Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter

2 1 LÆRINGSAKTIVITETER TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE TEMAER I SKOLEPERIODE BILAG 1: DANSK TRIN 1 (D-NIVEAU) BILAG 2: DANSK TRIN 2 (C-NIVEAU) BILAG 3: NATURFAG TRIN 1 (E-NIVEAU) BILAG 4: NATURFAG TRIN 2 (D- OG C-NIVEAU) BILAG 5: ENGELSK TRIN 1 (E-NIVEAU) BILAG 6: ENGELSK TRIN 2 (D-NIVEAU) BILAG 7.1: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 1 PRAKTIKPERIODE BILAG 7.2: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 1 PRAKTIKPERIODE BILAG 8: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 2 PRAKTIKPERIODE 3, 4 OG BILAG 9.1: TAKSONOMI FOR SKOLEUDDANNELSEN BILAG 9.2: TAKSONOMI I PRAKTIKUDDANNELSEN

3 1 Læringsaktiviteter 1.1 Temaer i social- og sundhedsuddannelsen Trin 1: Social- og sundhedshjælper Tema Titel Varighed Tema 1 Den lærende SSH elev 1½ uge Tema 2 Det professionelle møde med borgeren 3½ uge Tema 3 Mennesker med særlige behov ved fysiske sundhedssvigt 2 uger Tema 4 Det gode arbejdsmiljø 1 uge Tema 5 Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 4 uger Tema 6 Rehabilitering og forebyggende arbejde i samfundet 1½ uge Tema 7 Samarbejdet med den psykisk syge borger 2½ uge Tema 8 På vej mod arbejdslivet 4 uger Valgfag Valgfrit specialefag Engelsk 1 uge 1 uge 2 uger I alt 24 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 8 uger Ca. 15 uger 12 uger Ca. 15 uger 4 uger Tema Tema Tema 8 valgfag 1 uge valgfri speciale fag 1 uge Engelsk 2 uger 1 portfolioopgave i dansk 2 portfolioopgaver i dansk 1 naturfagsdokumentation 1 naturfagsdokumentation 3

4 Trin 2: Social- og sundhedsassistent Tema Titel Varighed Tema 9 Den lærende SSA elev 1½ uge Tema 10 Sundhed, sygdom og egenomsorg 2½ uge Tema 11 Den aktive borger i et velfærdssamfund under forandring 2 uger Tema 12 Det professionelle samarbejde med den somatiske patient 4 uger Tema 13 De mellemmenneskelige relationer 1 uger Tema 14 Observationer og begreber i psykiatrien 2 uger Tema 15 Det professionelle samarbejde med mennesker med psykiske sygdomme 3 uger Tema 16 Borgeren i primærsektoren 1½ uge Tema 17 Længst muligt i eget liv 2 uger Tema 18 Det professionelle samarbejde med borgeren i eget hjem 2½ uger Tema 19 På vej mod arbejdslivet 5 uger Valgfag Valgfrit specialefag Engelsk 1 uge 2 uger 2 uger I alt 32 uger Skoleperiode 4 Praktik 3 Skoleperiode 5 Praktik 4 Skoleperiode 6 Praktik 5 Skoleperiode 7 11 uger Ca. 8 uger Ca. 8 uger Ca. 5 uger 15 uger 15 uger 15 uger Tema Somatik Tema Psykiatri Tema Primær Tema valgfri speciale fag 1 uge valgfag 1 uge valgfri speciale fag 1 uge Engelsk 1 uge Engelsk 1 uge 1 portfolioopgave i dansk 1 portfolioopgave i dansk 1 portfolioopgave i dansk 2 naturfagsdokumentationer 1 naturfagsdokumentation 1 naturfagsdokumentation 4

5 Temaer i Skoleperiode 1 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 1: En uges valgfag, 1 naturfagsdokumentation og 1 portfolioopgave i dansk. Tema 1: Den lærende SSH elev Varighed: 1½ uge I tema 1 introduceres eleven til uddannelsen, der arbejdes med studie- og notatteknik, elevplan, it, Fronter og introduktion til bibliotek. Der er i undervisningen fokus på verbal og nonverbal kommunikation, læring og refleksion samt konfliktforebyggelse og samarbejde. arbejder personligt med samarbejdet i grupper, respekten for andre mennesker, konflikthåndtering og lysten til at lære. Det forventes at eleven er nysgerrig og åben over for uddannelsen. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykologi og kommunikation kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis.(mål 1) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (mål 4) kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.(mål 5) Dansk (Niveau D): Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 5, 6, 10 og 13 jf. bilag 1. 5

6 Tema 2: Det professionelle møde med borgeren Varighed: 3½ uger I tema 2 er der fokus på kommunikation og det at handle professionelt. arbejder med regler og love og social- og sundhedshjælperens pligter herunder tavshedspligt og selvbestemmelsesretten. Der arbejdes med personlig pleje, menneskets grundlæggende behov og hygiejne. Endvidere er der fokus på borgerens livshistorie, daglig livsførelse og netværkets betydning for mennesket. arbejder med forflytninger, lejring og relevante hjælpemidler. arbejder personligt med at møde mennesket på en etisk, empatisk og respektfuld måde, samt reflektere over sin rolle som professionel fagperson. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. (mål 1) kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper.(mål 2) kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser.(mål 4) kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde.(mål 5) Pleje og dokumentation kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov.(mål 1) kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi.(mål 4) kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den.(mål 5) kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov.(mål 9) 6

7 kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi.(mål 10) Psykologi og kommunikation kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis.(mål 1) kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger.(mål 2) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.(mål 3) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.(mål 4) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgerens livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse.(mål 3) kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud.(mål 5) kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. (mål 6) kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgere inddrages.(mål 7) 7

8 Arbejdsmiljø og ergonomi kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler.(mål 5) Dansk (Niveau D): Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 Naturfag (Niveau E): Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 3 Indholdsmål A, E og F jf. bilag 3 8

9 Tema 3: Mennesker med særlige behov ved fysiske sundhedssvigt Varighed: 2 uger I tema 3 arbejder eleven med observationer hos mennesker med fysiske sundhedssvigt. Der arbejdes med kroppens opbygning, den normale aldring, mestring, handikapbegrebet, livskvalitet og borgerens behov for aktivering. arbejder med medicinhåndtering og dokumentation samt videregivelse af informationer til kollegaer. arbejder personligt med at udvise initiativ, selvstændighed og ansvarlighed, både når der arbejdes selvstændigt og i grupper. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven.(mål 1) kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler.(mål 6) Pleje og dokumentation kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (mål 2) kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin. (mål 3) kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi.(mål 4) kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den.(mål 5) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde.(mål 11) 9

10 kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger.(12) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (mål 1) kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet.(mål 4) Dansk (Niveau D) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 10

11 Temaer i Skoleperiode 2 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 2: En uges valgfri specialefag, 2 ugers engelsk, 1 naturfagsdokumentation og 2 portfolioopgaver i dansk. Engelsk bidrager til relevant(e) tema(er) med undervisningsforløb, tekster og opgaver. Tema 4: Det gode arbejdsmiljø Varighed: 1 uge I tema 4 arbejder eleven med fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og til dette anvender eleven deres erfaringer fra praktik 1. Der arbejdes med voldspolitikker, kriseberedskab og konfliktforebyggelse. I det fysiske arbejdsmiljø fokuseres der på rengøringsmidler og praktisk bistand. arbejder personligt med at anvende egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer samt indgå aktivt i samarbejdsrelationen. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykologi og kommunikation kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.(mål 3) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (mål 4) kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (mål 5) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. (mål 6) 11

12 Arbejdsmiljø og ergonomi kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. (mål 1) kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet.(mål 2) kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø.(mål 3) har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. (mål 6) Naturfag (Niveau E) Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 3 Indholdsmål A, B, D, E og F jf. bilag 3 12

13 Tema 5: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger Varighed: 5 uger I tema 5 arbejder eleven videre med observationer hos mennesker med fysiske sundhedssvigt, men nu lægges der vægt på kroppens anatomi, fysiologi og sygdomslære. I tema 5 arbejdes også med kost og ernæring, terminal pleje, medicinhåndtering samt refleksion over kompleksitet i plejen. I forhold til arbejdet med handleplaner er der fokus på det skriftlige fagsprog og dokumentation. Herudover arbejdes der med lejring af borgeren og anvendelse af relevante hjælpemidler, ligesom eleverne gennemgår et forløb i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. arbejder personligt med at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde, ligesom der lægges vægt på kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. (mål 1) kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (mål 2) kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin. (mål 3) kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. (mål 4) kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere.(mål 6) kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt 13

14 hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. (mål 7) kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde.(mål 11) kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger.(mål 12) opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementærbrandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne.(mål 15) Psykologi og kommunikation kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (mål 1) kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. (mål 6) Arbejdsmiljø og ergonomi kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. (mål 5) Dansk (Niveau D) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 Naturfag (Niveau E) Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 3 Indholdsmål A, B, C jf. bilag 3 14

15 Tema 6: Rehabilitering og forebyggende arbejde i samfundet Varighed: 1½ uge I tema 6 arbejder eleven med sundhedspolitiske målsætninger, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse herunder KRAM. Der er fokus på kommunens kvalitetsstandarder, elevens rolle som fag- og myndighedsperson, herunder social- og sundhedshjælperens pligter (jf. lovgivning). Der arbejdes videre med aktivering, handicapbegrebet, livskvalitet og det tværfaglige samarbejde i hjemmet. Endvidere arbejdes der med det sammenhængende borger-/patientforløb, træningsplaner og velfærdsteknologi. arbejder personligt med at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt med evnen til at handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. skal kunne agere i en social og kulturel mangfoldighed. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. (mål 2) kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. (mål 3) kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. (mål 4) kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger-/patientforløb. (mål 7) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (mål 1) kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. (mål 2) kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (mål 4) 15

16 kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud.(mål 5) kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. (mål 8) kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. (mål 9) Arbejdsmiljø og ergonomi kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. (mål 4) 16

17 Tema 7: Samarbejdet med den psykisk syge borger Varighed: 3½ uger I tema 7 arbejder eleven med borgere med psykiske lidelser, herunder især, misbrug, demens og depression. Der arbejdes med serviceloven, medicinhåndtering, magtanvendelse og konfliktforebyggelse og i tilknytning hertil med forskellige kommunikationsmetoder. Der lægges vægt på observationer af den psykisk syge borger, samt egenomsorgsbegrebet og strukturering af borgerens hverdag. Der er fokus på reminiscens og livshistorie i arbejdet med den demente borger. I temaet arbejder eleven desuden med dokumentation og handleplaner. arbejder personligt med at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. Der arbejdes videre med evnen til at handle og agere i en social og kulturel mangfoldighed. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. (mål 1) kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. (mål 5) kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. (mål 6) Pleje og dokumentation kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov.(mål 1) kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin. (mål 3) kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi.(mål 4) kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den.(mål 5) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (mål 11) 17

18 kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger.(mål 12) kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (mål 13) kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom.(mål 14) Psykologi og kommunikation kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis.(mål 1) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.(mål 3) kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (mål 4) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (mål 1) kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgerens livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse.(mål 3) kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet.(mål 4) Dansk (Niveau D) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 1 18

19 Temaer i Skoleperiode 3 Tema 8: På vej mod arbejdslivet Varighed: 4 uger I tema 8 går eleven til eksamen i det udtrukne område- eller grundfag. Som en del af optakten til den afsluttende prøve arbejder eleven med sin erhvervsfaglige identitet. arbejder med at forstå eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med øvrige faggrupper. har fokus på at udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. Samtidig skal eleven følge det fastlagte kvalitetsniveau der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. trækker en case, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling indenfor socialog sundhedshjælperens arbejdsområde. går til mundtlig eksamen med udgangspunkt i den udarbejdede plan for handlinger og vurderes ud fra kompetencemålene på Trin 1. Uge 1: Område- eller grundfagseksamen Uge 2: Der arbejdes med social- og sundhedshjælperens fagidentitet Uge 3/4: Afsluttende prøve og afslutning Kompetencemål for Trin 1 kan: udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand, udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, anvende relevant velfærdsteknologi, understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 19

20 Temaer i Skoleperiode 4 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 4: En uges valgfri specialefag, 2 naturfagsdokumentationer og 1 portfolioopgave i dansk. Tema 9: Den lærende SSA elev Varighed: 1,5 uge I tema 9 præsenteres eleven for uddannelsens opbygning og arbejder med social- og sundhedsassistentens fagidentitet. præsenteres for det at være elev og under uddannelse. Herunder arbejdes der med elevrollen, samarbejde og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i en læringssituation. introduceres til skolens computere og IT teknologi herunder elevplan. arbejder i øvrigt med studie- og notatteknik. arbejder personligt med samarbejdet i grupper, respekten for andre mennesker, konflikthåndtering og lysten til at lære. Det forventes at eleven er nysgerrig og åben over for uddannelsen. Der er i undervisningen fortsat fokus på verbal og nonverbal kommunikation, læring og refleksion samt konfliktforebyggelse i samarbejdet. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende sin viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. (mål 1) kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. (mål 2) Forebyggelse og rehabilitering kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (mål 1) Sundhedspædagogik og kommunikation kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. (mål 6) Dansk (Niveau C) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Mål 5, 6, 10, 12 og 13 jf. bilag 2 20

21 Tema 10: Sundhed, sygdom og egenomsorg Varighed: 2,5 uge I tema 10 arbejder eleven med kroppens anatomi og fysiologi, samt sammenhængen mellem de enkelte organsystemer og disses betydning for kroppens funktioner. arbejder med de hyppigst forekommende somatiske sygdomme, samt behandling, sygepleje og farmakologi til disse. introduceres til sygepleje og sygeplejeteorier, herunder omsorg - og egenomsorgsbegrebet. arbejder med rehabilitering, kommunikation, livsfaser og livsformer. præsenteres for de hygiejniske principper, med særlig fokus på hospitalsindlagte patienter, samt sundheds- og sygdomsopfattelser. Personligt arbejder eleven med evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Somatisk sygdomslære og farmakologi kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner (mål 1) kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. (mål 2) kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejleernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. (mål 3) Sygepleje kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier (mål 1) kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (mål 2) kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. (mål 5) 21

22 Forebyggelse og rehabilitering kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. (mål 2) kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. (mål 3) Sundhedspædagogik og kommunikation kan forklare, hvad der har betydning for befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser. (mål 1) kan ud fra viden om sundhedspædagogiske tilgange forklare, hvordan borgere/patienter kan støttes i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (mål 2) kan forklare, hvordan forskellige pædagogiske tilgange kan anvendes til at øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. (mål 4) kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (mål 5) kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. (mål 6) Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 4 Indholdsmål G/O, I, J, M, P, R og S jf. bilag 4 22

23 Tema 11: Den aktive borger i et velfærdssamfund under forandring Varighed: 2 uger I tema 11 arbejder eleven med det enkelte menneskes forudsætninger i relation til behov, ressourcer, motivation og mestring. arbejder med forskellige faglige teorier med henblik på at identificere en borger/patients funktionsevne, samt aktiviteters og trænings betydning for det enkelte menneskes sundhed og trivsel. arbejder med ergonomi, arbejdsmiljøregler, sikkerhedsforanstaltninger, hjælpemidler, velfærdsteknologi og innovation. Samtidig arbejder eleven med politiske målsætninger samt kvalitets- og serviceniveauer i relation til sundhedsydelser på det somatiske område. Endelig arbejder eleven med betydningen af dokumentation i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, samt får fokus på forskellen mellem erfaringsbaseret og evidensbaseret viden. arbejder personligt med nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lysten til kontinuerligt at lære og indgå i forandringsprocesser. Desuden arbejder eleven med at kunne håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed samt at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende sin viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. (mål 1) kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (mål 4) kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. (mål 5) kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. (mål 6) kan forklare, hvordan sammenhængende borger-/patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra sin viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. (mål 7) kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. (mål 9) kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til socialog sundhedsassistentens arbejdsområde. (mål 11) 23

24 Sygepleje kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (mål 3) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (mål 9) Forebyggelse og rehabilitering kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. (mål 2) kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. (mål 3) kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (mål 4) kender træningsplaner og kan forklare, hvordan borgere/patienter støttes i at træne efter dem. (mål 6) kan forklare, hvordan eget og andres arbejde tilrettelægges under hensyntagen til borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler. (mål 8) Sundhedspædagogik og kommunikation kan ud fra viden om sundhedspædagogiske tilgange forklare, hvordan borgere/patienter kan støttes i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (mål 2) kan forklare hvordan borgere/patienter og pårørende inddrages i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb ved hjælp af rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mesteringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder. (mål 3) 24

25 kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag.(mål 6) Dansk (Niveau C) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 2 25

26 Tema 12: Det professionelle samarbejde med den somatiske patient Varighed: 4 uger I tema 12 arbejder eleven med sundhedsloven, kvalitetssikring og patientens rettigheder. arbejder med rådgivning, vejledning og instruktion og der arbejdes med betydningen af mobilisering. Med fokus på de hyppigst forekommende sygdomme arbejder eleven videre med sygdomslære, farmakologi, behandling og sygepleje herunder præ- og postoperativ sygepleje. I temaet arbejder eleven aktivt med observation, dokumentation og sygeplejeprocessen. Desuden arbejdes der med at beherske mundtligt og skriftligt fagsprog med fokus på det kommende tværsektorielle samarbejde. arbejder personligt med få en forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. arbejder personligt med evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende sin viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. (mål 1) kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (mål 4) kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. (mål 6) kan forklare, hvordan sammenhængende borger-/patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra sin viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. (mål 7) Somatisk sygdomslære og farmakologi kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. (mål 2) kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder 26

27 ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejleernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. (mål 3) kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres i den postoperative fase. (mål 4) kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. (mål 5) kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. (mål 6) kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. (mål 7) kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. (mål 8) Sygepleje kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. (mål 1) kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (mål 2) kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (mål 3) kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. (mål 4) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. (mål 8) 27

28 Forebyggelse og rehabilitering kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (mål 1) kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. (mål 2) kan forklare, hvordan borgere/patienter kan vejledes om sygdomsforebyggende tiltag, som forebygger følger af immobilitet. (mål 5) kender træningsplaner og kan forklare, hvordan borgere/patienter støttes i at træne efter dem. (mål 6) kan forklare, hvordan hjælpemidler og velfærdteknologi kan anvendes og implementeres i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (mål 7) Sundhedspædagogik og kommunikation kan forklare hvordan borgere/patienter og pårørende inddrages i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb ved hjælp af rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestreringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder.(mål 3) kan forklare, hvordan forskellige pædagogiske tilgange kan anvendes til at øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. (mål 4) kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (mål 5) kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. (mål 6) Dansk (Niveau C) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 2 Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 4 Indholdsmål G/O, H, N, P, Q, R og V jf. bilag 4 28

29 Temaer i Skoleperiode 5 Ud over følgende temaer ligger der i skoleperiode 5: En uges valgfag, 1 naturfagsdokumentation og 1 portfolioopgave i dansk. Engelsk bidrager til relevant tema med undervisningsforløb, tekster og opgaver. Tema 13: De mellemmenneskelige relationer Varighed: 1 uge I tema 13 arbejder eleven med mellemmenneskelige relationers betydning for det professionelle arbejde med borgere/patienter. Desuden arbejder eleven med forsvarsmekanismer og forskellige sygepleje- og udviklingsteorier. Der fokuseres endvidere på kommunikationens betydning for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med borgeren samt på støtte- og kontaktpersonens rolle og funktion. Personligt arbejder eleven med at udvikle forståelse for kommunikationens betydning, samt at kunne indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Ligeledes arbejder eleven med at kunne yde omsorg for sig selv og andre samt at kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. (mål 2) Sygepleje kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. (mål 1) Sundhedspædagogik og kommunikation kan anvende forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (mål 5) kan forklare, hvordan man inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde kan evaluere og dokumentere målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag. (mål 6) 29

30 Tema 14: Observationer og begreber i psykiatrien Varighed: 2 uger I tema 14 arbejder eleven med relevante aspekter i psykiatrien, herunder observationer, terapeutiske principper, psykiatriske diagnoser, nervesystemet og psykofarmaka. Der arbejdes med teori og beregninger i forhold til farmakologi. Endvidere arbejdes der teorier til at vurdere funktionsniveau og til at målrette aktiviteter til borgere med psykiske sygdomme. arbejder personligt med at få indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker samt at kunne anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Somatisk sygdomslære og farmakologi kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner (mål 1) kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. (mål 5) kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. (mål 6) Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. (mål 1) kan forklare, hvordan de almindeligt anvendte terapeutiske principper, fx jeg-støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. (mål 3) kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. (Mål 5) kan forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. (mål 6) 30

31 Forebyggelse og rehabilitering kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. (mål 3) kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (mål 4) kender træningsplaner og kan forklare, hvordan borgere/patienter støttes i at træne efter dem. (mål 6) Dansk (Niveau C) Danskfaget bidrager til temaet med relevante undervisningsforløb, tekster og opgaver Alle mål jf. bilag 2 Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget understøtter temaet med relevante bekendtgørelse og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. bilag 4 Indholdsmål G/O, M, U og P jf. bilag 4 31

32 Tema 15: Det professionelle samarbejde med mennesker med psykiske sygdomme Varighed: 3 uger I tema 15 har eleven fokus på samarbejdet med patienter med de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og anvendt psykofarmaka. Der arbejdes med nervesystemet. arbejder desuden med teorier vedrørende planlægning og udførelse af grundlæggende sygeplejeopgaver. Tillige arbejdes med sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og handleplaner til psykiatriske patienter. Der arbejdes med motivationsfaktorer, mestringsstategier og målrettet kommunikation i forhold til psykiske sygdomme. Endeligt arbejdes der med social- og sundhedspolitik, etik, borgerens retssikkerhed, psykiatriloven, voldspolitik, kriseberedskab, psykiatriens opbygning samt servicetilbud i kommuner og regioner. arbejder med at udtrykke sig klart og relevant i forbindelse med dokumentation og med at tilegne sig et nuanceret fagsprog. arbejder personligt med kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle professionel praksis. Desuden arbejder eleven personligt med at udvikle initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati samt at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde. Endelig arbejder eleven med at yde omsorg for sig selv og andre. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. (mål 2) kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (mål 4) kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. (mål 6) kan forklare, hvordan sammenhængende borger-/patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra sin viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren. (mål 7) kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. (mål 9) 32

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30.07.2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere