Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS"

Transkript

1 Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999

2 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande om social sikring. Aftalen kaldes EØS-aftalen og trådte i kraft den 1. januar EØS-aftalen betyder bl.a., at der gælder en række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring, som du i denne pjece kan læse mere om. De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i følgende lande, som kaldes EØS-landene: Belgien Danmark Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Liechtenstein Luxembourg Norge Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Østrig Denne pjece handler om: at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land, at overføre forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene, at være grænsearbejder i et andet EØSland og at være udsendt til arbejde i et EØS-land. Kender du dine rettigheder? Reglerne om arbejdsløshedsforsikring betyder bl.a., at du kan få udbetalt danske dagpenge op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Du har også mulighed for at overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene for derved at opnå ret til dagpenge m.v. Før du rejser: Når du beslutter dig for at tage til udlandet for at arbejde eller søge arbejde, skal du henvende dig til din a-kasse. A-kassen skal tilbyde dig en individuel og personlig vejledningssamtale om, hvordan du skal forholde dig. Lœs denne pjece grundigt igennem, inden du rejser, og spørg din a-kasse eller direktoratet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Der gœlder sœrlige regler om betaling af efterlønsbidrag og om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i et andet EØS-land. Det kan du lœse mere om i pjecen Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Få pjecen i din a-kasse, før du rejser. I. Om at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land Det er vigtigt, at du planlœgger din afrejse i god tid! Inden du rejser, skal du ansøge om at få dine danske dagpenge udbetalt i det andet EØSland, mens du søger arbejde dér. Du kan få et ansøgningsskema i din a-kasse, på Arbejdsformidlingen eller i Direktoratet for Arbejds-

3 løshedsforsikringen. Du skal selv udfylde en del af skemaet (Del A) og skal herudover sørge for, at Arbejdsformidlingen og a-kassen tidligst 4 uger før afrejsen udfylder deres del af skemaet (Del B og C). Lœs vejledningen til ansøgningsskemaet grundigt. Du har selv ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udfyldt, og at der medfølger den nødvendige dokumentation, så direktoratet kan udstede dig attesten, der giver dig ret til at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØSland. Attesten kaldes E 303. For at direktoratet kan sende attesten til dig ca. 1 uge, før du rejser, skal direktoratet modtage din ansøgning senest 14 dage inden din afrejse. Sammen med attesten får du en vejledning om, hvordan du skal forholde dig før afrejsen, mens du er i det andet EØS-land, og når du kommer tilbage til Danmark. Hvis du bliver syg, når du er i det andet EØSland, kan du kun få sygehjœlp, hvis du har en attest E 119. Du kan få attesten i din kommune, når du viser dem en kopi af din attest E 303. Bor du i København, skal du henvende dig til Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Du skal opfylde disse betingelser for at få en attest E 303: Du skal ansøge om en attest E 303, inden du rejser. Du skal vœre statsborger i et EØS-land. Du skal vœre medlem af en dansk a-kasse. Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Du skal have bopœl og ophold i Danmark indtil afrejsedatoen på din ansøgning. Du skal sammenlagt have vœret tilmeldt Arbejdsformidlingen i Danmark som fuldt ledig og have stået til rådighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev arbejdsløs (4- ugers-kravet). Vedrørende de perioder, som tœller med til 4- ugers-kravet, skal du huske: At du kun kan medregne dagpengeberettiget ledighed, herunder perioder, hvor du afvikler karantœne. Det betyder bl.a., at du skal have optjent ret til dagpenge, men ikke nødvendigvis, at du får udbetalt dagpenge. At du skal holde kontakt med Arbejdsformidlingen. At ferie, både egen ferie og ferie med feriedagpenge, ikke kan tœlle med til 4-ugerskravet. At sygdomsperioder som udgangspunkt heller ikke tœller med. Du kan dog søge direktoratet om dispensation ved sygdom af kortere varighed, herunder barns sygdom. At du ikke må arbejde. Direktoratet kan på visse betingelser give dispensation, så du kan rejse, selv om du ikke har vœret tilmeldt Arbejdsformidlingen i 4 uger. Du kan f.eks. få dispensation, hvis du ophører med at arbejde for at flytte med din œgtefœlle eller samlever, der har fået varigt arbejde (mere end 5 uger) eller skal begynde en lœngerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) i et andet EØS-land. Det gœlder også, hvis du er statsborger i det EØS-land, du vil rejse til, eller hvis du skal til ansœttelsessamtale i det andet EØS-land. Direktora-

4 tet kan endelig give dispensation ved sygdom af kortere varighed, herunder barns sygdom. Hvis du tidligere har benyttet en attest E 303, skal du have arbejde, før du kan få en ny attest. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder, og hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan godt vœre udført i udlandet. Så længe kan du få dagpenge: En attest E 303 giver dig ret til dagpenge i højst 3 måneder, mens du søger arbejde i det andet EØS-land. Du kan se på attesten, hvornår attestperioden begynder, og hvornår den slutter. For at du kan modtage dagpenge fra attestens start, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land senest 7 dage efter attestens startdato. Datoen fremgår af din attest E 303, punkt 3. Hvis du tilmelder dig efter de 7 dage, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig. Så meget får du: Det er myndigheden i det andet EØS-land, der udbetaler dine dagpenge. Du får det samme beløb, som du ville have fået i Danmark, men omregnet til landets valuta. Direktoratet sørger for, at din A-skat bliver trukket og indbetalt i Danmark efter de skatteoplysninger, du har givet til din a-kasse. Vær opmærksom på: At der i nogle EØS-lande godt kan gå nogen tid, før de første dagpenge bliver udbetalt. Det er derfor en god idé at tage penge med hjemmefra. At du skal give besked til myndigheden i det andet EØS-land, hvis der opstår forhold, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Det gælder f.eks., hvis du bliver syg, får arbejde, deltager i undervisning, rejser tilbage til Danmark eller lignende. Dine pligter i det andet EØS-land: Så længe du ikke har fået arbejde i det andet EØS-land, skal du opfylde visse betingelser for at få dagpenge. Du skal: gå til kontrol på arbejdsformidlingen, stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land, og betale medlemsbidrag til din danske a- kasse i hele attestperioden. Husk, at medlemsbidraget ikke bliver trukket i de dagpenge, der bliver udbetalt i det andet EØSland. Hvis du får arbejde: Hvis du får arbejde i det andet EØS-land, ophører din ret til danske dagpenge, og du skal som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i det andet EØS-land. Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal du meldes ud af din danske a-kasse. Det vil typisk fremgå af din lønseddel, om du indbetaler bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Viser det sig derimod, at du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, kan du fortsætte som medlem af din danske a- kasse. (Se i øvrigt afsnit II). Du skal dokumentere over for a-kassen, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Hvis du ikke får arbejde: Hvis du ikke får arbejde, men alligevel bliver i det andet EØS-land ud over attestperioden, mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet EØS-land. Hvis du ikke vil miste din ret til dagpenge, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Arbejdsformidlingen, inden attestperioden udløber. Under punkt 4 på din attest E 303 kan du se, hvilken dag du senest skal tilmelde dig Arbejdsformidlingen i Danmark. Hvis denne dag er en søndag eller helligdag,

5 skal du tilmelde dig Arbejdsformidlingen den førstkommende hverdag. Du kan altså ikke holde ferie i det andet EØSland i forlængelse af attestperioden, hvis du ønsker at modtage dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Hvis du tilmelder dig Arbejdsformidlingen i Danmark for sent - altså efter attestens udløb - kan du først få dagpenge fra din danske a- kasse, når du har haft arbejde. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Selv om du mister din ret til dagpenge, hvis du tilmelder dig for sent, mister du ikke retten til at være medlem af din danske a-kasse. Du skal derfor fortsat betale kontingent til din danske a-kasse for at kunne få dagpenge igen. Hvis du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land i u- middelbar tilknytning til attestens udløb, eller hvis du kan dokumentere, at du har været forhindret i at rejse, fordi du har været syg, kan direktoratet give dispensation, så du kan tilmelde dig Arbejdsformidlingen i Danmark efter attestens udløb, uden at du mister din ret til dagpenge. Direktoratet kan også tillade, at du tilmelder dig Arbejdsformidlingen i Danmark, efter attest E 303 udløber, hvis undskyldelige og u- forudsigelige omstændigheder har forhindret dig i at nå hjem i rette tid. Du skal i alle tilfælde søge direktoratet om en dispensation. Din ansøgning skal som udgangspunkt være modtaget i direktoratet, før din attest E 303 udløber. Selv om direktoratet giver tilladelse til, at du tilmelder dig Arbejdsformidlingen i Danmark efter attestperiodens udløb, kan du ikke få udbetalt dagpenge i det andet EØS-land ud over attestperioden. Du kan først få dagpenge igen, når du tilmelder dig Arbejdsformidlingen i Danmark. II. Om at overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØSlandene Når du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Det sker ofte automatisk. Meld dig alligevel først ud af din danske a-kasse, når du er helt sikker på, at du er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Som lønmodtager kan du få glæde af de perioder, du har arbejdet og været forsikret i Danmark. Det betyder, at du ikke behøver begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér. Dine danske forsikrings- og arbejdsperioder kan nemlig tælles med ved beregningen af, hvornår du har ret til dagpenge i det andet EØSland. Dine danske forsikrings- og arbejdsperioder

6 skal bekræftes på en attest E 301. Attesten udstedes af din a-kasse. Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse, er det direktoratet, der udsteder attesten. Du skal dog kun bruge attesten, hvis du skal modtage ydelser i det andet EØS-land. Du kan på samme måde medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land, når du igen flytter til Danmark og bliver arbejdsløshedsforsikret hér. Hvis du har været medlem af en dansk a- kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder fra det andet EØS-land, hvis du søger om genoptagelse i en a-kasse inden 8 uger, efter du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal du have arbejde i Danmark for at blive optaget i en dansk a-kasse. For at kunne overføre de forsikringsperioder, du har haft i det andet EØS-land, skal du begynde arbejdet inden 8 uger, efter du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØSland. Du skal også søge om optagelse i a-kassen inden 8 uger. Hvis du vælger at blive fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioder fra det andet EØS-land. Hvis du optages som deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder for at få ret til at overføre perioderne. Arbejdsperioder, som ligger i en periode, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret, og som er bekræftet på en attest E 301, kan du altid overføre til Danmark, også selvom 8-ugersfristen er overskredet. Du kan tidligst optages fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis det yderligere er et krav, at du skal have arbejde i Danmark, kan du dog tidligst optages fra din første arbejdsdag. Husk en attest E 301. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge i Danmark, før a-kassen har fået din attest E 301. Henvend dig derfor til myndigheden i det andet EØS-land, før du rejser tilbage til Danmark, og bed dem om at udstede en attest E 301.

7 Hvis det ikke kan nås, inden du rejser til Danmark, bør du hurtigt tage kontakt til din danske a-kasse, som kan hjælpe dig med at indhente attesten. Det er vigtigt, at du overholder 8-ugers-fristen, uanset om du har modtaget din attest E 301 eller ej. III. Om at være grænsearbejder i et EØS-land Du er grænsearbejder, hvis du som arbejdstager arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet, og hvis du vender tilbage til din bopæl mindst 1 gang om ugen. Du skal som grænsearbejder arbejdsløshedsforsikres i det EØS-land, du arbejder i. Bliver du delvis eller periodisk arbejdsløs, f.eks. hvis du arbejder på deltid, eller hvis du er omfattet af en arbejdsfordeling, skal du have udbetalt dagpenge i det EØSland, du arbejder i, efter dette lands regler. Bliver du helt arbejdsløs, det vil sige, at dit ansættelsesforhold ophører, skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i, efter de regler, der gælder dér. Hvis du er vendt tilbage til din bopæl mindre end 1 gang om ugen, mens du var i arbejde, kan du i stedet vælge at få udbetalt dagpenge i det land, du har arbejdet i, hvis du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet dér. IV. Om at være udsendt til arbejde i et EØS-land Hvis du bliver udsendt af din danske arbejdsgiver til et andet EØS-land for at arbejde dér, er eller kan du fortsat være omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Betingelserne for at være omfattet af dansk lovgivning efter den almindelige udsendelsesregel er: At der er en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, du er udsendt af. At der i udsendelsesperioden er en tilknytning til arbejdsgiveren. At du i udsendelsesperioden skal arbejde for den arbejdsgiver, du er udsendt af. At du inden udsendelsen er omfattet af dansk lovgivning. At du inden udsendelsen arbejdede i Danmark for den arbejdsgiver, du er udsendt af. Hvis du er ansat med henblik på at blive udsendt, skal arbejdsgiverens virksomhed normalt udøve sin aktivitet og beskæftige sine ansatte i Danmark. At din udsendende arbejdsgiver afholder udgifterne til din løn i udsendelsesperioden. At din forventede arbejdsperiode i udlandet ikke overstiger 1 år. At du ikke afløser en anden, hvis udsendelsesperiode er udløbet.

8 Reglerne gælder også for udleje af arbejdskraft til et andet EØS-land. Det er dog en betingelse, at den virksomhed, der udlejer arbejdskraften, også driver udlejningsvirksomhed i Danmark. Som dokumentation for, at du er udsendt til arbejde i et andet EØS-land, skal du eller din arbejdsgiver anmode Den Sociale Sikringsstyrelse om at udstede en attest E 101 DK. Sikringsstyrelsens adresse er: Landemærket 11, 1119 København K, tlf Hvis din udsendelse af uforudsete grunde forlænges ud over 1 år, kan din danske arbejdsgiver inden udløbet af den 1-årige udsendelsesperiode søge myndighederne i arbejdslandet om fortsat at være omfattet af dansk lovgivning. Dette skal ske på blanket E 102. Hvis du ikke kan opfylde betingelserne efter den almindelige udsendelsesregel, eller hvis du fra starten ved, at din udsendelsesperiode bliver på mere end 1 år, kan du søge Den Sociale Sikringsstyrelse om fortsat at være omfattet af dansk lovgivning, såfremt den forventede varighed af udsendelsen ikke overstiger 3 år. Hvis betingelserne herfor er opfyldt, søger Sikringsstyrelsen myndigheden i arbejdslandet om, at du fortsat er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under arbejdet i et andet EØS-land. Hvis du har en E 101 DK har du ret til at bevare medlemskabet af din danske a-kasse. Du kan også blive optaget i en dansk a-kasse under din udsendelse. I pjecen Udsendt til midlertidigt arbejde i et andet EØS-land kan du læse mere om at være udsendt til arbejde i et andet EØS-land. Pjecen fås i Den Sociale Sikringsstyrelse eller i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. Søg råd, inden du rejser, og når du vender hjem! Der er mange ting at huske på, og det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne, inden du tager af sted. Derfor er det i alle tilfælde en god idé, at du søger råd i din a-kasse, før du beslutter dig for at arbejde eller søge arbejde i et andet EØS-land. Du kan også kontakte Arbejdsformidlingen, som kan henvise dig til den nærmeste eurovejleder. Euro-vejlederen kan oplyse dig om arbejds- og levevilkår i det EØS-land, du har bestemt dig for at tage til. Tal også med social- og sundhedsforvaltningen (sygesikringskontoret) om sygesikring under ophold i udlandet. Når du vender hjem til Danmark, er det vigtigt at du straks henvender dig til din a-kasse, så a-kassen kan vejlede dig og eventuelt - hvis du ikke allerede har fået en attest E hjælpe dig med at skaffe attesten fra det andet EØS-land. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej 78 DK-2000 Frederiksberg Tlf (INT 02) GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S.

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Efterløn med til udlandet

Efterløn med til udlandet Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 1998 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Vigtigt at vide, når du har job eller bopæl udlandet, eller du vil tage til udlandet for at søge job Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Nyuddannet og hvad så?

Nyuddannet og hvad så? A-KASSE Nyuddannet og hvad så? Når du afslutter en uddannelse af mindst 18 måneders varighed SEPTEMBER 2017 Indhold Værd at vide som nyuddannet 3 Hvis du ikke er medlem af a-kassen i forvejen 5 Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere