Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)"

Transkript

1 Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt

2 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi og Ledelse Tilknytning, Omdømme, Overordnet ledelse, Samarbejde & Videndeling, Nytænkning & Udvikling, Tillid, Retfærdighed Det daglige arbejde Forudsigelighed, Indflydelse, Mening, Social støtte, Belønning, Krav, Faglig og personlig udvikling Arbejdsmiljø og krænkende adfærd Arbejdsmiljø, Mobning, Trusler om vold eller fysisk vold Baggrundsresultater 11 Resultater i tabelform 15 Appendiks 18 Forord Denne rapport for Tilfredshed 21/11 giver et øjebliksbillede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever vores fælles arbejdsplads -. Med rapporten følger der også et ansvar, hos såvel ledelse som medarbejdere for, at Tilfredshed 21/11 bliver et aktivt værktøj i vores bestræbelser for at gøre til et endnu bedre sted at være. Selve undersøgelsen er intet uden handling - så derfor følger der nu en periode hvor man i ledelses- og MED-systemet, samt i de enkelte afdelinger, skal drøfte rapportens resultater, og sammen afklare og iværksætte tiltag. Nogle tiltag vil givetvis omfatte hele eller dele af mens andre vil være mere afdelingsspecifikke. Noget, men ikke alt, vil kunne løse nemt eller hurtigt, mens andet vil kræve længere tid, planlægning og prioritering. Selve tilfredshedsundersøgelsen, er derfor startskuddet til en proces, en proces hvor vi er sammen om at nå vores fælles mål. Ved udgangen af 211 vil vi evaluere på de forskellige tiltage. Jeg ser frem til et konstruktivt og givende forløb Gitte S. Nielsen Sygehusapoteker Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S [2]

3 Introduktion Formål Formålet med Tilfredshed 21/11 er at styrke Region Nordjylland som en udviklende og udfordrende arbejdsplads, hvor mennesker og faglighed er i fokus. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvordan det ser ud med tilfredshed og trivsel. Denne Rapport skal give et bedre grundlag for at identificere indsatsområder, som kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Desuden udgør Tilfredshed 21/11 kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø. Om undersøgelsen Der er udarbejdet en opfølgning på Tilfredshed 21/11, som du kan finde på og som du med fordel vil kunne tage udgangspunkt i, når du arbejder med rapportens resultater. Denne rapport indeholder resultaterne fra Tilfredshed 21/11. Alle ansatte i har været inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 25. november - 8. december. I alt har 137 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 129 valgt at svare. har således opnået en svarprocent på 94%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som kan give svar på forskellige forhold: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? [3]

4 Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne i Strategi 214 set fra et medarbejderperspektiv, bl.a. om at blive kendt som landsdelens mest attraktive offentlige arbejdsplads. Ligeledes giver Strategi og ledelse pejlinger på ledelse. Set i forhold til regionens ledelsesgrundlag drejer det sig særligt om ledelse op og ledelse ned". 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed Tilknytning Tilknytning udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat hos, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job i organisationen. 4 2 Tilknytning 1. Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder hos? 2. Jeg ønsker at være ansat hos om 2 år 3. Jeg leder sjældent efter andre job 4. Jeg vil anbefale andre at søge job hos Omdømme Her ses medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme Omdømme 5. Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er? 6. har et godt omdømme 7. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg er ansat hos 8. Andre opfatter som et godt sted at være ansat [4]

5 Strategi og Ledelse Overordnet ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse. 4 2 Overordnet ledelse 9. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 1. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 11. Den overordnede ledelses evne til at vise, hvilken retning skal bevæge sig 12. Den overordnede ledelse er troværdig Samarbejde & Videndeling Samarbejdsevne & Videndeling gælder både det faglige, det tværfaglige og det kollegiale samarbejde samt samarbejdet med ledelsen. Ligeledes dækker det over kvaliteten af opgaven/arbejdet, og hvorvidt muligheden for samarbejde er til stede i forhold til at skabe en bedre kvalitet i arbejdet. 4 2 Samarbejde & Videndeling 13. I min afdeling er vi gode til at dele informationer og viden med hinanden 14. I min afdeling er vi gode til at dele informationer og viden med andre afdelinger 15. I min afdeling har vi et godt tværfagligt samarbejde 16. Jeg har en åben og konstruktiv dialog med Nærmeste leder 17. Jeg yder en aktiv indsats for samarbejdet i min afdeling Nytænkning & Udvikling Nytænkning og udvikling handler om, hvorvidt medarbejderne har en oplevelse af at være en del af et innovativt og nytænkende miljø Nytænkning & Udvikling 18. I min afdeling er vi åbne over for nye måder at løse opgaven på 19. I min afdeling er vi gode til at lære at vores fejl 2. Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde 21. Nærmeste leder opfordrer til nytænkning i opgaveløsningen 22. Nærmeste leders faglige dygtighed [5]

6 Strategi og Ledelse Tillid Tillid handler om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej, og om der er overensstemmelse mellem det, der bliver sagt og gjort. 4 2 Tillid 23. Der er god overensstemmelse mellem det Nærmeste leder siger og gør 24. Nærmeste leder har tillid til mig og det arbejde jeg udfører 25. Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra Nærmeste leder 26. Jeg bidrager selv aktivt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af tillid Retfærdighed Retfærdighed handler om, hvorvidt man føler sig retfærdigt behandlet eller oplever stor forskelsbehandling eksempelvis på fordeling af arbejdsopgaver og belønning Retfærdighed 27. Nærmeste leder er god til at uddelegere ansvar og arbejdsopgaver 28. Jeg oplever, at alle i min afdeling bliver behandlet ligeværdigt 29. I min afdeling bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3. I min afdeling fordeles opgaverne på en retfærdig måde 31. Jeg bidrager selv aktivt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af respekt [6]

7 Det daglige arbejde Det daglige arbejde Det daglige arbejde omhandler 6 faktorer, der er afgørende for oplevelsen af trivslen i forhold til den enkelte. Disse faktorer udgøres af forudsigelighed, indflydelse, mening, social støtte, belønning, krav samt faglig og personligudvikling. 4 2 Forudsigelighed Indflydelse Mening i arbejdet Social støtte Belønning Krav i arbejdet Faglig og personlig udvikling Forudsigelighed Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at de ansatte har relevante informationer på det rette tidspunkt. Der er altså ikke tale om at kunne forudsige detaljerne i hverdagen, men om de store linjer Forudsigelighed 32. I min afdeling ved vi, hvem der har ansvaret for hvad 33. Nærmeste leder informerer tilstrækkeligt 34. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit daglige arbejde Indflydelse Indflydelse omhandler den enkeltes mulighed for at påvirke eget arbejdes mål, betingelser, metoder, fordeling af arbejdet over tid samt resultater. 4 2 Indflydelse 35. Jeg har tilpas indflydelse på planlægningen af mit daglige arbejde 36. Jeg har tilpas indflydelse på udførelsen af mine opgaver 37. Jeg har tilpas indflydelse på beslutninger om mit arbejde 38. Jeg søger aktivt indflydelse på mine arbejdsopgaver [7]

8 Det daglige arbejde Mening Når noget opleves som meningsfuldt. betyder det, at man kan se et formål med det arbejde, man løser, og at man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. 4 2 Mening i arbejdet 39. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde 41. Mine arbejdsopgaver giver god mening for mig 42. Nærmeste leder sikrer effektiv organisering af arbejdspladsens opgaver Social støtte Social støtte kan være både praktisk og psykologisk fra kolleger såvel som fra ledere. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor den ansatte har behov for den. 4 2 Social støtte 43. Jeg får tilstrækkelig hjælp og støtte fra Nærmeste leder 44. Jeg får feedback fra Nærmeste leder, om hvor godt jeg udfører mit arbejde 45. I min afdeling er vi gode til at hjælpe og støtte hinanden i opgaveløsningen 46. Jeg giver konstruktiv feedback til mine kolleger Belønning Belønning kan tage form af løn, anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Oplevelsen af, at belønningen står mål med indsatsen, har betydning, for hvorledes det opfattes som retfærdigt Belønning 47. Min løn (herunder tilæg og pension), i forhold til hvad kan få i et lignende job andre steder 48. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, flekstid, barsel og andre personalegoder), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 49. Min tryghed i ansættelsen 5. Nærmeste leder anerkender min indsats [8]

9 Det daglige arbejde Krav Passende krav handler om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Samtidig handler det også om muligheden for at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. 4 2 Krav i arbejdet 51. Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job 52. Jeg har mulighed for at yde god kvalitet i det daglige 53. Der er normalt en god balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde 54. Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling handler om de muligheder, der er for den enkeltes faglige og personlige udvikling samt muligheder for at udvikle og udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt Faglig og personlig udvikling 55. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 56. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 57. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job 58. Mine kompetencer udvikles i takt med jobkrav 59. I mit job udnyttes mine faglige evner og færdigheder bedst muligt. Jeg får et godt udbytte af min medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale omhandler medarbejdernes oplevelse af udbyttet af medarbejderudviklingssamtalen samt om lederens oplevelse af udbytte af at afholde medarbejderudviklingssamtale 4 2 [9]

10 Arbejdsmiljø og krænkende adfærd Arbejdsmiljø Her ses medarbejdernes vurdering af, hvorvidt der arbejdes målrettet med arbejdsmiljøet Jeg oplever, at der arbejdes målrettet med arbejdsmiljøet Trusler om vold eller fysisk vold Den første figur viser, hvor mange som inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på arbejdspladsen, og hvor ofte det er sket. Søjlediagrammet viser, hvorfra medarbejderne har oplevet den krænkende adfærd. Vær opmærksom på, at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 %. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på din arbejdsplads? Fra hvem har du været udsat for trusler om vold eller fysisk vold? 99% % Ja dagligt (%) Ja ugentligt (%) Ja månedligt (%) Ja af og til (1%) Nej (99%) Eksternt (borgere/brugere/pårørende/patienter) Kolleger Ledelse Ønsker ikke at uddybe Mobning Den første figur viser, hvor mange som inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen, og hvor ofte det er sket. Søjlediagrammet viser, hvorfra medarbejderne har oplevet den krænkende adfærd. Vær opmærksom på, at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 %. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning og/eller chikane på din arbejdsplads? Fra hvem har du været udsat for mobning og/eller chikane? 2% 5% 93% 44% 56% Ja dagligt (%) Ja ugentligt (2%) Ja månedligt (%) Ja af og til (5%) Nej (93%) Eksternt (borgere/brugere/pårørende/patienter) Kolleger Ledelse Ønsker ikke at uddybe [1]

11 Medarbejdergrupper hos - Stillingsbetegnelse Fordeling af medarbejderne 2% Chef 5% Afdelingsleder 3% Ledende farmakonom 14% ACer (fx farmaceut, Ingeniør, mfl.) 1% Laborant/Laboratorietekniker 45% Farmakonom 12% Produktionsmedarbejder 4% HKer 1% Håndværker 3% Andet fordelt på Stillingsbetegnelse Chef Afdelingsleder Ledende farmakonom ACer (fx farmaceut, Ingeniør, mfl.) Laborant/Laboratorietekniker Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse 7 Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed Chef Afdelingsleder Ledende farmakonom ACer (fx farmaceut, Ingeniør, mfl.) Laborant/Laboratorietekniker 4 2 Forudsigelighed Indflydelse Mening i arbejdet Social støtte Belønning Krav i arbejdet Faglig og personlig udvikling 58 [11]

12 Medarbejdergrupper hos - Stillingsbetegnelse fordelt på Stillingsbetegnelse Farmakonom Produktionsmedarbejder HKer Håndværker Andet 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling 7 Nytænkning & Udvikling Tillid 7 Retfærdighed Farmakonom Produktionsmedarbejder HKer Håndværker Andet 4 2 Forudsigelighed Indflydelse Mening i arbejdet 7 62 Social støtte Belønning Krav i arbejdet Faglig og personlig udvikling [12]

13 Medarbejdergrupper hos - Køn Fordeling af medarbejderne 9% Mand 91% Kvinde fordelt på Køn Mand Kvinde Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed Mand Kvinde Forudsigelighed Indflydelse Mening i arbejdet Social støtte Belønning Krav i arbejdet Faglig og personlig udvikling [13]

14 Medarbejdergrupper hos - Alder Fordeling af medarbejderne 8% år 29% 3-39 år 29% 4-49 år 29% 5-59 år 5% år eller derover fordelt på Alder år 3-39 år 4-49 år 5-59 år år eller derover Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed år 3-39 år 4-49 år 5-59 år år eller derover Forudsigelighed Indflydelse Mening i arbejdet Social støtte Belønning Krav i arbejdet Faglig og personlig udvikling [14]

15 Tabeller [1] 21 Svarprocent 94% STRATEGI OG LEDELSE Tilknytning 1. Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder hos? 2. Jeg ønsker at være ansat hos om 2 år 3. Jeg leder sjældent efter andre job 4. Jeg vil anbefale andre at søge job hos Omdømme 5. Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er? 6. har et godt omdømme 7. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg er ansat hos 8. Andre opfatter som et godt sted at være ansat Overordnet ledelse 9. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 1. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 11. Den overordnede ledelses evne til at vise, hvilken retning skal bevæge sig 12. Den overordnede ledelse er troværdig Samarbejde & Videndeling 13. I min afdeling er vi gode til at dele informationer og viden med hinanden 14. I min afdeling er vi gode til at dele informationer og viden med andre afdelinger 15. I min afdeling har vi et godt tværfagligt samarbejde 16. Jeg har en åben og konstruktiv dialog med Nærmeste leder 17. Jeg yder en aktiv indsats for samarbejdet i min afdeling Nytænkning & Udvikling 18. I min afdeling er vi åbne over for nye måder at løse opgaven på 19. I min afdeling er vi gode til at lære at vores fejl 2. Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde 21. Nærmeste leder opfordrer til nytænkning i opgaveløsningen 22. Nærmeste leders faglige dygtighed Tillid 23. Der er god overensstemmelse mellem det Nærmeste leder siger og gør 24. Nærmeste leder har tillid til mig og det arbejde jeg udfører 25. Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra Nærmeste leder 26. Jeg bidrager selv aktivt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af tillid Retfærdighed 27. Nærmeste leder er god til at uddelegere ansvar og arbejdsopgaver 28. Jeg oplever, at alle i min afdeling bliver behandlet ligeværdigt 29. I min afdeling bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3. I min afdeling fordeles opgaverne på en retfærdig måde 31. Jeg bidrager selv aktivt til at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af respekt [15]

16 Tabeller [2] 21 DET DAGLIGE ARBEJDE Forudsigelighed 32. I min afdeling ved vi, hvem der har ansvaret for hvad 33. Nærmeste leder informerer tilstrækkeligt 34. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit daglige arbejde Indflydelse 35. Jeg har tilpas indflydelse på planlægningen af mit daglige arbejde 36. Jeg har tilpas indflydelse på udførelsen af mine opgaver 37. Jeg har tilpas indflydelse på beslutninger om mit arbejde 38. Jeg søger aktivt indflydelse på mine arbejdsopgaver Mening i arbejdet 39. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde 41. Mine arbejdsopgaver giver god mening for mig 42. Nærmeste leder sikrer effektiv organisering af arbejdspladsens opgaver Social støtte 43. Jeg får tilstrækkelig hjælp og støtte fra Nærmeste leder 44. Jeg får feedback fra Nærmeste leder, om hvor godt jeg udfører mit arbejde 45. I min afdeling er vi gode til at hjælpe og støtte hinanden i opgaveløsningen 46. Jeg giver konstruktiv feedback til mine kolleger Belønning 47. Min løn (herunder tilæg og pension), i forhold til hvad kan få i et lignende job andre steder 48. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, flekstid, barsel og andre personalegoder), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 49. Min tryghed i ansættelsen 5. Nærmeste leder anerkender min indsats Krav i arbejdet 51. Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job 52. Jeg har mulighed for at yde god kvalitet i det daglige 53. Der er normalt en god balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde 54. Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Faglig og personlig udvikling 55. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 56. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 57. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job 58. Mine kompetencer udvikles i takt med jobkrav 59. I mit job udnyttes mine faglige evner og færdigheder bedst muligt Medarbejderudviklingssamtale. Jeg får et godt udbytte af min medarbejderudviklingssamtale [16]

17 Tabeller [3] % Serviceproduktionsafdelingen % Serieproduktion % Cystostatikaafdelingen % Produktion % Kvalitetsstab % Kvalitetskontrolafdelingen 7 88 % Kvalitet % Medicinservice 7 % Distribution % AFA % KLIF % Chefgruppen % Afdelingsledere kvalitet % Afdelingsledere KLIF 94 9 % Afdelingsledere i produktionen % Afdelingsledere % Administration 94% Faglig og personlig udvikling Krav i arbejdet Belønning Social støtte Mening i arbejdet Indflydelse Forudsigelighed Retfærdighed Tillid Nytænkning & Udvikling Samarbejde & Videndeling Overordnet ledelse Omdømme Tilknytning Svarprocent DET DAGLIGE ARBEJDE STRATEGI OG LEDELSE [17]

18 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks [18]

19

20 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018 Lemvig Kommune Lars Keld Hansen Svarprocent: % (1156/1370) GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% (124 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 Harald Elmo Mikkelsen Svarprocent: 84% (1744/2088) Indhold Indhold Introduktion 4 Arbejdsglæde og tilknytning 5 Hvordan skaber du større Arbejdsglæde?

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshed 2013. Region Nordjylland. Januar 2014. Region Nordjylland. Svarprocent: 85% (10226/12053)

Tilfredshed 2013. Region Nordjylland. Januar 2014. Region Nordjylland. Svarprocent: 85% (10226/12053) Tilfredshed 213 Januar 214 Svarprocent: 85% (1226/1253) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi 214 4 Social kapital Samarbejde, Tillid, Retfærdighed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere