Hvad du bør vide, når du venter barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad du bør vide, når du venter barn"

Transkript

1 Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010

2 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Pjecen omtaler også de særlige arbejdsmiljømæssige forhold, du skal være opmærksom på under graviditeten. Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller dit kredskontor, hvis der opstår problemer, eller du i øvrigt er i tvivl om noget. Socialpædagogernes Landsforbund Juli Indledning Dagpenge under barselsorlov Løn under orlov Arbejde under orlov Besked til arbejdsgiveren om orlov og omsorgsdage Sygdom og andet fravær under graviditeten Ufrivilligt barnløs Barnets indlæggelse på sygehus i forlængelse af fødsel Hvis barnet dør eller bliver bortadopteret Anciennitet Pension Afskedigelse Ferie Privatansatte Familieplejere Omsorgsdage Orlov til børnepasning Graviditet og arbejdsmiljø Fysiske risikofaktorer Psykiske risikofaktorer Kemiske risikofaktorer Biologiske risikofaktorer Oplysninger fra læge og jordemoder Anmeldelse af arbejdsbetingede fosterskader Andre kontakter og undersøgelser Fraværsmelding under graviditet på grund af arbejdsmiljøet

3 Indledning 3 Der findes flere bestemmelser om kvinders og mænds forhold under barsel og adoption. Det drejer sig om lovgivningen og om særlige aftaler om barsel og adoption. Retten til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoptioner er fastlagt i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Retten til løn under barselsorlov reguleres af de to enslydende KTO aftaler Aftale om fravær af familiemæssige årsager som er indgået på det kommunale og regionale område. Aftalen omfatter alle kommunalt og regionale ansatte lønmodtagere, der har ret til løn under sygdom. Langt de fleste af Socialpædagogernes Landsforbundets medlemmer er omfattet af denne aftale, der giver ret til løn under dele af barselsorloven. Timelønsansatte vikarer og arbejdsløse medlemmer er ikke omfattet af aftalen. De er derfor udelukkende henvist til bestemmelserne i den ovennævnte lov. Aftaler, der stiller medlemmer ringere end lovgivningen, er ikke gyldige.

4 Dagpenge under barselsorlov 4 Personer, herunder fastansatte, deltidsansatte, timelønsansatte, arbejdsløse, nyuddannede og studerende under lønnet praktik, har ret til barselsdagpenge fra kommunen efter Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven), hvis de opfylder følgende betingelser om at: Aftale om fravær af familiemæssige årsager, modtager arbejdsgiveren barselsdagpengene i refusion for de perioder, hvor der udbetales løn under barsel. Perioder med løn under barsel følger dog ikke helt perioder med dagpenge under barsel. Se afsnit om Løn under barsel. Dagpengeperioden Forældre har tilsammen dagpengeret i 52 uger. Hvis der er tale om flerbørnsfødsel, er der ret til dagpenge som for et barn. Dagpengeret i 52 uger: have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før orlovens påbegyndelse og i denne periode have haft mindst 120 timers arbejde (beskæftigelseskravet) være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller ydelser, der træder i stedet for have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder indenfor den seneste måned før orlovens påbegyndelse eller være studerende i lønnet praktik. Som udgangspunkt skal betingelserne være opfyldt ved påbegyndelse af fraværet. Personer, der først efter fraværets påbegyndelse opfylder betingelsen om at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, får dog ret til barselsdagpenge fra dette tidspunkt. For ansatte på det regionale og kommunale område, der er omfattet af I dette afsnit behandles retten til barselsdagpenge, dvs. til forældre uden et ansættelsesforhold, til ansattes orlov ud over lønperioder og som refusion til arbejdsgivere, der betaler løn under barsel. Eksempel 1 Uger med ret til dagpenge under barselsorlov Mor: Far: Tilsammen: 4 uger 14 uger Fødsel 2 uger Før fødselen, til mor 4 Efter fødselen, til far 2 Efter fødselen, til mor 14 Tilsammen 32 I alt uger Eksempel 1 illustrerer det samlede antal ugers barselsorlov med ret til dagpenge Faderens 2 uger kan placeres inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen har desuden mulighed for at påbegynde 32 ugers perioden inden for de første 14 uger efter fødslen. Reglerne, herunder mulighederne for forlængelse og udskydelse af orlovsperioderne, er nærmere beskrevet efterfølgende.

5 5 Før fødslen Moderen har ret til fravær med barselsdagpenge 4 uger før fødslen. Som udgangspunkt for, hvordan 4-ugers perioden fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af kvindens vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet tidspunkt for forventet fødsel, anvendes dette tidspunkt i stedet, hvis det ikke af vandrejournalen fremgår, at en samlet lægelig vurdering peger på et andet tidspunkt, som i så fald skal anvendes. Senere justeringer via scanning eller andre undersøgelser kan normalt ikke tilsidesætte lægens notering om forventet fødselstidspunkt, med mindre det drejer sig om forudbestemt kejsersnit. Der er tale om en ret og ikke en pligt til at holde orlov før fødslen. Moderen kan vælge et senere tidspunkt for orlovens start. Hvis fødslen sker før det forventede fødselstidspunkt, forlænges retten til barselsorlov ikke tilsvarende. Hvis moderen føder efter tidspunktet for forventet fødsel, påvirker det heller ikke længden af orlovsperioden efter fødslen. Se i øvrigt afsnit om Sygdom og andet fravær under graviditeten og afsnit om Fraværsmelding under graviditeten på grund af arbejdsmiljøet. De første 14 uger efter fødslen Moderen har pligt til fravær i de to første uger efter fødslen. Herefter har hun ret til yderligere 12 ugers fravær. Moderen har i disse 14 uger ret til barselsdagpenge. I ganske særlige tilfælde kan faderen indtræde i moderens ret til barselsdagpenge. For eksempel hvis moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faderen overtage moderens ret til dagpenge. Hvis moderen er syg, kan hun få udbetalt sygedagpenge i stedet, hvis betingelserne er opfyldt. Fædreorlov Faderen har ret til fravær med barselsdagpenge i 2 uger efter fødslen eller fra tidspunktet for barnets modtagelse i hjemmet. De 2 uger skal afholdes sammenhængende og kan efter aftale med arbejdsgiveren placeres frit indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge Hver af forældrene har efter de første 14 uger efter fødslen jævnfør Barselloven ret til fravær i 32 uger. Sammenlagt har de således ret til fravær i 64 uger ud over moderens første 14 uger. Barselloven giver dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at holde orlov samtidig og dermed dele de 32 ugers barselsdagpenge, holde orlov på skift i de 32 uger eller vælge, at den ene af forældrene holder orlov i 32 uger. Faderen kan også afholde hele eller dele af 32 ugers perioden inden for de første 14 uger efter fødslen. Forlængelse af orlov: Efter Barselloven kan hver af forældrene vælge at forlænge deres ret til 32 ugers fravær til 40 ugers fravær. Ansatte har dog ret til at forlænge fraværet til enten 40 eller 46 uger. Efter Barselloven har forældrene tilsammen dog kun ret til dagpenge svarende til 32 uger. Dagpengeperioden kan dog forlænges til 40 uger, mod at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt. Ansatte har ret til at forlænge til enten 40 eller 46 uger.

6 6 Forlængelse af 32 ugers perioden kan dog få indflydelse på lønnen, hvis refusionen til arbejdsgiveren er nedsat på grund af forlængelse. Forlængelsen udelukker desuden retten til udskudt orlov og til forlængelse ved delvis genoptagelse af arbejdet. Se under afsnittet om Løn under orlov. Udskudt orlov: Fastansatte har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af den 32 ugers dagpengeperiode til afholdelse på et senere tidspunkt i en sammenhængende periode (retsbaserede udskudte perioder). Kun den ene af forældrene kan benytte denne ret. Denne retsbaserede udskudte orlov bibeholdes ved arbejdsskift. Efter aftale med arbejdsgiveren har forældrene tilsammen dog mulighed for at udskyde helt op til 32 uger af dagpengeperioden til senere afholdelse enten i en sammenhængende periode eller opdelt i flere kortere perioder (aftalebaserede udskudte perioder). Ved arbejdsskift er denne mulighed for at afholde aftalebaseret udskudt orlov dog betinget af en aftale med den nye arbejdsgiver. Udskudt orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år. Adoptanter Adoptivforældre har ret til fravær med barselsdagpenge tilsammen i 48 uger efter modtagelse af barnet, hvoraf de 2 uger skal holdes samtidig. Derimod har adoptivforældre ikke ret til fravær med barselsdagpenge før modtagelsen af barnet. Det er en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet. En af ægtefællerne ad gangen kan modtage barselsdagpenge i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Efter udløbet af den 14. uge efter modtagelsen af barnet har de adoptionssøgende ægtefæller tilsammen ret til fravær med barselsdagpenge i 32 uger. Den forælder, der ikke afholder fravær i de første 14 uger, har dog mulighed for at påbegynde 32 ugers perioden inden for de første 14 uger. Adoptivforældre har tilsvarende de biologiske forældre ret til forlængelse og udskydelse af dagpengeperiode, som omtalt ovenfor. Timelønsansatte Barselsdagpenge fra kommunen svarer til den løn, man ville have fået, dog fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Dagpenge kan pr. 1. januar 2008 dog højst udgøre kr. 95,- pr. time. Beløbet reguleres 1. gang årligt pr. 1. januar. Hvis timelønnen ikke er egnet som beregningsgrundlag, bruges den gennemsnitlige timeløn i de sidste fire uger før orlovens indtræden. Hvis timetallet ikke er egnet som beregningsgrundlag, bruges det gennemsnitlige timetal i de sidste fire eller 13 uger før orlovens indtræden. Arbejdsløse Barselsdagpenge udbetales med samme sats, som den ledige fik i arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen. Dette gælder også, hvis man har et deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge. Hvis man har været arbejdsløs i mindre end 4 uger, beregnes dagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdsløshedstimer i den tid, man har været arbejdsløs. Løn fra arbejdsgiver og supplerendebarselsdagpenge fra kommunen kan pr. 1. januar 2008 tilsammen udgøre højst kr ,- pr. uge.

7 7 Beløbet reguleres 1. gang årligt pr. 1. januar. Hvis lønnen er lig med eller over de kr ,- om ugen, er der derfor ikke mulighed for supplerende barselsdagpenge fra kommunen. Arbejdsløse skal henvende sig til Jobcenter, a-kasse og socialforvaltningen, når de skal påbegynde deres orlov. A-kassen udfylder et dagpengeskema, som den arbejdsløse udfylder og videresender til sygedagpengekontoret. Nyuddannede Som udgangspunkt skal beskæftigelseskravet være opfyldt ved påbegyndelse af fraværet. Personer, der efter fraværets påbegyndelse opfylder kravet om at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, får dog ret til barselsdagpenge fra dette tidspunkt. Derfor kan nyuddannede, der afslutter en uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødselstidspunktet, opnå ret til barselsdagpenge. Betingelsen er, at de senest 2 uger efter uddannelsens afslutning melder sig ind i en arbejdsløshedskasse som dimittend. Til nyuddannede beregnes barselsdagpengene på grundlag af dimittendsatsen på 82% af højeste arbejdsløshedsdagpenge. Studerende i lønnet praktik Studerende, der er i lønnet praktik, er ikke omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager. De har dog ret til omsorgsdage. De studerende har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden og vil få barselsdagpenge svarende til den timeløn, de kunne have fået i praktikken ganget med antallet af arbejdstimer. Studerende skal henvende sig i socialforvaltningen før orlovens påbegyndelse. Praktiksted og seminarium skal have besked. Klageregler Der kan klages over barselsdagpenge, herunder beregning, udbetaling og øvrige afgørelser. Klagen sendes til bopælskommunen inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Bopælskommunen vurderer afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Det sociale Nævn.

8 Løn under orlov 8 Ansatte i kommuner, regioner og staten, der har ret til løn under sygdom har også ret til sædvanlig løn under en del af orloven. De følgende afsnit omhandler de regler der er gældende, såfremt begge forældre er omfattet af enten den kommunale eller den regionale barselsaftale. Lønnen svarer til den løn, vedkommende ville have fået ved sygdom, det vil sige sædvanlig løn inklusiv fastpåregnelige tillæg. Arbejdsgiveren modtager barselsdagpenge i refusion fra bopælskommunen, hvis medarbejderen opfylder betingelserne herfor. Refusionen udbetales for de perioder, hvor der udbetales løn under barsel, bortset fra perioden fra 8 til 4 uger før forventet fødsel, hvor der efter loven ikke kan udbetales barselsdagpenge. Efter fødslen er der mulighed for at få barselsdagpenge i flere uger end den periode, hvor der udbetales løn efter Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Når perioden med løn ophører, kan medarbejderen derfor modtage barselsdagpenge. Før fødsel Der ydes løn under orlov fra 8 uger før forventet fødsel. Arbejdsgiveren modtager barselsdagpenge i refusion fra 4 uger før fødslen. Det er lægens udsagn i vandrejournal eller attest om forventet fødselstidspunkt, der er gældende. Senere justeringer via scanning eller andre undersøgelser kan normalt ikke tilsidesætte lægens notering om forventet fødselstidspunkt, medmindre det drejer sig om forudbestemt kejsersnit. Der er tale om en ret og ikke en pligt til at holde orlov før fødslen. Moderen kan vælge et senere tidspunkt for orlovens start. Eksempel 2 Uger med løn under barselsorlov 8 uger 14 uger 12 uger Mor: 2 uger 6 uger Far: 18 uger Tilsammen: Uger med yderligere ret til dagpenge Tilsammen: Fødsel Ikke-anvendt orlov kan ikke overføres til tiden efter fødslen. Hvis moderen føder efter tidspunktet for forventet fødsel, påvirker det ikke længden af orlovsperioden efter fødslen. Se i øvrigt afsnit om Sygdom og andet fravær under graviditeten og afsnit om Fraværsmelding under graviditeten på grund af arbejdsmiljøet. Adoptionssøgende har ret til fravær med løn i op til 8 uger før modtagelse af barnet i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptions- 14 uger Eksempel 2 illustrerer det samlede antal ugers barselsorlov med ret til løn samt yderligere uger med barselsdagpenge. Faren kan placere de første 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger. Efter barnets 14. uge har forældrene tilsammen i alt 18 ugers orlov med løn. I det viste eksempel tager faren 6 ugers orlov med løn og moren afholder 12 uger.

9 9 søgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. De første 14 uger efter fødslen Moderen har pligt til fravær i de to første uger efter fødslen. Herefter har hun ret til yderligere 12 ugers fravær. Moderen har i de 14 uger ret til fravær med løn. I ganske særlige tilfælde kan faderen indtræde i moderens ret til barselsdagpenge. For eksempel hvis moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faderen overtage moderens ret til dagpenge. Hvis moderen er syg, kan hun i stedet for få udbetalt sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Faderen har ret til fravær med løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge Hver af forældrene har efter de første 14 uger efter fødslen ret til fravær i 32 uger jævnfør barselloven. Sammenlagt har de således ret til fravær i 64 uger. Barselloven giver dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt til forældrene tilsammen. I forbindelse med overerenskomstfornyelsen i 2008 blev der aftalt en såkaldt model, som betyder, at moren og faren efter barnets 14. uge hver i sær har ret til 6 ugers fravær med løn herudover har faren og moren tilsammen yderligere ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn. Retten til løn falder bort, hvis den reseverede orlov ikke anvendes. De nye regler er gældende for børn der er født/modtaget efter den 31. marts Fælles ret til barselsorlov med løn: Det betyder at forældrene har en samlet ret til at holde 18 ugers orlov med løn efter barnets 14. uge, idet der er reseveret 6 uger med løn til moren, 6 uger med løn til faren og 6 uger med løn til fælles fordeling. Dvs. at begge forældre eksempelvis kan afholde 9 uger med løn samtidig eller på skift i 18 uger. Farens ret til barselsorlov med løn: Efter den 14.uge har faren jfr. ovenstående ret til 6 ugers orlov med løn. Orloven er øremærket faren og bortfalder, såfremt den ikke afholdes. Herudover kan faren gøre brug af de 6 ugers orlov med løn der er aftalt til fælles fordeling mellem forældrene. Dvs at faren kan holde dele af eller alle 6 uger af den fælles 6 ugers orlov. Faren kan også vælge at holde sine 6 uger med løn og/ eller de fælles 6 uger samtidig med moren under hendes 14 ugers barselsorlov. Morens ret til barselsorlov med løn: Efter den 14.uge har moren ret til 6 ugers orlov med løn. Herudover kan moren gøre brug af de 6 ugers orlov med løn der er aftalt til fælles fordeling mellem forældrene. Dvs at moren kan afholde dele af eller alle 6 uger af den fælles 6 ugers orlov. Moren og faren kan frit dele de 32 ugers orlov med dagpenge, heraf de 18 uger med løn mellem sig. Forældrene kan dermed frit vælge at holde orlov sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. Fraværet fra arbejdet kan kun ske i hele arbejdsdage og lønnet orlov skal for den enkelte være afholdt før anden orlov.

10 10 Forlængelse af orlov: Fastansatte kan vælge at forlænge den 32 ugers dagpengeperiode til enten 40 eller 46 uger mod, at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt. Fuld løn under 18 ugers perioden er dog betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som den ansatte ville have ret til efter dagpengeloven. Hvis den ansatte søger om at få forlænget 32 ugers perioden, nedsættes dagpengene forholdsmæssigt, hvilket har den konsekvens, at lønnen reduceres tilsvarende. Medarbejderen kan derfor vælge enten: at forlænge orloven i hele 32 ugers perioden med den konsekvens, at arbejdsgiveren nedsætter lønnen i 18 ugers perioden med et beløb, der svarer til nedsættelsen af dagpengene. eller at vente med at forlænge orloven indtil 18 ugers perioden med løn er ophørt. Dette indebærer, at barselsdagpengene i perioden uden løn bliver endnu lavere. Hvis den ansatte forlænger 32 ugers perioden, udelukkes muligheden for at udskyde dele af orloven og retten til forlængelse af orloven ved delvis genoptagelse af arbejdet. Derimod er der Samspillet mellem dagpenge, løn og fravæi 8 uger 14 uger 18 uger Resterende før fødsel efter fødsel efter 14. uge 14 uger mor Mor / Far Tilsammen Løn 8 uger 14 uger/2 uger 6 uger til far 6 uger til mor 6 uger til deling Dagpenge 4 uger 14 uger/2 uger 18 uger 14 uger Fravær 8 uger 14 uger/2 uger Begge har ret Begge har ret til fravær til fravær mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren at genoptage arbejdet, dog uden at det forlænger orlovsperioden. Se under Arbejde under orlov. Udskudt orlov: Fastansatte har desuden ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af 32 ugers perioden til afholdelse på et senere tidspunkt i en sammenhængende periode (retsbaserede udskudte perioder). Denne ret til at afholde en udskudt orlov bibeholdes ved arbejdsskift. Kun den ene af forældrene kan benytte denne ret. Efter aftale med arbejdsgiveren har forældrene dog mulighed for at udskyde helt op til 32 uger af orloven til senere afholdelse enten i en sammenhængende periode eller opdelt i flere kortere perioder (aftalebaserede udskudte perioder). Ved arbejdsskift er denne mulighed for at afholde udskudt orlov dog betinget af en aftale med den nye arbejdsgiver. Udskyder den ansatte hele eller dele af de 18 uger, hvor der udbetales løn, udskydes tilsvarende retten til løn, såfremt vedkommende bliver hos samme arbejdsgiver. Hvis orloven udskydes, er der ikke mulighed for at forlænge fraværet. Derimod kan arbejdet efter aftale med arbejdsgiveren genoptages i udskudte perioder. Se under afsnit om Arbejde under orlov. Udskudt orlov skal afholdes, inden barnet fylder 9 år.

11 Arbejde under orlov 11 Ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren delvis genoptage arbejdet i barselsperioden, således at retten til fravær, dagpenge og perioder med sædvanlig løn forlænges med den tid, arbejdet genoptages. Ved delvis genoptagelse af arbejdet, forstås en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. Undtaget herfra er perioder, hvor den ansatte har valgt at forlænge 32 ugers perioden til 40 eller 46 uger samt retsbaserede udskudte perioder på 8 til 13 uger. I de perioder kan ansatte efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet op til 29 1 /2 time af en ugentlig arbejdstid på 37 timer, men genoptagelsen giver ikke ret til en tilsvarende forlængelse af barselsperioden. Moderen kan dog ikke genoptage arbejdet i de to første uger efter fødslen. Forældrene har ubegrænset adgang til at deltage i fagpolitisk arbejde eller undervisning under barselsorloven. Det giver dog kun ret til at forlænge fravær, dagpenge og perioder med løn, hvis der indgås en aftale med arbejdsgiveren om, at arbejdet er delvist genoptaget ved deltagelse i disse aktiviteter. Ansøgningsfrist for dagpenge Orlovstagere, der ikke modtager løn under orloven skal søge om dagpenge senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Hvis fraværsperioden påbegyndes senere, skal der søges senest 8 uger efter 1. fraværsdag. Hvis der først anmodes om dagpenge efter denne frist, er der kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen. Arbejdsgiveren skal søge kommunen om dagpengerefusion for perioder, hvor en ansat modtager løn under orlov. Arbejdsgiveren skal søge kommunen om refusion senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. Såfremt den ansatte holder orlov ud over perioden med løn, skal den ansatte anmode kommunen om barselsdagpenge senest 8 uger efter den dag, hvor arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn.

12 Besked til arbejdsgiveren om orlov og omsorgsdage 12 Der er regler for, hvornår moderen og faderen skal give arbejdsgiveren besked om, hvornår orloven og omsorgsdage placeres, og hvordan de fordeles mellem forældrene. Hvis varslerne ikke overholdes, kan det betyde, at retten til orlov udskydes, og i sin yderste konsekvens kan det indebære, at ansættelsesforholdet betragtes som misligholdt. For adoptivforældre gælder de samme regler om varsel overfor arbejdsgiveren. Det kan imidlertid være svært at give præcise oplysninger om, hvornår man modtager adoptivbarnet og derved kan man ikke altid overholde fristen. Man må i stedet sørge for at give arbejdsgiveren besked så hurtigt som muligt. Hvem Besked om Hvornår Moderen Forventet fødselstidspunkt og hvornår 3 måneder før hun forventer at påbegynde sin orlov forventet fødsel Moderen Tidspunkt for genoptagelse af arbejdet Senest 8 uger efter fødslen Faderen Tidspunkt for 2 ugers fravær indenfor Med 4 ugers de første 14 uger varsel Faderen Tidspunkt for anvendelse af dele af Med 4 ugers 32 ugers perioden inden for de første varsel 14 uger efter fødslen Begge Tidspunkt for fraværets begyndelse, Inden 8 uger længden af orlov og udnyttelse af retten efter fødslen til at udskyde orlov efter den 14. uge efter fødslen Begge Tidspunkt for udnyttelse af retten til Med 16 ugers udskudt fravær i mindst 8 og højst varsel 13 uger og længden heraf Begge Tidspunkt for udskudt fravær i op til Med 8 ugers 32 uger efter aftale med arbejdsgiver varsel og længden heraf Begge At barnet er indlagt inden for 46 uger Uden ugrundet efter fødslen eller modtagelse i hjemmet ophold Begge At barnet er modtaget i hjemmet efter Uden ugrundet indlæggelse ophold Begge Omsorgsdage Tidligst muligt

13 Sygdom og andet fravær under graviditeten Ufrivilligt barnløs 13 Hvis man er uarbejdsdygtig som følge af sin graviditet eller hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, betragtes dette i henhold til overenskomsten som sygdom (Se afsnittet om Fraværsmelding under graviditeten på grund af arbejdsmiljøet ). Der udbetales løn under sygdom, og arbejdsgiveren er berettiget til at kræve dokumentation for, at kvinden er uarbejdsdygtig på samme måde som ved anden sygdom. Arbejdsløse og timelønsansatte modtager barselsdagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Dokumentationen for risiko for fosterskade tager udgangspunkt i kvindens egen beskrivelse af belastningerne i arbejdet og på lægens anbefalinger. Kvindeligt ansatte har desuden ret til fuld løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, forudsat at fraværet er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Ifølge Barselloven har man ret til fravær med barselsdagpenge under sygeligt forløbende graviditet, som for eksempel ved: truende abort tvillinge-, trillingegraviditet etc., der øger risikoen for abort eller for tidlig fødsel svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger, som påvirker almentilstanden (for eksempel med vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed blødninger for tidlig løsning af moderkagen bækkenløsning alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditeten forværring af sygdom (for eksempel ryglidelse, der i øvrigt ikke har forbindelse til graviditeten). Ved fravær på grund af almindelige graviditetsgener, er der ret til barselsdagpenge, når generne i det enkelte tilfælde medfører en tilstand, der gør kvinden uarbejdsdygtig i sit erhverv. Uarbejdsdygtighed på grund af spontan eller provokeret abort giver ligeledes ret til barselsdagpenge. Såfremt man går til undersøgelser og behandling for ufrivillig barnløshed, betragtes fravær i den anledning som sygdom. Der kan eventuelt indgås en 28-aftale med kommunen om, at arbejdsgiveren friholdes for at udbetale sygedagpenge ved fravær af denne karakter.

14 Barnets indlæggelse på sygehus i forlængelse af fødsel Hvis barnet dør eller bliver bortadopteret 14 Hvis barnet indlægges på sygehus i forlængelse af fødslen eller på et senere tidspunkt på grund af sygdom, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt, kan den periode, hvor der er ret til fravær forlænges eller udsættes. Fraværet forlænges med en periode, der svarer til indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen. Fraværet kan dog højst forlænges i 3 måneder. Denne mulighed for forlængelse af fravær gælder ikke faderens ret til dagpenge i 2 uger. Hvis moderen eller faderen fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten til dagpenge for den resterende periode. Arbejdet skal dog afbrydes igen ved udskrivelsen, og udskrivelsen skal finde sted inden 60 uger fra fødslen eller modtagelsen. Moderen skal straks give arbejdsgiveren besked om indlæggelsen, og at hun ønsker den almindelige barselsorlov suspenderet og afløst af den ekstraordinære ret til fravær. Der udbetales løn i denne periode. Faderen skal samtidig give sin arbejdsgiver besked om udskydning af orloven. Når barnet er modtaget i hjemmet efter udskrivelse fra sygehus, skal såvel moderen som faderen straks give arbejdsgiveren besked om, at barnet er modtaget i hjemmet og dermed besked om, hvornår den almindelige barselsorlov er påbegyndt. Hvis faderen har udskudt sin ret til to ugers fravær i forbindelse med barnets fødsel til barnets hjemkomst fra sygehus, skal han give arbejdsgiveren besked om, hvornår han vil udnytte denne to ugers ret inden barnets forventede hjemkomst. Arbejdsløse og timelønsansatte skal hurtigst muligt orientere kommunen om barnets indlæggelse. Moderen har også pligt til at give besked hurtigst muligt, når barnet udskrives, og den almindelige barselorlov genoptages. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fravær i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Er barnet dødfødt, har faderen ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Fastansatte har ret til løn under fraværet. Timelønsansatte og arbejdsløse kan få udbetalt barselsdagpenge, hvis betingelserne for sygedagpenge er opfyldt.

15 Anciennitet Pension under den ulønnede barselsorlov og under børnepasningsorlov GRAVIDITET & BARSEL Afskedigelse 15 Den tid, lønmodtagere har været fraværende i henhold til bestemmelserne om graviditet og barsel efter lov om ligebehandling medregnes ved beregning af anciennitet i ansættelsesforholdet. Der skal indbetales til pension i de ulønnede dagpengeperioder under barsels- og adoptionsorlov i op til 20 uger. Pensionsbidraget er det bidrag, der blev indbetalt, før orloven blev påbegyndt, tillagt diverse reguleringer og eventuelle overenskomstmæssige ændringer. Tilsvarende gælder ved børnepasningsorlov. Det er ifølge ligebehandlingsloven ikke tilladt at afskedige på grund af graviditet eller barsel. Selv om arbejdet er delvist genoptaget er den, der har orlov, fortsat omfattet af beskyttelsen, idet vedkommende i princippet fortsat er på barselsorlov. At man er gravid eller på barselsorlov beskytter dog ikke mod en hvilken som helst opsigelse. Gravide og ansatte på barselsorlov kan i øvrigt som alle andre afskediges med en rimelig begrundelse og med sædvanligt opsigelsesvarsel. Det vil dog være vanskeligt for arbejdsgiveren at gennemføre en afskedigelse, medmindre der er tale om at arbejdspladsen nedlægges, eller at der er tale om grov uhæderlighed eller anden grov forsømmelse. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at årsagen til afskedigelsen er andre forhold end graviditet og barsel. Hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise, at årsagen til afskedigelsen er en anden end graviditet og barsel, har man ret til erstatning.

16 Ferie Privatansatte 16 Man kan ikke holde ferie, mens man er på barselsorlov. Udelukker barselsorlovens placering muligheden for at holde ferie, har en ansat ret til få udbetalt løn eller feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie. Er det ikke muligt at holde ferie inden hovedferiens udløb den 30. september, har man ret til 15 dages feriepenge. Hvis den resterende del af ferien ikke kan holdes inden ferieårets udløb, kan resten udbetales. Desuden kan den ansatte efter aftale med arbejdsgiveren overføre ferien til det efterfølgende ferieår. Den del af barselperioden, der ligger efter de første 14 uger efter fødslen, kan dog afbrydes, så man kan holde ferie med løn for derefter at vende tilbage til barselsorloven. For eksempel er det muligt efter aftale med arbejdsgiveren at holde ferie med løn efter de 24 uger med løn, så perioden med løn forlænges. Ved eventuelt arbejdsskift skal man dog være opmærksom på, at en aftalebaseret udskydelse af barselsorloven til efter ferien er betinget af en ny aftale med den nye arbejdsgiver (se under udskudt orlov). I perioder, hvor der udbetales løn under barselsorloven samt i de perioder i den ulønnede del af orloven, hvor arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag, optjenes der almindelig ret til at holde ferie med løn. Hvis den ansatte er medlem af en a-kasse, kan der dog optjenes feriedagpenge på baggrund af de udbetalte barselsdagpenge. Timelønsansatte og arbejdsløse, der modtager barselsdagpenge fra kommunen, og er medlem af en a-kasse, kan ligeledes optjene feriedagpenge, som kan komme til udbetaling fra a-kassen. Medlemmer, der er ansat på private opholdssteder eller i anden privat beskæftigelse og som har indgået overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund er omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Hvis der ikke er indgået overenskomst, kan der være indgået individuelle aftaler. Privatansatte medlemmer er omfattet af loven om ligebehandling og barsellovens bestemmelser om graviditet og barsel. For medlemmer, der udfører funktionærarbejde, for eksempel ledelse, eller i følge ansættelsesaftalen er omfattet af funktionærlovens regler generelt, gælder funktionærlovens bestemmelser. I følge funktionærloven har den ansatte ret til fuld løn under sygdom på grund af graviditet fra graviditetens indtræden til barselsorlovens påbegyndelse, samt ret til halv løn fra barselorlovens påbegyndelse til 14 uger efter fødslen.

17 Familieplejere Omsorgsdage 17 De konkrete forhold ved orlov bør aftales ved plejekontraktens indgåelse. Er der ikke aftalt noget om orlov i kontrakten, gælder kun reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v og Barselloven, da der endnu ikke er overenskomst på familieplejeområdet. Medmindre det fremgår af kontrakten, har familieplejere derfor ikke ret til løn under barsel, men derimod barselsdagpenge. Da plejeforældre ikke har en fast arbejdstid, beregnes dagpengene ud fra indtægterne. Indtægterne omregnes på baggrund af en fastsat timefortjeneste til et antal timer, som der kan udbetales dagpenge for. Plejeforældre har ret til fravær under orlov efter Barselloven. Problemerne opstår, når retten til barselsdagpenge kommer på tale. Af loven fremgår det, at moderen er forpligtet til at holde orlov de to første uger efter fødslen og at dagpengene bortfalder for de timer, hvor hun eventuelt genoptager arbejdet herefter. Plejeforældrene skal kunne dokumentere, at de ikke udfører arbejde. Normalt overfører man plejetilladelsen og dermed kontrakten til en anden, for eksempel ægtefællen. Det skal konkret fremgå, at vedkommende faktisk har overtaget arbejdet. Det kan betyde, at vedkommende tager orlov fra sit almindelige lønarbejde eller går ned i tid. Kravet til dokumentation behandles forskelligt fra kommune til kommune. Det er derfor vigtigt, at plejeforældrene i god tid inden orloven retter henvendelse til kommunen, således at de nødvendige aftaler kan udarbejdes. Hvis forældrene ud over at være plejeforældre også har pædagogarbejde, vil de få udbetalt løn under orloven i henhold til barselsaftalen. Har vedkommende arbejde som pædagog i 37 timer pr. uge, vil der alene blive udbetalt løn. Er arbejdet som pædagog mindre end 37 timer, som for eksempel 30 timer pr. uge, vil der kunne ydes supplerende dagpenge ved siden af lønnen. Der vil dog højst kunne ydes dagpenge for differencen mellem refusion til arbejdsgiveren og dagpengenes ugentlige maksimum. Ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år svarende til i alt 16 omsorgsdage. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb dog kan ikke afholdte omsorgsdage hvor barnet er født overføres til det næstfølgende kalenderår. Også ikke afholdte omsorgsdage, hvor den ansatte pga. barselsorlov er afskåret fra at holde omsorgsdage kan overføres til det kalenderår, hvor den pgl ophører med orlov. Retten til at overfører ikkeafholdte omsorgsdage gælder alle de omsorgsdage den ansatte har ret til dvs også eventuelle omsorgsdage for søskende. Omsorgsdagene kan afholdes som hele eller halve dage. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Både mødre og fædre har ret til omsorgsdage, men barnet skal have ophold hos den ansatte.

18 Orlov til børnepasning 18 Kun forældre til børn, der er født før den 27. marts 2002, kan få børnepasningsorlov. Orlov til børnepasning giver mulighed for, at medlemmer af en a-kasse kan få orlov til at passe deres egne børn. Barnet skal være under 9 år i hele orlovsperioden. Ved egne børn forstås: børn, som man har forældremyndigheden over børn, som man har plejetilladelse til med henblik på adoption børn, som man har anerkendt faderskab til, og hvor barnet har fast ophold i hjemmet. Hvis barnet er fra 3 til 8 år, må barnet benytte halvdagsplads. Hvis barnet er over 1 år, har man ret til 13 ugers orlov. Beskæftigede skal ansøge om minimum 8 ugers orlov og ledige skal ansøge om minimum 13 ugers orlov. Uanset om man er i arbejde eller er ledig, er der mulighed for, udover den retmæssige orlov på henholdsvis 13 eller 26 uger, at aftale orlov til børnepasning i op til 52 uger. Beskæftigede skal indgå aftalen med arbejdsgiveren og ledige skal indgå aftalen med Arbejdsformidlingen. Indtægter i orlovsperioden fratrækkes i orlovsydelsen krone for krone. Nogle kommuner yder tilskud til forældre på orlov til børnepasning. Disse tilskud fradrages ikke i orlovsydelsen. Ansøgning om orlov afleveres i a-kassen, der sender papirerne videre til godkendelse i Arbejdsformidlingen. Det er Arbejdsformidlingen, der godkender orloven, og det er a-kassen, der udbetaler orlovsydelsen. Beskæftigede Ansatte skal opfylde betingelserne for at kunne få sygedagpenge ved orlovens start. Se afsnittet om Dagpenge under barselsorlov. Man skal have været ansat i 3 måneder, før man kan varsle over for arbejdsgiveren, at retten til orlov til børnepasning ønskes udnyttet. Arbejdsgiveren skal have et varsel på mindst 4 uger. Der kan på arbejdspladsen være aftalt et længere varsel. Hvis man ønsker orlov til børnepasning i forlængelse af barselorlov, kan varslet dog højst være 16 uger. Fuldtidsforsikrede med mere end 24 timers arbejde om ugen, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb. Fuldtidsforsikrede med mindre end 24 ugers arbejde om ugen og som ikke modtager supplerende dagpenge, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede. Timetallet opgøres på baggrund af de sidste 10 uger før orlovens start. Fuldtidsforsikrede, som arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb, mens deltidsforsikrede i arbejde, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede. Ledige Ledige skal have ret til dagpenge fra a-kassen ved orlovens start. Arbejdsløse, der er fuldtidsforsikrede, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb. Arbejdsløse, der er deltidsforsikrede, kan få 60 procent af dagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede.

19 Graviditet og arbejdsmiljø

20 20 Alle råd til den gravide går ud på at leve så normalt som muligt. Alligevel kan den gravide føle, at arbejdet er for belastende. Som gravid har man andre grænser end normalt. Skiftende arbejdstider, tungt løftearbejde, vold og trusler herom er eksempler på belastninger, man som gravid skal beskyttes imod. Det er vigtigt at diskutere arbejdspladsens holdning til gravides arbejdsmiljø og få udarbejdet en personalepolitik herom, som træder i kraft ved graviditet. Fjernelse af belastninger fra den gravides arbejde er den bedste løsning, og den næstbedste er, at man som gravid overføres til andet, ikke-belastende arbejde. Den sidste løsning er, at den gravide fraværsmelder sig. Af hensyn til den gravide, men også af hensyn til arbejdspladsen, finder Socialpædagogernes Landsforbund det vigtigt, at der skabes mulighed for, at den gravide kan forblive i arbejde, til den normale barselsorlov begynder. Dette forudsætter, at arbejdspladsen gøres til en sikker arbejdsplads for den gravide. Arbejdsgiverens ansvar Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er i orden. Det gælder både med hensyn til arbejdets indretning og arbejdets udførelse. Det betyder, at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet ikke påvirker mænds og kvinders evne til at få sunde børn. Heri ligger også, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø for gravide. Arbejdstilsynets anvisning Gravide og ammendes arbejdsmiljø giver yderligere oplysninger. Arbejdspladsens risikofaktorer Der skal foretages en risikovurdering af arbejdspladsen. Denne skal følges af foranstaltninger, som helst skal fjerne risikoen helt. I risikovurderingen kortlægges de belastninger, der kan være for den gravide. Disse er: fysiske risikofaktorer psykiske risikofaktorer kemiske risikofaktorer biologiske risikofaktorer Risikofaktorerne beskrives efterfølgende i denne pjece, men det er vigtigt ikke at se belastningerne isoleret, men at se på helheden og samspillet disse indgår i og lave en samlet indsats. Fysiske risikofaktorer Tunge løft Langvarigt stående eller gående arbejde Uventede belastninger og akavede arbejdsstillinger Støj Psykiske risikofaktorer Psykiske belastninger på arbejdet Beboervold Skiftende arbejdstider Fast natarbejde Alenearbejde Kemiske risikofaktorer Fosterskadende kemiske stoffer, for eksempel visse lægemidler Rygning Passiv rygning Biologiske risikofaktorer Røde hunde Hepatitis B Cytomegalovirus, CMV Toxoplasmose Parvovirus B 19 Skoldkopper (varicella-zoster).

21 Fysiske risikofaktorer 21 Tunge løft Tunge løft øger risikoen for blødninger i midterste tredjedel af graviditeten. Hermed øges risikoen for væksthæmning af fosteret, for tidlig fødsel, som igen øger risikoen for fosterdød inden, under eller lige efter fødslen. Desuden øges risikoen for bækkenløsning (symfyseløsning), smerter i leddene mellem korsbenet og bækkenet og for smerter i lænderyggen. Enkelt løft af byrder, der vejer mere end kg, er sundhedsmæssigt uforsvarligt for den gravide. Byrder på kg må kun løftes af den gravide under forudsætning af: At løftet foregår tæt ved kroppen. At løftet foregår fra midt lår til albuehøjde. At arbejdsstillingen/arbejdsbevægelsen er hensigtsmæssig. At bæring undgås. Da maven vokser under graviditeten, skal den forsvarlige byrde reduceres til omkring det halve i begyndelsen af syvende graviditetsmåned. Risikoen for den gravide med løftearbejde forekommer fra begyndelsen af fjerde graviditetsmåned og fremefter til fødslen. Fra fjerde graviditetsmåned bør der for gravide, som skal løfte mere end det her angivne, ske omplacering eller fraværsmelding. Stående eller gående arbejde Stående eller gående arbejde flere timer daglig øger risikoen for at moderkagen løsner sig, så kvinden bløder. Desuden øges risikoen for bækkenløsning, svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel og for dødfødte børn. Den gravide kan få vandansamlinger (ødemer) i benene ved denne type arbejde, hvilket øger risikoen for åreknuder. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at det vil være nødvendigt med afbrydelser i det stående/gående arbejde i omkring 25 procent af den samlede dagtid ud over de allerede fastlagte spise- og kaffepauser. Der skal så vidt muligt findes gode siddepladser, som kan anvendes ved afbrydelser i arbejdet. I sidste halvdel af graviditeten vil det dog ofte være nødvendigt, at den gravide har mulighed for hvilepauser på passende hvileplads om muligt, således at den gravide kan ligge ned med benene oppe. Uventede belastninger og akavede arbejdsstillinger Disse faktorer medfører generelt en øget risiko for lænderygbesvær, specielt hos den gravide, hvor rygsvajet i forvejen er øget under graviditeten. Blandt de hyppigste uventede belastninger er tab af beboer, hvor en beboer pludselig glider ud af ens greb. Akavede arbejdsstillinger forekommer ved håndtering af beboere i små og trange lokaler. Støj Lyd, som er karakteriseret ved at være ubehagelig eller generende betegnes som støj, uanset lydniveauet. Sådanne lyde virker psykisk trættende og kan være udbredte på visse arbejdspladser for fysisk og psykisk handicappede. Støj af en vis styrke øger risikoen for tidlig fødsel og for væksthæmning af fosteret.

22 Psykiske risikofaktorer Kemiske risikofaktorer 22 Svære psykiske belastninger og beboervold Psykiske belastninger i arbejdet kan skyldes arbejdets organisering, arbejdets indhold eller de sociale forhold på arbejdet. Psykiske belastninger generelt øger antallet af sammentrækninger af livmoderen og dermed risikoen for tidlig fødsel. Endvidere vil et voldeligt arbejdsmiljø generelt være psykisk belastende med indflydelse på fosteret. Vold eller trusler om vold indgår som en af de væsentligste belastninger for de gravide, og som ofte medfører omplacering eller fraværsmelding. Skiftende arbejdstider Øger risikoen for øget antal sammentrækninger af livmoderen sidst i graviditeten, væksthæmning af fosteret, spontan abort og for tidlig fødsel. Fast natarbejde Øger risikoen for øget antal sammentrækninger af livmoderen sidst i graviditeten, spontan abort og for tidlig fødsel. Alenearbejde Der findes ingen undersøgelser af graviditetsforløb og alenearbejde. Der er imidlertid ingen tvivl om, at alenearbejde på mange arbejdspladser kan øge den psykiske belastning hos den gravide. Kemiske stoffer og materialer På døgninstitutioner er det begrænset, hvor mange kemiske stoffer, de ansatte kommer i kontakt med. Væsentligst er måske omgang med lægemidler. Hvis lægemidlerne findes i tabletform, er det ikke nogen risiko at åbne glassene og fordele tabletterne. Rygning og passiv rygning Rygning i sidste halvdel af graviditeten giver lav fødselsvægt. Desuden øger rygningen risikoen for foransiddende moderkage (giver blødning), for tidlig løsning af moderkagen, og for tidlig fødsel. Passiv rygning kan selvfølgelig give den samme risiko, hvis dosis er stor nok.

23 Biologiske risikofaktorer 23 Smitterisiko i forbindelse med særlige sygdomme Smitsomme sygdomme kan ramme gravide såvel som andre, og de kan øge risikoen for spontan abort. Formentlig er det den feber, som følger med sygdommen, der i sig selv giver den let øgede risiko. Bakterier, virus, eventuelt svampe, som forekommer i arbejdsmiljøet, kan give større risiko for sygdom hos de ansatte end hos resten af befolkningen. Både for gravide og ikke-gravide er god hygiejne den vigtigste forebyggelse mod smitsomme sygdomme. God hygiejne er: at vaske hænder omhyggeligt før spisning (og rygning), før tilberedning af fødevarer samt efter toiletbesøg, at undgå at spise med samme bestik, for eksempel at smage med samme ske og at undgå kyssekontakt med mange forskellige, for eksempel med børn i daginstitutioner. For nogle specielle sygdomme gælder særlige forholdsregler og kontakt til læge: Risiko for smitte med røde hunde er øget på arbejdspladser, hvor personalet omgås børn. Røde hunde hos moderen giver stor risiko for et handicappet barn (høreskader og mangelfuld udvikling af hjernen). Denne risiko nedsættes efterhånden, som børnevaccinationerne mod røde hunde bliver gennemført. Det anbefales, at alle kvinder vaccineres mod røde hunde. Kvinder, der ikke er vaccineret, bør vaccineres straks, når de begynder at arbejde i erhverv med stor børnekontakt. Det anbefales af Arbejdstilsynet at gravide, der ikke er vaccinerede, fraværsmeldes i tilfælde af røde hunde i omgivelserne, indtil der foreligger blodprøvesvar (antistofbestemmelse af den gravide). Hepatitis B er en leverbetændelse, som smitter gennem blodet. Sygdommen findes hyppigere blandt beboere på døgninstitutioner end i befolkningen i øvrigt. En gravid kan smitte sit barn under fødslen. Arbejdstilsynet regulerer, hvem der skal vaccineres mod Hepatitis B (Bek. om arbejdsmedicinske undersøgelser, 1992). Gravide som ikke er vaccinerede eller på anden måde har antistof i sig, og som arbejder med HBeAg-positive klienter under husstandslignende forhold, skal omplaceres. Det er altså nødvendigt, at man kender klienternes blodprøvesvar. Cytomegalovirus (CMV) og toxoplasmose kan begge give hjerneskader hos barnet, hvis det smittes af moderen under fødslen. Moderen har som regel ingen symptomer. Sygdommene er heldigvis sjældne. Der fødes 5-10 børn med toxoplasmose om året i Danmark. Virus overføres fra pattedyr og fugle, specielt katte og mink. Et barn født med cytomegalovirus er også meget sjældent forekommende. Ved cytomegalovirus udskiller barnet virus det første år, hvorfor plejepersonalet for disse børn er i risiko for smitte. Her tilrådes omplacering. Alle andre tilrådes blot god hygiejne.

24 Oplysninger fra læge og jordemoder 24 Skoldkopper (Varizella-zoster). I institutioner med udbrud af skoldkopper fraværsmeldes gravide, indtil deres blodprøvesvar (antistofbestemmelse) foreligger. Gravide, som ikke har positivt blodprøvesvar (gravide uden antistoffer) fraværsmeldes til og med 19. uge, eller så længe der er sygdom på arbejdspladsen. Parvovirus B 19 fremkalder den femte børnesygdom (erythema infectiosum). Smitte af den gravide medfører øget risiko for spontan abort fra fjerde til sjette måned af graviditeten. Arbejdstilsynet anbefaler fraværsmelding af gravide, som ikke har haft sygdommen ved epidemier i børneinstitutioner. Læs mere om alle disse risikofaktorer i Arbejdstilsynets bog Arbejdsmiljø og sunde børn (1993). Alle gravide anbefales, at de taler med deres læge og jordemoder om deres arbejde og i fællesskab finder ud af, om arbejdet indebærer en risiko for moder eller barn. Samme anbefaling har Sundhedsstyrelsen givet i deres vejledning til lægerne. Egen læge skal ved graviditetens konstatering vurdere, om det på grund af arbejdsmiljøet er nødvendigt med særlige foranstaltninger for den gravide, herunder omplacering eller fraværsmelding. Lægen skal gøre opmærksom på, at fraværsmelding betyder inddragelse af arbejdsgiveren. Hvis den gravide ikke kan anvises ufarligt arbejde, indstiller den praktiserende læge til kommunens socialforvaltning, at hun fraværsmeldes, og at der udbetales dagpenge i den angivne periode. Er lægen i tvivl om påvirkningernes mulige fosterskadende karakter, henvises den gravide til arbejdsmedicinsk afdeling/klinik, som foretager risikovurderingen. Proceduren ved fraværsmelding er beskrevet på næste side.

25 Anmeldelse af arbejdsbetingede forsterskader Andre kontakter og undersøgelser 25 Den læge, som får mistanke om, at et barn fødes med handicap, der skyldes moderens arbejdsmiljø, har pligt til at anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. I listen over kendte erhvervssygdomme nævnes en række påvirkninger, som kan medføre skade på barnet, blandt andet infektion med cytomegalovirus. Hvem kan hjælpe? Arbejdstilsynet: Det lokale arbejdstilsyn skal efter anmodning fra for eksempel praktiserende læge foretage en risikovurdering og sende sin vurdering til den gravide og til arbejdspladsen. Arbejdsmedicinsk afdeling/klinik: Inddrages, såfremt den praktiserende læge ikke kan vurdere arbejdsmiljøet for den gravide. Den gravide indkaldes som regel til arbejdsmedicinsk afdeling i løbet af en uge. Telefonisk rådgivning foretages normalt kun i de tilfælde, hvor for eksempel arbejdspladsen tidligere er vurderet eller det drejer sig om velkendte belastninger. Arbejdsmedicinsk afdeling indhenter oplysninger fra den gravide og eventuelt fra arbejdspladsen, sikkerhedsorganisationen, fra Arbejdstilsynet og eventuelt fra BST. Besøg på arbejdspladsen kan være nødvendigt for at vurdere forholdene. Bedriftssundhedstjenesten: Kan blive bedt om at vurdere konkrete arbejdsmiljøforhold, for eksempel samlet belastning med tunge løft eller beboervold. Rapporten afleveres til sikkerhedsorganisationen.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster Anette Eklund Hansen Barselsors historie 100 års love og overenskomster 1901-1920 1901. Fabriks 4 uger efter fødsel mulighed for dispensation Kvinder i hådærksmæsige og industrielle virksomheder med 5

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere