Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september september Nr Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori B/E skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj), der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 522 af 19. juni 1997 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E). Stk. 3. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. oktober 2009, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af november Rigspolitiet, den 10. september 2009 JENS HENRIK HØJBJERG / Mogens Hendriksen 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/439/EØF om kørekort (EF-tidende 1991, L 237, s. 1) med senere ændringer og visse dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (EU-tidende 2006 nr. L 403, side 18). Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr AA005003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 0. INDLEDNING 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER mv. 1.1 Styreapparatet 1.2 Bremser Driftsbremser Nødbremse Parkeringsbremser Supplerende bremser Kontrol af bremser Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser, mv El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 1.4 Bærende dele Bærende deles funktion mv. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Energi- og miljørigtig kørsel 1.6 Karrosseri og opbygning mv Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Tilkoblingsanordningen 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Sammenkobling Registrerings- og koblingsattest 1.10 Særlige køretøjer Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer 1.11 Bilens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr 2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ 2.1 Forberedelse til kørsel Eftersyn, indstilling mv. 2.2 Vogntogs spejle Særlige forhold Indstilling af spejle Anvendelse af spejle 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning 2.4 Højresving om hjørner Færdigheder ved svingning 2.5 Baglæns kørsel med målbremsning Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 2

3 3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER 3.1 Manøvre-egenskaber mv Generelt om forskellige køretøjers manøvre-egenskaber mv. 4. TRAFIKANTADFÆRD 4.1 Trafikantadfærd mv. Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. 5. VEJFORHOLD 5.1 Vejforhold mv Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT, BELÆSNING MV. 6.1 Anvisninger for færdslen Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen 6.2 Vogntogets bredde, længde, højde og vægt Vogntogets bredde Vogntogets længde Vogntogets højde Vogntogets vægt Gods Overladelse af køretøj til andre Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Køre- og hviletidsbestemmelserne Anvendelse af kontrolapparatet 6.3 Godstransport mv Vejkort Godskørsel for fremmed regning og firmakørsel 7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ 8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN 9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG 10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning Indstilling til køreprøve Kørekortkategori og førerret 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort Kørekortets gyldighed 3

4 Inddragelse og generhvervelse af kørekort 4

5 0. INDLEDNING Det overordnede mål for køreuddannelsen til kategori B/E er: Bilag 2 1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som førere af vogntog møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, 2) at give eleverne et sådant kendskab til vogntog og deres betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden, 3) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre vogntog uden fare for sig selv og andre. Køreuddannelsen til kategori B/E skal i øvrigt opfattes som en overbygning på køreuddannelsen til kategori B. Derfor må undervisningen til kategori E først påbegyndes, når grundlaget er i orden, dvs. når eleven har erhvervet kørekort til kategori B. Kørelæreren skal dog ved repetition af lærestoffet sikre sig, at eleven fortsat er i besiddelse af de grundlæggende kundskaber og færdigheder, i det omfang de har betydning for kørsel med stort påhængskøretøj, således som det fremgår af bemærkningerne til delmålene. Denne undervisningsplan indeholder en nærmere specificering af uddannelsesmålene opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. ene udgør de egentlige retningslinier for såvel undervisningen som bedømmelse ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger hvad eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til præcisering af præstationskravene til eleven er anvendt følgende udtryk i delmålsbeskrivelserne: Eleven skal 4) have kendskab til, vil sige, at eleven skal være så vidt orienteret om et emne, at det ikke er ukendt for eleven, eller at det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende mere målrettet og grundigere undervisning, 5) udpege, vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte køretøjsdele, herunder betjeningsudstyr, 6) aflæse og forstå betydningen af, vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys i køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere i nødvendigt omfang, 7) kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit anførte krav til påhængskøretøjet er opfyldt, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres, 8) angive årsager til, indhold eller betydning af, vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om vejafmærkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende, samt andre forhold af væsentlig betydning, 9) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, vil sige, at eleven i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt, 10) opfatte og bedømme, vil sige, at eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdets betydning og hvordan man reagerer herpå, eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold, 11) genkende, vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen, og efterleve betydningen af disse, 5

6 12) reagere hensigtsmæssigt, vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre vogntoget og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen, 13) ved øvelse opnå erfaring om, vil sige, at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg får lejlighed til at konstatere vogntogets reaktioner under udførelse af bestemte manøvrer, 14) opnå nogen færdighed i, vil sige at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg skal kunne betjene vogntoget korrekt, uden at manøvren som helhed kræves fejlfrit udført og 15) ved øvelse opnå færdighed i, vil sige, at eleven under kørsel med vogntoget på køreteknisk anlæg skal kunne udføre manøvrer korrekt. I delmålsbeskrivelserne kan præstationskravene kombineres eller kravene kan anvendes delvist. Fx er der i præstationskravet»genkende og angive betydningen af«anvendt beskrivelser fra to præstationskrav. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes ved teoriprøven. Præstationskravet»genkende«anvendes ved den praktiske prøve. Ved den praktiske prøve skal eleven i en færdselssituation kunne»genkende«fx vejafmærkning og efterleve betydningen af disse. Der er ved målbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i størst muligt omfang, og at kørelæreren derfor stilles mere frit i valget af undervisningsmetode og undervisningssituation. En skarp skelnen mellem teori og praksis er i øvrigt mindre hensigtsmæssig, idet megen praktisk undervisning, dvs. undervisning i praktiske færdigheder, udmærket kan indlæres i et teorilokale med de rette hjælpemidler, og en del teoriundervisning, dvs. undervisning i teoretiske emner med fordel kan formidles under praktiske øvelser i færdslen. Definitioner Eleven skal have kendskab til følgende definitioner: 16) Påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. 17) Påhængskøretøjer inddeles i a) Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods. b) Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet og/eller dets last delvis hviler på det trækkende køretøj. c) Påhængsredskab (registreringspligtig), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en campingvogn. 18) Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg anses her som et stort påhængskøretøj. 19) En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog. Påhængsvogn/sættevogn opdeles efter tilladt totalvægt/akseltryk som følger: 20) O1 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på ikke over 750 kg. 21) O2 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på mere end 750 kg, men ikke over kg. Påhængskøretøj kan efter særlige regler sammenkobles med et trækkende køretøj på følgende måder: 22) Fast kombination. 23) Variabel kombination. 24) Synsfri sammenkobling. Afsnittene for kategori B/E omhandler påhængskøretøjer på ikke over kg tilladt totalvægt. 6

7 Der er anvendt samme afsnitsnummerering i undervisningsplanerne vedrørende B/E, C/E og D/E. Visse afsnit, der ikke er relevante, er alene medtaget med angivelse af overskrift af hensyn til en ensartet afsnitsnummerering. Ved køreundervisningen og køreprøven anvendes følgende køretøjer: Kategori B/E: Øvelseskørsel (dvs. indledende øvelser på vej og udvidede øvelser på vej) samt køreprøve til kategori B/E, skal gennemføres i en personbil med tilkoblet påhængskøretøj. Vogntoget skal opfylde bestemmelserne for køretøjer til kategori B/E, som anført i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. 7

8 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. Bilag 3 Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter samt en sådan forståelse af påhængskøretøjets funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt og skånsom behandling af påhængskøretøjet/vogntoget og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Undervisningen har desuden til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets udstyr, således at eleven selv kan konstatere, om det er i lovlig stand. Eleven skal endvidere have en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets funktioner og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den påtænkte eller igangværende kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig. Det skal i øvrigt fremhæves i undervisningen, at de i delmålene anførte fremgangsmåder for kontrol og afprøvning af udstyr ikke er udtømmende eller dækkende for alle tænkelige systemer, og at eleven må være opmærksom på stadige ændringer af påhængskøretøjets indretning samt af lovbestemmelserne. Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med vogntogets benyttelse. 1.1 Styreapparatet Da styreapparat sædvanligvis ikke forefindes på påhængskøretøj til kategori B, indeholder afsnittet ikke hoved- og delmål. 1.2 Bremser Eleven skal lære om bremsernes funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til bremserne er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bremserne Driftsbremser Eleven skal have kendskab til bremsesystemet og dets funktion: 1) Driftsbremsen på påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst kg er normalt en påløbsbremse. 2) Påløbsbremsen aktiveres ved at påhængskøretøjet presses frem mod bilen, når denne bremser. Jo kraftigere bilen bremser, des kraftigere presser påhængskøretøjet mod bilen (påløbskraften) og des kraftigere bremser påhængskøretøjet. 3) Ved bakning på ujævn vej eller op ad bakke kan trykket mod påhængskøretøjet blive så stort, at bremsen aktiveres 4) Påløbskraften overføres til hjulbremserne via stødstangen i påløbsarrangementet, bremsestænger og bremsekabler. Jo større påløbskraften er, des længere trykkes stødstangen tilbage, og dermed større bremsekraft. 5) Påløbsarrangementet er normalt forsynet med en dæmperanordning, der dæmper stødstangens bevægelse. 6) Stødstangen har en begrænset vandring (slaglængde). Hvis stødstangen kan trykkes i bundstilling, vil bremsekraften aftage væsentligt og til sidst helt ophøre. 7) Driftsbremsen kan også bestå af et system, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse og hvor påhængskøretøjets bremser aktiveres enten via elektriske signaler eller et særligt hydraulisk system. 8

9 1.2.2 Nødbremse Der er ikke krav om nødbremse på påhængskøretøj Parkeringsbremser Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: Parkeringsbremsen virker på hjulbremserne gennem særlige mekaniske forbindelser (wirer eller stænger) Supplerende bremser Der er sædvanligvis ikke supplerende bremser på påhængskøretøj til kategori B Kontrol af bremser Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt: 1) Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle om den nævnte afstand er til stede). 2) Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret. 3) Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede. 4) Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt. 5) Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling. Tegn på fejl ved bremser Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bremserne: 6) For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne. 7) Hvis påhængskøretøjet støder til bilen under opbremsning, kan det være tegn på, at bremserne ikke virker. 8) Hvis påhængskøretøjets bremser»hugger«, kan det være tegn på fejl i dæmperen Lovbestemmelser i øvrigt om bremser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Påhængskøretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. Mindre påhængskøretøjer kan dog være uden bremser. 2) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse påhængskøretøjet sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. 3) Driftsbremsen skal være således indrettet, at påhængskøretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængskøretøj. Dette sker sædvanligvis ved hjælp af en kæde eller wire mellem bil og påhængskøretøj (sikkerhedskæde). 4) På én-akslet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst kg kræves dog ikke, at sikkerhedskæden kan aktivere bremserne. På påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, der ikke er forsynet med bremser, kræves ingen sikkerhedskæde. 5) Driftsbremsen skal kunne aktiveres ved normal afbremsning af det trækkende køretøj. 6) Parkeringsbremsen på påhængskøretøjet skal kunne holde dette standset på hældende vej (18%) og skal kunne blive stående tilspændt. 7) Parkeringsbremsen på bilen skal kunne holde vogntoget standset på hældende vej (12%) og skal kunne blive stående tilspændt. 9

10 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser, mv. Eleven skal lære om det elektriske anlægs funktion. Eleven skal endvidere kunne kontrollere om lovkrav til lygter, reflekser mv. er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om el-anlæg, lygter og reflekser El-anlæggets funktion, lygter og reflekser Lovbestemmelser om påbudte lygter og reflekser 1) Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 2) Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. 3) Lygterne på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på bilen. a) De påbudte lygter og reflekser omfatter: b) to lygter med positionslys, såfremt påhængskøretøjets bredde overstiger 1,6 m, c) to lygter med baglys, d) to lygter med stoplys, e) to blinklygter bagpå, f) mindst én nummerpladelygte, g) to godkendte og mærkede hvide fremadvendende reflekser, og h) to godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede reflekser anbragt med spidsen opad. 4) På påhængskøretøj, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter med henholdsvis hvidt og rødt lys, der tydeligt kan ses i 300 m s afstand uden at blænde. 5) Positionslyset skal have hvidt lys, der tydeligt skal kunne ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. 6) Baglygterne skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. 7) Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser og, såfremt påhængskøretøjets totallængde er længere end 6 m også gule sidemarkeringslygter, der er fordelt på påhængskøretøjets sider. 8) Sidemarkeringslygterne skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 9) Ældre påhængskøretøjer kan være forsynet med enten sidereflekser eller sidemarkeringslygter. 10) Nummerpladelygter skal belyse nummerpladen så den tydeligt kan læses i mindst 20 m s afstand. Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse: 11) De tilladte lygter og reflekser omfatter: a) Baklygter, arbejdslygter, ekstra baglygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter (såfremt påhængskøretøjets bredde er mindst 1,8 m), ekstra sidemarkeringslygter, tågebaglygter, sideblinklygter, forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser. Kontrol af lygter mv. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter og reflekser er opfyldt: 12) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. 13) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. 10

11 15) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. 16) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 17) Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad. Tegn på fejl ved lygter Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved lygterne : 18) Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket mellem bil og påhængskøretøj. 19) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker. 1.4 Bærende dele Eleven skal lære om de bærende deles funktion og om tegn på fejl der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere om lovkrav til de bærende dele er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bærende dele Bærende deles funktion mv. Eleven skal have kendskab til følgende forhold og funktioner: 1) Påhængskøretøjets bærende dele omfatter følgende: a) Chassis/selvbærende konstruktioner, b) hjulophæng, kan bestå af aksler/bogier, fjederkonsoller, fjederbolte, lasker, fjedre og støddæmpere og c) hjul, som består af hjullejer, fælge og dæk. 2) Påhængskøretøjets vægt overføres til vejen gennem de bærende dele. 3) Fjedersystemets funktion er sammen med eventuelle støddæmpere at udjævne eller optage de kræfter, der opstår ved kørsel på ujævn vej, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen. 4) Affjedring med bladfjedre og gummifjedre er de almindeligste fjedersystemer. Kontrol af bærende dele Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt: 5) Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt og dækket skal være uden beskadigelser. 6) Dækformen må ikke være unormal. 7) Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt. Lovbestemmelser i øvrigt om bærende dele Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 8) I hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele må der ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør. 9) Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede. 10) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter. 11

12 11) Dæk på samme aksel skal sammenlagt have en bæreevne som mindst skal svare til det tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af dækmærkningen. Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen. 12) Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type (bortset fra nød-reservehjul). 13) Påhængskøretøjet skal være affjedret på alle aksler. Tegn på fejl ved bærende dele Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bærende dele: 14) Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes fejl i affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dæktryk. 15) Ved påkørsel af kantsten vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse). 16) Unormal dækform ved vejbanen eller unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald tjekkes ved brug af dæktryksmåler. 17) Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal lære om de særlige miljømæssige problemer ved kørsel med vogntog Energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Ved kørsel med påhængskøretøj vil bilens motor belastes yderligere især ved acceleration og kørsel op ad bakker. Det er derfor vigtigt at skifte til passende gear, således at motoren ikke sejtrækker. I øvrigt repetition efter afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B. 1.6 Karrosseri og opbygning mv. Eleven skal lære om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning. Eleven skal kunne de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Eleven skal have kendskab til følgende betegnelser: 1) Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret ovenpå chassisrammen (varelad, varekasse eller karrosseri til beboelse) eller selvbærende karosseri. Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold: 2) At døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukket/fastgjort. 3) At eventuel pressening er tilspændt. 4) At eventuel gods er placeret og fastgjort forsvarligt (se afsnit 6.2.5). 12

13 Risikoforhold ved opbygninger Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold: 5) Et påhængskøretøj med høj opbygning (fx en campingvogn) er særlig sidevindsfølsom med øget risiko for ustabil kørsel samt væltning i sving. Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 6) Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele. 7) Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. 8) Påhængskøretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk Tilkoblingsanordningen Eleven skal have kendskab til følgende: 1) Tilkoblingsanordningen er normalt en kuglekobling. 2) Kuglekobling består af en koblingsdel fastgjort til henholdsvis bilen og påhængskøretøjets trækstang. 3) Bilens koblingsdel er udformet som en kugle. 4) Påhængskøretøjets koblingsdel er udformet som en kugleskål med låseanordning. 5) Tilkoblingsanordning kan endvidere bestå af en særlig kobling (»redskabskobling«). Kontrol af tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt: 6) Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel. 7) Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 8) Tilkoblingsanordning skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse. 9) Tilkoblingsanordning skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses. 10) Koblingsdelen på bilen (godkendt og monteret efter særlige regler) og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. 11) De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed. 12) Det skal være registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, at bilen har en tilkoblingsanordning. 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr Der er sædvanligvis ikke særligt udstyr på påhængskøretøjer til personbil. 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) Eleven skal have kendskab til at kontrolapparat skal anvendes i visse vogntog. 13

14 1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser om kontrolapparatet: 1) Kontrolapparatet skal anvendes i et køretøj, hvis vogntogets størst tilladte totalvægt overstiger kg. Efter EU forordning og bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport er visse køretøjer dog undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. 2) Såfremt der skal anvendes kontrolapparat, skal bestemmelserne om kontrolapparater og bestemmelserne om køre- og hviletid for føreren nøje overholdes. Overtrædelser kan medføre bødestraf og frakendelse af førerretten. De nærmere bestemmelser om kontrolapparat er fastlagt i Europaparlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og i Rådets forordning om kontrolapparatet inden for vejtransport. 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Eleven skal lære bestemmelserne om sammenkobling og vogntogets dokumenter. Eleven skal endvidere lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes Sammenkobling Lovbestemmelser om sammenkobling Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser: 1) Til en bil må kobles ét påhængskøretøj, såfremt bilen er registreret til dette. 2) En bil kan være registreret til at måtte sammenkobles med et registreringspligtigt påhængskøretøj enten i fast kombination, i variabel kombination eller ved synsfri sammenkobling. 3) Fast kombination vil sige, at bilen er registreret til at trække ét bestemt påhængskøretøj. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bilens registreringsattest. Forud for registreringen skal bilen og påhængskøretøjet være synet i kombination med hinanden hos en synsvirksomhed. 4) Variabel kombination vil sige, at bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da skal være anført på bilens koblingsattest. Forud for registreringen skal bilen sammen med de pågældende påhængskøretøjer være synet hos en synsvirksomhed. 5) Synsfri sammenkobling vil sige, at bil og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed. Bilen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være godkendt og registreret til synsfri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne kan føreren afgøre om bil og påhængskøretøj lovligt kan kobles sammen, herunder, at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den anførte største påhængskøretøjsvægt. Ved den praktiske sammenkobling kan føreren afgøre om vogntogets længde og påhængskøretøjets bredde opfylder bestemmelserne. Sammenkobling Eleven skal på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger: 6) Fast kombination, hvor bil og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen. 7) Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer. 8) Synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj. 14

15 Eleven skal beherske følgende færdigheder ved tilkobling: 9) Sammenkoble bil og påhængskøretøj ved at anbringe påhængskøretøjets kugleskål på bilens koblingskugle således, at sikringsanordningen aktiveres, herunder kontrol af eventuel slidindikator. 10) Fastgøre eventuel sikkerhedskæde. 11) Tilslutte elforbindelsen og efterse, at påhængskøretøjets lys virker. 12) Hæve og fastspænde evt. støttehjul. 13) Frigøre eventuel parkeringsbremse på påhængskøretøjet inden kørslen. Eleven skal tilsvarende beherske at frakoble påhængskøretøjet, herunder kunne afbremse dette Registrerings- og koblingsattest Eleven skal have kendskab til følgende dokumenter og lovbestemmelser mv: 1) For at en bil og et påhængskøretøj kan anvendes, skal de være registreret og der skal være udstedt registreringsattester. 2) Registreringsattest, hvoraf fremgår bilens egenvægt/køreklare vægt, dens tilladte totalvægt samt eventuelt hvilken størrelse påhængskøretøj, der må kobles til den. 3) Påhængskøretøjets registreringsattest, hvoraf fremgår påhængskøretøjets egenvægt og tilladte totalvægt. 4) Koblingsattest, der anvendes ved variabel kombination. 5) På grundlag af registreringsattester kan føreren afgøre, om bil og påhængskøretøj må sammenkobles. 6) Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes. Såfremt der for bilen er udfærdiget koblingsattest, skal denne medbringes. Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester, eller en af et motorkontor udstedt genpart, sædvanligvis medbringes. 7) Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier Særlige køretøjer Eleven skal lære om andre påhængskøretøjer Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser: 1) For disse påhængskøretøjer gælder særlige regler for hastighed, indretning og udstyr. Vægten af et ikkeregistreringspligtigt påhængskøretøj må ikke overstige det, bilen vægtmæssigt må tilkobles Bilens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr Repetition efter undervisningsplan for kategori B, afsnit 1.1.1»Betjeningsudstyr«. 15

16 2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ Bilag 4 Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af vogntog ved lave hastigheder og herunder gøre eleven bekendt med vogntogets længde og bredde, særlige manøvreegenskaber, samt førerens orienteringsmuligheder ved brug af spejle. Øvelserne kan med fordel gennemføres på et passende roligt sted, fx et industrikvarter uden for normal arbejdstid eller en ubenyttet parkeringsplads. De enkelte øvelser/manøvrer skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende udvidede øvelser på vej hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler. Hver enkelt øvelses/manøvres præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et vogntog, der opfylder bestemmelserne til vogntog, kategori B/E, i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Da køreuddannelsen til kategori B anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori B/E er der i delmålene for de indledende øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med vogntog. 2.1 Forberedelse til kørsel Eleven skal lære at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige forberedelser til kørslen. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i de delmål, hvor præstationskravet er at»kontrollere«i afsnit 1»Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter mv.«2.1.1 Eftersyn, indstilling mv. Eleven skal beherske følgende færdigheder inden kørslen påbegyndes: 1) Rengøre eventuelt duggede eller tilsmudsede ruder, spejle og lygteglas. 2) Fjerne eventuelt løst liggende genstande fra instrumentbord, solskærme, bageste vindueshylde og pladsen under og foran førersædet. 3) Sikre sig, at der ikke er monteret genstande, der tager udsynet gennem ruderne. 4) Betjene dørenes lukke- og låsetøj. 5) Indstille førersædet for at opnå bekvem kørestilling, det bedst mulige udsyn, og for at kunne betjene bilens udstyr, herunder aflæse instrumenter og kontrollys. 6) Spænde og justere sikkerhedssele samt nakkestøtte. 7) Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling. 8) Kunne frigøre sig hurtigt fra sikkerhedsselen. 9) Betjene koblings-, speeder- og bremsepedal. 10) Betjene gear og parkeringsbremse. 11) Betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning, vinduesvisker og -vasker, blæser samt solskærm, mv. Eleven skal kunne aflæse og forstå betydningen af instrumenter og kontrollys. Eleven skal have kendskab til følgende: 16

17 12) Betjening af koblings-, speeder- og bremsepedal med uhensigtsmæssigt fodtøj, kan medføre risiko for fejlbetjening. 2.2 Vogntogs spejle Eleven skal lære om korrekt indstilling af spejle samt om disses optimale anvendelse Særlige forhold Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Forkert indstillede spejle nedsætter førerens mulighed for at orientere sig bagud og langs siden af vogntoget. 2) Snavsede eller revnede spejle kan nedsætte førerens orienteringsmuligheder eller give et forvrænget spejlbillede. 3) Uanset hvor godt spejlene er indstillet, vil der altid være blinde vinkler Indstilling af spejle Eleven skal beherske følgende færdigheder: 1) Indstille førerspejle så det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling. 2) Førerspejlet på hver side indstilles således, at siden af vogntoget netop kan ses i den inderste del af spejlet (siden af vogntoget bør højst fylde 1 cm i hvert spejl). Eleven skal kunne kontrollere at spejlene er: 3) Korrekt indstillede. 4) Rene og hele Anvendelse af spejle Eleven skal beherske følgende færdigheder: 1) Jævnligt orientere sig i spejlene og især i højresving orientere sig flere gange under svingningen. 2) Være opmærksom på blinde vinkler, også de blinde vinkler som selve spejlene danner. 3) Tjekke de skjulte områder (blinde vinkler), ved at flytte sig frem og til siden. 4) Tjekke området til højre for vogntoget ved at orientere sig både ved brug af spejle og gennem forrude og sideruder, især ved højresving i kryds. Disse færdigheder skal eleven kunne anvende i de kommende manøvrer på vej. 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Eleven skal lære blød igangsætning og standsning efter omhyggelig orientering, bl.a. under hensyn til de blinde vinkler og den manglende mulighed for direkte orientering ved hoveddrejning bagud og langs vogntogets højre side. Eleven skal endvidere lære at standse eller parkere ved forlæns indkørsel til kørebanekant i højre side og herunder opnå sikker bedømmelse af vogntogets bredde, hjulenes placering og vogntogets længderetning i forhold til kørebanekanten. 17

18 2.3.1 Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning Orienterings-færdigheder Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder ved igangsætning og standsning: 1) Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer. 2) Orientere sig bagud og langs vogntogets sider ved hjælp af spejle. 3) Tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt. 4) Bedømme bagfra kommendes hastighed, afstand og hensigt. 5) Bedømme egen accelerationsevne i forhold til bagfra kommendes hastighed. Manøvre-færdigheder Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved igangsætning og standsning: 6) Starte motoren korrekt. 7) Tænde lyset. 8) Sætte i gear, give tegn med blinklys og slække parkeringsbremsen. 9) Sætte blødt i gang, køre et stykke ligeud og ophøre med tegngivning. 10) Give tegn til forlæns standsning ved kørebanekant eller anden markering med stoplys og eventuelt blinklys og bremse blødt op til standsning. 11) Standse ved kørebanekant, først med rigelig og senere med begrænset manøvreplads, og således at de højre hjul er så tæt som muligt ved kørebanekanten og står parallelt med denne. 12) Ophøre med tegngivning, sætte i frigear, standse motor og trække håndbremse. 13) Slukke lyset. 2.4 Højresving om hjørner Eleven skal lære forlæns og baglæns højresving om hjørner under omhyggelig orientering. Eleven skal opnå sikker færdighed i korrekt placering før og under svingningen, orientering i spejle, korrekt ratbetjening og sikker fornemmelse for vogntogets (herunder hjulenes) placering. Eleven skal lære at bedømme hvornår der skal foretages nødvendige korrektioner ved baglænskørsel. Såfremt det er hensigtsmæssigt for en bekvem afvikling af øvelsen, kan venstresving indgå Færdigheder ved svingning Orienterings-færdigheder: Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder ved højresving: 1) Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer. 2) Orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjælp af bilens spejle. 3) Tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for også at orientere sig efter lyde. Manøvre-færdigheder: Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved forlæns højresving: 18

19 4) Give tegn til højresving i passende afstand. 5) Tilpasse hastigheden med skift til passende gear. 6) Holde målrettet kurs og jævn hastighed frem mod hjørnet eller sidevejen. 7) Køre så tæt på kørebanekant (eller kantlinie) eller kantsten som muligt, for blandt andet at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af vogntoget. 8) Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel. 9) Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere ratdrejning end i bil uden påhængskøretøj. 10) Udføre højresvinget ved at blive ved kørebanekanten (eller kantlinien) og gøre svinget så lille som muligt (holde højre baghjul så tæt på kørebanekanten som muligt). 11) Såfremt pladsforholdene gør det nødvendigt, bør der i god tid før svingningen trækkes til venstre. Højresvinget skal så vidt muligt afsluttes i højre kørebanehalvdel. Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved baglæns højresving på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 12) Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed. 13) Give tegn til højresving i passende afstand. 14) Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel. 15) Udføre højresvinget ved at lade højre hjul på påhængskøretøjet følge kørebanekant (eller kantlinie) eller kantsten på en sådan måde at det er muligt at fortsætte baglænskørslen parallelt med kanten på den vej, der er bakket ind på. 16) Afslutte manøvren med tilnærmelsesvist strakt vogntog i passende afstand fra kørebanekanten. Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel. 2.5 Baglæns kørsel med målbremsning Eleven skal lære at holde retlinet kurs under baglæns kørsel og ved grundig orientering i spejle alene. Eleven skal endvidere ved målbremsning opnå sikker fornemmelse for vogntogets længde Orientering og bedømmelse af vogntogets længde Orienterings-færdigheder Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder ved baglæns kørsel med målbremsning: 1) Se bagud og langs vogntogets sider efter færdsel eller andre hindringer ved hjælp af bilens spejle. 2) Bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af bremsning. 3) Sikkert bedømme placering af vogntogets bagsmæk (eller eventuel anden udragende del) i forhold til markeret mål. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for også at orientere sig efter lyde. Manøvre-færdigheder Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved baglæns kørsel med målbremsning på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 4) Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed. 5) Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs m under baglæns kørsel. 6) Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra markeret mål og derpå standse med bagsmækken (eller bageste udragende del i øvrigt) ved det markerede mål. 19

20 Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel. 20

21 3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER Bilag 5 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er besiddelse af viden om køretøjers manøvre-egenskaber, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 3.1 Manøvre-egenskaber mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige køretøjers manøvre-egenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Generelt om forskellige køretøjers manøvre-egenskaber mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B. 21

22 4. TRAFIKANTADFÆRD Bilag 6 Formålet med undervisningen er at sikre sig, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om trafikantadfærd som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 4.1 Trafikantadfærd mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende psykologiske forhold vedrørende ens egen og andre trafikanters adfærd, lovbestemmelserne om bilisters køreevne og helbred og om at vise særligt hensyn til andre trafikanter med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B. 22

23 5. VEJFORHOLD Bilag 7 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om vejforhold, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 5.1 Vejforhold mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om risikoforhold ved vejene med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B. 23

24 Bilag 8 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT, BELÆSNING MV. Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori B. Eleven skal endvidere gøres bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vægt og belæsning samt bestemmelser for køre- og hviletid og godstransport. 6.1 Anvisninger for færdslen Eleven skal lære, hvor lovbestemmelserne for kørsel med vogntog gælder, og at man i øvrigt skal rette sig efter vejafmærkning i form af færdselstavler mv. samt politiets anvisninger Færdselslovens gyldighed Repetition efter undervisningsplan for kategori B. Anvisninger for kørslen Eleven skal kunne genkende betydningen af følgende færdselstavler: 1)»Totalvægt«(C 31). 2)»Totalvægt af vogntog«(c 32). 3)»Akseltryk«(C 35). 4)»Bogietryk«(C 36). 5)»Vognbredde«(C 41). 6)»Vognhøjde«(C 42). 7)»Vognlængde«(C 43). 8)»Anbefalet rute for bestemte færdselsarter«(e 21). I øvrigt repetition efter undervisningsplan for kategori B. 6.2 Vogntogets bredde, længde, højde og vægt Eleven skal lære lovbestemmelserne for vogntogs og påhængskøretøjers største bredde, længde, højde og vægt samt kravene om særlig forsigtighed ved kørsel med stort læs Vogntogets bredde Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m, dog bortset fra fx markeringslygter. 2) Bredden måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, dog bortset fra fx markeringslygter. 3) Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end bilen (35 cm til hver side). 24

25 6.2.2 Vogntogets længde Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 1) Et vogntog må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m (sættevognstog, dog højst 16,5 m). 2) En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere end 12 m. 3) Afstanden mellem bilens bagkant og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, må højst være 2 m Vogntogets højde Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være højere end 4 m. 2) Højden måles lodret fra kørebanen til den del af køretøjet/læsset, der rækker højst op. 3) Uanset køretøjets højde skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og lignende kan ske uden fare eller ulempe Vogntogets vægt Eleven skal have kendskab til følgende udtryk: 1) Påhængskøretøjets akseltryk eller bogietryk er det tryk der overføres til vejen fra hjulene på en af akslerne henholdsvis bogien. 2) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst tilladte vægt af påhængskøretøjet med last. Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 3) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige kg. 4) Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i registreringsattesten. 5) En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T), og størst tilladte last (L) Gods Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort, og eventuel presenning forsvarligt bundet. 2) Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen. 3) Godset skal være således anbragt, at man sikrer et passende kugletryk. For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel. Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på kg afhængig af tilladt totalvægt. Jo tungere påhængskøretøjet er, des større bør kugletrykket være. Det anbefales, at 5-10 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt hviler på kuglen, dog højst hvad bilen, tilkoblingsanordningen og påhængskøretøjet er beregnet til. Afmærkning af gods Repetition efter undervisningsplan til kategori B Overladelse af køretøj til andre Repetition efter afsnit i undervisningsplan for kategori B. 25

26 6.2.7 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Eleven skal have kendskab til bestemmelserne for køre- og hviletid samt kunne betjene kontrolapparatet korrekt Køre- og hviletidsbestemmelserne Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser om køre- og hviletid: Køretid 1) Køretid er den tid, der af et kontrolapparat registreres som kørsel. 2) Den daglige køretid mellem to daglige hviletider må ikke overstige 9 timer. To gange i løbet af en uge kan den daglige køretid sættes op til højst 10 timer. 3) Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer. 4) Summen af køretiderne i 2 på hinanden følgende uger må ikke overstige 90 timer. Køretid uden pause 5) En køretid uden pauser må højst være 4½ time, hvorefter der skal holdes en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre føreren påbegynder en hviletid. 6) Denne pause kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne. Ved to-mandsbetjening kan pausen afholdes i et kørende køretøj. 7) Føreren må ikke udføre kørsel eller andet arbejde i løbet af denne pause. Hviletid 8) Inden for ethvert tidsrum af 24 timer efter afslutningen af den foregående daglige eller ugentlige hviletid, skal føreren have afholdt en regulær daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer (regulær daglig hviletid). 9) Den regulære daglige hviletid kan tages i 2 perioder, hvoraf den første periode skal være på mindst 3 sammenhængende timer og den anden på mindst 9 sammenhængende timer. 10) Hviletiden kan nedsættes til mindst 9 sammenhængende timer (reduceret daglig hviletid) op til 3 gange mellem to ugentlige hviletider. 11) Hvis der er flere førere i køretøjet, skal hver fører have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer inden for en periode på 30 timer. 12) En regulær daglig hviletid, der holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, må højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. Føreren skal have adgang til en køje eller liggeplads. 13) I to på hinanden følgende uger skal føreren afholde mindst: a) 2 regulære ugentlige hviletider, som hver er på mindst 45 timer, eller b) en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Den reducerede tid, på fx 21 timer (regulær ugentlig hviletid på 45 timer minus reduceret ugentlig hviletid på 24 timer) skal kompenseres med et tilsvarende hvil, der skal afholdes samlet inden tre uger efter udløbet af den pågældende uge. 14) Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, skal afholdes i forlængelse af en anden hviletid på mindst 9 timer. I eksemplet med en reduceret ugentlig hviletid på 24 timer skal kompensationen mindst udgøre 30 timer (reduktionen på 21 timer plus 9 timer). 26

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1) BEK nr 1293 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole Trailerkort Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT Dokumenter der skal med.. Lektionsplan Lægeattest med foto Ansøgning om kørekort Kopi af sygesikringsbevis Trailerkort Bremser El anlæg mm Bærende dele

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

TRAILER / BE 1 af 25

TRAILER / BE 1 af 25 TRAILER / BE 1 af 25 Forord Denne teoribog er udarbejdet af Michael Roy. Bogens opbygning og indhold følger færdselsstyrelsens undervisningplan til kategori B/E Formålet med bogen er at give dig et sådant

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1) BEK nr 750 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1) BEK nr 1300 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1) BEK nr 874 af 10/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 749. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk.

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere