Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap"

Transkript

1 Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive kvalitetsstandarder på handicapområdet på baggrund af den politiske beslutning i henhold til effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet i april Beslutningen indebærer, at der udarbejdes og indføres vejledende kvalitetsstandarder på handicapområdet, som lægges på et lavere niveau end i dag med henblik på at indfri et provenu. Ønsket er ved hjælp af politisk vedtagne kvalitetsstandarder at skabe større klarhed over niveauet for hjælp og at få klarere rammer for at kunne foretage politisk besluttede servicereduktioner. Provenuet, som skal indhentes som følge af beslutningen, udgør: 2019: 5,833 mio.kr. 2020: 14,956 mio. kr. 2021: 15,556 mio. kr. Borgercenter Handicap vil løbende justere kvalitetsstandarderne, så de er retvisende for praksis. Såfremt der foretages større ændringer i dem, som kræver politisk beslutning, vil de blive forelagt Socialudvalget i Københavns Kommune. Der vil i så tilfælde ske høring af Handicaprådet i Københavns Kommune forud for behandlingen i Socialudvalget. Der kan også ske justeringer i kvalitetsstandarderne i forlængelse af budgetbeslutninger, som øger eller sænker niveauet for service. I sådanne tilfælde vil den politiske beslutning som udgangspunkt ske med vedtagelsen af budgettet og ikke give anledning til ny behandling i Socialudvalget. Da kvalitetsstandarderne 2019 udgør den første udgave af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap, må det forventes, at der især i 2020 vil ske ændringer i beskrivelserne, uanset ændringer i det faktiske serviceniveau. Forvaltningen vil i 2019 løbende indsamle viden om, hvordan kvalitetsstandarderne fungerer og sikre dem suppleret, hvor de viser sig ikke at være tilstrækkeligt dækkende. Målgruppen for kvalitetsstandarderne omfatter både borgere og personer i borgernes netværk, medarbejdere og ledere, såvel som det politiske niveau. Kvalitetsstandarderne kan fx få betydning for forventningsafstemningen med borgeren i forhold til, hvornår en borger er i målgruppe for en given indsats. Indholdet i kvalitetsstandarderne ligger her i tråd med

2 Side 2 af 6 anbefalingerne fra Visitationskompasset, som blev udviklet i 2011 i et samarbejde mellem Socialministeriet, KL og fire kommuner. Det betyder fx, at det som udgangspunkt alene er borgere med en VUM-udredning på minimum D, der visiteres til botilbud efter 107 og 108 i serviceloven, mens borgere med en VUM-udredning på C eller lavere får andre tilbud. Kvalitetsstandarderne kan også bidrage til at skabe en fælles intern faglig ramme for arbejdet og samarbejdet i indsatserne. Og endelig kan kvalitetsstandarderne fungere som et redskab til at skabe sammenhæng mellem økonomi og niveauet af service. Da kvalitetsstandarderne og det nye niveau for service ændrer på målgruppen, vil det også betyde ændrede rammevilkår for de tilbud, som skal udføre indsatserne. Udvælgelsen af indsatser til kvalitetsstandarder Som de første kvalitetsstandarder beskrives der nye serviceniveauer for følgende indsatser: Voksenområdet: Socialpædagogisk støtte (servicelovens 85) Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103 og 105, stk. 2) og Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Døgntilbud: Midlertidige botilbud (servicelovens 107) Længerevarende botilbud (servicelovens 108 og almenboliglovens 105) Børneområdet: Afløsning og aflastning (servicelovens 84, stk. 1, jf. 44) Indsatserne, som der udarbejdes kvalitetsstandarder for, udgør ca. 72 % af det samlede budget på hele servicerammen i Borgercenter Handicap (dvs. de direkte borgerrettede ydelser, uden administration og sagsbehandling). Dette svarer til ca. 92 % af udgifterne til servicerammen på voksenområdet i borgercentret. For at realisere provenuet i HA01, har det været nødvendigt at udarbejde kvalitetsstandarder på alle større indsatsområder, som ikke i de senere år har været genstand for omstilling. De udvalgte indsatser på voksenområdet (18 år og opefter) tegner sig for det største økonomiske forbrug på handicapområdet. Derudover hænger indsatserne nært sammen på en sådan måde, at hvis noget ændres i en af indsatserne, så påvirker det ofte sammenhængen til de andre indsatser. De udarbejdede kvalitetsstandarder sikrer derfor en sammenhængende og konsistent indsats og ydelseskæde til voksne borgere med handicap.

3 Side 3 af 6 På børneområdet (0-17 år) er indsatsen afløsning og aflastning på børneområdet (servicelovens 84, stk. 1, jf. 44) valgt, dels fordi den tegner sig for et vist forbrug, og dels fordi det vil have mindre betydning for den omstilling, der allerede er gennemført på børneområdet. Der er i de senere år foretaget en større omstilling i Københavns Kommune, både på området for socialt udsatte børn og unge (Borgercenter Børn og Unge) og på handicapområdet (Borgercenter Handicap). I Borgercenter Handicap er denne omstillingsindsats sket under navnet Tættere på familien og opstartet i januar Heri indgår en omstilling af anbringelsesområdet og de dertilhørende forebyggende og tidlige indsatser, og disse indgår derfor ikke i udarbejdelsen af kvalitetstandarderne til indfrielse af effektiviseringsforslaget HA01. Det fulde provenu i effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet forventes opnået via ovenfornævnte indsatser. Det er ambitionen over tid at beskrive alle relevante indsatser for borgere med handicap i kvalitetsstandarder. Forventet provenu ved indførelse af kvalitetsstandarderne Der skal fra 2021 og fremadrettet ske en årlig besparelse på 15,6 mio. kr. via anlæggelse af et lavere niveau for tildeling af indsatser, jf. nærmere herom i kvalitetsstandarderne i bilag 2. Kvalitetsstandarderne er tilrettelagt, så der sker en indfasning af ændringer i udvalgte indsatser i 2019, således at det forudsatte provenu i 2019 på 5,8 mio. kr. indfries. I 2020 forventes der næsten fuld implementering af ændringerne, og i 2021 forventes fuld implementering. Der vil således være en stigende profil på den forventede besparelse, hvilket skyldes, at det tager tid at tilpasse indsatserne. På myndighedsområdet skal sagsbehandlingen justeres, og også på udførerområdet skal praksis tilpasses. Kvalitetsstandarderne vil blive anvendt ved alle nye visitationer samt i forbindelse med opfølgninger og revurderinger af borgernes støttebehov i igangværende forløb. Det vil variere, hvordan dette konkret vil ske. Særligt i begyndelsen må der forventes en stigning i afprøvningen af sager i Ankestyrelsen, da kvalitetsstandarderne flere steder involverer en skærpelse af bevillingsniveauet, hvilket må forventes at give flere klager fra borgerne. Nedenfor ses det forventede provenu for år 2019 (indfasningsperioden), 2020 (næsten fuld implementering) samt 2021 og fremadrettet (fuld implementering):

4 Side 4 af 6 Indsatser 2019 (indfasningsperiode) mio. kr (næsten fuld implementering) mio. kr og frem (fuld implementering) mio. kr. årligt Afløsning og aflastning på børneområdet (servicelovens 84, stk. 1, jf. 44) 0,65 1,6 1,6 Socialpædagogisk støtte (servicelovens 85) 0,0 0,0 0,0 Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103 og 105, stk. 2) og Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Døgntilbud: Midlertidige botilbud (servicelovens 107) Længerevarende botilbud (servicelovens 108 og almenboliglovens 105) Projektleder 1,8 4,2 4,2 4,0 9,2 9,8-0,6 0,0 0,0 I alt 5,85 15,0 15,6 Beregningerne af provenu er omfattet af nogen usikkerhed, idet der i den konkrete tildeling af indsatser altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Som det fremgår, er der i 2019 indsat lønudgifter til en projektleder, der skal varetage opgaver i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af kvalitetsstandarderne.

5 Om brugen af kvalitetsstandarder Side 5 af 6 Den lovgivningsmæssige ramme Brugen af kvalitetsstandarder er reguleret af servicelovens 138, der angiver, at kommunalbestyrelsen (her Socialudvalget) inden for lovens rammer kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter de enkelte bestemmelser i loven. En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, som kommunen (her ) som udgangspunkt tilbyder. Kvalitetsstandarden afgiver således en ramme for, hvad forvaltningen typisk vil tilbyde til borgeren, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Det synliggør de lokalpolitiske mål og prioriteringer for både borgere og medarbejdere i forvaltningen og hos leverandørerne. Det udgør hermed en ramme for sagsbehandling, styring og opfølgning i kommunen. En kvalitetsstandard kan alene regulere forhold, der ikke er bestemt ved lov. Det vil sige, at kvalitetsstandarden kun kan beskrive niveauer på forhold, der ikke er reguleret af love, bekendtgørelser eller retspraksis. Derfor varierer handlerummet for at fastlægge praksis også fra bestemmelse til bestemmelse i serviceloven. Nogle bestemmelser levner mulighed for at fastsætte mange niveauer. Fx på hjælpemiddelområdet kan der fastsættes et niveau for hver enkelt type hjælpemiddel, fx hvornår er man berettiget til en kugledyne, en badestol eller lignende. Et niveau kan dog aldrig blive en bindende retningslinje. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering i hver enkelt borgersag, hvor der blandt andet skal tages stilling til, hvorvidt hjælpen opfylder borgerens behov, herunder begrunde eventuelle fravigelser fra niveauet. Der kan ikke i kvalitetsstandarden fastsættes retningslinjer, der betyder, at hensyn, som er lovbestemte, ikke skal inddrages i sagen. Der kan på den anden side godt fastsættes retningslinjer for inddragelse af saglige hensyn, som fx faglige eller økonomiske hensyn. Det kan fx være et krav om at vælge den billigste løsning, hvis borgerens behov for hjælp og støtte kan tilgodeses ved flere tilbud. En kvalitetsstandard kan ikke anvendes til på forhånd at udelukke en bestemt type foranstaltning eller til at give en fast økonomisk ramme for en given foranstaltning. Kvalitetsstandarden indgår som en del af afgørelsesgrundlaget Når der er fastsat en kvalitetsstandard, bliver denne en del af afgørelsesgrundlaget for den konkrete afgørelse.

6 Side 6 af 6 Det betyder, at hvis forvaltningen vurderer, at borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter en bestemmelse, indgår niveauet fra kvalitetsstandarden som en del afgørelsesgrundlaget for udmåling af hjælp. Af afgørelsen bør det altid fremgå, hvilken betydning et fastsat niveau har haft for den konkrete afgørelse, herunder begrundelse for eventuelle afvigelser fra niveauet. Forvaltningen skal desuden foretage en individuel vurdering af, om den valgte indsats er tilstrækkeligt til at afhjælpe borgerens behov. Dermed er forvaltningen bundet af kvalitetsstandarden i relation til iagttagelse af ligebehandlingsprincippet, og forvaltningen skal derfor som udgangspunkt kunne begrunde en fravigelse fra niveauet i såvel nedadgående som opadgående retning. Såfremt der i afgørelsen henvises til en kvalitetsstandard, skal ankemyndighederne, hvis der klages over afgørelsen, inddrage hensynet til kommunalbestyrelsens ret til at fastlægge niveauet. Hvis Ankestyrelsen ændrer forvaltningens afgørelse i forbindelse med en ankesag, skal ankemyndigheden således inddrage Socialudvalgets kvalitetsstandard i afgørelsen, såfremt det er oplyst i sagen. Ændring af niveauer i kvalitetstandarden Hvis Socialudvalget har fastsat et politisk besluttet niveau for en bestemmelse, og niveauet senere ændres, kan ikke alene med henvisning til det ændrede niveau træffe afgørelse om anden hjælp eller hjælp i ændret omfang i forhold til den enkelte borger. Det betyder, at ikke kan foretage en administrativ ændring af de afgørelser, hvor et fastlagt niveau har ligget til grund for udmålingen af hjælp. Hjælpen kan kun ændres, når forvaltningen har truffet en ny, konkret og individuel afgørelse i forhold til den enkelte borger for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder borgerens behov. Ved igangværende borgerforløb vil kvalitetsstandarderne derfor først komme i anvendelse i forbindelse med opfølgninger og revurderinger af borgernes støttebehov, og ændringerne kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Klage over et niveau i kvalitetsstandarden Efter retssikkerhedslovens 60, stk. 3, kan afgørelser om det fastsatte niveau af service herunder hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed i forvaltningen og takster for tilbuddene ikke indbringes for ankemyndighederne. Lovligheden af det generelle fastsatte niveau kan dog efterprøves af Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne efter 48 i lov om kommunernes styrelse. Et eksempel herpå er det tidligere Statsforvaltningens påsyn af Århus Kommunes ændring af niveau i forhold til støvsugning Her kunne kommunen ikke træffe nye afgørelser på baggrund af det politisk ændrede niveau uden at foretage en konkret og individuel vurdering af den enkeltes borgers behov for støvsugning.

Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet Kommunikationsplan: Kvalitetsstandarder på handicapområdet På baggrund af den politiske beslutning om at indføre handicapområdet, jf. effektiviseringsforslaget HA01 Serviceniveauer på handicapområdet,

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap

Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap Bilag 4 Den 12. februar 2019 Notat vedrørende høringssvar fra Handicaprådet i forbindelse med indførelse af kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap har indledt en proces med henblik på godkendelse

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet?

Kvalitetsstander og grundlaget for arbejdet i indsatserne standard eller kvalitet? LEV Københavns bestyrelse er omkring årsskiftet blevet præsenteret for Socialforvaltningens nye rapport Kvalitetsstandarder og grundlaget for arbejdet i indsatserne. I forordet fremgår det, at skrivelsen

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag. Punkt 3. Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

RAPPORT. Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017.

RAPPORT. Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017. RAPPORT Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017 19. december 2017 Formål og indhold 1. Rapporten handler om vores juridisk-kritiske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune

Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune Ankestyrelsens brev til Sorø Kommune Tilsynsudtalelse om Sorø Kommunes indførelse af rammestyring på området for socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 [A] har den 27. november 2016 skrevet til

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Lov om Social Service 103 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde. Godkendelse Juni

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Styring af specialområdet. Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde mødet 24. oktober 2018

Styring af specialområdet. Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde mødet 24. oktober 2018 Styring af specialområdet Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde mødet 24. oktober 2018 Indhold 1. Hvordan styrer vi økonomien (orientering) 1. hvordan dannes budgettet 2. hvordan opstår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Lovgivning Hjemmel for afgørelser og indsatser findes i: Serviceloven Sundhedsloven Almenboligloven Trafikselskabsloven Specialundervisningsloven Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104)

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Indhold 1.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kvalitetsstandarder på handicapområdet Bilag 2 Kvalitetsstandarder på handicapområdet Borgercenter Handicap Side 2 af 72 Den 12. februar 2019 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2. Faglig og metodisk ramme for kvalitetsstandarderne...5

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på de dele af socialområdet der vedrører udsatte børn og unge samt handicappede.

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på de dele af socialområdet der vedrører udsatte børn og unge samt handicappede. Spørgeskema om socialområdet til kommunaldirektøren/økonomidirektøren Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på de dele af socialområdet der vedrører udsatte børn samt handicappede. Spørgeskemaet

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Taskforce - handicap Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Ansøgningsfrister fremgår af Socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Ændringer i dette notat på baggrund af mødet i Udvalget for Voksne og Sundhed den 26. november 2012 er markeret med rødt.

Ændringer i dette notat på baggrund af mødet i Udvalget for Voksne og Sundhed den 26. november 2012 er markeret med rødt. Sagsnr.: 2012/0007997 Dato: 13. november 2012 Titel: Opsamling på høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder på voksen-handicapområdet Sagsbehandler: Lise Møller Jensen, Udviklingskonsulent Udkastet til

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere