/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume"

Transkript

1 pka Finanstilsynet Arhusgade K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt aendringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medf0r af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtg0relse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstas ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tveergaende pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 29. juni 2016 Forsikringsselskabets navn Overskrift Livsforsikrlngsselskabet skal anglve en pracis og sigende titel pi anmeldelsen. /Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende blllede af anmeldelsen. Beregning af risikomargen cendres fra 30. juni Der sker en aendring i simplifikationen til beregning af SCRru. Derudover retter denne anmeldelse op pa nogle skrivefejl i anmeldelsen af 18. april 2016 og der foretages nogle mindre redaktionelle rettelser. Lovgrundlaget Livsforsikrlngsselskabet skal anglve, hvllket/hvllke nr. I lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedr0rer. 6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for det enkelte medlem som for selskabet som helhed. Ikrafttrsedelse Livsforsikrlngsselskabet skal anglve datoen for anmeldelsens ikrafttrsedelse. 30. juni Derudover er der sket rettelser af skrivefejl og foretaget prasciseringer til anmeldelsen af 18. april /Endrer f0lgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophsever eller asndrer, Anmeldelsen aendrer visse dele af kapitel 2.1 i det sammenskrevne tekniske grundlag gasldende fra 1. januar Afsnit 2.1 er senest anmeldt 18. april Kapitlet vedlaegges i sin helhed. Angivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal anglve, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrarer, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedrorer forsikringsklasse I. Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens Indhold med analyser, beregnlnger mv. pi en si klar og praecis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, Jf. bekendtg0relsens 2, stk. 3. StI?? Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade Kjabenhavn 0-Telefon Fax

2 Nedenfor gennemgas eendringerne i forhold til anmeldesen af 18. april Afsnit Risikomargen Der er aendret i simplifikationen til beregning af SCRru, idet der asndres i approksimationen for bedste sk0n over afl0bet af (netto) livsforsikringshensaettelserne (BE^et). Denne s^ttes herefter til det st0rste bel0b af vasrdien af den garanterede ydelse og 1. ordens hens^ttelsen, dvs. det st0rste bel0b af GY og 1.ordens hensaettelsen. Siden 1. januar 2016 er GYk(t)+ IBk(t) anvendt som approximation for BENet. Det var i anmeldelsen 18. april 2016 angivet, at BE^et beregnes som 1. ordens hensaettelsen, hvilket ikke har vaeret tilfaeldet. /Endringen har virkning fra og med den 30. juni Afsnit Risikotillasg Dette afsnit er fjernet da risikotillasg ikke lasngere anvendes. Efterf0lgende afsnit er rykket. Afsnit Opg0relse af vasrdien af den retrospektive hensaetteise for hver forsikring (nu 2.1.5) Formlen var ikke blevet rettet i anmeldelsen af 18. april Siden 1. januar 2016 er det 2.ordens hensaattelsen og ikke 1.ordens hensaettelsen der anvendes som vaerdien af den retrospektive hensaet teise ved beregning af det individuelle bonuspotentiale f0r reduktion af risikomargen. Afsnit D0dsintensitet (nu ) Afsnittet var ikke blevet rettet i anmeldelsen af 18, apnl Siden 1. januar 2016 har modeld0deligheden vaeret anvendt pa aegtefaeller og samlevere, saledes at disse antages at have samme d0delighed som medlemmerne. Afsnit Invalideintensitet (nu ) Parametrene i anmeldelsen af 18. april 2016 var ikke blevet opdateret svarende til beregningerne og var saledes angivet inkl. risikotillaeg som er bortfaldet. Dette er nu rettet. Rettelsen vedr0rer parameteren 132. Referencen til risikotillaeg er desuden fjernet. Afsnit Risikotillaeg Dette afsnit er fiernet da risikotillaeg ikke laenqere anvendes. Efterf0lgende afsnit er rykket. Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Llvsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftaierne, jf. bekendtg0reisens 2, stk. 6. Erder ingen konsekvenser, ska! iivsforsikringsseiskabet redeg0re herfor. Ingen bemaerkninger. Redegorelse for de okonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Llvsforsikringsselskabet skai redeg0re for de 0konomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikrlngsaftalerne, Jf. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der Ingen konsekvenser, skal llvsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene i bekendtg0relsens 3, stk. 1, og stk Ingen bemaerkninger. Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet Llvsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for Iivsforsikringsseiskabet, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal llvsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen kan alternatlvt anf0res I "Redeg0relse 1 henhold til 6 stk. 1.", jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. Ingen bemaerkninger. Redeg0relse for de 0konomiske og aktuarmaessige konsekvenser for forsikringsselskabet Llvsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomlske og aktuarmasslge konsekvenser for iivsforsikringsseiskabet, jf. bekendtg0- relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal llvsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene i bekendtg0relsens 3, stk. 2, og stk Redeg0relsen kan alternatlvt anf0res I "Redeg0relse 1 henhold til 6, stk. 1.", Jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. /Endring i formlen i afsnit 2.1.3: Pr. 30. juni 2016 aendres beregningen af risikomargen sa den st0rste af GY og 1. ordens hensaettelsen anvendes som approximation for BE^gt, i stedet for GYk(t) + IBk(t). Risikomargen vil falde,^nar beregningsmetoden aendres. En beregning 31. marts 2016 viser, at faldet ville vaere ca. 2,4% malt i forhold til den beregningsmetode, der er anvendt siden 1. januar De individuelle bonuspotentialer ville 'SI?? Finanstilsynet Arhusgade Kjabenhavn 0 Telefon Fax

3 stlge tilsvarende med denne forskel. Det er pensionskassens vurdering, at aendringen i afsnit er rimelig og betryggende. /Endringen i formlen i afsnit 2.1.6: I de 0konomiske konsekvenser angivet i anmeldelsen af 18. april 2016 blev det individuelle bonuspotentiale regnet ud fra en forudsaetning om at vaerdien af den retrospektive hensaettelse er lig 2.ordens henssettelsen, selv om formlen i bilaget angav at vaerdien af den retrospektive hensasttelse er lig 1.or ders hensasttelsen. 1. og 2. ordens hensaettelsen er ens, nar man ser bort fra pensionlster, og hver den 1.1 lige efter bonusanvendelsen, er de ogsa ens for denne gruppe. /Endring i afsnit : I anmeldelse af 18. april 2016 var konsekvensen for henseettelserne, som f0lge af aendrede regnskabsregler, satser mm. angivet. /Endring af d0dsintensiteten for aagtefaeller og samlevere til at f0lge samme d0delighed som for medlemmerne indgik, sammen med andre aendringer, i punktet "/Endring af beregnlngsmetode". Det sk0nnes, at aendringen af d0dsintensiteten for aegtefeller og samlevere ikke har haft nogen vaesentlig konsekvens for hensaettelserne idet st0rstedelen af medlemmerne af pensionskassen er kvinder, og d0deligheden for mandlige medlemmer i forvejen f0lger Finanstilsynets benchmark incl. levetidsforbedringer. /Endring i afsnit : I anmeldelsen af 18. april 2016 indgik konsekvenserne af aendring af invalideintensiteten svarende til bortfald af risikotillaegget. Der er derfor alene tale om at der var angivet en anden parameter end der faktisk er anvendt siden 1. januar Navn Angivelse af navn Peter Damgaard Jensen Administrerende direkt0r Dato og underskrift 29. jupkl016 / Navn 7 Angivelse af navn //_ Sonja Diamant l Ansvarshavende aktuar Dato og underskrift 29. juni 2016 Finanstilsynet Arhusgade Kjabenhavn 0 -Telefon Fax

4 2 Livsforsikringshensaettelsen Opg0relse af livsforsikringshensffittelser tager udgangspunkt i regnskabsbekendtgorelsens De samlede livsforsikringshensasttelser opg0res til: Livsforsikringshensaettelser = GY + FDBer + Risikomargen GY: Vasrdien af de forventede garanterede ydelser fratrukket forventede premier. GY fasts^ttes ifolge beskrivelsen i pkt FDBer: Vaerdien af bonusretten (Bonuspotentialet) efterfradrag af Risikomargen. FDBer fastsasttes if0lge beskrivelsen i pkt Risikomargen: Tillaeg jf. Regnskabsbekendtg0relsens 66 stk. 3. Denne fastsaettes ifolge beskrivelsen i pkt Garanterede ydelser I opgorelsen af vaerdien af garanterede ydelser indgar sandsynlighedsvaegtede garanterede ydelser og aftalte praemier (nedenfor betegnet cash flow), sandsynlighedsvasgtene erfastsat ud fra bedste skon for intensiteter for dod, invaliditet, overgang til fripolice og genkob (overforsel/udtraedelse), safremt medlemmet har mulighed for dette. Medlemmets skift mellem tilstande kan beskrives ved en Markovmodel, jf. nedenstaende diagram. Overgang til fripolice kan alene ske fra tilstanden Aktiv (praemiebetalende), mens overgangen til genkob alene kan ske fra tilstanden Aktiv eller F_Aktiv (Aktiv i fripolice). Modellen indregner ikke reaktivering fra invalidetilstanden eller genoptagelse af prasmiebetaling fra fripolicetilstanden. Fripolice

5 ^ag Mfa,g er overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til Genkob II..ftiP01'06 H-ai M-ai er overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til Invalid _ fripolice M-ad H-ad er overgangsintensiteten fra Aktiv eller Aktiv_F til D0d eller D0d_F _ fripolice M-id Hid er overgangsintensiteten fra Invalid eller lnvalid_f til Dod eller D0d_F [la fa er overgangsintensiteten fra Aktiv til Aktiv_F Intensiteterne til bedste skon fremgar af afsnit Nedenfor gives en overordnet matematisk beskrivelse af cash flow-modellen, fokus er pa at skabe overblik og forstaelse frem for en prascis matematisk beskrivelse af alle detaljer, herunder grundformer. Indregningen af overgang til fripolice og genkob giver anledning til en opdeling af betalingsstr0mmene i flere elementer. Det udnyttes, at ovenstaende model kan opskrives som to 4-tilstandsmodeller: en 3-tilstandsmodel udvidet med genk0b, medlemmet ikke er i fripolice, og en 3-tilstandsmodel udvidet med genkob, ydelserne er nedskaleret relativt til, at medlemmet er overgaet til fripolice pa et givet tidspunkt med de beregnede overgangssandsynligheder. fj-a.g Ma.i H-a.fa Aktiv Fripolice Endvidere udnyttes, at cash flow for ydelser beregnes pa grundformsniveau, for ydelserne er konstante. I 4-tilstandsmodellen (3-tilstandsmodellen udvidet med genk0b) beregnes enheds cash flow for ydelsen til ethvert tidspunkt t. Disse betegnes som ctg ", a0'j og a^f. Multipliceret med niveauet for ydelsen, Q'f, henholdsvis prasmien, Cf, far vi cash flow pr. grundform for den tilstand medlemmet er i eller overga til, indikeret ved topskriften, a, i, d og g. Cash flow i tilstand Aktiv - 4-tilstandsmodel Pa beregningstidspunktet (tidspunkt 0) i tilstanden Aktiv beregnes enheds cash flow'et a0ft\\ tid t som:

6 «o.f=jpflfl(0'ow)+ Pad{ >t-\)pdd{t-\,t)\glf) 7(g7/): Indikator funktion, der optreeder med vasrdien 1, nar der forfalder en betaling for den pag^ldende grundform. Indikatorfunktionen afh^nger af udl0b og starttidspunkt. pxy [u,v): Sandsynligheden for at blive i en tilstand (x=y) eller skifte tilstand (x<>y) en gang i perioden u til v. G, : Genkobsv^rdien til tid t. Forste reekke dskker situationen, medlemmet forbliver Aktiv, og der forfalder en betaling til tid t. Anden raskke daakker situationen, medlemmet har vasret Aktiv frem til t-1, skifter tilstand mellem t-1 og t (til Invalid, i, D0d, d, eller Genkob.g), ved der udl0ses en overgangsbetaling til tid t. Tredje raekke daekker situationen, medlemmet frem til tidspunkt t-1 har skiftet tilstand til Invalid (og bliver der), og enten forbliver i tilstanden til tid t eller skifter til tilstand Dod mellem t-1 til t, der udloses en ny overgangsbetaling til tid t. Fjerde raekke daskker situationen, medlemmet er overgaet til tilstand Dod frem til tid t-1. Det udnyttes, at Genkob (g) alene medforer en overgangsbetaling G, [cf, samt at Genk0b og Dod er temninaltilstande. Enheds cash flow'et er generelt beskrevet. I praksis vil indikatorfunktionen 7(g//)kun har vasrdien 1 et sted. I beregningerne nedenfor udskilles genkobs cash flow'et, og der defineres et enheds cash flow uden genkob, som cig", : <=a.t-a,(o.t-i)a8('-u)g,(cr,cf) a+0'" indgar i ydelses cash flow'et, Yt, nedenfor, og den sandsynlighedsvasgtede genkobsvardi indgar i genkobs cash flowet St. Cash flow i tilstand Invalid - 4-tilstandsmodel: For medlemmet, der er i tilstand Invalid til tid 0, gaslder: "o., =/7"(0'0 Pi, (0^-1) Pid {t - ^ 0 \grf) + Pid{ >t~^)pdd{t~^)\g,f) Cash flow i tilstand D0d - 4-tilstandsmodel: For medlemmet, der er i tilstand Dod til tid 0, gaslder;

7 % ~ Pdd{ 't}\grf) Praamie cash flow - 4-tilstandsmodel: Enheds cash flow'et for praemien til tid t i 4-tilstandsmodellen betegnes a~;at. Det er givet ved: a0.r Paa ( ^[pnemie) Der betales kun premie, hvis medlemmet er Aktiv og ikke har opnaet praemieoph0rsalder. Sderliat vedr. samlever/aeatefaalledaaknina samt b0medension Samlever/cegtefelledffikning og b0rnepension i tilstandene Invalid eller D0d beregnes efter samme principper som ovenfor. I beregningen af enheds cash flow indgar moder- og faderskabsin tensiteter samt samlever- og asgtefasllesandsynligheder jf. afsnit D0delighedsintensiteten for aegtefasllen f0lger af afsnit Det samlede cash flow - inkl. fripolice: Det samlede cash flow (opgjort pr. medlem pr. grundform) bestar af 4 elementer: o Et ydelses cash flow i 4-tilstandsmodellen, dvs. sandsynligheden for ikke at have genk0bt er indregnet, og fra vaerdien af ydelserne er fratrukket fra det tidspunkt, fripolicetilstanden indtradte, og tillagt den reducerede fripoliceydelse. Yf = Cf'atf - Cff ['(1 - p(u)x:tafa,hu)du NB: Ovenstaende udtryk omskrives i praksis, sa det sidste led alene afhasnger af pr^mien. Beregningen sker som naevnt pa grundformsniveau. Dette er en approksimativ tilgang, da ydelserne ved overgang til fripolice i praksis fastlsegges af relationerne mellem grundformerne for den samlede police. Et prasmie cash flow, i sandsynligheden for at veere Aktiv er indregnet, og fra vasrdien af de praemier, der bortfalder, narfripolicen indtr^der er fratrukket Bfr = C»rfat-0 - Cf fa-fu^du Jo Et genk0bs cash flow, den ved overgangen beregnede genk0bsv^rdi er fratrukket reduktionen i genk0bsvaerdien, der er sket ved tidligere overgang til fripolice. Sfr/ = PaaiO, t - DPagit - 1, t)(l - K) U{cr.cr) - NPV, orde (c,;1" I (1- p(u)x:?fa.hu)du: l.;l" a-*faihu)dujj Et omkostnings cash flow, bestaende af ovenstaende praemie cash flow multipliceret med et praemieomkostningsfradrag, /?, samt et cash flow, der lober sa Isenge medlemmet er i

8 live og ikke har genkobt multipliceret med et stykgebyr (gebyr) og en marginal (7)af 1 ordens hensaettelsen 0vria notation 0^ = PC^a-* - [ic»r' [ a;j-faftuldu JO + p^>d'g'df'gf (gebyr^f + y 1. ordens hens9rf) p(m):fripolicebr0ken til tid u, dvs. den faktor der udtrykker, meget ydelsen falder, hvis medlemmet overgar til fripolice til tid u. Faktoren p(u) kan beregnes som forholdet mellem 1.ordens hensaettelsen og nutidsvaerdien af de fremtidige ydelser beregnet pa 1. ordens grundlaget til tid u. fahu): Teetheden for det stokastiske tidspunkt, medlemmet overgar fra Aktiv-tilstanden til Fripolice. For cash flow opgjort til tid t integrereres op til t. K: er det anmeldte kursvasrn v<>d,g-df,9f. er sancjsyn jgheden for, at policen til tid t hverken er genkobt i tilstand Aktiv eller i tilstand fripolice (g, go eller indtradt i tilstanden dod (d, df) For aktuelle medlemmer beregnes Cffa^ og og omkostnings cash flow'et reduceres til 0fr/ = paa(t - l,t)igebyr9rf + y 1. ordens hens9rr). 0vrige cash flowelementer bortfalder. Henseettelserne Hens^ttelserne til de garanterede ydelser, GY, opgores jf. 66 stk. 1 som nutidsvaardien af bedste skon af de forventede arlige cash flow: GY= ^ (^(NPV(Yfr/) + NPV(Sfr/)+ NPV^f7)- NPV(Bfr/) )) xebestand grf +IBNS + Erstatningshensaettelser NPV(Yfr/) er nutidsvaerdien af ydelses cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(S r/) er nutidsvaerdien af genkobs cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(Ofr/) er nutidsvaerdien af omkostnings cash flow for medlem x pr. grundform. NPV(Bfr/) er nutidsvaerdien af praemie cash flow for medlem x pr. grundform. Nutidsvaerdien er beregnet, jf. afsnit

9 IBNS er hens^ttelserne til de indtrufne, men endnu ikke anmeldte eller opgjorte skader. Se afsnit 2,2. Erstatningshensaettelser er hensasttelsen til de indtrufne, anmeldte og opgjorte skader, som afventer udbetaling. Se afsnit (Gruppeordningen) samt2.2. Medlemmer i prasmiefri daekning opgores under antagelse om straks begyndende praemiebetaling. Elementerne, som indga i opg0relsen af omkostnings cash flow, fremgar af afsnit Bonuspotentiale Bonuspotentiaiet f0r reduktion af Risikomargen (FDBfr) er summen af de individuelle (IBfr) og kollektive bonuspotentialer (KBfr) f0r reduktion af Risikomargen: FDBfr = IBfr + KBfr Det individuelle bonuspotentiale for reduktion af Risikomargen opgores jf. 67 stk. 1 pa folgende vis: retro - (^(NPV(Yfr/) + NPV(Sfr/) + NPV(Ofr/) - NPV(Bfr/) ))); 0) Opgorelsen afvasrdien afden retrospektive hens^ttelse VhenscetJetro fremgar af afsnit Det kollektive bonuspotentiale for reduktion af Risikomargen erfastsat i overensstemmelse med pensionskassens principper forfordeling af overskud. Bonuspotentiaiet efter reduktion af Risikomargen (FDBer) fastsaettes pa folgende vis: Individuelt og kollektivt bonuspotentiale for den supplerende opsparing opgores saarskilt, jf. de anmeldte overskudsfordelingsprincipper Risikomargen FDBer = maks(fdbfr - Risikomargen ; 0) Risikomargen, jf. 66 stk. 3, fastsasttes efter kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 artikel 37: Risikomargen = CoC *

10 CoC udg0r en kapitalomkostningssats, som erfastsat til 6% SCRRu(t) betegner solvenskapitalkravet til tid t, aktiverne er valgt, sa kapitalkravet minimeres. rt+i betegner diskonteringsrenten til tid t+1, jf. afsnit Der benyttes en simplifikation til beregning af SCRRu(t) SCR^u(t) - SCRru(0)» ' t>iinetcuj BE^et(t) er et mal for bedste skon over aflobet af (netto) livsforsikringshensasttelserne, k = {Supplerende opsparing; 0vrige ordning}. BENet(t) sasttes til det st0rste belob af GYk(t) og VhensaetJ:'orden'fc pa ethvert fremtidig tidspunkt, Vhensastf 0' den'k angiver den samlede hens^ttelse pa tegningsgrundlaget, for k = {Supplerende opsparing; 0vrige ordning}. BENet(0) er et mal for bedste skon for de samlede (netto) livsforsikringshensaettelser pa opgorelsestidspunktet. BENet(0) saettes til det storste belob af den samlede GY(0) og den samlede Vhensaetoorcien pa opg0relsestidspunktet idet der er summeret ud over k. Simplifikationen kan begrundes i, at fremtidige SCR(t) uden markedsrisiko (SCR_RU) kan forventes at udvikle sig i takt med aflobet af livsforsikringshensaettelserne. Det samlede SCRRu(t) fremkommer ved at summe over k Elementer som indgar i omkostningsbetalingsstrommen I henhold til afsnit indgar folgende elementer i opgorelsen af omkostningsbetalingsstrommen: gpbyrm er det stykgebyr, som medlemskabet giver anledning til, y"1 er den omkostningsbelastning, som den retrospektive hensaettelse giver pn anledning til, er den omkostningsbelastning, som bidraget eller BFD-bidraget giver anledning til Opgorelse af vaerdien af retrospektive hensaettelse for hver forsikring Vserdien af den retrospektive hensaettelse for hvert medlem, x, pa tid t opgores som: Vhensdetxjtro = H enssit^-"rden

11 Henssetxi rden er hensasttelsen pa 2.orden inkl. endnu ikke anvendt bonus svarende til parametrene i afsnit 3.2 til Grundlagselementer i hensaettelsesgrundlaget Dodsintensitet D0deligheden for aktive og for invalide med kon k i hele aldre x modelleres ved Finanstilsynets dodelighedsmodel som: f^x,2016 = Mz,2014 * (l Bx) Mx,2014 = 0,5 * exp (i?! JiO - 1) + ^ r2(x - 1) + ^r3(x - 1)) ^-1, ,5 * exp (VjfriO) + fix,2014 Rx betegner Finanstilsynets levetidsforbedringer, TIXi2014: betegner Finanstilsynets centrale benchmarksdodeligheder og basisfunktionerne ^ (x) er givet som r 1 ^ <^i-i rtw = (^i -x)/20 ^i-1 < x KXi I 0 x^xi for/= 1,2.3 og X/=20*(2+/) Her expx,(52 og ^3 parametre, der estimeres ud fra data i en Poisson regressionsmodel. For f>2016 er dodeligheden givet ved f^x.t = Mx,2oi6 * (! - RXY 2016 Parametrene ses nedenfor: Dodsintensitet Masnd Kvinder (11 (12 (13 ' 0, , D0dsintensitet for medlemmernes samlevere og aeqtefabller: Dodelighed for medlemmernes samlevere og segtefasller folger ovenstaende Invalideintensitet Invalideintensiteten er opgjort pa Gompertz-Makeham formel. Parametrene ses nedenfor.

12 Invalideintensitet 2016 Msend Kvinder IJ1 ft2 fi3 ai fi2 lis 0 5, , , , Administrationsomkostninger Parametrene ses nedenfor. Omkostninger 2016 Gebyrm (Jm Ym 70 1,10% 0,01% Diskonteringsrente ElOPA's standard rentekurve med VA-tillaeg benyttes til opgorelse af livsforsikringshensaettelserne. Diskontering sker ved diskrettids diskontering med et arige betalingsintervaller. Betalinger vedr0rende pensionsafkastskat (PAL-skat) indregnes som et fradrag i diskonteringsrenten fremfor at udg0re et eksplicit cash flow. Dette er en approksimativ tilgang. Der ses bort fra ordninger, som er fritaget for PAL-skat Sandsynligheder vedrorende kollektive grundformer Samlever og Giftemalssandsynligheder. Samlever- og /Egtefasllesandsynlighederne er sat til 1 Msend: /Egtefaellen/samleveren betragtes altid som 3 ar yngre end medlemmet Kvinder: /Egtefasllen/samleveren betragtes altid som 2 arasldre end medlemmet B0rnesandsynligheder. Faderskabsintensiteten er givet pa formen: c,. = -(*-2s)2 forx>15 0 for x < 15 Moderskabsintensiteten er givet pa formen:

13 7(;'-I2) 0, '-24)2 for y >12 for y < Adfserdsvariable Genkobsintensiteterne er givet pa formen a* x + b for 20 < x < 6S a b 0, ,00317 Fripoliceintensiteterne er givet pa formen % * x + ^2 for 20 < x < K 0.2* x + b2 for K < x < 68 «1 h a2 ^2 K 0, , , , Genkobs- og Fripoliceintensiteterne erfastsat pa baggrund af O/E-rater.

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov orri finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i iov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforslkringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 Kobenhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvlrksomhed samt

Læs mere

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Sammen giver vi mere tilbage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske,grundlag mv.

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage pka Firianstilsynet Arhusgade 110 2100 Kdbenhavn 0 Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere'tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld Bilag Brevdato 30. november 205 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen. Justering af markedsværdigrundlag Referencerne

Læs mere

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED.

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED. Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Finanstilsynet har i brev af 22. september 2017 bedt selskaberne om at indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1 I medfør af 126 b, stk. 5, 126 c, stk. 6, 126 d, stk. 7, 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 3. april 2019 J.nr. 560-0144/560-0145 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 6. april 2018 J.nr. 560-0081/560-0082 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden Til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 24. april 2012 J.nr. 6639-0006 Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU)

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Paedagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 85 Frederiksberg C Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 2, stk., i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse nr. 67 af 27. oktober 26 anmeldes det tekniske

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 7. april 2017 J.nr. 560-0027/560-0028 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

PBU Pasdagogernes Pension

PBU Pasdagogernes Pension PBU Pasdagogernes Pension VEDT^GTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 5. april 2017 Vedtaegter for Pa;dagogernes Pension Side 2 af 6 1 Pensionskassens formsl Pensionskassens formal er

Læs mere

IBM Pensionsfond (Pensionskasse)

IBM Pensionsfond (Pensionskasse) IBM Pensionsfond (Pensionskasse) CVR-nr. 85 75 27 15 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordin^re generalforsamling den / 21 Dirigent Indhoidsfortegnelse: Side Pategninger 1 Ledelsespategning

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent.

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent. IVSIIGPApS CVR-nr. 28 70 70 37 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3 Dimgent pwc Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfolgende kort skrives Norii Pension, opiyser hvert ar de to n0gletal AOK og AOP pa kundernes ariige pensionsoverbiik.

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens

Hensættelser til forsikringsforpligtelser. - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Hensættelser til forsikringsforpligtelser - Status for arbejdsgruppen om hensættelser til solvens Emneoversigt Generelle principper for værdiansættelse af forsikringsforpligtelser Principper for opgørelse

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 23. marts 2018 glk/fce Sammenskrivnøig af det anmeldte tekniske grundlag m.v for Bivsforsikringsvirksomhed I henhold til 2, stk. 8, jf. 2, stk. 9,

Læs mere