Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S"

Transkript

1 Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter kaldet DCC Energi. Fortegnelse over definitioner og ord findes på sidste side i dette dokument. 1. Generelt Handelsbetingelserne er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi til kunden, som hovedsagelig køber og anvender naturgas til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Handelsbetingelserne er en integreret del af kundens leveringsaftale med DCC Energi. Er der uoverensstemmelse mellem de individuelle vilkår i kundens leveringsaftale og disse handelsbetingelser, har de individuelle vilkår forrang for disse handelsbetingelser. Det er en forudsætning, at kunden er tilsluttet distributionsnettet via det lokale distributionsselskab i kundens område. 2. Levering Leverancen omfatter naturgas inklusive lager og transmission til leveringsstedet. Opkrævning af distribution, skatter og afgifter opkræves af det lokale distributionsselskab. Gaskvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i gasreglementet. Kunden aftager naturgas efter behov. DCC Energi har ret til midlertidigt at ophøre med leveringen i de tilfælde, hvor distributionsselskabet afbryder naturgasforsyningen. 3. Afregning og måling Afregning sker som aconto fakturering tre måneder forud. Acontobeløb opkræves på baggrund af kundens forventede årsforbrug. Endelig afregning sker årligt og ved aftalens ophør på baggrund af det realiserede forbrug. Afregning sker på baggrund af de forbrugsdata, som DCC Energi modtager fra kundens lokale distributionsselskab. Kunden og DCC Energi skal acceptere eventuel efterregulering af regninger som følge af forsinket modtagelse af måledata eller distributionsselskabets korrektion af måledata eller målefejl. Efterregulering ved målefejl finder sted for en periode svarende til efterregulering af regninger fra distributionsselskabet ved målefejl. DCC Energi opkræver kunden for naturgasforbrug, lager, transport, moms og eventuelle gebyrer. Distributionsselskabet fakturerer kunden for transport, skatter, afgifter og moms. 4. Priser, betalingsbetingelser og ændringer Side 1 af 5

2 Priser på naturgas fremgår af DCC Energis hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DCC Energi. DCC Energi kan foretage prisændringer herunder ændringer i gasprisstrukturen. Ændringerne varsles i overensstemmelse med gældende lovgivning og som udgangspunkt med et varsel på 15 arbejdsdage via DCC Energis hjemmeside brev, e- mail eller på anden hensigtsmæssig måde. På aconto opkrævninger fra DCC Energi er forfaldsdato oplyst. Med mindre andet er aftalt benyttes fakturadato + 10 dage. Ved for sen betaling opkræver DCC Energi rykkergebyr samt morarenter efter renteloven. Kunden skal betale omkostninger til eventuel inddrivelse af restancer, herunder retslig inkasso. 5. Misligholdelse Hvis kunden eller DCC Energi misligholder sine forpligtelser i henhold til leveringaftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen. Selvom DCC Energi afbryder kundeforholdet, fjerner det ikke kundens pligt til at betale udestående fordringer. Ophævelse af aftalen kan medføre afbrydelse af naturgasforsyningen, hvis kunden står uden gasleverandør. Ved dødsfald, anmeldelse af rekonstruktion, begæring om konkurs eller gældssanering skal DCC Energi underrettes. DCC Energi kan i disse tilfælde kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen. 6. Løbetid, ophør og overdragelse Aftalen løber fra den dato, som fremgår af kundens leveringsaftale med DCC Energi. Fremgår dato ikke af aftalen, træder aftalen i kraft fra det tidspunkt, hvor kunden begynder at aftage naturgas. Er der ikke fastsat en tidsbegrænsning for leverancen i aftalen, løber aftalen indtil videre. Kunden kan opsige aftalen i henhold til, hvad der aftalt i leveringsaftalen. Hvis kunden flytter adresse, fortsætter leveringsaftalen på den nye adresse. Meddelelse om flytning, dato for flytning, kundens nye adresse samt aflæsning af måleren skal gives skriftligt til DCC Energi senest på fraflytningsdagen. Flytter kunden til en adresse, hvor der ikke er indlagt naturgas, ophører aftalen på fraflytningsdagen. Er der ikke oplyst målerstand i flyttemeddelelsen, indhentes den af kundens Distributionsselskab, og kunden pålægges i den forbindelse et gebyr på 800 kr. inkl. moms. Kunden kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til leveringsaftalen til tredjemand, hvis DCC Energi giver skriftligt samtykke. DCC Energi kan uden kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller Side 2 af 5

3 interesseforbundet selskab i Europa som led i en hel- eller delvis overdragelse af aktiver og passiver til tredjemand. 7. Ansvar og force majeure DCC Energi og kunden er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i disse handelsbetingelser eller i en skriftlig aftale mellem parterne. DCC Energi er dog ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kunden måtte lide, med mindre DCC Energi har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. DCC Energi kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure, f.eks. ildebrand, lynnedslag, oversvømmelser, krig, hærværk, strejke og lockout uanset om DCC Energi selv er part i konflikten. Force Majeure opstået hos distributionsselskabet og/eller i lager-/transmissionsnettet anses også for force majeure hos DCC Energi. 8. Personoplysninger Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer DCC Energi oplysninger om kunden. Såfremt det er nødvendigt for at kunne varetage naturgasleverancen, kan DCC Energi videregive disse oplysninger til andre. Kunden kan ved at skrive til DCC Energi få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget. DCC Energi kan kræve et gebyr for at give et skriftligt svar. 9. Klager Klager og krav, som kunden måtte have i forbindelse med DCC Energis overholdelse af leveringsaftalen, behandles af DCC Energis Kundeservice. Hvis kunden ikke er tilfreds med DCC Energis behandling af og aktion på klagen, kan kunden klage skriftligt til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Ikrafttrædelse DCC Energis handelsbetingelser træder i kraft den 10. januar 2014 og erstatter tidligere handelsbetingelser. Væsentlige ændringer varsles via DCC Energis hjemmeside. Opdaterede og gældende handelsbetingelser vil altid være tilgængelige på DCC Energis hjemmeside. 11. Kundeservice Alle henvendelser til DCC Energi kan ske til: DCC Energi, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum. Telefon , Side 3 af 5

4 Definitioner Aftagenummer: Det unikke nummer, som står på naturgasmåleren der, hvor gassen leveres ind på forbrugsadressen. Aftale: Kundens skriftlige accept af Leveringsaftale på køb af naturgas. Arbejdsdag: Mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, Kristi himmelfartsdag og efterfølgende fredag samt Grundlovsdag. Dag: Kalenderdag. Distribution/Distributionsselskab: Det selskab, som ejer og vedligeholder naturgasledningsnettet frem til Kundens aftagepunkt inkl. naturgasmåler gasnettets biveje. Det er Distributionsselskabet, som er ansvarlig for at opkræve afgifter (herunder naturgasafgift, CO2 afgift og NOx afgift) samt betaling for distribution i rørledningen ud til Kundens installationsadresse. Force majeure: Alle forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig, brand, lynnedslag, nedbrud, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Gasdøgn: En periode, som løber fra og med kl på en dag til kl den efterfølgende dag. I forbindelse med overgangen til sommertid om foråret henholdsvis til vintertid om efteråret består Gasdøgnet af 23 timer henholdsvis 25 timer. Gasreglementet: I Gasreglementet findes en række gældende tekniske forskrifter for gasinstallationer og gasudstyr find flere informationer på Installationsadresse:Kundens adresse, hvor det fysiske aftagepunkt forefindes. Kunde: Den person i en privat husstand, som har indgået aftalen om levering af naturgas. Eller den person i en virksomhed, som på vegne af virksomheden har indgået aftalen om levering af naturgas. Lageromkostninger: Der findes to naturgaslagre i Danmark et i Stenlille på Sjælland og et i Lille Torup i Nordjylland. Disse lagre agerer som buffer for at sikre forbrugerne, at der altid er naturgas i rørene. Lageromkostninger fastsættes af lagerselskaberne. Omkostninger til lager opkræves af gasleverandøren på vegne af lagerselskaberne. Side 4 af 5

5 Leverandør: DCC Energi,som har ansvaret for at indkøbe og levere naturgas til et aftalt aftagepunkt, omfattende aftale om mængde, pris og leveringsperiode. Leverandørskifte: Skift fra én leverandør til en anden leverandør af naturgas til et aftagepunkt. Leveringsperiode start: Den dag DCC Energi starter levering af naturgas til Kunden. Leveringsperiode slut: Den dag DCC Energi stopper med levering af naturgas. Ved variabel prisaftale vil leveringsperioden fortsætte, indtil aftalen opsiges af en af parterne. Normalforbrug: Den mængde gas som den individuelle kunde er nomineret til at aftage i løbet af et varmeår. Forudsætninger for fastsættelse af normalforbrug er blandt andet antal kvadratmeter, som skal opvarmes, samt eventuelt antal personer i husstanden, boligens isoleringsstand osv. Måler (aftagepunkt): Den fysiske naturgasmåler, som er installeret pr. aftagepunkt. Denne måler tilhører Distributionsselskabet. Produkt (prisaftale): Kundens valgte måde at købe naturgas på hos DCC Energi. Transmissionsomkostninger: Fast omkostning til transmission af naturgas i gasnettets primære rørledninger gasnettets motorveje. Satser på transmission fastsættes af det statsejede selskab Energinet.dk. Omkostningen til transmission opkræves af gasleverandøren på vegne af Energinet.dk Variabel pris: Pris, som ændrer sig hver måned i takt med markedsprisen på naturgas. Prisen fastsættes månedligt bagudrettet på baggrund af noteringerne på den nordiske gasbørs Nord Pool. Varsel ved normalt leverandørskifte: Den tid, der kræves for at kunne skifte mellem gasleverandører. Normalt leverandørskiftevarsel er ca. 20 dage. Eksempel: Ved indgåelse af aftale om levering af naturgas den 26. august 2013, kan DCC Energi påbegynde levering af naturgas fra den 20. september Side 5 af 5

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere