ændringer der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer

42 Gåtil. Næste > 0% 20 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste > 0% 21 af 55. Oplysninger om ventelister på området for særlige dag- og klubtilbud Skriv et tal i hver boks Dagtilbud

43 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 0 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 0 Gåtil. Næste > 0% 22 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på området Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 23 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til dag- og klubtilbudsområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

44 0% 24 af 55. Børnehandicap ( 44 og 45) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 25 af 55. Hvor tilbyder kommunen vedligeholdelsestræning efter 44 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Andet: Gåtil. Næste > 0% 26 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til vedligeholdelsestræning Kun ét svar

45 Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej Gåtil. Næste > 0% 27 af 55. Beskriv de ændringer, der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 28 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet

46 Beskriv andet: Gåtil. Næste > 0% 29 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009, indenfor ledsageordning efter servicelovens 45 til unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 30 af 55. Har kommunen i 2009 iværksat tiltag indenfor ledsageordning efter 45 Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

47 0% 31 af 55. Beskriv disse tiltag Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 32 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til området for vedligeholdelsestræning og ledsageordning Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 33 af 55. Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge ( 52, stk. 3, nr. 2-5 og nr. 9, samt 57a) Gerne flere linjer

48 Gåtil. Næste > 0% 34 af 55. Beskriv de områder indenfor det forebyggende område, som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 35 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

49 0% 36 af 55. Beskriv disse ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 37 af 55. Hvordan løser kommunen foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 4, døgnophold for familier Kun ét svar Udelukkende i egne tilbud Både egne tilbud og tilbud i andre kommuner Udelukkende tilbud i andre kommuner Kommunen finder andre alternative foranstaltninger Beskriv disse alternative tilbud: Gåtil. Næste > 0% 38 af 55. Oplysninger om ventelister på forebyggelsesområdet for børn og unge

50 Skriv et tal i hver boks Aflastning Foranstaltningstyper Døgnophold for familier Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 16 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 20 0 Gåtil. Næste > 0% 39 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på forebyggelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 40 af 55. Beskriv eventuelle andre forhold i relation til kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

51 0% 41 af 55. Anbringelser af børn og unge ( 52, 58 og 67) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 42 af 55. Beskriv de områder indenfor anbringelsesområdet som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

52 43 af 55. Hvor mange børn og unge, som kommunen var handlekommune for, var pr. 31. december 2009 indskrevet i Ét svar i hver linje Plejefamilie Egne døgntilbud Andre døgntilbud i egen kommune (socialpædagogisk opholdssted o.lign.) Andre kommunale tilbud (i andre kommuner) Andre ikke kommunale døgntilbud i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Gåtil. Næste > 0% 44 af 55. Oplysninger om ventelister på anbringelsesområdet Skriv et tal i hver boks Plejefamilier Egne øvrige døgntilbud Soc. pæd. opholdssted egen kommune: Anbringelsessteder Andre kommunale tilbud i andre kommuner soc. pæd. opholdssteder i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: Gåtil. Næste >

53 0% 45 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 46 af 55. Hvor mange unge i alderen år er i døgnophold eller på anbringelsessted efter efterværnsbestemmelsen 76 Indtast et tal 17 Gåtil. Næste > 0% 47 af 55. Hvor mange af opholdene i efterværn skyldes Ét svar i hver linje Manglende plads i voksentilbuddene Behov for kortvarig støtte, for at den

54 unge kan klare sig selv efterfølgende Andre forhold (beskriv hvad, og hvor mange unge) Gåtil. Næste > 0% 48 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009 i anvendelsen af sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 49 af 55. Hvilke foranstaltninger har kommunen i 2009 iværksat for børn og unge efter udskrivning fra sikrede eller særligt sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

55 50 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 51 af 55. Øvrige forhold, som kommunen finder anledning til at fremhæve på børn og ungeområdet generelt Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 52 af 55. Særligt tema udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Gerne flere linjer

56 Gåtil. Næste > 0% 53 af 55. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på børne- og ungeområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 54 af 55. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos

57 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 55 af 55. Indberetningen er færdig. Tryk på AFSLUT, hvis du ønsker at afslutte nu. Hvis du ønsker at gå tilbage i skemaet for at redigere eller svare på spørgsmål - tryk da TILBAGE eller GÅ TIL. Husk det er muligt at åbne kommunens besvarelse igen frem til og med den 28. februar Når der klikkes på "Afslut" nederst vises automatisk en udskrift af de indberettede svar. Svarene kan også udskrives ved at klikke på "Vis svar" nederst. Kommunen kan ved "Vis svar" kopiere hele skemaet og lægge det over i et word dokument. (tryk Ctrl+A dernæst Ctrl+C. Gå over i word, og indsæt Ctrl+V). Lægges data i et worddokument (eksempelvis til brug for udvalgsbehandling), husk da at eventuelle rettelser af data SKAL SKE I SKABELONEN PÅ NETTET - og IKKE i worddokumentet. HUSK: spørgsmål omkring hjælp til unge misbrugere er placeret i Voksen-skemaet. HUSK, indberetningen skal være tilendebragt senest d. 28. februar Herefter lukker databasen. Gåtil. Afslut >

58 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 2 af 58. Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Ét svar i hver linje Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt. afklarende spørgsmål: Kommunenummer: 0% 3 af 58. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 4 af 58. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de andre kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010

59 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 0% 5 af 58. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 6 af 58. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 7 af 58. Kort beskrivelse af mellemkommunale samarbejdsfora på følgende 3 områder (Tekst skrives i een lang line for hvert område) Ét svar i hver linje Vidtgående specialundervisning Specialundervisning af voksne Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

60 0% 8 af 58. Hvorledes har udviklingen i 2009 været for kommunens anvendelse af lands- og landsdelsdækkende tilbud Gerne flere linjer 0% 9 af 58. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på specialundervisningsområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej 0% 10 af 58. Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre

61 Andet (beskriv hvad): 0% 11 af 58. Beskriv konkret på hvilke områder der er opsagt aftaler, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer 0% 12 af 58. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet for kommunen Kun ét svar Ja Nej 0% 13 af 58. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer 0%

62 14 af 58. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning 0% 15 af 58. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje Vurdering af kvaliteten Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning 0% 16 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer

63 0% 17 af 58. Spørgsmål vedrørende vidtgående specialundervisning Gerne flere svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings Sociale og miljøbetingede forstyrrelser vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Målgrupper Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske va skelighede 0% 18 af 58. Hvilke bevæggrunde ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til valg af tilbud Det er det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen Der er ikke andre relevante tilbud Andet

64 Enkeltintegrerede ordninger Specialklasserække(r) Specialskole(r) Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andre 0% 19 af 58. Har kommunen hjemtaget elever, der var optaget på andre kommuners specialskoler/specialklasser Kun ét svar Ja Nej 0% 20 af 58. Hvilke bevæggrunde har lagt til grund, ved kommunens beslutning om hjemtagelse fra Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til hjemtagelse Vi har selv det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen i eget tilbud

65 Enkeltintegrerede ordninger i andre kommuner Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andet 0% 21 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja, vi har besluttede ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej 0% 22 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 23 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne)

66 Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): 0% 24 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja Nej 0% 25 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 2009 Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger

67 Generelle indlæringsvanskeligheder 8 Udviklingsforstyrrelser 8 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 8 Læse- og skrivevanskeligheder 8 Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder 4 Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet 0% 26 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0% 27 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger omkring vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0%

68 28 af 58. Lov om Specialundervisning for Voksne Skriv et tal i hver boks Antal elever der modtager specialundervisning for voksne Læse- og stavevanskeligheder 2 Bevægelsesvanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 5 Hørevanskeligheder 1 Tale-, stemme- og sprogvanskeligheder 0 Sindslidende 10 Generelle vanskeligheder 12 Sent erhvervet hjerneskade 2 Udviklingsforstyrrelser 0 Andet 0 0% 29 af 58. Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning Kun ét svar Udelukkende i egen kommune I egen kommune sammen med tilbud i andre kommuner udelukkende i andre kommuner Andet (beskriv kort):

69 0% 30 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 31 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 32 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort:

70 0% 33 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 34 af 58. Beskriv hvilke målgrupper for specialundervisning for voksne, der har oplevet ventetid i 2009, og hvorfor der har været ventetid Gerne flere linjer 0% 35 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for specialundervisning for voksne Gerne flere linjer 0% 36 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens tilbud om specialundervisning for voksne

71 Gerne flere linjer 0% 37 af 58. Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 38 af 58. Hvor mange elever var ved indgangen til skoleåret 2009/2010, visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ét svar i hver linje I egen kommune Visiteret til tilbud i anden Kommune 0% 39 af 58. Hvor mange unge har for skoleåret 2009/2010 søgt optagelse på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Indtast et tal 19

72 0% 40 af 58. Hvilke målgrupper tilhører de visiterede. Skriv antal unge i hver målgruppe Ét svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings forstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet (skriv antal og kort beskrivelse) 0% 41 af 58. Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner Gerne flere svar Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældre/den unges ønske De har et mere specialiseret tilbud Vi har ikke selv fået oprettet Ungdomsuddannelsen Andet (beskriv kort): 0% 42 af 58. Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen

73 Gerne flere svar Fortrinsvis i beskæftigelses- og dagtilbud for voksne Fortrinsvis i revalideringsinstitutioner og beskyttet beskæftigelse Fortrinsvis i offentlige institutioner m.m Fortrinsvis i private virksomheder Andet (beskriv kort): 0% 43 af 58. Hvor mange af de unge fra kommunen, som er elever på ungdomsuddannelsen, er samtidigt indskrevet i døgntilbud Ét svar i hver linje Døgntilbud i egen kommune Døgntilbud i anden kommune 0% 44 af 58. Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Ét svar i hver linje Kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Førtidspension Forsørget af forældre Andet

74 0% 45 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 46 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 47 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet Udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort: 0%

75 48 af 58. Hvor langt afklaringsforløb (gennemsnitligt antal uger) indledes uddannelsen med Indtast et tal 12 0% 49 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 50 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger Generelle indlæringsvanskeligheder 12 Udviklingsforstyrrelser 0 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 0 Læse- og skrivevanskeligheder 0

76 Hørevanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 0 Bevægelsesvanskeligheder 0 Psykiske vanskeligheder 8 Andre 0 0% 51 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 52 af 58. Kommunens vurdering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 53 af 58. Eventuelle øvrige kommentarer til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Gerne flere linjer

77 0% 54 af 58. Eventuelle øvrige forhold på hele specialundervisningsområdet, kommunens ønsker at bemærke Gerne flere linjer 0% 55 af 58. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af Undervisningsministeren: Gerne flere linjer 0% 56 af 58. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på specialundervisningsområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer

78 0% 57 af 58. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos Gerne flere linjer 0% 58 af 58. Du er nu kommet til sidste side i indberetningen. Du kan indtil indberetningsfristen altid logge ind og ændre eller tilføje i svarene.

79 Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2009 Voksenskemaet 0% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet Ét svar i hver linje Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Kommunenummer: 0% 2 af 65. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 3 af 65. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

80 0% 4 af 65. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 5 af 65. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 6 af 65. Har kommunen i 2009 overtaget tilbud på voksenområdet fra Regionsrådet Kun ét svar Ja Nej 0% 7 af 65. Beskriv hvilke tilbud, der er overtaget fra Regionsrådet i 2009, herunder baggrunden for overtagelsen, samt overvejelser om den specialpædagogiske indsats Gerne flere linjer

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere