Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 35 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. (Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) 1 I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, som ændret ved lov nr af 3. december 2008 og 142 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 1. Efter 16 indsættes:»mad i daginstitutioner 16 a. Alle børn i daginstitutioner omfattet af 19 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at barnet kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.«2 I lov nr af 3. december 2008 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge foretages følgende ændringer: 1. 1, nr. 2, ophæves. 2. I 2, stk. 1, ændres»2010«til:»2011«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 2, nr. 2, træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2010 skal indgå et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner omfattet af 19, stk. 2 og 3 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller til bestemte aldersgrupper i sådanne daginstitutioner. Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud pr. barn efter 31 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, der får et sundt frokostmåltid, udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Ved beregning af tilskud og forældrebetaling efter stk. 2 finder dagtilbudslovens 32 anvendelse, dog skal udgifterne til frokostmåltidet efter stk. 1 alene indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner i det omfang, der indgår et sundt frokostmåltid efter stk. 1. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer for daginstitutioner, i det omfang der efter stk.1 indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, afgørelse om, at et barn kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens 31, stk. 2, anvendelse. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for daginstitutioner, i det omfang der efter stk. 1, indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, alene beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger efter dagtilbudslovens 17 for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien, jf. dagtilbudslovens 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens 25, stk. 1, til børn, der får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. stk. 1, hæ- Indenrings- og Socialmin., j. nr BM000183

2 2 ves til mindst 73 procent. For de forældre, hvis barn er fritaget for et sundt frokostmåltid mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. stk. 4, finder dagtilbudslovens 25, stk. 1, anvendelse.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1) Indledning og baggrund 2) Gældende ret 3) Den foreslåede ordning 4) Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5) Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6) Miljømæssige konsekvenser 7) Administrative konsekvenser for borgerne 8) Forholdet til EU-retten 9) Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10) Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund Regeringen vil sikre, at alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I finanslovsaftalen for 2008 blev der på den baggrund indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om, at alle børn i daginstitutioner fra 0 år og frem til skolealderen senest den 1. januar 2010 skal tilbydes et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Det blev endvidere aftalt, at frokosten skal være omfattet af de almindelige regler om fripladstilskud og søskendetilskud, ligesom det fremgik af aftalen, at forældrenes betaling for børnenes frokostmåltid skal opkræves i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009 blev det aftalt, at det nuværende loft for den maksimale forældrebetaling på 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i dagtilbud hæves med 5 procentpoint til 30 procent i forbindelse med indførelsen af frokost som en del af dagtilbudsydelsen. For kommuner, som allerede tilbyder et frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i kommunens daginstitutioner, blev det aftalt, at det er en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 procent. På den baggrund vedtog Folketinget den 25. november 2008 lov nr af 3. december 2008 om frokostmåltid i daginstitutioner m.v. Lovforslaget (L 16) blev fremsat den 9. oktober Efterfølgende har der lokalt vist sig en række praktiske udfordringer i forhold til at nå at implementere loven inden den 1. januar I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der på den baggrund indgået aftale om, at regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at ændre lovens tidsfrister, så tidspunktet for, hvornår alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid ændres til den 1. januar Det er endvidere aftalt, at kommunerne får større fleksibilitet i forbindelse med implementeringen af ordningen, idet kommunerne via en overgangsbestemmelse får mulighed for at indføre frokostmåltidet gradvist i 2010 og hæve forældrebetalingen tilsvarende i de daginstitutioner, hvor børnene får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Det er endvidere aftalt, at kommunerne tilføres 400 mio. kr. årligt fra 2011 som et permanent løft af bloktilskuddet med henblik på implementering af loven. De kommuner, der tilbyder et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i daginstitutioner i 2010, vil få udbetalt deres forholdsmæssige andel af bloktilskudskompensationen. Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel (befolkningstallet) af 400 mio. kr., som udbetales, hvis der tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i alle daginstitutioner fra den 1. januar Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der får et sundt frokostmåltid i 2010, samt tidspunktet for, hvornår det sunde frokostmåltid er indført. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med aftalerne om kommunernes økonomi for 2009 og 2010 har gode rammer for at tilbyde et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner fra 1. januar Gældende ret Lov nr af 3. december 2008 om frokostmåltid i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 25. november 2008 med ikrafttræden den 1. januar Der henvises til Folketingstidende , Folketingets forhandlinger spalte, 372, 1199 og 1367, Tillæg A spalte, 808 og 820, Tillæg B spalte, 62 samt Tillæg C spalte, 10. Det fremgår af lovens 1, nr. 2, at alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid. Med dette menes, at alle børn fra den 1. januar 2010 skal have et sundt frokostmåltid, og at frokostmåltidet skal indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen. I loven er der indsat en overgangsbestemmelse, jf. 3, hvor der i overgangsåret fra den 1. januar 2009 til og med den 31. december 2009 åbnes mulighed for at hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvis alle børn i kommunens daginstitutioner får et sundt frokostmåltid som en del af

4 4 dagtilbudsydelsen. I disse tilfælde fastsætter overgangsbestemmelsen blandt andet særlige regler for forældrebetalte madordninger samt tilskud ved brud på pasningsgarantien. 3. Den foreslåede ordning Det foreslås, at tidspunktet for, hvornår alle børn i daginstitutioner senest skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, udskydes til den 1. januar Det foreslås endvidere, at kommunerne får mulighed for at indføre ordningen gradvist med hvilket, der menes, at kommunen kan indføre frokostmåltidet i nogle daginstitutioner i kommunen og således ikke nødvendigvis alle og hæve forældrebetalingen i de specifikke daginstitutioner, hvor frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen. Via en overgangsbestemmelse åbnes der således mulighed for, at et sundt frokostmåltid fra 1. januar 2010 kan indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner i kommunen, og at kommunen kan hæve forældrebetalingen i disse daginstitutioner. Såfremt kommunen anvender aldersopdelte takster, betyder forslaget endvidere, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at opkræve højere forældrebetaling alene for de respektive aldersgrupper, der i 2010 får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i henhold til forslaget. Private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens 78 og 80, omfattes ikke af lovforslaget. Det skal ses i sammenhæng med, at private pasningsordninger heller ikke er omfattet af de øvrige indholdsmæssige lovkrav, der gælder for dagtilbud, herunder blandt andet kravet om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og forældreindflydelse. Dagplejen er endvidere ikke omfattet af lovforslaget, da kost allerede i dag i praksis er en del af dagplejeydelsen. Dette skyldes, at dagplejere i henhold til dagplejeoverenskomsten i dag er forpligtet til at drage omsorg for barnets pasning og pleje, herunder ydelse af kost, så længe barnet opholder sig i dagplejehjemmet. Ligeledes har kommunale dagplejere efter ligningslovens 9H et skattemæssigt fradrag for blandt andet udgifter til kost til børnene i dagplejehjemmet. Da børn således allerede i praksis får kost i dagplejen, er der ikke fundet grund til at regulere dette yderligere 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er sendt i høring hos følgende organisationer: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), FOA - fag og arbejde, Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO), Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud (FOLA), Socialpædagogernes Landsforbund (SL), Kommunernes Landsforening (KL), Foreningen af socialchefer i Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), FTF, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer (DH). 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser / mindreudgifter Negative konsekvenser / merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser

5 5 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forholdet indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af 16 a, som dog først træder i kraft 1. januar 2010, og som blev indført ved 1, nr. 2, i lov nr af 3. december I stk. 1 foreslås dog en teknisk ændring med henblik på at tydeliggøre, at frokostmåltidet indgår som en integreret del af dagtilbudsydelsen og således ikke skal forstås som et tilbud, som forældrene, efter forespørgsel, kan til- eller fravælge. I stk. 2 foreslås en teknisk ændring med henblik på at tydeliggøre, at kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor: 1) et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og 2) kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen, efter ansøgning fra barnets forældre, har pligt til at træffe afgørelse om, at barnet kan fritages for et sundt frokostmåltid mod en nedsættelse af forældrenes egenbetaling. Begge betingelser skal være opfyldte for, at kommunalbestyrelsen kan fritage et barn fra ordningen mod en reduktion af forældrebetalingen. Formålet med den foreslåede 16 a er at sikre, at alle børn får et sundt frokostmåltid, mens de er i daginstitution. Forslaget sigter mod, at alle børn som udgangspunkt spiser det frokostmåltid, der indgår i dagtilbudsydelsen. De enkelte forældres eventuelle fravalg af frokostmåltidet medfører ikke en reduktion i forældrenes egenbetaling for dagtilbudspladsen, jf. dog den foreslåede 16 a, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder alle daginstitutioner omfattet af 19 i dagtilbudsloven, dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Endvidere gælder bestemmelsen eksisterende puljeordninger omfattet af dagtilbudslovens 102. Et sundt frokostmåltid betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Information om anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Frokostmåltidet omfatter både mad og drikkelse. Kravet om, at frokostmåltidet skal være sundt, omfatter det samlede frokostmåltid. Det besluttes lokalt, om maden skal være varm eller kold, om maden skal være økologisk, om maden skal tilberedes i institutionen, leveres fra kommunalt storkøkken eller privat leverandør mv. Kommunalbestyrelsen skal i relation til ovenstående sikre, at der etableres faciliteter til madlavning i den enkelte daginstitution eller, at der indgås aftaler med levering af et frokostmåltid fra eventuelle kommunale fælleskøkkener eller private leverandører. Der henvises i den sammenhæng til for så vidt angår autorisation /registrering af daginstitutionskøkkener og de indretningsmæssige krav til køkkenerne. Forslaget medfører, at kommunalbestyrelsen ved godkendelse af en privatinstitution skal påse, at et frokostmåltid er en del af dagtilbudsydelsen i privatinstitutionen herunder, at privatinstitutionen har de nødvendige godkendte køkkenfaciliteter afhængig af den valgte frokostordning. Dagplejen er ikke omfattet af bestemmelsen. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 16 fremsat den 9. oktober 2008 for nærmere beskrivelse af frokostmåltidet. Til nr. 1 Til 2 Bestemmelsen ophæver 1, nr. 2, i lov nr af 3. december Bestemmelsen indgår nu som 1, nr. 1, jf. den foreslåede 16 a i dette lovforslag. Til nr. 2 Det foreslås, at 2, stk. 1, i lov nr af 3. december 2008 om frokostmåltid i daginstitutioner m.v. ændres, så tidspunktet for, hvornår alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid, udskydes til den 1. januar I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 blev der således indgået aftale om, at regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at ændre lovens tidsfrister, så tidspunktet for, hvornår alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid, ændres til den 1. januar Udskydelsen har baggrund i, at der lokalt har vist sig en række praktiske udfordringer i forhold til at nå at implementere loven inden den 1. januar 2010.

6 6 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011 samtidig med ikrafttrædelsen af lov nr af 3. december 2008, jf. ovenfor under bemærkningerne til 2, nr nr. 2, foreslås dog at træde i kraft den 1. januar 2010, da det er den bestemmelse, der skal udskyde ikrafttrædelsen af lov nr af 3. december 2008 om lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) fra 1. januar 2010 til 1. januar Til 4 I 4, stk. 1 og 2, foreslås, at kommunalbestyrelsen fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2010, får mulighed for at give et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens 19 eller til bestemte aldersgrupper i en eller flere af disse daginstitutioner. I tilknytning hertil får kommunalbestyrelsen mulighed for at hæve loftet for forældrenes egenbetaling pr. barn til højst 30 procent for de børn, som får et sundt frokostmåltid. Beslutter kommunalbestyrelsen i 2010 at indføre et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, skal kommunens tilskud til børn i de daginstitutioner, hvor der indgår et sundt frokostmåltid, således udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter (incl. udgifter til et sundt frokostmåltid), bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Efter 3 i lov nr af 3. december 2008 har der i perioden fra den 1. januar 2009 til og med den 31. december 2009 været mulighed for at hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvis alle børn i samtlige daginstitutioner i kommunen får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 er det i til forskel fra 2009-ordningen - ikke længere en betingelse, at et sundt frokostmåltid skal indgå som en del af dagtilbudsydelsen i samtlige daginstitutioner i kommunen for at kunne hæve forældrebetalingen til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2010 kan kommunalbestyrelsen således eksempelvis beslutte, at det sunde frokostmåltid skal indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen i nogle konkrete daginstitutioner, men ikke alle. I disse konkrete institutioner er der mulighed for at forhøje forældrebetalingen op til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Anvender kommunen eksempelvis aldersopdelte takster, jf. 9 i bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen), og gælder der én tilskudsprocent med tilhørende beregningsgrundlag for 0-2-årige børn i daginstitutioner og en anden tilskudsprocent med tilhørende beregningsgrundlag for børn fra 3 år og til skolestart, er der yderligere mulighed for at anvende ordningen alene for den enkelte aldersgruppe. Se nærmere herom samt om opgørelse af beregningsgrundlaget i disse tilfælde nedenfor i bemærkningerne til den foreslåede 4, stk. 3. For de daginstitutioner, hvor et sundt frokostmåltid ikke indgår som en del af dagtilbudsydelsen i 2010 efter bestemmelsen, gælder dagtilbudslovens 31, stk. 2, hvorefter loftet for forældrebetalingen højst kan udgøre 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter (excl. udgifter til et sundt frokostmåltid). Beslutter kommunalbestyrelsen i 2010, at et sundt frokostmåltid skal indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner eller til bestemte aldersgrupper i daginstitutioner, gælder der tilsvarende indholdsmæssige krav til ordningen, jf. dagtilbudslovens 16 a, jf. bemærkningerne til den foreslåede 16 a i forslagets 1, nr. 1. Kravene består blandt andet i, at frokostmåltidet skal følge de gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe, og at frokostmåltidet omfatter både mad og drikkelse. Ønsker kommunalbestyrelsen at hæve forældrebetalingen i henhold til de foreslåede regler om frokostmåltid i daginstitutioner, skal kommunen iagttage varslingsreglerne for ændring af tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. 100, stk.1 i dagtilbudsbekendtgørelsen. I kommuner, hvor der allerede i 2009 indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i alle daginstitutioner på grundlag af en beslutning efter overgangsbestemmelsen i 3 i lov nr af 3. december 2008, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt et sundt frokostmåltid fortsat skal indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen i Ved godkendelse af privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 19, stk. 4, fastsætter kommunalbestyrelsen godkendelseskriterier, jf. dagtilbudslovens 20. For så vidt angår privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 19, stk. 4, vil kommunalbestyrelsen i kriterierne for godkendelse af privatinstitutioner skulle stille samme krav som til kommunens egne institutioner og må ikke gå videre end dette, jf. dagtilbudslovens 20. Kommunalbestyrelsen skal således i godkendelseskriterierne for privatinstitutioner stille krav om, at alle børn i privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid som en del

7 7 af dagtilbudsydelsen, hvis der stilles krav herom efter den foreslåede 4, stk. 1, til alle kommunens egne institutioner til aldersgruppen. Tilskud til en plads i en privatinstitution eller til en plads i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fortsat ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudslovens 19, stk. 2 og 3, og 21. stk. 2 og 3, som fastsat i dagtilbudslovens og Således medregnes både de alderssvarende dagtilbud i kommunen, der tilbyder et sundt frokostmåltid og de, der ikke gør. Tilskuddet afspejler dermed kommunens gennemsnitlige udgift ved en plads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen og afspejler herunder også forholdsmæssigt i hvilket omfang, frokost indgår som en del af dagtilbudsydelsen til den pågældende aldersgruppe i dagtilbud i kommunen. I 4, stk. 3 foreslås det, at beregningsgrundlaget skal opgøres efter dagtilbudslovens 32, når kommunalbestyrelsen vælger, at et sundt frokostmåltid skal indgå som en integreret del af dagtilbudsydelsen i overgangsåret fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december Udgifterne til frokostmåltidet skal dog alene medregnes i beregningsgrundlaget for tilskud og forældrebetaling for de børn, der får et sundt frokostmåltid efter stk. 1. Har kommunen valgt at fastsætte tilskudsprocenterne for tilskud og forældrenes egenbetaling i daginstitutioner, så de varierer efter alder (aldersopdelte takster), jf. dagtilbudsbekendtgørelsens 9, skal opgørelsen af beregningsgrundlaget både for de børn, der får et sundt frokostmåltid og de, der ikke gør, følge denne opdeling. Har kommunen valgt at beregne tilskud og forældrebetaling på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af daginstitutioner af samme type i kommunen (gennemsnitstakster), jf. dagtilbudslovens 32 gælder denne gennemsnitsmetode også for udgifterne til frokostmåltidet. Det vil sige, at de kommuner der i 2010 vælger, at et sundt frokostmåltid skal indgå i dagtilbudsydelsen, skal opgøre: a) En gennemsnitlig bruttodriftsudgift opgjort excl. udgifterne til et sundt frokostmåltid for alle børn i den pågældende aldersgruppe både i institutioner, hvor et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen og i institutioner, hvor frokostmåltidet ikke indgår. Herudover skal kommunen opgøre: b) Den gennemsnitlige bruttodriftsudgift til frokost i institutioner, hvor et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen. I daginstitutioner, hvor et sundt frokostmåltid i 2010 indgår som en del af dagtilbudsydelsen efter 4, anvendes summen af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i a) + b) som beregningsgrundlag for kommunens tilskud (mindst 70 procent) og forældrenes egenbetaling (højst 30 procent). I daginstitutioner, hvor et sundt frokostmåltid ikke indgår som en del af dagtilbudsydelsen, anvendes den gennemsnitlige bruttodriftsudgift a) som beregningsgrundlag for kommunens tilskud (mindst 75 procent) og forældrenes egenbetaling (højst 25 procent). For kommuner, der fastsætter tilskud og forældrebetaling som et gennemsnit af bruttodriftsudgifterne for den enkelte daginstitution og yderligere aldersopdelt, skal udgifterne til et sundt frokostmåltid kun indgå i grundlaget for den aldersgruppe, der får et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Den foreslåede 4, stk. 4, fastsætter, at kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen, har pligt til at træffe afgørelse om, at forældrene kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en nedsættelse af forældrenes egenbetaling. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til dagtilbudslovens 16 a, stk. 2, som affattet ved forslagets 1, nr. 1. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse. I 4, stk. 5, foreslås det, at kommunalbestyrelsen i forhold til daginstitutioner, hvor frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen efter stk. 1, alene kan anvende dagtilbudslovens 17 om forældrebetalte madordninger i forhold til den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. I 4, stk. 6, fastsættes de tilskudsmæssige konsekvenser ved kommunalbestyrelsens brud på pasningsgarantien. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til dagtilbudslovens 25, stk. 1, som affattet ved 1, nr. 4, i lov nr af 3. december Det er dog præciseret, at forhøjelsen af tilskuddet til mindst 73 procent alene gælder for børn i daginstitutioner, der efter stk. 1, får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, mens dagtilbudslovens 25, stk. 1, gælder for forældre, som medbringer barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen. Der henvises til lovforslag nr. L 16 fremsat den 9. oktober 2008 for nærmere beskrivelse.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, som ændret ved lov nr af 3. december 2008 og 142 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 1. Efter 16 indsættes:»mad i daginstitutioner 16 a. Alle børn i daginstitutioner omfattet af 19 skal have et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at barnet kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.«2 I lov nr af 3. december 2008 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge foretages følgende ændringer: 2. Efter 16 indsættes: 1. 1, nr. 2, ophæves.»mad i daginstitutioner 16 a. Der skal i alle daginstitutioner omfattet af 19 tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. 32 stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid efter stk. 1.«Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk I 2, stk. 1, ændres»2010«til:»2011«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.

9 9 Stk. 2. Lovens 2, nr. 2, træder i kraft den 1. januar Stk.1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 2010 til og med den 31. december 2010 skal indgå et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i en eller flere daginstitutioner omfattet af 19, stk. 2 og 3 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller til bestemte aldersgrupper i sådanne daginstitutioner. Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud pr. barn efter 31 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, der får et sundt frokostmåltid, udgøre mindst 70 procent og forældrenes egenbetaling højst 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Ved beregning af tilskud og forældrebetaling efter stk. 2 finder dagtilbudslovens 32 anvendelse, dog skal udgifterne til frokostmåltidet efter stk. 1 alene indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner i det omfang, der indgår et sundt frokostmåltid efter stk. 1. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer for daginstitutioner, i det omfang der efter stk.1 indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, afgørelse om, at et barn kan fritages for et sundt frokostmåltid efter stk. 1 mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens 31, stk. 2, anvendelse. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for daginstitutioner, i det omfang der efter stk. 1, indgår et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, alene beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger efter dagtilbudslovens 17 for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien, jf. dagtilbudslovens 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens 25, stk. 1, til børn, der får et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen, jf. stk. 1, hæves til mindst 73 procent. For de forældre, hvis barn er fritaget for et sundt frokostmåltid mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. stk. 4, finder dagtilbudslovens 25, stk. 1, anvendelse.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv.

Høringsnotat. Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Høringsnotat Lovforslag om frokostmåltid i daginstitutioner mv. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Høringsnotat om forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.

Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. Til alle kommunalbestyrelser m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget L 212

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2010 11 Fremsat af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Mulighed

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2014 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til

Forslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-08-2010 Dato: 05-07-2010 Sag nr.: KB 173 Sagsbehandler: Pia Mehlsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Til forsiden af retsinformation.dk Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune August 2018 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c. Muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad

Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad Madvalgshåndbog Foto: Lars Nybøll 2014014 Fælles frokost mere end bare mad Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune September 2014 1. Indledning... 2 Madvalget... 2 Hvad kan du læse om i madvalgshåndbogen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere