UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI"

Transkript

1 HOLBÆK BØRNEAFDELING UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI Rev / KMC

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1.0 Præsentation af Holbæk børneafdeling generelt optageområde aldersgruppe indlæggelser og visitation arbejdsområder lægelige ekspertområder udefunktion ledelsesstruktur lægelig normering arbejdstilrettelæggelse børneafdelingens aktivitetstal uddannelse og undervisning bibliotek og IT løn, lokalløn, kursusmidler 10 2 Introduktion i børneafdelingen. Almen medicin Uddannelsesprogram. Almen medicin Generelt: målsætning, kompetenceniveau m.m Teoretisk viden Selvstudium Konferencer m.m Kurser m.m Klinisk uddannelse: Generelt 198Uddannelseskatalog: Børneafdelingens ekspertområder almen pædiatri og socialpædiatri neonatologi allergologi og pulmonologi nefro-urologi endokrinologi neuropædiatri rheumatologi/ immunologi gastroenterologi kardiologi Administrativ uddannelse Forskning Undervisning Vejledning og evaluering klinisk vejleder uddannelsesansvarlig overlæge introduktionssamtale midtvejssamtale slutevalueringssamtale Holdning og etik 37

3 1. PRÆSENTATION AF HOLBÆK BØRNEAFDELING. 1.1 Generelt: Børneafdelingen på Holbæk Sygehus er en af Region Sjællands 5 specialafdelinger i pædiatri, og varetager det pædiatriske speciale sammen med andre specialer foruden speciallægepraksis og primærsektor. Regionens 5 børneafdelinger findes på Holbæk, Roskilde, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Det tidligere Vestsjællands Amts sygehusvæsen var organisatorisk samlet i Sygehus Vestsjælland, omfattende sygehusene i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Ringsted, Nykøbing S, Amtssygehuset Nykøbing S. Efter kommunalreformen januar 2007 er sygehusfunktionen i Region Sjælland, tidligere Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter, samlet i Sygehus Sjælland. Sygehus Sjælland er administrativt og ledelsesmæssigt opdelt i Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Holbæk, Roskilde Køge og Faxe sygehuse. Sygehus Syd består af Slagelse, Ringsted, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Jævnfør regionens sygehusplan bliver Køge Sygehus hovedsygehus i Region Sjælland, foruden akutsygehus. Holbæk, Slagelse og Nykøbing F bliver akutsygehuse. Som følge heraf kommer regionens pædiatriske afdelinger fremover til at ligge i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Regionsfunktionen i pædiatri vil blive varetaget af Køge sygehus, og basisfunktionen af alle fire børneafdelinger. Holbæk Sygehus har følgende afdelinger: - medicinsk afdeling (kardiologi, rheumatologi, nefrologi, gastroenterologi, neurologi) - kirurgisk afdeling - ortopædkirurgisk afdeling - gynækologisk-obstetrisk afdeling - pædiatrisk afdeling - øjenafdeling (dagfunktion) - anæstesi- og intensiv afdeling - rehabiliteringsafdelingen (fysio-ergoterapi) - radiologisk afdeling - klinisk biokemisk afdeling - klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling - børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling - voksenpsykiatrisk afdeling

4 Børneafdelingen er opdelt i et almenpædiatrisk sengeafsnit (05-2) og et neonatalafsnit (Neo). Januar 2008 er tildligere børneafdeling D1 og D2 flyttet til én ny fælles almenpædiatrisk Børneafdeling (05-2), hvortil der som tidligere er tilknyttet Børnemodtagelse- og observationsafsnit (08-2). Børneafdelingen har et ambulatorium i Holbæk (CH), i Slagelse (CS) og i Ringsted (CR). Det almenpædiatriske afsnit: Afsnittet er normeret til 30 sengepladser, hvoraf 4 anvendes til Børnemodtagelse og observationspladser i forbindelse hermed. Børneafdeling 05-2 er samlet i én afdeling og opdeles i 3 plejeafsnit (gruppe 1-2-3), efter aldersgrupper, subspecialer, intensive sengepladser og behov for smitteisolation. Afdelingen giver mulighed for både døgnindlæggelse og dagpatientforløb, foruden korttids ambulant opfølgning. Afdelingen er beregnet til både spædbørn og større børn inkl. adolescensbørn. Børnemodtagelsen 08-2 er beregnet til modtagefunktion af akut syge børn, observation af akut henviste børn m.h.p. vurdering af indlæggelsesbehov, samt til planlagte kortvarige undersøgelses- og behandlingsprocedurer. Børn indlagt i den almenpædiatriske afdeling omfatter alle indlæggelseskrævende tilstande i barnealderen, akutte eller planlagte, sidste oftest m.h.p. observation, udredning eller planlagt procedure. Henvisningen kan være fra primærsektor, andre børneafdelinger eller via børneafdelingens egne ambulatorier. Neonatalafdelingen (NEO): Afsnittet er geografisk og plejemæssigt adskilt fra den almenpædiatriske funktion. Aktuel normering er 15 intensive neonatalpladser. Dertil er tilknyttet mor-barn afsnit i pædiatrisk regi, med 8 mødrepladser, fordelt på 4 mor-barnpladser og 4 forældrepladser til spædbørn indlagt på intensivstuer. Neonatalafdelingen modtager alle neonatale indlæggelser fra optageområdet, uanset gestationsalder. Se nedenfor under visitation. Ambulatoriet: Holbæk: 2-4 heldagsambulatorier dagligt. Slagelse: 1-2 heldagsambulatorier dagligt. Ringsted: 2 heldagsambulatorier dagligt. Udover disse lægeambulatoreier er der alle tre steder dagligt ambulatorier varetaget af sygeplejesker, diætister og psykologer. De fleste elektive henvisninger vurderes ved ambulant forundersøgelse, oftest i

5 speciallægeambulatorium. Efterbehandlings-ambulatoriet omfatter opfølgning efter indlæggelser, med videre udredning og behandling. Ambulatoriedriften bygger på princippet om kontinuitet og fast kontaktlæge, d.v.s. samme patient/ samme læge. Alle læger deltager i ambulatoriearbejdet. I praksis passes den væsentligste del af ambulatoriefunktionen af speciallæger og 1. reservelæger. Speciallægerne er som hovedregel tilknyttet ekspertområder ( neuropædiatri, neonatologi, allergologi, endokrinologi, nefro-urologi, gastroenterologi ) med mulig tilknyttet teamfunktion fra andre faggrupper (fysioterapeuter, sygeplejesker, diætist, socialrådgiver, psykolog). Læger under pædiatrisk uddannelse ser et bredt udsnit af patientkategorier, og med mulighed for fastere tilknytning til specialambulatorium. Reservelæger i uddannelsesstilling til almen medicin (halvårig stilling) ser væsentligst børn til kontrol for korterevarende sygdomsforløb, f.ex. infektionssygdomme, astmatisk bronkitis, trivselskontrol, socialpædiatrisk opfølgning m.m.. Ambulatorieplanlægningen tager højde for supervision af læger i uddannelsesstillinger. 1.2 Optageområde: Børneafdelingen modtager primært børn fra det tidligere Vestsjællands amts optageområde, med en samlet befolkning på ca , heraf ca børn i alderen 0-15 år inkl. Fra 2007 er visitationsalderen til Børneafdelingen udvidet til også at omfatte adolescensområdet, dvs til 18 år inkl.. Der må påregnes en vis ændring i visitationsmønstret efter overgang til Region Sjælland. Diagnoser hørende til basisfunktion vil skulle varetages af alle fire børneafdelinger. Diagnoser hørende ind under regionsfunktion vil overordnet skulle varetages af hovedsygehuset i Køge, bl.a. dele af neonatologien, gastroenterologi, nefrologi og reumatologi. Diagnoser hørende under til specialiseret niveau vil uændret overordnet blive varetaget af Rigshospitalet hhv. Skejby Sygehus. Overordnet er målet er at mindst 95 % af ydelserne på det pædiatriske område varetages i region Sjælland. Diagnoser hørende til højt specialiseret niveau ( tidligere lands- og landsdelsfunktion) varetages væsentligst af Rigshospitalet (Region Hovedstaden), og ofte ambulant opfølgning i samarbejde mellem Holbæk børneafdeling og RH. Der er indgået samarbejdsaftale med Universitetshospitalet i Odense og Skejby Sygehus, hvortil børn med hhv. mavetarmkirurgiske og urologiske sygdomme visiteres til kirurgisk behandling. 1.3 Aldersgruppe: Tidligere har børneafdelingen modtaget børn i alderen 0-15 år inklusive. Aldersgrænsen har dog været opfattet som fleksibel, idet der foruden kronologisk alder er blevet lagt vægt på børnenes biologiske og sociale alder.

6 Børn med kroniske sygdomme ( astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, udviklingshæmning mm) har været tilbudt ambulant opfølgning til ca. 18 års alderen, eller så længe det skønnedes hensigtsmæssigt, afhængig af sygdomskontrollen, sociale forhold, skole- eller institutionsskift, modenhed og den unges og familiens eget ønske. Fra 2007 er den officielle visitationsalder for børneafdelingen udvidet til 18 år inkl., med mulighed for videre ambulant opfølgning jfr. ovenstående. Der er således åbnet op for udvikling af et egentligt adolescenstilbud indenfor afdelingens enkelte ekspertområder. Afhængig af diagnose og videre forventede behov for opfølgning kan visitation til voksenafdeling dog være aktuel før 18 års alderen. 1.4 Indlæggelser og visitation: Børneafdelingen modtager børn med både medicinske og kirurgiske pædiatriske lidelser. De kirurgiske patienter er under kirurgisk afdelings administrationsområde og fagansvar, i samarbejde med børneafdelingen og i dennes pleje- og behandlingsregi. Tilsvarende har hidtil været gældende for ØNH-indlæggelser, som dog fra nu udelukkende foregår på ØNH afdelingerne i Slagelse og Køge. Der er etableret tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling vedrørende børn med indlæggelseskrævende psykosociale problemer eller andre børnepsykiatriske tilstande, bl.a. forgiftninger og anoreksi. Børnepsykiatrisk afdeling har udelukkende ambulatorie-funktion, hvorimod der er tilknyttet sengeafsnit til den ungdomspsykiatriske del. Børn med behov for indlæggelse kan tilbydes dette i ungdomspsykiatrisk afdeling fra 12 års alderen, hvorimod yngre børn visiteres til Bispebjerg hhv. Glostrup børnepsykiatrisk afdeling. Visitation til Neonatalafdelingen: Neonatalafsnittet i Holbæk modtager alle nyfødte børn med neonatale problemer fra området, uanset gestationsalder. Visitation til landsdelshospital (RH, afd. GN): - børn med behov for stationær respiratorbehandling - børn med operationskrævende hjertesygdom - akut operationskrævende børn - børn med operationskrævende neurokirurgiske lidelser. - børn med Rh immunisering Visitation til andet landsdelshospital: - børn med operationskrævende abdominalkirurgiske lidelser: Odense Børneafdelingen. - børn med operationskrævende urologiske lidelser: Børneafdelingen på Skejby Sygehus. På Slagelse Sygehus indlægges børn med akutte kirurgiske lidelser (alder over tre år) samt børn med uafviselige medicinske intensive tilstande, på henholdsvis kirurgisk og

7 intensiv afsnit. Børn med elektive og akutte otologiske lidelser behandles på ØNHafdelingen i Slagelse. Overordnet visitationsmål er, at alle børn, som kræver hospitalsindlæggelse, skal tilbydes dette i pædiatrisk regi, svarende til Sundhedsstyrelsens udmelding vedrørende specialet pædiatri. 1.5 Arbejdsområder: Det pædiatriske speciale beskæftiger sig med individer i vækst og udvikling. Der kræves derfor kendskab til børns normale somatiske, psykiske og sociale udvikling, og tilsvarende vækst- og udviklingsforstyrrelser. Pædiatri er et lægeligt speciale, afgrænset af kronologisk alder, og omfatter helbreds-og sygdomsspørgsmål på tværs af øvrige specialer. Der kræves derfor et bredt kendskab til diagnoser hørende ind under de fleste organspecialer, både medicinske og kirurgiske. Jo yngre barnet er, des mere vil symptomer og kliniske fund afvige fra det som kendes fra voksenverdenen. Til pædiatrien hører desuden utallige tilstande, som stort set udelukkende opstår eller diagnosticeres i barnealderen, foruden vækst- og udviklingsforstyrrelser, metaboliskeog genetiske sygdomme og syndromer. Den væsentligste del af børn indlagt i børneafdelingen er indlagt under akutte diagnoser (ca. 85%), og udgøres af børn med øvre og nedre luftvejsinfektioner, urinvejs- og gastrointestinale infektioner, allergiske sygdomme, epilepsi og andre neurologiske sygdomme, akutte traumer, psykosomatiske og socialpædiatriske problemer. Øvrige indlæggelser omfatter planlagte undersøgelsesprocedurer, observationsindlæggelser og indlæggelser i forbindelse med oplæring og støtte til behandlings- og plejemæssige forhold (kroniske sygdomme). Neonatalfunktionen tegner sig for et væsentligt personale- og ressourceforbrug både i den daglige drift og i akut funktion i vagterne. P.g.a. fagets bredde er der stort behov for pædiatrisk subspecialisering, ekspertviden. De fleste pædiatere har tilegnet sig ekspertviden indenfor et eller flere fagområder. I Dansk Pædiatrisk Selskabs regi gennemføres ekspertuddannelser indenfor flere fagområder (neuropædiatri, neonatologi, allergologi- og pulmonologi, endokrinologi, gastroenterologi, rheumatologi, kardiologi), dog er der fra Sundhedsstyrelsens side ikke indført formel subspecialiserings uddannelse. 1.6 Lægefaglige ekspertområder, Holbæk Børneafdeling: En til flere af børneafdelingens speciallæger er ansvarlige for afdelingens enkelte ekspertområder. Sammen med personale fra andre faggrupper i børneafdelingen sikres tværfaglig behandling og kontinuitet i forbindelse med indlæggelse og ambulant opfølgning (sekretærer, sygeplejersker, social- og sunhedsassistenter, fysioterapeuter,

8 pædagoger, lærer, diætist, socialrådgiver, psykolog). Afdelingens ekspertområder: - infektionssygdomme - allergologi- og lungesygdomme - neuropædiatri og udviklingspædiatri - neonatologi - gastroenterologi - rheumatologi - endokrinologi inkl ernæringsenhed (adipositas) - nefro-urologi - socialpædiatri. 1.7 Udefunktion: Børneafdelingen har i forbindelse med udefunktion (ambulatorium) i børneambulatoriet i Slagelse aftale om konsulentforpligtelse, på bl.a. føde-og barselsgang, intensiv afdeling og ØNH afdeling. Se ambulatoriefunktion i Slagelse og Ringsted. Børneafdelingen yder lægelig rådgivning i de enkelte kommuner og på Region Sjællands (område sv.t. Vestsjællands Amt) specialinstitutioner, i forbindelse med behandlingskontrol og tværfaglige behandlingsmøder vedrørende børn med udviklingshæmning, somatiske handikap, andre komplekse diagnoser eller socialpædiatriske problemstillinger. Børneafdelingen yder enkeltsagsrådgivning i kommuner og skoler vedrørende børn med kroniske sygdomme, bl.a. astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, ADHD, Tourette og andre helbreds- og adfærdsforstyrrelser. M.h.p. koordinering af den tværfaglige indsats overfor udviklingshæmmede børn har der tidligere været afholdt månedligt møde i amtets Specialrådgivning for Børn og Unge, med deltagelse af socialrådgiver og neuropædiater fra børneafdelingen, samt repræsentant for børnepsykiatrisk afdeling. Disse møder søges efter behov gennemført med de enkelte ny regionale kommuners Børn- og Unge afdelinger i området, idet bl.a. rehabiliterings-og genoptræningsfunktionen er udlagt til de enkelte kommunerne. 1.8 Ledelsesstruktur: - Børneafdelingen: afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Børneafdelingen har egen budgetramme. - Afsnitsledelse: de enkelte afsnit ledes af 1-2 speciallæger og afdelingssygeplejerske. - Ambulatorium: ledes af 1 speciallæge, specialesygeplejerske og ledende lægesekretær.

9 - Styregruppe: gruppen består af afdelingsledelse og de 3 afsnitsledelser. Forum for gensidig information vedr. daglig drift og ledelsesforhold. Gruppen mødes hver 2. og 4. tirsdag hver måned. - MED-udvalg (samarbejdsudvalg): sammensat af repræsentanter fra alle faggrupper og de enkelte afsnit, samt børneafdelingens sikkerhedsrepræsentanter. Forum for høring og gensidig orientering. Gruppen mødes ca. 10 gange årligt Læge normering: 1 ledende overlæge, 1 overlæge og professor 2 overlæger uden vagt 5 overlæger med vagt 6 afdelingslæger (2 vagtfri) 2 1.reservelæger ( hoveduddannelse H2) 8 reservelæger: 2 introduktionsstillinger i pædiatri + 6 blok-uddannelsesstillinger i almen medicin (12 halvårlige/ år) Arbejdstilrettelæggelse: Vagtdækning: børneafdelingen har 2 vagtlag, et forvagtslag og et bagvagtslag. - Forvagtslaget: 8-skiftet, bunden vagt, 2-skift med 3 holdsværdi, 8 reservelæger. - Bagvagtslaget: 11-skiftet rådighedsvagt fra bolig, passes af 2 RI, 4 afdelingslæger og 5 overlæger. Begge vagtlag tilrettelægger vagter efter et fast rul. - Speciallægebagvagtslag for ikke speciallæger i bagvagt (bagvagt for H2), rådighed fra bolig. Dagfunktion: tilrettelægges efter et fast rul gældende for hele lægestaben. Indenfor hvert funktionslag tilsigtes en så ens arbejdsfordeling som muligt, både med hensyn til stuegang, ambulatoriedage, kontordage, kursus- og fridage. I speciallægegruppen tages hensyn til individuelle ekspertområder og evt. dertil hørende forskelle i belastningsgrad. Der tages hensyn til individuelle uddannelsesbehov, kursusdeltagelse, efteruddannelse m.v., samt for reservelæger til behov for superviseret stuegang og ambulatoriefunktion. På stuegange tilstræbes dublering af uddannelsessøgende reservelæge med RI eller speciallæge. Ambulatoriet passes væsentligst af RI og speciallæger. Der tilstræbes, at reservelæger (læger i uddannelsesstilling i almen medicin og inroduktionslæger) får tildelt 1-2 ambulatoriedage per måned, superviseret af RI eller speciallæge. Ambulatoriebooking foretages op til 6 mdr. frem, følgende fast arbejdsrul. Faste ambulatorie ugedage sv.t. fagområder søges planlagt. Arbejdstilrettelæggelsen er ledende overlæges ansvarsområde. I praksis varetages

10 arbejdsfordelingen af hvert vagtlag for sig sammen med den senior læge med ansvar for månedsskemaerne. Seniorordning: Afdelingens seniorpolitik følger det i overenskomsten aftalte, det vil sige anbefaling om vagtudtynding i det omfang, mulighed og behov er tilstede, og med mulighed for vagtfrihed fra 60 års alder i bunden vagt og 62 års alderen i tilkaldevagt Børneafdelingens aktivitetstal (år 2009): - pædiatriske indlæggelser totalt: heraf neonatal indlæggelser: heraf kir. indlæggelser: ambulatoriekonsultationer, Holbæk: heraf ambulatoriekonsultationer, Slagelse: 2.500, og Ringsted: akut indlagte / planlagt indlagte: ca. 85 / 15 % - antal henviste børn vurderet forambulant: ca Uddannelse og undervisning: Uddannelsesstillinger i børneafdelingen: - 2(-3) introduktionsstillinger i pædiatri. 1 årige stillinger, funktion i forvagt. - 6 blokstillinger til speciallægeuddannelse i almen medicin (blok bestående af almen medicin, intern medicin, kirurgi, gynækologi-obstetrik, pædiatri, psykiatri). Halvårige stillinger, funktion i forvagt. - 2(-3) 1.reservelægestillinger i hoveduddannelsesforløb H2, speciallægeuddannelse i pædiatri. Blok bestående af 6 mdr. neonatologi på RH afd. GN (H1), 18 mdr. på Glostrup børneafdeling (H1), efterfulgt af 24 mdr. på Holbæk børneafdeling (H2). Vakante stillinger samt uklassificerede reservelægestillinger bruges til sideuddannelse i andre specialer, supplerende uddannelse til almen medicin eller supplerende almen pædiatrisk, uklassificeret ansættelse. Læger i vakante uddannelsesstillinger tilbydes uddannelsesforløb svarende til det i stillingen forudsete, inkl. tilknytning til klinisk vejleder. Én af afdelingens speciallæger er ansvarlig for tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i børneafdelingen. Til hver uddannelsesstilling knyttes en klinisk hovedvejleder, udpeges i.f.m. ansættelsen. Denne er ansvarlig for gennemførsel af uddannelsesprogrammet for den enkelte uddannelsessøgende læge. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for uddannelsesprogram for de enkelte uddannelseskategorier, for gennemførelse af de til den kliniske vejleder knyttede funktioner, samt for tilrettelæggelse af et passende undervisningstilbud i afdelingen.

11 Den generelle undervisning i afdelingen tilrettelægges som: - klinisk bedside-undervisning (mesterlære) - supervision af klinisk arbejde i afdelingen og ambulatorier - individuel og fælles teoretisk undervisning - tværfaglig undervisning i børneafdelingen, temadage - konference med andre afdelinger (røntgen, klinisk fysiologi, børnepsykiatri, mikrobiologi, gynækologi- obstetrik) - undervisning ved møder i de enkelte ekspertgrupper (allergologi, neonatologi, neuropædiatri m.m). - præsentation af cases, mødereferater, kliniske emner, instruksforslag, forskningsprojekter og videnskabelige projekter, litteraturreferater m.m. ved ugentlig lægeundervisning i børneafdelingen - træning i forskningsaktiviteter, deltagelse i fælles klinisk forskning og opstart af egne projekter. - oplæring i udarbejdelse af procedurer, arbejdsbeskrivelser og instrukser - oplæring i litteratursøgning, inkl. elektronisk søgning. Holbæk Børneafdeling yder prægraduat undervisning i pædiatri (12.semester pædiatri) inkl. eksamen. Tre af afdelingens speciallæger er ansat som kliniske lektorer og en af afdelingens overlæger er ansat som professor, Kbh s universitet mhp varetagelse af den prægraduate undervisning. Lærings- og evalueringsstrategier: Der henvises til Sundhedsstyrelsens: Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Supervision: Ved afdelingens speciallæger, samt ved fastlagte samtaler med klinisk vejleder i form af start-, midtvejs- og afslutningssamtale. Introduktionsmateriale: Ved ansættelsen vil læger i uddannelsesstillinger få fremsendt eller udleveret: - Velkomst- og introduktionsprogram til afdelingen - arbejdsplan og vagtskema - anden relevant information vedr. stillingen - navn på klinisk vejleder - vejledning i afdelingens faglige instrukser (D4)

12 1.13 Bibliotek og IT: Børneafdelingen har et righoldigt og opdateret håndbogsbibliotek, dækkende alle ekspertområder i pædiatri og tilgrænsende fag. Bibliotekets internationale pædiatriske tidsskriftsamling dækker de pædiatriske ekspertområder. Der er opstillet computere på alle afdelinger og kontorer, sammenkoblede på sygehusets intranet. Der er adgang til internettet på alle computere med mulighed for søgning i internationale tidsskrifter og databaser, afdelingsinstrukser m.v.. Der er via link fra alle afdelingens computere adgang til fuld-tekst litteratursøgning. Til syndrom- og genetisk søgning er der adgang til afdelingens databaseprogram ( London Dysmorphology Database and London Neurogenetic Database ). Fælles bibliotek: Det tidligere fællesbibliotek er udlagt til de enkelte afdelinger. Der er mulighed for kontakt til bibliotekar på hospitalet en dag ugentligt Løn, lokalløn, kursusmidler: Løn i henhold til gældende overenskomst. Lønsedler: Den normerede gennemsnitlige uge-arbejdstid på 37 timer skal overholdes. Ugevis indberetning af timeforbrug via lønsedler. Den enkelte læge er ansvarlig for balance i mertimeforbrug og afspadsering. Normperioden opgøres over 2 gange 8 uger i forvagtslaget, 9-11 uger i bagvagtslaget. Lokalløn: Yngre lægers puljemidler (1,1% af bruttoløn) anvendes til udpegede ekstrahverv, særfunktioner og uddannelse, funktionstillæg - ansvar for arbejds- og vagtskema - planlægning af ugentlig undervisning - lokalløn til specifikke ekspertområder eller anden særlig faglig indsats. - lokalløn til deltagelse i kurser m.v.. Der er afsat et samlet årligt kursusbeløb for hele børneafdelingen til støtte for kursusdeltagelse m.v., søges via afdelingsledelsen forud for kurset. Der ydes tjenestefrihed med løn til de obligatoriske og valgfri kurser til de enkelte speciallægeuddannelser. Afdelingsledelsen søges om evt. tjenestefrihed med løn i.f.m. øvrige uddannelseskurser, arbejdsrelaterede møder mm.

13 2. INTRODUKTION I BØRNEAFDELINGEN. I forbindelse med ansættelsen fremsendes eller udleveres velkomst- og introduktionsprogram. Den uddannelsessøgende læge bydes på 1. ansættelsesdag velkommen af børneafdelingens ledelse og der aftales detaljer om det fremsendte introduktionsprogram. Lægen bliver i løbet af 1. ansættelsesuge introduceret i børneafdelingen og bliver gjort bekendt med afdelingens arbejdsgang og procedurer. Det fremsendte introduktionsprogram strækker sig over første 3 ansættelsesdage og der gives herunder en samlet præsentation og orientering: - afdelingens forskellige områder og faciliteter: børneafdelingen inkl. børnemodtagelse, neonatalafsnit, ambulatoriet, læge/sekretærgangen. - øvrige hospitalsafdelinger og faciliteter: skadestue-voksenmodtagelse, fødegang G1, barselsgang G2, intensiv afsnit I, operationsgang, klinisk biokemisk afdeling, klinisk fysiologisk afdeling, røntgenafdeling - børneafdelingens personale - praktiske forhold omkring arbejdstilrettelæggelse - kontorfaciliteter, egen postkasse, computer, bibliotek - samarbejde med andre kliniske afdelinger - instruktionsbøger (almen + neonatale) - visitationsregler, internt (G1, G2, intensiv, kirurgi, ØNH, børnepsyk.) og andre hospitaler (Slagelse, Roskilde, Dianalund, RH, Odense og Skejby). - væsentlige akutte, kliniske procedurer. Som en del af introduktionen holdes samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. Den specifikke målsætning for uddannelsesstillingen og afdelingens uddannelsestilbud præsenteres. Den uddannelsessøgende redegør for sine uddannelsesplaner og gensidige krav og forventninger drøftes. Der er udpeget en klinisk hovedvejleder blandt afdelingens 1.reservelæger eller speciallæger og om muligt er der sørget for et godt match til den uddannelsessøgende, afhængig af kvalifikationer og uddannelsesønsker. Der afholdes introduktionssamtale med den kliniske hovedvejleder indenfor første 2 uger, hvor forudsætninger og forventninger klarlægges og uddannelsesforløbet planlægges i detaljer (uddannelsesplan). Der afholdes efter ca. et halvt år eller tidligere ved behov en midtvejsevaluering m.h.p. gennemgang af uddannelsesportefølje m.v. og evt. justering af uddannelsesforløbet. Der afholdes slutevaluering med hovedvejleder ved ansættelsens ophør. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan deltage i samtalerne, hvis dette ønskes. Læger, som ikke tidligere har haft ansættelse ved en pædiatrisk afdeling får de første 5 dage føl-funktion i afdelingen, hvor de fortrinsvis ledsager den vagthavende forvagt i børnemodtagelsen, på stuegang og ved akutte tilkald til fødegang, barselsgang

14 børnemodtagelse, skadestue og funktioner på børneafdelingens enkelte afsnit. Læger med tidligere pædiatrisk erfaring forventes efter første 4 introduktionsdage at kunne påtage sig selvstændig funktion i afdelingen. Læger i introduktionsstilling holdes vagtfri de første 5 dage af ansættelsen, dog afhængig af tidligere pædiatrisk erfaring. Almen pædiatri: I forbindelse med introduktionen undervises i følgende akutte pædiatriske procedurer: - hjertestopbehandling - ventilation ved insufficient respiration (maskeventilation, maske-cpap) - lumbalpunktur ved mistanke om meningitis - dropprocedurer m.v. - akut væskebehandling - krampebehandling - inhalationsbehandling Neonatatologi: I løbet af første ansættelses uge gives instruktion i - genoplivning af nyfødte - sugning fra luftveje - ventilation - hjertemassage - maske og nasal-cpap. Principper gennemgås vedrørende følgende: - intubation - ventilation på tube - respiratorbehandling - transport i kuvøse - generel og intensiv neonatal observation Introduktionen aftales med læge på neonatalafsnittet, se introduktionsprogrammet. Neo-instruksbog gennemgås. Generelt om afdelingens læge instruktioner: Afdelingens instrukser er under løbende ajourføring. Instruktionsbøger findes på alle afdelinger, ambulatorier, lægekontorer, modtagelsen og intensivafdeling, gynækologisk afdeling i Holbæk og Slagelse. Afdelingens lægeinstrukser findes endvidere på afdelingens interne netværk (fællesdrevet). De væsentligste instrukser vedr. akutte behandlingsprocedurer foreslås nedkopieret til lommeformat til de uddannelsessøgende læger til udlevering i forbindelse med ansættelsen. Instruktionsbøger og procedurevejledninger (D4 på intranettet) indeholder almene retningslinier for akut behandling samt afdelingens holdning til diagnostiske udredninger og behandling af almindeligt forekommende sygdomme hos børn. Det er

15 vigtigt med individualisering af diagnostik og behandling af det enkelte barn, hvorfor der i tvivlstilfælde opfordres til en nuanceret holdning og supplerende informationssøgning. Som grundregel følges afdelingens instrukser, og når der afviges herfra, bør der fagligt kunne argumenteres herfor. 3 UDDANNELSESPROGRAM. HOVEDUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN. PÆDIATRI Ansættelsen på Børneafdelingen er en del af hospitalsansættelserne i hoveduddannelsen i almen medicin. 1. Turnusansættelse: medicin, 6 mdr; kirurgi, 6 mdr; almen medicin, praksisreservelæge, 6 mdr. 2. Introduktionsstilling: almen medicin, introduktionsamanuensis, 6 mdr. 3. Hoveduddannelsen: almen medicin, praksisamanuensis fase 1, 6 mdr Hospitalsafdelinger kirurgi, 6 mdr medicin, 6 mdr pædiatri, 6 mdr gynækologi/ obstetrik, 6 mdr psykiatri, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 2, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 3, 6 mdr. Der henvises til: 1. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin, maj Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, den generelle del. 3. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, Pædiatri. Kompetenceudviklingen i uddannelsesforløbet opdeles i 1. Medicinsk ekspert 2. Kommunikator 3. Sundhedsfremmer 4. Akademiker 5. Professionel 6. Samarbejder 7. Leder og administrator

16 Målsætningen for uddannelsesprogrammet i almen medicin er udover de generelle kompetencekrav udspecificeret i konkrete mindste kompetencekrav. Kompetencekravene for opholdet på pædiatrisk afdeling bør også ses som mindste kompetencekrav for uddannelsen i almen medicin. Ansættelsen på pædiatrisk afdeling vil åbne op for en bred vifte af kliniske problemstillinger, som den uddannelsessøgende under sin ansættelse som reservelæge nødvendigvis kommer til at stifte bekendtskab med, og forventes at kunne håndtere på et niveau i overensstemmelse med både uddannelsesmålsætningen og børneafdelingens daglige drift (niveauer: kendskab til prøvet rutine i). Børneafdelingens uddannelsestilbud er opbygget over disse hoved- og delkompetencer, samt hensyntagen til at den uddannelsesøgende hurtigst muligt kommer til at fungere som en del af afdelingens lægestab, med ansvar for afdelingens daglige funktionsområder, og under hensyntagen til egne erfaringsområder og uddannelsesønsker. Det samlede uddannelsesmateriale er samlet i uddannelsesporteføljen, som indeholder målsætning, uddannelsesprogram, individuel uddannelsesplan, egne optegnelser, dokumentation for struktureret kollegial bedømmelse, læringsredskaber og vejlederog evalueringspapirer. Uddannelsesprogrammet for Holbæk børneafdeling er en del af denne portefølje, og kan tjene som vejledning for hvordan de overordnede uddannelsesmål kan nås, og hvordan læringsstrategier og evalueringsmetoder kan bruges i den enkeltes uddannelsesplan. Uddannelsesprogrammet forefindes i digital form på internettet, med eget log-on. I børneafdelingen tilknyttes hver uddannelsessøgende en seniorlæge, som kommer til at fungere som klinisk vejleder under ansættelsen. Derudover har den uddannelsessøgende fortsat kontakt til sin hovedvejleder fra almen praksis, som er ansvarlig for det samlede uddannelsesforløb. 3.1 Teoretisk viden. Reservelæger, uddannelse i almen medicin. Det forudsættes, at den uddannelsessøgende i løbet af ansættelsen på egen hånd ved studium af pædiatriske lærebøger på niveau med Praktisk Pædiatri sikrer sig en basal, teoretisk viden om de almindelige sygdomme i barnealderen.

17 3.1.1 Selvstudium: (Gælder alle uddannelsesniveauer) Børneafdelingen har et righoldigt bibliotek. Til supplerende basal læsning og informationssøgning anbefales: Lærerbøger: - almen pædiatri: Nelson: Textbook of Pediatrics Gellis: Current Pediatric Therapy. Schiøtz, Skovby: Praktisk Pædiatri - neonatologi: Roberton:Textbook of Neonatology. Til yderligere læsning: opslagsbøger, lærebøger, håndbøger og diverse billedatlas indenfor fagets ekspertområder. Tidsskrifter: - Ugeskrift for Læger - Acta Paediatrica - Archives of Disease in Childhood - Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition - The Journal of Pediatrics - Pediatrics - Pediatric Review - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - The Pediatric Infectious Disease Journal - Pediatric Research - Developmental Medicine and Child Neurology - European Journal of Paediatric Neurology. Måneds- og årsbøger: - Pediatric Clinics of North America - Yearbook of Pediatrics - Yearbook of Neonatology. Internet: Region Sjælland med diverse links: Dansk Pædiatrisk Selskab: Har links til andre pædiatriske sites: - faglige selskaber - videnskabelige selskaber og specialeselskaber - det offentlige - institutioner, laboratorier - organisationer - patient- og forældreforeninger - videnskabsdatabaser og biblioteker (Medline, OMIM etc.) - diverse pædiatriske tidsskrifter, hjemmesider m.m. Database: London Neurogenetic and Dysmorphology Database Possum Syndrome Database Undervisning: Preparatory Programme for American Academy of Pediatrics (CD-rom, self-check program)

18 3.1.2 Konferencer m.v.. Oversigt: Se konference og mødeskema i introduktionsprogrammet. Morgenkonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Konference hver morgen med debriefing fra vagtholdet om indlæggelser og akut behandling af indlagte børn. Den uddannelsessøgende bør fremlægge præcist og systematisk med oplæg, konklusion og diagnose, samt følgende disposition og behandling. Morgenkonferencen bruges til at skabe kontinuitet i patientbehandlingen og i forhold til dette den rette arbejdsfordeling. Akutte kliniske problemstillinger tages op til diskussion. Morgenkonferencen styres af afgående vagthold og aktuelle døgns bagvagt. Afgående forvagt præsenterer en dagens case i forbindelse med vagtafslutning. Røntgenkonference: kl (røntgenafdelingen). Konference vedr. forgangne døgns billeddiagnostiske undersøgelser, røntgenbilleder, ultralydsundersøgelser, CT- og MR-skanninger. Stuegangsplanlægning: (konference) Planlægning af struktureret stuegang ud fra kontinuitetshensyn ( personlig rådgivning ). Mini-konference omkring stuegang: , afdelingsvis. Stuegang dubleres så vidt muligt med speciallæge, som en superviseret stuegang. Evt. tværfaglig forstuegang på de enkelte afsnit fra kl til 10.00, orientering om de indlagte børn og prioritering af arbejdsgangen sammen med plejepersonalet. Før middagskonferencen afklares evt. diagnostiske og behandlingsmæssige spørgsmål med og seniorlægen på stuegang. Spørgsmål vedr. relevant efterbehandling eller ambulant kontrol af indskrevne patienter afklares. Middagskonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Fagkonference vedrørende diagnostik og behandling af indlagte børn, planlægning af videre forløb. Den uddannelsessøgende opfordres til at fremlægge kliniske problemer og tvivlsspørgsmål. Klinisk fysiologisk konference: Én gang månedligt (klinisk fysiologisk afdeling). Konference vedr. isotopundersøgelse m.v.: renografi, GFR- og clearance, knoglescintigrafi, thyreoideascintigrafi. Mikrobiologisk konference: torsdag kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentlig konference med mikrobiolog fra mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, vedr. mikrobiologiske undersøgelser, diverse dyrkningssvar, antibiotikavalg og - behandlingsstrategier samt infektionshygiejniske spørgsmål.

19 Børnepsykiatriskog socialpædiatrisk konference: mandag kl til (børneafdelingens konferencerum). Enkeltsagskonference sammen med socialrådgiver (referent), psykolog og om muligt repræsentant fra børnepsykiatrisk afdeling, vedr. ambulante og indlagte fælles børn. Problemorienteret, præcist oplæg og drøftelse. Beslutningsreferat til kontaktlægen + fælles mappe i konferencerum. Perinatal konference: 1. og 3. torsdag kl til 8.30 (gyn.-obs. afd. konferencerum). Konference med gyn.obs. afdeling om neonatale problemer og indlæggelser i relation til fødselsforløb. Orientering om risikofødsler og forventede perinatale problemstillinger. Staff-meeting: Hver anden måned (festsalen, administrationsbygningen), annonceres. Det faglige program går på tur afdelingsvis, til fremlæggelse af egne projekter og nye behandlingstiltag. Velegnet forum for uddannelsessøgende læger til oplæring i foredrags- og præsentationsteknik. Arbejdsmøde i Neonatalgruppen: ca. månedligt (børneafdelingens konferencerum). Drøftelse af ny behandlingstiltag og procedurer m.v.. Neuropædiatrisk konference: den 1. og 3. torsdag hver måned, kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentligt arbejdsmøde blandt afdelingens børneneurologisk interesserede læger. Gensidig orientering om møder og fagligt nyt. Drøftelse af problempatienter og nyhenviste neuropædiatriske patienter. Eeg-konference, efter behov, samme tidspunkt, med deltagelse af neuropædiater fra børneafdelingen, Epilepsihospitalet i Dianalund. Undersøgelsesresultater og behandlingsstrategier af børn med epilepsi m.v.. Allergologi- og pulmonologikonference: 1 gang månedligt.(børneafdelingens konferencerum). Børneafdelingens allergologisk interesserede læger. Case-diskussion, drøftelse af generelle retningslinier, orientering om møder og fagligt nyt. Nefro-urologi: teammøde 1 gang månedligt. Gastroenterologi, endokrinologi, socialpædiatri: teammøder ad hoc. Undervisningsmøde i afdelingen: tirsdag kl , onsdag, torsdag kl til 9.00 (børneafdelingens konferencerum). Temamøde hver 2. torsdag kl Undervisningsansvarlige afdelingslæge planlægger, indkalder til og annoncerer undervisningsemner. Undervisning ved afdelingens egne læger eller personale eller undervisere fra andre afdelinger eller udefra. Emner: - gennemgang af kliniske cases, stjernestunder - kursus og mødereferat - behandlingsinstrukser - planlagte eller igangværende forskningsprojekter

20 - afsluttede projekter, resultater - litteraturreferat - andet pædiatrisk - lægeligt relevant Anbefales til gensidig undervisning, opdatering, interkollegial diskussion og forum for igangsætning af nye ideer. Godt forum for læger i uddannelsesstilling, både som foredragsholder og diskussionsdeltager Kurser m.v.: - Tværfagligt kursus i kommunikation fuldføres under turnusansættelsen. - tværfagligt kursus i pædagogik afholdes under introduktionsansættelsen. - tværfagligt kursus i ledelse, administration og samarbejde afholdes under praksisamanuensistid. - specialespecifikke kurser afholdes i praksisamanuensistiden. - temadage for specialeuddannelsessøgende arrangeres løbende af den almenmedicinske undervisningsenhed (AMU). Der tilbydes fælleskurser for læger i introduktionsstillinger på de Østdanske børneafdelinger (uddannelsesregion Øst), kursusafholdelse og emner varetages på skift af de enkelte børneafdelinger, f.eks.: det febrile barn, luftvejsinfektioner, astma, epilepsi, urinvejsinfektion, væskebehandling, socialpædiatri m.m.. Deltagelse heri er primært forbeholdt læger i introduktionsstilling til pædiatri. Den specialeuddannelsessøgende i almen medicin bør deltage i andre for uddannelsen relevante eksterne kurser og symposier, i den udstrækning arbejdstilrettelæggelsen tillader dette. Møde-, symposie- og kursusdeltagelse under ansættelsen prioriteres højt i afdelingen og anbefales som led i selvstudium og bred orientering indenfor faget pædiatri. Returdage til almen praksis: der aftales 1 månedlig dag i stampraksis under hele ansættelsen. 3.2 Klinisk uddannelse. Generelt: Den uddannelsessøgende læge skal under den ½ år varende ansættelse på børneafdelingen opnå indsigt i pædiatriens arbejdsområder. En vigtig del af den kliniske uddannelse i pædiatri vedrører de specielle forhold, der gør sig gældende i arbejdet på en børneafdeling. En god indsats som børnelæge kræver takt, omsorg, hensynsfuldhed og respekt overfor børn og deres pårørende. Tilsvarende gælder for arbejdet med børn og børnefamilier i almen praksis. Lægen skal under ansættelsen erhverve sig rutine og erfaring i diagnostisk af almindelige, hyppigt forekommende sygdomme i alle aldersgrupper indenfor pædiatrien. Lægen skal kunne optage en for det enkelte problem relevant anamnese,

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Blok 10

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Blok 10 http://www.rigshospitalet.dk/nr/rdonlyres/11e2e75e-d36c-490c-8117- FAA99FBFEC6E/0/SLBlok10GNRHGEN.doc Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Blok 10 Ansættelsessteder:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 10

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 10 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 10 Ansættelsessteder: N: Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Pædiatri beskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Pædiatri Dansk Pædiatrisk Selskab Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. De pædiatriske hospitalsafdelinger...4 1.2. Speciallægen i pædiatri...5

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 8 Ansættelsessteder: N: Neonatalklinikken GN, Rigshospitalet, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Herlev Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 11 Ansættelsessteder: N: Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok B

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok B Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok B Ansættelsessteder: H1: De Pædiatriske klinikker, Rigshospitalet H1: Neonatalklinikken, Rigshospitalet H2: Børneafdelingen, Hillerød

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Pædiatri

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Pædiatri Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Pædiatri 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under uddannelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere