LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

2 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (bekendtgørelse nr. 237 af 13. marts 2014). De nærmere bestemmelser om køreuddannelsen fremgår af bekendtgørelse om kørekort og bekendtgørelserne om undervisningsplaner. Lærervejledningen indeholder de nærmere retningslinjer om planlægning og gennemførelse af undervisning - herunder valg af hjælpemidler - af elever, der ønsker kørekort til motorcykel (kategori A1, A2 eller A). Denne lærervejledning erstatter lærervejledning af 18. marts 2014 om køreuddannelsen til motorcykel. Færdselsstyrelsen, juli

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. 4 GENERELLE SYNSPUNKTER 4 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE 5 HOLDNINGSBEARBEJDNING.. 5 IT-BASEREDE UNDERVISNINGSPROGRAMMER.. 6 HOLD.. 6 LEKTIONSPLAN.. 7 LOG 7 SELVSTUDIUM 7 SÆRLIGT VEDRØRENDE UNDERVISNINGSPLANENS 8. AFSNIT OM RISIKOFORHOLD 8 KRAV TIL TEORILOKALE. 8 FOSLAG TIL OPDELING AF DEN TEORETISKE OG PRAKTISKE KØREUDDANNELSE. 9 UNDERVISNINGSMODUL 1 10 UNDERVISNINGSMODUL 2 11 UNDERVISNINGSMODUL 3 11 UNDERVISNINGSMODUL 4 12 UNDERVISNINGSMODUL 5 12 UNDERVISNINGSMODUL 6 13 UNDERVISNINGSMODUL 7 14 UNDERVISNINGSMODUL 8 15 UNDERVISNINGSMODUL 9 15 UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL UNDERVISNINGSMODUL

4 UNDERVISNINGSMODUL LUKKEDE ØVELSESPLADSER 21 KRAV TIL ØVELSESSTRÆKNINGER 22 3

5 INDLEDNING De nærmere bestemmelser om køreuddannelse og køreprøver fremgår af bekendtgørelser om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel samt bekendtgørelse om kørekort. GENERELLE SYNSPUNKTER Risikoen for at komme ud for en færdselsulykke er særlig stor for den mindre rutinerede motorcyklist. De menneskelige fejl spiller en afgørende rolle ved størsteparten af ulykkerne (ca %), og da uerfarne motorcyklister ofte synes tilbøjelige til at overvurdere egne evner og undervurdere risikoen, er det nærliggende at søge at forebygge ulykkerne gennem køreuddannelsen. Her er det ikke tilstrækkeligt at fremhæve færdselslovens idealer og krav om, hvordan man bør, skal og må færdes. Der skal i undervisningen især lægges vægt på at gøre eleven bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler daglig opstår i trafikken. Det er vigtigt, at eleven lærer hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret, således at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere rigtigt over for dem. Det er endvidere vigtigt, at undervisningen indeholder elementer, der generelt påvirker elevens holdninger og adfærd i trafikken i positiv retning. Undervisningen skal i høj grad orienteres mod køreuddannelsens egne mål og ikke snævert mod beståelse af køreprøven. Det bør i den forbindelse gøres eleven klart, at en bestået køreprøve ikke er noget bevis på, at man nu er færdig med sin uddannelse som motorcyklist. Ved prøven bliver man ikke bedømt som rutineret motorcyklist, netop fordi man endnu mangler erfaring og rutine. Kørelæreren bør derfor indskærpe eleven, at man under de første års kørsel søger at udvide sin erfaring om risikoforhold og faremuligheder. Dette vil ofte kræve, at man kører mere forsigtigt end mere erfarne trafikanter. 4

6 Kørelæreren bør især advare mod en almindelig tendens til, at man hurtigt vænner sig til en risikobetonet køremåde, fordi den ikke nødvendigvis får ubehagelige følger - ikke på grund af ens egen dygtighed, men alene på grund af heldige omstændigheder. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE At køre motorcykel er i sagens natur en praktisk handling. Derfor må køreuddannelsen også have sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Det vil således være mest hensigtsmæssigt at lade den praktiske undervisnings forløb være bestemmende for, hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres. Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg. Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes. Et emne/en manøvre, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal gentages/repeteres i et sådant omfang, at eleven kan gennemføre emnet/manøvren med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan eleven fortsætte til næste emne/manøvre. Den teoretiske undervisning (især i afsnit 7) skal først og fremmest tjene til at lette elevens indlæring af de praktiske færdigheder. Derfor skal undervisningen i størst muligt omfang tilrettelægges således, at eleven præsenteres for den teoretiske side af et emne eller en manøvre kort forud for de praktiske øvelser i samme emne eller manøvre. Før den mere detaljerede tilrettelæggelse af undervisningen skal kørelæreren sikre sig adgang til en godkendt lukket øvelsesplads, et hensigtsmæssigt indrettet teorilokale, et godkendt køreteknisk anlæg samt have udvalgt passende øvelsesstrækninger til manøvrerne på vej. Køreuddannelsen indeholder udover de praktiske færdigheder en række alment dannende elementer i forhold til elevernes adfærd i trafikken og i forhold til elevernes udvikling som ansvarlige trafikanter. Holdningsbearbejdning Et væsentligt element i køreuddannelsen er bearbejdning af elevens holdninger i trafikken. En sådan holdningsbearbejdning kræver, at eleven aktivt tager stilling til de enkelte 5

7 emneområder. Bearbejdning af elevens holdninger er væsentlig såvel i den teoretiske som i den praktiske undervisning. Dette forudsætter en aktiv dialog mellem kørelæreren og køreeleverne og køreeleverne imellem på holdet. Der skal således gennemføres undervisningssamtaler (ledet diskussion). Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen. Hermed menes, at eleverne skal være nået til den samme lektion i undervisningsforløbet. IT-baserede undervisningsprogrammer Et IT-baseret undervisningsprogram er et medie, hvor eleven selvstændigt kan gennemføre køreundervisningen uden kørelærerens medvirken. Forskellen på et ITbaseret undervisningsprogram og egentlig kørelærerundervisning er, at det IT-baserede undervisningsprogram alene er et hjælpemiddel til brug for kørelærerens undervisning, mens kørelærerundervisningen foregår som en aktiv dialog mellem kørelæreren og eleverne. IT-baserede undervisningsprogrammer kan anvendes på samme måde som andre hjælpemidler som video, lysbilleder, PowerPoint, teoribog og lignende i køreuddannelsen. Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal kørelæreren som aktiv vejleder og diskussionsparter for køreeleverne være til stede i undervisningslokalet. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal herudover altid gennemføres som holdundervisning i en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever. Afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 i undervisningsplanen for køreuddannelsen er adfærds- og holdningsbearbejdende eller indeholder komplicerede forhold. Disse afsnit skal derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet samt køreeleverne imellem, for derved at opnå en trafiksikker holdning og adfærd. Se dog nedenfor omkring muligheden for selvstudium. Hold De elever, der er til stede i undervisningslokalet, betragtes som ét hold. Et hold kan bestå af 1 til 20 elever. Kørelæreren må kun undervise ét hold ad gangen. For de nærmere bestemmelser om anvendelsen af IT-baserede undervisningsprogrammer henvises til kørekortbekendtgørelsen. 6

8 Lektionsplan Det skal fremgå af lektionsplanen, at der har været anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer. Der er i visse standardiserede lektionsplaner udfærdiget en afkrydsningsrubrik til anvendelse ved brug af IT-undervisningsprogrammer. Kørelæreren skal ved sin underskrift ved de lektioner, hvor der er anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer, bekræfte at lektionen er gennemført i overensstemmelse med lærervejledningens anvisninger. Log Der skal kunne udskrives en log fra det IT-baserede undervisningsprogram om den enkelte elevs anvendelse af programmet. Hver elev skal registreres entydigt, dvs. navn, adresse og telefonnummer. Herudover skal registreres lektionens nr. og indhold (underafsnitsniveau), dato og tid for gennemførelse, samt faktisk anvendt tid og hvor brugeren er (ip-adressen). Navnet på IT-undervisningsprogrammet skal fremgå af loggen. Selvstudium Ansøgere, der er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner (selvstudium). Årsagen til fraværet har ingen betydning for muligheden for selvstudium. Selvstudium kan gennemføres uden for køreskolen, men undervisningen er først gennemført, når kørelæreren har sikret sig, at eleven har indlært pensummet med tilfredsstillende resultat og i lektionsplanen har bekræftet dette. Der er ikke begrænsninger i de afsnit i undervisningsplanen, der kan gennemføres ved selvstudium, men ved selvstudium af teoretiske emner, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal kørelæreren igennem aktiv dialog sikre sig, at eleven har indlært pensummet med tilfredsstillende resultat, herunder opnået den ønskede holdning og adfærd. Selvstudium må ikke indgå som et planlagt forløb i den udbudte undervisning. Når lektionen har været gennemført som selvstudium skal følgende anføres i lektionsplanen: - Hvilke lektioner fra teorilokale, der er gennemført ved selvstudium, - Kørelærerens bekræftelse på, at denne har sikret sig, at ansøgeren i tilfredsstillende 7

9 omfang har lært uddannelsesmålene i den omhandlede teori, - Datoen for hvornår kørelæreren har sikret sig, at ansøgeren har lært uddannelsesmålene i den omhandlede teori. Særligt vedrørende undervisningsplanens 8. afsnit om særlige risikoforhold En køreuddannelse skal ud over uddannelsen i grundlæggende færdigheder i at kunne føre et køretøj i forskellige trafiksituationer også omhandle førerens motiver og mål relateret til forskellige aspekter af kørsel, fx. færdigheder, der har med det sociale og psykologiske pres før og under kørslen at gøre. Indlærte færdigheder i at føre et køretøj og at håndtere trafiksituationer er en grundlæggende forudsætning for trafiksikker kørsel. Såfremt eleven ikke er motiveret til at anvende det indlærte til trafiksikker kørsel, kan resultatet af køreuddannelsen være alt andet end det ønskede. Selvevaluering er et spørgsmål om at øge elevens bevidsthed om forhold, der normalt ikke er mulige at kontrollere, dvs. ens vaner, måden at opføre sig på, holdninger, motiver for adfærd osv. Eleven skal forstå, hvordan fx pres fra andre kan udvikle sig, og hvordan det påvirker eleven personligt. Eleven bør indse, at elevens mål og motiver i livet uden for trafikmiljøet påvirker elevens adfærd i trafikken. Et andet mål er at forbinde alt det, der er lært i uddannelsesforløbet med egne holdninger og lignende. Det er vigtigt, at påvirke trafikadfærd hos motorcyklister ved at hjælpe dem til at genkende personlige styrker og svagheder. Det er derfor vigtigt, at kørelæreren i sin undervisning lægger stor vægt på undervisning i de holdnings- og adfærdsbearbejdende emner samt i elevens forståelse af egne kørselskompetencer. KRAV TIL TEORILOKALE Teorilokalet skal have en sådan størrelse og indretning, at det kan fungere hensigtsmæssigt for det normale antal elever på et undervisningshold og tillade brug af de almindeligste hjælpemidler. Det skal bemærkes, at en tilfredsstillende undervisning vanskeligt kan gennemføres uden brug af illustrationer til anskueliggørelse af de vigtigste mekaniske motorcykeldele og deres funktion samt af risikoforhold og faremuligheder i forskellige færdselssituationer. Af hensyn til gennemførelse af evaluerende prøver, som bl.a. er omtalt i undervisningsplanens Afsnit 10, Forberedelse til køreprøve, skal lokalet være udstyret 8

10 med borde eller lignende, så eleverne bekvemt kan udfylde afkrydsningsskemaer ved prøverne. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at eleverne placeres hensigtsmæssigt i forhold til lærred eller skærm, således at vigtige detaljer på billederne er tydeligt synlige for alle og uden forvrængninger. Eventuelle tvivlsspørgsmål om bygningsmæssige lovkrav til teorilokalets indretning og udformning vil kunne afklares ved henvendelse til kommunen. FORSLAG TIL OPDELING AF DEN TEORETISKE OG PRAKTISKE KØREUDDANNELSE Det nøjagtige indhold i den teoretiske og praktiske undervisning er fastlagt i delmålene, hvorimod varighed og antal af de enkelte lektioner - udover de i kørekortbekendtgørelsen fastlagte obligatoriske minimumsantal - er afhængig af elevens individuelle behov. Den følgende lektionsopdeling skal opfattes som et eksempel på et standardprogram, der kan anvendes af køreskolen, eventuelt som grundlag for køreskolen til at udarbejde sin egen lektionsplan for køreuddannelsen. Rækkefølgen af lektionerne tilgodeser den i bekendtgørelse om kørekort krævede rækkefølge i afsnitsopdelingen i undervisningsplanen, principperne om at eleven hele tiden skal føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre og kravet om sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning. Antallet af lektioner tilgodeser det i bekendtgørelse om kørekort anførte krav om et mindste antal af lektioner i undervisningen. En normal lektion er i lektionsopdelingen fastsat til mindst 45 minutter. Undervisningen til henholdsvis kategori A1, A2 eller A skal mindst indeholde følgende antal obligatoriske lektioner à mindst 45 minutters varighed: 29 lektioner i teorilokale. 4 lektioner på lukket øvelsesplads. 13 lektioner i manøvrer på vej. 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Undervisningen er i forslaget opdelt i moduler, som består af én eller flere lektioner à 45 minutter. Den samlede undervisningstid på 51 lektioner à 45 minutter er et absolut minimum for 9

11 at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Kørelæreren skal regne med, at elever vil have behov for yderligere repetitioner såvel i teoretiske emner som i praktiske manøvrer. Især ved mange praktiske manøvrer vil elever have behov for op til det dobbelte af den anførte tid. Ønsker man at gennemføre flere end de 3 nævnte evaluerende prøver i teori, skal disse lægges uden for de obligatoriske lektioner i teorilokale. De i oversigten anførte undervisningsemner refererer til undervisningsplanens nummererede delmål og/eller eventuelle hovedmål. UNDERVISNINGSMODUL 1 Lektion 1 og 2 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens gennemførelse i køreskolen. Udlevering af lektionsplan og øvrige elevmaterialer. Nærmere orientering om uddannelsesforløbet, herunder sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske uddannelse, pauser i køreuddannelsen og gennemgang af lektionsplanen Betingelser for at få kørekort Køreprøvens gennemførelse. De forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen samt vilkårene for indstilling til køreprøve, herunder helbredsmæssige og aldersmæssige krav. Elevens forberedelse til de enkelte lektioner Motor, tænding og gashåndtag Kobling Gear. 10

12 UNDERVISNINGSMODUL 2 Lektion 3 og 4 (2 x 45 minutter) (Teorilokale og eventuel praktisk demonstration) Førerens og ejerens ansvar Styreapparat Styreapparat Bremser Bremser Lygter, reflekser og horn Motor og udstødningssystem samt transmission Energi- og miljørigtig kørsel Bærende dele Stel mv Særligt udstyr Sidevogn Påhængskøretøj Særlige køretøjer. 1.3 Køretøjets dokumenter. UNDERVISNINGSMODUL 3 Lektion 5 og 6 (2 x 45 minutter) (Lukket øvelsesplads) Betjeningsudstyr Instrumenter og kontroludstyr. 2.1 Forberedelse til kørsel. 2.2 Håndtering af motorcyklen. 2.3 Start af motor og koblingsbetjening. 2.4 Igangsætning og standsning. 2.5 Langsom kørsel ligeud og i cirkler. 11

13 2.6 Igangsætning, balance, bremsning, standsning samt styring i cirkelbaner. 2.7 Kørsel i sving med kropshældning. UNDERVISNINGSMODUL 4 Lektion 7 og 8 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) Fartegenskaber Styreegenskaber Førerens orienteringsvilkår Person- og varebiler Lastbiler, herunder busser Biler med påhængskøretøj Traktorer, herunder motorredskaber Motorcykler Knallerter Cykler. UNDERVISNINGSMODUL 5 Lektion 9, 10 og 11 (3 x 45 minutter) (Teorilokale) Motorcyklistens vigtigste opgave Reaktionstiden Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevne Uopmærksomhed og distraktion Synsretning og bevægelsesretning Bedømmelse af afstand. 12

14 4.3.2 Bedømmelse af egen hastighed Bedømmelse af andres hastighed Alkohol Narkotika Sygdom, medicin, træthed og lignende Ulykker, alder og trafikantart Aldersbetingede vanskeligheder Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt Særlig udsatte trafikanters typiske fejl Holdninger Adfærd Egne kørselskompetencer Risikoblindhed. 5.2 Risikoforhold ved vejene. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den første øvelse i manøvrer på vej (Undervisningsmodul 8)). UNDERVISNINGSMODUL 6 Lektion 12 og 13 (2 x 45 minutter) (Lukket øvelsesplads) Repetition af Bremsning ved moderate hastigheder. 2.9 Kombineret bremse- og undvigemanøvre Undvigemanøvre med kontrastyring Højresving om hjørner. Repetition af øvelser efter elevens individuelle behov. 13

15 UNDERVISNINGSMODUL 7 Lektion 14, 15 og 16 (3 x 45 minutter) (Teorilokale) Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen Kørekortkategori og førerret Grundregler for færdslen Fare, ulempe og unødig ulempe Signalgivning Tegngivning Brug af lys Fri passage for bestemte trafikarter Personer og gods mv Motorstop mv Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre. Teoriundervisningen i forbindelse med manøvrerne på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende kendskab til ulykker og risikoforhold, orienteringsfærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt. 7.1 Igangsætning og standsning ved vejkant. 7.2 Placering under ligeudkørsel. 7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 7.5 Vending. 14

16 UNDERVISNINGSMODUL 8 Lektion 17 (1 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Øvelseskørslen på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder. 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant. 7.2 Placering under ligeudkørsel. 7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 7.5 Vending (kan eventuelt udskydes til senere). UNDERVISNINGSMODUL 9 Lektion 18, 19 og 20 (3 x 45 minutter) (Teorilokale) 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde. 7.8 Kørsel foran eller efter andre. 7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den anden øvelse i manøvrer på vej (Undervisningsmodul 10)) Kørsel i trafiksanerede områder Grænser for vejes sikkerhed Benyttelse af vejene Kendetegn på risikoforhold Vejens omgivelser Vejens udstyr eller standard Vejens forløb Vejens brug Vejens type eller klasse. 15

17 UNDERVISNINGSMODUL 10 Lektion 21 og 22 (2 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov. 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv. 7.7 Møde. 7.8 Kørsel foran eller efter andre. 7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af denne øvelse i manøvrer på vej, fx overhaling af langsomtkørende) Kørsel i trafiksanerede områder. UNDERVISNINGSMODUL 11 Lektion 23, 24 og 25 (3 x 45 minutter) (Teorilokale) 7.11 Fremkørsel mod kryds Ligeudkørsel i kryds Højresving i kryds Venstresving i kryds Kørsel i rundkørsel. UNDERVISNINGSMODUL 12 Lektion 26 og 27 (2 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) 7.11 Fremkørsel mod kryds (grundlæggende øvelse) Ligeudkørsel i kryds (grundlæggende øvelse) Højresving i kryds (grundlæggende øvelse) Venstresving i kryds (grundlæggende øvelse) Kørsel i rundkørsel (grundlæggende øvelse). 16

18 UNDERVISNINGSMODUL 13 Lektion 28 og 29 (2 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov Fremkørsel mod kryds (udvidet øvelse) Ligeudkørsel i kryds (udvidet øvelse) Højresving i kryds (udvidet øvelse) Venstresving i kryds (udvidet øvelse) Kørsel i rundkørsel (udvidet øvelse). UNDERVISNINGSMODUL 14 Lektion 30, 31 og 32 (3 x 45 minutter) (Teorilokale) 7.9 Overhaling Kørsel på motorvej. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultaterne af den evaluerende prøve. UNDERVISNINGSMODUL 15 Lektion 33 (1 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) 7.9 Overhaling Kørsel på motorvej (grundlæggende øvelse). UNDERVISNINGSMODUL 16 Lektion 34 (1 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov. 17

19 7.16 Kørsel på motorvej (udvidet øvelse). UNDERVISNINGSMODUL 17 Lektion 35 og 36 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) 7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Standsning og parkering. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. UNDERVISNINGSMODUL 18 Lektion 37 (1 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Standsning og parkering. UNDERVISNINGSMODUL 19 Lektion 38 og 39 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Kørsel i tunnel Betingelser for at få kørekort Køreprøvens gennemførelse Lovbestemmelser om kørekort. Evaluerende prøve i teori. Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. Kørsel i tunnel kan i stedet gennemføres i teoriundervisningen i undervisningsmodul 14 eller

20 Af hensyn til de praktiske vilkår for indstilling til køreprøve vil det være hensigtsmæssigt at medtage nogle af disse forhold fra afsnit 10 i undervisningsplanen i undervisningsmodul 1. Såfremt det ikke kan undgås, at en del af den praktiske køreundervisning i afsnittene i nogle vintermåneder gennemføres i lygtetændingstiden, kan det være aktuelt at medtage nogle forhold fra afsnit 7.19 Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt i undervisningsmodul 7, dvs. umiddelbart før den første lektion i manøvre på vej (undervisningsmodul 8). Dette fritager dog ikke for at gennemføre lektionerne i mørke som anført i afsnit 7.19 (undervisningsmodul 19 og 20). UNDERVISNINGSMODUL 20 Lektion 40 og 41 (2 x 45 minutter) (Øvelsesstrækning) Før kørsel i mørke skal der gennemføres kørsel på en længere vejstrækning i dagslys Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Kørsel i tunnel. Kørsel i tunnel kan i den praktiske køreundervisning i stedet gennemføres i undervisningsmodul 15, 16 eller 18. Samtlige foregående delmål skal være gennemført med tilfredsstillende resultat, før teoriprøven kan aflægges. UNDERVISNINGSMODUL 21 Lektion 42 og 43 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Opmærksomhed Adfærd overfor andre Egne kørselskompetencer. 19

21 UNDERVISNINGSMODUL 22 Lektion 44 og 45 (2 x 45 minutter) (Teorilokale) Vejgrebets betydning Belæsning, dæktryk og slidbanemønster Bevægelsesenergi og hastighed Bremselængder Bremsning under ligeudkørsel Vejgrebets udnyttelse Motorcyklens fysiske påvirkninger Slalomkørsel og kontrastyring Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Bremsning med undvigemanøvre Baghjuls-udskridning Rystelser og svingninger i motorcyklen Manøvreprøver Kørsel i otte-tal og slalom Acceleration og bremsning Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul Svingning til højre og venstre. UNDERVISNINGSMODUL 23 Lektion 46, 47, 48, 49 og 50 (5 x 45 minutter) (Køreteknisk anlæg) Øvelser på almindelig vej: Bremsning under ligeudkørsel. 20

22 9.3.2 Slalomkørsel og kontrastyring Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Bremsning med undvigemanøvre Manøvreprøver Kørsel i 8-tal og slalom Acceleration og bremsning Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul Svingning til højre og venstre. Undervisningsmodul 21 og 22 kan gennemføres på samme undervisningsdag. UNDERVISNINGSMODUL 24 Lektion 51 (1 x 45 minutter) (Fri øvelsesstrækning) Evaluerende prøve i praktik (repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov). LUKKEDE ØVELSESPLADSER Øvelsespladsen skal være indrettet således, at eleven helt kan koncentrere sig om beherskelse af motorcyklen. Derfor må der på pladsen ikke forekomme andet end det nødvendige markeringsmateriel. Ethvert forsøg på at efterligne vilkårene i den almindelige færdsel med kørebanestriber, færdselstavler og -signaler eller lignende vil kun virke forstyrrende på eleven og indebærer ingen pædagogisk fordel. Der henvises i øvrigt til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag om øvelsespladser. 21

23 KRAV TIL ØVELSESSTRÆKNINGER For at sikre en god indlæring skal øvelserne i manøvrer på vej planlægges nøje med hensyn til både indhold og rækkefølge, og de bedst egnede øvelsesstrækninger i lokalområdet skal i forvejen være udvalgt og fastlagt, så de passer til øvelserne, og så man undgår spildtid på enten overflødig eller for krævende kørsel i forhold til elevens færdighedsniveau. Eleven skal lære at udføre de almindeligste manøvrer fejlfrit. Tager man hensyn til problemerne med orientering og samtidig beherskelse af hastighed og styring, kan manøvrerne ordnes nogenlunde efter sværhedsgrad: Igangsætning, ligeudkørsel, hastighed, vognbaneskift/sammenfletning, standsning. Forbikørsel af holdende køretøj og gående mv. Møde med modkørende. Kørsel foran eller efter andre. Overhaling af langsomtkørende. Fremkørsel mod vejkryds, ligeudkørsel i vejkryds og svingning til højre i vejkryds, herunder også i trafiksanerede områder. Svingning til venstre i vejkryds og kørsel i rundkørsel, herunder også i trafiksanerede områder. Overhaling af hurtigere kørende. Kørsel på motorvej/motortrafikvej. Kørsel i tunnel. Kørsel i tæt og blandet færdsel. Kørsel i mørke. Følgende typer øvelsesstrækninger vil være egnede til opfyldelse af undervisningsplanens krav. 1. Bred, helst 4-sporet, lige vej, mindst 3 kilometer lang med vognbanemarkering, gerne midterrabat og med mulighed for lette U-vendinger på overskuelige steder. Strækningen bør være uden vejkryds, bortset fra ubetydende sideveje, så eleven ikke belastes med vigepligtsproblemer. Strækningen skal på øvelsestidspunktet være tyndt trafikeret. 22

24 Både vej- og færdselsforholdene skal være så enkle som muligt for at lette elevens overgang fra den lukkede øvelsesplads til almindelig vej. På strækningen indøves de grundlæggende former for manøvrerne i undervisningsplanen samt 7.9, dog kun som overhaling af langsomtkørende. 2. Smallere, gerne 2-sporet vejstrækning, mindst 3 kilometer lang med længdeafmærkning, sving af forskellig skarphed og om muligt også med bakker. Strækningen bør være uden vejkryds, bortset fra ubetydende sideveje. Strækningen skal på øvelsestidspunktet være tyndt trafikeret. Vej- og færdselsforholdene må ikke være så komplicerede eller byde på sådanne problemer (meget smal vej, en del færdsel, mange sving og bakker, der følger tæt på hinanden), at eleven konstant belastes, eller at kørelæreren ikke kan nå at give den fornødne instruktion eller vejledning forud for opgaverne. På strækningen indøves manøvrerne og i undervisningsplanen samt 7.9, dog kun som overhaling af langsomtkørende. Det kan nogle steder vise sig særlig vanskeligt at finde veje, der helt opfylder kravene til strækning 1 og 2, navnlig hvis de skal ligge bekvemt og tæt på hinanden. En slags mellemløsning kan da blive nødvendig, dvs. en vej, der er tilstrækkelig bred til de indledende placerings- og hastighedsøvelser, men også så smal, eventuelt et stykke længere fremme, og med sådanne vejsving, at eleven kan få udbytte af de efterfølgende øvelser i mere præcis styring og tilpasning af hastigheden. Flere repetitioner kan i så fald være påkrævet for at nå alle de angivne delmål. Uvendinger kan eventuelt udskydes til senere indøvelse på bredere vej. 3. Tyndt trafikeret villavejskvarter eller lignende, herunder område med fartdæmpning med mulighed for flere højresving efter hinanden omkring grundstykker eller husblokke med hjørner af forskellig skarphed. Vejkryds, hvor eleven ikke har ubetinget vigepligt, må foretrækkes. Ellers må kørelæreren hjælpe eleven med vigepligtproblemet, således at eleven kan koncentrere sig om indøvelse af højresving. Et enkelt eller nogle få 4-benede kryds, ligeledes tyndt trafikerede, kan indgå til samtidig indøvelse af grundlæggende kørsel frem mod kryds og ligeudkørsel over kryds. 23

25 På strækningerne indøves grundlæggende færdigheder i manøvrerne samt manøvre 7.10 i det omfang, det er muligt. 4. Villavejskvarter eller lignende som under punkt 3, men udvidet til også at omfatte kryds med højrevigepligt og ubetinget vigepligt, mindre rundkørsler samt gennemfartsveje med og uden cykelsti (også gerne dobbeltrettet cykelsti og om muligt signalregulerede kryds med vognbaneafmærkning og eventuelt afkortet cykelsti). Vejkrydsene/rundkørslerne bør ikke være for tæt trafikerede, men det er vigtigt, at der forekommer cyklister og knallertkørere samt krydsende fodgængere. På strækningerne indøves alle delmål i manøvrerne , grundlæggende færdigheder i manøvrerne 7.14 og 7.15 samt manøvre 7.10 i det omfang, det er muligt. 5. Tættere trafikeret byområde, eventuelt kombineret med landevejsstrækning som beskrevet under punkt 2 og med forskelligt regulerede vejkryds til indøvelse af alle delmål i manøvre Fra dette tidspunkt i uddannelsen skal eleven have nået et sådant færdighedsniveau, at valg af øvelsesstrækninger kan foretages uden begrænsninger i vej- og færdselsforhold, jf. dog punkt Motorvej og eventuel motortrafikvej Til de første øvelser kræves en motorvejsstrækning med gode, overskuelige til- og frakørselsmuligheder. Til de efterfølgende øvelser kræves strækninger med forskellige typer til- og frakørsler, om muligt også med vigepligt. Denne øvelsesstrækning kan eventuelt kombineres med strækningen under punkt 8. På strækningerne indøves alle delmål i manøvre Tæt trafikeret indfaldsvej til bycenter, hovedvej, ringvej eller lignende, flere kilometer lang med blandet trafik og to eller flere vognbaner i færdselsretningen samt forskellige typer kryds med og uden signalregulering. I forbindelse med strækningen udvælges et passende byområde så vidt muligt med større og tættere trafikeret rundkørsel og i øvrigt med gader, der rummer de vanskeligste manøvreproblemer, herunder smalle parkeringsgader, forskudte eller skæve kryds, ensrettet færdsel, eventuelt mulighed for krydsning af gågade mv. 24

26 På strækningen indøves alle delmål i manøvrerne 7.15 og 7.17 samt manøvre 7.10 i det omfang, det er muligt. 8. Længere vejstrækning, mindst 20 kilometer, eventuelt kombineret med strækning i byområde. Vejstrækningen skal omfatte forskellige typer veje med varieret bredde og afmærkning, sving af forskellig skarphed, om muligt bakker og jernbaneoverkørsler, kryds med forskellige former for vigepligt og strækninger med og uden tændt vej- belysning. Denne strækning kan hensigtsmæssigt kombineres med strækningen som beskrevet under punkt 6. På strækningen indøves delmål fra manøvre i dagslys samt alle delmål i manøvre 7.19 i mørke (herunder også kørsel i passende byområde i mørke). Vendinger samt standsnings- og parkeringsmanøvrer indlægges på passende tider og steder, overalt på øvelsesstrækningerne, hvor forholdene tillader det. 9. Tunnel En af følgende tunneller anvendes til indøvelse af manøvre fra 7.20: Tårnbytunnelen Frederikssundsvejstunnelen Englandsvejstunnelen Guldborgsundtunnelen Limfjordstunnelen. 25

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Kolofon Knallertuddannelsen for unge under 18 år, Kategori

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9070-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen I medfør af 66, stk. 6, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.:

www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Adresse Postnr. Slutdato CPR.: www.bmkøreskole.dk Lektionsplan Kørekort B Kørelærerns lektionsplan Elevens lektionsplan Navn Tlf. / Mobil E-mail Startdato Adresse Postnr. By Slutdato CPR.: Login til elevportal Brugernavn & Kode & Din

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere