SAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI I REGION HOVEDSTADEN. * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI I REGION HOVEDSTADEN. * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl"

Transkript

1 BESLUTNINGER SAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI I REGION HOVEDSTADEN SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i H4 * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl i H5 Mødeleder: Per Normann MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, mødelokale H4 MEDLEMMER Lars Bryde Lind Medlem Deltog Per Norman Jørgensen Medlem Deltog Søren Qvist Medlem Deltog Per Tornøe Medlem Deltog Nina Berrig Medlem Deltog Peter la Cour Medlem Deltog Lars Bach Medlem Afbud Merete Winther Hildebrandt Medlem Deltog Side 1 af 19

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 30. november Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Velkommen til nye medlemmer 5. Anvendelse af ydelsen "normalbehandling" i forbindelse med "opfølgende træningsterapi" 6. Revision af forretningsorden for samarbejdsudvalget for fysioterapi 7. Forslag til endelig praksisplan for fysioterapi 2022 efter høring 8. Afsluttende status for implementering af praksisplan for fysioterapi Udkast til aftale om honorering af praktiserende fysioterapeuter, der fungerer som praksiskonsulenter for Region Hovedstaden 10. Næste møde 11. Eventuelt Side 2 af 19

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden bliver godkendt. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Dagsorden godkendt. Side 3 af 19

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 30. NOVEMBER 2021 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke indkommet bemærkninger til protokollen af 30. november SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Taget til efterretning. Side 4 af 19

5 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Nina Berrig - foreløbig udpeget til formand idet endeligt valg afventer alle politikere er til stede. Peter la Cour Medlemmer udpeget af KKR: Lars Bach - Afbud Merete Winther Hildebrandt Medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter: Per Norman Jørgensen - Formand Per Tornøe Lars Bryde Lind Søren Qvist Observatør: Regionsformand Tine Nielsen, Danske Fysioterapeuter - Afbud Sekretariatet, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat Christian Hejlesen - Afbud Trine Cornelius Høgh - Afbud Sekretariatet, Region Hovedstaden: Enhedschef Line Sønderby Christensen, konstitueret sektionschef Tina Eja Bonke, konsulent Rosa Thrysøe, specialkonsulent Sofia Kyndesen og seniorkonsulent Michelle Rommerdahl Side 5 af 19

6 4. VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Der er udpeget nyt fagpolitisk medlem til samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi efter at Marianne Breyen er udtrådt af udvalget. Derudover er der udpeget nye politiske medlemmer i forbindelse med Regionrådsvalget i november Vi byder herved velkommen til: Per Tornøe Nina Berrig (C) Peter la Cour (Ø) Lars Bach (B) KKR - Ballerup Kommune Merete Winther Hildebrandt (C) KKR - Frederiksberg Kommune JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Søs Corfitzen Side 6 af 19

7 5. ANVENDELSE AF YDELSEN "NORMALBEHANDLING" I FORBINDELSE MED "OPFØLGENDE TRÆNINGSTERAPI" INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter, hvornår og hvordan ydelsen "normalbehandling" kan anvendes i forbindelse med ydelsen "opfølgende træningsterapi". BAGGRUND Fællessekretariatet har modtaget en henvendelse fra en borger om anvendelse af ydelsen "opfølgende træningsterapi". Henvendelsen vedrører, fysioterapiklinikken stiller krav om, at hun i forbindelse med, at hun modtager ydelsen "opfølgende træningsterapi", hver 8. uge skal modtage en konsultation (0111 normal behandling) med henblik på vurdering af træningsforløb og eventuel justering af træningsforløb. Fællessekretariatetønsker en drøftelse af, hvorvidt ydelsen normalbehandling kan anvendes i faste intervaller i forbindelse med opfølgende træningsterapi. SAGSFREMSTILLING Ved "opfølgende træningsterapi" forstås, at patienten efter instruktion gennemfører et individuelt træningsprogram. Det er fysioterapeutens ansvar at tilrettelægge træningen, progrediere træningsprogrammet samt sørge for, at træningen foregår under tilstrækkelig supervision. Denne ydelse kan afregnes, når patienten træner i fysioterapiklinikkens træningslokaler under supervision af en fysioterapeut. I den konkrete sag stiller fysioterapiklinikken krav om, at patienten, for at kunne fortsætte med den opfølgende træningsterapi, hver 8. uge skal have en "normal behandling" med henblik på justering af træningsprogrammet. Det fremgår af Danske Fysioterapeuternes hjemmeside, at Opfølgende træningsterapi er en del af patienternes behandlingsforløb, og nogle patienter har brug for flere ydelser end andre patienter. Der skal foreligge en individuel faglig vurdering af behovet for behandling i hvert enkelt tilfælde, og det skal være tydeligt for patienten, at fysioterapeuten har en forventning om, at patienten gennemfører det antal opfølgende træningsterapiydelser, som er aftalt med patienten i dennes behandlingsplan. Endvidere skal det af patientens træningsplan fremgå, hvilke træningsøvelser der indgår i den opfølgende træningsterapi, og hvordan disse skal udføres. Fællessekretariaternes bemærkninger: Fællessekretariatet mener, at der fra fysioterapeutens side skal følges individuelt op på en patients træningsforløb. Det er imidlertid ikke reguleret i overenskomsterne, hvor ofte en sådan opfølgning skal ske, eller hvorvidt det skal ske med faste intervaller eller efter individuel vurdering. Det er Fællessekretariatets opfattelse, at opfølgning på ydelsen "opfølgende træningsterapi" skal ske efter konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte patient og ikke efter et fast interval. Den fysioterapeut, der er ansvarlig for patientens supervision, skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvornår der er behov for opfølgning på patientens træningsprogram. KONSEKVENSER Sagen oversendes til Landssamarbejdsudvalget mhp. beslutning, idet der er tale om en principiel fortolkning af anvendelse af overenskomstens ydelser, KOMMUNIKATION Side 7 af 19

8 Præciseringen af ydelsen, vil blive kommunikeret ud til regionens fysioterapeuter med sikker post, når Landssamarbejdsudvalget har truffet beslutning om anvendelse af ydelsen. Præciseringen vil endvidere blive lagt på sundhed.dk. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget drøftede sagen og konkluderede, at "opfølgende træningsterapi" anvendes på baggrund af en individuel vurdering. Samarbejdsudvalget præciserer, at der altid laves en supervisering. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Gitte Mogensen og Kim Juelsgaard Side 8 af 19

9 6. REVISION AF FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET FOR FYSIOTERAPI INDSTILLING 1. at forretningsordenen godkendes. BAGGRUND På baggrund af valg i kommuner og regioner november 2021 er der sket et nyvalg af medlemmer til udvalget, hvorfor forretningsorden skal genbesøges mhp. tilpasning og eventuelle ændringer. Region Hovedstaden ønsker i den forbindelse at få ensrettet indholdet i forretningsordenen for de respektive samarbejdsudvalg, hvor det er muligt. SAGSFREMSTILLING Da der har været nyvalg til samarbejdsudvalget, skal forretningsordenen besluttes af det nye udvalg. Forretningsordenen baserer sig på overenskomsten om fysioterapi, overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi og overenskomsten om ridefysioterapi i forhold til at beskrive samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser. Når den nye overenskomst for fysioterapi er udarbejdet og godkendt, vil forretningsordenen konsekvensrettes med de nye paragraffer i overenskomsten, ændring af rækkefølgen på paragrafferne, mm. Der er følgende nye forslag til ændringer til forretningsordenen: Afgørelser ved hastesager 4 Nuværende: Ved hastesager kan formandskabet træffe en midlertidig afgørelse, som behandles på det førstkommende udvalgsmøde, hvor endelig afgørelse træffes. Ny: Ved hastesager kan sagerne sendes til skriftlig votering blandt samarbejdsudvalgets medlemmer. Præcisering foretræde for samarbejdsudvalget frist for varsel, 8 Nuværende: "Som udgangspunkt behandles sager til samarbejdsudvalget på et skriftligt grundlag. Undtagelsesvist kan en fysioterapeut med ydernummer i Region Hovedstaden få foretræde for samarbejdsudvalget, såfremt dette er varslet sekretariaterne senest 8 hverdage inden mødet. Det skal fremgå af dagsordenen, at der er foretræde for samarbejdsudvalget." Ny: En fysioterapeut med ydernummer i Region Hovedstaden få foretræde for samarbejdsudvalget, såfremt dette er varslet sekretariaterne senest 8 hverdage før mødets afholdelse. Offentliggørelse af dagsordenspunkter på regionens hjemmeside, 10 Der har i den forgangne periode været stor opmærksomhed på det arbejde, som laves i regi af samarbejdsudvalgene. Det er dog yderst begrænset synlighed omkring antal og typer af sager, som udvalget behandler, idet langt de fleste sager fremgår af den lukkede dagsorden, som ikke offentliggøres. Region Hovedstaden har et ønske om at skabe mere åbenhed om samarbejdsudvalgets opgaver, hvilket kan bidrage til at legitimere arbejdet i udvalget og synliggøre alle de sager, der bliver behandlet på samarbejdsudvalgsmøderne. Dette skal dog ske under hensyntagen til fortroligheden Side 9 af 19

10 omkring punkterne, og der indstilles derfor i forretningsordenen til, at titlen på de fortrolige dagsordenspunkter kun vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside i anonymiseret version. Selve indholdet af punktet vil ikke blive offentliggjort. Dagsordenen vil blive offentliggjort sammen med udsendelse af dagsordenen til udvalgets medlemmer inden mødet. Se eksempel i bilag 2. Ny: Dagsordenen offentliggøres på regionens hjemmeside opdelt i åbne og lukkede punkter. De lukkede punkter omfatter sager, der indeholder oplysninger af fortrolig karakter. Det vil kun være titlen der offentliggøres. Navne og andre oplysninger, der kan anvendes til identifikation, vil ikke fremgå af titlen på de lukkede punkter. Offentliggørelse af protokol og protokolpunkter på regionens hjemmeside, 12. Der har i den forgangne periode været stor opmærksomhed på det arbejde, som laves i regi af samarbejdsudvalgene. Det er dog yderst begrænset synlighed omkring antal og typer af sager, som udvalget behandler, idet langt de fleste sager fremgår af den lukkede protokol, som ikke offentliggøres. Region Hovedstaden har et ønske om at skabe mere åbenhed om samarbejdsudvalgets opgaver, hvilket kan bidrage til at legitimere arbejdet i udvalget og synliggøre alle de sager, der bliver behandlet på samarbejdsudvalgsmøderne. Dette skal dog ske under hensyntagen til fortroligheden omkring punkterne, og der indstilles derfor i forretningsordenen til, at kun titlen på de fortrolige protokolpunkter vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside i anonymiseret version. Selve indholdet af punktet vil ikke blive offentliggjort. Se eksempel i bilag 2. Ny: Protokol fra udvalgets møder offentliggøres på regionens hjemmeside opdelt i åbne og lukkede punkter. De lukkede punkter omfatter sager, der indeholder oplysninger af fortrolig karakter. Det vil kun være titlen der offentliggøres. Navne og andre oplysninger, der kan anvendes til identifikation, vil ikke fremgå af titlen på de lukkede punkter. Ændringer i Forretningsordenen, 13 Ny: Stk. 1 Nærværende forretningsorden kan ændres, når samtlige medlemmer er enige herom. Forretningsordenen forelægges til bekræftelse og eventuel drøftelse på det førstkommende møde, når der foreligger en ny overenskomst. Stk. 2 Nærværende forretningsordenen forelægges til bekræftelse og eventuel drøftelse på det første møde, hvor nyvalg af medlemmer til udvalget har fundet sted fra såvel Region Hovedstaden som Danske Fysioterapeuter. Udkast til revideret forretningsorden Til udvalgets godkendelse er vedhæftet udkast til revideret forretningsorden i endelig version. En kopi af den nuværende forretningsorden hvori rettelser fremgår med rødt, er ligeledes lagt til orientering. KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes træder den nye forretningsorden i kraft pr. 1. maj KOMMUNIKATION Den nye forretningsorden offentliggøres på sundhed.dk. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 10 af 19

11 JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Michelle Rommerdahl BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til revideret forretningsorden Gældende forretningsorden med ændringer 3. Bilag 2 offentliggørelse af dagsorden Side 11 af 19

12 7. FORSLAG TIL ENDELIG PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2022 EFTER HØRING INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget giver bemærkninger til endeligt forslag til Praksisplan for fysioterapi BAGGRUND Samarbejdsudvalget godkendte på møde den 4. marts 2020 en projektbeskrivelse for en ny praksisplan og nedsatte en styregruppe til arbejdet. Udarbejdelsen af praksisplanen blev efterfølgende forsinket grundet Covid-19 pandemien. På møde den 8. september 2021 blev samarbejdsudvalget forelagt et høringsudkast til praksisplanen som efterfølgende blev godkendt i regionens Udvalg for forebyggelse og sammenhæng og kommunernes kontaktråds politiske udvalg. Planen har været i høring i perioden 15. oktober 2021 til 15. februar Styregruppen for praksisplan 2022 har den 2. marts 2022 behandlet de 12 indkomne høringssvar samt forslag til revideret praksisplan. Det endelige forslag til Praksisplan for fysioterapi forelægges jf. overenskomstens 19, stk. 7 hermed samarbejdsudvalget, med henblik på bemærkninger. Praksisplanen skal herefter godkendes i Regionsrådet og de 29 kommunalbestyrelser. SAGSFREMSTILLING Praksisplan for fysioterapi 2022 er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år. Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Samarbejdsudvalget behandlede på møde den 8. september 2021 høringsudkastet til Praksisplan for fysioterapi Samarbejdsudvalget udtrykte i den forbindelse tilfredshed med udkastet. Forslag til den endelige Praksisplan for fysioterapi 2022 med markerede ændringer på baggrund af høringen fremgår af bilag 1 og databilag til praksisplanen med markerede ændringer fremgår af bilag 2. Af bilag 3 fremgår de samlede høringssvar til praksisplanen. Af bilag 4 fremgår en skemaoversigt, hvor der er fokuseret på de dele af høringssvarene, der er kritiske eller som foreslår ændringer i planudkastet. For hver del er angivet om bemærkningerne har givet anledning til ændringer, inddrages i implementeringen af planen, eller ikke giver anledning til ændringer, samt hvordan eller hvorfor bemærkningen er håndteret sådan. Høringssvar Der er indført relativt få ændringer som følge af høringen, og ændringerne er for de flestes vedkommende tilføjelser til den eksisterende tekst. Der kvitteres i flere høringssvar for en grundig praksisplan med relevante og ambitiøse målsætninger. Høringen har især givet anledning til ændringer i afsnit vedrørende ridefysioterapikapaciteten på side (bilag 1), på baggrund af bemærkninger fra blandt andre Sundhedsstyrelsen, der peger på, at der er stor geografisk ulighed i tilbuddet om ridefysioterapi. Oversigten over den ridefysioterapeutiske kapacitet er desuden redigeret, så den afspejler styregruppens indstilling til samarbejdsudvalget, jf. dagsordenspunkt 11. Der kan dermed forekomme konsekvensrettelser i praksisplanen, såfremt samarbejdsudvalget vælger ikke at følge styregruppens indstilling. Datagrundlag Det bemærkes, at databilaget (bilag 2) ikke er opdateret med nye data efter høring. Praksisplanen bygger derfor på 2019 data for den del der vedrører afregning af ydelser. Det skyldes, at 2020 ikke var et repræsentativt år for forbruget af fysioterapi grundet nedlukningen af fysioterapipraksis i foråret Side 12 af 19

13 2020. Dertil kommer, at der er indført et nyt afregningssystem i 2021 der aktuelt ikke er færdigimplementeret, og at data derfor endnu ikke kan opgøres på planlægningsområder. Proces Jf. overenskomsten for fysioterapi 19, stk. 7 kan samarbejdsudvalget fremsætte bemærkninger til forslag til praksisplanen. Fysioterapisiden har desuden mulighed for at fremsætte selvstændige bemærkninger til planen. Bemærkningerne forelægges Regionsrådet og de 29 kommunalbestyrelser i forbindelse med at planen behandles med henblik på endelig godkendelse. Praksisplanen forventes endeligt godkendt pr. 1. september Tidsplan for praksisplanens godkendelse fremgår af bilag 5. KONSEKVENSER Samarbejdsudvalgets bemærkninger til forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022 forelægges regionens udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Regionsrådet og de 29 kommunalbestyrelser i forbindelse med endelig godkendelse af planen. KOMMUNIKATION Praksisplanen publiceres på efter endelig godkendelse. POLITISK BESLUTNINGSPROCES Forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022 forelægges Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen den 25. maj 2022, KKR den 21. juni 2022, Regionsrådet den 21. juni 2022 og de 29 kommunalbestyrelser i perioden maj-august SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget har ingen bemærkninger til endeligt forslag til Praksisplan for Fysioterapi Planen er således tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Rosa Thrysøe BILAGSFORTEGNELSE 1. Forslag til endelig Praksisplan for fysioterapi 2022 (efter høring) 2. Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022 (efter høring) 3. Samlede høringssvar - Praksisplan for fysioterapi Skema over håndtering af høringssvar 5. Opdateret tidsplan pr 2. marts Side 13 af 19

14 8. AFSLUTTENDE STATUS FOR IMPLEMENTERING AF PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender afsluttende status for implementering af praksisplan for fysioterapi BAGGRUND Praksisplan for fysioterapi forventes at blive afløst at den nye praksisplan pr. 1. september Der gives her en samlet afrapportering på implementeringen af praksisplan for fysioterapi (forlænget). SAGSFREMSTILLING Praksisplan for fysioterapi er forlænget og gælder frem til den endelige godkendelse af den nye praksisplan, som forventes at ske i august Mens nogle indsatser under den gamle praksisplan fortsættes, forventes der ikke igangsat nye indsatser under den gældende plan. Der forelægges derfor her en afrapportering på implementeringen af praksisplan for fysioterapi for hele planperioden. Implementeringen af praksisplanen har været varetaget af en implementeringsgruppe nedsat af samarbejdsudvalget for fysioterapi. Implementeringsgruppen har bestået af repræsentanter fra Danske Fysioterapeuters medlemmer af samarbejdsudvalget, samt administrative repræsentanter for region og kommuner. Sekretariatsbetjening af gruppen er varetaget i fællesskab mellem regionsadministrationen og det fælleskommunale sundhedssekretariat i Region Hovedstaden. Målet med praksisplan for fysioterapi var at sikre: Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren. Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen. Udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis. Implementeringsgruppen for praksisplan for fysioterapi har på baggrund af praksisplanen arbejdet med praksisplanens 37 anbefalinger i planperioden. Alle anbefalinger og status for implementering af anbefalingen kan ses i bilag 1. Arbejdet med anbefalingerne i planperioden er blevet til flere forskelligartede indsatser. Af disse kan følgende større indsatser fremhæves: Indsats vedr. tilgængelighedsmærkning i praksissektoren ved 'God Adgang'. Workshops og projekt om brugerinddragelse og kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis. Arbejde vedr. afdækning af gråzonen mellem kommunale tilbud og fysioterapipraksis tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Løbende fyraftensmøder om nye kliniske retningslinjer. Temadage for fysioterapeuter i ydernummersystemet. Fysisk tilsyn med rideskolerne i 2016 samt en årlig skriftlig opfølgning. Opfølgning på ventetidsregistrering i 2019 og Der blev desuden opdateret informationer i praksisdeklarationen på sundhed.dk. Deltagelse i nationalt monitoreringsprojekt for efterlevelse af kliniske retningslinjer på ryg-, nakkeog skulderområdet. Fra Region Hovedstaden deltog tre fysioterapeutiske klinikker i Side 14 af 19

15 Desuden er der gennemført en række indsatser til udvikling af fysioterapipraksis, der ligger ud over praksisplanen anbefalinger, herunder: Projekt om direkte adgang til fysioterapi. Kurser i kræftopsporing. Fyraftensmøder og kursus i palliativ fysioterapi. Indsatser, der arbejdes videre med omfatter projektet 'Direkte Adgang til fysioterapi', som er igang med at blive evalueret. Derudover fortsættes arbejdet med patientsikkerhed i regi af regionens patientsikkerhedsorganisation, ligesom at praksiskonsulenterne fortsat vil arbejde med sikring af kvalitet af kommunikation med almen praksis, og med formidling af kliniske retningslinjer og anden relevant viden, ved den årlige temadag for fysioterapipraksis. KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes vil det igangværende arbejde under praksisplan fortsætte frem til den nye praksisplan bliver godkendt, hvilket forventes at ske i august POLITISK BESLUTNINGSPROCES Sagen forelægges for samarbejdsudvalget for fysioterapi d. 20. april Herefter forelægges sagen for Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen d. 25 maj SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sofia Kyndesen BILAGSFORTEGNELSE 1. Afsluttende status for implementering af praksisplan for fysioterapi Side 15 af 19

16 9. UDKAST TIL AFTALE OM HONORERING AF PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER, DER FUNGERER SOM PRAKSISKONSULENTER FOR REGION HOVEDSTADEN INDSTILLING 1. at udkast til aftale og konsulentkontrakt godkendes. BAGGRUND SKAT har overfor Region Hovedstaden påtalt, at den eksisterende Aftale om honorering af praktiserende fysioterapeuter, der fungerer som praksiskonsulenter i Region Hovedstaden ikke kan fortsætte i sin nuværende form, hvor regionen udbetaler honorar som B-indkomst, da det er i strid med skattelovgivningen. Region Hovedstaden og Danske Fysioterapeuter har derfor forhandlet en ny aftale, som skal forelægges samarbejdsudvalget til godkendelse. SAGSFREMSTILLING I den i dag eksisterende aftale om honorering af praktiserende fysioterapeuter, der fungerer som praksiskonsulenter i Region Hovedstaden, udbetales honoraret som B-indkomst. Aftalen sætter sig mellem to stole, nemlig en lønmodtagermodel og en virksomhedsmodel. I skatteretlig og momsretlig henseende kan den nuværende aftale kun anvendes, hvis konsulenterne udøver selvstændig virksomhed (for egen regning og risiko) og kun op til en grænse, hvor konsulentens øvrige momspligtige indtægter ikke overstiger kr årligt. Det gør, at det ikke er muligt at fortsætte den nuværende aftale. Der er derfor forhandlet udkast til en ny aftale og konsulentkontrakt mellem regionsadministrationen og sekretariatet hos Danske Fysioterapeuter, er vedhæftet som bilag 1 og 2. Lokale aftaler skal i henhold til overenskomstens 2 indgås mellem parterne, og skal derfor godkendes af samarbejdsudvalget. Overenskomstens bestemmelser 2 Øvrige aftaler vedrørende fysioterapi Kommuner og/eller regioner og en eller flere praktiserende fysioterapeuter kan indgå aftaler om forhold ud over denne overenskomst og indgå aftaler vedrørende ændringer af denne overenskomst. Aftalerne forelægges arterne til godkendelse. Det er aftalt, at konsulenterne i den nye aftale kommer til at fungere i en virksomhedsmodel, hvilket vil betyde, at deres vilkår ændres. Konsulenterne skal herved som selvstændige sælge deres konsulentydelser via deres virksomhed til regionen. Konsulentydelsen eller -opgaven, der aftales leveret fra deres virksomhed til Region Hovedstaden, vil blive en central del af aftalen. Regionen har ikke instruktionsbeføjelse, og konsulenten vil ikke være underlagt alle de ansættelsesretslige rammer og regler, der gælder, når man er ansat i en offentlig virksomhed som Region Hovedstaden. Regionen vil have en kontraktretlig adgang til at fastsætte vilkår omkring konsulentydelsernes levering. Det vil således være funktionsbeskrivelsen, der sætter rammerne for konsulentens virke. Den aktuelle funktionsbeskrivelse er vedhæftet som bilag 3. Som selvstændig konsulent skal fysioterapeuterne fakturere og afregne moms af deres honorar. Momsen lægges oven i konsulentens honorar. Regionsadministrationen og sekretariatet hos Danske Fysioterapeuter har aftalt et honorar, der pr. 1. april 2022 udgør 636,08 kr. (incl. reguleringen pr. 1. april 2022). Herudover honoreres konsulenterne for fakturering med 15 minutter, maksimalt en gang om måneden, til den til enhver tid gældende konsulenttakst, svarende til 159,02 kr. pr. 1. april Honoraret reguleres årligt henholdsvis den 1. april og 1. oktober svarende til den til enhver tid gældende regulering fra Overenskomst om Fysioterapi p.t. pr. 1. april ,50 %. Side 16 af 19

17 Det kan afslutningsvis oplyses, at konsulentaftalerne på alle praksiskonsulentområder skal ændres. KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes vil aftalen træde i kraft pr. 20. april 2022, og praksiskonsulenterne skal herefter indgå en ny konsulentkontrakt. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Der er ikke bemærkninger til sagen eller aftalen, men fysioterapeuterne undrer sig over, at det er samarbejdsudvalget, der skal godkende, når den er forhandlet centralt - med Danske Fysioterapeuter. Administrationen undersøger med Danske Fysioterapeuter om aftalen kræver en godkendelse af samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget ønsker at drøfte potentiale samt erfaringer med kommunale praksiskonsulenter på et kommende møde. Administrationen indhenter erfaringer fra andre regioner ift. kommunale praksiskonsulenter med henblik på deres erfaringer, herunder med særligt fokus på kommunikation. Udkast til aftale og konsulent kontrakt er således ikke godkendt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til honoreringsaftale for praktiserende fysioterapeuter 2. Udkast til konsulent kontrakt 3. Gældende funktionsbeskrivelse Side 17 af 19

18 10. NÆSTE MØDE Det næste møde i samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi er den 24. august 2022 kl Fysioterapeuterne foreslår, at næste møde afholdes på en klinik, så samarbejdsudvalget kan se en klinik. Næste møde afholdes derfor hos Lars Bryde Lind i Hillerød. Mødetiden udvides med en halv time, så mødet afslutter kl Side 18 af 19

19 11. EVENTUELT Der var ikke punkter under evt. Side 19 af 19

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i bryllupssalen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-08.30 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 26. april 2018 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til 107, stk. 1 i Overenskomst om

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.00-15.30 i H5 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl.09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling

Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen Center for Sundhed Sekretariatet Kongens vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 5. september 2018 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Telefon 38666000

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger

RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger

Læs mere

OPSAMLING PÅ HØRING AF UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR ORGANISERING OG KAPACITET FOR DET RIDEFYSIOTERAPEUTISKE OMRÅDE I REGION SYDDANMARK

OPSAMLING PÅ HØRING AF UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR ORGANISERING OG KAPACITET FOR DET RIDEFYSIOTERAPEUTISKE OMRÅDE I REGION SYDDANMARK OPSAMLING PÅ HØRING AF UDKAST TIL UDVIKLINGSPLAN FOR ORGANISERING OG KAPACITET FOR DET RIDEFYSIOTERAPEUTISKE OMRÅDE I REGION SYDDANMARK Med udgangspunkt i Overenskomst for ridefysioterapi 7. juni 2011

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultatet OK 2018 - ridefysioterapi Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 7. september 2018 en aftale om

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-13 Implementering af aftale om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 12,2 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 12,2 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 12,4 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 10,9 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 10,9 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 11,1 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 7,6 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 7,6 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 7,8 Reguleringsprocent rideskole: 7,9

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( )

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( ) REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. februar 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,53 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,53 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,53 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere