Oversigt over faktaark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over faktaark"

Transkript

1 Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring af de offentlige finanser i 2020 Seniorførtidspension Aftalens betydning for efterløns- og folkepensionsalderen Antal år med efterløn og folkepension Forskellen mellem gældende regler, Velfærdsaftalen og den treårige efterlønsmodel Skattefri præmie i den treårige efterlønsordning Aktiv tilmelding til efterlønsordningen Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag Antal efterlønsmodtagere på sigt

2 Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning Fremrykning af Velfærdsaftalen Forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen i Velfærdsaftalen fremrykkes med fem år: Efterlønsalderen vil være 62 år i Folkepensionsalderen vil være 67 år i Levetidsindekseringen aftalt i Velfærdsaftalen fastholdes. En tre-årig efterlønsordning Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i løbet af 2018 til Efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra Efterlønssatsen hæves, så den udgør maksimal dagpengesats i hele efterlønsperioden. Efterlønnens størrelse bliver gjort mere afhængig af pensionsformue. Muligheden for at optjene en skattefri præmie ved arbejde i op til tre år fastholdes. Mulighed for udbetaling af efterlønsbidragene uden beskatning ved udmelding af efterlønsordningen i Aktiv tilmelding til efterlønsordningen. Gunstige vilkår ved udmelding Mulighed for udbetaling af efterlønsbidragene skattefrit ved udmelding af efterlønsordningen i Seniorførtidspension Indførelse af en seniorførtidspension for nedslidte. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. Kommunerne skal afgøre ansøgning om seniorførtidspension inden for højest 6 måneder. Virkninger af aftalen De offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. i Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med knap 10 mia. kr. Beskæftigelsen øges med godt personer i BNP øges med 47 mia. kr. i 2020.

3 De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Aftalen om en reform af tilbagetrækningssystemet har tre hovedelementer: 1. Fremrykning af Velfærdsaftalens forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen Den aftalte forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen i Velfærdsaftalen fremrykkes med fem år: Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra 2014 til 2017, hvor efterlønsalderen dermed vil være 62 år. Folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022, hvor folkepensionsalderen dermed vil være 67 år. Det svarer til folkepensionsalderen i årene frem til Fra og med 2027 vil folkepensionsalderen være som aftalt i Velfærdsaftalen. Levetidsindekseringen af efterløns- og folkepensionsalderen i Velfærdsaftalen opretholdes. Fordelingen af år med folkepension på tværs af generationer bliver mere lige. 2. En treårig efterlønsordning med højere sats og skærpet pensionsmodregning Efterlønsordningen vil fortsat være en central del af tilbagetrækningssystemet samtidig med, at der sikres en nødvendig forøgelse af arbejdsudbuddet: Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i perioden 2018 til Efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra Efterlønssatsen fastsættes til maksimal dagpengesats i hele efterlønsperioden. I dag er satsen lavere i hele efterlønsperioden for personer, der overgår til efterløn de første to år. Der indføres samme modregning i efterlønnen for pensionsformuer for alle efterlønsmodtagere uanset tidspunktet for overgang til efterløn. Modregningen i efterlønnen for pensionsformuer skærpes og gælder i hele efterlønsperioden. Muligheden for at optjene en skattefri præmie ved arbejde i op til tre år fastholdes. Den maksimale præmie er fortsat på ca kr. skattefrit. Mulighed for kontant udbetaling af efterlønsbidragene uden beskatning ved udmelding af efterlønsordningen i en periode i Seniorførtidspension Der indføres en seniorførtidspension. Ordningen skal sikre en hurtigere og enklere adgang til førtidspension for personer med hidtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, der når folkepensionsalderen inden for de følgende fem år. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse.

4 Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Tilbagetrækningsreformen forventes at øge arbejdsstyrken og beskæftigelsen med godt personer i Dermed styrkes de offentlige finanser i 2020 og årene herefter, jf. figur 1. I 2020 forbedres de offentlige finanser med 18 mia. kr. Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med godt ½ pct. af BNP eller knap 10 mia. kr. Den større beskæftigelse vil samtidig styrke væksten i dansk økonomi. Det skønnes, at den gennemsnitlige vækst i BNP kan øges med 0,4 pct. i perioden 2014 til Samlet set forventes velstanden (BNP) at være 47 mia. kr. større i Tilbagetrækningsreformens virkning Beskæftigelsen øges med godt personer i 2020 De offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. i 2020 Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med knap 10 mia. kr. (godt ½ pct. af BNP) Velstanden (BNP) øges med 47 mia. kr. i 2020 I dag er det kun lige godt halvdelen af befolkningen, der er i beskæftigelse. Hvis arbejdsudbuddet ikke styrkes, er der udsigt til flere årtier, hvor mindre end halvdelen af befolkningen vil være i beskæftigelse. Tilbagetrækningsreformen leverer et betydeligt bidrag til at sikre en bedre balance mellem dem, der arbejder, og dem, der ikke gør, jf. figur 2. Figur 1 Faktisk saldo Pct. af BNP Pct. af BNP Figur 2 Strukturel beskæftigelse som andel af befolkningen Pct. Pct Grundforløb Tilbagetrækningsreform Grundforløb Tilbagetrækningsreform

5 Forbedring af de offentlige finanser i 2020 Aftalen om tilbagetrækningsreform skønnes at forbedre den offentlige saldo i 2020 med 18 mia. kr. Det er det samme som i udspillet til tilbagetrækningsreform fra januar Efterlønsalderen i 2020 er 63 år (mod 63½ år i udspillet fra januar), mens folkepensionsalderen er den samme som i regeringens udspil. Aftalen skønnes dermed at øge arbejdsstyrken og beskæftigelsen næsten lige så meget som med regeringens udspil fra januar, dvs. med godt personer i Med aftalen bevares efterlønnen som en 3-årig ordning med pensionsmodregning i hele efterlønsperioden. Det betyder, at der er flere, der betaler efterlønsbidrag, end i regeringens udspil. Det gælder både personer, der forbliver i ordningen, og personer, som melder sig ind i ordningen i de kommende år. Indtægterne fra flere efterlønsbidrag styrker saldoen i 2020 med knap 2 mia. kr. sammenlignet med regeringens udspil og opvejer den lidt mindre beskæftigelsesvirkning. Tabel 1 Virkninger i 2020 af hhv. aftale om tilbagetrækningsreform og reformudspillet fra januar Regeringens udspil Aftale om tilbagetrækningsreform Beskæftigelse Godt Strukturel offentlig saldo, 2020 (inkl. indtægter fra efterlønsbidrag mv.) 18 mia. kr. 18 mia. kr. Virkning på finanspolitisk holdbarhed Knap 13 mia. kr. Knap 10 mia. kr. Kilde: Egne beregninger Aftalen forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med knap 10 mia. kr. svarende til godt 0,5 pct. af BNP, hvoraf knap 2 mia. kr. kommer fra fremrykningen af Velfærdsaftalens forhøjelser af efterløns- og pensionsalder med 5 år. Virkningen på holdbarheden er ca. 3 mia. kr. lavere end i udspillet, fordi efterlønnen bevares som en 3-årig ordning, som især tilgodeser kortuddannede med små pensionsformuer.

6 Seniorførtidspension Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at indføre seniorførtidspension pr. 1. januar Ordningen skal sikre en hurtigere adgang til førtidspension for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, og som når folkepensionsalderen inden for fem år, jf. boks 1. Der er tale om en enklere og mere smidig sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. Personer i den relevante aldersgruppe, der er nedslidte og ønsker førtidspension, kan indgive ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension til kommunen. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om ret til førtidspension inden for seks måneder efter ansøgningen. Målgruppen skal forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgning om seniorførtidspension have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. ansøgeren kommer enten direkte fra beskæftigelse, modtager sygedagpenge, kontanthjælp mv. eller have haft et helbredsbetinget arbejdsophør. I afgørelsen skal kommunen lægge vægt på de foreliggende oplysninger, og der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning mv. Kommunen træffer afgørelse ud fra en socialfaglig vurdering af, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Personer, der tilkendes førtidspension efter ansøgning via reglerne om seniorførtidspension, vil modtage førtidspension med samme satser og under samme øvrige betingelser som andre. Formål med seniorførtidspension At sikre personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen. At undgå en langstrakt og unødig brug af aktive beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare en eventuel restarbejdsevne. At målgruppen får ret til en hurtig afklaring af deres fremtidige muligheder. Der skal således træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension inden for seks måneder efter ansøgning. Forslaget drøftes med forligspartierne bag førtidspensionsreformen.

7 Aftalens betydning for efterløns- og folkepensionsalderen Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre betyder, at Velfærdsaftalens forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen fremrykkes, at efterlønsordningen bliver treårig med en højere sats og skærpet pensionsmodregning, og at der indføres en seniorførtidspension. Nedenfor er nogle eksempler på og en oversigt over aftalens betydning for de enkelte årgange. Eksempel 1: En person er født i marts 1953 (og er 57 ved udgangen af 2010). Personen betaler til efterlønsordningen. Efter gældende regler er efterlønsalderen 60 år og folkepensionsalderen 65 år. Personen bliver ikke berørt af aftalen. Det betyder, at antallet af år med efterløn fortsat er 5 år, og at efterløns- og folkepensionsalderen fortsat er henholdsvis 60 og 65 år. Eksempel 2: En person født i november 1955 er 55 år ved udgangen af Personen betaler til efterlønsordningen. Efter gældende regler er efterlønsalderen 60 år og folkepensionsalderen 65 år. Med aftalen er antallet af år med efterløn fortsat fem år, men efterlønsalderen vil være 62 år og folkepensionsalderen 67 år. Eksempel 3: En person født i november 1959 er 51 år ved udgangen af Personen betaler til efterlønsordningen. Efter gældende regler er efterlønsalderen 61 år og folkepensionsalderen 66 år. Med aftalen bliver efterlønsalderen 64 år, og antallet af år med efterløn bliver tre år, så personen kan få folkepension som 67-årig. Eksempel 4: En person født i oktober 1964 er 46 år ved udgangen af Personen betaler til efterlønsordningen. Efter gældende regler, som følger af Velfærdsaftalen, ventes efterlønsalderen at blive 63 år og folkepensionsalderen 68 år. Med aftalen bliver efterlønsalderen 65 år, og antallet af år med efterløn bliver tre år, så personen kan få folkepension som 68-årig. Folkepensionsalderen er dermed uændret i forhold til gældende regler. Stigningen i folkepensionsalderen fra 67 til 68 år skyldes, at folkepensionsalderen ifølge Velfærdsaftalen øges i takt med stigningen i levetiden for 60-årige. Eksempel 5: En person født i 1957 er 53 år ved udgangen af Personen betaler ikke til efterlønsordningen. Efter gældende regler kan personen få folkepension som 65- årig. Med aftalen kan personen få folkepension som 67-årig. Eksempel 6: En person født i 1961 er 49 år ved udgangen af Personen betaler ikke til efterlønsordningen. Efter gældende regler vil personen kunne få folkepension som 67-årig. Det ændrer aftalen ikke på.

8 Side 2 af 3 Tabel A Efterløns- og folkepensionsalder for forskellige årgange Personer født i Alder ved udgangen af 2010 Velfærdsaftalen Efterlønsalder Tilbagetrækningsreformen Efterlønsalder Folkepensionsalder Folkepensionsalder Antal år på efterløn 1953: : : ½ 65½ : : ½ 66½ : : ½ 67 4½ 1956: : : : : : ½ 65½ 63½ 67 3½ 1959: : ½ 66½ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Senere Indekseres Indekseres Indekseres Indekseres 3

9 Side 3 af 3 Tabel B Efterløns- og folkepensionsalder i forskellige år Velfærdsaftalen Tilbagetrækningsreformen År Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsalder Folkepensionsalder ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 70 67½ ½ 70 67½ ½ 70 67½ ½ 67½ 70½ Senere Indekseres Indekseres Indekseres Indekseres

10 Antal år med efterløn og folkepension Med aftalen om en tilbagetrækningsreform fremrykkes Velfærdsaftalens forhøjelser af efterløns- og pensionsalderen med 5 år, hvorefter efterlønsperioden gradvist forkortes til tre år. Desuden fastholdes Velfærdsaftalens princip om, at stigende levetid også skal medføre højere aldersgrænser for efterløn og folkepension. Frem til 2018 og fra 2027 og i årene efter er folkepensionsalderen præcis som ved gældende regler aftalt i Velfærdsaftalen. Tilbagetrækningsreformen ændrer alene på folkepensionsalderen for dem, der går på pension i årene 2019 til Disse årgange ville med de gældende regler i Velfærdsaftalen have udsigt til flere år med folkepension end både tidligere og senere generationer. Årgangene får med fremrykningen øget folkepensionsalderen med mellem et halvt år og to år, jf. figur 1. Tilbagetrækningsreformen skaber dermed en mere lige fordeling af antallet af år med folkepension mellem generationerne På langt sigt svarer perioden med efterløn og folkepension til ca. 19½ år med den nuværende levetidsprognose, beregnet ud fra levetiden ved efterlønsalderen, jf. figur 2. Det er det samme som i perioden fra 1979 (efterlønnens indførelse) og frem til 1995, hvorefter levetiden er steget kraftigt. Beregnet med udgangspunkt i levetiden for 60-årige udgør det forventede antal år med efterløn og folkepension godt 18½ år på længere sigt. Figur 1 Antal år med folkepension Figur 2 Antal år med efterløn og folkepension År Folkepensionsalder nedsættes fra 67 til 65 år År År Efterlønnen indføres År Med Velfærdsaftalen Med tilbagetrækningsreformen Med tilbagetrækningsreform 10 Anm.: Antal år med folkepension er beregnet med udgangspunkt i den forventede levetid ved folkepensionsalderen. Kilde: Egne beregninger. Anm.: Antal år med efterløn og pension er beregnet med udgangspunkt i den forventede levetid ved efterlønsalderen. Kilde: Egne beregninger.

11 Forskellen mellem gældende regler, Velfærdsaftalen og den treårige efterlønsmodel Tabel 1. Forskellen mellem den treårige efterlønsmodel og de nuværende regler Gældende regler Treårig efterløn (2011-niveau) 2011 Velfærdsaftalen Aftale maj Efterlønsbidrag Årligt bidrag kr kr kr. Bidragsperiode 30 år 30 år 30 år 2. Tilbagetrækningsalder (lige før indeksering) Efterlønsalder 60 år 62 år 64 år Folkepensionsalder 65 år 67 år 67 år Levetidsindeksering Nej Ja Ja 3. Efterlønsperiode Maksimum 5 år 5 år 3 år 4. Pensionsmodregning Ved overgang 1. eller 2. år: - Værdi af pensionsformue: Ja Ja Ja - Bundfradrag kr kr. 0 kr. - Modregningsprocent 60 pct. 60 pct. 80 pct. - Løbende udbetalinger (led i ansættelsesforhold) 50 pct. uden bundfradrag 50 pct. uden bundfradrag 64 pct. uden bundfradrag Ved overgang 3. år (eller senere): - Værdi af pensionsformue: Nej Nej Ja - Bundfradrag kr. - Modregningsprocent pct. - Løbende udbetalinger (led i ansættelsesforhold) 55 pct. uden bundfradrag 55 pct. uden bundfradrag 64 pct. uden bundfradrag 5. Årlig efterløn 1) Ved overgang 1. eller 2. år (før pensionsmodregning) kr kr kr. Ved overgang 1. eller 2. år (efter modregning ved pensionsformue kr kr kr. på kr.) Ved overgang 3. år eller senere (før pensionsmodregning) kr kr kr. 6. Skattefri præmie Præmieportion pr. kvartal kr kr kr. Opsparingsperiode 3 år 3 år 3 år Maksimal samlet præmie kr kr kr. Udbetaling Ved folkepensionsalder Ved folkepensionsalder Ved folkepensionsalder 1) Beregningseksemplerne indeholder, at der i efterlønsperioden ikke er udbetalinger fra ordninger med løbende ydelser, der er oprettet som led i ansættelsesforhold.

12 Skattefri præmie i den treårige efterlønsordning I den treårige efterlønsordning bliver det muligt at optjene skattefri præmie i hele efterlønsperioden. De nuværende muligheder for at optjene 12 skattefri præmieportioner til en værdi af i alt kr. (2011-niveau) fastholdes. Følgende gælder for den skattefri præmie i den treårige efterlønsordning: Man kan optjene skattefri præmie i hele efterlønsperioden. Man kan optjene ret til én skattefri præmieportion á kr. (2011-niveau) hver gang, man har arbejdet 481 timer, fra efterlønsbeviset har virkning og indtil folkepensionsalderen. Muligheden for at optjene skattefri præmieportioner stopper, hvis man går på efterløn, før man har arbejdet timer og udskudt efterlønnen i mindst to år. Går man på efterløn mere end to år efter, at efterlønsbeviset er udstedt, og har man arbejdet mindst timer i perioden, tæller arbejde i det sidste efterlønsår med til optjening af skattefri præmie, også selvom man har perioder med efterløn. Der kan maksimalt medregnes timer til den skattefri præmie (12 portioner), uanset om der er arbejdet flere timer. Hvis der i efterlønsperioden er udbetalt dagpenge eller efterløn, vil antallet af mulige timer til optjening af skattefri præmie blive sat tilsvarende ned.

13 Aktiv tilmelding til efterlønsordningen Aktiv tilmelding fra 1. januar 2013 Aftalen indeholder, at a-kasserne fra 1. januar 2013 alene må opkræve efterlønsbidrag fra medlemmer, der aktivt har tilkendegivet, at de ønsker at indbetale efterlønsbidrag. Ændringen berører ikke personer, der er tilmeldt efterlønsordningen før den 1. januar Efter gældende regler opkræver a-kasserne som hovedregel efterlønsbidrag fra ethvert a-kassemedlem, der er fyldt 30 år. A-kassemedlemmer tilmeldes dermed som udgangspunkt automatisk til efterlønsordningen, med mindre de skriftligt har tilkendegivet, at de ikke ønsker at indbetale efterlønsbidrag. Efterlønsbidraget ændres ikke Aftalen ændrer ikke ved reglerne for indbetaling af efterlønsbidrag. For nye medlemmer er det således fortsat en betingelse for at opnå ret til at modtage efterløn, at der i 30 år indbetales et efterlønsbidrag på kr. årligt (2011-niveau). De særlige regler om kortere bidragsperioder for personer født før 1. januar 1976 videreføres tilsvarende uden ændringer.

14 Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag I en periode på 6 måneder i 2012 gives mulighed for at træde ud af efterlønsordningen inden efterlønsalderen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. De indbetalte bidrag opskrives derudover med satsreguleringen. Muligheden for skattefri tilbagebetaling gælder indbetalinger, der er foretaget fra 1999 og frem til 15. maj Indbetalinger, der foretages fra 15. maj 2011 og indtil en eventuel udtræden af efterlønsordningen i en fastlagt periode i 2012, vil blive pålagt en afgift på 30 pct. Det er mindre end skatteværdien af fradraget for indbetalinger i en gennemsnitskommune, som er på 33,7 pct. Muligheden for skattefri tilbagebetaling indebærer en skattemæssig fordelagtig behandling af de indbetalte bidrag, som vil svare til en forrentning af bidragene efter skat på op til 50 pct. for de seneste indbetalinger (udover den indirekte forrentning med satsreguleringsprocenten). Størrelsen af den skattefri tilbagebetaling til enkeltpersoner afhænger af, hvor mange år den enkelte har indbetalt efterlønsbidrag. Da efterlønsbidraget blev indført med virkning fra 1. juli , kan der ved udgangen af 2010 maksimalt være indbetalt i 11½ år, svarende til et tilbagebetalingskrav på kr. (2011-niveau), jf. tabel 1. Tabel 1 Eksempler på tilbagebetaling af efterlønsbidrag fra (2011-niveau) Antal år med indbetaling ½ Afgiftsfrit tilbagebetalingsbeløb Kr. Anm: Efterlønsbidraget svarede til 6 gange den maksimale dagpengesats årligt for fuldtidsforsikrede i 1999 og Fra 2001 hævedes bidraget til 7 gange den maksimale dagpengesats årligt. Kilde: Egne beregninger. 1 Personer, der er født før 1959, kan have betalt efterlønsbidrag fra 1. april 1999, og personer, der er født i 1959 eller senere, kan have betalt til efterlønsordningen siden 1. juli For personer, der påbegyndte indbetalingen 1. april 1999, svarede efterlønsbidraget i 1999 til 4 gange den maksimale dagpengesats.

15 Antallet af efterlønsmodtagere på sigt Med reformen af efterlønsordningen skønnes der at være omkring efterlønsmodtagere i 2020 og ca efterlønsmodtagere i gennemsnit på langt sigt ( ), jf. tabel 1. Til sammenligning er det lagt til grund, at der ved uændrede regler (jf. Velfærdsaftalen) er godt efterlønsmodtagere i 2020 og efterlønsmodtagere på længere sigt. Reduktionen i antallet af efterlønsmodtagere afspejler blandt andet forkortelsen af efterlønsperioden fra maksimalt 5 år under gældende regler til maksimalt 3 år fra 2023, mens bidragsperioden og -satsen er uændret i forhold til gældende regler. Endvidere målrettes ordningen mod personer med ingen eller relativt moderate pensionsformuer ved efterlønstidspunktet, samtidig med at der i en periode i 2012 gives mulighed for skattefri kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Tabel 1 Skønsmæssig opdeling af faldet i antallet af efterlønsmodtagere Personer 2020 Gennemsnit Efterlønsmodtagere ved gældende regler (VA) Efterlønsmodtagere med tilbagetrækningsreformen Kilde: Egne beregninger.

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld.

Der er derfor udsigt til en meget lang årrække med store underskud og stigende offentlig gæld. Aftale om senere tilbagetrækning Nyt kapitel Danmark står overfor betydelige udfordringer. Der er store underskud i den offentlige økonomi. Samtidig vil befolkningsudviklingen medføre et fald i arbejdsudbuddet

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

aftaler om reformpakken 2020

aftaler om reformpakken 2020 aftaler om reformpakken 2020 Maj 2011 Aftaler om Reformpakken 2020 Maj 2011:20 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund Telefon 43

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 494 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012

Antallet af. Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Antallet af efterlønsmodtagere fremover Jonas Zangenberg Hansen DREAM workshop Onsdag 25. april 2012 Introduktion 1. DREAMs formodeller 2. Eksempel på stød i formodel: Effekten af muligheden for skattefri

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterlønsordningen i dag

Efterlønsordningen i dag Efterlønsordningen i dag For at kunne gå på efterløn forudsætter det blandt andet, at man er medlem af en a- kasse og har betalt efterlønsbidrag i 3 år. Der er i dag omkring 5. personer, som er med i efterlønsordningen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 16 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren' Forslag til Lov om ændring af lov om fleksydelse (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse

Læs mere

Opgørelse over medlemmer af a-kasser, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2016

Opgørelse over medlemmer af a-kasser, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2016 N O T A T Opgørelse over medlemmer af a-kasser, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2016 6. marts 2018 15/15644 Viden og Analyse/CHF/MGLA Indledning STAR indsamler en gang årligt information fra

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. De tre hovedelementer i regeringens tilbagetrækningsreform 2. Hvordan håndteres de finanspolitiske udfordringer frem til 22? 3. Forskellen mellem Velfærdsaftalen og regeringens

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Maj 2019 Aftale om ret til seniorpension for nedslidte Pensionsreglerne spiller en afgørende rolle for danskernes fremtid og tryghed. Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev der udvist rettidig omhu. Principperne

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl. 16.30-19.00 Oplæg Hanne Rasmussen og Merete Hornecker LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere 1 Kort om LAFS LAFS er en frivillig humanitær organisation

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Lovforslag nr. L 19 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Lovforslag nr. L 19 Folketinget Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder,

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2011/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren. 2011/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet

Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet Verner Sand Kirk / Michel Klos Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet 19. februar 2019 Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611 Offentligt T A L E September 2016 Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Undersøgelse: Hvor mange vil framelde sig efterlønsordningen og have deres bidrag udbetalt skattefrit? Hvad vil de bruge pengene til?

Undersøgelse: Hvor mange vil framelde sig efterlønsordningen og have deres bidrag udbetalt skattefrit? Hvad vil de bruge pengene til? 10. oktober 2011 Undersøgelse: Hvor mange vil framelde sig efterlønsordningen og have deres bidrag udbetalt skattefrit? Hvad vil de bruge pengene til? Specialudgave til FOA s a-kasse Baggrund for analysen

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere