Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, ikrafttrædelse marts 2013 Udgave: August 2014

2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C Praktiske oplysninger Pædagogiske og didaktiske overvejelser Underviserkvalifikationer Overordnede bedømmelsesplan Elevens arbejdstid Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Overgangsordninger Uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsens formål Opbygning af social- og sundhedsuddannelsen, trin Undervisnings- og arbejdsmetoder Hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen, trin Erhvervsfaglig kompetence Kompetencemål Skoleundervisningen Fag og prøver Bedømmelsesplan Praktikuddannelsen Læringsaktiviteter og temaer Uddannelse til social- og sundhedsassistent Professionel, patient og pårørende Professionel i somatikken Etik og lovgivning i psykiatrien Støtte til borgere med psykiske sygdomme Professionel i psykiatrien Borgeren i eget hjem Professionel i primær sektor Autoriseret social- og sundhedsassistent

3 1. Generelt for SOSU C 1.1 Praktiske oplysninger Uddannelsescentrets navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby Gladsaxe Herlev Brøndby Møllevej 4 Buddinge Hovedgade 81 Hørkær 22 DK-2605 Brøndby DK-2860 Søborg DK-2730 Herlev Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Indgang: Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplanen er fastsat af Social- og sundhedsuddannelsescentret i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg marts Pædagogiske og didaktiske overvejelser Det pædagogiske grundlag bygger på SOSU C s mission, vision og værdigrundlag. Vi sætter eleverne og deres uddannelse i centrum. I dette arbejde har elevernes forudsætninger og kompetencer betydning for, hvordan læringen finder sted. Vi ser det som en styrke, at vores uddannelser rummer elever i alle aldre og fra mange forskellige kulturer. Forskellighederne kan i læringsrummet bidrage til anerkendelse, dialog og demokratiske processer. Uddannelse på SOSU C ses som en proces, hvor elevernes faglige og personlige kompetencer udfordres, afprøves og integreres. Vi understøtter elevernes læringsproces ved, at de er tilknyttet et hold i skoleforløbet. Hensigten er, at eleverne får et tilhørsforhold til en gruppe, og vi arbejder målrettet og bevidst med gruppernes dynamik og læringspotentiale. Vi anvender en struktureret kontaktlærerordning, som indebærer uddannelsessamtaler for den enkelte elev i både skole- og praktikperioder. Alle elever arbejder med personlig uddannelsesplan og logbog. Vekseluddannelsen skaber mulighed for refleksion og læring. På SOSU C arbejder vi for, at eleverne oplever dynamisk læring mellem teori og praksis. Erfaringerne fra praktikken bliver gjort til genstand for diskussion og refleksion i skoleforløbet. Arbejdet med mennesker i en erhvervsmæssig sammenhæng stiller ofte fagpersonen i dilemmaer. Vi arbejder bevidst med undervisningsformer, der handler om at agere i dilemmaer. På SOSU C arbejder vi med forskellige undervisnings- og læringsformer. Undervisningen er helhedsorienteret og tilrettelægges i temaer, hvor fagene komplementerer hinanden. I det enkelte tema kan der være dialogbaserede oplæg fra undervisere, problemorienteret projektarbejde, praktiske øvelser, opgaver og individuelle forløb samt ekskursioner. Vi tilbyder IT-baseret vidensøgning og et veletableret bibliotek med vejledning af bibliotekarer. 3

4 SOSU C har derudover en række individuelle tilbud, som støtter den enkelte elevs uddannelsesforløb. Eleverne kan således indgå i en mentorordning, modtage specialpædagogisk vejledning, sproglig støtte og psykologisk rådgivning og deltage i studiecafe. 1.3 Underviserkvalifikationer Undervisningen varetages primært af undervisere med en mellemlang videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige og pædagogiske område samt cand.mag. er. For nyansatte gælder, at en pædagogisk diplomuddannelse skal påbegyndes senest et år efter ansættelsen, og uddannelsen skal være gennemført senest seks år efter ansættelsen. De fleste undervisere har en pædagogisk videreuddannelse i form af voksenunderviseruddannelsen eller diplom og/eller master. 1.4 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen skal sikre, at SOSU C lever op til kravene for løbende og afsluttende bedømmelse, jævnfør Hovedbekendtgørelsen. Formålet med bedømmelsesplanen er: At eleven har viden om eget niveau At eleven er bevidst om, hvilke områder der kræver en forstærket indsats At inspirere og motivere eleven til læring At informere undervisere og praktikvejledere om elevens niveau Bedømmelsesplanen er delt op i følgende 5 områder: Den løbende bedømmelse i skoleperioderne Bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning Standpunktsbedømmelser eller prøver i områdefag og grundfag Den afsluttende bedømmelse Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem uddannelsesforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning. I slutningen af hver skoleperiode vil der blive udarbejdet en skolevejledning, der udtrykker elevens standpunkt i form af en karakter i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden, og der vil være en vurdering af eventuelle behov for supplerende undervisning og for supplerende oplæring i praktikken. Karakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. På tilsvarende vis vil der i slutningen af hver praktikperiode blive udarbejdet en praktikerklæring. I slutningen af uddannelsesforløbet gives standpunktskarakter, eller der aflægges prøve i områdefag eller grundfag. Ved ikke bestået standpunktsbedømmelse afholdes en helhedsevaluering, hvor det vurderes, hvorvidt eleven skal tilbydes et nærmere fastlagt skoleforløb, som vurderes på ny. Når prøverne i henholdsvis grundfag og områdefag er gennemført, vil prøvekarakteren i de udtrukne fag træde i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter. 4

5 Prøver Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige, med mindre praktiske eller særlige omstændigheder taler imod. Censor udpeges af skolen eller beskikkes af undervisningsministeriet. Eleven eksamineres af en underviser fra skolen. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen. Dog kan kommende eksaminatorer overvære voteringen. Beståede prøver kan ikke tages om. Ikke bestået prøve Ved ikke bestået prøve planlægges omprøve efter helhedsevaluering mellem eleven, skolen og ansættende myndighed. Ny prøve afholdes snarest muligt. Der er kun mulighed for én omprøve i hvert fag og til den afsluttende prøve. En prøvegang mere kan tillades, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Sygeprøve Ved sygdom træffes aftale om ny dato for prøve. Der skal foreligge en lægeerklæring. En prøve er begyndt, når prøvematerialet er udleveret til eleven. Kan eleven ikke gennemføre prøven på grund af dokumenteret sygdom, skal eleven have mulighed for at gå til sygeprøve snarest muligt. Det medfører udlevering af nyt prøvemateriale. Specialpædagogisk støtte ved prøver Har eleven særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal de fastlagte prøver tilpasses, så de imødekommer elevens forudsætninger. Der sker dog ikke en ændring i prøvens niveau med dette tilbud. Helhedsevaluering En helhedsevaluering er et aftalt møde mellem elev, praktiksted, ansættende kommune og uddannelsescentret, hvor formålet er en drøftelse af elevens udvikling og en vurdering af mulighederne for det fremtidige uddannelsesforløb. Herunder elevens adgang til omprøve, nyt praktikforløb, støtteundervisning og andet. En helhedsevaluering finder sted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Hvis elevens personlige og/eller faglige kompetenceudvikling er problematisk set i forhold til at nå målene for uddannelsen Når elevens fravær giver anledning til overvejelser om egnethed til fortsat uddannelse Når områdefag og grundfag bedømmes med en karakter under 02 ved prøve eller skolevejledning Når elevens manglende fremmøde i forbindelse med valgfri specialefag gør, at eleven ikke kan bedømmes bestået Når en praktikperiode bedømmes ikke godkendt Når gennemsnittet af standpunktsbedømmelser og prøvekarakterer i områdefag og grundfag er under 02, eller et af fagene bedømmes med karakteren -3 Når den afsluttende prøve bedømmes med en karakter under 02 Initiativ til en helhedsevaluering kan tages af eleven, SOSU C, ansættende kommune eller praktiksted. Ansættende kommune skriver en konklusion af helhedsevalueringen. 5

6 1.5 Elevens arbejdstid Uddannelsen består af læring i en vekselvirkning mellem skole og praktik. Elevernes arbejdstid er 37 timer pr. uge. I skoleundervisningen er der i gennemsnit planlagt 30 lektioner pr. uge, hertil kommer elevernes individuelle opgaver svarende til ca. 7 timer pr. uge. Individuelle opgaver består af forberedelse, opgaveløsning, fordybelse, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer inklusiv tid til forberedelse, fordybelse, opgaveløsning, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning. 1.6 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Realkompetencevurderingen tager udgangspunkt i elevens ansøgning og består af elevens samlede formelle og uformelle kompetencer. Hvis eleven ikke har medsendt tilstrækkelig dokumentation, modtager eleven et brev med anmodning om at indsende yderligere dokumentation. Afklaring og vurdering i uddannelsesvejledningen vil ske i forhold til følgende fire kompetenceområder: Faglige kompetencer (kompetencer i forhold til fagene i uddannelsen: grundfag og områdefag) Personlige kompetencer Sproglige kompetencer Studiekompetencer Afklarende samtale med uddannelsesvejleder Hvis elevens ansøgning og den indsendte dokumentation ikke i tilstrækkelig grad danner grundlag for stillingtagen til optagelse, vil SOSU C indkalde eleven til en afklarende samtale med en uddannelsesvejleder. I denne samtale vil SOSU C spørge ind til det område eller de områder, hvor uddannelsesvejlederen ikke kan vurdere elevens realkompetencer ud fra ansøgningen. Følgende overordnede parametre bruger SOSU C til vurdering af data og informationer indkommet ved samtalerne: Elevens begrundelser for valg af uddannelse Elevens beretning om tidligere gennemførte og/eller ikke afsluttede tidligere uddannelse/r Elevens erhvervserfaring Elevens personlige og faglige motivation for denne uddannelse Elevens beskrivelse af sine samarbejdskompetencer Afklarende samtale med specialpædagogisk vejleder Hvis eleven i ansøgningsskemaet har sat kryds ved specialpædagogisk vejledning, vil uddannelsesvejlederen henvise eleven til SOSU C s specialpædagogiske vejledere. Hvis behovet for støtte fremkommer under samtalen med uddannelsesvejlederen, aftales der tid til efterfølgende samtale hos en specialpædagogisk vejleder. 6

7 Sprogtest udviklet af SOSU C i samarbejde med konsulent fra Undervisningsministeriet Jævnfør Hovedbekendtgørelsen kan kravene til ansøgerens danskkundskaber ved optagelsen til grundforløbet eller et af hovedforløbene højst omfatte sprogkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3 eller Prøve i Dansk 2 suppleret med mindst 6 måneders erhvervserfaring inden for det relevante beskæftigelsesområde. Disse regler finder ikke anvendelse for elever, der har indgået en uddannelsesaftale. Hvis eleven mangler dokumentation for sine danskkundskaber, eller der er tvivl om elevens reelle kompetence vedrørende danskkundskaber, vil uddannelsesvejlederne indkalde eleven til SOSU C s sprogtest, som indeholder en skriftlig og mundtlig del. Godskrivning af grundfag Uddannelsesvejlederne har kompetence til at give eleven godskrivning af grundfag. Godskrivning af grundfag bliver foretaget på baggrund af elevens dokumentation for allerede erhvervede kompetencer fra andre uddannelser og uddannelser erhvervet i udlandet. Godskrivning af grundfag vil fremgå af elevens skolebevis. 1.7 Eksamensregler Prøverne bliver tilrettelagt som individuelle prøver. Ved prøver, der forudsætter et skriftligt produkt, skal det skriftlige produkt være skrevet på computer. SOSU C stiller relevante hjælpemidler til rådighed ved den enkelte prøve. Elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger. Det er en forudsætning, at der med disse tilbud ikke sker ændringer i prøvens niveau. Prøverne bliver aflagt på dansk. Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og grundfag samt ved uddannelsens afsluttende prøve anvendes 7-trinsskalaen. Områdefag Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig og bliver tilrettelagt efter SOSU C s bestemmelser og bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. Grundfag Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne i det pågældende grundfag og bliver bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. Afsluttende prøve På Grundforløb, Pædagogisk assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 udarbejder eleven alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen. På Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 trækker eleven en case. 7

8 1.8 Overgangsordninger Elever, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. januar 2013, gennemfører deres uddannelse efter LBK nr. 171 af 02/03/2011, BEK nr af 15/12/2010 og BEK nr. 149 af 25/02/

9 2. Uddannelsen 2.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1). Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes indenfor den 10. indgang: Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. 9

10 Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. BEK nr. 834 af 27/06/2013 Vedrørende lovgrundlag m.v. henvises til følgende: Lov og bekendtgørelser kan findes på SOSU C s hjemmeside på Undervisningsministeriets hjemmeside: og på SOSU C s bibliotek. 2.2 Opbygning af social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse med 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Uddannelsen varer 20 måneder, heraf udgør skoleuddannelsen 32 uger. Skole 1 Praktik 1 Somatik Skole 2 Praktik 2 Psykiatri Skole 3 Praktik 3 Primær Skole 4 12 uger uger 10 uger uger 7 uger uger 3 uger 2.3 Undervisnings- og arbejdsmetoder Undervisningen på SOSU C tilrettelægges som tematiseret undervisning. Fagene indgår med forskellig tyngde i temaerne, og undervisningen bliver tilrettelagt ud fra forskellige metoder: Refleksion over hverdagssituationer Der bliver taget udgangspunkt i erfaringer fra praktikken og arbejdet videre med dem. Casearbejde Der bliver taget udgangspunkt i beskrivelser af borgere, som eleverne kan møde i praktikken. Casebeskrivelsen bliver anvendt til fordybelse i faglige problemstillinger. Praktiske øvelser En del af undervisningen er tilrettelagt med øvelse i praktiske færdigheder. Projektarbejde Med udgangspunkt i undren og ønske om fordybelse udarbejder eleverne problemformuleringer, som belyses ved at kombinere teori og praksis. Praksisnær fordybelse Med udgangspunkt i undren og mulighed for fordybelse bliver der arbejdet med praktiske situationer og problemstillinger. Målet er at koble teori og praksis samt lære at begrunde handlinger ud fra professionelle og etiske overvejelser. Gruppearbejde I gruppearbejde udvikler eleverne blandt andet evner til samarbejde, til at lytte, til at tage personligt ansvar og til at forstå og respektere andre mennesker. Holdundervisning Holdet er samlet om oplæg fra undervisere eller elever, og undervisningen er baseret på dialog. 10

11 Åbent læringscenter (ÅLC) Det er tilrettelagt tid, hvor eleverne selv eller i samarbejde med kontaktlærere vælger, hvad der skal arbejdes med, og hvordan eleverne vil tilegne sig den nye viden. Alle elever arbejder med personlig uddannelsesplan og logbog ud fra viden om eget læringsbehov og egen læringsstil. 2.4 Hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen, trin Erhvervsfaglig kompetence I løbet af perioderne med skole og praktik skal eleven udvikle erhvervsfaglig kompetence for at kunne varetage jobfunktioner inden for sundhedsvæsnet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Den erhvervsfaglige kompetence handler om at kunne kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for sit kompetenceområde. Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i de helhedsorienterede læringsaktiviteter samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Den erhvervsfaglige kompetence er beskrevet i kompetencemålene Kompetencemål Kompetencemål for hovedforløbet er, at eleven: 1. kan udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. kan selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, 3. kan udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. kan benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 11

12 8. kan anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, 9. kan anvende relevant velfærdsteknologi, 10. kan understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 11. kan alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. kan i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 17. kan varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning, 18. kan anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 21. kan alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende, 22. kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver, 23. kan anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi, og 12

13 24. kan med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer og hjælpemidler tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent Skoleundervisningen Skoleundervisningen er organiseret i helhedsorienterede læringsaktiviteter, som indeholder områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Somatisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Grundfag: Dansk C niveau Naturfag C niveau Engelsk D niveau Grundfagene kan ikke gennemføres på et niveau, som eleven allerede har dokumenteret gennemført. Engelsk Eleven kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end D niveau. SOSU C vejleder eleven om fravalg/tilvalg af engelsk i forhold til videreuddannelsesperspektivet. Valgfri specialefag I løbet af trin 2 udbydes i alt 2 ugers valgfri specialefag. Det valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven og SOSU C. Valgfri specialefag: Den opererede borger/patient Palliation 2 Demens 2 Rehabilitering 2 Velfærdsteknologi 2 Organisation og ledelse Valgfag I løbet af trin 2 udbydes 1 uges valgfag. SOSU C tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af elevens personlige og faglige kompetencer. Eksempler på valgfag kan være studiekompetencegivende grundfag og fagligt rettede fag. SOSU C vejleder eleven i valg af valgfag. 13

14 Der indgår følgende fag i social- og sundhedsuddannelsen: 14

15 Kilde: passinfo, Fag og prøver Dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. 15

16 Niveau C Målet er, at eleven: 1. kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2. kan forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3. kan reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, 4. kan anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 5. kan læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6. kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7. kan foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8. kan styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9. kan formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtligt som skriftligt, 10. kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11. kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12. kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13. kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Prøve i dansk Der afholdes en mundtlig prøve. Eleven skal før undervisningens afslutning udvælge en eller flere tekster fra sin arbejdsportfolio til en præsentationsportfolio. Forudsætningen for at gå til prøve i dansk er, at det obligatoriske skriftlige arbejde er afleveret. Eksaminationsgrundlag Klokken 9, en arbejdsdag før prøven, trækkes et opgavesæt på skolen. Der vil være mulighed for at vælge mellem mindst 4 opgavesæt. Opgavesættet består af tre tekster, der repræsenterer tre forskellige genrer samt oplæg til dialog om eget skriftligt arbejde. Forberedelse kan ske individuelt eller i grupper. Den første time, efter eleven/gruppen har trukket, er der en lærer til rådighed, der kan hjælpe med forståelse af opgavesættet. Under forberedelsen må eleven bruge alle relevante hjælpemidler. Eleven skal i sin forberedelse: 1. Læse tre ekstemporaltekster, vælge én af ekstemporalteksterne og lave en analyse af denne. 2. Perspektivere den valgte ekstemporaltekst til de øvrige ekstemporaltekster i opgavesættet og overveje et gennemgående tema. 16

17 3. Vælge en eller flere tekster fra sin præsentationsportfolio og forberede sig på at gå i dialog om formidling, skriveproces og virkemidler. Eleven udarbejder en disposition som oplæg til prøven. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 30 minutter, inklusiv votering. Eleven bruger ca. 15 minutter på ekstemporalteksterne og ca. 10 minutter på tekst(er) fra portfolio. Eleven har disposition, ekstemporaltekster og præsentationsportfolioen med til prøven. Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven demonstrere sin evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eleven skal redegøre for et gennemgående tema for de tre ekstemporaltekster. I dialogen om eget skriftligt arbejde skal eleven komme ind på teksternes funktion, målgruppe, valg af virkemidler, sproglige form og indhold. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, valg af virkemidler og egen skriveproces. Elevens skriftlige kompetence bedømmes ud fra elevens præstation ved fremlæggelsen af portfolien. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Prøven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Det er ikke et krav at bestå dansk; se dog afsnit 2.5 Bedømmelsesplan. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig metodisk analyse og perspektivering samt begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En selvstændig og velbegrundet refleksion over den anvendte formidlings betydning En selvstændig refleksion over virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og varieret sprog En overbevisende refleksion over egen skriveproces fra idé til produkt En overbevisende og præcis anvendelse af danskfaglige begreber En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En selvstændig metodisk analyse og perspektivering samt begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En sikker og velbegrundet refleksion over den anvendte formidlings betydning En sikker refleksion over virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og varieret sprog En sikker refleksion over egen skriveproces fra idé til produkt En sikker og præcis anvendelse af danskfaglige begreber En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. 17

18 Karakteren 7 En klar metodisk analyse og perspektivering samt begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En dækkende refleksion over den anvendte formidlings betydning En klar refleksion over virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og varieret sprog En klar refleksion over egen skriveproces fra idé til produkt En rimelig sikker anvendelse af danskfaglige begreber En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En enkel metodisk analyse og perspektivering samt begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En synlig refleksion over den anvendte formidlings betydning En synlig refleksion over virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og varieret sprog En enkel refleksion over egen skriveproces fra idé til produkt En synlig anvendelse af danskfaglige begreber En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En forståelig metodisk analyse og perspektivering samt begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer En forståelig refleksion over den anvendte formidlings betydning En basal refleksion over virkemidler, sproglige udtryksformer samt korrekt og varieret sprog En forståelig refleksion over egen skriveproces fra idé til produkt En basal anvendelse af danskfaglige begreber En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Naturfag Formål Formålet er, at faget skal give eleven indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse samt bidrage til elevens almendannelse. Niveau C Målet er, at eleven: 1. kan anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller, 18

19 2. kan anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger, 3. kan forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed, 4. kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr, 5. kan omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter, 6. kan forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation, 7. kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation, 8. kan dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og 9. kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden. Prøve i naturfag Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case. Eksaminationsgrundlag Kl. 9.00, to arbejdsdage før prøven, trækkes en case på skolen. Der skal være mindst 4 cases til rådighed, og eleverne kan trække casen gruppevis. Forberedelse kan ske individuelt eller i grupper. På arbejdsdagene vil der være en underviser til rådighed for vejledning. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til selve eksaminationen på baggrund af den udtrukne case. Eleven har under forberedelsen til prøven adgang til relevant udstyr, fordi eleven i sin planlægning af prøven skal indbygge en praktisk del. Det kan være: fremvisning og forklaring af forsøg, som eleven på forhånd har opstillet dele af forsøg og resultater opnået ved tidligere gennemførelse små undersøgelser fremvisning af fysiske ting, som understøtter det, eleven fremlægger Det praktiske indhold skal supplere det stof, som eleven fremlægger. Formålet med den praktiske del af prøven er, at eleven skal vise, at eleven kan arbejde eksperimentelt med faget og sikkerhedsmæssigt korrekt. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 30 minutter, inklusiv votering. Eleven skal ud fra en praksisrelateret case finde casens naturfaglige emner. Udover en disposition har eleven relevant materiale og udstyr med til prøven. Eleven har ca. 10 minutter til sit oplæg. Efter oplægget vil prøven fortsætte som en samtale mellem eleven og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i elevens oplæg og i den skriftlige disposition. Eksaminator og censor har mulighed for at stille spørgsmål under hele forløbet. Det er eksaminator og censors opgave at sikre, at eleven kan bedømmes i forhold til væsentlige mål for naturfaget. Ved prøven tilstræbes mest mulig aktivitet fra elevens side i form af dialog og diskussion. 19

20 Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. BEK. nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig anvendelse af naturfaglige og matematiske modeller som redskab til at beskrive naturvidenskabelige fænomener En selvstændig planlægning, gennemførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt forstå samspillet med teorien En selvstændig kritisk forholden sig til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder at identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation En selvstændig dokumentation af det naturfaglige arbejde og eksperimenter gennem registrering og efterbehandling af data og iagttagelser, samt kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden En præcis og overbevisende brug af naturfaglige begreber En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En relevant og selvstændig anvendelse af naturfaglige og matematiske modeller som redskab til at beskrive naturvidenskabelige fænomener En klar og velbegrundet planlægning, gennemførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt forstå samspillet med teorien En velbegrundet kritisk forholden sig til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder at identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation En præcis dokumentation af det naturfaglige arbejde og eksperimenter gennem registrering og efterbehandling af data og iagttagelser, samt kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden En præcis og sikker brug af naturfaglige begreber En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig anvendelse af naturfaglige og matematiske modeller som redskab til at beskrive naturvidenskabelige fænomener En klar planlægning, gennemførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt forstå samspillet med teorien En begrundet kritisk forholden sig til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder at identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation En klar dokumentation af det naturfaglige arbejde og eksperimenter gennem registrering og efterbehandling af data og iagttagelser, samt kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden En rimelig sikker brug af naturfaglige begreber En god præstation med en del mangler. 20

21 Karakteren 4 En synlig anvendelse af naturfaglige og matematiske modeller som redskab til at beskrive naturvidenskabelige fænomener En enkel planlægning, gennemførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt forstå samspillet med teorien En synlig kritisk forholden sig til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder at identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation En enkel dokumentation af det naturfaglige arbejde og eksperimenter gennem registrering og efterbehandling af data og iagttagelser, samt kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden En synlig brug af naturfaglige begreber En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En basal anvendelse af naturfaglige og matematiske modeller som redskab til at beskrive naturvidenskabelige fænomener En forståelig planlægning, gennemførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt forstå samspillet med teorien En forståelig kritisk forholden sig til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder at identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation En basal dokumentation af det naturfaglige arbejde og eksperimenter gennem registrering og efterbehandling af data og iagttagelser, samt kan formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden En basal brug af naturfaglige begreber En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Engelsk Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked. Niveau D det angivne normale niveau på trin 2 Målet er, at eleven: 1. kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. kan anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 21

22 3. kan anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. kan dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. kan læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget, 7. kan skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. kan redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget, 9. kan genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. kan anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 11. kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Niveau E engelsk kan vælges på dette niveau på trin 2 Målet er, at eleven: 1. kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. kan anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. kan dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. kan læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget, 7. kan skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. kan redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 9. kan genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. kan anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 11. kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Niveau F engelsk kan vælges på dette niveau på trin 2 Målet er, at eleven: 1. kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 2. kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 3. kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 6. kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 7. kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, 8. kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget, 9. kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og 22

23 11. kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen og udtrækkes ikke til prøve. Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Målet er, at eleven: 1. kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. 2. kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. 3. kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 4. kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. 5. kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. 6. kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. 7. kan forklare, hvordan sammenhængende borger-/patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. 8. kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 9. kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. 10. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten som gruppeleder tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 11. kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. Sygepleje Målet er, at eleven: 1. kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. 2. kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/patienters ressourcer og behov. 4. kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop- og kateterpleje. 5. kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 6. kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den 23

24 tidlige, sene og terminale fase og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. 7. kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn forklare, hvordan plejen af døende borgere/patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 8. behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/patientforløb. 9. kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Somatisk sygdomslære og farmakologi Målet er, at eleven: 1. kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 2. kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. 3. kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 4. kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 5. kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 6. kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. 7. kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 8. kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Målet er, at eleven: 1. kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. 2. kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. 3. kan forklare, hvordan de almindeligt anvendte terapeutiske principper, fx jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. 24

25 4. kan forklare, hvordan lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret kan anvendes, og hvordan magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område kan begrænses. 5. kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. 6. kan forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. 7. kender behandlingsplaner og forstår betydningen af at følge disse. 8. kan forklare, hvordan sygepleje- og handleplaner anvendes som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. Forebyggelse og rehabilitering Målet er, at eleven: 1. kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 2. kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 3. kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. 4. kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 5. kan forklare, hvordan borgere/patienter kan vejledes om sygdomsforebyggende tiltag, som forebygger følger af immobilitet. 6. kender træningsplaner og kan forklare, hvordan borgere/patienter støttes i at træne efter dem. 7. kan forklare, hvordan hjælpemidler og velfærdteknologi kan anvendes og implementeres i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. 8. kan forklare, hvordan eget og andres arbejde tilrettelægges under hensyntagen til borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler. Sundhedspædagogik og kommunikation Målet er, at eleven: 1. kan forklare, hvad der har betydning for befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser. 2. kan ud fra viden om sundhedspædagogiske tilgange forklare, hvordan borgere /patienter kan støttes i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. 3. kan forklare, hvordan borgere/patienter og pårørende inddrages i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb ved hjælp af rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder. 4. kan forklare, hvordan forskellige pædagogiske tilgange kan anvendes til at øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. 25

26 5. kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. 6. kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. Prøve i områdefag Prøve i områdefag afholdes jævnfør BEK nr. 41 af 16/01/2014. Prøven ligger i skoleperiode 4. Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget tager udgangspunkt i en case, en artikel, et billede eller filmklip. Eleven udvælger problemstillinger, som eleven bruger til at dokumentere sin viden om de for eksaminationsgrundlaget væsentlige mål i områdefaget. På baggrund af det udtrukne områdefag skal eleven ud fra enten en case, artikel, et billede eller filmklip kunne Redegøre for udvalgte problemstillinger Beskrive og begrunde mulige sammenhænge i problemstillingerne Inddrage relevante teorier i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt Anvende faglige begreber Reflektere over egne holdninger Prøveforberedelse Kl , en arbejdsdag før prøven, trækker eleven en case, en artikel, et billede eller filmklip på skolen. Der vil være mulighed for at vælge imellem mindst 4 cases, artikler, billeder eller filmklip. Forberedelse foregår individuelt eller i grupper. Med udgangspunkt i den udtrukne case, artikel, billede eller filmklip udarbejder eleven en disposition eller mindmap. Dette giver eleven mulighed for at dokumentere sin viden om mål og indhold for det trukne områdefag, og som er væsentlige i forhold til det udtrukne materiale. Bøger, noter og computer må anvendes i forberedelsestiden. Udover casen, artiklen, billedet eller filmklip må eleven medbringe for eleven relevant materiale til prøven. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 25 minutter, inklusiv 5 minutter til votering. Prøven indledes med et ca. 10 minutters oplæg, som eleven har forberedt. På baggrund af oplægget føres en samtale. Samtalen tager udgangspunkt i de væsentlige mål, som er præsenteret i oplægget og casen, artiklen, billedet eller filmklippet. Ved prøven skal der tilstræbes mest mulig aktivitet fra elevens side gennem dialog og diskussion. Ved hjælp af spørgsmål er det eksaminators og censors opgave at sikre, at eleven kan vurderes i forhold til målene og indholdet for det udtrukne områdefag. Bedømmelseskriterier Med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål. Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøve i områdefag. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, 26

27 der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation i forhold til opnåelse af væsentlige mål, jf. problemstillinger i case, artikel, billede eller filmklip. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. BEK nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig udvælgelse af væsentlige, afgrænsede og veldefinerede problemstillinger En præcis beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge, der demonstrerer indsigt og overblik En overbevisende brug af velvalgt teori i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt En klar og præcis anvendelse af faglige begreber En selvstændig og velbegrundet refleksion over egne holdninger En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En selvstændig udvælgelse af væsentlige, afgrænsede og veldefinerede problemstillinger En sikker beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge, der demonstrerer indsigt En veldefineret brug af relevant teori i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt En sikker og præcis anvendelse af faglige begreber En sikker og velbegrundet refleksion over egne holdninger En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig udvælgelse af væsentlige og afgrænsede problemstillinger En dækkende beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge En dækkende brug af relevant teori i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt En klar anvendelse af faglige begreber En klar refleksion over egne holdninger En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En synlig udvælgelse af væsentlige problemstillinger En enkel beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge En enkel brug af relevant teori i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt En enkel anvendelse af faglige begreber En enkel refleksion over egne holdninger En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En basal udvælgelse af væsentlige problemstillinger En forståelig beskrivelse af og begrundelse for mulige sammenhænge En basal brug af relevant teori i forhold til problemstillingerne og handlemuligheder i eget praksisfelt 27

28 En basal anvendelse af faglige begreber En basal refleksion over egne holdninger En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. Valgfri specialefag Den opererede borger/patient Målet er, at eleven: 1. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende postoperativ sygepleje for borgere/patienter, herunder sårpleje, ernæring, væskeindtag, udskillelse, mobilisering og smertebehandling og kan forklare, hvordan den planlagte og udførte sygepleje dokumenteres. 2. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt for at understøtte et sammenhængende patientforløb. 3. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og informerer borgere/patienter og pårørende i det postoperative forløb på baggrund af særlige forholdsregler efter operation. Palliation 2 Målet er, at eleven: 1. kan forklare WHO s definition af den palliative indsats og kender regioners og kommuners aftaler for den palliative indsats. 2. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten anvender viden om livstruende sygdomme og deres symptomer til at vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere palliativ grundlæggende sygepleje og omsorg. 3. kender til farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsmuligheder og kan begrunde de forskellige indsatsområder i forhold til smertelindring. 4. kan forklare, hvilke etiske overvejelser social- og sundhedsassistenten gør sig i samarbejdet med pårørende, når døden er nært forestående. 5. kan med fokus på den psykiske belastning ved at arbejde med borgere/patienter, der er alvorligt syge og døende, forklare vigtigheden af og deltagelsen i en professionel afslutning af et forløb herunder brug af kollegial supervision. Demens 2 Målet er, at eleven: 1. Eleven kan ud fra viden om de hyppigst forekommende demenssygdomme og hjernens funktion forklare kognitive forstyrrelser og symptomer i tilknytning til demens og kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til udredning og tidlig diagnosticering og behandling. 28

29 2. Eleven kan forklare, hvordan somatiske sygdomme, smerter og psykiske påvirkninger påvirker borgere/patienter med demens og kan forklare, hvordan redskaber til systematiske observationer anvendes. 3. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder kolleger og pårørende om udviklingen af demenssygdomme for at skabe forståelse og mulighed for at inddrage relevante netværk. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten anvender viden om socialpsykologi og det socialpædagogiske miljøs betydning for borgere med demens herunder professionel kommunikation og konflikthåndtering for at bevare respekt og værdighed samt forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse. 5. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten bidrager til at udvikle et socialpædagogisk miljø, som styrker og bevarer borgeres funktionsniveau og livskvalitet. Rehabilitering 2 Målet er, at eleven: 1. kan forklare gældende begreber inden for rehabilitering og styringsredskaber herunder lovgivning, standarder, sundhedsaftaler, støttemuligheder og målsætninger. 2. kan forklare, hvordan egne og andre faggruppers kompetencer kan anvendes i en tværprofessionel og tværsektoriel rehabiliteringsindsats og kan forklare, hvordan egen og fælles indsats kan dokumenteres og evalueres. 3. kender rehabiliteringstilbud og kan forklare, hvordan de indgår i rehabiliteringsindsatsen. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten i samarbejde med borgere/patienter og relevante samarbejdspartnere opstiller mål og tidsrammer samt koordinerer, planlægger, vejleder i og evaluerer rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i etiske overvejelser, borgeres ressourcer og sundhedspædagogiske refleksioner. 5. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten med udgangspunkt i borgeres fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne anvender relevant teori, metoder, aktivitetsredskaber og test med henblik på at motivere borgere til aktiv deltagelse i hverdagen. Velfærdsteknologi 2 Målet er, at eleven: 1. kender relevante instanser inden for velfærdsteknologi og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder om og anvender støttemuligheder og ansøgningsprocedurer ved anskaffelse af velfærdsteknologi. 2. kender sundhedsteknologi herunder telemedicin og kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten medvirker ved implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen. 3. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten vejleder og instruerer borgere, pårørende og kolleger i forhold til anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke målgrupper. 4. kan forklare, hvad der fremmer og hæmmer forandringsprocesser, og hvordan social og sundhedsassistenten kan indgå i dialog med kolleger om forandringsprocesser ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger, og hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til faglig kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og trivsel på arbejdspladsen. 29

30 Organisation og ledelse Målet er, at eleven: 1. kender ansvars- og rollefordeling i relation til implementering af politiske strategier, ny lovgivning og kvalitetsstandarder. 2. kan forklare ansvarsområder i organisationen i forbindelse med arbejdets udførelse, efterlevelse af kvalitetsstandarder og etiske dilemmaer. 3. kan forklare, hvordan kommunikation, motivation og konfliktløsning kan anvendes som ledelsesværktøj til sikring af et godt arbejdsmiljø. 4. kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten anvender viden om praktisk ledelse med baggrund i ledelsesteorier, herunder LEAN, situationsbestemtledelse eller selvledelse, ved tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver, herunder uddelegering af opgaver, under hensyntagen til de enkelte medarbejderes kompetencer og læringsbehov. 5. kan forklare de ledelsesmæssige overvejelser i forhold til vagtplanlægning og samarbejde med øvrige ledere om den samlede løsning af opgaver. 6. Eleven kender overenskomstsystemet herunder løn- og personaleforhold og kan forklare tillidsrepræsentantsystemet og arbejdsmiljørepræsentantorganiseringen. Bedømmelse i valgfri specialefag Valgfri specialefag bedømmes bestået/ikke bestået. Afsluttende prøve i projekt Afsluttende prøve i projekt afholdes jævnfør BEK nr. 41 af 16/01/2014. Prøven er placeret i slutningen af skoleperiode 4. Eksaminationsgrundlag Prøven tager udgangspunkt i et af de tre projekter, eleven har udarbejdet i løbet af uddannelsen. Projektet udvælges i skoleperiode 3. Ud fra det valgte projekt udfærdiger eleven: Forside Indledning eller begrundelse, motivation og afgrænsning Problemformulering og evt. begrebsafklaring Konklusion Litteraturgrundlags- og metodebeskrivelse eller litteraturliste Evt. en foreløbig disposition for elevens mundtlige oplæg Det skriftlige materiale danner grundlag for eksaminationen. Det afleverede materiale må fylde anslag (uden mellemrum). Eleven skal aflevere tre eksemplarer, inden eleven går ud i den sidste praktikperiode. Bedømmelsesgrundlag Prøven er individuel og varer 30 minutter, inklusiv votering. Til prøven skal eleven forberede et mundtligt oplæg og udarbejde en skriftlig disposition for oplægget. Eleven afleverer dispositionen til eksaminator og censor ved prøvens begyndelse. Eleven har ca. 10 minutter til sit oplæg. Efter oplægget vil prøven fortsætte som en samtale mellem eleven og eksaminator. Censor kan deltage i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i elevens oplæg og i den skriftlige disposition. Eksaminator og censor har mulighed for at stille spørgsmål under hele forløbet. 30

31 I samtalen skal eleven kunne kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, som sætter eleven i stand til at handle professionelt indenfor sit kompetenceområde. Eleven skal kunne analysere, reflektere over og diskutere problemformuleringen med brug af relevant teori. Eleven skal kunne identificere og vurdere løsnings- og udviklingsmuligheder i forhold til eget praksisfelt. Eleven skal kunne anvende faglige begreber. Eleven skal kunne formidle og begrunde egne tanker og holdninger. Ved prøven tilstræbes mest mulig aktivitet fra elevens side i form af dialog og diskussion. Prøven skal dokumentere elevens erhvervsfaglige kompetence i forhold til: Formålet for social- og sundhedsuddannelsen, LUP side 9 Kompetencemålene for trin 2, LUP side 12 og 13 Eleven vægter nogle kompetencemål mere end andre ud fra elevens valg af problemformulering. Der kan derfor være kompetencemål, som det i mindre grad er relevant for eleven at berøre, jf. elevens problemformulering. Ved hjælp af spørgsmål er det eksaminator og censors opgave at sikre, at eleven kan bedømmes i forhold til ovenstående formål og kompetencemål. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens præstation foretages ud fra det valg af problemformulering, som eleven har truffet set i forhold til formålet for social- og sundhedsuddannelsen og kompetencemålene for trin 2. Bedømmelsen sker på grundlag af den mundtlige præstation. Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved afsluttende prøve. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Ved bedømmelsen anvendes 7 trinsskalaen jf. BEK. nr. 262 af 20/03/2007. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Elevens præstation er karakteriseret ved: Karakteren 12 En overbevisende og selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En selvstændig analyse, refleksion og diskussion, der demonstrerer teoretisk overblik og fordybelse En selvstændig og velbegrundet formulering og vurdering af muligheder for problemløsning og udvikling En præcis og overbevisende brug af faglige begreber En selvstændig og velbegrundet formidling af egne tanker og holdninger En fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 En relevant og selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En analyse, refleksion og diskussion, der demonstrerer teoretisk indsigt og sikkerhed En klar og velbegrundet formulering og vurdering af muligheder for problemløsning og udvikling En præcis og sikker brug af faglige begreber 31

32 En sikker og begrundet formidling af egne tanker og holdninger En fortrinlig præstation med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 En selvstændig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En analyse, refleksion og diskussion, der viser teoretisk forståelse og klarhed En begrundet formulering og vurdering af muligheder for problemløsning og udvikling En klar brug af faglige begreber En klar formidling af egne tanker og holdninger En god præstation med en del mangler. Karakteren 4 En synlig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En analyse, refleksion og diskussion, der viser teoretisk forståelse En vurdering af muligheder for problemløsning og udvikling En enkel brug af faglige begreber En enkel formidling af egne tanker og holdninger En jævn præstation med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 En forståelig demonstration i at handle professionelt ved at kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser En analyse, refleksion og diskussion, der rummer basal teoretisk forståelse En skitsering af muligheder for problemløsning og udvikling En forståelig brug af faglige begreber En forståelig formidling af egne tanker og holdninger En tilstrækkelig præstation med den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 Præstationen opfylder ikke i tilstrækkelig grad kriterierne for karakteren 02 En utilstrækkelig præstation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 Præstationen er helt uacceptabel En helt uacceptabel præstation. 32

33 2.5 Bedømmelsesplan For løbende bedømmelse og bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning henvises til den overordnede bedømmelsesplan afsnit 1.4. Præstationsstandarder Præstationsstandarder har til formål at give en ramme for beskrivelse, dokumentation og demonstration af niveau og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og/eller opgavesituation. I beskrivelserne af områdefag og specialefag bruges følgende præstationsstandarder: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. BEK nr. 834, af 27/06/2013. Den afsluttende bedømmelse Uddannelsen bliver afsluttet med mundtlige prøver. For elever på trin 2 udtrækker Undervisningsministeriet ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. Elever og undervisere får besked tre uger før prøvens afholdelse, hvilket fag der er udtrukket. De øvrige område- og grundfag afslutter eleverne med standpunktsbedømmelse. For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleven have bestået naturfag niveau C, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt bestået. 33

34 Ved den afsluttende prøve udarbejder eleverne alene eller i samarbejde med andre elever en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag af den mundtlige præstation ved prøven. Det er SOSU C, der stiller projektopgaven, og eleverne besvarer den efter SOSU C s bestemmelse i en skriftlig, mundtlig eller praktisk form eller i en kombination heraf. 2.6 Praktikuddannelsen Formålet med praktikuddannelsen er, at eleverne får mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver samt ved at udvikle forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for socialog sundhedssektoren. Praktikuddannelsen på trin 2 består af længerevarende forløb indenfor det regionale og det primærkommunale område. Den samlede praktikuddannelse på trin 2 består af en praktikperiode inden for hvert af de følgende områder: Det somatiske område, det psykiatriske område og det primærkommunale område. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder. Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Praktikerklæringen indeholder en vurdering af, hvorvidt målene for praktikperioden er nået. De første 2 praktikperioder skal være bedømt godkendt, for at eleven kan forsætte i sit uddannelsesforløb. Den sidste praktikperiode skal være bedømt godkendt, for at eleven kan gå til afsluttende prøve. Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen godkendt i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver nærmere fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. Håndbog i Praktikuddannelsen Ved uddybning af uddannelse i praktikperioderne henvises til Håndbog i Praktikuddannelsen trin 2, som findes på SOSU C s hjemmeside 34

35 Mål for praktikuddannelsen på trin 1 og trin 2 35

36 36

37 37

38 Kilde: passinfo, 38

39 3. Læringsaktiviteter og temaer Undervisningen i skoleperioderne på social- og sundhedsuddannelsen er opbygget i læringsaktiviteter og temaer. Hver skoleperiode er én læringsaktivitet og i hver læringsaktivitet indgår flere temaer. De første 5 temaer udgør læringsaktiviteterne på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen og er beskrevet i Den Lokale Undervisningsplan for trin 1. Tema 6 14 udgør læringsaktiviteterne på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen og er beskrevet på de følgende sider. Oversigt over temaer 1. Uddannelsesperiode Somatikken Skoleperiode 1 12 uger Læringsaktivitet: Tema 6 Uddannelse til social- og sundhedsassistent Tema 7 Professionel, patient og pårørende Tema 8 Professionel i somatikken Praktikperiode uger Praktik på en somatisk hospitalsafdeling 2. Uddannelsesperiode Psykiatrien Skoleperiode 2 10 uger Læringsaktivitet: Tema 9 Etik og lovgivning i psykiatrien Tema 10 Støtte til borgere med psykiske sygdomme Tema 11 Professionel i psykiatrien Praktikperiode uger Praktik på et psykiatrisk botilbud eller på en psykiatrisk hospitalsafdeling 3. Uddannelsesperiode Primær sektor Skoleperiode 3 7 uger Læringsaktivitet: Tema 12 Borgeren i eget hjem Tema 13 Professionel i primær sektor Praktikperiode uger Praktik i den kommune, hvor du er ansat som elev 4. Uddannelsesperiode Afsluttende prøver Skoleperiode 3 3 uger Læringsaktivitet: Tema 14 Autoriseret social- og sundhedsassistent De nævnte perioder gælder for ordinære forløb. 39

40 Beskrivelse af tema Uddannelse til social- og sundhedsassistent Du kan gøre en forskel ved at bruge din faglige viden i et samarbejde med andre Holdet bliver introduceret til social- og sundhedsassistentuddannelsen og til de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson (13). Vi arbejder med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering (15). Her er fokus på relationer mellem mennesker som grundlag for et ligeværdigt samarbejde. Uddannelse til social- og sundhedsassistent Fag og mål på ordinære forløb Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 1. Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning indenfor psykiatrien og kan anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. 2. Eleven kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. Sygepleje 9. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Somatisk sygdomslære og farmakologi 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Eleven kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. 40

41 Forebyggelse og rehabilitering 1. Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Sundhedspædagogik og kommunikation 1. Eleven kan forklare, hvad der har betydning for befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser. Dansk niveau C 1. anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervs-faglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2. forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3. reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, 4. anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 5. læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6. indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7. foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8. styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9. formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtligt som skriftligt, 10. anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11. anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12. anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13. anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Engelsk niveau F, E eller D Engelsk Niveau F 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 2. anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 3. anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv, 6. læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget, 7. formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag, 8. tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget, 9. genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 41

42 10. begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk Niveau E 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget, 7. skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 9. genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Engelsk Niveau D det angivne normale niveau på trin 2 1. anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget, 7. skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget, 9. genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur, 10. anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og 11. anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 42

43 Uddannelse til social- og sundhedsassistent Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 43

44 Beskrivelse af tema Professionel, patient og pårørende Du forstår at inddrage borgere/patienter i eget sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb. Vi har fokus på sygepleje, og hvordan social- og sundhedsassistenten indgår i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats (14). Holdet bliver introduceret til sygeplejeprocessen og til gældende lovgivning inden for medicindispensering og medicinadministration (17). Desuden bliver holdet introduceret til målrettet kommunikation som led i et behandlingsforløb (20). Holdet opnår viden inden for anatomi og fysiologi i sammenhæng med sygdomslære. Holdet arbejder med de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer (18). Professionel, patient og pårørende Fag og mål på ordinære forløb Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 7. Eleven kan forklare, hvordan sammenhængende borger-/patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. Sygepleje 1. Eleven kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/patienters ressourcer og behov. 4. Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, dropog katheterpleje. Somatisk sygdomslære og farmakologi 4. Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 5. Eleven kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 8. Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borge- 44

45 re/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. Forebyggelse og rehabilitering 8. Eleven kan forklare, hvordan eget og andres arbejde tilrettelægges under hensyntagen til borgeres /patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler. Sundhedspædagogik og kommunikation 3. Eleven kan forklare, hvordan borgere/patienter og pårørende inddrages i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb ved hjælp af rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder. Naturfag niveau C 1. anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller, 2. anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger, 3. forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed, 4. planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr, 5. omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter, 6. forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation, 7. udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation, 8. dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og 9. formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden. Dansk se mål under tema 3.6 Engelsk se mål under tema 3.6 Professionel, patient og pårørende Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 17. kan varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning, 18. kan anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 45

46 Beskrivelse af tema Professionel i somatikken Du anvender patientens ressourcer i rehabiliteringsprocessen. Holdet arbejder med et problemorienteret projekt med udgangspunkt i grundlæggende sygepleje (16) til patienter med somatiske sygdomme. Her er fokus på borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering (15) i en tværprofessionel indsats (14). I projektet anvendes fagsprog (19), der inddrages etiske og lovmæssige regler (13) samt målrettet kommunikation (20). Professionel i somatikken Fag og mål på ordinære forløb Sygepleje 2. Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 5. Eleven kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicaps kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 8. Eleven behersker et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/patientforløb. Somatisk sygdomslære og farmakologi 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinforstyrrelser. 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. Forebyggelse og rehabilitering 5. Eleven kan forklare, hvordan borgere/patienter kan vejledes om sygdomsforebyggende tiltag, som forebygger følger af immobilitet. Sundhedspædagogik og kommunikation 46

47 2. Eleven kan ud fra viden om sundhedspædagogiske tilgange forklare, hvordan borgere/patienter kan støttes i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. Dansk se mål under tema 3.6 Engelsk se mål under tema 3.6 Naturfag se mål under tema 3.7 Professionel i somatikken Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, Varighed af tema 3.6, tema 3.7 og tema 3.8 på ordinære forløb 12 uger. Temaerne er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringsmiljø Du er tilknyttet et fast hold, som giver mulighed for, at du kan udvikle dine evner til at samarbejde, kommunikere, tage personligt ansvar samt anerkende og respektere andre mennesker. Med udgangspunkt i dine erfaringer fra praksis arbejder vi med dynamisk læring mellem teori og praksis. Undervisningen foregår på forskellige måder. Du kommer til at arbejde i grupper, deltage i oplæg, lave praktiske øvelser og problemorienteret projektarbejde. Vi forventer, at du som elev deltager aktivt og engageret i undervisningen, så du kan udvikle faglige og personlige kompetencer. Underviserne tilrettelægger undervisningen, så der bliver mulighed for dialog, fordybelse og læring. 47

48 I uddannelsen arbejder du med din personlige uddannelsesplan og logbog. I hver læringsaktivitet bliver der afholdt uddannelsessamtaler mellem dig og din kontaktlærer. Ressourcer og rammer Du bruger dine grundbøger, bibliotek og IT-faciliteter. En dag om ugen er der åbent læringscenter med mulighed for vejledning og fordybelse. Her planlægger du selv eller i samarbejde med andre, hvad du/i vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Vi arbejder med evaluering og selvevaluering gennem hele uddannelsen. Ud fra kompetencemålene skal du reflektere over egen faglig og personlig udvikling. Hertil kan du bruge noter, logbog, den personlige uddannelsesplan, mål for områdefag og grundfag samt beskrivelser af temaerne. Ved uddannelsessamtalerne med kontaktlæreren følger vi op på evalueringerne. Ved læringsaktivitetens afslutning bliver der udarbejdet en skolevejledning. Skolevejledningen udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for læringsaktiviteten. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. 48

49 Beskrivelse af tema Etik og lovgivning i psykiatrien I relationsarbejdet anvender du målrettet kommunikation. Vi tager udgangspunkt i de fælles værdier respekt, faglighed og ansvar i indsatsen for mennesker med en sindslidelse. Der er fokus på etiske og lovmæssige regler, herunder procedurer for patientsikkerhed (13). Holdet arbejder med målrettet kommunikation (20) og relationer, der omsætter værdierne i praksis. Etik og lovgivning i psykiatrien Fag og mål på ordinære forløb Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 9. Eleven kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 4. Eleven kan forklare, hvordan lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret og kan anvendes, og hvordan magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område kan begrænses. 7. Eleven kender til behandlingsplaner og forstår betydningen af at følge disse. 8. Eleven kan forklare, hvordan sygepleje- og handleplaner anvendes som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. Sundhedspædagogik og kommunikation 5. Eleven kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. Engelsk se mål under tema

50 Etik og lovgivning i psykiatrien Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 50

51 Beskrivelse af tema Støtte til borgere med psykiske sygdomme Du arbejder rehabiliterende og understøtter herigennem borgernes recovery.. Vi har fokus på støtte og grundlæggende sygepleje (16) til mennesker med psykiske sygdomme. Holdet arbejder med medicindispensering og medicinadministration (17) i forhold til psykofarmaka. Desuden arbejder holdet med sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper (21) for at bevare eller styrke den enkeltes funktionsevne. Støtte til borgere med psykiske sygdomme Fag og mål på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 3. Eleven kan forklare, hvordan de almindeligst anvendte terapeutiske principper, fx jeg-støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/ patienters psykosociale rehabilitering. 5. Eleven kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observation af borgere/patienter. 6. Eleven kan forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. Forebyggelse og rehabilitering 4. Eleven kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 51

52 Sundhedspædagogik og kommunikation 4. Eleven kan forklare, hvordan forskellige pædagogiske tilgange kan anvendes til at øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. Dansk se mål under tema 3.6 Engelsk se mål under tema 3.6 Naturfag se mål under tema 3.7 Støtte til borgere med psykiske sygdomme Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 17. kan varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning, 21. kan alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende, 52

53 Beskrivelse af tema Professionel i psykiatrien Som kontaktperson understøtter du den enkelte borger/patients mestring, f.eks. gennem psykoedukation. Holdet arbejder med et problemorienteret projekt med udgangspunkt i grundlæggende sygepleje (16) og aktiviteter (21) til borgere/patienter med psykiske sygdomme. Her er fokus på borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering (15) i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats (14). I projektet anvendes fagsprog (19), der inddrages etiske og lovmæssige regler (13) samt målrettet kommunikation (20). Professionel i psykiatrien Fag og mål på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 1. Eleven kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer, pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. Forebyggelse og rehabilitering 3. Eleven kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. Dansk se mål under tema 3.6 Engelsk se mål under tema 3.6 Naturfag se mål under tema

54 Professionel i psykiatrien Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 21. kan alene og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende, Varighed af tema 3.9, tema 3.10 og tema 3.11 på ordinære forløb 10 uger. Temaerne er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringsmiljø Du er tilknyttet et fast hold, som giver mulighed for, at du kan udvikle dine evner til at samarbejde, kommunikere, tage personligt ansvar samt anerkende og respektere andre mennesker. Med udgangspunkt i dine erfaringer fra praksis arbejder vi med dynamisk læring mellem teori og praksis. Undervisningen foregår på forskellige måder. Du kommer til at arbejde i grupper, deltage i oplæg, lave praktiske øvelser og problemorienteret projektarbejde. Vi forventer, at du som elev deltager aktivt og engageret i undervisningen, så du kan udvikle faglige og personlige kompetencer. Underviserne tilrettelægger undervisningen, så der bliver mulighed for dialog, fordybelse og læring. I uddannelsen arbejder du med din personlige uddannelsesplan og logbog. I hver læringsaktivitet bliver der afholdt uddannelsessamtaler mellem dig og din kontaktlærer. Ressourcer og rammer Du bruger dine grundbøger, bibliotek og IT-faciliteter. En dag om ugen er der åbent læringscenter med mulighed for vejledning og fordybelse. Her planlægger du selv eller i 54

55 samarbejde med andre, hvad du/i vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Vi arbejder med evaluering og selvevaluering gennem hele uddannelsen. Ud fra kompetencemålene skal du reflektere over egen faglig og personlig udvikling. Hertil kan du bruge noter, logbog, den personlige uddannelsesplan, mål for områdefag og grundfag samt beskrivelser af temaerne. Ved uddannelsessamtalerne med kontaktlæreren følger vi op på evalueringerne. Ved læringsaktivitetens afslutning bliver der udarbejdet en skolevejledning. Skolevejledningen udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for læringsaktiviteten. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. 55

56 Beskrivelse af tema Borgeren i eget hjem Du kan observere ændringer i sundhedstilstanden hos den ældre borger samt yde omsorg og symptomlindring. Holdet arbejder med borgeren i eget hjem. Der bliver introduceret til palliativ pleje og omsorg. Vi har fokus på borgerens fysiske, psykiske og sociale behov, arbejdsstedets ressourcer og fastlagte kvalitets- og serviceniveau (22). Med udgangspunkt i borgerens ressourcer tilrettelægges eget og andres arbejde efter arbejdsmiljøregler, sikkerhedsforanstaltninger (24) og relevant velfærdsteknologi (23). Borgeren i eget hjem Fag og mål på ordinære forløb Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3. Eleven kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 8. Eleven kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 10. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten som gruppeleder tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 11. Eleven kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. Sygepleje 7. Eleven kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn forklare, hvordan plejen af døende borgere/patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. Somatisk sygdomslære og farmakologi 3. Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 56

57 6. Eleven kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner indenfor de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observation af borgere og patienter. Forebyggelse og rehabilitering 6. Eleven kender træningsplaner og kan forklare, hvordan borgere/patienter støttes i at træne efter dem. 7. Eleven kan forklare, hvordan hjælpemidler og velfærdteknologi kan anvendes og implementeres i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. Dansk se mål under tema 3.6 Naturfag se mål under tema 3.7 Borgeren i eget hjem Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 22. kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver, 23. kan anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi, og 24. kan med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer og hjælpemidler tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 57

58 Beskrivelse af tema Professionel i primær sektor Du skal medvirke til at sikre kvaliteten af sundheds- og serviceydelser. Holdet arbejder med et problemorienteret projekt med udgangspunkt i grundlæggende sygepleje (16). Der er fokus på borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering (15) med henblik på et sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorer (14). Der er fokus på etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson (13). Holdet arbejder med borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og fastlagte kvalitets- og serviceniveau samt med egne og andres arbejdsopgaver (22). I projektet anvendes fagsprog, dokumentation af sygeplejen (19) og den målrettede kommunikation (20). Professionel i primær sektor Fag og mål på ordinære forløb Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 4. Eleven kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitets- og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgeren/patienten og egne arbejdsopgaver. 5. Eleven kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. 6. Eleven kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af en kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. Sygepleje 6. Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. 58

59 Forebyggelse og rehabilitering 2. Eleven kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i for hold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. Sundhedspædagogik og kommunikation 6. Eleven kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. Dansk se mål under tema 3.6 Naturfag se mål under tema 3.7 Professionel i primær sektor Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 22. kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver, Varighed af tema 3.12 og tema 3.13 på ordinære forløb 7 uger. Temaerne er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringsmiljø Du er tilknyttet et fast hold, som giver mulighed for, at du kan udvikle dine evner til at samarbejde, kommunikere, tage personligt ansvar samt anerkende og respektere andre mennesker. 59

60 Med udgangspunkt i dine erfaringer fra praksis arbejder vi med dynamisk læring mellem teori og praksis. Undervisningen foregår på forskellige måder. Du kommer til at arbejde i grupper, deltage i oplæg, lave praktiske øvelser og problemorienteret projektarbejde. Vi forventer, at du som elev deltager aktivt og engageret i undervisningen, så du kan udvikle faglige og personlige kompetencer. Underviserne tilrettelægger undervisningen, så der bliver mulighed for dialog, fordybelse og læring. I uddannelsen arbejder du med din personlige uddannelsesplan og logbog. I hver læringsaktivitet bliver der afholdt uddannelsessamtaler mellem dig og din kontaktlærer. Ressourcer og rammer Du bruger dine grundbøger, bibliotek og IT-faciliteter. En dag om ugen er der åbent læringscenter med mulighed for vejledning og fordybelse. Her planlægger du selv eller i samarbejde med andre, hvad du/i vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Vi arbejder med evaluering og selvevaluering gennem hele uddannelsen. Ud fra kompetencemålene skal du reflektere over egen faglig og personlig udvikling. Hertil kan du bruge noter, logbog, den personlige uddannelsesplan, mål for områdefag og grundfag samt beskrivelser af temaerne. Ved uddannelsessamtalerne med kontaktlæreren følger vi op på evalueringerne. Ved læringsaktivitetens afslutning bliver der udarbejdet en skolevejledning. Skolevejledningen udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for læringsaktiviteten. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. 60

61 Beskrivelse af tema Autoriseret social- og sundhedsassistent Som social- og sundhedsassistent kan du varetage funktioner inden for sundhedsvæsenet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og forsat læring er et vilkår. Der er forberedelse og prøve i grundfag og områdefag samt afsluttende prøve i projekt for at dokumentere din erhvervsfaglige kompetence, som er en kombination af viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser. Autoriseret social- og sundhedsassistent Kompetencemål Temaet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 13. kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, 14. kan indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb, 15. kan arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, 16. kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand, 17. kan varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning, 18. kan anvende de generelle principper for hygiejne og særlige hygiejniske retningslinjer herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende og kolleger herom, 19. kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer, 20. kan som led i borgerens/patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler, 61

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: August 2014 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, ikrafttrædelse marts 2013 Udgave: Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367af 19/04/2016. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Dansk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Naturfag Niveau F, E og C

PRØVEVEJLEDNING. Naturfag Niveau F, E og C PRØVEVEJLEDNING Naturfag Niveau F, E og C Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Formål... 2 Mål... 2 Forudsætning for prøven... 2 Prøveform... 2 Prøvens tilrettelæggelse... 2 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Engelsk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser Prøvebestemmelser Trin 2, Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen...

Læs mere