Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi"

Transkript

1 854 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 KORRESPONDANCE: Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicin, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. ANTAGET: 29. maj 2013 PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 5. august 2013 INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Karasek RA, Theorell T, Schwartz JE et al. Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the US Health Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES). Am J Pub Health 1988;78: Siegrist J, Starke D, Chandola T et al. The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med 2004;58: Kivimaki M, Ferrie JE, Brunner E et al. Justice at work and reduced risk of coronary heart disease among employees: the Whitehall II Study. Arch Intern Med 2005;24: Niedhammer I, David S, Degioanni S. Association between workplace bullying and depressive symptoms in the French working population. J Psychosom Res 2006;61: Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Monika Afzali 1, Tejs Jansen 2, Karen Skjelsager 3, Lars Rasmussen 1, Jørgen Dahl 1 & Ann M. Møller 4 UDVIKLINGS- ARTIKEL 1) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 2) Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet 3) Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus 4) Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Forskningstræning i speciallægeuddannelsen blev obligatorisk i 2004 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning»den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen«. Forskningstræningsmodulet bygger på, at»en speciallæge bør besidde kompetence til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciales videns- og færdighedsfelt, specielt med henblik på forskningsresultaternes kliniske anvendelse«[1]. I denne artikel beskrives opbygning og erfaringer med forskningstræningsmodulet inden for anæstesiologi i Region Øst. Derudover har vi søgt at belyse kursisternes udbytte og vurdering af forskningstræningsmodulet med et spørgeskema. METODE Da forskningstræningsmodulet blev indført i speciallægeuddannelsen, blev der i Region Øst nedsat en styregruppe inden for anæstesiologi til at håndtere dette nye tiltag. Styregruppen består af den postgraduate lektor, kliniske forskningslektorer og professorer samt en repræsentant for de uddannelsessøgende læger. Styregruppen har udarbejdet nedenstående model, som løbende er blevet tilpasset. Den 29. august 2012 udsendte vi et spørgeskema om forskningstræningsmodulet til de kursister, der deltog i forskningstræningen i perioden juni 2008-marts Der indgik bl.a. spørgsmål om vejledningens kvalitet og udbyttet af forskningstræningens enkelte moduler. Vi bad kursisterne vurdere modulerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var bedst. Derudover spurgte vi om, hvorvidt projektet var blevet præsenteret og/eller publiceret. Efter op til fem rykkere lukkede vi for besvarelserne den 3. december OPBYGNING Modulet består af 20 dage fordelt på ni kursusdage, ti dages projektarbejde og en dag til præsentation. Styregruppen har søgt at placere de forskellige elementer, så de er jævnt fordelt over hele hoveduddannelsesperioden. Kickstartdagen Den første kursusdag er specialespecifik og er en introduktion til det efterfølgende forløb. Dagen bruges til at beskrive indholdet af forskningstræningselementet og de specialespecifikke kurser samt præsentere de godkendte vejledere og give kursisterne mulighed for at drøfte deres projekter med kursuslederne. Tværfagligt basiskursus Basiskursus på tre dage afholdes af Københavns Universitet. Dette er obligatorisk for alle læger i hoveduddannelse. Der fokuseres på at lære at stille kliniske spørgsmål, søge viden herom især i medicinske databaser, fortolke videnskabelig litteratur kritisk og vurdere implementerbarheden heraf.

2 Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 VIDENSKAB 855 De specialespecifikke kurser I det anæstesiologiske speciale kan kursisterne vælge mellem tre forskellige kurser, alle af tre dages varighed. Det kliniske studie Dette beskæftiger sig med metodologi, opnåelse af nødvendige tilladelser, dataindsamling og -opbevaring. Desuden indgår kendskab til målemetoder samt dataanalyse og præsentation. Undervisningen er baseret på gruppearbejde, og kursisterne opfordres til at inddrage egne projekter. Det systematiske review Dette kursus giver en introduktion til opbygningen af det systematiske review. Kurset er opbygget med en blanding af diskussion i plenum, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der lægges vægt på at udarbejde en søgestrategi, kritisk evaluere såvel originalartikler som systematiske review og diskutere implementering. Kvalitative metoder og spørgeskema Dette kursus giver deltagerne indblik i den kvalitative forskningsmetode og brugen af spørgeskema i forskningsprocessen. Kurset er ligesom de øvrige opbygget med stor interaktivitet og fokus på eget projekt. Praktisk udførelse af eget projekt Det praktiske projekt skal om muligt kunne udføres på de ti dage, der er afsat i løbet af den fireårige speciallægeuddannelse, hvilket sætter væsentlige begrænsninger for projektets størrelse. Præsentationsteknik På dette kursus, der ligger sent i kursusrækken, introduceres den uddannelsessøgende for såvel skriftlig som mundtlig præsentation. De forskellige former for præsentation trænes, og de uddannelsessøgende får personlig feedback. Præsentationsdagen Forskningstræningsmodulet afsluttes med en præsentationsdag, hvor den uddannelsessøgende præsenterer sit projekt for de øvrige på holdet, vejlederne og et panel af erfarne anæstesiologiske forskere, der giver specifik feedback på projektet. Præsentationsdagen, der afholdes en gang hvert halve år, er åben for alle interesserede. VEJLEDNING Styregruppen har efter opslag i det videnskabelige selskab godkendt vejlederne, som har dokumenteret væsentlige forskningsmæssige kvalifikationer. Det er dog muligt tidligt i forløbet at få en anden vejleder, hvis denne godkendes af styregruppen. Tanken er, at vejlederen skal være med i hele forløbet fra idé til præsentation og meget gerne også på præsentationsdagen. På initiativ af styregruppen er der for forskningstræningsmodulet udarbejdet en håndbog, der fungerer som støtte for de uddannelsessøgende og vejlederne [1], og her kan de uddannelsessøgende også tilmelde sig kurser. DISPENSATION Dispensation for hele forskningstræningselementet gives til uddannelsessøgende, der inden start eller i løbet af hoveduddannelsen forsvarer en ph.d.- af hand ling eller en disputats. Styregruppen tager stilling til ansøgninger om dispensation for den praktiske del, og denne opnås i reglen, hvis den uddannelsessøgende læge inden for de seneste fem år eller i løbet af hoveduddannelsesforløbet har publiceret en artikel som førsteforfatter i et tidsskrift med peer review. RESULTATER I alt har otte hold (to hold årligt) afsluttet forskningstræningsmodulet i anæstesiologi i Region Øst. Der Forskningstræning på Dansk Institut for Medicinsk Simulation.

3 856 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 TABEL 1 Samlet emneoversigt for otte holds forskningstræning, juni 2008 marts Måling af blodflow og hjernens metabolisme under anæstesi med S-ketamin Hypoglykæmi og insulinterapi hos den intensive patient et kvalitetssikringsprojekt Increased L-lactate in the rectal lumen in patients with septic shock is related to shock severity Thoraximpedansmåling under hyperbar oxygenbehandling Giver virtuel luftvejssimulator uøvede læger tilstrækkelige færdigheder i fiberoptisk intubation? Vurdering af konsekvenser af lukning af et lille sygehus med akut medicinsk funktion Hvilke patienter indlægges ikke efter vurdering og behandling af lægeambulance? Dynamiske aspekter af muskel- og hjerneoxygenering under induktion af generel anæstesi Et retrospektivt studie af mislykkede ekstubationer på Afdeling 4131, Rigshospitalet Optimal perioperativ ekg-monitorering af myokardiel iskæmi hos risikopatienter til større nonkardiel kirurgi Livskvaliteten efter udskrivelse blandt do-not-intubate-patienter behandlet med noninvasiv ventilation på intensiv afdeling Sammenligning af anæstesier, hvor luftvejshåndtering foretages ved hhv. intubation og anlæggelse af ProSeal Larynx-maske til ASA 1- og ASA 2-patienter, der skal have foretaget lumbal rygkirurgi i bugleje Mortalitet for patienter flyttet fra intensiv afdeling på grund af utilstrækkelig kapacitet Prototype vs. Macintosh kan intubationsprocessen forbedres? Ultrasonisk blokskole Intravenous access in the emergency patient GLP-1 hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling; glykæmisk, metabolisk, hormonel og antiinflammatorisk betydning Har underkapacitet på intensiv afdeling ved udskrivelse indflydelse på 30-dagesmortaliteten? Vejledning i ultralydvejledt scalenerblok Voluntary respiratory control and cerebral blood flow velocity upon ice-water immersion Virkningsvarighed af suxamethon 1 mg/kg for patienter med forskellige genetiske plasmakolinesterasevarianter Anæstesiologisk håndtering af fede fødende Forøget læringspotentiale for 9. semester-studerende Resurseforbrug ved anvendelse af fleksible optiske skoper til trakealintubation flergangsudstyr versus engangsudstyr Fører anlæggelse af centrale blokader på inficerede/septiske patienter til højere forekomst af infektiøse komplikationer i centralnervesystemet? Neuromuscular blocking agent vs. avoidance of neuromuscular blocking agents for the facilitation of tracheal intubation Sikring af hæmodynamik under skulderartroskopi Modtagelse og behandling af tilskadekomne eller akut syge børn: er forældrenes tilstedeværelse hensigtsmæssig? Difficult airway and perioperative respiratory complications in the obese child Lung recruitment affects frontal lobe oxygenation related to a decrease in cardiac output after on-pump cardiac surgery Fluid resuscitation in multitrauma patients prior to and during intensive care admission Pulskonturderiveret cardiac output ved kronisk hæmodialyse Inhaleret sevofluran versus i.v.-anæstesi til crash induction hos den ikkefastende patient et Cochranereview Sammenligning af hvileenergibehov hos patienter med sepsis eller svær sepsis og septisk shock et pilotstudie Do shock patients in the general ICU fulfil the prerequisites for the diagnostic tests of hypovolaemia? Er larynxmasken et sikkert og effektivt alternativ til intubation ved planlagte laparoskopiske kolecystektomier? Effekten af ultralydvejledt perifer nerveblokade til ingvinalherniotomier hos voksne Cricoideatryk a.m. Sellick ved akut anæstesiindledning Comparison of the GlideScope video laryngoscope and the Macintosh direct laryngoscope for tracheal intubation of morbidly obese patients. A randomised clinical trial A human simulated overdose study of the effects of home therapies on the pharmacokinetics of liquid paracetamol poisoning Kvalitativ undersøgelse af respiratorpatienters problemer i de første måneder efter udskrivelse Ultralydvejledte perifere nerveblokader Temporal comparison of ultrasound vs. auscultation and capnography in verification of endotracheal tube placement Intraossøs karadgang hos voksne Effekten af rekombinant human erytropoietin (rhepo) på raske forsøgspersoners maksimale iltoptagelse samt submaksimale udholdenhed Måling af intraabdominalt tryk og abdominalt kompartmentsyndrom på kirurgiske og intensive terapiafdelinger Hvordan alarmeres præhospitalt hjertestop? Simulationsbaseret teamtræning af akutte pædiatriske scenarier har også effekt i andre kliniske sammenhænge Propofolinduceret perifer vasodilatation undersøgt med infrarød termografi Mekaniske hjælpemidler ved hjertestop protokol til litteraturgennemgang (review) Er der forskel i arbejdsglæde mellem lægegruppen og anæstesisygeplejegruppen, og er der forskel i arbejdsglæde mellem lægegruppen og intensivsygeplejegruppen på Anæstesiologisk Afdeling, Sygehus Nord, Roskilde Revideret 28. marts 2012 af Belinda Ierst, Forskningsenheden, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital

4 Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 VIDENSKAB 857 TABEL 2 Resultater af spørgeskema. Svar, % Skalabesvarelse 1-5, hvor 5 er bedst, n (%) god/ja middel/ ingen ændring dårlig/nej Deltog ikke, n (%) Spørgsmål omkring selv forskningstræningen Tiden brugt på forskningstræningen står mål med udbyttet 44 Irrelevant 56 Kvaliteten af modtaget vejledning Øget kompetence til at opsøge og kritisk 59 Irrelevant 41 vurdere forskningsresultater Interessen for forskning er øget sfa. kurset Spørgsmål omkring udbyttet af de enkelte kursusdele Forskningstræningen generelt (n = 42) 1 (2) 6 (14) 17 (41) 13 (31) 5 (12) 0 KICK-start kursus (n = 40) 9 (22) 10 (25) 11 (27) 7 (18) 3 (8) 3 (7) Udbytte af grundkursus (n = 43) 9 (21) 11 (26) 13 (30) 8 (19) 2 (4) 0 Den kliniske undersøgelse (n = 24) 0 3 (13) 12 (50) 7 (29) 2 (8) 17 (42) 0 1 (3) 13 (45) 13 (45) 2 (7) 14 (33)»Det systematiske review«(n = 29) 0 3 (13) 7 (29) 9 (37) 5 (21) 17 (42)»Kvalitative metoder«(n = 24) 0 3 (9) 9 (26) 14 (41) 8 (24) 8 (19)»Kursus i præsentationsteknik«(n = 34) Seminardag/vejlederdag (n = 33) 2 (6) 6 (18) 14 (43) 8 (24) 3 (9) 10 (23) Fremlæggelse af projektet (n = 42) 0 6 (14) 10 (24) 15 (36) 11 (26) 1 (2) har været afholdt otte præsentationsdage, og i alt 56 kursister har præsenteret deres projekt. Alle præsenterede projekter er blevet godkendt, og alle har opnået speciallægeanerkendelse, men to blev forsinket i et halvt år, idet de ikke havde gennemført forskningstræningselementet, da deres øvrige uddannelse var afsluttet. De hidtil gennemførte projekter har været af meget forskelligartet natur og udført med forskellige forskningsmetoder (Tabel 1, som kan ses på Ugeskriftet.dk i tilknytning til artiklen). Enkelte har valgt at skrive en protokol til et større projekt, man senere vil gennemføre, og dette godkendes også som forskningstræningsprojekt. Spørgeskemaet sendte vi til alle 56 kursister og fik svar fra 43, dvs. en svarprocent på 76,8. I alt 59% mente, at deres kompetencer til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater var øget, og hos 30% var forskningsinteressen steget. Dog syntes 56% ikke, at tiden brugt på forskningstræningen stod mål med udbyttet (Tabel 2 og Tabel 1). Det bedst vurderede kursus var»fremlæggelse af projektet«, mens»kick-start«fik den laveste vurdering (Tabel 2). Efterfølgende gav forskningstræningen i 19% af tilfældene anledning til ændringer i klinisk praksis (ny instruks etc.), og 40% præsenterede deres projekt som poster eller foredrag andetsteds, bl.a. til videnskabelige årsmøder (n = 6) og på internationale konferencer (n = 3). Seksten kursister angav, at deres projekt var blevet publiceret, og 11 angav en reference. Efter søgning på PubMed fandtes 14 publikationer heraf var én af artiklerne fra en kursist, der ikke havde besvaret spørgeskemaet. DISKUSSION Arbejdet med at opbygge forskningstræningsmodulet i anæstesiologi har været en dynamisk proces, hvor styregruppen har søgt at tilpasse modulet til den feedback, der er modtaget fra undervisere og uddannelsessøgende, men også med hensyntagen til praktiske forhold, således som placeringen af andre obligatoriske kurser, placeringen af uddannelsens moduler på forskellige afdelinger etc. Styregruppen sikrede, at kursisten havde en vejleder med relevante kompetencer, og at kursistens projektidé blev godkendt inden projektets start. Det endelige projekt blev fremlagt og godkendt som afslutning på forskningstræningen. Resultaterne af spørgeskemaet viser en rimelig grad af tilfredshed med forskningstræningsmodulet. Kursisterne var i særdeleshed positive over for fremlæggelsesdagen, hvilket kan hænge sammen med den tilbagemelding, de får fra panelet af undervisere og de andre kursister. Det er positivt, at 25% af kursisterne efterfølgende har publiceret deres projekt.

5 858 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 Kursister, der ikke har besvaret spørgeskemaet, kan muligvis have haft en negativ oplevelse af forløbet, og dette kan medføre en for positiv vurdering i vores undersøgelse. Desuden kan det være svært at huske præcist flere år tilbage, hvilken oplevelse man havde af modulet. Fremadrettet har styregruppen besluttet at bibeholde kickstartdagen, selvom den fik en lav vurdering, idet flere af de uddannelsessøgende er blevet opmærksomme på, at de skal i gang med forskningstræningselementet tidligt i deres uddannelse, for at det ikke ender med at være en hindring for at afslutte deres speciallægeuddannelse til tiden. Den teoretiske del af forskningstræningen bliver ændret i 2013, så alle nu ud over grundmodulet på Københavns Universitet får et todageskursus i introduktion til anæstesiologisk forskning. De tre specialespecifikke kurser er samtidig blevet reduceret fra tre til to dage. KORRESPONDANCE: Ann M. Møller, Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. ANTAGET: 14. maj 2013 PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 22. juli 2013 INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Den obligatorisk forskningstræning i speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen (18. dec 2012). 2. Håndbog for forskningstræning. Region Hovedstaden. rdonlyres/26028c39-f683-45b9-bb75-083f49b10082/0/forskningstraeninghaandbogforvejlederejuni2010.pdf (18. dec 2012). Monitorering og reversering af perorale antikoagulantia Stine Borch Thorup 1, Steen Elkjær Husted 2 & Marianne Lauridsen Vang 1 STATUSARTIKEL 1) Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers 2) Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning Ugeskr Læger 2014;176:V Godkendelsen af de nye perorale antikoagulantia, dabigatranetexilat, rivaroxaban og apixaban markerer en ny æra i antikoagulans (AK)-behandling. Alle tre farmaka er godkendt til forebyggelse af tromboemboli i forbindelse med knæ- og hoftealloplastik samt forebyggelse af tromboemboli hos patienter med nonvalvulær atrieflimren. Rivaroxaban er godkendt til behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Dermed udfordrer de nye perorale antikoagulantia det behandlingsmonopol, som K-vitaminantagonisterne (VKA) warfarin og phenprocoumon har haft i årtier. De nye perorale antikoagulantia virker på et enkelt trin i koagulationskaskaden i modsætning til VKA, der virker på alle de K-vitaminafhængige koagulationsfaktorer II, VII, IX og X ved at hæmme regenerering af K-vitamin (Figur 1). Dabigatranetexilat giver en direkte, reversibel hæmning af både fibrinbundet og frit trombin (faktor IIa) og hæmmer derved omdannelsen af fibrinogen til fibrin og hæmmer trombinafhængig trombocytaggregation [1]. Halveringstiden er timer hos raske mænd [2]. Elimination er for 80% vedkommende uomdannet gennem nyrerne, hvorfor dabigatran er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min), og dosis skal generelt reduceres hos patienter med nedsat kreatinin-clearance [1] (Tabel 1). Rivaroxaban og apixaban er begge reversible, direkte faktor Xa-hæmmere. Faktor Xa katalyserer omdannelsen af protrombin til trombin og er samlingsstedet for den interne og eksterne koagulationsvej. Halveringstiden er henholdsvis 7-11 timer og ca. 12 timer [3, 4]. Den renale udskillelse af uomdannet stof er væsentlig mindre for både rivaroxaban og apixaban end for dabigatran (Tabel 1). Med et bredt terapeutisk vindue er der ikke behov for regelmæssig blodprøvemonitorering af de nye perorale antikoagulantia, som det kendes fra VKA. Dabigatran og rivaroxaban er i store kliniske undersøgelser fundet at være ligeværdige med VKA som tromboembo- FAKTABOKS De nye perorale antikoagulantia, dabigatranetexilat, rivaroxaban og apixaban, er fundet ligeværdige med K-vitaminantagonister til forebyggelse af tromboemboli. Ingen af de alment tilgængelige koagulationstest kan bruges til måling af eksponeringsgraden for de nye perorale antikoagulantia, som det kendes med INR til monitorering af K-vitaminantagonist. Til reversering af K-vitaminantagonist anbefales K-vitamin, friskfrosset plasma og prothrombin complex concentrate (PCC). Der findes ingen specifikke midler til reversering af dabigatran, rivaroxaban og apixaban, men friskfrosset plasma og PCC kan anvendes.

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer.

Kursus i klinisk forskningstræning for læger i hoveduddannelse i de fælleskirurgiske specialer. Kursusbeskrivelse Nærværende beskrivelse vedrører et obligatorisk nationalt klinisk forskningstræningsprogram for læger i kirurgisk hoveduddannelsesforløb eller som et tilbud til læger i hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

DEN OBLIGATORISKE FORSKNINGSTRÆNING I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

DEN OBLIGATORISKE FORSKNINGSTRÆNING I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN DEN OBLIGATORISKE FORSKNINGSTRÆNING I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Specialeuddannelsen i Almen Medicin Region Syd John Larsen Kursusleder Baggrund Organisering Formål Placering og indhold Vejledere Tutorlægen

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer Region Syd Forskningstræning Lægerollen akademiker Du skal kunne: Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling Foreslå og implementere

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i anæstesiologi

Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i anæstesiologi Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i anæstesiologi Redigeret af Overlæge, MHPE Karen Skjelsager Professor Ann Merete Møller Revideret

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Specialets navn: Gynækologi og obstetrik Postgraduat klinisk lektor: Inge Marie Møller-Skuldbøl Ansættelsessted: HEH,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord maj 2008 Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin T Region Nord I videreuddannelsen til speciallæge indgår et forskningstræningsmodul. I dette dokument redegøres for baggrunden for

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Om denne kursusbeskrivelse... 2 Grundkurserne i forskningstræningen... 2 Grundkursus I og II kort... 2 Læringsmål og indhold...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Perorale antikoagulantia

Perorale antikoagulantia Klinisk brug af antikoagulantia: VKA vs NOAC Perorale antikoagulantia Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, ph.d., FESC Hjertesygdomme, AUH, Skejby Vitamin-K antagonister: Warfarin (Marevan ) Phenprocoumon

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Indbydelse til. Dansk Selskab for Geriatris årlige. Forskningsmøde. Tirsdag d. 10. november 2009. kl. 13.00-17.00. i auditoriet på Glostrup Hospital

Indbydelse til. Dansk Selskab for Geriatris årlige. Forskningsmøde. Tirsdag d. 10. november 2009. kl. 13.00-17.00. i auditoriet på Glostrup Hospital Indbydelse til Dansk Selskab for Geriatris årlige Forskningsmøde Tirsdag d. 10. november 2009 kl. 13.00-17.00 jeacar01@glo.regionh.dk i auditoriet på Glostrup Hospital jeacar01@glo.regionh.dk Deadline

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i karkirurgi

Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i karkirurgi Håndbog vedrørende forskningstræningen for uddannelsessøgende, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i karkirurgi Styregruppe og redaktion 1. res. læge Marie-Louise Grønholdt, dr.med., phd 1. res.

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Overskrift 27pt i to eller flere linjer. Vejlederprofiler. April 2016 CAMES

Overskrift 27pt i to eller flere linjer. Vejlederprofiler. April 2016 CAMES Overskrift 27pt i to eller flere linjer teksten Forskningstræning vokser opad for anæstesiologer Brødtekst 22pt skrives her Vejlederprofiler Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau Femte niveau April

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Anne-Marie Schrader, Lektor, MPH, Gitte Rom, Lektor, Cand. Pæd.

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar 2015. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh.

Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar 2015. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh. Forskningstræning for anæstesiologer Vejlederprofiler Januar 2015 Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh.dk/dims Arbejdssted: Ann M. Møller, ann.moeller@regionh.dk Herlev hospital,

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere