Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version (januar 2015)

2 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Testresultater Styrelsen for IT og Læring

3 Indhold 1 Indledning Om denne vejledning Obligatoriske og frivillige test Målgruppe Support Testresultater Om statussiden Om testresultater Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Opret rediger elevgrupper Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Årsresultater Socioøkonomisk reference Styrelsen for IT og Læring 3

4

5 Styrelsen for IT og Læring 5

6 1 Indledning 1 Indledning De nationale test omfatter følgende test: Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse Matematik 3. og 6. klasse Engelsk 7. klasse Geografi 8. klasse Biologi 8. klasse Fysik/kemi 8. klasse Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 1.1 Om denne vejledning Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperiode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles løbende for at optimere brugervenligheden. Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny knap, som du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen. 1.2 Obligatoriske og frivillige test Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obligatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klassetrin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve). 6 Styrelsen for IT og Læring

7 1.2 Obligatoriske og frivillige test Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligatorisk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. I testsystemet kaldes de to frivillige testmuligheder for F1 og F2. Folkeskoler kan benytte testene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. I testsystemet kaldes de tre frivillige testmuligheder for F1, F2 og F3. Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klassetrinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i den frivillige testperiode. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan det bruges til at følge udviklingen hos eleverne. Da testene er adaptive, vil eleverne normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang. Styrelsen for IT og Læring 7

8 1 Indledning 1.3 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsystemets funktionaliteter. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder Opdatere skolens administrative system Forberedelse UNI Loginbrugeradministrator Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator Markere rettighed for skolens leder Forberedelse It-ansvarlig Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Forberedelse Testadministrator Opdatere lærernes rettigheder til booking, testafvikling og til at se testresultater. Forberedelse Leder Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske test) Gennemsyn af skolens testresultater Opfølgning på testresultater Forberedelse Testresultater Lærer Booking af test (test tidspunkt elever) Afvikling af test (aktivere elevers testadgang tildele elever pause, forlænge tid, tildele midlertidigt kodeord) Gennemsyn af testresultater Gennemsyn af testresultater til hjemmet Opfølgning på testresultater Booking Testafvikling Testresultater 1.4 Support Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på: 8 Styrelsen for IT og Læring

9 2.1 Om statussiden 2 Testresultater 2.1 Om statussiden Fra menupunktet Status i venstremenuen kan man se elevernes teststatus. Det er også her, man kan afslutte elever med gul teststatus manuelt, hvis læreren ikke vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at eleverne genbookes til at genoptage testen. Kolonnen Klasse viser klassebetegnelsen i henhold til elevens indplacering i det skoleadministrative system Kolonnen Elev viser elevens navn Kolonnen UNI Login viser elevens UNI Login Kolonnen Fritagelse giver skoleledelsen adgang til at fritage elever. Hvis en elev er booket til en test, kan eleven ikke fritages i testsystemet. Elevens booking skal slettes, førend eleven kan fritages, se afsnittet Rediger elevgruppe. Kolonnen Status viser bookingstatus for eleven: Fritaget = skoleledelsen har fritaget eleven Kan bookes = eleven kan bookes til testen, forudsat at eleven ikke har taget testen i et tidligere skoleår Er booket = eleven er booket til en kommende test Ikke afsluttes kan bookes 1 = eleven har ikke besvaret opgaver. Eleven kan genbookes Ikke afsluttet kan bookes 2 = elevens teststatus er gul, og elevens resultat er ikke beregnet. Læreren kan afslutte elevens test manuelt eller genbooke eleven. Hvis testen ønskes afsluttet manuelt, sker det fra kolonnen Afslut. Elevens resultat vil kunne tilgås dagen efter Ikke afsluttet kan bookes 3 = elevens teststatus er rød, og elevens resultat er ikke beregnet. Eleven kan genbookes Afsluttet = eleven har afsluttet testen med grøn teststatus Afsluttet gul = læreren har afsluttet elevens test manuelt Kolonnen Afslut her kan læreren afslutte testen for en elev, der har gul teststatus. Afslut kan foretages fra tre timer efter teststart. Når en gul elev afsluttes, registreres eleven som afsluttet i testoversigten, og læreren vil kunne tilgå elevens testresultat dagen efter. Styrelsen for IT og Læring 9

10 2 Testresultater Status for elever, der skifter skole Elevens status følger eleven ved skoleskift. Informationer om eleven fjernes fra elevens tidligere skole. Teststatus fra tidligere skoleår Statussiden viser elevernes status i det aktuelle skoleår. Status for booking, testgennemførelse eller fritagelse for tidligere skoleår vises ikke. 2.2 Om testresultater Resultaterne fra de nationale test kan tilgås dagen efter, en test er gennemført. Dette gælder dog ikke de dage, hvor testsystemet er lukket ned fx på grund af teknisk forberedelse til folkeskolens digitale afgangsprøver. Der kan tilgås testresultater for de elever, hvor resultatet er beregnet, hvilket vil sige i de tilfælde, hvor eleverne har grøn teststatus eller gul teststatus, og testen er blevet afsluttet manuelt fra statussiden (se afsnittet Om status). Resultaterne kan tidligst tilgås dagen efter, en test er taget, fordi det teknisk kræver en natkørsel en omfattende databehandling, som sker henover natten førend testresultaterne kan beregnes. Normbaserede og kriteriebaserede tilbagemeldinger Der findes to former for tilbagemeldinger på elevernes testresultater. De normbaserede tilbagemeldinger vurderer den enkelte elevs præstationer i forhold til andre elever. Elevernes testresultater scores fra og fordeles derefter på en 5-trins skala. De kriteriebaserede tilbagemeldinger er knyttet til de obligatoriske test og supplerer inden for testene i matematik og dansk/læsning med en kvalitativ viden om, i hvilken grad eleven har nået det fornødne faglige niveau. Tilbagemeldingen finder sted vha. en tilbagemeldingsskala med 6 niveauer. Yderligere informationer om de to typer tilbagemeldinger findes på: Vælg skoleår og testafvikling Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. For obligatoriske test i dansk/læsning og matematik kan man vælge mellem normbaseret og kriteriebaseret visning Folkeskoler kan vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt skoleår Frie grundskoler er knyttet til de frivillige test og skolerne kan vælge mellem skoleår 10 Styrelsen for IT og Læring

11 1.1 Vær opmærksom på, at læreren først kan se testresultater for sine elever, når han er tildelt rettigheder hertil af skolens testadministrator (se afsnittet Om brugerrettigheder). Hvis en leder underviser i et fag, der er gennemført test i, skal han tildeles adgang til at se testresultaterne for sine elever som lærer. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskoleloven 55 b se gul boks nedenfor. Derfor har en lærer ikke automatisk rettighed til at se testresultater for en elev, som læreren har booket og afviklet test for. Rettigheden skal først tildeles af testadministratoren og skal ske under hensyn til testresultaternes fortrolighed. Som udgangspunkt er det den eller de lærere, der underviser eleverne i det fag, der er gennemført test i, som må se resultaterne. Skolelederen kan dog tillade, at en lærer får adgang til andre end sine egne elevers testresultater også i andre fag, end det læreren underviser i hvis det har et pædagogisk formål. Fx må lærere, som samarbejder om eleverne i et team, gerne se og drøfte elevernes testresultater. Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Læreren har adgang til testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Hver enkelt elevs testresultater foreligger i en tekstudgave, som læreren har adgang til. Tekstudgaven hedder Oversigt til hjemmet. Indholdet er forskelligt for de normbaserede - og de kriteriebaserede test. Ved de obligatoriske test skal oversigten til hjemmet i henhold til loven sendes til elevens forældre. Ved frivillige test kan testresultater i tekst videregives til elevens forældre. Det er valgfrit, om læreren sender det kriterie- eller normbaserede forældrebrev eller evt. begge breve. Læreren har mulighed for at få vist sine elevers resultater fordelt på forskellige elevgrupper, så læreren fx kan se, hvordan drengene i klassen har klaret sig. Dette sker via funktionen opret/rediger elevgrupper. På Undervisningsministeriets hjemmeside findes der pjecer for hvert fag og artikler, som bl.a. inspirerer til, hvordan man som lærer kan følge op på testresultaterne. Fortrolighed testresultater og testopgaver Ifølge folkeskolelovens 55 b er testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver fortrolige. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, og som modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger underlagt tavshedspligt. Styrelsen for IT og Læring 11

12 2 Testresultater 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, som testadministratoren har givet læreren rettighed til, og som har et testresultat. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 12 Styrelsen for IT og Læring

13 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser læreren har adgang til at se testresultater for. Ved gennemsyn af rapporter kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår: I rullemenuen Vælg testtype vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. OBS: For de obligatoriske test kan der der vælges mellem normbaseret og kriteriebaseret resultatvisning. I den kriteriebaseret visning er kun resultater i dansk, læsning og matematik vist. Styrelsen for IT og Læring 13

14 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan læreren se testresultater for alle de klasser, som læreren har rettighed til. Testresultaterne vises på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater 3. Lærerens testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige rapporter fra tabeloversigten og fra venstremenuen. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 14 Styrelsen for IT og Læring

15 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt kan læreren se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat. De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 15

16 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan læreren se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor læreren kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 16 Styrelsen for IT og Læring

17 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater. Man kan enten vælge at se resultaterne i tekst eller se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet, og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Detaljer elever Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) Ved klik på Se besvarelse fremkommer der detaljer om elevens testforløb: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Styrelsen for IT og Læring 17

18 2 Testresultater Elevens resultater i tekst I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 3. Klik på Udskriv 18 Styrelsen for IT og Læring

19 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Detaljer om elevens test Trin Handling Klik på Se besvarelse 4. Elevens testforløb vises Man kan sortere i de forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. Profilområde Hvert fag, der testes i, er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Opgaveemne Opgaveemnerne beskriver i få ord, hvad opgaven drejer sig om. Der er ca opgaveemner for hvert profilområde. Score Alle spørgsmål i opgaverne kan besvares enten rigtigt(r), forkert(f) eller blankt(b). En opgave kan indeholde en eller flere delopgaver. Besvarelsen af hver delopgave og resultatet af profilområdet kaldes scoren. Sværhed Opgavens sværhed angives med 1-5 stjerne. Denne skala svarer til 5-trins resultatskalaen. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. Styrelsen for IT og Læring 19

20 2 Testresultater Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling 5. I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. 20 Styrelsen for IT og Læring

21 2.3 Lærerens testresultater - normbaseret visning trin for trin Resultater - print til hjemmet Trin Handling Klik på Print til hjemmet 3. Klik på Udskriv for at udskrive en enkelt elevs resultater i tekst Klik på Udskriv alle for at udskrive resultaterne for alle klassens elever i tekst på én gang Styrelsen for IT og Læring 21

22 2 Testresultater 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Læreren har adgang til at se testresultater for elever, der har et testresultat og som testadministratoren har givet læreren rettighed til. Testresultaterne indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne på klasse- og elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere dine rettigheder til elevers testresultater fra menupunktet Mine rettigheder Fra venstremenuen: klik på Testresultater 22 Styrelsen for IT og Læring

23 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin 4. Ved klik på Testresultater folder venstremenuen sig ud, så du kan se, hvilke klasser der har testresultater. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Styrelsen for IT og Læring 23

24 2 Testresultater Resultater tabeloversigt I tabellen kan du se testresultater for alle de klasser og elever, som du har rettighed til i dansk/læsning eller matematik. Trin Handling Fra venstremenuen: Klik på Testresultater Testresultater åbnes i en tabeloversigt. Der er adgang til de forskellige klassers resultater fra tabeloversigten og fra venstremenuen. 24 Styrelsen for IT og Læring

25 2.4 Lærerens testresultater - kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet fra forrige år (til og med ) eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på et tidligere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin 1. Handling Klik på den klasse eller elevgruppe, der ønskes testresultater for 2. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet sammenligner 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 3. Sammenligne klassens testresultat med tidligere resultat Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater i dansk/læsning for både 8. klassetrin og 6. klassetrin. Når der sammenlignes to tests for klassen vises der under bargraferne en liste over elever som ikke har taget den tidligere test. Styrelsen for IT og Læring 25

26 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor du kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 26 Styrelsen for IT og Læring

27 0 4. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 27

28 2 Testresultater Resultater detaljer elever Fra denne oversigt kan man tilgå hver enkelt elevs detaljerede testresultater - herunder se elevernes resultater for testen på forskellige klassetrin, se detaljer om elevernes testforløb, herunder hvilke opgaver eleverne er blevet stillet og hvordan eleverne har besvaret opgaverne. Trin Handling Klik på Alle elever - tabel Klik på elevens navn for at se detaljer om elevens testforløb Ved klik på Udskriv fremkommer elevens resultater i tekst (se nedenfor Til Hjemmet) 3. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb for den senest afviklede tes I eksemplet vises der ingen resultater for 2. klasse og 4. klasse. Dette skyldes, at der først er visning af kriteriebaserede resultater fra Hvis eleven har resultater fra før 2012 kan disse resultater ses i den normbaserede visning. 28 Styrelsen for IT og Læring

29 0 4. Progression Elevens progression præsenteres vha. en udviklingskurve for de enkelte profilområder og for det samlede resultat. Styrelsen for IT og Læring 29

30 2 Testresultater 5. Elevens testforløb Rapporten viser elevens testresultater på forskellige klassetrin - herunder en progressionsvisning samt elevens testforløb. Elevens testforløb Detaljer om elevens testforløb viser: Hvilke opgaver eleven har fået i testen Hvad opgaverne har drejet sig om Hvordan eleven har besvaret opgaverne Hvilken sværhedsgrad opgaverne har Hvor lang tid opgaverne er normeret til at tage at besvare (kun i dansk/læsning) Hvor lang tid eleven har brugt på hver opgave (kun i dansk/læsning) Man kan sortere i de testforløbets forskellige oplysninger ved at trykke på overskrifterne. R = rigtig besvaret, F = forkert besvaret, B = opgaven ikke besvaret ***** (5 stjerner) angiver, at der er tale om en svær opgave, mens * (1 stjerne) angiver, at der er tale om en let opgave. Klikkes på Se opgave vises hver enkelt opgave. Normeret/anvendt tid (anvendes i dansk/læsning) Normeret tid er den tid, som gennemsnitseleven bruger på at løse opgaven. Anvendt tid er den tid, som det faktisk er registreret, at eleven har brugt på at løse opgaven i forbindelse med testen. 30 Styrelsen for IT og Læring

31 Elevens besvarelse af en konkret opgave Trin Handling I kolonnen Testopgaver Ved klik på Se opgave fremkommer elevens opgavebesvarelse Nederst i opgavebesvarelsen findes der detaljerede oplysninger om opgaven, bl.a. hvor svær opgaven er, og hvilket opgaveemne opgaven er knyttet til. Desuden fremgår opgavens identifikationsnummer. Styrelsen for IT og Læring 31

32 2 Testresultater Resultater - print til hjemmet I resultatvisningen beskrives elevens testresultater i ord både på hvert profilområde for sig og i testen som helhed. Det fremgår også, inden for hvilket profilområde eleven har klaret sig bedst. Desuden er det beskrevet, hvad elevens testopgaver har handlet om. Under de obligatoriske test skal resultatet i tekst videregives til elevens forældre. Trin Handling 1. Klik på Udskriv 32 Styrelsen for IT og Læring

33 2.5 Opret rediger elevgrupper 2.5 Opret rediger elevgrupper Hvis læreren har lyst til at se testresultater for specifikke elevgrupper, fx drengene på tværs af klassetrinnets klasser, der har taget testen, kan læreren oprette sine egne elevgrupper fra menupunktet Opret/rediger elevgrupper i venstremenuen. Læreren har adgang til at se resultater for de elever, administratoren har givet læreren adgang til, og som har et testresultat. Trin 1. Handling 2. Fra venstremenuen: klik på Testresultater 3. Klik på Opret/rediger elevgrupper Indtast et navn på elevgruppen Vælg testtypen Klik på Gem elevgruppen 4. Rediger elever I Eksisterende elevgrupper / kolonnen Elever Klik på Tilføj/fjern Styrelsen for IT og Læring 33

34 2 Testresultater 5. Læreren har adgang til elever, som administratoren har tildelt læreren rettighed til, og som har testresultater. 6. I rullemenuen Vis elever grupperet efter vælges, om eleverne skal vises i klassetrin, klasser eller hold Klik på Klassetrin ellerklasse Marker elever, som skal med i elevgruppen Klik på Gem 7. Elevgruppen vises i venstremenuen under menupunktet Opret / rediger elevgrupper 34 Styrelsen for IT og Læring

35 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser. Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 35

36 2 Testresultater 3. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Ved gennemsyn af resultater kan man vælge mellem testtyperne obligatoriske og frivillige test samt visning af resultaterne for et konkret skoleår eller for alle skoleår. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår Hvis man ønsker at få vist alle skoleår for den valgte testafvikling I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle 36 Styrelsen for IT og Læring

37 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever. Resultaterne vises altid i forhold til elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Sådan læses tabellen Den enkelte celle i tabellen viser testens samlede vurdering i forhold til elevernes nuværende klassetrin. Tabellen kan bruges til at få et overblik over: 1. Hvordan skolens elever fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test. 2. Hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test. Overblik over hvordan eleverne fordelt på årgange klarer sig i de forskellige test For et givent skoleår vises kun de test, der er blevet afviklet det år. Lad os antage at lederen ser på rapporten i skoleåret 2012/2013. Vælges fx skoleåret 2011/2012 vises resultaterne for skolens 6. klasser det pågældende år. Men da vi nu er i skoleåret 2012/2103 vises elevernes resultater ud for 7. klassetrin, da eleverne nu går i 7. klasse. Overblik over, hvordan årgangene over tid klarer sig i forhold til tidligere årgange i de forskellige test Hvis man derimod i rullemenuen Vælg skoleår vælger Alle, vises alle klasser, som har taget testene igennem årene. Denne visning viser resultathistorikken for skolens klassetrin. Når eleverne rykker et klassetrin op efter sommerferien og i årene fremover, vil man også kunne se, hvordan eleverne har klaret tidligere test. Eksemplet ovenfor viser bl.a., hvor dan skolens elever har klaret obligatorisk test i Matematik 6. klasse. Man kan bl.a. se, hvordan det nuværende 9. klassetrin i sin tid klarede sig i testen i 6. klasse. Elever, der går et klassetrin om Vær opmærksom på at testresultater for elever, der går en klasse om eller springer over et klassetrin vil være indplaceret på deres aktuelle klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 37

38 2 Testresultater Trin Handling 1. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testafvikling vælges mellem obligatoriske og frivillige test I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår. 2. Hvis man ønsker at få vist resultathistorik for alle skoleår I rullemenuen Vælg skoleår vælges Alle Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. 38 Styrelsen for IT og Læring

39 2.6 Lederens testresultater normbaseret visning - trin for trin Testresultater grafisk oversigt I den grafiske oversigt kan lederen se testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Trin 1. Handling 2. Klik på den klasse, der ønskes testresultater for De røde søjler viser elevgruppens resultat De blå søjler viser landsgennemsnittet fra de senest gennemførte obligatoriske test. 5-trins resultatskalaen (1-5) 1 gives for præstationer en del under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til 10 og derunder på 100-skalaen). 2 gives for præstationer under gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 11 og 35 på 100-skalaen). 3 gives for præstationer svarende til gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 36 og 65 på 100-skalaen). 4 gives for præstationer over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til mellem 66 og 90 på 100-skalaen). 5 gives for præstationer en del over gennemsnittet på landsplan for elever på klassetrinnet (svarende til over 90 på 100-skalaen). Styrelsen for IT og Læring 39

40 2 Testresultater Testresultater - status og tabeloversigt I tabeloversigten kan lederen se testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleven har afsluttet testen med grøn eller gul status, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Profilområde Hver test er inddelt i tre profilområder. Alle opgaver i et profilområde måler den samme type af faglig dygtighed. Resultat på 100-skalaen (1-100) Resultatet viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til eleverne på landsplan. Til eksempel svarer et resultat på 50 ca. til en gennemsnitselev. Et resultat på over 90 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger højest, og et resultat på 10 gives til de ca. 10 % af eleverne, hvis faglige niveau i testen ligger lavest. Samlet vurdering Afrundede gennemsnit af resultaterne fra de tre profilområder. Status Grøn: Gennemført med et resultat, der er statistisk sikkert. Gul: Der er beregnet et resultat, men det er ikke ligeså statistisk sikkert, som hvis status havde været grøn. 40 Styrelsen for IT og Læring

41 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Lederen har adgang til testresultater på elev-, klasse- og skoleniveau for hele skolen. Dog vil lederen som udgangspunkt ikke have adgang til de detaljerede oplysninger om testresultaterne på elevniveau, såsom den enkelte elevs konkrete opgavebesvarelser og forældrebrev. Det er muligt at tilgå kriteriebaserede testresultater fra og med skoleåret Inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik og dansk findes på Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne Fra venstremenuen: klik på Testresultater ledelse Styrelsen for IT og Læring 41

42 2 Testresultater 4. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så man kan se, hvilke klasser der er testresultater for. Vælg testtype og skoleår I rullemenuen Vælg testtype: vælg kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår: vælg skoleår. 42 Styrelsen for IT og Læring

43 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Testresultater for skolen Tabeloversigten viser testresultater for skolens elever for det valgte skoleår. Resultaterne vises altid ud fra elevernes nuværende klassebetegnelse og klassetrin. Trin Handling 1. Fra rullemenuen Skolens testresultat i obligatoriske testrunder sammenlignet med: kan der vælges mellem visningerne Landsgennemsnit og tidligere skoleår. Skolen sammenlignet med landsgennemsnittet 2. Skolen resultater på flere forskellige skoleår Styrelsen for IT og Læring 43

44 2 Testresultater Testresultater for klassen Trin Handling 1. Fra venstremenuen: Klik på Testresultater ledelse 2. Ved klik på Testresultater ledelse folder venstremenuen sig ud, så du kan se, testresultater for skolens klassetrin samt landsresultatet for klassetrinnene. I rullemenuen Vælg testafvikling vælges Obligatoriske test - kriteriebaseret visning I rullemenuen Vælg skoleår vælges skoleår 44 Styrelsen for IT og Læring

45 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin Resultater - grafisk oversigt I denne grafiske oversigt vises testresultater på klasseniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Du kan vælge at få sammenlignet klassens testresultat for en test med landsgennemsnittet eller med testresultaterne for klassens elever, der har testresultater for testen på flere klassetrin (f.eks. sammenligne dansk/læsning 6. klasse med dansk/læsning 4. klasse). Trin Handling Vælg klassen i venstremenuen 1. Sammenligne klassens testresultat med landsresultatet Eksemplet viser 8B s resultater i dansk/læsning 8. klasse med landsresultatet (forrige skoleår) 2. Sammenligne klassens testresultat med tidligere eller senere testresultater Eksemplet viser testresultaterne for elever i 8B, der både har testresultater på dansk/læsning 8. klassetrin og 6. klassetrin. Styrelsen for IT og Læring 45

46 2 Testresultater Resultater - status og tabeloversigt I denne oversigt kan du se klassens testresultater på elevniveau fordelt på de tre profilområder og som en samlet vurdering. Desuden er der en statuskolonne, hvor lederen kan se, om eleverne har afsluttet testen med grøn eller gul teststatus, dvs. om resultatet er statistisk sikkert eller mindre sikkert. Trin 1. Handling 2. Klik på Alle elever - tabel Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs præstation inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis præstationer er farvet blå. 46 Styrelsen for IT og Læring

47 2.7 Lederens testresultater kriteriebaseret visning - trin for trin 5. Beskrivelse af de faglige niveauer Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder indeholder testsystemet faglige beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder samt inspiration til, hvordan eleven kan løftes fagligt. Styrelsen for IT og Læring 47

48 2 Testresultater 2.8 Årsresultater Skoleledelsen har adgang til skolens årsresultater. Årsresultater viser teststatus og testresultater for de enkelte obligatoriske test for det valgte skoleår. Efter hver obligatorisk testrunde beregnes skolens årsresultater. Skolens årsresultater er et udtryk for, hvordan skolen har klaret de obligatoriske test et givent år sammenholdt med landsgennemsnittet for det samme år. Årsresultaterne er også dem, den socioøkonomiske reference holdes op imod. Årsresultaterne tilgås fra venstremenuen. Årsresultater ændrer sig ikke, modsat de andre resultatvisninger i testsystemet, som ændrer sig, hvis elever flytter skole, eller nye kommer til. Trin 1. Handling Fra venstremenuen: klik på Årsresultater 2. Hvis brugeren har adgang til årsresultater på flere skoler: 3. Marker skole Marker skoleår 48 Styrelsen for IT og Læring

49 2.8 Årsresultater 4. Teststatus - skolen Teststatus viser antal elever på klassetrinnet, antal elever som har afsluttet en test samt antal elever som er fritaget fra en test 5. Årsresultater - skolen Testresultater for skolens obligatoriske test præsenteres i et skema, der sammenholder skolens resultat med landsresultatet. Desuden er der adgang til informationer om testresultatets socioøkonomiske reference. Styrelsen for IT og Læring 49

50 2 Testresultater Socioøkonomisk reference Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede resultater. Læs mere om, hvordan man finder den socioøkonomiske reference, aflæser og bruger den på eller her: Vejledning.pdf 50 Styrelsen for IT og Læring

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater 2015) Styrelsen for IT og Læring Test- og prøvesystemet

Læs mere

Brugervejledning - kommuner

Brugervejledning - kommuner Brugervejledning - kommuner Testsystemet De nationale test UNI Login Teststatus Testresultater Version: 1 (april 2012) 2 UNI C, 26. april 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 DE NATIONALE

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2015 Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning

Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Brugervejledning Test- og prøvesystemet De nationale test Opgaveafprøvning Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 2-1-3-2 (september 2015) Styrelsen for IT og Læring,

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-2 (januar 2018) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler

Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Test- og prøvesystemet De nationale test - Opgaveafprøvning Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Opgaveafprøvning Version 1-1-1-1 (August 2016) Test- og prøvesystemet

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Vejledning til forberedelse af booking til vinterprøver (syge- og semesterprøver) 2018 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Version

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Med særligt fokus på matematik Matematikvejlederkonference Rasmus Vanggaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Odense Congress

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan

Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning i hvordan en digital test formidles til eleverne som en opgave i ElevPlan Fra Elevplan kan der indsættes en digital test

Læs mere

Vejledning til EUD-visitering

Vejledning til EUD-visitering Bilag 1 til afrapportering af FoU-projekt 1220322: Fagdidaktik, test og læringsstile Vejledning til EUD-visitering Booking Afvikling af Test Rapporter Version 4 (august 2009) Vejledning EUD-visitering

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk. Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren : Progression i de nationale test og Beregneren Følgende appendiks indeholder en sammenligning af testsystemets og Beregnerens progression-visninger. Formålet er at give et indblik i de forskellige måder,

Læs mere

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 71 Offentligt December 2013 Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen 1. Indledning Folketinget vedtog i marts 2006 indførelsen

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2017 Styrelsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Booking Testafvikling Testresultater 2015) Styrelsen for IT og Læring Test- og prøvesystemet

Læs mere

Kom godt i gang. med uddannelsesbogen en guide for undervisere

Kom godt i gang. med uddannelsesbogen en guide for undervisere Kom godt i gang med uddannelsesbogen en guide for undervisere Version 1.0 DF dec 2017 Velkommen som underviser i uddannelsesbogen.dk Uddannelsesbogen.dk udsprang oprindeligt af et behov for en form for

Læs mere

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune

Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune Elevplaner i Meebook Vejledning Københavns kommune Vejledning til elevplaner i Meebook 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 283 Offentligt Til skoleforvaltninger, skoleledere m.fl. Nyhedsbrev 3 for folkeskolen Marts 2007 1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Folketinget vedtog

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Data i folkeskolen.

Data i folkeskolen. Data i folkeskolen https://padlet.com/rasmusuj1/temadag2018 Data i spil Øge læring og trivsel Generere data Kvalificere beslutninger Analysere og fortolke Monitorerende og handleanvisende data Monitorerende

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning Notat Vedrørende: Supplerende notat til kvalitetsrapporten 2014 Oversigt over resultaterne af de nationale tests for Randers kommune og fraværstal Sagsnavn: Kvalitetsrapport 2014 Sagsnummer: 17.01.10-P05-2-15

Læs mere