Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:"

Transkript

1 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar Kl Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan Sag: Lukning af Førslev kirke/handlingsplan (2039) - Førslev Sogn Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan Afhjælpning af skimmelsvamp i Førslev Kirke. Fwd: VS: Skimmelsvamp i arbejdsmiljøet VS: Afhjælpning af skimmelsvamp i Førslev Kirke. Fwd: VS: Skimmelsvamp i arbejdsmiljøet VS: Førslev kirke, luftrenser og affugter Førslev Kirke - indeklima vedr. afværgeforanstaltninger og skimmelsvamperenovering Budget vedrørende afværgeforanstaltninger og skimmelsvamperenovering i Førslev Kirke Fwd: SV: Møde i Førslev Kirke, , kl. 12:00 Det blev besluttet, at der til Førslev Kirke, af menighedsrådets frie midler, kan indkøbes mobil affugter til kr incl. moms til nedbringelse af luftfugtigheden i Førslev Kirke til 65% samt et mobilt luftrensningsaggregat med 3 filtre til rensning af luften for luftbårnde svampesporer til kr ,00 incl. moms. Til Fyrendal og Kvislemark Kirke kan, af menighedsrådets frie midler, indkøbes luftrensningsaggregat som ovennævnte. Når sognepræsten har vikartjeneste i nabokirker, kan et af luftrensningsaggregaterne fra en af pastoratets kirker flyttes til nabokirken i god tid. En medarbejder i de pågældende kirker, bør instrueres i brugen af luftrensningsaggregatet. Menighedsrådet har desuden søgt om midler til kortsigtet skimmelsvamp renovering i Førslev Kirke. Renoveringen består bl.a. af damprensning under trægulv og i luftkanaler. Midler til denne kortsigtede renovering, kan ligeledes bruges af menighedsrådets frie midler. PU gør opmærksom på, at menighedsrådet skal sørge for, at indhente nødvendige tilladelser hos Stiftsøvrigheden. Ansøgning sendes via provstiudvalget. Hvis det viser sig, at årsregnskabet for 2014, som skal afleveres senest d. 1. april 2015, ikke indeholder de fornødne frie midler til ovennævnte arbejde, kan menighedsrådet fremsendes en ny ansøgning til 5% midlerne. Ansøgninger vedr. ovenstående er modtaget fra menighedsrådsformandens personlige mail. PU anmoder om, at fremtidige ansøgninger m.m. fremsendes fra menighedsrådets officielle mail. Dels for at menighedsrådsmedlemmer har mulighed for at følge med i mailkorrespondancen. Og for at offentligheden har mulighed for, at søge aktindsigt. PU har desuden besluttet, at indhente tilbud fra Energitjenesten på vejledninger til opvarmning og udluftning til de enkelte kirker i Næstved Provsti. I første omgang vejledning til 4-5 kirker, her i blandt Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Herlufsholm og Fuglebjerg Kirker. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 3 Længen i Glumsø Præstegård - Kulturministeriet, dok.nr Sag: Glumsø præstegård, ombygning af længen (1389) - Glumsø Sogn Provstiudvaglet afventer svar fra Kirkeministeren. Længen i Glumsø Præstegård - Kulturministeriet, dok.nr VS: Brev til Kirkeministeren VS: Omlægning af gulv i Glumsø Præstegård 4 Glumsø-Bavelse-Næsby, Ansøgning om fældning af træer Sag: Glumsø-Bavelse-Næsby, fældning af træer (2079) - Glumsø Sogn Glumsø-Bavelse-Næsby, Ansøgning om fældning af træer Bavelse kirkegård Provstiudvalget kan godkende, at de træer, der er anført i ansøgningen, altså to kastanjetræer på Bavelse Kirkegård, to kastanjetræer på Glumsø Kirkegård og en thuja på Næsby Kirkegård kan fældes. Godkendelsen er betinget af, at menighedsrådetet er enige om træfældningerne. Provstiudvalget har modtaget et notat med tre forslag til forbedring af den sydlige afgrænsning af kirkegården mod P-plads ved Bavelse Kirkegård fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted. Inden provstiudvalget behandler forslaget, skal menighedsrådet beslutte, hvilket forslag man ønsker at følge. Hvis menighedsrådet beslutter at udvide kirkegården, skal Stiftsøvrigheden godkende planen. 5 Ansøgning varmestyringsprojekt Hyllinge Sag: Hyllinge, ny varmestyring (1738) - Hyllinge Sogn Provstiudvalget kan godkende, at arbejdet sættes i gang. Ansøgning varmestyringsprojekt Hyllinge 6 Ansøgning kirkegårdshelhedsplan Hyllinge Sag: Hyllinge kirkegård, handleplan og flisebelægning (2038) - Hyllinge Sogn Helhedsplanen for Hyllinge Kirkegård inkl. etablering af flisegang godkendes hermed. Der er i godkendelsen ikke taget stilling til finansiering for årene Ansøgning kirkegårdshelhedsplan Hyllinge Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Ansøgning kirkegårdshelhedsplan Hyllinge 7 Marvede, kloakering Sag: Marvede, kloak - pilerensningsanlæg (2071) - Marvede Sogn Marvede, kloakering Marvede Menighedsråd har bedt om provstiudvalgets udtalelse om pilerensningsanlæg i almindelighed. Provstiudvalget har den hensigt at gøre Næstved Provsti så "grønt" som muligt. Derfor vil PU opfordre til, at menighedsrådene bakker op om grønne tiltag i provstiet. Provstiudvalget har ikke erfaring med området, men kan henvise til vejledning på nettet, bl.a. på: 8 Karrebæk, ansøgn. vedr. træterrasse præstegården Sag: Karrebæk, træterrasse præsteboligen (2075) - Karrebæk Sogn Karrebæk, ansøgn. vedr. træterrasse præstegården Provstiudvalget kan godkende, at menighedsrådet anvender overskud fra andre anlægsarbejder kr til formålet. I bedes blot oplyse hvilke anlægsarbejder, der er blevet billigere og hvorfor. Provstiudvalget kan ligeledes godkende, at malerarbejde på præsteboligens 2. sal udsættes, svarende til kr Menighedsrådet søger desuden om kr af provstiudvalgets 5% midler. Provstiudvalget kan ikke godkende dette, men til gengæld kan det godkendes, at der af menighedsrådets frie midler kan bruges kr til projektet. Da arbejdet vedrører præstegården, og Fodby Menighedsråd har del i anvendelsen af præstegårdens budget, anbefaler provstiudvalget, at Fodby Menighedsråd anmodes om at deltage med et bidrag fra menighedsrådets frie midler. Alternativt kan projektet og beløbet ansøges på budget Snesere, orientering om brev fra advokat og anmodn. om tilsagn fra PU om udlæg til omlægning af gulv Sag: Snesere Kirke - istandsættelse (1388) - Snesere Sogn Vedr. frigivelse af midler bedes menighedsrådet fremsendes dokumentation for udgifterne i form af faktura kopier inden beløbet kan frigives. Snesere, orientering om brev fra advokat og anmodn. om tilsagn fra PU om udlæg til omlægning af gulv Snesere, byggeregnskab pr VS: Fwd: Snsere kirke 3 fakturaer Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Frigivelse af ,05 kr. VS: VS: J. nr : Snesere Kirke Snesere, svar fra PU om udbedringsarbejder ved gulvomlægning i kirken VS: Snesere Kirke. (Vores sagsnr ) Snesere, VS: Anmodning fri frigivelse 10 Honnorering af kasserer i Snesere Sag: Snesere Menighedsråd (2053) - Snesere Sogn Honnorering af kasserer i Snesere Provstiudvalget kan godkende anmodningen fra menighedsrådet, da det tilkendegives, at honorering for regnskabsfører og kasserer holdes inden for den af provstiudvalget godkendte honorarsats tilsammen. 11 Vester Egesborg Kirke - Oplæg istandsættelse Sag: Vester Egesborg Kirke - tag (1823) - Vester Egesborg Sogn Vester Egesborg Kirke - Oplæg istandsættelse Provstiudvalget har besluttet, at provsten tager kontakt til menighedsrådet og anbefaler, at menighedsrådet indgår aftale om bygherrerådgivning i projektet om taget på Vester Egesborg Kirke. Honoraret til rådgivningen skal indføjes i finansieringen af projektet. Skulle det vise sig, at der ikke er dækning, kan menighedsrådet søge om 5% midler til udgiften for rådgivningen. Menighedsrådet bedes ligeledes overveje, om der er brug for bygherrerådgivning i projektet vedr. istandsættelse af sognehuset Bygaden Vedr.: Præstebolig Mejerivej 2, 4700 Næstved Sag: Holsted, tjenestebolig Mejerivej 2 (1864) - Holsted Sogn Vedr.: Præstebolig Mejerivej 2, 4700 Næstved Provstiudvalget kan anbefale istandsættelse af præsteboligen. Desuden kan anbefales, at den første del af handlingsplanen beskrevet til en ca. pris på kr sættes i gang så hurtigt som muligt. Planen omfatter badeværelse, soveværelse og bryggers. Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at søge midler til færdiggørelse af projektet i præsteboligen i anlægsbudgettet for Provstiudvalget har overblik over provstiets samlede økonomi for 2016 den 15. september. Hvis provstiet på dette tidspunkt har godkendt den nævnte anlægspost i budget 2016, vil det være muligt at færdiggøre projektet allerede i efteråret 2015 ved at søge provstiet om et lån, som tilbagebetales senest efter 1 år, efter at anlægsmidlerne er indgået i Holsteds kirkekasse i Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 13 Vejlø, anmodn. om PU godkendelse af anv. af anlægsmidler 2013 samt overførsel af resultat kr til frie midler Sag: Vejlø, regnskab (2007) - Vejlø Sogn Vejlø, anmodn. om PU godkendelse af anv. af anlægsmidler 2013 samt overførsel af resultat kr til frie midler Provstiudvalget kan godkende, at anlægsmidler konverteres til andre formål i følge fremsendte liste d. 10. dec Resultatet kr kan overføres til frie midler til brug ved energiforanstaltninger. 14 Revisionsprotokollater kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (2072) Revisionsprotokollater kasseeftersyn 2014 Bemærkninger fra kasseeftersynet bliver et punkt på dagsordenen til kommende formandsmøde. Oversigt over bemærkninger, kasseeftersyn 2014 Kasseeftersyn Næstved Provsti 15 Kvartalsrapport Marvede 3. Kvt 2014 Sag: Kvartalsrapport 2014 (1857) Kvartalsrapport Marvede 3. Kvt Udkast til vedtægt for samarbejde om kalkning i Næstved Provsti Sag: Kalkningssamarbejde i Næstved Provsti (1936) Udkast til vedtægt for samarbejde om kalkning i Næstved Provsti Færdiggørelse af gennemgang og registrering af kirker i Næstved Provsti Anmodning om kopi af bilag 1 til udkast til vedtægt for samarbejde om kalkning i Næstved Provsti VS: Registrering af kirker i Næstved Provsti Udkast til vedtægt sendes til forhåndsgodkendelse i Kirkeministeriet. Efter Kirkeministeriets godkendelse sendes vedtægten ud til provstiets meninghedsråd med anmodning om, at man ved et menighedsrådsmøde behandler anmodningen og tilslutter sig aftalen. Provstiudvalget har besluttet, at følge Ankon Engineerings forslag om igangsætning af kalkninger på følgende kirker allerede i foråret: Everdrup Kirke budget kr , Marvede Kirke budget kr , Mogenstrup Kirke budget kr , Rønnebæk Kirke budget kr , Aversi Kirke budget kr , Toksværd Kirke budget kr , Holme Olstrup Kirke budget kr , Afrensning af tjærede sokler budget kr Ialt budget for forårskalkninger kr VS: Forslag til kirker til forårskalkning Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 17 Vandområdeplaner for 2. planperiode ( ) Sag: Vandområdeplaner (2067) Vandområdeplaner for 2. planperiode ( ) Leif von Gersdorff sætter sig nærmere ind i planerne inden næste møde. Planerne videresendes til de menighedsråd, der er beliggende i nærheden af de områder, planen vedrører. 18 Natura 2000-planer Sag: Natura 2000-planer (2068) Natura 2000-planer Leif von Gersdorff sætter sig nærmere ind i planerne inden næste møde. Planerne videresendes til de menighedsråd, der er beliggende i nærheden af de områder, planen vedrører. 19 Planlægning af formandsmøde Sag: Formandsmøder (1815) Formandsmøde er planlagt til d. 14. april 2015 kl. 17 i Mogenstrup Sognegård. Planlægning af formandsmøde Referat, Side: 6

7 Orientering 20 Kvislemark Kirke - renovering af kirkegårdsmur Sag: Kvislemark, renovering af mur (1975) - Kvislemark Sogn Kvislemark Kirke - renovering af kirkegårdsmur 21 Marvede, årsag til foreløbigt underskud 2. kvt. 2014? Sag: Marvede, økonomi (1974) - Marvede Sogn Marvede, årsag til foreløbigt underskud 2. kvt. 2014? Marvede, VS: FE - Skaden er dækket, afventer udbetaling 22 Skt. Peders Kirke - rygpositiv og svaleredepulpitur Sag: Sct. Peder, svaleredeorgel (1535) - Sankt Peders Sogn Skt. Peders Kirke - rygpositiv og svaleredepulpitur 23 Næstved Skt. Peders Kirke - ny belysning Sag: Sct. Peder, el-installationer i kirken (2006) - Sankt Peders Sogn Næstved Skt. Peders Kirke - ny belysning 24 Vallensved Kirkes kirkegårdsmur Sag: Vallensved Kirkegårdsmur (2047) - Vallensved Sogn Vallensved Kirkes kirkegårdsmur 25 Herlufsholm, besigtigelsesrapporter kalkmalerier og indv. istandsættelse Sag: Herlufsholm Kirke, renovering (2049) - Herlufsholm Sogn Provstiudvalget forhåndsgodkender, at bekøb kr bevilget på anlæg i 2014 til merudgifter til øgede varmeudgifter i Herlufsholm Kirke, kan anvendes til forundersøgelser vedr. kalkning og kalkmalerier i kirken. Herlufsholm, besigtigelsesrapporter Referat, Side: 7

8 Orientering Herlufsholm, besigtigelsesrapporter kalkmalerier og indv. istandsættelse 26 Fensmark Præstegård - tagrenovering og efterisolering af stuehus Sag: Fensmark, tag præstebolig (1527) - Fensmark Sogn Menighedsrådet bør inden næste PU møde sende ansøgning om konvertering af anlæg fra det ene til det andet formål. Fensmark Præstegård - tagrenovering og efterisolering af stuehus 27 Fensmark Præstegård - nyt loft i konfirmandstue Sag: Fensmark Præstegård - akustik i konfirmandstuen. (1753) - Fensmark Sogn Fensmark Præstegård - nyt loft i konfirmandstue 28 Biskopperne undersøger - betaling for begravelse/bisættelse? Sag: Biskopperne undersøger - betaling for begravelse/bisættelse? (2064) - Roskilde Stift Biskopperne undersøger - betaling for begravelse/bisættelse? SV: Biskopperne undersøger - betaling for begravelse/bisættelse? 29 VS: Møde om lokal opbevaring af kister Sag: Fælleskrematoriet Ringsted (1526) Punktet behandles på næste PU møde. VS: Møde om lokal opbevaring af kister Fælleskrematoriet, Referat fra møde om lokal opbevaring 30 Orientering om planerne for Kirkely, Tybjerg Sag: Kirkely, Tybjerg (2078) - Tybjerg Sogn Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet gør brug af bygherrerådgiver. Orientering om planerne for Kirkely, Tybjerg Referat, Side: 8

9 Orientering 31 Invitation til kursusdag for formænd, kontaktpersoner og kirkeværger - Rollen som arbejdsgiverrepræsentant Sag: Kursus menighedsråd (1402) Invitation til kursusdag for formænd, kontaktpersoner og kirkeværger - Rollen som arbejdsgiverrepræsentant Invitation til økonomikursus for præster (kirkekassens regnskab og budget) 32 Debatoplæg for Råstofplan Sag: Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan er i offentlig høring til den 23. marts 2015 (2060) Debatoplæg for Råstofplan Punktet var på sidste PU møde d. 14. januar 2015 som et orienteringspunkt og blev taget til efterretning. Dette oplæg er fremsendt af Roskilde Stift. 33 Vallensved kirke Sag: Vallensved, nyt kirketag (1954) - Vallensved Sogn Leif von Gersdorff sætter sig nærmere ind i planerne inden næste møde. Planerne videresendes til de menighedsråd, der er beliggende i nærheden af de områder, planen vedrører. Vallensved kirke 34 Næstved Sct. Peders Kirke - nyt orgel Sag: Sct. Peder, kalkning og vestorgel (1570) - Sankt Peders Sogn Næstved Sct. Peders Kirke - nyt orgel 35 Evt. Planlægning af PU møder i 2015: 1. april 2015 kl maj 2015 kl juni 2015 kl juni 2015 kl forber. budgetsamrådsmøde. 12. august 2015 kl september 2015 kl budgetmøde 10. september 2015 kl oktober 2015 kl november 2015 kl december 2015 kl. 13 Referat, Side: 9

10 Underskrifter vedr. møde d Connie Bondesen Beier Gunver Birgitte Nielsen Jørgen Larsen Leif von Gersdorff Mogens Kessel Poul Ernst Sandberg Poul Leif Hansen Ulla Gerd Jensen Vagn Birk Jensen Referat, Side: 10

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Del 2 / fortsættelse af sag 2200... Mødepunkt 1 Kirkely i Tybjerg, projektmateriale Sag: Kirkely, Tybjerg

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4 Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. oktober 2017. Kl. kl. 13-17,00 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. marts 2018. Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg ehus Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.30 Mødepunkt 1 Fuglebjerg, PU besøg om fremtidig

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. januar 2018. Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jan Kinnberg. Til dagsordenen blev tilføjet 2 punkter:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Fravær med anmeldt forfald: Leif Hansen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt

Læs mere

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 30. april 2019 - d. 30-04-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Jan Kure Kinnberg, Poul Leif Hansen, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Mødedeltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d. 06-06-2018, 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde.

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 21. februar 2018. Kl. 12 Mødested: Bethesda, Karrebæk Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt 1 Orientering provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet blev afsluttet kl. 18.30 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. januar 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Anlægsbevillinger 2015 Tersløse-Skellebjerg-

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg. PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. maj 2015. Kl. 11.30 Mødested: Sct. Olaigade 53 Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Kirsten Berth, Asger Holm, Jørgen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 16. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 16. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. januar 2018. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet et nyt punkt - sat som punkt 20. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Fremsendelse

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokale B i Hundige Kirke Alle mødt. Poul Ellerød Andersen mødte 17.30 Mødepunkt 1 Nyt sognehus - Karlslunde Strandsogn

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 25. november Kl. 17:00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 25. november Kl. 17:00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 25. november 2015. Kl. 17:00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Alle mødt Mødepunkt 1 Præcisering af godkendelse af PUK-budget 2016 Sag: PUK

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Christian X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 16. januar 2019 - behandlingspunkter - d. 16-01-2019 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Holger

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Helga Wulf Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Helga Wulf Punkt 4: Formand Finn Fabricius - Havnelev og arkitekt Henning Johansen deltager

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 29. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 29. november 2016. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Ejvind Hartmund Mødepunkt 1 Budget 2017 -

Læs mere

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid

Referat for: Bornholms Provstiudvalg. PU møde 31. oktober Kl Mødested: Søborgstræde 11, Rønne. Afbud fra Jens Borg Spliid Referat for: Bornholms Provstiudvalg PU møde 31. oktober 2016. Kl. 14.00 Mødested: Søborgstræde 11, Rønne Afbud fra Jens Borg Spliid Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Fornyet ansøgning om

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, praktikant

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt Beslutning

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt Beslutning Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 16.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 3. november 2015 Beslutning Godkendt og underskrevet. Ved

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 23. august Kl Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 23. august Kl Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 23. august 2016. Kl. 9.00 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Marianne Lekven Agerholm Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.30 Da der er punkter fra den oprindelige

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 19. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. april 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Bjernede Kirkegård - udskiftning af traktor

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 30. november Kl Mødested: Chr X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 30. november Kl Mødested: Chr X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 30. november 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr X's Alle 118 Til stede: John Bagger-Pedersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen, provst

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Ole Møller, personlig stedfortræder for Helle Mikkelsen, er indkaldt og deltager i mødet efter behandling

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU d. 13. marts 2019 - d. 13-03-2019 kl. 13:00 til 17:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Poul Leif Hansen, Ingrid Sofie Rosengren, Birgit

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Grethe Larsen Vedrørende punkt 12: Projektleder Tom Olsen, Fælleskrematoriet

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Arne Nielsen Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen Mødepunkt 1 PUK - Årsregnskab Sag: PUK - Årsregnskab (734)

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Sag: PU-møde (448) Referat fra mødet den 3. oktober til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 8. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 8. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. december 2016. Kl. 12.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 1 ekstra punkt - indsat under punkt 7 diverse sager til afgørelse Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 25. august 2015. Kl. 9.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 5 nye sager - 4 indsat under åbent møde punkt 13,14,15 og 16. 1 sag indsat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 16. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring. 1 Årsbudget 2014 - PUK Sag: Årsbudget 2014 - PUK (615) Forslag til årsbudget 2014

Læs mere

På grund at tidnød blev de fleste punkter på dagsordenen udsat til mødet den 7. december 2017

På grund at tidnød blev de fleste punkter på dagsordenen udsat til mødet den 7. december 2017 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 2. november 2017. Kl. 15.30 Mødested: Benløse gl. Skole Fraværende med anmeldt forfald: Knud Birk Iversen Kl. 15.45 til punktet Skoletjeneste mødte fra

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder

Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Referat Ringsted-Sorø Provsti Møder Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 d. 15-08-2018, 09:00, Deltagere: Kommentarer: Indkommet 2 sager yderligere - indsat under pkt. 17 og 18 1 - Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 14. februar Kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 14. februar Kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. februar 2018. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Ansøgning 5% midler Sag: Skovbrynet 2 (743) - Bangsbostrand Sogn Ansøgning 5% midler Bangsbostrand

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Kjeld Pedersen deltog i punkterne 1-9. Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 26. oktober Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 26. oktober 2016. Kl. 17 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Arne Nielsen, Poul Ellerød Andersen og Marianne Hauge Suppleant Kai Nielsen

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Kai Nielsen

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 11. januar Kl Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke. Afbud fra Kai Nielsen Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 11. januar 2017. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Kai Nielsen Mødepunkt 1 MR-honorar 2017 Sag: MR-honorarer 2017 (1120) MR-honorarer

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn Som aftalt, så starter vi kl. 15.00 med en rundvisning i arresten i Frederikshavn, hvor

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 13. oktober Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 13. oktober Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Indkommet 2 sager mere - opført under punkt 22 og 23 Orienteringsager rykket og starter med

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 7. december Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. december 2017. Kl. 12.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt og underskrevet. 2 Ny Kirkegårdsvedtægt Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 23. november Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 23. november 2016. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Afbud fra Marianne Hauge. Kjeld-Ole Munk mødt kl. 17.10 Mødepunkt 1 PUK - årsregnskab

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Afbud med anmeldt forfald: Lars Poulsen og Marianne Lekven Agerholm

Afbud med anmeldt forfald: Lars Poulsen og Marianne Lekven Agerholm Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 4. august 2016. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Lars Poulsen og Marianne Lekven Agerholm Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 9. september Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke.

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg. PU møde 9. september Kl Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke. Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 9. september 2015. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet på 1. sal i Hundige Kirke Alle mødt Mødepunkt 1 Budget 2016 Sag: Budget 2016 (852) Opfølgning på budgetsamrådene

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere