Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 LBK nr 611 af 28/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/07856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser Herved bekendtgøres lov nr af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser med de ændringer, der følger af 17 i lov nr. 311 af 25. april 2018, 6 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, 10 i lov nr af 27. december 2018, 3 i lov nr. 512 af 1. maj 2019 og 23 i lov nr. 551 af 7. maj Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 7, stk. 1, nr. 2, 8, stk. 1, nr. 2, 9, stk. 1, nr. 2, 10, stk. 1, nr. 2, 12, stk. 2, 59, stk. 1, og 74, stk. 5, nr. 3, træder i kraft den 1. august 2019, jf. 30, stk. 3, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.). Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 59 a træder i kraft den 1. august 2019, jf. 5, stk. 2, i lov nr. 512 af 1. maj 2019 om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (Måling af elevers trivsel). Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 61 b træder i kraft den 1. januar 2020, jf. 30, stk. 4, i lov nr. 551 af 7. maj 2019 om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.). Kapitel 1 Uddannelserne og deres formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Stk. 2. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Stk. 3. Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans. Stk. 4. Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 1

2 Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv. 2. Der er følgende gymnasiale ungdomsuddannelser: 1) Den 3-årige uddannelse til teknisk studentereksamen (htx). 2) Den 3-årige uddannelse til merkantil studentereksamen (hhx). 3) Den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx). 4) Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning). Stk. 2. De gymnasiale uddannelser i stk. 1 er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelserne udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard. Stk. 3. Uddannelsen til almen studentereksamen findes også som en 2-årig uddannelse (2-årig stx). Uddannelsen er målrettet mod unge og voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Stk. 4. Gymnasial uddannelse kan tilrettelægges som gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag). Hf-enkeltfag er målrettet mod voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Stk. 5. Elever i erhvervsuddannelse kan gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). 3. I uddannelsen til teknisk studentereksamen er fagligheden nært forbundet med teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. Uddannelsens formål, jf. 1, realiseres således inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i undervisningen vægt på produktudvikling, innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab, herunder ved kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier. 4. I uddannelsen til merkantil studentereksamen er fagligheden nært forbundet med merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. Uddannelsens formål, jf. 1, realiseres således inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i undervisningen vægt på innovation og problemløsning, herunder ved arbejde med virkelighedsnære cases og projekter. 5. I uddannelsen til almen studentereksamen er fagligheden nært forbundet med videnskabsfagene inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Uddannelsens formål, jf. 1, realiseres således inden for en bred, almen fagrække. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af videnskabernes anvendelse. Der lægges i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. 6. I den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er fagligheden nært forbundet med aspekter af videnskabsfagene og samtidig med fagenes professionsrettede perspektiver. Uddannelsens formål realiseres således inden for en bred, almen fagrække. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af sammenhæng mellem fagene. Der lægges i undervisningen vægt på såvel det teoretiske som det professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job. 2

3 Kapitel 2 Optagelse Retskrav på optagelse efter 9. klasse 7. En ansøger, der har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin i henhold til lov om folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse under følgende forudsætninger: 1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse. 2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed. 4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. 5) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen. 6) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. 7) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 6, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis karaktergennemsnittet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen er på mindst 3,0. 8) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 6, og som har et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 2,0, men under 3,0, gennemfører en vejledningssamtale med den ansøgte institutions leder, som udfordrer ansøgerne fagligt og i forhold til valg af uddannelse, hvorefter ansøgerne har krav på optagelse på den ønskede uddannelse. 9) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 2, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på de 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser efter 9. klasse, herunder om frister, og om vejledningssamtalen. 8. En ansøger, der har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin i henhold til lov om folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger: 1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse. 2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed. 4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. 5) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen. 6) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. 7) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 2, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 9. klasse, herunder om frister. 3

4 Retskrav på optagelse efter 10. klasse 9. En ansøger til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på optagelse på en sådan uddannelse under følgende forudsætninger: 1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse. 2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed. 4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin. 5) Ansøgeren har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt enten folkeskolens 9.-klasseprøver eller 10.-klasseprøver i disse fag. 6) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen. 7) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. 8) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 7 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis karaktergennemsnittet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen er på mindst 3,0. 9) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 7, og som har et karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 2,0, men under 3,0, gennemfører en vejledningssamtale med den ansøgte institutions leder, som udfordrer ansøgeren fagligt og i forhold til valg af uddannelse, hvorefter ansøgeren har krav på optagelse på den ønskede uddannelse. 10) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 2 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Stk. 2. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes ved opgørelsen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 7 og 10, er opfyldt, i det omfang det er til gunst for ansøgeren. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på de 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser efter 10. klasse, herunder om frister, og om vejledningssamtalen. 10. En ansøger til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på optagelse på sådan uddannelse under følgende forudsætninger: 1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse. 2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve. 4) Ansøgeren har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag. 5) Ansøgeren har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. 4

5 6) Ansøgeren har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.-klasseprøverne. 7) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 2 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Stk. 2. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes ved opgørelsen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 7, er opfyldt, i det omfang det er til gunst for ansøgeren. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, herunder om frister. Optagelse efter konkret vurdering 11. Den uddannelsesinstitution, som ansøgeren har prioriteret højest i sine uddannelsesønsker, foretager en konkret vurdering af de ansøgere, som ikke har krav på optagelse efter 7, 9 eller 10, og som opretholder deres ønske. Ansøgeren er optagelsesberettiget, hvis institutionens leder ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan påbegynde og gennemføre den ønskede gymnasiale uddannelse. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om den centralt stillede prøve og samtalen, herunder om frister for afholdelse af prøven, om prøvens faglige indhold, niveau og omfang, om bedømmelseskriterier og om samtalens omfang og karakter. Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse 12. En ansøger til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal vurderes efter 11. Stk. 2. En ansøger, der har erhvervet en almen forberedelseseksamen i henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) eller ved en hertil svarende eksamen efter 13, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, har retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af de prøver, der indgår i eksamenen for den pågældende, er bestået. Stk. 3. En ansøger til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og som ikke har retskrav på optagelse efter stk. 2, kan optages efter en standardiseret vurdering af ansøgerens faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Vurderingen foretages af institutionens leder. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om den standardiserede vurdering efter stk. 3, herunder om, på hvilket grundlag og i hvilket omfang der skal foretages en vurdering af ansøgerens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om optagelse af ansøgere til pre-ib og til særligt tilrettelagte forløb for visse ansøgere og om optagelse af ansøgere med særlige krav om optagelse, herunder ansøgere fra andre lande. 13. En elev, der efter at have gennemført første år af et 2-årigt uddannelsesforløb eller første eller andet år af et 3-årigt uddannelsesforløb afbryder undervisningen i op til højst 1 år efter aftale med institutionens leder, kan ved begyndelsen af det følgende skoleår fortsætte i andet eller tredje år på den institution, hvor eleven allerede er optaget. En elev, der afbryder undervisningen i mere end 1 år, skal optages på ny efter Indtil afslutningen af grundforløbet i en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse kan en elev skifte til en anden institution eller til en anden 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse uden tab af tid. Tilsvarende 5

6 gælder for elever på en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, som skifter til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, elever fra den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, som skifter til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, og elever fra eux-forløb, som skifter til en 3-årig gymnasial uddannelse eller til den 2- årige uddannelse til hf-eksamen. Stk. 2. Skift efter stk. 1 er betinget af, at eleven ville have haft retskrav på optagelse efter 7 eller 8, hvis vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse, eller at eleven ville have haft retskrav på optagelse efter 9 eller 10, hvis vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse. Stk. 3. Elever, som skifter uddannelse eller institution efter stk. 1, optages på baggrund af merit, herunder ved substitution, for det hidtil gennemførte forløb. Eleven har ikke krav på at få plads på en bestemt institution eller, hvis der er tale om skift til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, på en bestemt studieretning. Stk. 4. Ansvaret for den særlige indsats, der må påregnes, for at en elev, der skifter institution eller uddannelse efter stk. 1, kan indhente eventuelle manglende konkrete faglige færdigheder i det nye uddannelsesforløb, påhviler eleven selv. Lederne af de institutioner, som eleven skifter imellem, skal vejlede eleven herom og om, hvilke faglige færdigheder eleven eventuelt vil komme til at mangle ved skiftet til den nye institution eller uddannelse. 15. I andre tilfælde end nævnt i 13 og 14 kan elevers optagelse inde i uddannelsesforløbet, herunder ved skift fra en anden uddannelse, ske på baggrund af institutionens leders konkrete vurdering, herunder af elevernes mulighed for at opnå merit, jf. 18. Optagelse på den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen 16. Optagelse på den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen kan tidligst finde sted, 1 år efter at ansøgeren har afsluttet 9. klasse efter bestemmelserne i lov om folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages. Optagelse på gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) 17. Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted, 1 år efter at ansøgeren har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elever, der efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan tidligst optages, 1 år efter at de er udskrevet af 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages. Stk. 2. Ansøgere optages på den ønskede undervisning inden for en rimelig tid og en rimelig geografisk afstand. Ansøgere kan ikke følge undervisningen i samme fag og niveau mere end to gange, medmindre institutionens leder i helt særlige tilfælde tillader en tredje gang. Merit 18. Institutionens leder giver efter ansøgning elever merit for undervisning og prøveaflæggelse i fag, når eleven inden optagelse i uddannelsen har afsluttet faget på tilsvarende eller højere gymnasialt niveau. Stk. 2. Institutionens leder kan endvidere efter ansøgning give en elev merit, herunder ved substitution, for undervisning eller prøve, der er gennemført før optagelsen i uddannelsen eller gennemført som en del af undervisningen, jf. 67, når forløbet efter lederens vurdering kan erstatte dele af undervisningen i uddannelsen. Stk. 3. For elever, der har fået merit efter stk. 1 eller 2, kan institutionens leder tilrettelægge særlige forløb, som kan være kortere end et sædvanligt gymnasialt forløb. Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder også kursister på hf-enkeltfag. 6

7 Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om merit, herunder om proceduren for tildeling af merit, kriterier for elevers og kursisters fritagelse for en del af en gymnasial uddannelses undervisningsog fordybelsestid og om prøver før deres optagelse på uddannelsen, eller i tilfælde af at de går et skoleår om eller genoptages. Ministeren kan fastlægge kriterier for vurdering af erhvervede faglige kvalifikationer, hvilke fag, der berettiger til merit, og i hvilket omfang meritgivende fag kan indgå i en samlet eksamen. Kapitel 3 Organisering og indhold af uddannelserne til teknisk, merkantil og almen studentereksamen 19. Undervisningstiden i uddannelserne omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til realisering af uddannelsens formål og de faglige mål i fagene m.v., herunder faglig og metodisk vejledning, interne prøver og evalueringer, fællestimer og andre tværgående undervisningsaktiviteter i overensstemmelse med uddannelsens formål. Stk. 2. Omfanget af elevernes selvstændige skriftlige arbejde opgøres i fordybelsestid. Institutionens leder kan stille krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af fordybelsestid, således at den bedst muligt kan understøtte aktiviteterne nævnt i stk. 1. Stk. 3. Undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer a 60 minutter. Stk. 4. I uddannelsen til teknisk studentereksamen er undervisningstiden for den enkelte elev mindst timer, og den overstiger normalt ikke timer. Fordybelsestiden er mindst 630 timer for den enkelte elev. Stk. 5. I uddannelsen til merkantil studentereksamen er undervisningstiden for den enkelte elev mindst timer, og den overstiger normalt ikke timer. Fordybelsestiden er mindst 500 timer for den enkelte elev. Stk. 6. I den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen er undervisningstiden for den enkelte elev mindst timer, og den overstiger normalt ikke timer. Fordybelsestiden er mindst 500 timer for den enkelte elev. Stk. 7. I den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen er undervisningstiden for den enkelte elev mindst timer, og den overstiger normalt ikke timer. Fordybelsestiden er mindst 390 timer for den enkelte elev. Stk. 8. Hovedparten af undervisningstiden, jf. stk. 4-7, er fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder studieretningsprojektet og studieområdeprojektet. I undervisningstiden indgår herudover en pulje for den enkelte elev på 130 timer i uddannelserne til almen og merkantil studentereksamen, dog 100 timer i den 2-årige uddannelse, og på 150 timer i uddannelsen til teknisk studentereksamen, hvorfra institutionens leder kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser. Stk. 9. Hovedparten af fordybelsestiden, jf. stk. 4-7, er forhåndstildelt de enkelte fag med skriftligt arbejde og studieretningsprojektet og studieområdeprojektet. Resten fordeles af institutionens leder på fag med skriftligt arbejde. Stk. 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fordeling af undervisningstid og fordybelsestid mellem de enkelte fag og om omfanget af tid, der kan fordeles af institutionens leder. 20. Uddannelserne organiseres i et grundforløb, jf. 21, og et efterfølgende studieretningsforløb, jf Grundforløbet varer 3 måneder og afsluttes i første uge i november, hvor eleverne vælger studieretning blandt de studieretninger, som institutionen udbyder, jf. 26. Institutionens leder fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning. 7

8 Stk. 2. På den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen, jf. 2, stk. 3, vælger eleverne studieretning og de valgfag, der skal påbegyndes det første år, ved starten af uddannelsen. Kravene til grundforløbet overføres til studieretningsforløbet i en form, der er tilpasset den særlige tilrettelæggelse over 2 år. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valget af studieretning ved afslutningen af grundforløbet, jf. stk. 1, og om kravene til almen studentereksamen i den 2-årige uddannelse, jf. stk. 2, herunder hvilke fag der udgår af den obligatoriske fagrække, jf. 25. Grundforløb 21. Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og give eleverne faglig indsigt og forståelse og en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder. Stk. 2. Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Undervisningen i disse studieretningsfag skal understøtte elevernes valg af studieretning og skal derfor tilrettelægges, så eleverne opnår en grundlæggende indsigt i og erfaring med fagene. Stk. 3. I grundforløbet indgår tillige undervisning i 1) naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling i uddannelsen til teknisk studentereksamen, 2) almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb i uddannelsen til merkantil studentereksamen og 3) almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i uddannelsen til almen studentereksamen. Stk. 4. Institutionens leder kan beslutte, at der i grundforløbet herudover indgår undervisning i andre obligatoriske fag end de i stk. 2 nævnte. Stk. 5. Forløbene, der er nævnt i stk. 3, evalueres ved afsluttende, interne prøver, som tæller med i elevens samlede eksamensresultat. Endvidere foretages en skriftlig screening i matematik i løbet af grundforløbet. Stk. 6. Hver elev deltager i løbet af grundforløbet i en evalueringssamtale, der afdækker elevens faglige niveau og ønsker til videregående uddannelse. Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om grundforløbet, herunder om mål for og indhold og omfang af de forløb, der er nævnt i stk. 3. Studieretningsforløb 22. Studieretningsforløbet skal give eleverne mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Stk. 2. Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen have mindst tre fag på A-niveau og i de 3- og 2-årige uddannelser til almen studentereksamen og uddannelsen til merkantil studentereksamen have mindst fire fag på A-niveau. 23. I uddannelsen til teknisk studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende: 1) Biologi på C-niveau. 2) Dansk på A-niveau. 3) Engelsk på B-niveau. 4) Fysik på B-niveau. 5) Idéhistorie på B-niveau. 6) Kemi på B-niveau. 7) Kommunikation/it eller informatik på C-niveau. 8) Matematik på B-niveau. 9) Samfundsfag på C-niveau. 10) Teknikfag på A-niveau. 11) Teknologi på B-niveau. 8

9 Stk. 2. Elever, der afslutter faget bioteknologi på A-niveau, anses for at have afsluttet faget biologi på B-niveau. Elever, der afslutter faget geovidenskab på A-niveau, anses for at have afsluttet faget fysik på B-niveau. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer. 24. I uddannelsen til merkantil studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende: 1) Afsætning på B-niveau. 2) Dansk på A-niveau. 3) Engelsk på A-niveau. 4) Erhvervsjura på C-niveau. 5) Historie på B-niveau. 6) Informatik på C-niveau. 7) International økonomi på B-niveau. 8) Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med mindst tre fremmedsprog. 9) Samfundsfag på C-niveau. 10) Virksomhedsøkonomi på B-niveau. 11) 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B- niveau, hvis det er et fortsættersprog: fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, italiensk begyndersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog. Stk. 2. Elever, der afslutter faget it på A-niveau, anses for at have afsluttet faget informatik på B-niveau. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer. 25. I uddannelsen til almen studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende: 1) Dansk på A-niveau. 2) Engelsk på B-niveau. 3) Fysik på C-niveau. 4) Historie på A-niveau. 5) Idræt på C-niveau. 6) Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau. 7) Oldtidskundskab på C-niveau. 8) Religion på C-niveau. 9) Samfundsfag på C-niveau. 10) 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B- niveau, hvis det er et fortsættersprog: fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, italiensk begyndersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog. 11) Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. 12) To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: biologi, informatik, kemi eller naturgeografi. Stk. 2. Elever, der ikke følger en studieretning inden for hovedområdet»naturvidenskab», jf. bilag 1, skal afslutte mindst et af de naturvidenskabelige fag efter stk. 1, nr. 3 og 12, på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der har mindst tre fremmedsprog. 9

10 Stk. 3. Elever, der ikke følger en studieretning inden for hovedområdet»naturvidenskab«, jf. bilag 1, fritages for kravet om to naturvidenskabelige fag efter stk. 1, nr. 12, hvis de afslutter et af disse fag på mindst B-niveau og faget fysik på mindst B-niveau. Elever, der har mindst tre fremmedsprog, fritages for kravet om to naturvidenskabelige fag efter stk. 1, nr. 12, hvis de afslutter et af disse fag eller faget fysik på mindst B-niveau. Stk. 4. Elever, der følger en studieretning inden for hovedområdet»naturvidenskab«, jf. bilag 1, skal have tre af de naturvidenskabelige fag efter stk. 1, nr. 12, medmindre elevens naturvidenskabelige fag efter stk. 1, nr. 3 og 12, enten alle er på mindst B-niveau eller er på A-, B- og C-niveau. Elever, der afslutter faget bioteknologi på A-niveau, anses for at have afsluttet fagene biologi og kemi på B-niveau. Elever, der afslutter faget geovidenskab på A-niveau, anses for at have afsluttet fagene fysik og naturgeografi på B-niveau. Stk. 5. Elever, der følger en studieretning inden for hovedområdet»sprog«, jf. bilag 1, kan udskifte et af de i stk. 1, nr. 12, nævnte fag med latin. Stk. 6. Elever, der afslutter faget græsk på A-niveau, anses for at have afsluttet faget oldtidskundskab på C-niveau. Stk. 7. Institutioner efter lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser kan lade deres elever udskifte fag nævnt i stk. 1, nr. 5, 7, 11 eller 12, med andre gymnasiale fag på C-niveau eller med et løft af niveau i et fag. Sådanne institutioner kan frit tilrettelægge undervisningen i de fag, der er nævnt i stk. 1, nr. 5 og 11, dog således, at eleverne skal nå de mål for fagene, som fremgår af regler fastsat i medfør af stk. 8. Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer. 26. Hver institution udbyder et antal studieretninger fra oversigten i bilag 1. Antallet af studieretninger skal stå i rimeligt forhold til antallet af elever på den pågældende uddannelse på institutionen. Stk. 2. Institutionens leder opretter studieretninger fra oversigten i bilag 1 og kan i forbindelse med dannelsen af studieretningsklasser, jf. 31, oprette klasser med elever med forskellige studieretninger. Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at en institution med et særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise kan udbyde en lokal studieretning, der ikke fremgår af bilag 1. Det er en betingelse, at der i studieretningen indgår studieretningsfag, som i antal og niveau svarer til principperne bag studieretningerne i bilag 1, som har gode muligheder for fagligt samspil, og som kan give direkte adgang til relevante videregående uddannelser. Stk. 4. Institutionens leder kan for elever, som i studieretningsforløbet skifter uddannelse eller institution, som går om eller vender tilbage fra orlov, eller som har fået merit, tillade, at et eller flere studieretningsfag afviger fra resten af klassens både med hensyn til fag og niveau. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om godkendelse af lokale studieretninger. 27. Institutionen skal udbyde en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som eleverne kan vælge imellem. Stk. 2. Institutionens leder beslutter udbud og oprettelse af valgfag. Valgfag, hvortil der er mindst ti tilmeldte elever, skal dog altid oprettes. Udbyder institutionen uddannelse på flere forskellige uddannelsessteder, gælder 2. pkt. for hvert enkelt uddannelsessted. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke fag og niveauer der kan og skal indgå i institutionens udbud af valgfag, og om bindinger mellem fagene. 10

11 Generelt for uddannelsesforløbene 28. Uddannelsesforløbene og undervisningen skal tilrettelægges, så elevernes almendannelse og studiekompetence opnås på et fundament af kundskaber og viden i de enkelte fag. Målene for almendannelse og studiekompetence opfyldes gennem uddannelsernes kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene i løbet af det samlede uddannelsesforløb. Stk. 2. Institutionens leder sikrer, at undervisningen tilrettelægges, således at eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i arbejdsformerne, og således at alle elever uanset social baggrund udfordres og trives fagligt, med henblik på at de bliver så dygtige, som de kan. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov og elever med særlige talenter. Stk. 3. Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres om elevens faglige progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i evalueringen gennem arbejdet med mål for egen udvikling. Stk. 4. Ud over de prøver, som er nævnt i 21, stk. 5, skal eleverne i løbet af deres uddannelse til i alt mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B- niveau. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om intern evaluering til vurdering af elevernes kompetenceudvikling. 29. Uddannelsesforløbene og undervisningen skal tilrettelægges, så eleven arbejder med at tilegne sig viden, kundskaber og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb. Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker elevernes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. Eleverne skal gennem undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv. Stk. 3. Eleverne skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser. Stk. 4. Undervisningen skal indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene. Det skal udvikle elevernes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før. Evnen til at være problemløsende skal prioriteres i både fag og faglige samspil, hvor eleverne reflekteret og analyserende skal anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Stk. 5. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne opnår kundskaber og kompetencer gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger. Stk. 6. Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter. 30. I uddannelsen til almen studentereksamen skal der løbende i gymnasietiden indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode. Der stilles i læreplanerne krav om, at eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i såvel de enkelte fag som i samspillet mellem fagene og lære at foretage faglige metodeovervejelser. Der skal i det samlede gymnasieforløb afsættes fordybelsestid til selvstændigt skriftligt arbejde i forbindelse med samspil mellem fag. Fagligt samspil og 11

12 træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres i arbejdet, der leder frem imod et studieretningsprojekt. Stk. 2. I uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen indgår et studieområde, der skal styrke elevernes metodebevidsthed og give dem indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Studieområdets flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Forløbet afsluttes med et studieområdeprojekt på tredje år. Stk. 3. I uddannelsen til merkantil studentereksamen indgår en erhvervscase. Stk. 4. I uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen indgår i det samlede forløb frem til eksamen aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse og indsigt i betydningen heraf og indsigt i andre forhold af betydning for den personlige sundhed. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om samspil mellem fagene, studieområdet, studieretnings- og studieområdeprojektet, erhvervscasen og fysisk aktivitet. 31. Undervisningen i uddannelserne organiseres med udgangspunkt i klasser og hold. Ved afslutningen af grundforløbet dannes klasser i forbindelse med fordelingen af elever i studieretninger. Studieretningsklasserne skal understøtte et fagligt samspil mellem studieretningsfagene, obligatoriske fag og valgfag samt elevernes tilhørsforhold til klassen i den valgte studieretning. Hovedparten af undervisningen foregår i studieretningsklassen, samtidig med at elevernes individuelle ønsker og valg kan tilgodeses ved samlæsning på tværgående hold. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om klasse- og holddannelsen og om samlæsning internt i uddannelsen og mellem uddannelser. 32. Institutionens leder påser, at der også afvikles undervisningstid og fordybelsestid, jf. 19, i prøveog eksamensperioden. Dette gælder dog ikke ubetinget i sidste eksamenssemester. Kapitel 4 Organisering og indhold af uddannelsen til hf-eksamen 33. Undervisningstiden i den 2-årige uddannelse til hf-eksamen omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til realisering af uddannelsens formål og de faglige mål i fagene m.v., herunder faglig og metodisk vejledning, interne prøver og evalueringer, fællestimer og andre tværgående undervisningsaktiviteter i overensstemmelse med uddannelsens formål. Stk. 2. Omfanget af elevernes selvstændige skriftlige arbejde opgøres i fordybelsestid. Institutionens leder kan stille krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af fordybelsestid, således at den bedst muligt kan understøtte de aktiviteter, som er nævnt i stk. 1. Stk. 3. Undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer a 60 minutter. Stk. 4. I den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er undervisningstiden for den enkelte elev mindst timer og overstiger normalt ikke timer. Fordybelsestiden er mindst 300 timer for den enkelte elev. For elever med udvidede fagpakker, jf. 37, stk. 3, øges undervisningstiden med 250 timer. Fordybelsestiden øges med mindst 100 timer. Stk. 5. Hovedparten af undervisningstiden, jf. stk. 4, er fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder den større skriftlige opgave. I undervisningstiden indgår herudover en pulje for den enkelte elev på 80 timer i uddannelsen, hvorfra institutionens leder kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser. Stk. 6. Hovedparten af fordybelsestiden, jf. stk. 4, er forhåndstildelt de enkelte fag med skriftligt arbejde og den større skriftlige opgave. Resten fordeles af institutionens leder på fag med skriftligt arbejde. 12

13 Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fordeling af undervisningstid og fordybelsestid på de enkelte fag m.v. 34. Undervisningen på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen organiseres med udgangspunkt i klasser og hold. Efter afslutningen af andet semester kan der dannes nye klasser i forbindelse med fordelingen af elever på fagpakker. Fagpakkeklasserne skal understøtte et fagligt samspil mellem fagpakkefagene, obligatoriske fag, faggruppe og valgfag, jf. 36, og elevernes sociale og faglige tilhørsforhold i klassen. Hovedparten af undervisningen foregår i klassen, samtidig med at elevernes individuelle ønsker og valg kan tilgodeses ved samlæsning på tværgående hold. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om klasse- og holddannelsen og om samlæsning internt i uddannelsen og mellem uddannelser. 35. Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen består af fire semestre, hvori der undervises i fag, herunder som obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og hvori der indgår et antal faglige projekt- og praktikforløb. Stk. 2. Institutionens leder sikrer, at undervisningen tilrettelægges, således at eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i arbejdsformerne, og således at alle elever uanset social baggrund udfordres og trives fagligt, med henblik på at de bliver så dygtige, som de kan. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov og elever med særlige talenter. Stk. 3. Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres om elevens faglige progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i evalueringen gennem arbejdet med mål for egen udvikling. Stk. 4. Ved afslutningen af første semester afdækkes den enkelte elevs foreløbige kompetenceudvikling, herunder i dansk, engelsk og matematik, som grundlag for institutionens vejledning af eleven i forhold til videre valg af fag og fagpakker. Afrapportering af elevernes projekt- og praktikforløb og eventuelle interne prøver inddrages også i den løbende vejledning af eleverne om fagvalg og videre uddannelsesvalg. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om intern evaluering til vurdering af elevernes kompetenceudvikling. 36. Fagpakkerne i den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, jf. 37, stk. 2, skal i samspil med de obligatoriske fag, faggruppen og projekt- og praktikforløbene understøtte uddannelsens professionsorientering og dermed give eleverne mulighed for faglig fordybelse. Undervisningen skal medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af de skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Stk gælder tilsvarende for den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om det faglige samspil mellem obligatoriske fag og faggrupper, fag i fagpakker, valgfag og projekt- og praktikforløb. 37. I den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er de obligatoriske fag og niveauer samt faggrupper for alle elever følgende: 1) Dansk på A-niveau. 2) Engelsk på B-niveau. 3) Matematik på C-niveau. 4) En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C- niveau. 5) En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau. 6) Enten faget idræt på C-niveau eller et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. Stk. 2. Institutionen udbyder et antal fagpakker, som hver består af to fag med et naturligt fagligt samspil og er målrettet mod et bredt videregående uddannelsesområde på især erhvervsakademier eller pro 13

14 fessionshøjskoler (fagpakker uden overbygning). Fagpakker skal bestå af to løft til B-niveau af fag efter stk. 1, et løft til B-niveau af et fag efter stk. 1 og et nyt fag på C-niveau eller to nye fag på henholdsvis B- og C-niveau. Institutioner med højst to klasser på uddannelsen pr. årgang kan dog udbyde fagpakker, der består af to nye fag på C-niveau. Stk. 3. Institutionen kan også udbyde udvidede fagpakker, der er målrettet mod et bredt videregående uddannelsesområde på universiteterne (fagpakker med overbygning). Udvidede fagpakker skal ud over de fag eller løft, der er nævnt i stk. 2, bestå af to eller eventuelt tre yderligere løft af niveau i fag, heraf et til to løft til A-niveau. For elever, der har under 3,0 i gennemsnit af prøver, herunder eventuelle interne prøver, aflagt i første og andet semester og ønsker en udvidet fagpakke, gennemføres en faglig screening og vejledningssamtale ved afslutningen af andet semester. Stk. 4. Institutionens leder opretter konkrete fagpakker og kan i forbindelse med dannelsen af fagpakkeklasser, jf. 34, oprette klasser med elever med forskellige fagpakker. Stk. 5. Eleverne har mindst et valgfag ud over den valgte fagpakke, dog ikke elever på en udvidet fagpakke med et tredje yderligere løft. Et valgfag består af ét nyt fag på C-niveau eller et løft af niveau i et fag. Stk. 6. Institutioner efter lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser har mulighed for at begrænse institutionens fagpakkeudbud til udvidede fagpakker. Sådanne institutioner kan frit tilrettelægge undervisningen i de fag, som er nævnt i stk. 1, nr. 6, dog således, at eleverne skal nå de mål for fagene, som fremgår af regler fastsat i medfør af stk. 7. Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer, om projekt- og praktikforløb og om den større skriftlige opgave. Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke fag og niveauer der kan indgå i udvidede fagpakker, og om bindinger mellem fagene. 38. Første og andet semester består af undervisning i de obligatoriske fag og faggrupper, dog kan engelsk på B-niveau påbegyndes i andet semester. I hvert af semestrene gennemføres et projekt- og praktikforløb i tilknytning til mindst et fag eller en faggruppe. Valgfag kan påbegyndes i andet semester. Stk. 2. Tredje semester består af undervisning i dansk og engelsk og kultur- og samfundsfaggruppen, fag fra en fagpakke valgt af den enkelte elev og eventuelt valgfag. Fjerde semester består af undervisning i dansk, eventuelt engelsk på B-niveau, fag fra fagpakken og eventuelt valgfag og udarbejdelse af en større skriftlig opgave. I mindst et af disse semestre gennemføres et projekt- og praktikforløb i tilknytning til fagpakken. Stk. 3. Institutioner efter lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser er ikke bundet af den placering af undervisningen i obligatoriske fag, faggrupper og valgfag, som fremgår af stk. 1 og 2. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om organisering og indhold af den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. 39. Institutionen skal udbyde en række valgfag på B- og C-niveau, som alle elever kan vælge imellem. Derudover kan institutionen udbyde valgfag på A-niveau, som elever med udvidet fagpakke kan vælge imellem. Stk. 2. Institutionens leder beslutter udbud og oprettelse af valgfag. Valgfag, hvortil der er mindst ti tilmeldte elever, skal dog altid oprettes. Udbyder institutionen uddannelse på flere forskellige uddannelsessteder, gælder 2. pkt. for hvert enkelt uddannelsessted. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fagenes mål, indhold og omfang på forskellige niveauer. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke fag og niveauer der kan og skal indgå i institutionens udbud af valgfag, og om bindinger mellem fagene gælder tilsvarende for den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. 14

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser 2016/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/09695

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelserne

Læs mere

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelsernes formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 1086 af 30/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/11147 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde

Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 21/9 2016 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen I medfør af 13, stk. 3 og 6, 14, stk. 4, 15, stk. 3, 18, stk. 4, 19, stk. 2, 21, stk. 2, 22, 29, 30, 38, stk. 2, 39, stk. 1, 40,

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser BEK nr 497 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. marts 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/06691 Senere ændringer

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. 18. maj Nr. 497.

Lovtidende A Udgivet den 23. maj Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. 18. maj Nr. 497. Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 497. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser I medfør af 18, stk. 5, 19, stk. 10, 20, stk. 3, 21, stk. 7, 23, stk. 3, 24, stk. 3, 25, stk.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 22 september 2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 22 september 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 22 september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Den toårige uddannelse til hf-eksamen

Den toårige uddannelse til hf-eksamen Den toårige uddannelse til hf-eksamen Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret Den toårige uddannelse til hf-eksamen...

Læs mere

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser Udkast, den 24. februar 2017 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser I medfør af 18, stk. 5, 19, stk. 10, 20, stk. 3, 21, stk. 7, 23, stk. 3, 24, stk. 3, 25, stk. 8, 27, stk. 3 og 4, 28, stk. 5, 30,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

FORÆLDREMØDE 9. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 9. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 9. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet Optagelse på en ungdomsuddannelse Ansøgning Mere information STUDIEVALGSPORTFOLIO STUDIEVALGSPORTFOLIO ET

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 927 af 03/07/2017 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af 27/12/2016 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet

Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet Danske Gymnasiers Årsmøde 25. november 2016 Annegrete Larsen, Kontor for Gymnasiale Uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Almendannelse

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole Skolestart: August 2019 Indhold Målgruppe... 3 Den 2-årige HF-uddannelse... 3 Uddannelses-

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Læs mere

HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb. HF-linjer. Start på 2-årig hf i august

HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb. HF-linjer. Start på 2-årig hf i august HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb Jeg va lgt fordi de e hf, godt st r er et udiemil jø te hf, Jeg valg ne vil ger fordi jeg agog d være pæ HF-linjer Start på

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

FORÆLDREMØDE 8. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 8. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 8. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Parathedsvurdering Studievalgsportfolio Introduktionskurser Uddannelsessystemet Mere information PARATHEDSVURDERING HVORFOR UPV I 8. KLASSE? Tidlig

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen BEK nr 777 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391

Læs mere

FORÆLDREMØDE 10. KLASSE. Uddannelse og vejledning

FORÆLDREMØDE 10. KLASSE. Uddannelse og vejledning FORÆLDREMØDE 10. KLASSE Uddannelse og vejledning PROGRAM Vejledning, brobygning og parathed Uddannelsessystemet Optagelse på en ungdomsuddannelse Ansøgning Information VEJLEDNINGSAKTIVITETER 10. KL. Forældremøde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) LBK nr 1074 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 630

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

Skriftlighed i græsk og latin

Skriftlighed i græsk og latin Skriftlighed i græsk og latin FIP i græsk og latin, 23. marts 2017 Workshop Disposition Reformens fokus på skriftlighed Skrivning i græsk og latin - Skrivning som faglig formidling - Skrivning som del

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN 2017-2020 Indhold 1. HHX struktur... 2 2. HHX fag... 4 3. Fag fordelt på årgange... 6 4. Studieområdet... 8 5. Øvrige flerfaglige opgaver... 10 6. Progression

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen BEK nr 778 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere