Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler udkast 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012"

Transkript

1 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF, RAF 2000/KF og NRAF/KF. De angivne satser og bestemmelser er pr. 1. marts Hotel- og restaurations overenskomsterne - KA/KF og HORESTA/3F I de følgende gennemgås de væsentligste punkter ml. KA/KF s overenskomst inden for Hotel og restauration (KF/KA Overenskomst /hovedoverenskomst og fagoverenskomst); og HORESTA/3F s overenskomst (HORESTA/3F: Hovedoverenskomst for hotel-, restaurant og turisterhvervet ). LØNBESTEMMELSER Mindsteløn I KA/KF overenskomsten opereres med en mindsteløn på 107, 25 kr. for alle faggrupper pr. 1. marts 2011, mens der i HORESTA/3F overenskomsten opereres med en mindsteløn på 111,09 kr. for medhjælpere, 113,12 for ufaglærte gastronomer, 123,93 kr. for faglærte gastronomer, 124,73 kr. for tjenere på provisionsløn og 138,36 kr. for tjenere uanset om de er faglærte eller ufaglærte. Den mindste timeløn i HORESTA/3F-overenskomsten er altså omtrent 4 kr. højere for medhjælpere og 6 kr. højere for ufaglærte gastronomer og klart højere for gastronomer og tjenere. En vigtig forskel er netop på tjenerområdet, hvor der er en markant forskel mellem, hvad den ufaglærte tjener skal aflønnes med. Kernen i den oprindelige lønstrid i forlængelse af Nyhavn-konflikten var, hvad lønniveauet skal være for den ufaglærte tjener. Anciennitetstillæg I KA/KF overenskomsten er der ingen anciennitetstillæg, mens HORESTA/3F overenskomsten opererer med anciennitetstillæg for gastronomer og tjenere på en skala fra 3. år til 21. år: Fra 325,30 kr. pr. måned til 1.031,58 kr. og anciennitetstillæg for medhjælpere på en skala fra 3. år til 11. år: fra 176,98 kr. pr. måned til 439,41 kr. Anciennitetstillægget i HORESTA/3F overenskomsten svarer pr. time ved en 37 timers arbejdsuge - overenskomsten for gastronomer og tjenere til 2,20 kr. 7,00 kr. afhængig af anciennitet, og for medhjælpere til 1,20 kr. 2,99 kr. afhængig af anciennitet. Provisionslønnede er ikke omfattet af denne bestemmelse. Tillæg for forskudt tid I KA/KF overenskomsten gives der et tillæg for forskudt arbejdstid pr. time på hverdage kl og lørdage kl på 12,25 kr. I tidsrummet kl og søn- og helligdage gives et tillæg på 19,50 kr. pr. time. I HORESTA/3F overenskomsten gives et tillæg for forskudt arbejdstid på 16,77 kr. pr. time for hverdage kl og lørdage fra kl. 14. I tidsrummet kl på 22,90 kr. pr. time for medhjælpere og 40 % af timelønnen for de resterende faggrupper. For søndagsarbejde gives et tillæg på 22,90 kr. for alle grupper og for helligdage på 100 % for medhjælpere og 150 % for øvrige faggrupper. Betalingen for forskudt tid er i HORESTA/3F overenskomsten på hverdage 4,52 kr. højere, for medhjælperes natarbejde og søndagsarbejde 3,40 kr. højere og for arbejde på helligdage samt natarbejde for gastronomer og tjenere markant højere.

2 2 Overtidsbetaling I KA/KF overenskomsten betales 50 % for de første 3 timer, og herefter 100 %. I HORESTA/3F overenskomsten betales 50 % af de første 2 timer, herefter 100 %. I KA/KF overenskomsten beregnes overarbejdsbetalingen af mindstelønnen, mens den beregnes af den fulde timeløn i HORESTA/3F overenskomsten. Overarbejde honoreres altså lidt bedre i HORESTA/3F overenskomsten. En vigtig forskel er, hvornår man har ret til overarbejdsbetaling. I KA/KF overenskomsten skal der ikke betales overtidsbetaling, hvis overtimerne er frivillige. I Horesta/3F overenskomsten er der overtidsbetaling ved arbejde ud over fuldtid, også selv om dette er frivilligt. Ungarbejderløn I KA/KF overenskomsten har ungarbejdere pr. time som 15-årige 43,00 kr., 16-årige 54,00 kr. og 17-årige 70,00 kr., mens timebetalingen i HORESTA/3F overenskomsten er ens på 67,43 kr. for årige. KA/KF overenskomsten har en lavere ungarbejderløn til årige på en forskel på 24,43 for 15-årige og 13,43 kr. for 16-årige i forhold til HORESTA/3F overenskomsten, mens KA/KF satsen er 2,57 kr. højere for 17 årige. Samlet set giver HORESTA/3F overenskomsten en bedre aflønning. I KA/KF overenskomsten har årige med bibeskæftigelse en særlig lav sats på 96,25 kr. i timen, mens årige med bibeskæftigelse i HORESTA/3F overenskomsten har den almindelige mindsteløn for voksne. Løsarbejder/reserver I KA/KF overenskomsten aflønnes løsarbejdere/reserver med almindelig timeløn og garanti for 3 timers arbejde, mens løsarbejdere/reserver i HORESTA/3F overenskomsten for medhjælpere aflønnes med den almindelige timeløn plus 10 % (med garanti for 5 timers løsarbejde) og for øvrige faggrupper den almindelige timeløn plus med 30 %. Alle faggrupper har højere tillæg efter 8 timer samt garanti for 5 timer. Løsarbejderbestemmelserne er således bedre i HORESTA/3F overenskomsten. I KA/KF overenskomsten er der ikke tillæg for ansatte i tidsbegrænsende kontrakter, mens der i HORESTA/3F overenskomsten til gastronomer gives et tidsbegrænset tillæg på 20 % af månedslønnen i op til 5 måneder. Løntillægget er begrundet i at give en kompensation for ikke at have en tidsubegrænset stilling, og fordi en lønforhandling ikke er så let at gennemføre i et midlertidigt ansættelsesforhold. Løn under sygdom I KA/KF overenskomsten har ansatte løn under sygdom i op til 5 uger efter 9 måneders anciennitet, mens HORESTA/3F overenskomsten har løn under sygdom efter 8 ugers anciennitet og uden tidsbegrænsning. PENSION I KA/KF overenskomsten er pensionssatsen i ,05 %, i ,65 % og i ,25 % af lønnen eksklusiv feriepenge, mens HORESTA/3F overenskomstens pensionssats er 12,0 % inklusiv feriepenge for alle 3 år. Den højere pensionssats i KA/KF overenskomsten udlignes herved, så der ikke er nogen betydelig forskel i pensionsopsparingen mellem de to overenskomster. 1 Der er en klar forskel i forhold til, hvornår man opnår pensionsrettigheder, hvis man ikke i forvejen har en pensionsordning: I KA/KF overenskomsten opnår man pensionsrettigheder efter 9 mdrs. anciennitet i virksomheden inden for 18 måneder. I Horesta/3F overenskomsten opnås pensionsrettigheder efter 6 mdr. ved arbejde i branchen inden for de sidste 5 år. 1 Ved en årsløn på f.eks kr. er pensionsindbetalinger for hele overenskomstperioden i KA/KF overenskomsten pr. år kr., kr. og kr., hvilket tilsammen giver kr. i indbetalt pension, mens pensionsindbetalingen i HORESTA/3F overenskomsten er 3 x kr. på år eller kr. i indbetalt pension. Forskellen er pr. arbejdstime 0,49 kr. pr. time. (1700 arbejdstider x 3 år = 5100 arbejdstimer divideret op i kr.).

3 3 FERIEFRIDAGE I KA/KF overenskomsten er der ingen optjening af feriefridage før 9 måneders anciennitet, derefter optjenes 1,25 feriefridag med fuld løn for hvert kvartal, mens optjeningen i HORESTA/3F overenskomsten er 1 feriefridag efter 3 måneders anciennitet, 4 feriefridage efter 6 måneders anciennitet og 5 feriefridage efter 9 måneders anciennitet. KA/KF overenskomsten indeholder altså en noget dårligere optjening af feriedagpenge for ansatte med mindre end 1 års anciennitet. En ansat på KA/KF overenskomsten opsparer 1,25 feriefridage det første år, mens en ansat på HORESTA/3F overenskomsten opsparer 5 feriedage, dvs. opnår den fulde rettighed efter 9 måneders ansættelse, mens denne først opnås efter 2 års ansættelse efter KA/KF overenskomsten. ARBEJDSTIDSBESTEMMELSER I KA/KF overenskomsten er den ugentlige arbejdstid 37 timer, med mulighed for at aftale 45 timers arbejdsuge, mens den ugentlige arbejdstid i HORESTA/3F overenskomsten er på 37 timer. I KA/KF overenskomsten kan med medarbejderne aftales varieret ugentligt arbejdstid med en referenceperiode på maks. 52 uger, mens der HORESTA/3F overenskomsten kan med TR/afd. aftales varieret ugentlig arbejdstid med en referenceperiode på maks. 13 uger. I HORESTA/3F overenskomsten kan der i en enkelt uge aftales 60 timers arbejdsuge under forudsætning af, at arbejdstiden i 2 på hinanden følgende uger ikke er mere end 96 timer pr. uge, og den gennemsnitslige arbejdsuge i referenceperioden på 13 uger være 37 timer. I KA/KF overenskomsten er der ikke angivet på hvor mange dage, den aftalte ugentlige arbejdstid skal fordeles, mens den aftale normalarbejdsuge i HORESTA/3F overenskomsten er aftalt som en 5 dages uge. KF/KA overenskomsten giver pr. kvartal ret til en friweekend hver 4. uge samt en frisøndag, mens HORESTA/3F overenskomsten giver ret til 5 friweekender pr. kvartal. Samlet set er adgang til længere aftalt arbejdstid mere vidtgående i KA/KF overenskomsten. Varsel I KA/KF overenskomsten kan arbejdstiden placering ændres med et varsel på 14 dage, og ændrede tidspunkter i varselsperioden aflønnes med 17 kr. pr. time. Dog kan ændringer i arbejdstidens placering aftales således, at ændringerne træder i kraft med kortere varsel, og uden at dette udløser betaling. I HORESTA/3F overenskomsten kan arbejdstidens placering ændres med et varsel på 4 uger, men kan ændres til 2 uger, eller til en uge under særligt tvingende omstændigheder, og hvis der foreligger en skriftlig aftale med TR/afd. i virksomheden. Ændrede tidspunkter i varselsperioden aflønnes som overarbejde 50/100 % af den ordinære løn, hvilket er betydelig højere end i KA/KF overenskomsten. Samlet set er varselsbestemmelserne mere liberale i KA/KF overenskomsten, mens beskyttelsen af den aftalte arbejdstid er bedre i HORESTA/3F overenskomsten, og dispensationsmuligheder i sidstnævnte overenskomst forhandles af TR/afdelingen. Deltidsarbejde I KA/KF overenskomsten for deltidsansatte betales arbejde udover det aftalte timetal og indtil fuldtidstimenormen med den almindelige timeløn. I HORESTA/3F overenskomsten betales deltidsansattes arbejde udover det aftale timetal og indtil fuldtidsnormen med den almindelige løn, mens merarbejde på fridage/friweekender betales som overarbejdsbetaling. I KA/KF overenskomsten er der ikke et garanteret timetal, mens HORESTA/3F overenskomsten garanterer et timetal for deltidsansatte på minimum 40 timer på 4 uger og minimum 4 timer

4 4 pr. dag. Deltidsarbejde er således bedre aflønnet i HORESTA/3F overenskomsten, og med et garanteret minimums timetal. ANSÆTELSESVILKÅR I KA/KF overenskomsten er der intet opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver de første 3 måneder, 4 kalenderdages opsigelse efter 3 måneders beskæftigelse, 7 kalenderdages opsigelse efter 6 måneders beskæftigelse og 14 kalenderdages opsigelse efter 1 års beskæftigelse, mens 14 dages opsigelsesvarsel i HORESTA/3F overenskomsten opnås efter 3 måneders beskæftigelse. Opsigelsesvarslerne i KA/KF overenskomsten er ikke så gode som i HORESTA73F overenskomsten. Usaglig opsigelse I KA/KF overenskomsten kan sager om usaglig afskedigelse begæres behandlet efter 12 måneders ansættelse med et loft for godtgørelse svarende til maksimalt det dobbelte af den normale løn i opsigelsesperioden, mens usaglig afskedigelse i HORESTA/3F overenskomsten kan begæres efter 9 måneders ansættelse uden loft for kompensation. Hjemsendelse I KA/KF overenskomsten aflønnes hjemsendelse med mindstelønnen, dog i maksimalt 7,4 timer, mens hjemsendelse i HORESTA/3F overenskomsten sker til fuld løn. Forældelsesregler I KA/KF overenskomsten er krav forældet efter 12 måneder efter ansættelsens ophør, undtaget krav vedr. feriepenge og pension, hvor almindelige forældelsesregler på 5 år gælder, mens almindelige forældelsesregler på 5 år gælder for alle krav i HORESTA/3F overenskomsten. Opsigelse under sygdom I KA/KF overenskomsten er der beskyttelse mod opsigelse under sygdom efter 1 års anciennitet, mens opsigelse under sygdom kan finde sted i HORESTA/3F overenskomsten i henhold til almindelig retspraksis. Løn ved særlige lejligheder I KA/KF overenskomsten er der fuld løn på fridag i forbindelse med runde fødselsdage fra det 50. år samt bryllup/sølvbryllup, og fuld løn ved død i familien og alvorlig sygdom i op til 2 dage, mens der ikke er adgang hertil i HORESTA/3F overenskomsten. KA/KF overenskomsten er her klart bedre, idet den indeholder nogle personalemæssige hensyn og rettigheder, som HORESTA/3F overenskomsten mangler. Forældreorlov I KA/KF overenskomsten er der i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ret til yderligere 12 uger, mens dette er 7 uger i HORESTA/3F overenskomsten. I KA/KF overenskomsten ydes orloven med fuld løn, mens der ligeledes ydes fuld løn i HORESTA/3F overenskomsten, dog maksimalt 130 kr. pr. time. KA/KF overenskomsten er her noget bedre end HORESTA/3F overenskomsten. Fagfleksibilitet I HORESTA/3F overenskomsten kan der etableres fagfleksibilitet ved indgåelse af en lokalaftale med tillidsrepræsentant eller fagforening, hvor løn og vilkår aftales. Ved fagfleksibilitet arbejder ansatte uden for det sædvanlige fagområde, og således, at ansatte, der overtager et lavere lønnet arbejde, minimum ikke går ned i løn og ansatte, der overtager et højere lønnet arbejde, aflønnes minimum med dettes timeløn. I KA/KF overenskomsten findes ingen bestemmelser om fagfleksibilitet. Manglende bestemmelser om fagfleksibilitet og om arbejdets art kan betyder, at den ansatte ansættes i en given stillingskategori og samtidig kan bestride de øvrige, uden at overenskomsten regulerer dette eller ved indgåelse af lokalaftale og uden, at der ydes en særskilt kompensation.

5 5 LOKALE AFTALEFORHOLD I KA/KF overenskomsten kan samtlige bestemmelser fraviges ved lokale virksomhedsaftaler, undtaget par. 1 om overenskomstens dækningsområde og par. 2 om de almene lønbestemmelser (mindsteløn, provisionsløn, ungarbejderløn og elevløn). HORESTA/3F overenskomsten giver ligeledes adgang til en betydelig fleksibilitet. Overenskomsten kan fraviges i forhold til turnusperiode, antal fridage, antal friweekends, vagtplanerede spisepauser, regler for ændring af vagtplan, 11 timers regel, 60/98 timers reglen, delt arbejdstid, antal deltidstjenere, minimum 4 timer pr dag til deltid og overtid for deltidsgastronomer. I KA/KF overenskomsten skal tillidsrepræsentanten forhandle om en lokalaftale, men er der ikke en sådan kan der indgås en aftale med medarbejderne. Tillidsrepræsentanten kan vælges, hvis der er mere end 5 medlemmer af KF eller tilsammen 10 på tværs af faggrupper. På arbejdspladser med mindre end 6 ansatte kan vælges en medarbejderrepræsentant, som har et forlænget opsigelsesvarsel på 3 mdr. ud over det personlige opsigelsesvarsel. Såfremt en af parterne ønsker det, kan organisationerne deltage i forhandlingerne om lokalaftalen. I HORESTA/3F overenskomsten skal tillidsrepræsentanten eller fagforeningen forhandle om en lokalaftale. Tillidsrepræsentanten vælges af 5 ansatte på tværs af faggrupper. På arbejdspladser med mindre end 5 ansatte kan vælges en tillidsrepræsentant, hvis parterne er enige herom. Forskelle på de to overenskomster er dels, at i HORESTA/3F overenskomsten kan der kun indgås lokalaftaler af TR eller fagforeningen, mens lokalaftaler i KA/KF overenskomsten kan indgås også af talspersoner, der har mindre beskyttelse. En anden forskel er, at der er bedre adgang til at vælge tillidsrepræsentant på små arbejdspladser efter HORESTA/3F overenskomsten. Om øvrige bestemmelser om tillidsrepræsentanter gælder, at I KA/KF er anciennitetskravet for valg af tillidsrepræsentant 12 måneders anciennitet, mens det er 9 mdr. anciennitet i HORESTA/3F overenskomsten. HORESTA/3F overenskomsten definerer den tid, tillidsrepræsentanten har til rådighed for sit hver til 5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte, 7 timer pr. måned med op til fastansatte og 10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte, mens KA/KF overenskomsten ikke fastsætter timetal for udførelsen af hvervet. HORESTA/3F overenskomsten udbetales et vederlag til tillidsrepræsentanten på kr. årligt for op til 49 ansatte, der udgør tillidsrepræsentantens valggrundlag og kr. årligt med et valggrundlag på 50 ansatte og derover. 1.1 Sammenfatning KA/KF- og HORESTA/3F overenskomsterne KF/KA overenskomsten er bedre udformet set fra lønmodtagerinteressen, hvad angår løn ved særlige lejligheder, afskedigelsesbeskyttelse under sygdom, og bedre adgang til forældreorlov. På de øvrige punkter, der er sammenlignet, er HORESTA/KF overenskomsten bedre udformet set ud fra lønmodtagerinteressen og de forskelle, der er, er alle i nedadgående i retning i KA/KF overenskomsten. Det gælder mindstelønssatserne, arbejdet på forskudt tid og ungearbejderlønningerne; samt løntillæg efter anciennitet og faglært uddannelsesniveau, som ikke er indeholdt i KA/KF overenskomsten, mens det er kollektive rettigheder i HORESTA/3F overenskomsten. I KA/KF overenskomsten er opsigelsesvarsler, ferieopsparing, løn under sygdom, godtgørelse ved usaglig opsigelse og forældelsesregler dårligere sammenlignet med HORESTA/3F overenskomsten. Adgangen til arbejdstidsfleksibilitet er lempeligere i KA/KF overenskomsten. Konklusionen er, at KA/KF overenskomsten er noget billigere for arbejdsgiverne end HORESTA/3F overenskomsten. Øvrige rettigheder er svagere indskrevet, og der er større adgang til at fravige overenskomsten på det decentrale aftaleniveau, uden at tillidsrepræsentanten/den faglige organisations godkendelse.

6 6 Neden for vil herefter blive sammenlignet mellem overenskomsterne, der er indgået mellem RAF 2000 og Horesta/3F overenskomsten på udvalgte punkter. Der er mange ens bestemmelser i de to KFoverenskomster, og de vil ikke blive gentaget som ovenfor gennemført. Fokus er på de vigtigste forskelle. 2. RAF/KF 2000 og Nyhavns restauratør & Arbejdsgiverforening/KF overenskomsterne sammenlignet med HORESTA/3F overenskomsten. Der er mange ens bestemmelser ml. RAF 2000/KF overenskomsten og KA/KF overenskomsten, som peger i den viste nedadgående retning sammenlignet med HORESTA/3F overenskomsten. Det gælder tillæg for forskudt tid, mindstelønssatsen for ungarbejdere, arbejdstidsfleksibilitetens referenceperiode, dispensationen for varsel og opsparingen til feriefridage (samt den manglende konfliktret). Med HORESTA/3F overenskomsten er der ens bestemmelser om anciennitetstillæg og pension, hvor en forskel vedr. pension er, at løsarbejdere i RAF/KF overenskomsten har frit valg ml. pensionstillæg eller et tilsvarende løntillæg. LØNBESTEMMELSER Mindstelønssatsen for alle faggrupper i RAF 2000/KF overenskomsten er 111,75, hvilket er 4,50 kr. højere end i KA/KF overenskomsten og 0,66 kr. højere end for medhjælpere i HORESTA/3F overenskomsten; men 1,37 kr. lavere i forhold til ufaglærte gastronomer og 26,61 kr. lavere i forhold til ufaglærte tjenere i Horesta/3F overenskomsten. RAF 2000/KF overenskomsten bemærker sig ved at indskrive højere mindsteløn til de faglærte på 131,00 kr. mod 123,93 kr. for faglærte gastronomer. i HORESTA/3F overenskomsten. For faglærte tjenere er mindstelønnen derimod omtrent ens 136 kr. i RAF 2000/KF overenskomsten og 138,36 kr. i HORESTA/3F overenskomsten. En vigtig nyskabelse i forhold til HORESTA3F overenskomsten er, at svendebrevet er forudsætningen for at oppebære en faglært tjenerløn, hvorved erhvervserfaringens betydning reduceres i bestemmelserne. RAF overenskomsten opererer med introduktionsløn på 4 måneder (eller min. 300 timer) for ikke-faglærte og nyansatte uden branchekendskab, hvor der aflønnes med 4,50 kr. mindre end mindstelønnen på 104,50 kr. pr. time. Der er en lavere mindsteløn for servicearbejdere i bowlingcentre beskæftiget med service, pasning og vedligehold af baner samt lettere rengøring. Mindstelønssatsen inkl. tillæg (bruttoløn) er her100 kr. pr. time pr. 1. oktober 2010, dog 3 kr. mindre de første 2 måneder, der betragtes som en oplæringsperiode (RAF 2000, 2010: 23). RAF 2000/KF overenskomsten adskiller sig endvidere fra HORESTA/3F overenskomsten ved at sondre mellem faglærte tjenere, der oppebærer den samme mindsteløn som faglærte tjenere i HORESTA/3F overenskomsten, og ufaglærte tjenere, der kaldes restaurations- og bodegamedarbejdere, som har en mindsteløn på kr. 109,50 kr. således, at det er svendebrevet, der afgør placeringen i tjenergruppen, og ikke som i HORESTA/3F overenskomsten arbejdets karakter, hvor efter ikke-faglærte tjenere er berettiget til faglært tjenerløn. De centrale forskelle i lønsatserne mellem de to overenskomster er således opsummerede: RAF 2000/KF overenskomsten udmærker sig ved en noget højere mindsteløn for faglærte gastronomer, men lægger samtidig et lavere niveau for den ufaglærte tjener, restaurations- og bodegamedarbejder, og et lavere niveau for servicearbejdere i bowlingcentre, og der opereres med introduktionsløn.

7 7 Provisionsløn Både RAF 2000/KF overenskomsten og HORESTA/3F opererer med provisionsløn på 13,1 % af omsætningen for tjenere. En vigtig forskel er, at efter RAF 2000/KF overenskomsten kan arbejdsgiveren vælge, om aflønning sker som provisionsløn eller fastløn, mens HORESTA/3F overenskomsten fastlægger, at tjenerne er provisionslønnede, og at en overgang til fastløn er betinget af, at det aftales med et flertal af tjenere. Forskellen er altså, at arbejdsgiveren ikke frit kan vælge den billigere fastløn fremfor provisionsløn. En anden forskel er, RAF 2000/KF overenskomsten giver arbejdsgiveren mulighed for at beregne provisionen ud fra en opgørelse af omsætningen over 4 måneder, mens opgørelsesperioden i HORESTA/3F overenskomsten opgøres pr. måned. Overarbejde I RAF 2000/KF overenskomsten ydes der ikke overarbejdsbetaling, såfremt det er de ansatte, der ønsker at arbejde ekstra, eller indbyrdes aftaler at bytte vagter. ANSÆTELSESVILKÅR Hjemsendelser RAF 2000/KF overenskomsten har friere adgang til hjemsendelse uden kompensation med henvisning til force majeure situationer, mens der slet ikke er adgang i HORESTA/3F overenskomsten til at fravige varslerne. Fagfleksibilitet I KA/KF overenskomsten findes ingen bestemmelser om fagfleksibilitet. Det gør der heller ikke i RAF 2000/KF overenskomsten. RAF 2000 skriver på foreningens hjemmeside, at en af fordelene ved RAF 2000/KF overenskomsten er fleksibilitet mellem faggrupperne: Der er ingen faggrænser og stor fleksibilitet omkring fastansatte og afløsere. (RAF 2000). Manglende bestemmelser om fagfleksibilitet og om arbejdets art kan betyde, at den ansatte ansættes i en given stillingskategori og samtidig kan bestride de øvrige, uden at overenskomsten regulerer dette eller ved indgåelse af lokalaftale og uden, at der ydes en særskilt kompensation. Overarbejde I RAF 2000/KF overenskomsten kan tillæg for overarbejde modregnes fravær og sygefravær. Varsel for ændring af vagtplan I RAF 2000/KF overenskomsten har arbejdsgiveren et kortere varsel for ændringer af vagtplan på 10 dage, mens varslet i HORESTA/3F overenskomsten er 14 dage. Usaglig opsigelse Ved usaglig opsigelse betales et beløb svarende til den løn, den ansatte har krav på i opsigelsesperioden, hvor det i KA/KF overenskomsten er det dobbelte beløb, der udbetales. Efterbetalingssager: Efterbetalingssager kan ikke gennemføres, hvis der er gået 3 mdr. efter ansættelsens ophør, og de falder væk ved overenskomstens udløb. Forældreorlov I RAF 2000/KF overenskomsten er der i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ret til yderligere 6 uger, mens dette er 7 uger i HORESTA/3F overenskomsten. Pr. 1. september 2012 kommer RAF/KF overenskomsten op på KA/KF-niveauet, som giver ret til yderligere 12 ugers forældreorlov. I RAF/KF overenskomsten ydes orloven med fuld løn, dog maks. 150 kr. pr. time, mens der ligeledes ydes fuld løn i HORESTA/3F overenskomsten, dog maksimalt 130 kr. pr. time. Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening og KF overenskomsten

8 8 Hvad angår overenskomsten mellem Nyhavns restauratør- og Arbejdsgiverforening og KF svarer denne til RAF/KF overenskomsten med en enkelt undtagelse om, at det er frivilligt for den enkelte at opspare til en pensionsordning. Antallet af faglærte tjenere i Nyhavn er begrænset og i en sæsonpræget forretning får den mindre mindstelønssats de første 4 mdr. og de større anciennitetskrav til diverse goder større betydning, f.eks. vil løn under sygdom og feriefridage ikke blive opnået for sæsonansatte. 2.1 Sammenfatning RAF 2000/KF og HORESTA/3F overenskomsterne Sammenfattende indeholder RAF 2000 overenskomsten bestemmelser i nedadgående i forhold til HORESTA/3F overenskomsten. Mindstelønnen for faglærte gastronomer (og faglærte tjenere) er lidt højere end i HORESTA/3F overenskomsten, mens de stort set er ens for faglærte tjenere. Lønnen for ufaglærte tjenere er derimod markant lavere, og der opereres med en introduktionsperiode med lavere mindstelønssatser for udvalgte grupper. Endvidere er der ret til hjemsendelse uden løn, korte opsigelsesvarsler og lav erstatningsmuligheder ved usaglige opsigelser, længere anciennitetskrav for at opnå de sociale goder (løn under sygdom, feriefridage osv.), ingen særlig reserveløn og begrænsninger i muligheden for efterbetalingssager. Adgangen til forældreorlov er lidt dårligere, men efter 1. september 2012 bedre ligesom i KA/KF overenskomsten. Referencer Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (2010): Overenskomst København. Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening (2010): Overenskomst Randers. Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening og Kristelig Arbejdsgiverforening (2010): Overenskomst Restauratørernes Arbejdsgiverforening 2000 (2010): Hvorfor medlem af RAF-2000? Lokaliseret på

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overens- komst, som træder

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2012-2015

Overenskomst 2012-2015 Overenskomst 2012-2015 Indhold KAPITEL 1 Generelt... 3 1 Overenskomstens gyldighedsområde og varighed... 3 2 Organisationsaftale... 3 KAPITEL 2 Ansættelsesforhold... 3 3 Skriftligt ansættelsesbevis...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 34) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 35 84) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde 4 AFSNIT 2 - ORGANISATIONSFORHOLD 6 3 - Organisationsforhold

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) OVERENSKOMST Mellem HH Ferries Helsingør ApS og Dansk Metals Maritime Afdeling Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 2015-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere)

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere) O V E R E N S K O M S T 2007/2010 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og 3 F-TRANSPORT (Trosseførere) Gældende fra 1. marts 2007 3. udgave af 18. september 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE...

Læs mere

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder den indgåede overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Undertegnede virksomhed Navn: CVR. nr. Adresse: Postnummer:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere