Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland"

Transkript

1 Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

2 Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med kommunalreformen... 2 Konklusioner og anbefalinger vedr. samarbejdet mellem kommuner og region...2 VISO...3 Børn- og ungeområdet... 4 Konklusioner og anbefalinger på børn- og ungeområdet...4 Det forebyggende område...4 Anbringelsesområdet...5 Personlige hjælpeordninger...5 Voksenområdet... 6 Konklusioner og anbefalinger på voksenområdet...6 Den overordnede udvikling på voksenområdet...6 Botilbudsområdet...7 Behandlingstilbud og misbrug...7 Hjælpemidler, boligindretning og biler...8 Specialundervisningsområdet... 9 Konklusioner og anbefalinger på specialundervisningsområdet Specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden Undervisning af voksne med behov for specialundervisning Særlige temaer Konklusioner og anbefalinger vedr. særligt tema I Erhvervede hjerneskader Konklusioner og anbefalinger vedr. særligt tema II Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Fokusområder til videre bearbejdning... 14

3 Forord I denne meget forkortede udgave af s redegørelse for vil der være fokus på s konklusioner og anbefalinger vedrørende udviklingen på de pågældende områder. Redegørelsen kan læses i sin fulde længde på udviklingsrådenes hjemmeside: På hjemmesiden ses desuden kommunernes og regionens redegørelser til udviklingsrådet, høringssvar fra Handicapråd med videre. s virke og sammensætning Som led i strukturreformen er der i henhold til lov om social service 188 nedsat et udviklingsråd i hver region for perioden fra 2007 til og med Udviklingsrådenes opgave er at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene er sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i regionen, regionsrådet og brugerorganisationerne. Rådets sammensætning I Region Nordjylland består af en repræsentant for hver af de 11 kommuner, 1 regionsrådsmedlem og 5 repræsentanter fra brugerorganisationerne fordelt på Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund, Forældrelandsforeningen FBU (anbragte børn) og SAND (hjemløse). afholder jævnlige møder henover året, hvor udviklingen inden for det sociale område og specialundervisningsområdet drøftes. Udviklingsrådenes redegørelser Udviklingsrådene skal derudover i hvert af årene til og med 2010 udarbejde en redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Udviklingsrådenes redegørelser indgår i grundlaget for ministeriernes løbende vurdering af, hvordan kommunalbestyrelser og regionsråd varetager deres opgaver efter 1. januar Samtidig indgår redegørelserne i ministeriernes årlige redegørelse til Folketinget om udviklingen på områderne. 1

4 Nye strukturer med kommunalreformen Med kommunalreformen blev myndighedsstrukturen på det sociale område og på specialundervisningsområdet ændret. Kommunerne fik som noget nyt det samlede ansvar for at visitere borgerne til et tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet, mens Regionsrådet fik leverandøransvar inden for visse dele af disse områder. Som redskab til at koordinere og planlægge udviklingen i forholdet mellem kommunernes behov og det samlede udbud af tilbud i regionen, er der indført en forpligtelse til at udarbejde en rammeaftale for hver region. Enkelte kommuner har endvidere, for at undgå en kommunesammenlægning, etableret et samarbejde med andre kommuner omkring varetagelsen af visse opgaver på blandt andet det sociale område og specialundervisningsområdet. Dette samarbejde sker med hjemmel i lov om forpligtende samarbejder. 1 har i sin redegørelse beskrevet og vurderet konsekvenserne af de overordnede og bundne strukturelle ændringer, der fulgte med kommunalreformen. Konklusioner og anbefalinger vedr. samarbejdet mellem kommuner og region I det følgende evalueres konsekvenserne af de overordnede nye strukturer i region Nordjylland, der fulgte med kommunalreformen. Rådets vurderinger følges af anbefalinger i forhold til den fremadrettede indsats på de pågældende områder. Det kan konstateres, at samarbejdet omkring indgåelse af rammeaftalerne for 2009 har fungeret godt. Der er i efteråret ændret på organiseringen ifm. rammeaftalearbejdet, hvormed der er nedsat 2 koordineringsgrupper en på henholdsvis socialområdet og en for specialundervisningsområdet. Der er blandt kommunerne udbredt enighed om, at den nye organisering med nedsættelsen af koordineringsgrupperne mv. har bidraget til en styrkelse af kvaliteten af arbejdet i regi af den administrative styregruppe. Der kan med baggrund i Region Nordjyllands erfaringer konstateres følgende udfordringer i rammeaftalekonstruktionen: Det er en udfordring, inden for rammerne af lovgivningen, at sikre den største mulige smidighed i arbejdet omkring rammeaftalerne, således at mulighederne for udvikling af efterspurgte tilbud ikke begrænses. Lovgivningen omkring rammeaftalen og de arbejdsgange og processer, der er forbundet med rammeaftalen, betyder, at der går lang tid fra et behov for en ny regional indsats erkendes til indsatsen kan udføres under rammeaftalerne. Processen kan dermed reducere eller forsinke borgernes adgang til de tilbud, som efterspørges. 1 Jf. lov nr. 541 af 24. juli 2005 om forpligtende samarbejder. 2

5 Det er uhensigtsmæssigt, at der eksisterer 2 sæt aftaler inden for det sociale område, henholdsvis de kommunale samarbejdsaftaler, som omfatter tilbud udenfor rammeaftalen og rammeaftalerne. Strukturen vanskeliggør et samlet overblik over det sociale område, og der er dermed risiko for over- /underkapacitet inden for særligt områder med små målgrupper. dets anbefa- Udviklingsråling, at regionen og kommunerne arbejder med mulighederne for en smidiggørelse af kapacitetstilpasninger på rammeaftalens områder. VISO Det kan konstateres, at de nordjyske kommuner i væsentlig højere grad har henvendt sig til VISO i end det var tilfældet i 2007 ydelserne efterspørges særligt på det sociale område. Det kan imidlertid konstateres, at ydelserne fra VISO kun i begrænset omfang anvendes i praksis, særligt udredningsydelserne anvendes kun i mellem 1/3 og ¼ af tilfældene, mens rådgivningsydelser anvendes i ca. halvdelen af tilfældene. Kvaliteten af VISO s ydelser vurderes på såvel det sociale område som specialundervisningsområdet til at være enten god eller rigtig god., at det undersøges nærmere, hvorfor VISO s ydelser kun anvendes i begrænset omfang i praksis, herunder om VISO s rådgivning er målrettet og tilpasset kommunernes behov, således at det sikres, at der tages højde for den kommunale virkelighed i forhold til anvendelsen af specialrådgivningen. 3

6 Børn- og ungeområdet skal overvåge udviklingen indenfor en række tilbud til børn og unge efter servicelovens bestemmelser. De omfattede områder er bl.a. særlige dag- og klubtilbud, personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning til børn. Udviklingsrådene overvåger også de forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov. Udviklingsrådene følger endvidere anvendelsen af foranstaltningen forældrepålæg, som kommunalbestyrelserne kan anvende, når der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar. Endelig overvåger udviklingsrådet kommunalbestyrelsernes tilbud i forhold til anbringelser uden for hjemmet eksempelvis døgninstitutioner, familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder samt behandlingstilbud til unge stofmisbrugere. Konklusioner og anbefalinger på børn- og ungeområdet I det følgende konkluderes på udviklingen inden for børn og unge området, og fremlægger sine anbefalinger og forslag til den fremtidige indsats på området. Den overordnede udvikling på børn- og ungeområdet På børn- og ungeområdet kan der overordnet konstateres en stigning i anvendelsen af foranstaltninger på såvel det forebyggende område som på anbringelsesområdet i i forhold til Derudover konstateres en øget anvendelse af vedligeholdelsestræning. Det forebyggende område På det forebyggende område kan der konstateres en vækst i anvendelsen af en række foranstaltninger i en tendens som også kunne konstateres i Stigningen i anvendelsen af forebyggende foranstaltninger har især gjort sig gældende inden for: Familiebehandling Støtte-/kontaktpersonordninger i forhold til børn og unge., at der arbejdes med effektmåling og dokumentation på det forebyggende område, således at der bl.a. opnås en øget viden om, hvilke metoder og tiltag, der har en reel forebyggende effekt. 4

7 Anbringelsesområdet På anbringelsesområdet kan det konstateres, at størstedelen af de nordjyske kommuner lige som det var tilfældet i 2007 har registreret en fortsat stigning i antallet af anbringelser. Stigningen gør sig særligt gældende for: Gruppen af utilpassede unge Børn og unge med misbrugsforældre Nyfødte børn, der anbringes i familiepleje pga. forældrenes manglende forældreevne Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder På anbringelsesområdet kan der desuden konstateres snitfladeproblematikker/gråzonesager i forhold til psykiatrien., at det undersøges nærmere, hvad der har ligget til grund for stigningen i antallet af anbringelser Personlige hjælpeordninger For de personlige hjælpeordninger kan der konstateres en stigning i anvendelsen inden for vedligeholdelsestræning for børn og unge i i forhold til 2007, hvor ordningen stort set ikke blev anvendt. Stigningen skal dog henføres til enkelte kommuner. For så vidt angår ledsageordningen kan det konstateres i lighed med udviklingen i 2007 at de nordjyske kommuner ikke har anvendt ordningen. Årsagerne vurderes at være, at ordningen er et for begrænset og utilstrækkeligt tilbud, og at der i stedet er behov for at kunne kombinere ledsagelse med pædagogisk og praktisk støtte., at det undersøges nærmere, hvorfor visse tilbud inden for området vedrørende børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke anvendes, herunder om borgeren får opfyldt behovet for ledsagelse eller vedligeholdelsestræning på anden vis. 5

8 Voksenområdet På voksenområdet skal følge en række tilbud til personer mellem 18 og 67 år, der tidligere blev varetaget af amtskommunerne. Misbrugsbehandling og genoptræning De berørte områder er bl.a. behandlingstilbudene på misbrugsområdet og forskellige former for vedligeholdelses- og genoptræning. På dette område har Velfærdsministeriet udmeldt tilbud til personer med erhvervede hjerneskader, som et særligt tema, hvorfor vil have særligt fokus herpå i redegørelsen for. Dette område vil blive særskilt behandlet i kapitel 7. skal endvidere se på, om der som følge af kommunalreformen er sket ændringer i forhold til de bo- og dagtilbud, som personer med nedsat funktionsevne får tilbudt. En række af disse tilbud overgik ved kommunalreformen fra amtskommunerne til kommunerne, og der er efterfølgende tilbud, som er overgået fra regional drift til kommunal drift. Hjælpemidler mv. På hjælpemiddelområdet herunder biler og boligindretning skal følge med i, om der som følge af kommunalreformen er sket ændringer, som har fået betydning for brugerne. Bo- og dagtilbud Tilskudsordninger, ledsageordninger mv. skal desuden følge anvendelsen af de tilskudsordninger, som kan benyttes af personer med nedsat funktionsevne til personlig og praktisk hjælp samt de ledsageordninger og kontaktpersonordninger, som målgruppen har mulighed for at benytte. Konklusioner og anbefalinger på voksenområdet I det følgende konkluderes på udviklingen inden for voksenområdet, hvortil fremlægger sine anbefalinger og forslag til den fremtidige indsats på området. Den overordnede udvikling på voksenområdet Der ses på voksenområdet en stigende efterspørgsel efter midlertidige botilbud inden for visse målgrupper. Der kan desuden konstateres ventetider på botilbud for både sindslidende, fysisk handicappede og psykisk handicappede. På hjælpemiddelområdet konstateres en stigning i efterspørgslen efter ydelser i ca. halvdelen af de nordjyske kommuner. Der kan desuden konstateres en stigning i den kommunale misbrugsbehandling, mens der registreres en nedgang i den regionale misbrugsbehandling. 6

9 Botilbudsområdet På botilbudsområdet konstateres hos varierende kommuner en stigende efterspørgsel efter midlertidige botilbud, herunder til: Yngre borgere med diagnoserne ADHD og borderline Erhvervet hjerneskade samt voksne med ADHD Enkeltmandsprojekter Forsorgshjem Der er blandt hovedparten af de nordjyske kommuner registreret ventetid for at få et botilbud, hvor samlet set 68 nordjyske borgere i ventede. Ventetiden ses hovedsageligt inden for gruppen af sindslidende og psykisk handicappede, og ventetiden er meget varierende afhængig af kommune: Længste gennemsnitlige ventetid ses for botilbud til voksne sindslidende, hvor der i blev ventet i optil gennemsnitligt 319 dage. For voksne fysisk handicappede ventes optil gennemsnitligt 282 dage Voksne psykisk handicappede ventede i i op til gennemsnitligt 220 dage 45 % af kommunerne havde i borgere under 50 år indskrevet i almindelige plejehjemstilbud, hvor i alt 32 personer var indskrevet. Udviklingen viser et mindre fald ift Kommunerne vurderer generelt, at ventetiderne på botilbudsområdet i mange tilfælde skyldes særlige individuelle forhold for den enkelte borger. Rådet bemærker, at der blandt kommunerne er store forskelle i ventetider på botilbud. Behandlingstilbud og misbrug På området for behandlingstilbud og misbrug kan der konstateres en stigende anvendelse af behandlingstilbud til stofmisbrugere, herunder misbrugsbehandling til unge under 18 år og socialpædagogisk støtte. Der ses på området tendens til: At anvende kommunale tilbud frem for regionsdrevne tilbud At der i stigende omfang sker en omlægning fra døgnbehandling til dagbehandling. At de kommunale tilbud under rammeaftalen i nogle tilfælde ikke kan rumme målgruppen, særligt gældende for personer med misbrug og udadreagerende 7

10 adfærd, som kunne have behov for et tilbud i snitfladen mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien., at der rettes fokus på, om der på misbrugsområdet fortsat vil være de tilbud til rådighed, som borgerne har behov for. har noteret sig, at der i regi af den administrative styregruppe er nedsat en arbejdsgruppe til udredning af misbrugsområdet og rådet ønsker at følge dette udredningsarbejde. Hjælpemidler, boligindretning og biler På området for hjælpemidler, boligindretninger og biler har knap halvdelen af kommunerne registreret en stigning i efterspørgslen efter ydelser. Regionens hjælpemiddelcentral er pr. 1. januar 2009 nedlagt og det kan konstateres, at kommunerne har valgt hovedsageligt at løse disse opgaver inden for egen forvaltning, men også private leverandører anvendes. 8

11 Specialundervisningsområdet På specialundervisningsområdet følges udviklingen efter Folkeskoleloven, Lov om Specialundervisning og Lov om uddannelse til unge med særlige behov. Specialundervisningsområdet består bl.a. af den almindelige specialundervisning. Dette område er der ikke fokuseret på i denne redegørelse, idet der dels ikke er sket ændringer i opgaven i forbindelse med kommunalreformen, dels har ministeriet de nødvendige oplysninger til at danne sig et overblik over området. ser derimod på specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden (tidligere kaldet Vidtgående Specialundervisning). Her udgør støtten mere end 12 timer ugentligt. Støtten kan ske som enkeltintegrerede forløb, som undervisning i specialklasser eller på specialskoler. For alle afgørelser på området er der klageadgang til Klagenævnet for Vidtgående specialundervisning. Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning. Undervisningen har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Eksempler på specialundervisning for voksne kan være specialundervisning, der afhjælper eller begrænser virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse, eksempelvis træning i at anvende et stemmestyret EDB-udstyr. Specialundervisning til voksne ordblinde er overgået til staten, der tilbyder denne i VUC regi, og således ikke omfattet af redegørelsen. Der kan klages til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning over afgørelser på området. Pr. 1. august 2007 fik kommunerne pligt til at tilbyde et 3-årigt uddannelsesprogram, der sammensættes individuelt, til alle unge med særlige behov. Målgruppen er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, eksempelvis autister, unge med psykiske lidelser, unge med erhvervet hjerneskade og sentudviklede. Tilbuddet er alene for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Det kan bestå af elementer fra daghøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, erhvervsskoler, værksteder, praktikophold osv. Formålet er, at den unge skal få en så selvstændig voksentilværelse som muligt. Afgørelser på området kan indklages for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. 9

12 Konklusioner og anbefalinger på specialundervisningsområdet I det følgende konkluderes på udviklingen inden for specialundervisningsområdet, hvortil fremlægger sine anbefalinger og forslag til den fremtidige indsats på området. Specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden På området for specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden ses det: At de nordjyske kommuner hovedsageligt anvender egne specialskoler til elever med sociale og miljøbetingede vanskeligheder, mens tilbud på specialskoler i mere begrænset omfang anvendes til de resterende målgrupper inden for området. Andre kommuners specialskoler anvendes hovedsageligt til elever med henholdsvis udviklingsforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder. 30 % af de nordjyske kommuner har hjemtaget elever fra andre kommuners specialskoler/specialklasser. Hjemtagelserne begrundes overvejende med nærhedsprincip/forældreønske, ligesom kommunen i et givent omfang vurderer selv at have et mere specialiseret tilbud. Ingen kommuner har angivet økonomiske overvejelser som begrundelse. Godt halvdelen af kommunerne har i registreret ventetider på vidtgående specialundervisning. Ventetiderne er opgjort til mellem gennemsnitligt 12 og 35 uger. For de regionsdrevne tilbud konstateres i en stigning i målgruppen med yderligere funktionsnedsættelser. Det skal desuden bemærkes, at der mangler statistisk materiale og forskning på området for specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden, således at der kan foretages sammenligninger kommunerne imellem. Den overordnede udvikling, at der på området for specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden skabes et overblik over, hvilket statistisk materiale, der vil være nødvendigt med henblik på at tilvejebringe et overblik og et sammenligningsgrundlag for kommunerne. Undervisning af voksne med behov for specialundervisning På området for undervisning af voksne med behov for specialundervisning kan det konstateres udfra Region Nordjyllands erfaringer at: Der er en klar tendens til en nedgang i ydelser, der skal henvises til fra kommunen, mens aktiviteten er langt større på ydelser med fri henvendelsesret for borgeren. Det er Region Nordjyllands vurdering, at borgerne er mere opmærk- 10

13 somme på - og benytter sig af - ydelser, hvortil der er fri henvendelsessret, mens indgangen via kommunal visitation kun benyttes i begrænset omfang. Samtidig henviser kommunerne kun i meget begrænset omfang på eget initiativ. Det er deraf regionens vurdering, at den fri henvendelsesret er nøglen til at bevare et fortsat regionalt tilbud på kommunikationsområdet. Den administrative byrde på området har medført, at en større andel af budgettet i dag bruges på administrative opgaver end tidligere. En større del af de samlede specialistressourcer er gået til at imødekomme kravet om administration og dokumentation., at der på området for specialundervisning til voksne rettes opmærksomhed på, hvordan det sikres, at der er kendskab til de særlige tilbud hos de myndigheder, hvor borgeren henvender sig for at få hjælp. 11

14 Særlige temaer Velfærdsministeren har bedt udviklingsrådene om i redegørelsen for at have særligt fokus på tilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Undervisningsministeren har bedt udviklingsrådene have særlig fokus på specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov. Særligt tema I Udviklingsrådene skal beskrive og vurdere i hvilket omfang, der er sket ændringer i tilbuddene og i de ydelser, der i er givet til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, og hvilken betydning eventuelle ændringer har for indsatsen for de omfattede målgrupper. Der tænkes på både midlertidige og varige botilbud, genoptræning og vedligeholdelsestræning samt specialrådgivning. Udviklingsrådene skal bl.a. se på, om der er tilbud til personer med erhvervet hjerneskade, som er blevet reduceret/udvidet eller nedlagt/planlagt nedlagt og i givet fald hvorfor. Endvidere skal udviklingsrådene se på, om der truffet beslutninger om etablering af nye kommunale eller regionale tilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Endelig skal udviklingsrådene se på, om der er etableret tværfaglige samarbejder på området, om der er sket væsentlige ændringer i kommunernes visitationspraksis, om der er en ensartet udvikling i kommunerne, og om der er forskel på hvilken rådgivning/genoptræning borgerne får i de enkelte kommuner. Særligt tema II Loven om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov trådte i kraft pr. 1. august 2007, og herved blev unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov ligestillede med andre unge, således at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Udviklingsrådene skal i deres redegørelser for særligt behandle kommunernes brug af uddannelsestilbud og praktiksteder, herunder hvilke tilbud, der anvendes ud over de kommunale institutioner, samt kommunernes inddragelse af elementer fra andre uddannelser i uddannelsesplanerne. Endvidere skal udviklingsrådene se på ungdomsuddannelsens muligheder for at give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø. Konklusioner og anbefalinger vedr. særligt tema I Erhvervede hjerneskader På området for erhvervede hjerneskader kan der overordnet konstateres en udvikling, hvor kommunerne i stigende grad anvender kommunale tilbud frem for regionsdrevne tilbud. Af udviklingen ses det: At 36 % af kommunerne har udvidet tilbud inden for området At 18 % af kommunerne har reduceret tilbud inden for området At 46 % af kommunerne ikke har foretaget ændringer på området Der argumenteres blandt kommunerne for, at ændringerne hovedsageligt er sket med henblik på at højne kvaliteten i tilbuddet, ligesom der henføres til et ønske om kapacitetsudvidelse. 12

15 Der kan udfra Region Nordjyllands erfaringer - konstateres: En tendens til nedgang i kommunernes efterspørgsel efter de regionale rehabiliteringstilbud. En tendens til at kommunerne bevilliger kortere tidsbegrænsede rehabiliteringsophold efter 1. januar Der bevilliges ikke længere tidsubestemte ophold, men alene ophold af 3 måneders varighed, hvor kontrakten efter de 3 måneder skal genforhandles med kommunen. Det er desuden regionens vurdering, at konsekvensen af kortere bevillingsperioder er mindre optimale forløb, som gør det vanskeligere at opnå det bedst mulige funktionsniveau for den enkelte borger., at der rettes fokus på at sikre, at der på området fortsat er de tilbud til rådighed, som borgerne har behov for. Konklusioner og anbefalinger vedr. særligt tema II Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov For så vidt angår tilbud efter lov om Ungdomsuddannelser til unge med særlig behov kan det konstateres: At ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er kommet rigtig godt i gang i region Nordjylland i, og at kommunerne generelt vurderer, at tilbuddet om denne type ungdomsuddannelse fungerer godt for de unge, der har særlige behov. At hovedparten af de visiterede til ungdomsuddannelsen tilhører målgrupperne; generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, men også elever med psykiske vanskeligheder visiteres til uddannelsen. Der opleves følgende udfordringer hos kommunerne ifm. uddannelsen: Lovens krav om forskellige uddannelsessteder og praktikperioder gør uddannelsen svær at håndtere og medfører logistiske problemer, særligt når det skal passes ind i eksisterende uddannelsessteder. Der efterlyses i den sammenhæng større frihedsgrader i relation til tilrettelæggelsen af uddannelsen. Eleverne på ungdomsuddannelsen forsørges hovedsageligt via kontanthjælp, men også førtidspension og forrevalidering anvendes som forsørgelsesgrundlag. Der ses en uafklarethed hos kommunerne ift. forsørgelsesgrundlaget både for den enkelte unge og for administrationen af uddannelsen., at der ses nærmere på muligheder for fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af uddannelsen, ligesom det anbefales at skabe klare retningslinjer for, hvilket forsørgelsesgrundlag der skal ydes til uddannelsen. 13

16 Fokusområder til videre bearbejdning har i forbindelse med redegørelsen for 2009 konstateret en fortsat stigning i kommunernes anvendelse af forebyggende foranstaltninger samt anbringelser. Rådet ønsker at rette et særligt fokus på denne udvikling, bl.a. via afholdelse af temadag til uddybende belysning af områderne. 14

17 Statsforvaltningen Nordjylland Slotspladsen Aalborg Tel

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 82. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indhold. 2 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007

Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 290 Offentligt Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 27/5 2010 om udviklingen på det sociale område efter

Læs mere

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Undervisning MÅ IKKE ÅBNES"

Vis udskrift: Undervisning MÅ IKKE ÅBNES Side 1 af 24 0% 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Vis udskrift: "Voksenskema 2009"

Vis udskrift: Voksenskema 2009 Side 1 af 44 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009

Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1. Indledning... 3 1.1 De regionale udviklingsråd... 3 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007)

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 290 Offentligt Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Velfærdsministeren (Karen Jespersen) 1. Indledning Kommunalreformen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indhold...2 1. Indledning... 4 1.1 De regionale udviklingsråd...4 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...5

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeriet 20. maj 2009 Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeren (Bertel Haarder) 1. INDLEDNING Med kommunalreformen den 1.

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Undervisning 2009 Syddanmark

Undervisning 2009 Syddanmark Undervisning 29 Syddanmark 2 Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt afklarende spørgsmål: Christine Høstbo, 62234644 479 Kommunenummer:

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Det regionale udviklingsråds redegørelse på det sociale område og specialundervisningsområdet for 2007

Bilag. Region Midtjylland. Det regionale udviklingsråds redegørelse på det sociale område og specialundervisningsområdet for 2007 Region Midtjylland Det regionale udviklingsråds redegørelse på det sociale område og specialundervisningsområdet for 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 31 Udviklingsrådets

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd Sten på vejen - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Juni 2008 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne.

Kompenserende specialundervisning for voksne. Kultur- og udviklingsudvalget. Voksen- og plejeudvalget. Kulturafdelingen Dato: 3. november 2009 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 09-2192 Notat om

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten "VEJLEDNING HER"

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten VEJLEDNING HER 0% 0% 100% 1 af 71. Skabelon for Born- og ungeomradet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgorelse nr. 979 af 1. oktober 2008): Pa mange af sporgsmalene er der supplerende

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere