UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI"

Transkript

1 HOLBÆK BØRNEAFDELING UDDANNELSKATALOG SPECIALLÆGEUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN PÆDIATRI Rev / KMC

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1.0 Præsentation af Holbæk børneafdeling generelt optageområde aldersgruppe indlæggelser og visitation arbejdsområder lægelige ekspertområder udefunktion ledelsesstruktur lægelig normering arbejdstilrettelæggelse børneafdelingens aktivitetstal uddannelse og undervisning bibliotek og IT løn, lokalløn, kursusmidler 10 2 Introduktion i børneafdelingen. Almen medicin Uddannelsesprogram. Almen medicin Generelt: målsætning, kompetenceniveau m.m Teoretisk viden Selvstudium Konferencer m.m Kurser m.m Klinisk uddannelse: Generelt 198Uddannelseskatalog: Børneafdelingens ekspertområder almen pædiatri og socialpædiatri neonatologi allergologi og pulmonologi nefro-urologi endokrinologi neuropædiatri rheumatologi/ immunologi gastroenterologi kardiologi Administrativ uddannelse Forskning Undervisning Vejledning og evaluering klinisk vejleder uddannelsesansvarlig overlæge introduktionssamtale midtvejssamtale slutevalueringssamtale Holdning og etik 37

3 1. PRÆSENTATION AF HOLBÆK BØRNEAFDELING. 1.1 Generelt: Børneafdelingen på Holbæk Sygehus er en af Region Sjællands 5 specialafdelinger i pædiatri, og varetager det pædiatriske speciale sammen med andre specialer foruden speciallægepraksis og primærsektor. Regionens 5 børneafdelinger findes på Holbæk, Roskilde, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Det tidligere Vestsjællands Amts sygehusvæsen var organisatorisk samlet i Sygehus Vestsjælland, omfattende sygehusene i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Ringsted, Nykøbing S, Amtssygehuset Nykøbing S. Efter kommunalreformen januar 2007 er sygehusfunktionen i Region Sjælland, tidligere Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter, samlet i Sygehus Sjælland. Sygehus Sjælland er administrativt og ledelsesmæssigt opdelt i Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Holbæk, Roskilde Køge og Faxe sygehuse. Sygehus Syd består af Slagelse, Ringsted, Næstved og Nykøbing F sygehuse. Jævnfør regionens sygehusplan bliver Køge Sygehus hovedsygehus i Region Sjælland, foruden akutsygehus. Holbæk, Slagelse og Nykøbing F bliver akutsygehuse. Som følge heraf kommer regionens pædiatriske afdelinger fremover til at ligge i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Regionsfunktionen i pædiatri vil blive varetaget af Køge sygehus, og basisfunktionen af alle fire børneafdelinger. Holbæk Sygehus har følgende afdelinger: - medicinsk afdeling (kardiologi, rheumatologi, nefrologi, gastroenterologi, neurologi) - kirurgisk afdeling - ortopædkirurgisk afdeling - gynækologisk-obstetrisk afdeling - pædiatrisk afdeling - øjenafdeling (dagfunktion) - anæstesi- og intensiv afdeling - rehabiliteringsafdelingen (fysio-ergoterapi) - radiologisk afdeling - klinisk biokemisk afdeling - klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling - børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling - voksenpsykiatrisk afdeling

4 Børneafdelingen er opdelt i et almenpædiatrisk sengeafsnit (05-2) og et neonatalafsnit (Neo). Januar 2008 er tildligere børneafdeling D1 og D2 flyttet til én ny fælles almenpædiatrisk Børneafdeling (05-2), hvortil der som tidligere er tilknyttet Børnemodtagelse- og observationsafsnit (08-2). Børneafdelingen har et ambulatorium i Holbæk (CH), i Slagelse (CS) og i Ringsted (CR). Det almenpædiatriske afsnit: Afsnittet er normeret til 30 sengepladser, hvoraf 4 anvendes til Børnemodtagelse og observationspladser i forbindelse hermed. Børneafdeling 05-2 er samlet i én afdeling og opdeles i 3 plejeafsnit (gruppe 1-2-3), efter aldersgrupper, subspecialer, intensive sengepladser og behov for smitteisolation. Afdelingen giver mulighed for både døgnindlæggelse og dagpatientforløb, foruden korttids ambulant opfølgning. Afdelingen er beregnet til både spædbørn og større børn inkl. adolescensbørn. Børnemodtagelsen 08-2 er beregnet til modtagefunktion af akut syge børn, observation af akut henviste børn m.h.p. vurdering af indlæggelsesbehov, samt til planlagte kortvarige undersøgelses- og behandlingsprocedurer. Børn indlagt i den almenpædiatriske afdeling omfatter alle indlæggelseskrævende tilstande i barnealderen, akutte eller planlagte, sidste oftest m.h.p. observation, udredning eller planlagt procedure. Henvisningen kan være fra primærsektor, andre børneafdelinger eller via børneafdelingens egne ambulatorier. Neonatalafdelingen (NEO): Afsnittet er geografisk og plejemæssigt adskilt fra den almenpædiatriske funktion. Aktuel normering er 15 intensive neonatalpladser. Dertil er tilknyttet mor-barn afsnit i pædiatrisk regi, med 8 mødrepladser, fordelt på 4 mor-barnpladser og 4 forældrepladser til spædbørn indlagt på intensivstuer. Neonatalafdelingen modtager alle neonatale indlæggelser fra optageområdet, uanset gestationsalder. Se nedenfor under visitation. Ambulatoriet: Holbæk: 2-4 heldagsambulatorier dagligt. Slagelse: 1-2 heldagsambulatorier dagligt. Ringsted: 2 heldagsambulatorier dagligt. Udover disse lægeambulatoreier er der alle tre steder dagligt ambulatorier varetaget af sygeplejesker, diætister og psykologer. De fleste elektive henvisninger vurderes ved ambulant forundersøgelse, oftest i

5 speciallægeambulatorium. Efterbehandlings-ambulatoriet omfatter opfølgning efter indlæggelser, med videre udredning og behandling. Ambulatoriedriften bygger på princippet om kontinuitet og fast kontaktlæge, d.v.s. samme patient/ samme læge. Alle læger deltager i ambulatoriearbejdet. I praksis passes den væsentligste del af ambulatoriefunktionen af speciallæger og 1. reservelæger. Speciallægerne er som hovedregel tilknyttet ekspertområder ( neuropædiatri, neonatologi, allergologi, endokrinologi, nefro-urologi, gastroenterologi ) med mulig tilknyttet teamfunktion fra andre faggrupper (fysioterapeuter, sygeplejesker, diætist, socialrådgiver, psykolog). Læger under pædiatrisk uddannelse ser et bredt udsnit af patientkategorier, og med mulighed for fastere tilknytning til specialambulatorium. Reservelæger i uddannelsesstilling til almen medicin (halvårig stilling) ser væsentligst børn til kontrol for korterevarende sygdomsforløb, f.ex. infektionssygdomme, astmatisk bronkitis, trivselskontrol, socialpædiatrisk opfølgning m.m.. Ambulatorieplanlægningen tager højde for supervision af læger i uddannelsesstillinger. 1.2 Optageområde: Børneafdelingen modtager primært børn fra det tidligere Vestsjællands amts optageområde, med en samlet befolkning på ca , heraf ca børn i alderen 0-15 år inkl. Fra 2007 er visitationsalderen til Børneafdelingen udvidet til også at omfatte adolescensområdet, dvs til 18 år inkl.. Der må påregnes en vis ændring i visitationsmønstret efter overgang til Region Sjælland. Diagnoser hørende til basisfunktion vil skulle varetages af alle fire børneafdelinger. Diagnoser hørende ind under regionsfunktion vil overordnet skulle varetages af hovedsygehuset i Køge, bl.a. dele af neonatologien, gastroenterologi, nefrologi og reumatologi. Diagnoser hørende under til specialiseret niveau vil uændret overordnet blive varetaget af Rigshospitalet hhv. Skejby Sygehus. Overordnet er målet er at mindst 95 % af ydelserne på det pædiatriske område varetages i region Sjælland. Diagnoser hørende til højt specialiseret niveau ( tidligere lands- og landsdelsfunktion) varetages væsentligst af Rigshospitalet (Region Hovedstaden), og ofte ambulant opfølgning i samarbejde mellem Holbæk børneafdeling og RH. Der er indgået samarbejdsaftale med Universitetshospitalet i Odense og Skejby Sygehus, hvortil børn med hhv. mavetarmkirurgiske og urologiske sygdomme visiteres til kirurgisk behandling. 1.3 Aldersgruppe: Tidligere har børneafdelingen modtaget børn i alderen 0-15 år inklusive. Aldersgrænsen har dog været opfattet som fleksibel, idet der foruden kronologisk alder er blevet lagt vægt på børnenes biologiske og sociale alder.

6 Børn med kroniske sygdomme ( astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, udviklingshæmning mm) har været tilbudt ambulant opfølgning til ca. 18 års alderen, eller så længe det skønnedes hensigtsmæssigt, afhængig af sygdomskontrollen, sociale forhold, skole- eller institutionsskift, modenhed og den unges og familiens eget ønske. Fra 2007 er den officielle visitationsalder for børneafdelingen udvidet til 18 år inkl., med mulighed for videre ambulant opfølgning jfr. ovenstående. Der er således åbnet op for udvikling af et egentligt adolescenstilbud indenfor afdelingens enkelte ekspertområder. Afhængig af diagnose og videre forventede behov for opfølgning kan visitation til voksenafdeling dog være aktuel før 18 års alderen. 1.4 Indlæggelser og visitation: Børneafdelingen modtager børn med både medicinske og kirurgiske pædiatriske lidelser. De kirurgiske patienter er under kirurgisk afdelings administrationsområde og fagansvar, i samarbejde med børneafdelingen og i dennes pleje- og behandlingsregi. Tilsvarende har hidtil været gældende for ØNH-indlæggelser, som dog fra nu udelukkende foregår på ØNH afdelingerne i Slagelse og Køge. Der er etableret tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling vedrørende børn med indlæggelseskrævende psykosociale problemer eller andre børnepsykiatriske tilstande, bl.a. forgiftninger og anoreksi. Børnepsykiatrisk afdeling har udelukkende ambulatorie-funktion, hvorimod der er tilknyttet sengeafsnit til den ungdomspsykiatriske del. Børn med behov for indlæggelse kan tilbydes dette i ungdomspsykiatrisk afdeling fra 12 års alderen, hvorimod yngre børn visiteres til Bispebjerg hhv. Glostrup børnepsykiatrisk afdeling. Visitation til Neonatalafdelingen: Neonatalafsnittet i Holbæk modtager alle nyfødte børn med neonatale problemer fra området, uanset gestationsalder. Visitation til landsdelshospital (RH, afd. GN): - børn med behov for stationær respiratorbehandling - børn med operationskrævende hjertesygdom - akut operationskrævende børn - børn med operationskrævende neurokirurgiske lidelser. - børn med Rh immunisering Visitation til andet landsdelshospital: - børn med operationskrævende abdominalkirurgiske lidelser: Odense Børneafdelingen. - børn med operationskrævende urologiske lidelser: Børneafdelingen på Skejby Sygehus. På Slagelse Sygehus indlægges børn med akutte kirurgiske lidelser (alder over tre år) samt børn med uafviselige medicinske intensive tilstande, på henholdsvis kirurgisk og

7 intensiv afsnit. Børn med elektive og akutte otologiske lidelser behandles på ØNHafdelingen i Slagelse. Overordnet visitationsmål er, at alle børn, som kræver hospitalsindlæggelse, skal tilbydes dette i pædiatrisk regi, svarende til Sundhedsstyrelsens udmelding vedrørende specialet pædiatri. 1.5 Arbejdsområder: Det pædiatriske speciale beskæftiger sig med individer i vækst og udvikling. Der kræves derfor kendskab til børns normale somatiske, psykiske og sociale udvikling, og tilsvarende vækst- og udviklingsforstyrrelser. Pædiatri er et lægeligt speciale, afgrænset af kronologisk alder, og omfatter helbreds-og sygdomsspørgsmål på tværs af øvrige specialer. Der kræves derfor et bredt kendskab til diagnoser hørende ind under de fleste organspecialer, både medicinske og kirurgiske. Jo yngre barnet er, des mere vil symptomer og kliniske fund afvige fra det som kendes fra voksenverdenen. Til pædiatrien hører desuden utallige tilstande, som stort set udelukkende opstår eller diagnosticeres i barnealderen, foruden vækst- og udviklingsforstyrrelser, metaboliskeog genetiske sygdomme og syndromer. Den væsentligste del af børn indlagt i børneafdelingen er indlagt under akutte diagnoser (ca. 85%), og udgøres af børn med øvre og nedre luftvejsinfektioner, urinvejs- og gastrointestinale infektioner, allergiske sygdomme, epilepsi og andre neurologiske sygdomme, akutte traumer, psykosomatiske og socialpædiatriske problemer. Øvrige indlæggelser omfatter planlagte undersøgelsesprocedurer, observationsindlæggelser og indlæggelser i forbindelse med oplæring og støtte til behandlings- og plejemæssige forhold (kroniske sygdomme). Neonatalfunktionen tegner sig for et væsentligt personale- og ressourceforbrug både i den daglige drift og i akut funktion i vagterne. P.g.a. fagets bredde er der stort behov for pædiatrisk subspecialisering, ekspertviden. De fleste pædiatere har tilegnet sig ekspertviden indenfor et eller flere fagområder. I Dansk Pædiatrisk Selskabs regi gennemføres ekspertuddannelser indenfor flere fagområder (neuropædiatri, neonatologi, allergologi- og pulmonologi, endokrinologi, gastroenterologi, rheumatologi, kardiologi), dog er der fra Sundhedsstyrelsens side ikke indført formel subspecialiserings uddannelse. 1.6 Lægefaglige ekspertområder, Holbæk Børneafdeling: En til flere af børneafdelingens speciallæger er ansvarlige for afdelingens enkelte ekspertområder. Sammen med personale fra andre faggrupper i børneafdelingen sikres tværfaglig behandling og kontinuitet i forbindelse med indlæggelse og ambulant opfølgning (sekretærer, sygeplejersker, social- og sunhedsassistenter, fysioterapeuter,

8 pædagoger, lærer, diætist, socialrådgiver, psykolog). Afdelingens ekspertområder: - infektionssygdomme - allergologi- og lungesygdomme - neuropædiatri og udviklingspædiatri - neonatologi - gastroenterologi - rheumatologi - endokrinologi inkl ernæringsenhed (adipositas) - nefro-urologi - socialpædiatri. 1.7 Udefunktion: Børneafdelingen har i forbindelse med udefunktion (ambulatorium) i børneambulatoriet i Slagelse aftale om konsulentforpligtelse, på bl.a. føde-og barselsgang, intensiv afdeling og ØNH afdeling. Se ambulatoriefunktion i Slagelse og Ringsted. Børneafdelingen yder lægelig rådgivning i de enkelte kommuner og på Region Sjællands (område sv.t. Vestsjællands Amt) specialinstitutioner, i forbindelse med behandlingskontrol og tværfaglige behandlingsmøder vedrørende børn med udviklingshæmning, somatiske handikap, andre komplekse diagnoser eller socialpædiatriske problemstillinger. Børneafdelingen yder enkeltsagsrådgivning i kommuner og skoler vedrørende børn med kroniske sygdomme, bl.a. astma, diabetes, epilepsi, cerebral parese, ADHD, Tourette og andre helbreds- og adfærdsforstyrrelser. M.h.p. koordinering af den tværfaglige indsats overfor udviklingshæmmede børn har der tidligere været afholdt månedligt møde i amtets Specialrådgivning for Børn og Unge, med deltagelse af socialrådgiver og neuropædiater fra børneafdelingen, samt repræsentant for børnepsykiatrisk afdeling. Disse møder søges efter behov gennemført med de enkelte ny regionale kommuners Børn- og Unge afdelinger i området, idet bl.a. rehabiliterings-og genoptræningsfunktionen er udlagt til de enkelte kommunerne. 1.8 Ledelsesstruktur: - Børneafdelingen: afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Børneafdelingen har egen budgetramme. - Afsnitsledelse: de enkelte afsnit ledes af 1-2 speciallæger og afdelingssygeplejerske. - Ambulatorium: ledes af 1 speciallæge, specialesygeplejerske og ledende lægesekretær.

9 - Styregruppe: gruppen består af afdelingsledelse og de 3 afsnitsledelser. Forum for gensidig information vedr. daglig drift og ledelsesforhold. Gruppen mødes hver 2. og 4. tirsdag hver måned. - MED-udvalg (samarbejdsudvalg): sammensat af repræsentanter fra alle faggrupper og de enkelte afsnit, samt børneafdelingens sikkerhedsrepræsentanter. Forum for høring og gensidig orientering. Gruppen mødes ca. 10 gange årligt Læge normering: 1 ledende overlæge, 1 overlæge og professor 2 overlæger uden vagt 5 overlæger med vagt 6 afdelingslæger (2 vagtfri) 2 1.reservelæger ( hoveduddannelse H2) 8 reservelæger: 2 introduktionsstillinger i pædiatri + 6 blok-uddannelsesstillinger i almen medicin (12 halvårlige/ år) Arbejdstilrettelæggelse: Vagtdækning: børneafdelingen har 2 vagtlag, et forvagtslag og et bagvagtslag. - Forvagtslaget: 8-skiftet, bunden vagt, 2-skift med 3 holdsværdi, 8 reservelæger. - Bagvagtslaget: 11-skiftet rådighedsvagt fra bolig, passes af 2 RI, 4 afdelingslæger og 5 overlæger. Begge vagtlag tilrettelægger vagter efter et fast rul. - Speciallægebagvagtslag for ikke speciallæger i bagvagt (bagvagt for H2), rådighed fra bolig. Dagfunktion: tilrettelægges efter et fast rul gældende for hele lægestaben. Indenfor hvert funktionslag tilsigtes en så ens arbejdsfordeling som muligt, både med hensyn til stuegang, ambulatoriedage, kontordage, kursus- og fridage. I speciallægegruppen tages hensyn til individuelle ekspertområder og evt. dertil hørende forskelle i belastningsgrad. Der tages hensyn til individuelle uddannelsesbehov, kursusdeltagelse, efteruddannelse m.v., samt for reservelæger til behov for superviseret stuegang og ambulatoriefunktion. På stuegange tilstræbes dublering af uddannelsessøgende reservelæge med RI eller speciallæge. Ambulatoriet passes væsentligst af RI og speciallæger. Der tilstræbes, at reservelæger (læger i uddannelsesstilling i almen medicin og inroduktionslæger) får tildelt 1-2 ambulatoriedage per måned, superviseret af RI eller speciallæge. Ambulatoriebooking foretages op til 6 mdr. frem, følgende fast arbejdsrul. Faste ambulatorie ugedage sv.t. fagområder søges planlagt. Arbejdstilrettelæggelsen er ledende overlæges ansvarsområde. I praksis varetages

10 arbejdsfordelingen af hvert vagtlag for sig sammen med den senior læge med ansvar for månedsskemaerne. Seniorordning: Afdelingens seniorpolitik følger det i overenskomsten aftalte, det vil sige anbefaling om vagtudtynding i det omfang, mulighed og behov er tilstede, og med mulighed for vagtfrihed fra 60 års alder i bunden vagt og 62 års alderen i tilkaldevagt Børneafdelingens aktivitetstal (år 2009): - pædiatriske indlæggelser totalt: heraf neonatal indlæggelser: heraf kir. indlæggelser: ambulatoriekonsultationer, Holbæk: heraf ambulatoriekonsultationer, Slagelse: 2.500, og Ringsted: akut indlagte / planlagt indlagte: ca. 85 / 15 % - antal henviste børn vurderet forambulant: ca Uddannelse og undervisning: Uddannelsesstillinger i børneafdelingen: - 2(-3) introduktionsstillinger i pædiatri. 1 årige stillinger, funktion i forvagt. - 6 blokstillinger til speciallægeuddannelse i almen medicin (blok bestående af almen medicin, intern medicin, kirurgi, gynækologi-obstetrik, pædiatri, psykiatri). Halvårige stillinger, funktion i forvagt. - 2(-3) 1.reservelægestillinger i hoveduddannelsesforløb H2, speciallægeuddannelse i pædiatri. Blok bestående af 6 mdr. neonatologi på RH afd. GN (H1), 18 mdr. på Glostrup børneafdeling (H1), efterfulgt af 24 mdr. på Holbæk børneafdeling (H2). Vakante stillinger samt uklassificerede reservelægestillinger bruges til sideuddannelse i andre specialer, supplerende uddannelse til almen medicin eller supplerende almen pædiatrisk, uklassificeret ansættelse. Læger i vakante uddannelsesstillinger tilbydes uddannelsesforløb svarende til det i stillingen forudsete, inkl. tilknytning til klinisk vejleder. Én af afdelingens speciallæger er ansvarlig for tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i børneafdelingen. Til hver uddannelsesstilling knyttes en klinisk hovedvejleder, udpeges i.f.m. ansættelsen. Denne er ansvarlig for gennemførsel af uddannelsesprogrammet for den enkelte uddannelsessøgende læge. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for uddannelsesprogram for de enkelte uddannelseskategorier, for gennemførelse af de til den kliniske vejleder knyttede funktioner, samt for tilrettelæggelse af et passende undervisningstilbud i afdelingen.

11 Den generelle undervisning i afdelingen tilrettelægges som: - klinisk bedside-undervisning (mesterlære) - supervision af klinisk arbejde i afdelingen og ambulatorier - individuel og fælles teoretisk undervisning - tværfaglig undervisning i børneafdelingen, temadage - konference med andre afdelinger (røntgen, klinisk fysiologi, børnepsykiatri, mikrobiologi, gynækologi- obstetrik) - undervisning ved møder i de enkelte ekspertgrupper (allergologi, neonatologi, neuropædiatri m.m). - præsentation af cases, mødereferater, kliniske emner, instruksforslag, forskningsprojekter og videnskabelige projekter, litteraturreferater m.m. ved ugentlig lægeundervisning i børneafdelingen - træning i forskningsaktiviteter, deltagelse i fælles klinisk forskning og opstart af egne projekter. - oplæring i udarbejdelse af procedurer, arbejdsbeskrivelser og instrukser - oplæring i litteratursøgning, inkl. elektronisk søgning. Holbæk Børneafdeling yder prægraduat undervisning i pædiatri (12.semester pædiatri) inkl. eksamen. Tre af afdelingens speciallæger er ansat som kliniske lektorer og en af afdelingens overlæger er ansat som professor, Kbh s universitet mhp varetagelse af den prægraduate undervisning. Lærings- og evalueringsstrategier: Der henvises til Sundhedsstyrelsens: Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Supervision: Ved afdelingens speciallæger, samt ved fastlagte samtaler med klinisk vejleder i form af start-, midtvejs- og afslutningssamtale. Introduktionsmateriale: Ved ansættelsen vil læger i uddannelsesstillinger få fremsendt eller udleveret: - Velkomst- og introduktionsprogram til afdelingen - arbejdsplan og vagtskema - anden relevant information vedr. stillingen - navn på klinisk vejleder - vejledning i afdelingens faglige instrukser (D4)

12 1.13 Bibliotek og IT: Børneafdelingen har et righoldigt og opdateret håndbogsbibliotek, dækkende alle ekspertområder i pædiatri og tilgrænsende fag. Bibliotekets internationale pædiatriske tidsskriftsamling dækker de pædiatriske ekspertområder. Der er opstillet computere på alle afdelinger og kontorer, sammenkoblede på sygehusets intranet. Der er adgang til internettet på alle computere med mulighed for søgning i internationale tidsskrifter og databaser, afdelingsinstrukser m.v.. Der er via link fra alle afdelingens computere adgang til fuld-tekst litteratursøgning. Til syndrom- og genetisk søgning er der adgang til afdelingens databaseprogram ( London Dysmorphology Database and London Neurogenetic Database ). Fælles bibliotek: Det tidligere fællesbibliotek er udlagt til de enkelte afdelinger. Der er mulighed for kontakt til bibliotekar på hospitalet en dag ugentligt Løn, lokalløn, kursusmidler: Løn i henhold til gældende overenskomst. Lønsedler: Den normerede gennemsnitlige uge-arbejdstid på 37 timer skal overholdes. Ugevis indberetning af timeforbrug via lønsedler. Den enkelte læge er ansvarlig for balance i mertimeforbrug og afspadsering. Normperioden opgøres over 2 gange 8 uger i forvagtslaget, 9-11 uger i bagvagtslaget. Lokalløn: Yngre lægers puljemidler (1,1% af bruttoløn) anvendes til udpegede ekstrahverv, særfunktioner og uddannelse, funktionstillæg - ansvar for arbejds- og vagtskema - planlægning af ugentlig undervisning - lokalløn til specifikke ekspertområder eller anden særlig faglig indsats. - lokalløn til deltagelse i kurser m.v.. Der er afsat et samlet årligt kursusbeløb for hele børneafdelingen til støtte for kursusdeltagelse m.v., søges via afdelingsledelsen forud for kurset. Der ydes tjenestefrihed med løn til de obligatoriske og valgfri kurser til de enkelte speciallægeuddannelser. Afdelingsledelsen søges om evt. tjenestefrihed med løn i.f.m. øvrige uddannelseskurser, arbejdsrelaterede møder mm.

13 2. INTRODUKTION I BØRNEAFDELINGEN. I forbindelse med ansættelsen fremsendes eller udleveres velkomst- og introduktionsprogram. Den uddannelsessøgende læge bydes på 1. ansættelsesdag velkommen af børneafdelingens ledelse og der aftales detaljer om det fremsendte introduktionsprogram. Lægen bliver i løbet af 1. ansættelsesuge introduceret i børneafdelingen og bliver gjort bekendt med afdelingens arbejdsgang og procedurer. Det fremsendte introduktionsprogram strækker sig over første 3 ansættelsesdage og der gives herunder en samlet præsentation og orientering: - afdelingens forskellige områder og faciliteter: børneafdelingen inkl. børnemodtagelse, neonatalafsnit, ambulatoriet, læge/sekretærgangen. - øvrige hospitalsafdelinger og faciliteter: skadestue-voksenmodtagelse, fødegang G1, barselsgang G2, intensiv afsnit I, operationsgang, klinisk biokemisk afdeling, klinisk fysiologisk afdeling, røntgenafdeling - børneafdelingens personale - praktiske forhold omkring arbejdstilrettelæggelse - kontorfaciliteter, egen postkasse, computer, bibliotek - samarbejde med andre kliniske afdelinger - instruktionsbøger (almen + neonatale) - visitationsregler, internt (G1, G2, intensiv, kirurgi, ØNH, børnepsyk.) og andre hospitaler (Slagelse, Roskilde, Dianalund, RH, Odense og Skejby). - væsentlige akutte, kliniske procedurer. Som en del af introduktionen holdes samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. Den specifikke målsætning for uddannelsesstillingen og afdelingens uddannelsestilbud præsenteres. Den uddannelsessøgende redegør for sine uddannelsesplaner og gensidige krav og forventninger drøftes. Der er udpeget en klinisk hovedvejleder blandt afdelingens 1.reservelæger eller speciallæger og om muligt er der sørget for et godt match til den uddannelsessøgende, afhængig af kvalifikationer og uddannelsesønsker. Der afholdes introduktionssamtale med den kliniske hovedvejleder indenfor første 2 uger, hvor forudsætninger og forventninger klarlægges og uddannelsesforløbet planlægges i detaljer (uddannelsesplan). Der afholdes efter ca. et halvt år eller tidligere ved behov en midtvejsevaluering m.h.p. gennemgang af uddannelsesportefølje m.v. og evt. justering af uddannelsesforløbet. Der afholdes slutevaluering med hovedvejleder ved ansættelsens ophør. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan deltage i samtalerne, hvis dette ønskes. Læger, som ikke tidligere har haft ansættelse ved en pædiatrisk afdeling får de første 5 dage føl-funktion i afdelingen, hvor de fortrinsvis ledsager den vagthavende forvagt i børnemodtagelsen, på stuegang og ved akutte tilkald til fødegang, barselsgang

14 børnemodtagelse, skadestue og funktioner på børneafdelingens enkelte afsnit. Læger med tidligere pædiatrisk erfaring forventes efter første 4 introduktionsdage at kunne påtage sig selvstændig funktion i afdelingen. Læger i introduktionsstilling holdes vagtfri de første 5 dage af ansættelsen, dog afhængig af tidligere pædiatrisk erfaring. Almen pædiatri: I forbindelse med introduktionen undervises i følgende akutte pædiatriske procedurer: - hjertestopbehandling - ventilation ved insufficient respiration (maskeventilation, maske-cpap) - lumbalpunktur ved mistanke om meningitis - dropprocedurer m.v. - akut væskebehandling - krampebehandling - inhalationsbehandling Neonatatologi: I løbet af første ansættelses uge gives instruktion i - genoplivning af nyfødte - sugning fra luftveje - ventilation - hjertemassage - maske og nasal-cpap. Principper gennemgås vedrørende følgende: - intubation - ventilation på tube - respiratorbehandling - transport i kuvøse - generel og intensiv neonatal observation Introduktionen aftales med læge på neonatalafsnittet, se introduktionsprogrammet. Neo-instruksbog gennemgås. Generelt om afdelingens læge instruktioner: Afdelingens instrukser er under løbende ajourføring. Instruktionsbøger findes på alle afdelinger, ambulatorier, lægekontorer, modtagelsen og intensivafdeling, gynækologisk afdeling i Holbæk og Slagelse. Afdelingens lægeinstrukser findes endvidere på afdelingens interne netværk (fællesdrevet). De væsentligste instrukser vedr. akutte behandlingsprocedurer foreslås nedkopieret til lommeformat til de uddannelsessøgende læger til udlevering i forbindelse med ansættelsen. Instruktionsbøger og procedurevejledninger (D4 på intranettet) indeholder almene retningslinier for akut behandling samt afdelingens holdning til diagnostiske udredninger og behandling af almindeligt forekommende sygdomme hos børn. Det er

15 vigtigt med individualisering af diagnostik og behandling af det enkelte barn, hvorfor der i tvivlstilfælde opfordres til en nuanceret holdning og supplerende informationssøgning. Som grundregel følges afdelingens instrukser, og når der afviges herfra, bør der fagligt kunne argumenteres herfor. 3 UDDANNELSESPROGRAM. HOVEDUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN. PÆDIATRI Ansættelsen på Børneafdelingen er en del af hospitalsansættelserne i hoveduddannelsen i almen medicin. 1. Turnusansættelse: medicin, 6 mdr; kirurgi, 6 mdr; almen medicin, praksisreservelæge, 6 mdr. 2. Introduktionsstilling: almen medicin, introduktionsamanuensis, 6 mdr. 3. Hoveduddannelsen: almen medicin, praksisamanuensis fase 1, 6 mdr Hospitalsafdelinger kirurgi, 6 mdr medicin, 6 mdr pædiatri, 6 mdr gynækologi/ obstetrik, 6 mdr psykiatri, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 2, 6 mdr almen medicin, praksisamanuensis fase 3, 6 mdr. Der henvises til: 1. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin, maj Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, den generelle del. 3. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst, Pædiatri. Kompetenceudviklingen i uddannelsesforløbet opdeles i 1. Medicinsk ekspert 2. Kommunikator 3. Sundhedsfremmer 4. Akademiker 5. Professionel 6. Samarbejder 7. Leder og administrator

16 Målsætningen for uddannelsesprogrammet i almen medicin er udover de generelle kompetencekrav udspecificeret i konkrete mindste kompetencekrav. Kompetencekravene for opholdet på pædiatrisk afdeling bør også ses som mindste kompetencekrav for uddannelsen i almen medicin. Ansættelsen på pædiatrisk afdeling vil åbne op for en bred vifte af kliniske problemstillinger, som den uddannelsessøgende under sin ansættelse som reservelæge nødvendigvis kommer til at stifte bekendtskab med, og forventes at kunne håndtere på et niveau i overensstemmelse med både uddannelsesmålsætningen og børneafdelingens daglige drift (niveauer: kendskab til prøvet rutine i). Børneafdelingens uddannelsestilbud er opbygget over disse hoved- og delkompetencer, samt hensyntagen til at den uddannelsesøgende hurtigst muligt kommer til at fungere som en del af afdelingens lægestab, med ansvar for afdelingens daglige funktionsområder, og under hensyntagen til egne erfaringsområder og uddannelsesønsker. Det samlede uddannelsesmateriale er samlet i uddannelsesporteføljen, som indeholder målsætning, uddannelsesprogram, individuel uddannelsesplan, egne optegnelser, dokumentation for struktureret kollegial bedømmelse, læringsredskaber og vejlederog evalueringspapirer. Uddannelsesprogrammet for Holbæk børneafdeling er en del af denne portefølje, og kan tjene som vejledning for hvordan de overordnede uddannelsesmål kan nås, og hvordan læringsstrategier og evalueringsmetoder kan bruges i den enkeltes uddannelsesplan. Uddannelsesprogrammet forefindes i digital form på internettet, med eget log-on. I børneafdelingen tilknyttes hver uddannelsessøgende en seniorlæge, som kommer til at fungere som klinisk vejleder under ansættelsen. Derudover har den uddannelsessøgende fortsat kontakt til sin hovedvejleder fra almen praksis, som er ansvarlig for det samlede uddannelsesforløb. 3.1 Teoretisk viden. Reservelæger, uddannelse i almen medicin. Det forudsættes, at den uddannelsessøgende i løbet af ansættelsen på egen hånd ved studium af pædiatriske lærebøger på niveau med Praktisk Pædiatri sikrer sig en basal, teoretisk viden om de almindelige sygdomme i barnealderen.

17 3.1.1 Selvstudium: (Gælder alle uddannelsesniveauer) Børneafdelingen har et righoldigt bibliotek. Til supplerende basal læsning og informationssøgning anbefales: Lærerbøger: - almen pædiatri: Nelson: Textbook of Pediatrics Gellis: Current Pediatric Therapy. Schiøtz, Skovby: Praktisk Pædiatri - neonatologi: Roberton:Textbook of Neonatology. Til yderligere læsning: opslagsbøger, lærebøger, håndbøger og diverse billedatlas indenfor fagets ekspertområder. Tidsskrifter: - Ugeskrift for Læger - Acta Paediatrica - Archives of Disease in Childhood - Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition - The Journal of Pediatrics - Pediatrics - Pediatric Review - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - The Pediatric Infectious Disease Journal - Pediatric Research - Developmental Medicine and Child Neurology - European Journal of Paediatric Neurology. Måneds- og årsbøger: - Pediatric Clinics of North America - Yearbook of Pediatrics - Yearbook of Neonatology. Internet: Region Sjælland med diverse links: Dansk Pædiatrisk Selskab: Har links til andre pædiatriske sites: - faglige selskaber - videnskabelige selskaber og specialeselskaber - det offentlige - institutioner, laboratorier - organisationer - patient- og forældreforeninger - videnskabsdatabaser og biblioteker (Medline, OMIM etc.) - diverse pædiatriske tidsskrifter, hjemmesider m.m. Database: London Neurogenetic and Dysmorphology Database Possum Syndrome Database Undervisning: Preparatory Programme for American Academy of Pediatrics (CD-rom, self-check program)

18 3.1.2 Konferencer m.v.. Oversigt: Se konference og mødeskema i introduktionsprogrammet. Morgenkonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Konference hver morgen med debriefing fra vagtholdet om indlæggelser og akut behandling af indlagte børn. Den uddannelsessøgende bør fremlægge præcist og systematisk med oplæg, konklusion og diagnose, samt følgende disposition og behandling. Morgenkonferencen bruges til at skabe kontinuitet i patientbehandlingen og i forhold til dette den rette arbejdsfordeling. Akutte kliniske problemstillinger tages op til diskussion. Morgenkonferencen styres af afgående vagthold og aktuelle døgns bagvagt. Afgående forvagt præsenterer en dagens case i forbindelse med vagtafslutning. Røntgenkonference: kl (røntgenafdelingen). Konference vedr. forgangne døgns billeddiagnostiske undersøgelser, røntgenbilleder, ultralydsundersøgelser, CT- og MR-skanninger. Stuegangsplanlægning: (konference) Planlægning af struktureret stuegang ud fra kontinuitetshensyn ( personlig rådgivning ). Mini-konference omkring stuegang: , afdelingsvis. Stuegang dubleres så vidt muligt med speciallæge, som en superviseret stuegang. Evt. tværfaglig forstuegang på de enkelte afsnit fra kl til 10.00, orientering om de indlagte børn og prioritering af arbejdsgangen sammen med plejepersonalet. Før middagskonferencen afklares evt. diagnostiske og behandlingsmæssige spørgsmål med og seniorlægen på stuegang. Spørgsmål vedr. relevant efterbehandling eller ambulant kontrol af indskrevne patienter afklares. Middagskonference: kl (børneafdelingens konferencerum). Fagkonference vedrørende diagnostik og behandling af indlagte børn, planlægning af videre forløb. Den uddannelsessøgende opfordres til at fremlægge kliniske problemer og tvivlsspørgsmål. Klinisk fysiologisk konference: Én gang månedligt (klinisk fysiologisk afdeling). Konference vedr. isotopundersøgelse m.v.: renografi, GFR- og clearance, knoglescintigrafi, thyreoideascintigrafi. Mikrobiologisk konference: torsdag kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentlig konference med mikrobiolog fra mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, vedr. mikrobiologiske undersøgelser, diverse dyrkningssvar, antibiotikavalg og - behandlingsstrategier samt infektionshygiejniske spørgsmål.

19 Børnepsykiatriskog socialpædiatrisk konference: mandag kl til (børneafdelingens konferencerum). Enkeltsagskonference sammen med socialrådgiver (referent), psykolog og om muligt repræsentant fra børnepsykiatrisk afdeling, vedr. ambulante og indlagte fælles børn. Problemorienteret, præcist oplæg og drøftelse. Beslutningsreferat til kontaktlægen + fælles mappe i konferencerum. Perinatal konference: 1. og 3. torsdag kl til 8.30 (gyn.-obs. afd. konferencerum). Konference med gyn.obs. afdeling om neonatale problemer og indlæggelser i relation til fødselsforløb. Orientering om risikofødsler og forventede perinatale problemstillinger. Staff-meeting: Hver anden måned (festsalen, administrationsbygningen), annonceres. Det faglige program går på tur afdelingsvis, til fremlæggelse af egne projekter og nye behandlingstiltag. Velegnet forum for uddannelsessøgende læger til oplæring i foredrags- og præsentationsteknik. Arbejdsmøde i Neonatalgruppen: ca. månedligt (børneafdelingens konferencerum). Drøftelse af ny behandlingstiltag og procedurer m.v.. Neuropædiatrisk konference: den 1. og 3. torsdag hver måned, kl (børneafdelingens konferencerum). Ugentligt arbejdsmøde blandt afdelingens børneneurologisk interesserede læger. Gensidig orientering om møder og fagligt nyt. Drøftelse af problempatienter og nyhenviste neuropædiatriske patienter. Eeg-konference, efter behov, samme tidspunkt, med deltagelse af neuropædiater fra børneafdelingen, Epilepsihospitalet i Dianalund. Undersøgelsesresultater og behandlingsstrategier af børn med epilepsi m.v.. Allergologi- og pulmonologikonference: 1 gang månedligt.(børneafdelingens konferencerum). Børneafdelingens allergologisk interesserede læger. Case-diskussion, drøftelse af generelle retningslinier, orientering om møder og fagligt nyt. Nefro-urologi: teammøde 1 gang månedligt. Gastroenterologi, endokrinologi, socialpædiatri: teammøder ad hoc. Undervisningsmøde i afdelingen: tirsdag kl , onsdag, torsdag kl til 9.00 (børneafdelingens konferencerum). Temamøde hver 2. torsdag kl Undervisningsansvarlige afdelingslæge planlægger, indkalder til og annoncerer undervisningsemner. Undervisning ved afdelingens egne læger eller personale eller undervisere fra andre afdelinger eller udefra. Emner: - gennemgang af kliniske cases, stjernestunder - kursus og mødereferat - behandlingsinstrukser - planlagte eller igangværende forskningsprojekter

20 - afsluttede projekter, resultater - litteraturreferat - andet pædiatrisk - lægeligt relevant Anbefales til gensidig undervisning, opdatering, interkollegial diskussion og forum for igangsætning af nye ideer. Godt forum for læger i uddannelsesstilling, både som foredragsholder og diskussionsdeltager Kurser m.v.: - Tværfagligt kursus i kommunikation fuldføres under turnusansættelsen. - tværfagligt kursus i pædagogik afholdes under introduktionsansættelsen. - tværfagligt kursus i ledelse, administration og samarbejde afholdes under praksisamanuensistid. - specialespecifikke kurser afholdes i praksisamanuensistiden. - temadage for specialeuddannelsessøgende arrangeres løbende af den almenmedicinske undervisningsenhed (AMU). Der tilbydes fælleskurser for læger i introduktionsstillinger på de Østdanske børneafdelinger (uddannelsesregion Øst), kursusafholdelse og emner varetages på skift af de enkelte børneafdelinger, f.eks.: det febrile barn, luftvejsinfektioner, astma, epilepsi, urinvejsinfektion, væskebehandling, socialpædiatri m.m.. Deltagelse heri er primært forbeholdt læger i introduktionsstilling til pædiatri. Den specialeuddannelsessøgende i almen medicin bør deltage i andre for uddannelsen relevante eksterne kurser og symposier, i den udstrækning arbejdstilrettelæggelsen tillader dette. Møde-, symposie- og kursusdeltagelse under ansættelsen prioriteres højt i afdelingen og anbefales som led i selvstudium og bred orientering indenfor faget pædiatri. Returdage til almen praksis: der aftales 1 månedlig dag i stampraksis under hele ansættelsen. 3.2 Klinisk uddannelse. Generelt: Den uddannelsessøgende læge skal under den ½ år varende ansættelse på børneafdelingen opnå indsigt i pædiatriens arbejdsområder. En vigtig del af den kliniske uddannelse i pædiatri vedrører de specielle forhold, der gør sig gældende i arbejdet på en børneafdeling. En god indsats som børnelæge kræver takt, omsorg, hensynsfuldhed og respekt overfor børn og deres pårørende. Tilsvarende gælder for arbejdet med børn og børnefamilier i almen praksis. Lægen skal under ansættelsen erhverve sig rutine og erfaring i diagnostisk af almindelige, hyppigt forekommende sygdomme i alle aldersgrupper indenfor pædiatrien. Lægen skal kunne optage en for det enkelte problem relevant anamnese,

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN 1 Indledning: I hoveduddannelsen til specialet almen medicin indgår 6 måneders hospitalsophold

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET Kursist Neonatalklinikken, GN, er en højt specialiseret afdeling for intensiv neonatologi. Neonatalklinikken har 33 senge og 1000-1200

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Uddannelsesprogram Pædiatri Speciallægeuddannelse i almen praksis Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Mia Bjerager, feb 2016 1 Dato: Kære Velkommen til den del af din hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord.

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Ansættelsessted: Uddannelsesprogram, introduktionsuddannnelsen i pædiatri 1 INDHOLD

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Afdeling: Hudafdeling I og Allergicentret Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Uddannelsesprogram for praktikanttjeneste 1. INDLEDNING

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Kolding

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Kolding Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Ansættelsessted: Kolding Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 1 INDHOLD 1. Generel beskrivelse af pædiatrien

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere