Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi"

Transkript

1 854 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 KORRESPONDANCE: Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicin, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. ANTAGET: 29. maj 2013 PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 5. august 2013 INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Karasek RA, Theorell T, Schwartz JE et al. Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the US Health Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES). Am J Pub Health 1988;78: Siegrist J, Starke D, Chandola T et al. The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med 2004;58: Kivimaki M, Ferrie JE, Brunner E et al. Justice at work and reduced risk of coronary heart disease among employees: the Whitehall II Study. Arch Intern Med 2005;24: Niedhammer I, David S, Degioanni S. Association between workplace bullying and depressive symptoms in the French working population. J Psychosom Res 2006;61: Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Monika Afzali 1, Tejs Jansen 2, Karen Skjelsager 3, Lars Rasmussen 1, Jørgen Dahl 1 & Ann M. Møller 4 UDVIKLINGS- ARTIKEL 1) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 2) Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet 3) Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus 4) Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Forskningstræning i speciallægeuddannelsen blev obligatorisk i 2004 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning»den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen«. Forskningstræningsmodulet bygger på, at»en speciallæge bør besidde kompetence til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciales videns- og færdighedsfelt, specielt med henblik på forskningsresultaternes kliniske anvendelse«[1]. I denne artikel beskrives opbygning og erfaringer med forskningstræningsmodulet inden for anæstesiologi i Region Øst. Derudover har vi søgt at belyse kursisternes udbytte og vurdering af forskningstræningsmodulet med et spørgeskema. METODE Da forskningstræningsmodulet blev indført i speciallægeuddannelsen, blev der i Region Øst nedsat en styregruppe inden for anæstesiologi til at håndtere dette nye tiltag. Styregruppen består af den postgraduate lektor, kliniske forskningslektorer og professorer samt en repræsentant for de uddannelsessøgende læger. Styregruppen har udarbejdet nedenstående model, som løbende er blevet tilpasset. Den 29. august 2012 udsendte vi et spørgeskema om forskningstræningsmodulet til de kursister, der deltog i forskningstræningen i perioden juni 2008-marts Der indgik bl.a. spørgsmål om vejledningens kvalitet og udbyttet af forskningstræningens enkelte moduler. Vi bad kursisterne vurdere modulerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var bedst. Derudover spurgte vi om, hvorvidt projektet var blevet præsenteret og/eller publiceret. Efter op til fem rykkere lukkede vi for besvarelserne den 3. december OPBYGNING Modulet består af 20 dage fordelt på ni kursusdage, ti dages projektarbejde og en dag til præsentation. Styregruppen har søgt at placere de forskellige elementer, så de er jævnt fordelt over hele hoveduddannelsesperioden. Kickstartdagen Den første kursusdag er specialespecifik og er en introduktion til det efterfølgende forløb. Dagen bruges til at beskrive indholdet af forskningstræningselementet og de specialespecifikke kurser samt præsentere de godkendte vejledere og give kursisterne mulighed for at drøfte deres projekter med kursuslederne. Tværfagligt basiskursus Basiskursus på tre dage afholdes af Københavns Universitet. Dette er obligatorisk for alle læger i hoveduddannelse. Der fokuseres på at lære at stille kliniske spørgsmål, søge viden herom især i medicinske databaser, fortolke videnskabelig litteratur kritisk og vurdere implementerbarheden heraf.

2 Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 VIDENSKAB 855 De specialespecifikke kurser I det anæstesiologiske speciale kan kursisterne vælge mellem tre forskellige kurser, alle af tre dages varighed. Det kliniske studie Dette beskæftiger sig med metodologi, opnåelse af nødvendige tilladelser, dataindsamling og -opbevaring. Desuden indgår kendskab til målemetoder samt dataanalyse og præsentation. Undervisningen er baseret på gruppearbejde, og kursisterne opfordres til at inddrage egne projekter. Det systematiske review Dette kursus giver en introduktion til opbygningen af det systematiske review. Kurset er opbygget med en blanding af diskussion i plenum, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der lægges vægt på at udarbejde en søgestrategi, kritisk evaluere såvel originalartikler som systematiske review og diskutere implementering. Kvalitative metoder og spørgeskema Dette kursus giver deltagerne indblik i den kvalitative forskningsmetode og brugen af spørgeskema i forskningsprocessen. Kurset er ligesom de øvrige opbygget med stor interaktivitet og fokus på eget projekt. Praktisk udførelse af eget projekt Det praktiske projekt skal om muligt kunne udføres på de ti dage, der er afsat i løbet af den fireårige speciallægeuddannelse, hvilket sætter væsentlige begrænsninger for projektets størrelse. Præsentationsteknik På dette kursus, der ligger sent i kursusrækken, introduceres den uddannelsessøgende for såvel skriftlig som mundtlig præsentation. De forskellige former for præsentation trænes, og de uddannelsessøgende får personlig feedback. Præsentationsdagen Forskningstræningsmodulet afsluttes med en præsentationsdag, hvor den uddannelsessøgende præsenterer sit projekt for de øvrige på holdet, vejlederne og et panel af erfarne anæstesiologiske forskere, der giver specifik feedback på projektet. Præsentationsdagen, der afholdes en gang hvert halve år, er åben for alle interesserede. VEJLEDNING Styregruppen har efter opslag i det videnskabelige selskab godkendt vejlederne, som har dokumenteret væsentlige forskningsmæssige kvalifikationer. Det er dog muligt tidligt i forløbet at få en anden vejleder, hvis denne godkendes af styregruppen. Tanken er, at vejlederen skal være med i hele forløbet fra idé til præsentation og meget gerne også på præsentationsdagen. På initiativ af styregruppen er der for forskningstræningsmodulet udarbejdet en håndbog, der fungerer som støtte for de uddannelsessøgende og vejlederne [1], og her kan de uddannelsessøgende også tilmelde sig kurser. DISPENSATION Dispensation for hele forskningstræningselementet gives til uddannelsessøgende, der inden start eller i løbet af hoveduddannelsen forsvarer en ph.d.- af hand ling eller en disputats. Styregruppen tager stilling til ansøgninger om dispensation for den praktiske del, og denne opnås i reglen, hvis den uddannelsessøgende læge inden for de seneste fem år eller i løbet af hoveduddannelsesforløbet har publiceret en artikel som førsteforfatter i et tidsskrift med peer review. RESULTATER I alt har otte hold (to hold årligt) afsluttet forskningstræningsmodulet i anæstesiologi i Region Øst. Der Forskningstræning på Dansk Institut for Medicinsk Simulation.

3 856 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 TABEL 1 Samlet emneoversigt for otte holds forskningstræning, juni 2008 marts Måling af blodflow og hjernens metabolisme under anæstesi med S-ketamin Hypoglykæmi og insulinterapi hos den intensive patient et kvalitetssikringsprojekt Increased L-lactate in the rectal lumen in patients with septic shock is related to shock severity Thoraximpedansmåling under hyperbar oxygenbehandling Giver virtuel luftvejssimulator uøvede læger tilstrækkelige færdigheder i fiberoptisk intubation? Vurdering af konsekvenser af lukning af et lille sygehus med akut medicinsk funktion Hvilke patienter indlægges ikke efter vurdering og behandling af lægeambulance? Dynamiske aspekter af muskel- og hjerneoxygenering under induktion af generel anæstesi Et retrospektivt studie af mislykkede ekstubationer på Afdeling 4131, Rigshospitalet Optimal perioperativ ekg-monitorering af myokardiel iskæmi hos risikopatienter til større nonkardiel kirurgi Livskvaliteten efter udskrivelse blandt do-not-intubate-patienter behandlet med noninvasiv ventilation på intensiv afdeling Sammenligning af anæstesier, hvor luftvejshåndtering foretages ved hhv. intubation og anlæggelse af ProSeal Larynx-maske til ASA 1- og ASA 2-patienter, der skal have foretaget lumbal rygkirurgi i bugleje Mortalitet for patienter flyttet fra intensiv afdeling på grund af utilstrækkelig kapacitet Prototype vs. Macintosh kan intubationsprocessen forbedres? Ultrasonisk blokskole Intravenous access in the emergency patient GLP-1 hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling; glykæmisk, metabolisk, hormonel og antiinflammatorisk betydning Har underkapacitet på intensiv afdeling ved udskrivelse indflydelse på 30-dagesmortaliteten? Vejledning i ultralydvejledt scalenerblok Voluntary respiratory control and cerebral blood flow velocity upon ice-water immersion Virkningsvarighed af suxamethon 1 mg/kg for patienter med forskellige genetiske plasmakolinesterasevarianter Anæstesiologisk håndtering af fede fødende Forøget læringspotentiale for 9. semester-studerende Resurseforbrug ved anvendelse af fleksible optiske skoper til trakealintubation flergangsudstyr versus engangsudstyr Fører anlæggelse af centrale blokader på inficerede/septiske patienter til højere forekomst af infektiøse komplikationer i centralnervesystemet? Neuromuscular blocking agent vs. avoidance of neuromuscular blocking agents for the facilitation of tracheal intubation Sikring af hæmodynamik under skulderartroskopi Modtagelse og behandling af tilskadekomne eller akut syge børn: er forældrenes tilstedeværelse hensigtsmæssig? Difficult airway and perioperative respiratory complications in the obese child Lung recruitment affects frontal lobe oxygenation related to a decrease in cardiac output after on-pump cardiac surgery Fluid resuscitation in multitrauma patients prior to and during intensive care admission Pulskonturderiveret cardiac output ved kronisk hæmodialyse Inhaleret sevofluran versus i.v.-anæstesi til crash induction hos den ikkefastende patient et Cochranereview Sammenligning af hvileenergibehov hos patienter med sepsis eller svær sepsis og septisk shock et pilotstudie Do shock patients in the general ICU fulfil the prerequisites for the diagnostic tests of hypovolaemia? Er larynxmasken et sikkert og effektivt alternativ til intubation ved planlagte laparoskopiske kolecystektomier? Effekten af ultralydvejledt perifer nerveblokade til ingvinalherniotomier hos voksne Cricoideatryk a.m. Sellick ved akut anæstesiindledning Comparison of the GlideScope video laryngoscope and the Macintosh direct laryngoscope for tracheal intubation of morbidly obese patients. A randomised clinical trial A human simulated overdose study of the effects of home therapies on the pharmacokinetics of liquid paracetamol poisoning Kvalitativ undersøgelse af respiratorpatienters problemer i de første måneder efter udskrivelse Ultralydvejledte perifere nerveblokader Temporal comparison of ultrasound vs. auscultation and capnography in verification of endotracheal tube placement Intraossøs karadgang hos voksne Effekten af rekombinant human erytropoietin (rhepo) på raske forsøgspersoners maksimale iltoptagelse samt submaksimale udholdenhed Måling af intraabdominalt tryk og abdominalt kompartmentsyndrom på kirurgiske og intensive terapiafdelinger Hvordan alarmeres præhospitalt hjertestop? Simulationsbaseret teamtræning af akutte pædiatriske scenarier har også effekt i andre kliniske sammenhænge Propofolinduceret perifer vasodilatation undersøgt med infrarød termografi Mekaniske hjælpemidler ved hjertestop protokol til litteraturgennemgang (review) Er der forskel i arbejdsglæde mellem lægegruppen og anæstesisygeplejegruppen, og er der forskel i arbejdsglæde mellem lægegruppen og intensivsygeplejegruppen på Anæstesiologisk Afdeling, Sygehus Nord, Roskilde Revideret 28. marts 2012 af Belinda Ierst, Forskningsenheden, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital

4 Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 VIDENSKAB 857 TABEL 2 Resultater af spørgeskema. Svar, % Skalabesvarelse 1-5, hvor 5 er bedst, n (%) god/ja middel/ ingen ændring dårlig/nej Deltog ikke, n (%) Spørgsmål omkring selv forskningstræningen Tiden brugt på forskningstræningen står mål med udbyttet 44 Irrelevant 56 Kvaliteten af modtaget vejledning Øget kompetence til at opsøge og kritisk 59 Irrelevant 41 vurdere forskningsresultater Interessen for forskning er øget sfa. kurset Spørgsmål omkring udbyttet af de enkelte kursusdele Forskningstræningen generelt (n = 42) 1 (2) 6 (14) 17 (41) 13 (31) 5 (12) 0 KICK-start kursus (n = 40) 9 (22) 10 (25) 11 (27) 7 (18) 3 (8) 3 (7) Udbytte af grundkursus (n = 43) 9 (21) 11 (26) 13 (30) 8 (19) 2 (4) 0 Den kliniske undersøgelse (n = 24) 0 3 (13) 12 (50) 7 (29) 2 (8) 17 (42) 0 1 (3) 13 (45) 13 (45) 2 (7) 14 (33)»Det systematiske review«(n = 29) 0 3 (13) 7 (29) 9 (37) 5 (21) 17 (42)»Kvalitative metoder«(n = 24) 0 3 (9) 9 (26) 14 (41) 8 (24) 8 (19)»Kursus i præsentationsteknik«(n = 34) Seminardag/vejlederdag (n = 33) 2 (6) 6 (18) 14 (43) 8 (24) 3 (9) 10 (23) Fremlæggelse af projektet (n = 42) 0 6 (14) 10 (24) 15 (36) 11 (26) 1 (2) har været afholdt otte præsentationsdage, og i alt 56 kursister har præsenteret deres projekt. Alle præsenterede projekter er blevet godkendt, og alle har opnået speciallægeanerkendelse, men to blev forsinket i et halvt år, idet de ikke havde gennemført forskningstræningselementet, da deres øvrige uddannelse var afsluttet. De hidtil gennemførte projekter har været af meget forskelligartet natur og udført med forskellige forskningsmetoder (Tabel 1, som kan ses på Ugeskriftet.dk i tilknytning til artiklen). Enkelte har valgt at skrive en protokol til et større projekt, man senere vil gennemføre, og dette godkendes også som forskningstræningsprojekt. Spørgeskemaet sendte vi til alle 56 kursister og fik svar fra 43, dvs. en svarprocent på 76,8. I alt 59% mente, at deres kompetencer til at opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater var øget, og hos 30% var forskningsinteressen steget. Dog syntes 56% ikke, at tiden brugt på forskningstræningen stod mål med udbyttet (Tabel 2 og Tabel 1). Det bedst vurderede kursus var»fremlæggelse af projektet«, mens»kick-start«fik den laveste vurdering (Tabel 2). Efterfølgende gav forskningstræningen i 19% af tilfældene anledning til ændringer i klinisk praksis (ny instruks etc.), og 40% præsenterede deres projekt som poster eller foredrag andetsteds, bl.a. til videnskabelige årsmøder (n = 6) og på internationale konferencer (n = 3). Seksten kursister angav, at deres projekt var blevet publiceret, og 11 angav en reference. Efter søgning på PubMed fandtes 14 publikationer heraf var én af artiklerne fra en kursist, der ikke havde besvaret spørgeskemaet. DISKUSSION Arbejdet med at opbygge forskningstræningsmodulet i anæstesiologi har været en dynamisk proces, hvor styregruppen har søgt at tilpasse modulet til den feedback, der er modtaget fra undervisere og uddannelsessøgende, men også med hensyntagen til praktiske forhold, således som placeringen af andre obligatoriske kurser, placeringen af uddannelsens moduler på forskellige afdelinger etc. Styregruppen sikrede, at kursisten havde en vejleder med relevante kompetencer, og at kursistens projektidé blev godkendt inden projektets start. Det endelige projekt blev fremlagt og godkendt som afslutning på forskningstræningen. Resultaterne af spørgeskemaet viser en rimelig grad af tilfredshed med forskningstræningsmodulet. Kursisterne var i særdeleshed positive over for fremlæggelsesdagen, hvilket kan hænge sammen med den tilbagemelding, de får fra panelet af undervisere og de andre kursister. Det er positivt, at 25% af kursisterne efterfølgende har publiceret deres projekt.

5 858 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 Kursister, der ikke har besvaret spørgeskemaet, kan muligvis have haft en negativ oplevelse af forløbet, og dette kan medføre en for positiv vurdering i vores undersøgelse. Desuden kan det være svært at huske præcist flere år tilbage, hvilken oplevelse man havde af modulet. Fremadrettet har styregruppen besluttet at bibeholde kickstartdagen, selvom den fik en lav vurdering, idet flere af de uddannelsessøgende er blevet opmærksomme på, at de skal i gang med forskningstræningselementet tidligt i deres uddannelse, for at det ikke ender med at være en hindring for at afslutte deres speciallægeuddannelse til tiden. Den teoretiske del af forskningstræningen bliver ændret i 2013, så alle nu ud over grundmodulet på Københavns Universitet får et todageskursus i introduktion til anæstesiologisk forskning. De tre specialespecifikke kurser er samtidig blevet reduceret fra tre til to dage. KORRESPONDANCE: Ann M. Møller, Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. ANTAGET: 14. maj 2013 PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 22. juli 2013 INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Den obligatorisk forskningstræning i speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen (18. dec 2012). 2. Håndbog for forskningstræning. Region Hovedstaden. rdonlyres/26028c39-f683-45b9-bb75-083f49b10082/0/forskningstraeninghaandbogforvejlederejuni2010.pdf (18. dec 2012). Monitorering og reversering af perorale antikoagulantia Stine Borch Thorup 1, Steen Elkjær Husted 2 & Marianne Lauridsen Vang 1 STATUSARTIKEL 1) Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers 2) Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning Ugeskr Læger 2014;176:V Godkendelsen af de nye perorale antikoagulantia, dabigatranetexilat, rivaroxaban og apixaban markerer en ny æra i antikoagulans (AK)-behandling. Alle tre farmaka er godkendt til forebyggelse af tromboemboli i forbindelse med knæ- og hoftealloplastik samt forebyggelse af tromboemboli hos patienter med nonvalvulær atrieflimren. Rivaroxaban er godkendt til behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Dermed udfordrer de nye perorale antikoagulantia det behandlingsmonopol, som K-vitaminantagonisterne (VKA) warfarin og phenprocoumon har haft i årtier. De nye perorale antikoagulantia virker på et enkelt trin i koagulationskaskaden i modsætning til VKA, der virker på alle de K-vitaminafhængige koagulationsfaktorer II, VII, IX og X ved at hæmme regenerering af K-vitamin (Figur 1). Dabigatranetexilat giver en direkte, reversibel hæmning af både fibrinbundet og frit trombin (faktor IIa) og hæmmer derved omdannelsen af fibrinogen til fibrin og hæmmer trombinafhængig trombocytaggregation [1]. Halveringstiden er timer hos raske mænd [2]. Elimination er for 80% vedkommende uomdannet gennem nyrerne, hvorfor dabigatran er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min), og dosis skal generelt reduceres hos patienter med nedsat kreatinin-clearance [1] (Tabel 1). Rivaroxaban og apixaban er begge reversible, direkte faktor Xa-hæmmere. Faktor Xa katalyserer omdannelsen af protrombin til trombin og er samlingsstedet for den interne og eksterne koagulationsvej. Halveringstiden er henholdsvis 7-11 timer og ca. 12 timer [3, 4]. Den renale udskillelse af uomdannet stof er væsentlig mindre for både rivaroxaban og apixaban end for dabigatran (Tabel 1). Med et bredt terapeutisk vindue er der ikke behov for regelmæssig blodprøvemonitorering af de nye perorale antikoagulantia, som det kendes fra VKA. Dabigatran og rivaroxaban er i store kliniske undersøgelser fundet at være ligeværdige med VKA som tromboembo- FAKTABOKS De nye perorale antikoagulantia, dabigatranetexilat, rivaroxaban og apixaban, er fundet ligeværdige med K-vitaminantagonister til forebyggelse af tromboemboli. Ingen af de alment tilgængelige koagulationstest kan bruges til måling af eksponeringsgraden for de nye perorale antikoagulantia, som det kendes med INR til monitorering af K-vitaminantagonist. Til reversering af K-vitaminantagonist anbefales K-vitamin, friskfrosset plasma og prothrombin complex concentrate (PCC). Der findes ingen specifikke midler til reversering af dabigatran, rivaroxaban og apixaban, men friskfrosset plasma og PCC kan anvendes.

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 3 Juli 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 INDBLIK UDEFRA Intensiv medicin

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED OPGAVELØSERE: CHARLOTTE BLUMENSAAT STORM (143357), MERETE ROSANN POULSEN (151451), SABINA SKOV CHRISTENSEN (152081) HOLD/MODUL: F11/14 OPGAVETYPE: BACHELOR PROJEKT VEJLEDER: STEEN HUNDBORG MARTENSEN, LEKTOR

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere