UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI"

Transkript

1 HOLBÆK BØRNEAFDELING UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI Rev / KMC

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1.0 Præsentation af Holbæk børneafdeling generelt optageområde aldersgruppe indlæggelser og visitation arbejdsområder lægelige ekspertområder udefunktion ledelsesstruktur lægelig normering arbejdstilrettelæggelse børneafdelingens aktivitetstal uddannelse og undervisning bibliotek og IT løn, lokalløn, kursusmidler 10 2 Introduktion i børneafdelingen. Almen medicin Uddannelsesprogram. Almen medicin Generelt: målsætning, kompetenceniveau m.m Teoretisk viden Selvstudium Konferencer m.m Kurser m.m Klinisk uddannelse: Generelt 198Uddannelseskatalog: Børneafdelingens ekspertområder almen pædiatri og socialpædiatri neonatologi allergologi og pulmonologi nefro-urologi endokrinologi neuropædiatri rheumatologi/ immunologi gastroenterologi kardiologi Administrativ uddannelse Forskning Undervisning Vejledning og evaluering klinisk vejleder uddannelsesansvarlig overlæge introduktionssamtale midtvejssamtale slutevalueringssamtale Holdning og etik 37

3 1. PRÆSENTATION AF HOLBÆK BØRNEAFDELING. 1.1 Generelt: Børneafdelingen på Holbæk Sygehus er en af Region Sjællands 5 specialafdelinger i pædiatri, og varetager det pædiatriske speciale sammen med andre specialer foruden speciallægepraksis og primærsektor. Regionens 5 børneafdelinger findes på Holbæk, Roskilde, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Det tidligere Vestsjællands Amts sygehusvæsen var organisatorisk samlet i Sygehus Vestsjælland, omfattende sygehusene i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Ringsted, Nykøbing S, Amtssygehuset Nykøbing S. Efter kommunalreformen januar 2007 er sygehusfunktionen i Region Sjælland, tidligere Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter, samlet i Sygehus Sjælland. Sygehus Sjælland er administrativt og ledelsesmæssigt opdelt i Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Holbæk, Roskilde Køge og Faxe sygehuse. Sygehus Syd består af Slagelse, Ringsted, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Jævnfør regionens sygehusplan bliver Køge Sygehus hovedsygehus i Region Sjælland, foruden akutsygehus. Holbæk, Slagelse og Nykøbing F bliver akutsygehuse. Som følge heraf kommer regionens pædiatriske afdelinger fremover til at ligge i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Regionsfunktionen i pædiatri vil blive varetaget af Køge sygehus, og basisfunktionen af alle fire børneafdelinger. Holbæk Sygehus har følgende afdelinger: - medicinsk afdeling (kardiologi, rheumatologi, nefrologi, gastroenterologi, neurologi) - kirurgisk afdeling - ortopædkirurgisk afdeling - gynækologisk-obstetrisk afdeling - pædiatrisk afdeling - øjenafdeling (dagfunktion) - anæstesi- og intensiv afdeling - rehabiliteringsafdelingen (fysio-ergoterapi) - radiologisk afdeling - klinisk biokemisk afdeling - klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling - børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling - voksenpsykiatrisk afdeling

4 Børneafdelingen er opdelt i et almenpædiatrisk sengeafsnit (05-2) og et neonatalafsnit (Neo). Januar 2008 er tildligere børneafdeling D1 og D2 flyttet til én ny fælles almenpædiatrisk Børneafdeling (05-2), hvortil der som tidligere er tilknyttet Børnemodtagelse- og observationsafsnit (08-2). Børneafdelingen har et ambulatorium i Holbæk (CH), i Slagelse (CS) og i Ringsted (CR). Det almenpædiatriske afsnit: Afsnittet er normeret til 30 sengepladser, hvoraf 4 anvendes til Børnemodtagelse og observationspladser i forbindelse hermed. Børneafdeling 05-2 er samlet i én afdeling og opdeles i 3 plejeafsnit (gruppe 1-2-3), efter aldersgrupper, subspecialer, intensive sengepladser og behov for smitteisolation. Afdelingen giver mulighed for både døgnindlæggelse og dagpatientforløb, foruden korttids ambulant opfølgning. Afdelingen er beregnet til både spædbørn og større børn inkl. adolescensbørn. Børnemodtagelsen 08-2 er beregnet til modtagefunktion af akut syge børn, observation af akut henviste børn m.h.p. vurdering af indlæggelsesbehov, samt til planlagte kortvarige undersøgelses- og behandlingsprocedurer. Børn indlagt i den almenpædiatriske afdeling omfatter alle indlæggelseskrævende tilstande i barnealderen, akutte eller planlagte, sidste oftest m.h.p. observation, udredning eller planlagt procedure. Henvisningen kan være fra primærsektor, andre børneafdelinger eller via børneafdelingens egne ambulatorier. Neonatalafdelingen (NEO): Afsnittet er geografisk og plejemæssigt adskilt fra den almenpædiatriske funktion. Aktuel normering er 15 intensive neonatalpladser. Dertil er tilknyttet mor-barn afsnit i pædiatrisk regi, med 8 mødrepladser, fordelt på 4 mor-barnpladser og 4 forældrepladser til spædbørn indlagt på intensivstuer. Neonatalafdelingen modtager alle neonatale indlæggelser fra optageområdet, uanset gestationsalder. Se nedenfor under visitation. Ambulatoriet: Holbæk: 2-4 heldagsambulatorier dagligt. Slagelse: 1-2 heldagsambulatorier dagligt. Ringsted: 2 heldagsambulatorier dagligt. Udover disse lægeambulatoreier er der alle tre steder dagligt ambulatorier varetaget af sygeplejesker, diætister og psykologer. De fleste elektive henvisninger vurderes ved ambulant forundersøgelse, oftest i

5 speciallægeambulatorium. Efterbehandlings-ambulatoriet omfatter opfølgning efter indlæggelser, med videre udredning og behandling. Ambulatoriedriften bygger på princippet om kontinuitet og fast kontaktlæge, d.v.s. samme patient/ samme læge. Alle læger deltager i ambulatoriearbejdet. I praksis passes den væsentligste del af ambulatoriefunktionen af speciallæger og 1. reservelæger. Speciallægerne er som hovedregel tilknyttet ekspertområder ( neuropædiatri, neonatologi, allergologi, endokrinologi, nefro-urologi, gastroenterologi ) med mulig tilknyttet teamfunktion fra andre faggrupper (fysioterapeuter, sygeplejesker, diætist, socialrådgiver, psykolog). Læger under pædiatrisk uddannelse ser et bredt udsnit af patientkategorier, og med mulighed for fastere tilknytning til specialambulatorium. Reservelæger i uddannelsesstilling til almen medicin (halvårig stilling) ser væsentligst børn til kontrol for korterevarende sygdomsforløb, f.ex. infektionssygdomme, astmatisk bronkitis, trivselskontrol, socialpædiatrisk opfølgning m.m.. Ambulatorieplanlægningen tager højde for supervision af læger i uddannelsesstillinger. 1.2 Optageområde: Børneafdelingen modtager primært børn fra det tidligere Vestsjællands amts optageområde, med en samlet befolkning på ca , heraf ca børn i alderen 0-15 år inkl. Fra 2007 er visitationsalderen til Børneafdelingen udvidet til også at omfatte adolescensområdet, dvs til 18 år inkl.. Der må påregnes en vis ændring i visitationsmønstret efter overgang til Region Sjælland. Diagnoser hørende til basisfunktion vil skulle varetages af alle fire børneafdelinger. Diagnoser hørende ind under regionsfunktion vil overordnet skulle varetages af hovedsygehuset i Køge, bl.a. dele af neonatologien, gastroenterologi, nefrologi og reumatologi. Diagnoser hørende under til specialiseret niveau vil uændret overordnet blive varetaget af Rigshospitalet hhv. Skejby Sygehus. Overordnet er målet er at mindst 95 % af ydelserne på det pædiatriske område varetages i region Sjælland. Diagnoser hørende til højt specialiseret niveau ( tidligere lands- og landsdelsfunktion) varetages væsentligst af Rigshospitalet (Region Hovedstaden), og ofte ambulant opfølgning i samarbejde mellem Holbæk børneafdeling og RH. Der er indgået samarbejdsaftale med Universitetshospitalet i Odense og Skejby Sygehus, hvortil børn med hhv. mavetarmkirurgiske og urologiske sygdomme visiteres til kirurgisk behandling. 1.3 Aldersgruppe: Tidligere har børneafdelingen modtaget børn i alderen 0-15 år inklusive. Aldersgrænsen har dog været opfattet som fleksibel, idet der foruden kronologisk alder er blevet lagt vægt på børnenes biologiske og sociale alder.

6 Børn med kroniske sygdomme ( astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, udviklingshæmning mm) har været tilbudt ambulant opfølgning til ca. 18 års alderen, eller så længe det skønnedes hensigtsmæssigt, afhængig af sygdomskontrollen, sociale forhold, skole- eller institutionsskift, modenhed og den unges og familiens eget ønske. Fra 2007 er den officielle visitationsalder for børneafdelingen udvidet til 18 år inkl., med mulighed for videre ambulant opfølgning jfr. ovenstående. Der er således åbnet op for udvikling af et egentligt adolescenstilbud indenfor afdelingens enkelte ekspertområder. Afhængig af diagnose og videre forventede behov for opfølgning kan visitation til voksenafdeling dog være aktuel før 18 års alderen. 1.4 Indlæggelser og visitation: Børneafdelingen modtager børn med både medicinske og kirurgiske pædiatriske lidelser. De kirurgiske patienter er under kirurgisk afdelings administrationsområde og fagansvar, i samarbejde med børneafdelingen og i dennes pleje- og behandlingsregi. Tilsvarende har hidtil været gældende for ØNH-indlæggelser, som dog fra nu udelukkende foregår på ØNH afdelingerne i Slagelse og Køge. Der er etableret tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling vedrørende børn med indlæggelseskrævende psykosociale problemer eller andre børnepsykiatriske tilstande, bl.a. forgiftninger og anoreksi. Børnepsykiatrisk afdeling har udelukkende ambulatorie-funktion, hvorimod der er tilknyttet sengeafsnit til den ungdomspsykiatriske del. Børn med behov for indlæggelse kan tilbydes dette i ungdomspsykiatrisk afdeling fra 12 års alderen, hvorimod yngre børn visiteres til Bispebjerg hhv. Glostrup børnepsykiatrisk afdeling. Visitation til Neonatalafdelingen: Neonatalafsnittet i Holbæk modtager alle nyfødte børn med neonatale problemer fra området, uanset gestationsalder. Visitation til landsdelshospital (RH, afd. GN): - børn med behov for stationær respiratorbehandling - børn med operationskrævende hjertesygdom - akut operationskrævende børn - børn med operationskrævende neurokirurgiske lidelser. - børn med Rh immunisering Visitation til andet landsdelshospital: - børn med operationskrævende abdominalkirurgiske lidelser: Odense Børneafdelingen. - børn med operationskrævende urologiske lidelser: Børneafdelingen på Skejby Sygehus. På Slagelse Sygehus indlægges børn med akutte kirurgiske lidelser (alder over tre år) samt børn med uafviselige medicinske intensive tilstande, på henholdsvis kirurgisk og

7 intensiv afsnit. Børn med elektive og akutte otologiske lidelser behandles på ØNHafdelingen i Slagelse. Overordnet visitationsmål er, at alle børn, som kræver hospitalsindlæggelse, skal tilbydes dette i pædiatrisk regi, svarende til Sundhedsstyrelsens udmelding vedrørende specialet pædiatri. 1.5 Arbejdsområder: Det pædiatriske speciale beskæftiger sig med individer i vækst og udvikling. Der kræves derfor kendskab til børns normale somatiske, psykiske og sociale udvikling, og tilsvarende vækst- og udviklingsforstyrrelser. Pædiatri er et lægeligt speciale, afgrænset af kronologisk alder, og omfatter helbreds-og sygdomsspørgsmål på tværs af øvrige specialer. Der kræves derfor et bredt kendskab til diagnoser hørende ind under de fleste organspecialer, både medicinske og kirurgiske. Jo yngre barnet er, des mere vil symptomer og kliniske fund afvige fra det som kendes fra voksenverdenen. Til pædiatrien hører desuden utallige tilstande, som stort set udelukkende opstår eller diagnosticeres i barnealderen, foruden vækst- og udviklingsforstyrrelser, metaboliskeog genetiske sygdomme og syndromer. Den væsentligste del af børn indlagt i børneafdelingen er indlagt under akutte diagnoser (ca. 85%), og udgøres af børn med øvre og nedre luftvejsinfektioner, urinvejs- og gastrointestinale infektioner, allergiske sygdomme, epilepsi og andre neurologiske sygdomme, akutte traumer, psykosomatiske og socialpædiatriske problemer. Øvrige indlæggelser omfatter planlagte undersøgelsesprocedurer, observationsindlæggelser og indlæggelser i forbindelse med oplæring og støtte til behandlings- og plejemæssige forhold (kroniske sygdomme). Neonatalfunktionen tegner sig for et væsentligt personale- og ressourceforbrug både i den daglige drift og i akut funktion i vagterne. P.g.a. fagets bredde er der stort behov for pædiatrisk subspecialisering, ekspertviden. De fleste pædiatere har tilegnet sig ekspertviden indenfor et eller flere fagområder. I Dansk Pædiatrisk Selskabs regi gennemføres ekspertuddannelser indenfor flere fagområder (neuropædiatri, neonatologi, allergologi- og pulmonologi, endokrinologi, gastroenterologi, rheumatologi, kardiologi), dog er der fra Sundhedsstyrelsens side ikke indført formel subspecialiserings uddannelse. 1.6 Lægefaglige ekspertområder, Holbæk Børneafdeling: En til flere af børneafdelingens speciallæger er ansvarlige for afdelingens enkelte ekspertområder. Sammen med personale fra andre faggrupper i børneafdelingen sikres tværfaglig behandling og kontinuitet i forbindelse med indlæggelse og ambulant opfølgning (sekretærer, sygeplejersker, social- og sunhedsassistenter, fysioterapeuter,

8 pædagoger, lærer, diætist, socialrådgiver, psykolog). Afdelingens ekspertområder: - infektionssygdomme - allergologi- og lungesygdomme - neuropædiatri og udviklingspædiatri - neonatologi - gastroenterologi - rheumatologi - endokrinologi inkl ernæringsenhed (adipositas) - nefro-urologi - socialpædiatri. 1.7 Udefunktion: Børneafdelingen har i forbindelse med udefunktion (ambulatorium) i børneambulatoriet i Slagelse aftale om konsulentforpligtelse, på bl.a. føde-og barselsgang, intensiv afdeling og ØNH afdeling. Se ambulatoriefunktion i Slagelse og Ringsted. Børneafdelingen yder lægelig rådgivning i de enkelte kommuner og på Region Sjællands (område sv.t. Vestsjællands Amt) specialinstitutioner, i forbindelse med behandlingskontrol og tværfaglige behandlingsmøder vedrørende børn med udviklingshæmning, somatiske handikap, andre komplekse diagnoser eller socialpædiatriske problemstillinger. Børneafdelingen yder enkeltsagsrådgivning i kommuner og skoler vedrørende børn med kroniske sygdomme, bl.a. astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, ADHD, Tourette og andre helbreds- og adfærdsforstyrrelser. M.h.p. koordinering af den tværfaglige indsats overfor udviklingshæmmede børn har der tidligere været afholdt månedligt møde i amtets Specialrådgivning for Børn og Unge, med deltagelse af socialrådgiver og neuropædiater fra børneafdelingen, samt repræsentant for børnepsykiatrisk afdeling. Disse møder søges efter behov gennemført med de enkelte ny regionale kommuners Børn- og Unge afdelinger i området, idet bl.a. rehabiliterings-og genoptræningsfunktionen er udlagt til de enkelte kommunerne. 1.8 Ledelsesstruktur: - Børneafdelingen: afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Børneafdelingen har egen budgetramme. - Afsnitsledelse: de enkelte afsnit ledes af 1-2 speciallæger og afdelingssygeplejerske. - Ambulatorium: ledes af 1 speciallæge, specialesygeplejerske og ledende lægesekretær.

9 - Styregruppe: gruppen består af afdelingsledelse og de 3 afsnitsledelser. Forum for gensidig information vedr. daglig drift og ledelsesforhold. Gruppen mødes hver 2. og 4. tirsdag hver måned. - MED-udvalg (samarbejdsudvalg): sammensat af repræsentanter fra alle faggrupper og de enkelte afsnit, samt børneafdelingens sikkerhedsrepræsentanter. Forum for høring og gensidig orientering. Gruppen mødes ca. 10 gange årligt Læge normering: 1 ledende overlæge, 1 overlæge og professor 2 overlæger uden vagt 5 overlæger med vagt 6 afdelingslæger (2 vagtfri) 2 1.reservelæger ( hoveduddannelse H2) 8 reservelæger: 2 introduktionsstillinger i pædiatri + 6 blok-uddannelsesstillinger i almen medicin (12 halvårlige/ år) Arbejdstilrettelæggelse: Vagtdækning: børneafdelingen har 2 vagtlag, et forvagtslag og et bagvagtslag. - Forvagtslaget: 8-skiftet, bunden vagt, 2-skift med 3 holdsværdi, 8 reservelæger. - Bagvagtslaget: 11-skiftet rådighedsvagt fra bolig, passes af 2 RI, 4 afdelingslæger og 5 overlæger. Begge vagtlag tilrettelægger vagter efter et fast rul. - Speciallægebagvagtslag for ikke speciallæger i bagvagt (bagvagt for H2), rådighed fra bolig. Dagfunktion: tilrettelægges efter et fast rul gældende for hele lægestaben. Indenfor hvert funktionslag tilsigtes en så ens arbejdsfordeling som muligt, både med hensyn til stuegang, ambulatoriedage, kontordage, kursus- og fridage. I speciallægegruppen tages hensyn til individuelle ekspertområder og evt. dertil hørende forskelle i belastningsgrad. Der tages hensyn til individuelle uddannelsesbehov, kursusdeltagelse, efteruddannelse m.v., samt for reservelæger til behov for superviseret stuegang og ambulatoriefunktion. På stuegange tilstræbes dublering af uddannelsessøgende reservelæge med RI eller speciallæge. Ambulatoriet passes væsentligst af RI og speciallæger. Der tilstræbes, at reservelæger (læger i uddannelsesstilling i almen medicin og inroduktionslæger) får tildelt 1-2 ambulatoriedage per måned, superviseret af RI eller speciallæge. Ambulatoriebooking foretages op til 6 mdr. frem, følgende fast arbejdsrul. Faste ambulatorie ugedage sv.t. fagområder søges planlagt. Arbejdstilrettelæggelsen er ledende overlæges ansvarsområde. I praksis varetages

10 arbejdsfordelingen af hvert vagtlag for sig sammen med den senior læge med ansvar for månedsskemaerne. Seniorordning: Afdelingens seniorpolitik følger det i overenskomsten aftalte, det vil sige anbefaling om vagtudtynding i det omfang, mulighed og behov er tilstede, og med mulighed for vagtfrihed fra 60 års alder i bunden vagt og 62 års alderen i tilkaldevagt Børneafdelingens aktivitetstal (år 2009): - pædiatriske indlæggelser totalt: heraf neonatal indlæggelser: heraf kir. indlæggelser: ambulatoriekonsultationer, Holbæk: heraf ambulatoriekonsultationer, Slagelse: 2.500, og Ringsted: akut indlagte / planlagt indlagte: ca. 85 / 15 % - antal henviste børn vurderet forambulant: ca Uddannelse og undervisning: Uddannelsesstillinger i børneafdelingen: - 2(-3) introduktionsstillinger i pædiatri. 1 årige stillinger, funktion i forvagt. - 6 blokstillinger til speciallægeuddannelse i almen medicin (blok bestående af almen medicin, intern medicin, kirurgi, gynækologi-obstetrik, pædiatri, psykiatri). Halvårige stillinger, funktion i forvagt. - 2(-3) 1.reservelægestillinger i hoveduddannelsesforløb H2, speciallægeuddannelse i pædiatri. Blok bestående af 6 mdr. neonatologi på RH afd. GN (H1), 18 mdr. på Glostrup børneafdeling (H1), efterfulgt af 24 mdr. på Holbæk børneafdeling (H2). Vakante stillinger samt uklassificerede reservelægestillinger bruges til sideuddannelse i andre specialer, supplerende uddannelse til almen medicin eller supplerende almen pædiatrisk, uklassificeret ansættelse. Læger i vakante uddannelsesstillinger tilbydes uddannelsesforløb svarende til det i stillingen forudsete, inkl. tilknytning til klinisk vejleder. Én af afdelingens speciallæger er ansvarlig for tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i børneafdelingen. Til hver uddannelsesstilling knyttes en klinisk hovedvejleder, udpeges i.f.m. ansættelsen. Denne er ansvarlig for gennemførsel af uddannelsesprogrammet for den enkelte uddannelsessøgende læge. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for uddannelsesprogram for de enkelte uddannelseskategorier, for gennemførelse af de til den kliniske vejleder knyttede funktioner, samt for tilrettelæggelse af et passende undervisningstilbud i afdelingen.

11 Den generelle undervisning i afdelingen tilrettelægges som: - klinisk bedside-undervisning (mesterlære) - supervision af klinisk arbejde i afdelingen og ambulatorier - individuel og fælles teoretisk undervisning - tværfaglig undervisning i børneafdelingen, temadage - konference med andre afdelinger (røntgen, klinisk fysiologi, børnepsykiatri, mikrobiologi, gynækologi- obstetrik) - undervisning ved møder i de enkelte ekspertgrupper (allergologi, neonatologi, neuropædiatri m.m). - præsentation af cases, mødereferater, kliniske emner, instruksforslag, forskningsprojekter og videnskabelige projekter, litteraturreferater m.m. ved ugentlig lægeundervisning i børneafdelingen - træning i forskningsaktiviteter, deltagelse i fælles klinisk forskning og opstart af egne projekter. - oplæring i udarbejdelse af procedurer, arbejdsbeskrivelser og instrukser - oplæring i litteratursøgning, inkl. elektronisk søgning. Holbæk Børneafdeling yder prægraduat undervisning i pædiatri (12.semester pædiatri) inkl. eksamen. Tre af afdelingens speciallæger er ansat som kliniske lektorer og en af afdelingens overlæger er ansat som professor, Kbh s universitet mhp varetagelse af den prægraduate undervisning. Lærings- og evalueringsstrategier: Der henvises til Sundhedsstyrelsens: Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Supervision: Ved afdelingens speciallæger, samt ved fastlagte samtaler med klinisk vejleder i form af start-, midtvejs- og afslutningssamtale. Introduktionsmateriale: Ved ansættelsen vil læger i uddannelsesstillinger få fremsendt eller udleveret: - Velkomst- og introduktionsprogram til afdelingen - arbejdsplan og vagtskema - anden relevant information vedr. stillingen - navn på klinisk vejleder - vejledning i afdelingens faglige instrukser (D4)

12 1.13 Bibliotek og IT: Børneafdelingen har et righoldigt og opdateret håndbogsbibliotek, dækkende alle ekspertområder i pædiatri og tilgrænsende fag. Bibliotekets internationale pædiatriske tidsskriftsamling dækker de pædiatriske ekspertområder. Der er opstillet computere på alle afdelinger og kontorer, sammenkoblede på sygehusets intranet. Der er adgang til internettet på alle computere med mulighed for søgning i internationale tidsskrifter og databaser, afdelingsinstrukser m.v.. Der er via link fra alle afdelingens computere adgang til fuld-tekst litteratursøgning. Til syndrom- og genetisk søgning er der adgang til afdelingens databaseprogram ( London Dysmorphology Database and London Neurogenetic Database ). Fælles bibliotek: Det tidligere fællesbibliotek er udlagt til de enkelte afdelinger. Der er mulighed for kontakt til bibliotekar på hospitalet en dag ugentligt Løn, lokalløn, kursusmidler: Løn i henhold til gældende overenskomst. Lønsedler: Den normerede gennemsnitlige uge-arbejdstid på 37 timer skal overholdes. Ugevis indberetning af timeforbrug via lønsedler. Den enkelte læge er ansvarlig for balance i mertimeforbrug og afspadsering. Normperioden opgøres over 2 gange 8 uger i forvagtslaget, 9-11 uger i bagvagtslaget. Lokalløn: Yngre lægers puljemidler (1,1% af bruttoløn) anvendes til udpegede ekstrahverv, særfunktioner og uddannelse, funktionstillæg - ansvar for arbejds- og vagtskema - planlægning af ugentlig undervisning - lokalløn til specifikke ekspertområder eller anden særlig faglig indsats. - lokalløn til deltagelse i kurser m.v.. Der er afsat et samlet årligt kursusbeløb for hele børneafdelingen til støtte for kursusdeltagelse m.v., søges via afdelingsledelsen forud for kurset. Der ydes tjenestefrihed med løn til de obligatoriske og valgfri kurser til de enkelte speciallægeuddannelser. Afdelingsledelsen søges om evt. tjenestefrihed med løn i.f.m. øvrige uddannelseskurser, arbejdsrelaterede møder mm.

13 2. INTRODUKTION I BØRNEAFDELINGEN. I forbindelse med ansættelsen fremsendes eller udleveres velkomst- og introduktionsprogram. Den uddannelsessøgende læge bydes på 1. ansættelsesdag velkommen af børneafdelingens ledelse og der aftales detaljer om det fremsendte introduktionsprogram. Lægen bliver i løbet af 1. ansættelsesuge introduceret i børneafdelingen og bliver gjort bekendt med afdelingens arbejdsgang og procedurer. Det fremsendte introduktionsprogram strækker sig over første 3 ansættelsesdage og der gives herunder en samlet præsentation og orientering: - afdelingens forskellige områder og faciliteter: børneafdelingen inkl. børnemodtagelse, neonatalafsnit, ambulatoriet, læge/sekretærgangen. - øvrige hospitalsafdelinger og faciliteter: skadestue-voksenmodtagelse, fødegang G1, barselsgang G2, intensiv afsnit I, operationsgang, klinisk biokemisk afdeling, klinisk fysiologisk afdeling, røntgenafdeling - børneafdelingens personale - praktiske forhold omkring arbejdstilrettelæggelse - kontorfaciliteter, egen postkasse, computer, bibliotek - samarbejde med andre kliniske afdelinger - instruktionsbøger (almen + neonatale) - visitationsregler, internt (G1, G2, intensiv, kirurgi, ØNH, børnepsyk.) og andre hospitaler (Slagelse, Roskilde, Dianalund, RH, Odense og Skejby). - væsentlige akutte, kliniske procedurer. Som en del af introduktionen holdes samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. Den specifikke målsætning for uddannelsesstillingen og afdelingens uddannelsestilbud præsenteres. Den uddannelsessøgende redegør for sine uddannelsesplaner og gensidige krav og forventninger drøftes. Der er udpeget en klinisk hovedvejleder blandt afdelingens 1.reservelæger eller speciallæger og om muligt er der sørget for et godt match til den uddannelsessøgende, afhængig af kvalifikationer og uddannelsesønsker. Der afholdes introduktionssamtale med den kliniske hovedvejleder indenfor første 2 uger, hvor forudsætninger og forventninger klarlægges og uddannelsesforløbet planlægges i detaljer (uddannelsesplan). Der afholdes efter ca. et halvt år eller tidligere ved behov en midtvejsevaluering m.h.p. gennemgang af uddannelsesportefølje m.v. og evt. justering af uddannelsesforløbet. Der afholdes slutevaluering med hovedvejleder ved ansættelsens ophør. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan deltage i samtalerne, hvis dette ønskes. Læger, som ikke tidligere har haft ansættelse ved en pædiatrisk afdeling får de første 5 dage føl-funktion i afdelingen, hvor de fortrinsvis ledsager den vagthavende forvagt i børnemodtagelsen, på stuegang og ved akutte tilkald til fødegang, barselsgang

14 børnemodtagelse, skadestue og funktioner på børneafdelingens enkelte afsnit. Læger med tidligere pædiatrisk erfaring forventes efter første 4 introduktionsdage at kunne påtage sig selvstændig funktion i afdelingen. Læger i introduktionsstilling holdes vagtfri de første 5 dage af ansættelsen, dog afhængig af tidligere pædiatrisk erfaring. Almen pædiatri: I forbindelse med introduktionen undervises i følgende akutte pædiatriske procedurer: - hjertestopbehandling - ventilation ved insufficient respiration (maskeventilation, maske-cpap) - lumbalpunktur ved mistanke om meningitis - dropprocedurer m.v. - akut væskebehandling - krampebehandling - inhalationsbehandling Neonatatologi: I løbet af første ansættelses uge gives instruktion i - genoplivning af nyfødte - sugning fra luftveje - ventilation - hjertemassage - maske og nasal-cpap. Principper gennemgås vedrørende følgende: - intubation - ventilation på tube - respiratorbehandling - transport i kuvøse - generel og intensiv neonatal observation Introduktionen aftales med læge på neonatalafsnittet, se introduktionsprogrammet. Neo-instruksbog gennemgås. Generelt om afdelingens læge instruktioner: Afdelingens instrukser er under løbende ajourføring. Instruktionsbøger findes på alle afdelinger, ambulatorier, lægekontorer, modtagelsen og intensivafdeling, gynækologisk afdeling i Holbæk og Slagelse. Afdelingens lægeinstrukser findes endvidere på afdelingens interne netværk (fællesdrevet). De væsentligste instrukser vedr. akutte behandlingsprocedurer foreslås nedkopieret til lommeformat til de uddannelsessøgende læger til udlevering i forbindelse med ansættelsen. Instruktionsbøger og procedurevejledninger (D4 på intranettet) indeholder almene retningslinier for akut behandling samt afdelingens holdning til diagnostiske udredninger og behandling af almindeligt forekommende sygdomme hos børn. Det er

15 vigtigt med individualisering af diagnostik og behandling af det enkelte barn, hvorfor der i tvivlstilfælde opfordres til en nuanceret holdning og supplerende informationssøgning. Som grundregel følges afdelingens instrukser, og når der afviges herfra, bør der fagligt kunne argumenteres herfor. 3 UDDANNELSESPROGRAM. HOVEDUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN. PÆDIATRI Ansættelsen på Børneafdelingen er en del af hospitalsansættelserne i hoveduddannelsen i almen medicin. 1. Turnusansættelse: medicin, 6 mdr; kirurgi, 6 mdr; almen medicin, praksisreservelæge, 6 mdr. 2. Introduktionsstilling: almen medicin, introduktionsamanuensis, 6 mdr. 3. Hoveduddannelsen: almen medicin, praksisamanuensis fase 1, 6 mdr Hospitalsafdelinger kirurgi, 6 mdr medicin, 6 mdr pædiatri, 6 mdr gynækologi/ obstetrik, 6 mdr psykiatri, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 2, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 3, 6 mdr. Der henvises til: 1. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin, maj Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, den generelle del. 3. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, Pædiatri. Kompetenceudviklingen i uddannelsesforløbet opdeles i 1. Medicinsk ekspert 2. Kommunikator 3. Sundhedsfremmer 4. Akademiker 5. Professionel 6. Samarbejder 7. Leder og administrator

16 Målsætningen for uddannelsesprogrammet i almen medicin er udover de generelle kompetencekrav udspecificeret i konkrete mindste kompetencekrav. Kompetencekravene for opholdet på pædiatrisk afdeling bør også ses som mindste kompetencekrav for uddannelsen i almen medicin. Ansættelsen på pædiatrisk afdeling vil åbne op for en bred vifte af kliniske problemstillinger, som den uddannelsessøgende under sin ansættelse som reservelæge nødvendigvis kommer til at stifte bekendtskab med, og forventes at kunne håndtere på et niveau i overensstemmelse med både uddannelsesmålsætningen og børneafdelingens daglige drift (niveauer: kendskab til prøvet rutine i). Børneafdelingens uddannelsestilbud er opbygget over disse hoved- og delkompetencer, samt hensyntagen til at den uddannelsesøgende hurtigst muligt kommer til at fungere som en del af afdelingens lægestab, med ansvar for afdelingens daglige funktionsområder, og under hensyntagen til egne erfaringsområder og uddannelsesønsker. Det samlede uddannelsesmateriale er samlet i uddannelsesporteføljen, som indeholder målsætning, uddannelsesprogram, individuel uddannelsesplan, egne optegnelser, dokumentation for struktureret kollegial bedømmelse, læringsredskaber og vejlederog evalueringspapirer. Uddannelsesprogrammet for Holbæk børneafdeling er en del af denne portefølje, og kan tjene som vejledning for hvordan de overordnede uddannelsesmål kan nås, og hvordan læringsstrategier og evalueringsmetoder kan bruges i den enkeltes uddannelsesplan. Uddannelsesprogrammet forefindes i digital form på internettet, med eget log-on. I børneafdelingen tilknyttes hver uddannelsessøgende en seniorlæge, som kommer til at fungere som klinisk vejleder under ansættelsen. Derudover har den uddannelsessøgende fortsat kontakt til sin hovedvejleder fra almen praksis, som er ansvarlig for det samlede uddannelsesforløb. 3.1 Teoretisk viden. Reservelæger, uddannelse i almen medicin. Det forudsættes, at den uddannelsessøgende i løbet af ansættelsen på egen hånd ved studium af pædiatriske lærebøger på niveau med Praktisk Pædiatri sikrer sig en basal, teoretisk viden om de almindelige sygdomme i barnealderen.

17 3.1.1 Selvstudium: (Gælder alle uddannelsesniveauer) Børneafdelingen har et righoldigt bibliotek. Til supplerende basal læsning og informationssøgning anbefales: Lærerbøger: - almen pædiatri: Nelson: Textbook of Pediatrics Gellis: Current Pediatric Therapy. Schiøtz, Skovby: Praktisk Pædiatri - neonatologi: Roberton:Textbook of Neonatology. Til yderligere læsning: opslagsbøger, lærebøger, håndbøger og diverse billedatlas indenfor fagets ekspertområder. Tidsskrifter: - Ugeskrift for Læger - Acta Paediatrica - Archives of Disease in Childhood - Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition - The Journal of Pediatrics - Pediatrics - Pediatric Review - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - The Pediatric Infectious Disease Journal - Pediatric Research - Developmental Medicine and Child Neurology - European Journal of Paediatric Neurology. Måneds- og årsbøger: - Pediatric Clinics of North America - Yearbook of Pediatrics - Yearbook of Neonatology. Internet: Region Sjælland med diverse links: Dansk Pædiatrisk Selskab: Har links til andre pædiatriske sites: - faglige selskaber - videnskabelige selskaber og specialeselskaber - det offentlige - institutioner, laboratorier - organisationer - patient- og forældreforeninger - videnskabsdatabaser og biblioteker (Medline, OMIM etc.) - diverse pædiatriske tidsskrifter, hjemmesider m.m. Database: London Neurogenetic and Dysmorphology Database Possum Syndrome Database Undervisning: Preparatory Programme for American Academy of Pediatrics (CD-rom, self-check program)

18 3.1.2 Konferencer m.v.. Oversigt: Se konference og mødeskema i introduktionsprogrammet. Morgenkonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Konference hver morgen med debriefing fra vagtholdet om indlæggelser og akut behandling af indlagte børn. Den uddannelsessøgende bør fremlægge præcist og systematisk med oplæg, konklusion og diagnose, samt følgende disposition og behandling. Morgenkonferencen bruges til at skabe kontinuitet i patientbehandlingen og i forhold til dette den rette arbejdsfordeling. Akutte kliniske problemstillinger tages op til diskussion. Morgenkonferencen styres af afgående vagthold og aktuelle døgns bagvagt. Afgående forvagt præsenterer en dagens case i forbindelse med vagtafslutning. Røntgenkonference: kl (røntgenafdelingen). Konference vedr. forgangne døgns billeddiagnostiske undersøgelser, røntgenbilleder, ultralydsundersøgelser, CT- og MR-skanninger. Stuegangsplanlægning: (konference) Planlægning af struktureret stuegang ud fra kontinuitetshensyn ( personlig rådgivning ). Mini-konference omkring stuegang: , afdelingsvis. Stuegang dubleres så vidt muligt med speciallæge, som en superviseret stuegang. Evt. tværfaglig forstuegang på de enkelte afsnit fra kl til 10.00, orientering om de indlagte børn og prioritering af arbejdsgangen sammen med plejepersonalet. Før middagskonferencen afklares evt. diagnostiske og behandlingsmæssige spørgsmål med og seniorlægen på stuegang. Spørgsmål vedr. relevant efterbehandling eller ambulant kontrol af indskrevne patienter afklares. Middagskonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Fagkonference vedrørende diagnostik og behandling af indlagte børn, planlægning af videre forløb. Den uddannelsessøgende opfordres til at fremlægge kliniske problemer og tvivlsspørgsmål. Klinisk fysiologisk konference: Én gang månedligt (klinisk fysiologisk afdeling). Konference vedr. isotopundersøgelse m.v.: renografi, GFR- og clearance, knoglescintigrafi, thyreoideascintigrafi. Mikrobiologisk konference: torsdag kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentlig konference med mikrobiolog fra mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, vedr. mikrobiologiske undersøgelser, diverse dyrkningssvar, antibiotikavalg og - behandlingsstrategier samt infektionshygiejniske spørgsmål.

19 Børnepsykiatriskog socialpædiatrisk konference: mandag kl til (børneafdelingens konferencerum). Enkeltsagskonference sammen med socialrådgiver (referent), psykolog og om muligt repræsentant fra børnepsykiatrisk afdeling, vedr. ambulante og indlagte fælles børn. Problemorienteret, præcist oplæg og drøftelse. Beslutningsreferat til kontaktlægen + fælles mappe i konferencerum. Perinatal konference: 1. og 3. torsdag kl til 8.30 (gyn.-obs. afd. konferencerum). Konference med gyn.obs. afdeling om neonatale problemer og indlæggelser i relation til fødselsforløb. Orientering om risikofødsler og forventede perinatale problemstillinger. Staff-meeting: Hver anden måned (festsalen, administrationsbygningen), annonceres. Det faglige program går på tur afdelingsvis, til fremlæggelse af egne projekter og nye behandlingstiltag. Velegnet forum for uddannelsessøgende læger til oplæring i foredrags- og præsentationsteknik. Arbejdsmøde i Neonatalgruppen: ca. månedligt (børneafdelingens konferencerum). Drøftelse af ny behandlingstiltag og procedurer m.v.. Neuropædiatrisk konference: den 1. og 3. torsdag hver måned, kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentligt arbejdsmøde blandt afdelingens børneneurologisk interesserede læger. Gensidig orientering om møder og fagligt nyt. Drøftelse af problempatienter og nyhenviste neuropædiatriske patienter. Eeg-konference, efter behov, samme tidspunkt, med deltagelse af neuropædiater fra børneafdelingen, Epilepsihospitalet i Dianalund. Undersøgelsesresultater og behandlingsstrategier af børn med epilepsi m.v.. Allergologi- og pulmonologikonference: 1 gang månedligt.(børneafdelingens konferencerum). Børneafdelingens allergologisk interesserede læger. Case-diskussion, drøftelse af generelle retningslinier, orientering om møder og fagligt nyt. Nefro-urologi: teammøde 1 gang månedligt. Gastroenterologi, endokrinologi, socialpædiatri: teammøder ad hoc. Undervisningsmøde i afdelingen: tirsdag kl , onsdag, torsdag kl til 9.00 (børneafdelingens konferencerum). Temamøde hver 2. torsdag kl Undervisningsansvarlige afdelingslæge planlægger, indkalder til og annoncerer undervisningsemner. Undervisning ved afdelingens egne læger eller personale eller undervisere fra andre afdelinger eller udefra. Emner: - gennemgang af kliniske cases, stjernestunder - kursus og mødereferat - behandlingsinstrukser - planlagte eller igangværende forskningsprojekter

20 - afsluttede projekter, resultater - litteraturreferat - andet pædiatrisk - lægeligt relevant Anbefales til gensidig undervisning, opdatering, interkollegial diskussion og forum for igangsætning af nye ideer. Godt forum for læger i uddannelsesstilling, både som foredragsholder og diskussionsdeltager Kurser m.v.: - Tværfagligt kursus i kommunikation fuldføres under turnusansættelsen. - tværfagligt kursus i pædagogik afholdes under introduktionsansættelsen. - tværfagligt kursus i ledelse, administration og samarbejde afholdes under praksisamanuensistid. - specialespecifikke kurser afholdes i praksisamanuensistiden. - temadage for specialeuddannelsessøgende arrangeres løbende af den almenmedicinske undervisningsenhed (AMU). Der tilbydes fælleskurser for læger i introduktionsstillinger på de Østdanske børneafdelinger (uddannelsesregion Øst), kursusafholdelse og emner varetages på skift af de enkelte børneafdelinger, f.eks.: det febrile barn, luftvejsinfektioner, astma, epilepsi, urinvejsinfektion, væskebehandling, socialpædiatri m.m.. Deltagelse heri er primært forbeholdt læger i introduktionsstilling til pædiatri. Den specialeuddannelsessøgende i almen medicin bør deltage i andre for uddannelsen relevante eksterne kurser og symposier, i den udstrækning arbejdstilrettelæggelsen tillader dette. Møde-, symposie- og kursusdeltagelse under ansættelsen prioriteres højt i afdelingen og anbefales som led i selvstudium og bred orientering indenfor faget pædiatri. Returdage til almen praksis: der aftales 1 månedlig dag i stampraksis under hele ansættelsen. 3.2 Klinisk uddannelse. Generelt: Den uddannelsessøgende læge skal under den ½ år varende ansættelse på børneafdelingen opnå indsigt i pædiatriens arbejdsområder. En vigtig del af den kliniske uddannelse i pædiatri vedrører de specielle forhold, der gør sig gældende i arbejdet på en børneafdeling. En god indsats som børnelæge kræver takt, omsorg, hensynsfuldhed og respekt overfor børn og deres pårørende. Tilsvarende gælder for arbejdet med børn og børnefamilier i almen praksis. Lægen skal under ansættelsen erhverve sig rutine og erfaring i diagnostisk af almindelige, hyppigt forekommende sygdomme i alle aldersgrupper indenfor pædiatrien. Lægen skal kunne optage en for det enkelte problem relevant anamnese,

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere