FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE"

Transkript

1 FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015

2 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer i en-families boliger med egen fjernvarmeinstallation. Aftalen dækker et indledende hovedeftersyn og derefter med to-årige intervaller et vedligeholdelseseftersyn. Serviceeftersynene vil blive udført af DONG Energy Servicepartnere. Hovedeftersynet, der gennemføres indenfor normal arbejdstid, indeholder: Test og gennemgang af alle installationer, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Justering af anlægget, så driften optimeres. Information til kunden om han/hun betaler ekstra til fjernvarmeselskabet for manglende afkøling. Undersøgelse af om der er andre forhold i huset, som skal justeres op, for fornuftig varmeøkonomi. Anbefalinger til, hvordan kundens energiforbrug kan nedsættes, (bl.a. isolering, vinduer, radiatorstørrelse m.v.). Vejledning til kunden om, hvad der kan gøres for at spare på energien. Vedligeholdelseseftersyn, der gennemføres indenfor normal arbejdstid, indeholder: Kontrol af varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion. Justering af anlægget, så det kører optimalt og holdes i god form. Opfølgning på kundens muligheder for at spare på energien. Serviceaftalen og betalingen herfor til DONG Energy dækker ikke eventuelle reservedele samt installationen/udskiftningen heraf. Kunden skal således betale særkilt herfor. Leverede reservedele afregnes til DONG Energy efter de gældende dagspriser hos Servicepartneren. Ikke dækket af Serviceaftalen Forbrug/udskiftning af komponenter af enhver art samt arbejdsløn til udskiftningen. Demontering af unit, skabe eller hylder m.m., hvis pladsforholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt (f.eks. hvor unit er indbygget i et skab eller lignende). Eftersyn af anode i varmtvandsbeholder. Beregning af veksler/radiatorstørrelse. Udbedring af fejl, der er forårsaget af manglende pasning, hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag eller tilkald ved uvilje til selv at forsøge at påsætte varme efter døgnvagtens anvisning. Udbedring af fejl og mangler på ukurante komponenter. Udbedring af fejl og mangler forårsaget af anden vvs-installatør. Servicering og udbedring af fejl og mangler i den varmeførende del af anlægget (rør, radiator m.v.). Udbedring af fejl og mangler, der er forårsaget af kombinationsdrift (fast brændsel, solvarme og lignende). Udbedring af fejl og mangler forårsaget af uautoriserede personer. 2

3 DONG Energy s Almindelige leveringsbetingelser for Fjernvarmeservice (gældende pr. 13. juni 2014) 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse salgs- og leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser ) er en del af den serviceaftale ( Serviceaftalen ), som kunden indgår med DONG Energy Salg & Service A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, cvr-nr ( DONG Energy ). Telefon , DONG Energys hovedaktivitet er salg af el og gas samt hermed beslægtede ydelser. Serviceaftalen anses for indgået, når kunden modtager DONG Energy s bekræftelse bilagt eller indeholdende Serviceaftalen inklusive Leveringsbetingelserne. Serviceaftalen har forrang for Leveringsbetingelserne. 2. Serviceydelser Det fremgår af Serviceaftalen, hvilke(t) anlæg der er omfattet af Serviceaftalen, samt hvilken type service kunden har valgt. Det nærmere indhold af de forskellige typer service fremgår endvidere af DONG Energy s hjemmeside, dongenergy.dk under afsnittet omhandlende den relevante serviceaftale. Der udføres ikke service på andre anlæg eller leveres andre ydelser end de, der fremgår af Serviceaftalen. 3. Aftaleperiode og opsigelse Serviceaftalen er en løbende aftale, og serviceintervallerne og betalingsperioden fremgår af Serviceaftalen. Er kunden forbruger, kan Serviceaftalen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter Serviceaftalens indgåelse. Ved en forbrugers opsigelse tilbagebetales et eventuelt forudbetalt beløb. Ved beregningen af det beløb, som skal tilbagebetales, tages der hensyn til de udførte servicebesøg. 4. Forbehold Følgende forhold er ikke DONG Energy s ansvar og er ikke omfattet af Serviceaftalen: Udskiftning af hele eller dele af anlægget. Reservedele og installeringen heraf. Forsinkelse eller leveringsvanskeligheder hos leverandører af reservedele m.v. Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med skader, mangler m.v. 5. Underleverandører DONG Energy er berettiget til at anvende underleverandører til at levere serviceydelserne. 6. Reklamation Reklamation over de af DONG Energy eller dennes underleverandører udførte serviceydelser skal ske senest 30 dage efter serviceydelsernes udførelse, hvis kunden er erhvervsdrivende. Såfremt serviceydelserne har været mangelfulde, afhjælper DONG Energy manglerne inden rimelig tid. Der er ikke knyttet nogen garantier eller garantiperiode til DONG Energy s serviceydelser. 7. Overdragelse Overdrages ejendommen med anlægget, eller overdrages anlægget særskilt, kan den nye ejer efter anmodning herom til og 3

4 skriftlig accept fra DONG Energy indtræde i Serviceaftalen. Serviceaftalen og serviceydelserne kan herudover ikke overdrages til tredjemand. andre leveringsaftaler på én og samme faktura. Eventuelle restancer vedrørende Serviceaftalen bliver udlignet først ved indbetalinger vedrørende Serviceaftalen. DONG Energy må uden kundens samtykke gennemføre overdragelse af Serviceaftalen til et nuværende eller fremtidigt koncerneller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter/aktiver og passiver til tredjemand. 8. Betaling Prisen for serviceydelserne og betalingsperioderne fremgår af Serviceaftalen. Når Serviceaftalen er indgået, sender DONG Energy kunden en faktura, enten via brev, eller e-boks. 11. Fortrydelsesret Indgås Serviceaftalen via fjernsalg eller udenfor DONG Energy s faste forretningssted, og er kunden forbruger, kan kunden efter forbrugeraftalelovens kapitel 4 fortryde Serviceaftalens indgåelse i 14 dage fra indgåelsen. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, kunden har indgået Serviceaftalen. Har kunden f.eks. indgået aftalen mandag den 1., har kunden frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunden vente til den følgende hverdag. 9. Regulering af priser Priserne for Serviceydelserne reguleres automatisk årligt (den 1. april) med udviklingen i byggeomkostningsindekset for vvs-anlæg, Arbejdsomkostninger, som kan findes på dst.dk. Såfremt dette indeks måtte falde bort, reguleres priserne med det indeks, som måtte træde i stedet for eller et andet lignende indeks. DONG Energy er ud over ovennævnte berettiget til at ændre priserne. Sådanne ændringer af priser oplyses på samme måde som vilkårsændringer, jf. punkt 16 nedenfor. 10. Samfakturering Hvis kunden har andre leveringsaftaler med DONG Energy-koncernen, er DONG Energy berettiget til at fakturere kunden for Serviceaftalen sammen med Ønsker kunden at fortryde Serviceaftalen, skal kunden, inden udløbet af fortrydelsesfristen, underrette DONG Energy om, at kunden har fortrudt Serviceaftalen. Kunden kan fortryde aftalen ved at ringe på eller på anden måde give klar besked, evt. ved at udfylde og returnere fortrydelsesformular. Ved at modtage en serviceydelse fra DONG Energy inden udløbet af ovennævnte 14 dages frist accepterer kunden samtidig, at kundens fortrydelsesret bortfalder. 12. Misligholdelse og ansvar Hvis en part misligholder Serviceaftalen væsentligt, er den anden part berettiget til at ophæve Serviceaftalen uden varsel i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Begge parter er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. DONG Energy er dog ikke ansvarlig 4

5 for kundens eventuelle skuffede forventninger, driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand og andre indirekte tab, herunder forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb af materiale og installationsarbejde udført af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af mangelfulde eller forsinkede serviceydelser. DONG Energy s samlede ansvar er begrænset til et beløb svarende til den samlede pris, kunden har betalt til DONG Energy for serviceydelserne udført de seneste 12 måneder. 13. Behandling af personoplysninger Til brug for administration af Serviceaftalen og rådgivning i forbindelse med opfyldelse af Serviceaftalen indsamler og behandler DONG Energy en række oplysninger om kunden, herunder blandt andet navn, adresse, telefonnummer, forbrug, aftagenummer og betalingsforhold. Sådanne oplysninger kan til brug for opfyldelse af aftalen med kunden deles med andre selskaber i DONG Energy-koncernen samt DONG Energy s underleverandører. Oplysningerne deles kun med offentlige myndigheder i det omfang, dette følger af lovgivningen. Kunden kan få indsigt i sine oplysninger ved henvendelse til DONG Energy på: DONG Energy kan opkræve et gebyr for at give et skriftligt svar. Kunden skal straks oplyse DONG Energy om ændringer af kundens og telefonnummer samt andre ændringer af registrerede oplysninger. 14. Kreditoplysninger Det er en forudsætning for DONG Energy, at kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau eller er i restance med andre betalinger til DONG Energy-koncernen. Når Serviceaftalen er afsendt til kunden, tjekker DONG Energy, om kunden er registreret i et kreditoplysningsbureau eller er i restance. Hvis kunden misligholder betalingsforpligtelsen overfor DONG Energy, er DONG Energy berettiget til at indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/ eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. 15. Klageadgang Ønsker kunden at klage over Serviceaftalen eller de udførte serviceydelser, kan kunden sende klagen til Er kunden forbruger, kan kunden også klage til Forbrugerklagenævnet under forbrug.dk, hvor man kan læse mere om fremgangsmåden for en klage. 16. Vilkårsændringer DONG Energy kan med 30 dages varsel ændre Serviceaftalen og Leveringsbetingelserne, f.eks. via faktura, PBS-oversigt, brev, , SMS eller via DONG Energy s hjemmeside, dongenergy.dk, hvor man også altid kan finde Leveringsbetingelserne. 5

6 DONG Energy Salg & Service A/S Kraftværksvej Fredericia Telefon Cvr-nr

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere