Undervisning 2009 Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning 2009 Syddanmark"

Transkript

1 Undervisning 29 Syddanmark 2 Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt afklarende spørgsmål: Christine Høstbo, Kommunenummer: 3 Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder VEJLEDNING HER Svendborg Kommune har forpligtende samarbejde med Ærø og Langeland, der fungerer godt 4 Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de andre kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 21 Rigtig godt 1 1% Godt % Mindre godt % Dårligt % 5 Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen for 21 VEJLEDNING HER Samarbejdet har været velforberedt og gennemført professionelt og effektivt 6 Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen VEJLEDNING HER 7 Kort beskrivelse af mellemkommunale samarbejdsfora på følgende 3 områder (Tekst skrives i een lang line for hvert område) Vidtgående specialundervisning Ikke væsentlige ændringer siden 28 Samarbejdet med andre kommuner vedrørende den vidsgående specialundervisning på specialskoler og centerafdelinger har været godt og velfungerende Specialundervisning af voksne CSV SydØstfyn er entreprenør for Voksenspecialundervisningen Samarbejdet med kommuner, der er med i entreprenørordningen har været smidigt og velfungerende, men der er en bekymring for om kommuner pga økonomi vælger at hjemtage VSU delen således at der sker en afspecialisering af området Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov CSV SydØstfyn, der er entreprenør for den 3 årige ungdomsuddannelse har haft en eksplosiv tilgang siden 27 på 15 % ved udgangen af 29 Samarbejdet med øvrige kommuner og UU Centret har været velfungerende, men tilgangen til uddannelsen kan være en udfordring for kommunerne

2 8 Hvorledes har udviklingen i 29 været for kommunens anvendelse af lands- og landsdelsdækkende tilbud Kommunen anvender kun minimalt de landsdelsdækkende skoletilbud På eksempelvis Fredericiaskolen og Ejby skolen har der ikke været nytilgang inden for til de sidste par år, da eleverne fortrinsvis integreres i almindelig folkeskole med særlig støtte Svendborg Kommune anvender Center for Høretab i konsultative funktioner ift småbørn med svære høretab, der er placeret i kommunens egne dagtilbud Svendborg Kommune har en egen centerafdelingen tilknyttet en alm folkeskole for elever med tale,- sprog - og kommunikationsvanskeligheder 9 Har kommunen i 29 opsagt aftaler/kontrakter (på specialundervisningsområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre mm VEJLEDNING HER Ja % Nej 1 1% 1 Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover VEJLEDNING HER Egen forvaltning % Vi vil bruge VISO i yderligere omfang % Via private leverandører % Via fælleskommunale rådgivningscentre % Andet (beskriv hvad): % Basis 1 Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover VEJLEDNING HER 11 Beskriv konkret på hvilke områder der er opsagt aftaler, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen 12 Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet for kommunen VEJLEDNING HER Ja 1 1% Nej %

3 13 Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Det er en fortsat udfordring at opkvalifere opgaveløsningen i kommunen fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk i forhold til at varetage de specialiserede opgaver for børn og unge med særlige behov 14 I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandling en Rådgivning kan bestå af sparring til sagsbehandlere n, kortere- eller længerevarend e rådgivningsforl øb med sagsbehandler, borgeren og/eller en hel personalegrupp e Udredning er en grundig afdækning og beskrivelse af borgerens problemstilling: Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent Ved ikke Ubs Basi s VISO Rådgivning % 1 1 % VISO Udredning % 1 % 1 1 % % 1 15 Vurder kvaliteten Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke Ubs

4 af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Rådgivning kan bestå af sparring til sagsbehandleren, kortere- eller længerevarende rådgivningsforløb med sagsbehandler, borgeren og/eller en hel personalegruppe Udredning er en grundig afdækning og beskrivelse af borgerens problemstilling: Vurdering af kvaliteten Basis VISO rådgivning % 1 1% 1 VISO udredning % 1 1% 1 16 Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO I enkelte komplekse tilfælde har kvaliteten været svingende 17 Spørg smål vedrøren de vidtgåen de specialu ndervisn ing Til hvilke målgrup per, anvende r kommun en følgende tilbud om vidtgåen de specialu ndervisn ing I skemaet forstås vidtgåen de specialu ndervisn ing som specialu ndervisn ing i den overveje nde del af Generel le indlæri ngs vanskel igheder s Udvikl ings forsty rrelser A bs Sociale og miljøbe tingede vanskel igheder s Læseog skrive vanskel igheder s Høre vanskel igheder s s Syns vanskel igheder Bevæg elses vanskel igheder s Psykisk e vanskel igheder s Andr e A bs P ct Ubs A bs Pc t Ba sis

5 Enkeltinte grerede ordninger Specialkla sserække (r) Specialsk ole(r) Andre kommune rs specialkla sser Andre kommune rs specialsko ler Landsdels dækkend e tilbud % 1 1 % % 1 1 % 1 1 % % % 1 % Andre % 1 % 1 1 % 1 % 1 1 % 1 % 1 1 % 1 1 % % 1 17 Spørgsmål vedrørende vidtgående specialundervisning Til hvilke målgrupper, anvender kommunen følgende tilbud om vidtgående specialundervisning I skemaet forstås vidtgående specialundervisning som specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden Beskriv andet: Svendborg Kommune har derudover to centerafdelinger for børn og unge med hhv autisme spektrum forstyrrelse og tale, - sprog- og kommunikationsvanskeligheder Disse afdelinger er tilknyttet en almindelig folkeskoler Centerafdelingen for elever med asperger og autisme rummer 9 klasser og fungerer som en almindelig skole 1 18 Hvilke bevæggrun de ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud: Grunde til valg af tilbud Forældr es ønske s s Barne ts ønske Pc t Nærheds princip Det er det mest specialis erede tilbud s Økono miske grunde Barnet passer godt i målgru ppen Der er ikke andre releva nte tilbud s Pc t Andet s Pc t s Ubs Ba sis Enkeltintegre rede ordninger Specialklasse række(r) 1 1 % 1 1 % % 1 1 % 1

6 Specialskole( r) Andre kommuners specialklasse r Andre kommuners specialskoler Landsdelsdæ kkende tilbud 1 1 % 1 1 % % 1 1 % 1 % 1 1 % % 1 1 % 1 Andre % 1 1 % 1 18 Hvilke bevæggrunde ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud Beskriv andre: 19 Har kommunen hjemtaget elever, der var optaget på andre kommuners specialskoler/specialklasser Ja % Nej 1 1% 2 Hvilke bevæggrunde har lagt til grund, ved kommunens beslutning om hjemtagelse fra: Grunde til hjemtagelse Forældr es ønske Barnets ønske Nærhedspri ncip Vi har selv det mest specialiser ede tilbud Økonomis ke grunde Barnet passer godt i målgrupp en i eget tilbud Ubs Basi s Enkeltintegrere de ordninger i andre kommuner Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækk ende tilbud % % % % % % % %

7 Andet % % 21 Har kommunen i 29 gennemført ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning Ja, vi har besluttede ændringer % Ja, ydre forhold har ændret visitationen % Nej 1 1% 22 Beskriv de gennemførte ændringer 23 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Spørgsmålet skal ikke besvares, hvis det er ydre forhold, som har ført til visitationsændringerne VEJLEDNING HER At højne kvaliteten i tilbuddet % At udvide målgruppen % At øge kapaciteten % At ændre omfanget af tilbudene % At nedsætte kapaciteten % At opnå besparelser % Andet (beskriv kort): % Basis 23 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Spørgsmålet skal ikke besvares, hvis det er ydre forhold, som har ført til visitationsændringerne VEJLEDNING HER 24 Har der i 29 været ventetider på at modtage et tilbud om vidtgående specialundervisning NB Ventetid defineres som tiden fra borgeren er visiteret til et tilbud (dvs fra afgørelsen er truffet) og indtil borgeren starter i tilbudet Opgørelsen omfatter derfor alle afsluttede sager Borgere visiteret før 1 januar 29 men som starter i tilbud i 29 skal således medregnes Borgere, der pr 31 december 29 fortsat står på venteliste, skal således ikke medregnes Ja %

8 Nej 1 1% 25 Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 29 VEJLEDNING HER Ventetid i uger Ubs Basis Total Generelle indlæringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrivevanskeligheder Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet 25 Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 29 VEJLEDNING HER Beskriv andet: 26 Kommunens bemærkninger til ventetider for vidtgående specialundervisning 27 Eventuelle øvrige bemærkninger omkring vidtgående specialundervisning Der har i 29 været en fortsat stigning i antallet af elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme/asperger), der visiteres til Centerafdelingen Sundhøj både fra egen kommune og andre kommuner 28 Lov om Specialundervisning for Voksne Angiv i skemaet antallet af deltagere ved indgangen til skoleåret 29/21, i de forskellige tilbudstyper Antal elever der modtager specialundervisning for voksne Ubs Basis Total Læse- og stavevanskeligheder % 1 Bevægelsesvanskeligheder % 1 Synsvanskeligheder % 1 Hørevanskeligheder % 1 Tale-, stemme- og sprogvanskeligheder % 1 Sindslidende 17 1% 1 17

9 Generelle vanskeligheder 27 1% 1 27 Sent erhvervet hjerneskade 31 1% 1 31 Udviklingsforstyrrelser % 1 Andet % 1 28 Lov om Specialundervisning for Voksne Angiv i skemaet antallet af deltagere ved indgangen til skoleåret 29/21, i de forskellige tilbudstyper Hvis du har angivet tal i "Andet", så beskriv kort, hvilke område dette dækker: 29 Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning Udelukkende i egen kommune 1 1% I egen kommune sammen med tilbud i andre kommuner % udelukkende i andre kommuner % Andet (beskriv kort): % 29 Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning 3 Har kommunen i 29 gennemført ændringer af specialundervisning for voksne Ja % Nej 1 1% 31 Beskriv de gennemførte ændringer 32 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Højne kvaliteten i tilbuddet % En udvidelse af målgruppen % Øge kapaciteten % Opnå besparelser % Andet, beskrives kort: %

10 Basis 32 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne 33 Har der i 29 været ventetider på at modtage et tilbud om specialundervisning for voksne NB Ventetid defineres som tiden fra borgeren er visiteret til et tilbud (dvs fra afgørelsen er truffet) og indtil borgeren starter i tilbudet Opgørelsen omfatter derfor alle afsluttede sager Borgere visiteret før 1 januar 29 men som starter i tilbud i 29 skal således medregnes Borgere, der pr 31 december 29 fortsat står på venteliste, skal således ikke medregnes Ja % Nej 1 1% 34 Beskriv hvilke målgrupper for specialundervisning for voksne, der har oplevet ventetid i 29, og hvorfor der har været ventetid 35 Kommunens bemærkninger til ventetider for specialundervisning for voksne 36 Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens tilbud om specialundervisning for voksne Antallet af kursister har været stabilt de seneste år 37 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Beskriv og vurdér udviklingen i 29 for kommunens tilbud om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Antallet af elever er stigende Målgruppen er ikke længere så entydig som tidligere, idet flere og flere elever har sammensatte og komplekse diagnoser/problemstillinger 38 Hvor mange elever var ved indgangen til skoleåret 29/21, visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I egen kommune 33 6 Visiteret til tilbud i anden Kommune 39 Hvor mange unge har for skoleåret 29/21 søgt optagelse på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

11 39 4 Hvilke målgrupper tilhører de visiterede Skriv antal unge i hver målgruppe Generelle indlæring s vanskelig heder 29 1 Udvikli ngs forstyrr elser Sociale og miljøbeti ngede vanskelig heder Læse- og skrive vanskelig heder Høre vanskelig heder Syns vanskelig heder Bevægel ses vanskelig heder Psykiske vanskelig heder Andet (skriv antal og kort beskrivelse) 8 har ud over generelle indlæringsvans keligheder en psykisk/psykria trisk overbygning 41 Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner Vi har ikke selv kapacitet % Vi har ikke selv det rette tilbud 1 1% Økonomiske overvejelser % Det er efter forældre/den unges ønske % De har et mere specialiseret tilbud % Vi har ikke selv fået oprettet Ungdomsuddannelsen % Andet (beskriv kort): % 41 Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner 42 Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen Fortrinsvis i beskæftigelses- og dagtilbud for voksne 1 1% Fortrinsvis i revalideringsinstitutioner og beskyttet beskæftigelse 1 1% Fortrinsvis i offentlige institutioner mm 1 1% Fortrinsvis i private virksomheder 1 1% Andet (beskriv kort): 1 1%

12 42 Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen Alle kategorier benyttes afhængig af de unges forudsætninger og ønsker 43 Hvor mange af de unge fra kommunen, som er elever på ungdomsuddannelsen, er samtidigt indskrevet i døgntilbud Døgntilbud i egen kommune 4 2 Døgntilbud i anden kommune 44 Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Førtidspension Forsørget af forældre Andet 44 Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Andet (antal og forklaring): 45 Har kommunen i 29 gennemført ændringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Ja % Nej 1 1% 46 Beskriv de gennemførte ændringer 47 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Højne kvaliteten i tilbuddet % Udvidelse af målgruppen % Øge kapaciteten % Opnå besparelser % Andet, beskrives kort: % Basis 47 Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne

13 48 Hvor langt afklaringsforløb (gennemsnitligt antal uger) indledes uddannelsen med Har der i 29 været ventetider på at modtage et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NB Ventetid defineres som tiden fra borgeren er visiteret til et tilbud (dvs fra afgørelsen er truffet) og indtil borgeren starter i tilbudet Opgørelsen omfatter derfor alle afsluttede sager Borgere visiteret før 1 januar 29 men som starter i tilbud i 29 skal således medregnes Borgere, der pr 31 december 29 fortsat står på venteliste, skal således ikke medregnes Ja % Nej 1 1% 5 Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper VEJLEDNING HER Ventetid i uger Ubs Basis Total Generelle indlæringsvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrivevanskeligheder Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andre 5 Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper VEJLEDNING HER Beskriv andre: 51 Kommunens bemærkninger til ventetider for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov 52 Kommunens vurdering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

14 53 Eventuelle øvrige kommentarer til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Antallet af elever på ungdomsuddannelsen er steget markant siden 27 Elevtilgangen har siden 26 været på 15 pct Der kan være behov for at revudere visitationen af de unge til CSV SydØstfyn, der gennemfører uddannelsen Målgruppen har ændret sig, så der nu er væsentlig flere unge, der ud over generelle indlæringsvanskeligheder, har en psykisk/psykriatrisk overbygning ADHD er volsomt stigende, selvskadende og unge med tilknytningsforstyrrelser mm opleves i stigende antal 54 Eventuelle øvrige forhold på hele specialundervisningsområdet, kommunens ønsker at bemærke 55 felt til besvarelse af særligt tema udmeldt af Undervisningsministeren: Svendborg Kommune har følgende bemærkninger til Undervisningsministerens særlige tema for 29 om afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer, herunder eventuelle konkrete initiativer for indslusning og tilbud til ordblinde/læsesvage elever: 1 Svendborg Kommune er entreprenør kommune for Voksenspecialundervisning og Ungdomsuddannelse for Unge: Som entreprenør kommune, er der en bekymret frygt for, at de kommuner der er tilknyttet ordningen, på grund af økonomi, vælger at hjemtage voksen specialundervisningen til egen kommune Således kan der være risiko for, at der vil ske en gradvis afspecialisering af området, og at den viden og de kompetencer, der er oparbejdet gennem årene forsvinder Der er opmærksomhed på at fastholde volumen i specialundervisningen, så kommunen fortsat kan udbyde specialiseret og høj faglig undervisning på området 2 PPR i Svendborg har et godt og velfungerende samarbejde med OUH børnepsykiatrisk afdeling 3 Der er ikke i 29 konkrete indslusningsinitiativer, men kommunen har igennem nogle år gennemført et større rummelighedsprojekt 4 Svendborg Kommune har siden 1998 haft en en specialklasse for ordblinde elever fra 7-9 klasse på almindelig folkeskole Ordningen er udbygget således, at den i dag rummer 23 elever Ordningen matcher behovet i nævnte klasser, men kunne eventuelt udbygges for elever fra 3-6 klasser Eleverne fortsætter herefter typisk i ungdomsuddannelse eller på efterskole for ordblinde Ordningen har været velfungerende Fra 3 klasse tilbydes ordblinde elever en IT rygsæk Derudover har Svendborg en Centerafdeling på almindelig folkeskole for elever med tale,- læse, - sprog- og kommunikationsvanskeligheder Begge tilbud har en gunstig normering og tilknyttet fagligt specialiserede lærere 56 Kommunalreformen trådte i kraft den 1 januar 27 Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på specialundervisningsområdet siden reformens ikrafttræden Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger Kommunalreformen med en sammenlægning af Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner, har efter kommunens egen vurdering haft positiv konsekvens for borgeren på følgende områder: 1 der er skabt betingelser for et tættere samarbejde og vidensdelling mellem specialområdet og normalområdet Specialskolerne får i dag mulighed for i Svendborg Kommune at optræde som videnscentre på specialiserede områder for de kommunale folkeskoler, hvilket har en positiv konsekvens for de børn og unge, der er indplaceret i hhv de specialiserede tilbud og i en almindelig folkeskole med støtte 2 der er et bedre samarbejde mellem UU - centrene og de, der løser specialundervisningsopgaver Dette sikrer, at de unge får det rigtige tilbud Af særlige udfordringer efter kommunalreformen, der kan have haft en negativ konsekvens for borgeren, kan nævnes: 1 at det fortsat er en udfordring for kommunen at opkvalifere opgaveløsningen i kommunen fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk i forhold til at varetage de specialiserede opgaver for børn og unge med særlige behov

15 57 Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos VEJLEDNING HER Handicaprådet høres sideløbende med den politiske behandling i Udvalget for Børn og Unge 59 [Baggrund] mail 6 [Baggrund] Navn Svendborg Kommune v Christine Høstbo Filter: [13] Udført af: Syddanmark (imsyddanmark) Firmanavn: Antal besvarelser: 1 Antal inviterede respondenter (pr ): 22 Besvarelsesprocent: 4,5% Udførelsestidspunkt: :35:23 Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

Vis udskrift: "Undervisning MÅ IKKE ÅBNES"

Vis udskrift: Undervisning MÅ IKKE ÅBNES Side 1 af 24 0% 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten "VEJLEDNING HER"

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten VEJLEDNING HER 0% 0% 100% 1 af 71. Skabelon for Born- og ungeomradet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgorelse nr. 979 af 1. oktober 2008): Pa mange af sporgsmalene er der supplerende

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...1

Læs mere

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 82. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Voksenskema 2009"

Vis udskrift: Voksenskema 2009 Side 1 af 44 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap INTROTEKST 1:Spørgsmålene vedrører den støtte, som elever med særlige behov modtager som ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Den nye lov om ungdomsuddannelse for unge

Den nye lov om ungdomsuddannelse for unge Status på Ungdoms uddannelsen for unge med særlige behov (STU/USB) Uddannelsen for unge med særlige behov, som trådte i kraft pr. 1. august 2007, er efterhånden kommet godt i gang alle kommuner udbyder

Læs mere

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om.

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om. INTROTEKST 2: Spørgsmålene vedrører elever med særlige behov, som modtager ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde)

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Årsrapport 2012 Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Marts 2013 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 Etablering af den fælleskommunale styregruppe

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008.

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. Notat vedrørende udkast til Ringsted Kommunes profil på

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4 1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 ARBEJDSOPGAVER... 1 2.3 DELTAGERE I ARBEJDSGRUPPEN... 1 2.4 ARBEJDSGRUPPENS MØDER... 2 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 4.1 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformerne

Status på beskæftigelsesreformerne Status på beskæftigelsesreformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund s. 3 Resume af undersøgelsens resultater s. 4 Metode

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Strategi for specialundervisning

Strategi for specialundervisning Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune 2015-2017 En del af Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Forfatter: Kristian Helverskov Petersen Oprettet den 15. januar 2015 Dokument nr. 480-2015-16544

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Fakta om STU-tilbud i Halsnæs kommune

Fakta om STU-tilbud i Halsnæs kommune Fakta om STU-tilbud i Halsnæs kommune Marts 6 Ref. Camilla Cordius. Antal aktive STU-forløb i Halsnæs kommune I Halsnæs kommune er det afdelingen Social Service og Familie, der afholder udgifter til STU.

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeriet 20. maj 2009 Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeren (Bertel Haarder) 1. INDLEDNING Med kommunalreformen den 1.

Læs mere