Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune

2

3 Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads Forankring i MED-systemet Et godt arbejdsliv for alle 5 2. Politikkens forudsætninger: Medbestemmelse og godt arbejdsmiljø Få indflydelse Bedre trivsel og sundhed 7 3. Politikkens værdier Det fælles ansvar Faglighed, anerkendelse og mening i arbejdet Faglig og personlig udvikling Klare forventninger til den enkeltes indsats Gode faglige og sociale relationer Tryghed og omsorg for den enkelte Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv Rummelighed og mangfoldighed Delpolitikker og retningslinjer Redskaber og inspiration Evaluering af politikken for den attraktive arbejdsplads 18

4 personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune landets mest attraktive kommunale arbejdsplads Hvordan udvikler vi en åben og tillidsfuld kultur på vores arbejdsplads? Hvordan udvikler vi sammen vores arbejdsliv? Hvordan sikrer vi balance mellem arbejdsliv og privatliv? Gentofte Kommune har som mål at blive landets mest attraktive kommunale arbejdsplads. Det giver større livskvalitet for den enkelte, hvis man står op om morgenen og glæder sig til at gå på arbejde. Samtidig er tilfredse, dygtige og engagerede medarbejdere en forudsætning for, at vi som kommune kan servicere borgerne bedst muligt med ydelser af høj, faglig kvalitet. Politikken for den attraktive arbejdsplads beskriver den overordnede personalepolitik for Gentofte Kommune, og den sendes ud til alle ansatte i kommunen. Politikken skal fungere som inspiration og værdigrundlag i det daglige arbejde med at udvikle vores arbejdsplads. Trivselen på arbejdspladsen er afhængig af, at den enkelte ansatte tager og får indflydelse på den fælles hverdag. Det er kun gennem en fælles indsats, at politikken kan omsættes til praksis. Politikken for den attraktive arbejdsplads består af fire elementer: I. Politikkens forudsætninger, II. Politikkens værdier, III. Delpolitikker og retningslinjer og IV. Redskaber og inspiration. Indholdet i de enkelte elementer er beskrevet nedenfor. Du skal dog være opmærksom på, at denne folder ikke rummer selve delpolitikkerne og heller ikke de konkrete redskaber. Alt det kan du til gengæld finde mere om på intranettet. 4

5 personalepolitik 1.1 Forankring i MED-systemet Politikken er forankret i MED-systemet og er blevet til i dialog med kommunens ansatte, blandt andet på baggrund af en trivselskonference i juni Politikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Hovedudvalget og har været i høring i kommunens MED-organisation. MED-organisationen vil fortsat være omdrejningspunkt for aktiviteterne. MEDudvalgene tager initiativer til at gennemføre politikken på opgaveområderne. MED-grupperne vil tage initiativer til at gennemføre politikken på de enkelte arbejdspladser. De har ansvar for, at politikken bliver omsat på en måde, der harmonerer med den lokale kultur og praksis. Der bliver samtidigt udarbejdet en række værktøjer, der kan understøtte arbejdet i de enkelte MED-udvalg og -grupper. På intranettet vil du blandt andet kunne finde en guide til, hvordan man kan arbejde med den attraktive arbejdsplads. Det er under alle omstændigheder væsentligt, at man på den enkelte arbejdsplads løbende drøfter politikken for den attraktive arbejdsplads. Derfor er der i forbindelse med de forskellige afsnit en boks med nogle spørgsmål, der kan give anledning til refleksion og diskussion blandt medarbejderne Et godt arbejdsliv for alle Gentofte Kommune består af mange små og store arbejdspladser med hver sin kultur. De enkelte arbejdspladser er farvet af de opgaver, de løser, og præget af de mennesker, som arbejder der. Det skal de fortsat være. Men på tværs af mangfoldigheden ønsker vi at sætte nogle fælles rammer for, hvordan vi bliver landets mest attraktive, kommunale arbejdsplads. Alle ansatte på de forskellige arbejdspladser skal have et godt arbejdsliv. Det betyder for eksempel, at alle skal have mulighed for faglig og personlig udvikling og anerkendelse. Man skal have meningsfulde opgaver, og den enkeltes opgaver, kompetencer og ansvar skal følges ad. Der skal skabes rum for et godt samarbejde mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledere. Endelig skal alle have mulighed for at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Arbejdsliv og fritidsliv skal hænge sammen 5

6 personalepolitik 2. Politikkens forudsætninger: Medbestemmelse og godt arbejdsmiljø 6 Den allervigtigste formelle forudsætning for medarbejdernes medbestemmelse på arbejdspladsen, ligger i den såkaldte MED-aftale. MED-aftalen handler om muligheder og rammer for den enkeltes medbestemmelse og indflydelse på arbejdspladsen. Men den attraktive arbejdsplads hænger også sammen med Arbejdsmiljølovgivningen, der fastlægger rammer for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. De mål Gentofte Kommune har for udvikling af MED-aftalen og arbejdsmiljøet har altså afgørende betydning for den attraktive arbejdsplads. Det er vigtigt at være en del af en succes 2.1. Få indflydelse Gentofte Kommune har en ambition om, at MED-organisationen på alle niveauer er omdrejningspunktet for arbejdspladsens fælles drøftelser og beslutninger om tilrettelæggelsen af arbejdet og om udviklingen af opgaver, organisation og arbejdsmiljø. MED-aftalen er på den måde med til at skabe sammenhæng mellem politikken for den attraktive arbejdsplads og arbejdsmiljøindsatsen. I praksis sker det blandt andet ved at sikre, at ledere og medarbejdere samarbejder om beslutninger vedrørende arbejdsopgaver, trivsel og arbejdsmiljø. Det er også væsentligt, at beslutningsvejene er gennemskuelige, og at drøftelser og beslutninger bliver kommunikeret ud til alle. Dermed sikrer man bedst, at alle er aktive og søger indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Diskuter med dine kolleger: Hvordan tager og får du indflydelse på din MED-organisation og på din arbejdsplads? Hvordan samarbejder I om tilrettelæggelse af arbejdet? Hvordan udvikler I arbejdspladsen? Hvordan sikrer I jer, at alle udveksler information og viden?

7 2.2. Bedre trivsel og sundhed Det er Gentofte Kommunes ambition at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og sundhed er i højsædet. Også på arbejdsmiljøområdet vil vi leve op til målsætningen om at være Danmarks mest attraktive, kommunale arbejdsplads. Det mål når vi ved at organisere sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøindsatsen omkring synlige handleplaner på alle niveauer i MED-organisationen. Vi vil formulere en samlet arbejdsmiljøpolitik for kommunen. Derudover skal der afsættes nødvendige ressourcer, så MED-organisationen er i stand til at udbygge metoder og kompetencer til selv at handle på konkrete udfordringer som for eksempel stress eller arbejdsskader. Diskuter med dine kolleger: Hvordan kan I udvikle arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads? Hvordan kan I udvikle nye metoder og handlekompetencer på arbejdsmiljøområdet? Hvordan kan I forebygge og håndtere stress på jeres arbejdsplads? 7

8 personalepolitik 3. Politikkens værdier Politikkens værdier er formuleret med afsæt i en dialog med ansatte i Gentofte Kommune. Værdierne udtrykker de ansattes erfaringer, holdninger og visioner om, hvad der skaber en attraktiv arbejdsplads. De sætter fokus på, hvad der får den enkelte og kollegaerne til at trives. Værdierne er også udvalgt på baggrund af den generelle viden, der findes om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladser. Alt i alt er værdierne både udtryk for, hvordan arbejdspladsen opleves, og i hvilken retning den gerne skal udvikle sig. Fordi vi består af mange forskellige arbejdspladser, mennesker og opgaver, er det væsentligt, at politikken under alle omstændigheder udvikles i overensstemmelse med den lokale kultur og praksis, der findes på de enkelte arbejdspladser. Den attraktive arbejdsplads skal udvikles og sikres gennem disse otte værdier: 1. Det fælles ansvar 2. Faglighed, anerkendelse og mening i arbejdet 3. Faglig og personlig udvikling 4. klare forventninger til den enkeltes indsats 5. Gode sociale og faglige relationer 6. tryghed og omsorg for den enkelte 7. sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv 8. rummelighed og mangfoldighed. 8

9 personalepolitik 3.1. Det fælles ansvar Alle ansatte har et ansvar for egne opgaver og for arbejdspladsen som helhed. De ansatte er værdige repræsentanter for kommunen som helhed. Som ansat er man i høj grad arbejdspladsens ansigt udadtil. Det gælder, hvad enten man repræsenterer kommunen direkte som ansat, eller man blot repræsenterer sig selv uden for arbejdspladsen. Lederen har et særligt ansvar for at skabe rammer og muligheder for, at medarbejderne kan tage deres del af det fælles ansvar på sig. Det kræver, at lederen er nærværende og interesseret i det daglige arbejde, beslutninger og prioriteringer. Det forudsætter også, at opgaverne i videst muligt omfang løses ved hjælp af den viden og de metoder, der findes på området. Viden og kunnen skal stilles til rådighed for alle. Alle skal kunne løse deres opgaver med høj faglig kvalitet og bidrage til, at arbejdspladsen udvikler sig i overensstemmelse med borgernes forventninger og behov. Man skal som ansat være parat til at gøre opmærksom på sine egne behov for kompetenceudvikling og søge muligheder for at udvikle dem. Alle skal bidrage til, at der skabes et fagligt og socialt fællesskab, hvor man indgår i samarbejde med hinanden og kommer hinanden i møde. Professionalisme, faglig udvikling og fællesskab er med til at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Diskuter med dine kolleger: Hvordan skaber vi sammen rammerne for, at vi kan påtage os det fælles ansvar for arbejdspladsen? Hvordan løser vi opgaverne professionelt og med høj faglighed? Hvordan udvikler vi arbejdspladsen i forhold til egne og borgernes forventninger?

10 personalepolitik 3.2. Faglighed, anerkendelse og mening i arbejdet Den arbejdsindsats, der ydes, skal anerkendes, og der skal stå respekt om den enkeltes faglighed. Alle ansattes faglige bidrag er ligeværdige bidrag til helheden. Respekt og gensidig anerkendelse skaber arbejdsglæde, faglig stolthed og mening i arbejdet. Det er afgørende for, at man trives på arbejdspladsen. Diskuter med dine kolleger: Hvordan udtrykker vi gensidig anerkendelse og respekt for hinanden hos os? Hvordan arbejder vi med at skabe respekt om fagligheden hos os? Hvordan sætter vi fokus på, at den enkelte gør en forskel for arbejdspladsen og for borgerne? Fang din kollega i noget godt! 10

11 Diskuter med dine kolleger: Hvad er faglig og personlig udvikling for mig? Og i hvilken retning ønsker jeg at udvikle mig? 3.3. Faglig og personlig udvikling Alle skal udvikle sig fagligt og personligt i arbejdet. Der skal etableres rammer og muligheder for, at den enkelte kan udvikle sine talenter. Udvikling af de faglige og personlige kompetencer skal ske i sammenhæng med ændringer og udvikling i opgaverne og i overensstemmelse med ens egne udviklingsønsker. At udvikle sine talenter betyder, at man udvikler sig selv, sin faglighed og de talenter man har i en ønsket retning. Talentudvikling kan ske på flere forskellige måder. Det kan ske gennem formel kompetenceudvikling, men det kan også ske gennem nye opgaver og funktioner eller via internt eller eksternt jobbytte. Personlig og faglig udvikling kan udover nye opgaver og formel kompetenceudvikling også omfatte nye ansættelses- og arbejdsformer som f.eks. teamarbejde, projektarbejde eller specialist- og udviklingsfunktioner. Vedligeholdelse og udvikling af de ansattes kompetencer og talenter er både til glæde og gavn for den ansatte, for borgerne og for arbejdspladsen. Hvad kan vi på min arbejdsplads gøre for at skabe gode rammer og muligheder for faglig og personlig udvikling? Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan kan Gentofte Kommune være den arbejdsplads, hvor jeg kan udvikle mine talenter hvad enten jeg vil være leder, faglig specialist eller udvikle en større bredde i det, jeg kan? 11

12 personalepolitik 3.4. Klare forventninger til den enkeltes indsats Der skal være klare gensidige forventninger mellem arbejdspladsen og den enkelte. Det gælder både i forhold til arbejdsindsatsens omfang og kvalitet og i forhold til de roller, medarbejderen har. Klare forventninger gør det lettere at skabe overblik og få prioriteret opgaverne. Det kan være med til at forebygge et for stort arbejdspres. Trivsel og faglighed styrkes generelt, når der skabes en fornuftig sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Diskuter med dine kolleger: Hvad kan vi gøre for at få skabt klare forventninger til hinanden på vores arbejdsplads? Hvordan får vi skabt overblik og prioriteret mellem opgaver, der skal udføres nu, opgaver, der godt kan vente lidt og opgaver, der måske slet ikke skal løses? 12 Trivsel er, når jeg ved hvad der forventes af mig

13 3.5. Gode faglige og sociale relationer Gensidig tillid og åbenhed har stor betydning for trivsel på arbejdspladsen. Det er også med til at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress. Gode relationer skaber tryghed, særligt ved større forandringer, ved personalekonflikter eller hvis der er konflikter med borgere. Gode relationer sikrer, sammen med det nødvendige beredskab, at der også bliver taget hånd om den enkelte, hvis der opstår personlige kriser. Vi ønsker en anerkendende, åben og tillidsfuld kultur. Vi skal være åbne både om de ting, der fungerer, men også om det, der ikke fungerer. Åbenhed og tillid muliggør forandring og udvikling. Lukkethed og mistillid bevarer tingene, som de er, og modvirker, at den enkelte får indflydelse på sin egen situation og på arbejdspladsens udvikling. Diskuter med dine kolleger: Hvad kan vi gøre for at udvikle de faglige og sociale relationer på vores arbejdsplads? Hvordan udvikler vi en åben og tillidsfuld kultur hos os? Og hvordan får vi talt om de svære ting? Hvad kan jeg selv og mine kollegaer gøre for at bidrage til det kollegiale fællesskab? 13

14 14 Der skal være åbenhed i organisationen også om de ting, der er svære 3.6. Tryghed og omsorg for den enkelte Alle skal føle sig trygge i deres arbejde og trygge på deres arbejdsplads. Tryghed handler blandt andet om at få de rigtige informationer til den rette tid. Det gælder for eksempel informationer om, hvad der sker på arbejdspladsen, hvis der sker større forandringer, der påvirker den enkeltes opgaver og arbejdsforhold. Tryghed er også, at den enkelte kan være sikker på, at arbejdspladsen har udviklet et beredskab, der tager hånd om tingene, hvis noget af en eller anden grund går skævt. Det kan være stress, personlige kriser eller konflikter mellem medarbejdere og ledelse, medarbejdere imellem, eller konflikter i forhold til borgere. Diskuter med dine kolleger: Hvad kan vi på min arbejdsplads gøre for at sikre os, at vi informerer hinanden? Hvordan får vi talt om, hvad ændringer betyder for den enkelte og for arbejdspladsen? Hvad kan vi gøre for at forebygge og tage hånd om kriser og konflikter? Og hvordan kan jeg bidrage til, at der bliver taget hånd om mine kollegaer, hvis tingene går skævt?

15 Diskuter med dine kolleger: 3.7. Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv Gentofte Kommune ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle ansatte har balance mellem deres arbejds- og privatliv. Balancen er med til at forebygge stress og udbrændthed. En god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv er også med til at sikre, at man møder veloplagt og iderig op på arbejdspladsen. Den rette balance er individuel og skabes gennem den måde, arbejdet tilret- telægges på. Det kan for eksempel ske ved, at arbejdspladsen er fleksibel med arbejdstid og arbejdskrav. Det betyder meget, at der er sammenhæng mellem krav og ressourcer. Balancen kan også skabes ved, at man arbejder hjemme, når arbejdsopgaverne gør det muligt. Eller ved at man får orlov fra arbejdspladsen i kortere eller længere tid, hvis der er behov for det. Hvordan får vi tilrettelagt arbejdet, så vi sikrer den bedst mulige balance mellem arbejdsliv og privatliv for alle? Hvor sætter vi grænsen mellem arbejdslivet og privatlivet? Hvad kan jeg selv gøre for at sikre en balance mellem arbejdsliv og privatliv? Hvordan kan jeg hjælpe mine kolleger? 15

16 personalepolitik 3.8. Rummelighed og mangfoldighed Gentofte Kommune skal være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Der skal være plads til ansatte, der i hele eller dele af arbejdslivet ikke kan yde en fuld arbejdsindsats. Der skal også være plads til medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår. Der skal være mulighed for, at ansatte med en anden sproglig baggrund end dansk kan tilegne sig relevante sproglige færdigheder for at kunne bestride et konkret job. Der skal også være mulighed for at oplære og uddanne ansatte, som ikke har den nødvendige faglige baggrund. Rummelighed er også accept af, at man som ansat kan være et sted i livet, hvor børn, pårørende eller egne forhold stiller krav om tid, omsorg og opmærksomhed. Det skal være acceptabelt, at ansatte kan have brug for at geare lidt ned i tid - eller måske har brug for, at der skal ske ændringer i arbejdsopgaver og ansvar, hvis de skal bevare arbejdsglæden. Rummelighed og mangfoldighed kræver, at arbejdspladsen skaber forudsætningerne for det. Arbejdspladsen skal være åben om de udfordringer og muligheder, der er ved at være en rummelig arbejdsplads. Man skal også drøfte hvilke rammer, der bedst understøtter målet. Diskuter med dine kolleger: Hvordan får vi udviklet en rummelig og mangfoldig arbejdsplads? Hvordan kan jeg bidrage? Hvad kan det betyde for den enkelte at bevare en tilknytning til arbejdspladsen under sygefravær? Hvordan kan jeg bidrage til, at mine kollegaer bevarer en tilknytning? 16

17 17

18 personalepolitik 4. Delpolitikker og retningslinjer Kommunen har en række delpolitikker og retningslinjer. Her uddybes en række områder i politikken for den attraktive arbejdsplads, f.eks. kompetenceudvikling. Retningslinjerne præciserer områder, hvor der er særlig lovgivning, overenskomster, lokalaftaler eller andre lokale forhold at tage hensyn til, f.eks. omkring graviditet. Delpolitikker og retningslinjer ligger på intranettet på sitet Personale/Personalepolitik. Både delpolitikker og retningslinjer bliver løbende revideret og suppleret. Når det sker, præsenteres de reviderede og nye delpolitikker og retningslinjer på intranettet. Glade dansere danser bedst 18

19 5. Redskaber og inspiration 6. Evaluering af politikken for den attraktive arbejdsplads personalepolitik Der findes en række forskellige redskaber til, hvordan man skaber trivsel på arbejdspladsen. På intranettet kan du finde nogle af disse redskaber, som kan give inspiration til, hvordan den enkelte arbejdsplads kan arbejde med den attraktive arbejdsplads. Du kan for eksempel læse om, hvordan man arbejder med kompetenceudviklingsplaner, gennemfører en APV eller holder en temadag om faglig udvikling. Du vil også kunne finde en helt konkret guide til, hvordan man kan arbejde med politikken for den attraktive arbejdsplads. Du kan finde redskaber og inspiration på intranettet på sitet Tema/Attraktiv- Arbejdsplads/Politikken-for-den-Attraktive-arbejdsplads-i-Gentofte-Kommune. Politikken for den attraktive arbejdsplads evalueres i Det er Hovedudvalget som igangsætter evalueringen, og alle ansatte vil blive inddraget. Evalueringen vil sætte fokus på vurderingen og effekten af politikken ud fra indikatorer, der fastlægges af Hovedudvalget i samarbejde med resten af MEDorganisationen. Det er vigtigt at gøre en forskel, det giver mening i arbejdet Man skal have mulighed for at løse opgaverne på en god måde 19

20 Gentofte Kommune Bernstoffsvej Charlottenlund Telefon: Politikken for den Attraktive Arbejdsplads i Gentofte Kommune er skrevet af Hovedudvalget Folderen er udgivet i december 2008 Layout: Kommunikationshuset SP3 Oplag:

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med udviklingssamtaler Denne delpolitik beskriver formål og retningslinjer for udviklingssamtaler i kommunen, herunder hvordan

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Delpolitik om Seniorinitiativer

Delpolitik om Seniorinitiativer Delpolitik om Seniorinitiativer 1. Formålet med seniorinitiativerne Gentofte Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle. Vi har brug for ældre medarbejderes erfaring, viden, engagement og

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

for fællesskabet Personalepolitik

for fællesskabet Personalepolitik for fællesskabet Personalepolitik Indledning I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Aalborg

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen HR-chef Ricki Laursen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skive (KRL)

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere