Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af Casi Technology A/S (i det følgende benævnt Casi). Købelovens regler er gældende med mindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af disse salgsog leveringsbetingelser. 1.2 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne og egenskaber i øvrigt, der er anført i kataloger, prislister mm. Er vejledende. 2. Priser 2.1 Alle opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre statsafgifter. Med mindre anden regulering er aftalt, tages forbehold for ændringer i valutakurser samt eventuelle statslige indgreb som Casi ikke har indflydelse på. 2.2 Tilbud fra Casi er gældende i 60 dage fra datering, med mindre andet er nævnt i 2.3 Serviceydelser, varme- og vandregnskabsservice og vedligeholdelsesservice prisreguleres som udgangspunkt en gang årligt pr. 1. april 2.4 Ved levering af energimålere og/eller brugsvandsmålere er prisen for VVSog/eller el-arbejde ikke medregnet, med mindre dette fremgår af Såfremt prisen for disse ikke er omfattet af tilbuddet, vil dette arbejde blive faktureret særskilt. Prisen for montage og service af fordelingsmålere omfatter 1 besøg efter advisering. Såfremt det er nødvendigt med flere besøg, betales dette særskilt. 2.5 Prisen for levering af varmefordelingsmålere fremgår af tilbuddet- og/eller ordrebekræftelsen. Antallet af fordelingsmålere er ved ordreafgivelsen alene vejledende, baseret på det antal radiatorer der er anslået ved ordreafgivelsen. Det faktiske antal leverede målere faktureres. 2.6 Ved aftale om installation af vand og/eller varmeenergimålere, kan den endelige pris afvige fra den aftalte pris, som følge af en ændring i antallet af målere eller arbejdets beskaffenhed i øvrigt. 2.7 Prisen for udarbejdelse af en regnskabsservice fremgår særskilt af tilbuddet og er afhængig af hvilken service, der er aftalt. 2.8 Prisen vil ændres såfremt det faktisk leverede antal målere, antallet af forbrugssteder eller lejemål viser sig at være anderledes end forudsat. 2.9 Med mindre andet er aftalt betales service og vedligehold af målersystemet særskilt. 3. Levering 3.1 Leveringstider for produkter og fordelingssystemer aftales fra sag til sag. 4. Levering 4.1 Produkter leveres ab lager. 4.2 Levering af varmefordelingsmålere omfatter ikke levering af fordelingsmålere til registrering af fællesarealer, med mindre dette fremgår specifikt af 4.3 Omhandler leverancen installation af varmeenergimålere/vandmålere, som skal indgå i et fordelingssystem, udfører Casi mod særskilt betaling, en plombering af målerne, registrering af målernes nummer og placering i bygningen. 4.4 Er det aftalt, at Casi udfører VVS og/eller elinstallationen, vil dette arbejde altid blive udført som en underleverance af en autoriseret installatør. I forbindelse med udførsel af VVS og/eller el arbejde tages forbehold i henhold til VVS og EL branchens standardforbehold.

2 4.5 Arbejdet udføres i henhold til Qundis installationsvejledninger. 4.6 Varmefordelingsmålere leveres frit på den aftalte anlægsadresse i Danmark. 4.7 Levering af målere omfatter ikke bortskaffelse af eksisterende målere. Bortskaffelsen faktureres særskilt, med mindre andet fremgår specifikt af 5. Ejendomsforbehold 5.1 Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Casi, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er skadesløst indbetalt. 5.2 Så længe ejendomsforbeholdet består, er køber uberettiget til uden Casi s samtykke at sælge, pantsætte eller på anden måde at disponere over det leverede. 5.3 Er der indgået aftale om leje af forbrugsmålerne, forbliver målerne Casi s ejendom i hele aftaleperioden. Aftale om leje er uopsigelig i 10 år efter aftalens indgåelse, hvorefter opsigelse kan ske med 3 måneders varsel til varmeregnskabsårets udløb. Ved ophør før aftalens udløb og ved ejerskifte, både ved frasalg af ejendommen og ved salg af selskabet, skal restbeløbet af målernes værdi indfries. Såfremt en ny ejer ønsker at indtræde i aftalen, kan dette ske mod Casi s skriftlige godkendelse. 5.4 Køber er fra leveringen indtil ejendomsrettens endelige overgang pligtig til at holde det leverede forsikret mod skader, tyveri, hærværk, bortkomst under transport etc. Til en værdi mindst svarende til Casi s tilgodehavende. 6. Betaling 6.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er fastsat i 6.2 Casi er berettiget til ved udgangen af en kalendermåned, eller ved 25, 50, 75 og 100 % færdiggjort arbejde, at fakturere produkter samt det faktisk udførte arbejde. 6.3 Ved forsinket betaling betales renter fra forfaldsdato p.t. 1,5 % pr. måned, dog minimum 50,00 kr. 6.4 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for krav, der ikke vedrører den pågældende faktura. 7. Reklamation, mangler m.v. 7.1 Indsigelse om mangler ved levering skal ske straks efter produkternes modtagelse. 7.2 Reklamation over mangler/fejl skal gøres umiddelbart efter, at manglen er eller burde være konstateret. Alle reklamationer skal foretages skriftligt til Casi. 8. Garanti, ansvar 8.1 Casi s produkter leveres, med mindre andet er aftalt, med 24 måneders garanti, inden for hvilken periode de mangelfulde, returnerede produkter repareres, ombyttes eller krediteres efter Casi s valg. 8.2 Garantien dækker alle fabrikations-eller materialefejl, der konstateres og skriftligt påtales inden for garantiperioden. 8.3 Garantien bortfalder, hvis produkterne anvendes til formål, de ikke er beregnet til, eller såfremt de monteres og anvendes i strid med den af Casi givne vejledning. 8.4 Garantiperioden regnes fra den sidste dag i den måned, produktet er leveret. 8.5 Produkter, som ønskes repareret eller udskiftet under garantien, indsendes for købers regning og risiko til Casi med angivelse af årsagen til, at produktet indsendes. Returnerede produkter skal være fri for uvedkommende tilbehør. 8.6 Casi er ikke ansvarlig for omkostninger som følge af montage eller demontage af produkter og hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab,

3 herunder tab, der skyldes urigtige registrering af ydelser. 8.7 Ved aftale om udskiftning af gamle varmefordelingsmålere og/eller vandmålere kan der opstå skader eller utætheder på radiatorer eller rør. Sådanne skader eller utætheder dækkes ikke af Casi. Eventuel pletmaling hvor den gamle varmefordelingsmåler har været placeret dækkes heller ikke af Casi. 8.8 Hvis rør, haner, toiletter eller målere tilstopper som følge af, at der har været lukket for vandet, kan dette medføre arbejde som skal udføres af VVSinstallatør. Udgifter hertil dækkes ikke af Casi. 9. Produktansvar 9.1 Skader på personer eller ejendom, som omfattes af den til enhver tid gældende lov om produktansvar, er Casi kun ansvarlig for ifølge produktansvarslovens regler. 9.2 Produktansvaret omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab, dagbøder, andre indirekte tab eller tab der skyldes urigtig registrering af ydelser. 10. Returnering 10.1 Returnering kan kun finde sted efter skriftlig aftale med Casi i hvert enkelt tilfælde, og kun være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilket ordrenummer opgives Returnering sker for afsenderens regning og risiko. For produkter der returneres beregnes et administrationsfradrag i prisen Produkter til fakturaværdi under 500 kr. ekskl. moms tages ikke retur. 11. Force majeure mv Casi er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Casi ikke er herre over, såsom: Sammenbrud af produktionsapparat, brand, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel eller drivkraft, valuta- og handelsrestriktioner og indgreb fra offentlige myndigheder. Vilkår og priser for udarbejdelse og levering af fordelingsregnskaber. 1. Casi regnskabsservice omfatter følgende: 1.1 En årlig aflæsning af fordelingssystemets målere. Ejendommen besøges 2 gange efter advisering. 1.2 I forbindelse med årsaflæsning af målere uden radio foretages visuel kontrol af målere og med mindre andet er aftalt, udskiftes eventuelle defekte eller manglende fordelingsmålere og faktureres særskilt. 1.3 Til brug for regnskabsudarbejdelsen fremsender Casi en formular, hvor fyringsudgifterne skal påføres samt en liste, hvor beboernes á conto indbetalinger skal påføres. Á conto listen kan efter aftale sendes til Casi på elektronisk medie eller i andet, i forvejen aftalt, format. 1.4 På basis af de til Casi oplyste udgifter og de af Casi foretagne aflæsninger udarbejdes et fordelingsregnskab, herunder såvel en fordelingsoversigt i 2 eksemplarer, som særskilte opgørelser til hver enkelt bruger visende den enkelte brugers regning med oplysninger om forbrug, samt om eftereller tilbagebetaling. Hvis enkelte brugere ikke giver Casi adgang til at foretage aflæsningen, vil forbruget blive skønnet.

4 1.5 Forudsat at Casi orienteres herom, foretages der aflæsning af målere i forbindelse med fra- og tilflytning. Aflæses målerne ikke fordeles årsforbruget efter graddage og foreløbige afregninger kan udfærdiges. Der opkræves et selvstændigt gebyr for alle flytteaflæsninger. 1.6 Efter aftale kan der foretages beregning af moms, energi og andre afgifter for momsregistret virksomheder, ligesom der med respekt for lejelovens bestemmelser kan ske fordeling af andre udgifter. 1.7 Data kan leveres i elektronisk form. 1.8 Kontrolmanual for fordelingsmålere udfærdiges normalt i forbindelse med installation af målere i samtlige lejemål. Den første kontrolmanual vil normalt blive leveret i forbindelse med fordelingsregnskabet. Drift og vedligeholdelse af kontrolmanualen er indeholdt i regnskabsydelsen. 2. Vandspildskontrol (tilvalgsydelse) omfatter: 2.1 Kontrol af dryppende eller løbende vandhaner og cisterner. 2.2 Udarbejdelse af rapport om, hvor der er konstateret dryppende eller løbende haner. 2.3 Vandspildskontrol kan efter aftale udføres enten samtidigt med aflæsningen af målere til varme-/vandregnskabet eller som en ad-hoc opgave, og faktureres enten særskilt eller i forbindelse med fordelingsregnskabet. 3. Andet 3.1 Ydelser der ikke er omfattet i ovestående punkter 1-2, herunder omkodning af energimålere eller elektroniske vandmålere og udskiftning af batteri, faktureres enten efter medgået tid inklusive kørsel eller efter fast, aftalt pris. 3.2 Hvis ændringer af skæringsdato for et fordelingsregnskab kræver omkodning af målere, vil omkostninger til omkodning af målerne blive faktureret enten efter medgået tid inklusive kørsel eller efter fast, aftalt pris. 4. Mangler, reklamation og ansvar 4.1 Indsigelser om mangler ved det leverede skal ske skriftligt umiddelbart efter, at manglen er eller burde være konstateret. 4.2 Casi er ikke ansvarlig for kundens følgetab eller anden indirekte tab som følge af fejl eller mangler i det leverede og eventuelt erstatningsansvar over for kunden er begrænset til et beløb svarende til regnskabshonoraret det pågældende år. 5. Force majeure m.v. 5.1 Casi er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Casi ikke er herre over, såsom: Sammenbrud af produktionsapparat, brand, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, strejker, lockout, manglende eller mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel eller drivkraft, valuta- og handelsrestriktioner og indgreb fra offentlige myndigheder. 6. Priser og betaling 6.1 Opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre statsafgifter. 6.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er aftalt. 6.3 Ved forsinket betaling betales renter fra forfaldsdato p.t. 1,5% pr. måned, dog minimum 50,00 kr. 6.4 Casi er berettiget til at beregne sig et gebyr, hvis der ikke trods forudgående aftale herom gives adgang for montage eller aflæsning.

5 7. Varighed og opsigelse 7.1 Med mindre andet er aftalt, løber aftaler om regnskabsservice eller tilvalgsydelser i minimum 2 regnskabsperioder og indtil den/de skriftligt opsiges. 7.2 Med mindre andet er aftalt, kan regnskabsservice opsiges med et varsel på 6 måneder til næste regnskabsperiodes begyndelse.

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere