Overenskomstfornyelse 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstfornyelse 2017"

Transkript

1 NOTAT MANI KONTAKT: Martin M. Nielsen - - TLF: Overenskomstfornyelse 2017 Forligsmandens mæglingsforslag blev torsdag den 20. april tiltrådt og satte sammen med Finanssektorens indgåede aftaler punktum for hovedparten af overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked. Fleksibilitet, uddannelse, familievenlige tiltag og seniorordninger blev hovedtemaerne. Højere lønstigninger end ved forrige overenskomster. Målrettet kompetenceudvikling, fuld løn under forældreorloven, mulighed for 32 seniordage om året, men også mulighed for en 42 timers arbejdsuge er resultatet af overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked, som er treårig. Finansforbundets medlemmer stemte med 95,4 pct. for den nye overenskomst den 30. marts, og efterfølgende er forligsmandens mæglingsforslag torsdag den 20. april vedtaget med 57 pct. af stemmerne blandt lønmodtagerne. Derved er der sat punktum for størstedelen af årets overenskomstforhandlinger. Målrettet og mere kompetenceudvikling Uddannelse skal sikre fremtidige jobmuligheder i en tid, hvor automatisering og digitalisering fylder, og hvor intet job i princippet er uberørt. Ved 2007 fik man kompetenceudviklingsfondene og kompetenceudvikling, og udvikling af fondene har været et tema ved hver overenskomstfornyelse siden. Men trods tiltagene er der stadig mange lønmodtagere, der ikke deltager i efter- og videreuddannelse. Dansk Metal foretog fx i 2016 en undersøgelse, der viser, at 50 pct. af danskerne ikke har deltaget i efter- eller videreuddannelse inden for de seneste tre år, og ca. 30 pct. har slet ikke noget ønske om at videreuddanne sig. I takt med den øgede digitalisering og øget behov for flere faglærte og uddannede er overenskomsterne for 2017 præget af fokus på kompetenceudvikling. I Industriforliget har man aftalt, at særlige efter- og videreuddannelsesaktiviteter, som er angivet i en positivliste, kan modtage særlig støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), og der er øremærket 200 mio. kr. af fondens midler til formålet. Side 1 af 9

2 Aftalen giver et tredobbelt uddannelsesløft, ansatte med læse- og skriveudfordringer gives færdigheder, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau. Samtidig får tillidsrepræsentanten en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse. Støtten til aftalt uddannelse finansieres via IKUF og hæves i perioden fra 50 øre pr. time til 60 øre pr. time i Der etableres en konsulenttjeneste til at understøtte arbejdet med efter- og videreuddannelse. Tjenesten skal yde sparring omkring uddannelsesplanlægning og hjælp med tilmelding til uddannelse og hjemtagning af støtte i form af lovregulerede løntabsgodtgørelser mv. Tjenesten finansieres af midler fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. I Transportforliget igangsættes et udviklingsarbejde om at understøtte kompetenceudvikling i virksomhederne i relation til digitalisering. Parterne har dog allerede ved aftaleindgåelse udpeget særlige områder i branchen, som er udfordret af digitalisering, og som kræver særlig kompetenceudvikling, fx i delvist eller fuldt automatiserede lagre, terminaler og havne, selvkørende eller stærkt teknologistøttede trucks, lastbiler og busser. Der oprettes endvidere en konsulenttjeneste til at sikre flere faglærte i transport- og logistikbranchen. Bidrag til HTSK fonden hæves fra 20 øre pr. præsteret time med 10 øre i overenskomstperioden. Finanssektoren fik det første forlig på normallønsområdet og overhalede derved Transportsektoren, som traditionelt har indgået det første forlig på området. Her er det aftalt, at Kompetencepuljen gøres permanent og forhøjes med 10 mio. kr. årligt, som målrettes virksomhedsprojekter med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Uddannelsesbidraget forhøjes med 50 kr. til i alt 900 kr. årligt pr. medarbejder. Dermed bliver der i alt ca. 200 mio. kr. til kompetenceudvikling i hele overenskomstperioden. Med overenskomstfornyelsen 2017 bliver der for alvor sat fokus og fart på kompetenceudvikling og uddannelsesløft i den private sektor. Det viser, at arbejdsmarkedets parter for alvor er ved at ruste sig til den øgede digitalisering. Den danske model viser med aftalerne sin fulde styrke til at ruste arbejdsmarkedet til fremtiden og understreger, at kompetenceudvikling ikke alene er et anliggende for arbejdsgivere og den enkelte ansatte. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 2 af 9

3 Familievenlige tiltag 2017 er året, hvor fuld løn under forældreorlov for alvor kommer ind på det private arbejdsmarked. Både i Industri- og Transportforliget har man således aftalt, at der gives fuld løn under forældreorloven på i alt 13 uger for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet. Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag. Bestemmelsen gælder for børn under 14 år. Medarbejdere får også med aftalerne mulighed for to børneomsorgsdage pr. ferieår. Men medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Bestemmelsen gælder for børn under 14 år. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb svarende til 7,4 normaltimer fra frit-valgs lønkontoen. Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet for børn under 14 år. Finanssektoren har i forvejen aftalte forhold som er tilsvarende eller bedre end dem som er aftalt i Industri- og Transportforliget. I Finanssektoren er der denne gang aftalt øget fleksibilitet ved afvikling af fædre- og forældreorlov. På assurandørområdet ændres rammeoverenskomsten således, at fædreorloven på op til 4 uger kan holdes i to uafbrudte perioder à 2 uger og også efter uge 14 efter udløbet af de 14 ugers barselsorlov. Tilsvarende er aftalt i standardoverenskomsten. Endvidere kan forældreorloven holdes i to uafbrudte perioder på 5 uger inden for uge efter fødslen. Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt både inden for specifikke fag, hvor kvinder hovedsageligt arbejder med mennesker og mænd med teknik, og inden for sektorer, hvor kvinder er ansat i den offentlige sektor og mænd i den private. Aftalen om fuld løn under forældreorlov giver således især mænd bedre muligheder og incitament for af holde mere af forældreorloven, hvor netop loftet på betalingen under orloven er fremhævet som en væsentlig barriere for en mere ligelig fordeling af orloven mellem kønnene. Fordelingen af omsorgsopgaven mellem kønnene styrkes også med aftalerne, da især mænd nu også får mulighed for omsorgsdage og bedre rettigheder i forbindelse med barns sygdom og kan således styrke ligestillingen og familie- og arbejdslivsbalancen for begge køn. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 3 af 9

4 Seniorordninger I Industriforliget gives nu ret til seniorordning. Tidligere var ordningen en kan-bestemmelse. Medarbejderne får ret til at købe sig til seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Seniorordningen består af en arbejdstidsreduktion i form af seniorfridage eller fast reduktion i den ugentlige arbejdstid. Medarbejderen skal selv finansiere seniorordningen gennem fritvalgsordningen og evt. konvertering af pensionsindbetaling. Herudover kan det aftales lokalt, at der 10 år før folkepensionsalderen kan opspares værdien af ikke-afholdte feriefridage, som kan komme til udbetaling i forbindelse med yderligere seniorfridage. I Transportforliget har der siden overenskomstfornyelse 2014 været en ret til seniorordning. Her er det nu aftalt, at også den særlige opspring - udover hele eller dele af pensionsbidraget - kan indgå i finansieringen af seniorfridage. I alt kan begge ordninger give op til 32 seniordage om året. FA og Finansforbundet er enige om at sætte yderligere fokus på "Det holdbare arbejdsliv" i overenskomstperioden. Af Kommissorium for Det holdbare Arbejdsliv i finanssektoren fremgår, at det er aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FA og Finansforbundet, som skal arbejde med følgende spørgsmål: Hvordan sikrer vi et attraktivt finansielt arbejdsmarked i fremtiden for medarbejdere og virksomheder med specifikt fokus på rammerne for et holdbart arbejdsliv for medarbejderne og et stærkt rekrutterings- og fastholdelsesgrundlag for virksomhederne, både nationalt og internationalt. Med seniorordningerne og indførelse af omsorgsdage til børn indføres større valgfrihed for den enkelte, og det giver bedre mulighed for at tilrettelægge sit arbejdsliv i et livsfaseperspektiv. Særordningerne kan naturligvis også sikre, at nedslidte medarbejdere kan have en arbejdsmarkedstilknytning til folkepensionering. Men det øgede fokus på anvendelse af pensionsmidler til finansiering af seniorfridage øger også det politiske pres på at få løst samspilsproblemerne i pensionssystemet, hvor udbetalinger af pensionsopsparinger bliver modregnet i offentlige ydelser som eksempelvis ældrecheck og pensionstillæg. Netop modregningen har været benyttet som argument for at indføre seniorordninger finansieret ved egen pensionsbidrag. Hvis ordningerne udbredes, kan det øge presset på de offentlige finanser. Finansforbundet og FA har i sted valgt at fokusere på et holdbart arbejdsliv hele livet. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 4 af 9

5 Vikarer Vikarer var et emne ved OK14 forhandlingerne på industriområdet. Baggrunden var et stigende forbrug af vikarer på store industrivirksomheder. Det førte til en aftale, der gav tillidsrepræsentanterne ret til informationer om, hvilke lokalaftaler og kutymer der skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden. Der er kommet flere vikarer siden overenskomstfornyelsen i Problemet med vikaranvendelsen er ikke, at overenskomster bliver brudt eller omgået, men at en mere usikker ansættelsesform vinder frem. Ved overenskomstfornyelsen i 2017 er der i Industri- og Transportforliget derfor aftalt, at vikarer sikres bedre ved, at ancienniteten bevares, hvis man skifter fra brugervirksomhed til vikarbureau - eller omvendt, ved længere tids ansættelse i vikarbureauet eller på samme virksomhed. Med henblik på hurtig afklaring, om der i konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, kan tillidsrepræsentanten nu anmode virksomheden om oplysninger vedrørende udefra kommende virksomheder, der udfører arbejde, som ellers kunne udføres af virksomhedens ansatte medarbejdere. Med aftalen om bedre vilkår for vikarer sikres de naturligvis. Men også fastansatte kan komme til at blive stillet bedre, idet økonomisk spekulation i vikaranvendelse og anciennitetsbestemmelser begrænses. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter I både Industri- og Transportforliget er der aftalt bedre vilkår for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter, som aftaler med virksomheden at tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling, kan fortsætte med at være tillidsrepræsentant, mens de er under uddannelse. Tillidsrepræsentanter, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år, får ret til faglig opdatering, når deres tillidshverv ophører, og ophørte tillidsrepræsentanter får udvidet deres opsigelsesvarsel med seks uger i et år efter ophøret, hvis de har været tillidsrepræsentant mindst et år. Endvidere er der aftalt vederlag til tillidsrepræsentanter. Finansforbundet og FA har aftalt bedre vilkår for det faglige arbejde i forbindelse med lønreduktioner og tid til det faglige arbejde. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 5 af 9

6 Aftalerne for tillidsrepræsentanterne på det private arbejdsmarked giver i nogle tilfælde bedre rettigheder end der i dag gælder for de offentligt ansatte tillidsrepræsentanter. Fx er der på det kommunale og regionale område aftalt, at faglig efteruddannelse under tillidsrepræsentanthvervet og i forbindelse med hvervets ophør skal drøftes og er således mindre forpligtigende. Og en medarbejder har ikke nogen særlig afskedigelsesbeskyttelse efter ophør af tillidsrepræsentanthvervet. Social dumping Opstartsmøderne op til overenskomstfornyelse 2017 viste, at social dumping fortsat var et emne, man ønskede taget op i forhandlingerne, og de efterfølgende forhandlingerne om Transportforliget skal være forsinket grundet uenighed om området. Parterne er dog blevet enige om, at virksomheder på anmodning fra tillidsrepræsentant eller 3F s transportgruppe skal oplyse, hvilke underleverandører der udfører opgaver for virksomheden indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som underleverandøren har oplyst til virksomheden. Ingen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse. Social dumping var forventet at fylde mere ved overenskomstfornyelsen Den mindre vægtning er benyttet af Stem Nej kampagnen mod det fremsatte mæglingsforslag, og der menes at være behov for at stoppe brugen af social dumping i virksomhederne enten ved direkte kædeansvar eller lignende brugbare ordninger, og at dette krav på ingen måde er indfriet. Systematisk overarbejde og fleksible overenskomster Arbejdsgiverne havde vanen tro færre krav end lønmodtagersiden op til overenskomstfornyelse Arbejdsudbuddet og fleksibilitet syntes at have stor prioritet, da forbedringerne i den økonomiske situation allerede nu viser sig i kraft af manglende uddannet arbejdskraft. DA udtalte i november 2016, at Når det er svært at rekruttere arbejdskraft, er den eneste udvej, at vi øger arbejdstiden for dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Fra Finanssektorens arbejdsgiverforening var målsætningen for OK17 også klar; overenskomster skal være langt mere agile og fleksible, så de understøtter virksomhedernes konkurrencekraft. I Industri- og Transportforliget er det aftalt, at overarbejde så vidt muligt skal undgås, men at der kan være forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 6 af 9

7 rettidige færdiggørelse af indgåede ordrer mv. Som en nyskabelse ved overenskomstfornyelse 2017 er det aftalt, at der i virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan varsles systematisk overarbejde. Det systematiske overarbejde kan dog maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag. Overarbejdet skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid. Overarbejdet skal, medmindre andet aftales, afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Mellem Finansforbundet og FA er det aftalt, at virksomhedsoverenskomsterne får større lokal aftalefrihed med hensyn til arbejdstidsregler. Dermed får de lokale parter flere muligheder for at skræddersy arbejdstidsreglerne til forholdene i deres virksomhed. Særligt muligheden for en 42 timers arbejdsuge er blevet benyttet af Stem Nej til den fælles mæglingsskitse kampagne. Men aftalen inddæmmer et allerede eksisterende fænomen og regulerer nu dette ved at fastsætte en grænse for overarbejdets volumen og placering. Aftalen kan have en positiv effekt på såvel arbejdsmiljø som ligestillingen, idet overarbejdet som udgangspunkt nu skal afspadseres og ikke udbetales. Den økonomiske ramme Ønsket om lønstigninger gik igen i mange af kravene fra andre forbund, men spørgsmålet har ikke samme betydning for alle. For minimal- og mindstebetalingsoverenskomsterne, der dækker hovedparten af LO og DA området, bliver den faktiske løn forhandlet på de enkelte virksomheder, efter at de centrale forlig på områderne er indgået. Hvorimod de centrale overenskomster for normalområderne i høj grad fastsætter den faktiske løn på virksomhederne. Lønspørgsmålet har derfor større betydning ved forhandlingerne på normallønsområdet. Lønstigninger forhandles både på minimalløns- og normallønsområdet som kronestigninger til de eksisterende timelønssatser, hvorimod fx fritvalgsordninger og særydelser forhøjes med procenter. Oversættelsen af kronestigninger til procenter afhænger af udgangspunktet for beregningen. Procentstigninger beregnet på baggrund af overenskomsternes minimalløns betaling vil således have større stigninger, end hvis beregningen fx tager udgangspunkt i den faktiske gennemsnitsløn på området. Beregningen vanskeliggøres særligt på minimallønsområdet, hvor det er usikkert, hvorledes mindstebetalingen slår igennem i forhandlingerne på de enkelte industriarbejdspladser. Afhængig af beregningsmetode vurderes de indgåede forlig at have en samlet ramme mellem 6,0 og 7,3 pct. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 7 af 9

8 I industriforliget hæves mindstebetalingssatsen med 2 kr. den 1. marts 2017, med 2 kr. den 1. marts 2018 og med 2 kr. den 1. marts Satserne for genetillæg hæves med 1,6 pct. hvert år. Fritvalgslønkontoen hæves med 2 pct. i alt. Fra 2 pct. til 2,7 pct. den 1. marts 2017, til 3,4 pct. den 1. marts 2018 og endelig til 4 pct. den 1. marts I Transportforliget hæves timebetalingen med 2,50 kr. pr. år i alt 7,5 kr. i overenskomstperioden, og den særlige konto, der svarer til fritvalgskontoen, stiger fra 2 til 4 pct. Særydelserne stiger generelt med 1,6 procent pr. år. Mellem Finansforbundet og FA er der i standardoverenskomsten aftalt generelle lønstigninger på 5,85 pct. i overenskomstperioden. De generelle lønstigninger fordeler sig pr. 1. juli 2017 med 1,90 pct., 1. juli 2018 med 1,95 pct. og 1. juli 2019 med 2 pct. I virksomhedsoverenskomsterne er der afsat 4,2 pct. i overenskomstperioden til generelle lønstigninger til alle medarbejdere, samt en lokal økonomisk ramme på 1,65 pct. Anvendelsen af den lokale økonomiske ramme aftales lokalt. Fordelingen af rammen er identisk med fordelingen for standardoverenskomsten. Mange af FTF s medlemsorganisationer, der forhandlede efter Transportforligets indgåelse, blev mødt med nedenstående ramme. som er opgjort på baggrund af en gennemsnitlige direkte løn plus genetillæg på 169,69 kr. samt genebetalinger excl. overtid på 6,26 kr. En stigning på 7,50 kr. giver en procentvis stigning på 4,26 pct. År 1 År 2 År 3 Perioden Lønstigninger 1,5 1,5 1,25 4,25 Særlig opsparing 1,65 Genetillæg 0,27 Andet 0,13 I alt 6,3 For ordninger uden fritvalgsordning var rammen 2 pct., 2 pct. og 1,9 pct. i de 3 år. Overenskomstfornyelsen for 2017 har givet større lønstigninger end de to foregående overenskomstfornyelser, og det må forventes, at stigningerne som minimum sikrer reallønnen. Det FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 8 af 9

9 seneste skøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2016 skønner en samlet prisudvikling på 4,3 pct. i overenskomstperioden. Det økonomiske Råd skønnede i Dansk økonomi fra efterår 2016 en prisudvikling for overenskomstperioden på 5,6 pct. Dog er skønnet for 2019 ikke angivet, hvorfor værdien fra 2018 er benyttet herfor. FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 9 af 9

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden,

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG FALCK/RESPONCE Stem om din nye overenskomst REDDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen.

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 28 marts 2017. Indkomne forslag til generalforsamlingen d. 4 april 2017: Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer. Forslag medsendt. En enig bestyrelse indstiller forslaget

Læs mere

AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter

AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter Nummer 2 JUNI 2017 AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter Forhandler konferencen 2017 Læs side 5 og 6 OK-18 på det offentlige område bliver præget af resultatet på det private Læs side 4 Syg

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.)

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.) Den 7. marts 2017 OK17: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag Vi vil her gennemgå den betydning, som industriforliget har for TDC-ansatte på det såkaldte tilpassede

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK 2018-2021 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Overordnede overenskomstresultater Det er

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI

Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI Et forsøg på et overblik over hvad det rent faktisk indeholder. Indhold A) Forliget kan bortfalde (forligets indledning)... 2 B) To afgørende aftaler for DI...

Læs mere

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om en ny overenskomst frem til 2020. Se her hvad aftalen indeholder. Det er din overenskomst husk at stemme!

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Urafstemning om overenskomsterne

Urafstemning om overenskomsterne FORBUND Urafstemning om overenskomsterne 2017-2020 Brug din stemmeret! Oplysningspjece, som er tilgængelig for alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA. Brug din stemme! Indhold Kære privatansatte

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Indholdsfortegnelse 1. Fagforeningernes Fælles Overenskomst FFO - hvorfor en fælles overenskomst? 2. Overenskomstens

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere