UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent"

Transkript

1 UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

2 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål Kompetencemål Fordeling af skole- og praktikperioder Fag og niveauer Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsessamtaler Læringsaktiviteter og læringselementer 3.1 Læringsaktiviteter og læringselementer At være social- og sundhedsassistentelev Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Sundheds- og sygepleje i primær sektor Social- og sundhedsassistent som fagperson og myndighedsperson Skoleperioder 4.1 Læring i skoleperioderne Retningslinjer for opgaveskrivning Skolevejledning og standpunktsbedømmelse Prøve i grundfag Prøve i områdefag Afsluttende prøve i projekt Prøver Praktikperioder 5.1 Læring i praktikperioderne Samarbejde med praktikvejledere Samtaler i praktikperioderne Praktikerklæring Vejledning til fordybelsestid i praktikken Læringsøvelser i praktik Arbejdet med mål for praktikken Mål 6.1 Mål for personlige kompetencer Mål for områdefag Mål for grundfag Mål for valgfri specialefag Mål for praktikuddannelsen Præstationsstandarder Generelle informationer 7.1 Særlig støtte- og vejledningsmuligheder Mødepligt, syge- og raskmeldinger Helhedsevalueringer Klagevejledning Retningslinjer vedrørende mistanke om plagiat Ordensregler Side 2 af 105

3 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 07/2011 Reg.nr.: 1.1 Side 1 af 3 Erstatter: Social- og sundhedsuddannelsens formål Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Praktisk og personlig hjælp. 2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver. 3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4. Koordination, vejledning og undervisning. 5. Aktivitet og rehabilitering. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1). Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). Bekendtgørelse nr. 149 af 25/02/2011 Side 3 af 105

4 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 04/2011 Reg.nr.: 1.1 Side 2 af 3 Erstatter: 08/2008 Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes indenfor den 10. indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. BEK 1514 af 15/12/2010 Side 4 af 105

5 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.1 Side 3 af 3 Erstatter: Vedrørende lovgrundlag m.v. henvises til følgende: Lov og bekendtgørelser kan findes på s hjemmeside på Undervisningsministeriets hjemmeside: og på s bibliotek. Side 5 af 105

6 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Kompetencemål Dato: 07/2011 Reg.nr.: 1.2 Side 1 af 1 Erstatter: Kompetencemål Kompetencemål er betegnelsen for, hvad du skal opnå gennem uddannelsen. Kompetencemål er slutmål, altså en beskrivelse af, hvad du skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, 10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, 15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og 16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent. Kompetencemålene nr. 1-9 gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. BEK 149 af 25/02/2011 Side 6 af 105

7 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fordeling af skole- og praktikperioder Dato: 04/2011 Reg.nr.: 1.3 Side 1 af 1 Erstatter: 08/ Uddannelsesperiode - Somatikken Skoleperiode Tema: At være social- og sundhedsassistentelev 12 uger Tema: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Tema: Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Praktikperiode Praktik på en somatisk hospitalsafdeling Ca uger 2. Uddannelsesperiode - Psykiatrien Skoleperiode Tema: Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 10 uger Tema: Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Praktikperiode Praktik på et psykiatrisk botilbud eller på en psykiatrisk Ca uger hospitalsafdeling 3. Uddannelsesperiode - Primær sektor Tema: Sundheds- og sygepleje i primær sektor Skoleperiode Tema: Social- og sundhedsassistent som fagperson og 7 uger myndighedsperson Praktikperiode Praktik i den kommune hvor du er ansat som elev Ca uger 4. Uddannelsesperiode - Afsluttende prøver Skoleperiode Tema: Social- og sundhedsassistent som fagperson og 3 uger myndighedsperson (fortsat fra 3. uddannelsesperiode) De nævnte perioder gælder for ordinære hold. Side 7 af 105

8 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fag og niveauer Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.4 Side 1 af 2 Erstatter: Erhvervsfaglig kompetence I løbet af perioderne med skole og praktik skal du udvikle dine personlige og faglige kompetencer. De personlige og faglige kompetencer udgør en helhed og skal tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den erhvervsfaglige kompetence er beskrevet i kompetencemålene. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og din aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen Skoleundervisningen er organiseret i læringsaktiviteter, som indeholder områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag: Sundheds- og sygeplejefag Medicinsk fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur- og aktivitetsfag Grundfag: Dansk C niveau Naturfag C niveau Engelsk D niveau Engelsk kan på trin 2 vælges på et lavere niveau end D eller erstattes af andet fag fra fagrækken. anbefaler, at du holder fast i faget engelsk på din uddannelse. Grundfagene kan ikke gennemføres på et niveau, som du allerede har dokumenteret gennemført. Side 8 af 105

9 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fag og niveauer Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.4 Side 2 af 2 Erstatter: Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter i alt 3 ugers valgfri specialefag, hvoraf 2 uger afvikles på trin 2 til social- og sundhedsassistent. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem dig og uddannelsescentret. Uddannelsescentret udbyder nedenstående valgfri specialefag: Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Ledelse og organisation Rehabilitering Valgfag tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af dine personlige og faglige kompetencer. Valgfag kan være fagligt rettede fag og studiekompetencegivende grundfag. vejleder dig i valg af valgfag. Der planlægges med valgfag på 2. skoleperiode. Side 9 af 105

10 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Den personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.1 Side 1 af 1 Erstatter: Den personlige uddannelsesplan I samarbejde med skolen skal du udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er din røde tråd et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og dine praktikvejledere. I den personlige uddannelsesplan beskriver du dine faglige og personlige læringsmål for uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen skal understøtte din læreproces og være med til at sikre overensstemmelse mellem dine ønsker, interesser og målene for uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan indeholder Personlig uddannelsesplan udarbejdet ved optagelse på Formål med uddannelsen Personlig motivation for uddannelsen Forventninger til uddannelsen Uddannelsesmål på længere sigt Tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Faglige og personlige læringsmål Valg af niveau i grundfag Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i uddannelsesforløb Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Skriftlige refleksioner over fagligt og personligt udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Skolevejledninger og standpunktsbedømmelser fra skole og praktik Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Ved den første uddannelsessamtale påbegynder du og din kontaktlærer arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Hertil anvender du de efterfølgende to sider. Disse sider kan du også vælge at udfylde elektronisk og herefter udprinte og sætte ind under reg.nr Side 10 af 105

11 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 1 af 7 Erstatter: Din personlige uddannelsesplan Navn: Tlf./mail: Ansættelseskommune: Kontaktlærer: Start på uddannelsesforløb: Forventet afslutning af uddannelsesforløb: Dit formål med uddannelsen Din personlige motivation for uddannelsen Dine forventninger til uddannelsen Dine eventuelle uddannelsesmål på længere sigt f.eks. til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut? Dine tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Side 11 af 105

12 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 2 af 7 Erstatter: Dine faglige og personlige læringsmål Valg af niveau i engelsk Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i dit uddannelsesforløb f.eks. til læsning, skrivning, regning, lektiehjælp, studieteknik eller behov for hjælpemidler Dato: Elev Kontaktlærer Side 12 af 105

13 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 3 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Side 13 af 105

14 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 4 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skriftlige refleksioner over dit faglige og personlige udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Side 14 af 105

15 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 5 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skolevejledninger og praktikerklæringer Side 15 af 105

16 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 6 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skriftlige refleksioner i forhold til at arbejde med læringsøvelser i praktikperioderne Side 16 af 105

17 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 7 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Side 17 af 105

18 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 1 af 2 Erstatter: Der er en eller to uddannelsessamtaler i hvert skoleforløb og tre i hvert praktikforløb. Uddannelsessamtaler Samtalerne vil foregå som en dialog. I dialogen vil du og din kontaktlærer/ praktikvejleder drøfte dine refleksioner over målene for de personlige og faglige kompetencer. Ved den første uddannelsessamtale mellem dig og din kontaktlærer påbegynder I arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Ved de efterfølgende samtaler tager du initiativ til opfølgning på din personlige uddannelsesplan, herunder dine faglige og personlige læringsmål. I samtalerne er der fokus på dine oplevelser af, hvordan du har det med at være elev på skolen eller i praktikken. Det er vigtigt at få afklaret de gensidige forventninger mellem dig og skolen/praktikken. Som forberedelse til samtalerne kan du eventuelt bruge spørgsmålene på næste side. Du skal til hver samtale medbringe din uddannelsesbog og logbog. Konklusioner Når samtalen er slut, laver du en skriftlig konklusion sammen med din kontaktlærer/ praktikvejleder. De aftaler, I laver i forbindelse med samtalerne, skal fremgå af den skriftlige konklusion. Konklusionen sætter du ind i uddannelsesbogen under din personlige uddannelsesplan reg.nr. 2.2, side 3 af 6. Konklusionen kopieres til din kontaktlærer/praktikvejleder. Side 18 af 105

19 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 2 af 2 Erstatter: Du kan bruge følgende spørgsmål som en hjælp til din forberedelse: Hvordan oplever du dig selv som elev lige nu? Hvordan er dit engagement? Er der noget, du især er overrasket over, glad for, ked af? Hvad er dine styrker/ressourcer? Og hvordan synes du, du kan udfolde dem? Hvad er dine svagheder, og hvordan kan du arbejde med dem? Hvad fremmer og hæmmer din læring og dit engagement i uddannelsen? Hvilke forventninger har du til uddannelsen lige nu? Hvad kan du selv/din kontaktlærer/din praktikvejleder gøre for at indfri forventningerne? Hvilke overvejelser har du mere overordnet i forhold til at blive færdiguddannet, og hvordan kan du arbejde videre med dem? Hvilke faglige og personlige mål har du for denne periode, og hvordan vil du arbejde med dem? Er der mål fra den foregående periode, som du vil arbejde videre på? Side 19 af 105

20 Læringsaktiviteter Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.1 Side 1 af 1 Erstatter: 08/2008 Undervisningen i skoleperioderne på social- og sundhedsuddannelsen er opbygget af læringsaktiviteter og læringselementer. Hver skoleperiode er én læringsaktivitet og i hver læringsaktivitet indgår flere læringselementer. De første 6 læringselementer udgør skoleperioderne på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen. Læringselement nr udgør skoleperioderne på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen. Beskrivelse af disse læringselementer finder du på de følgende sider. Side 20 af 105

21 At være social- og sundhedsassistentelev Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.7 Side 1 af 2 Erstatter: 08/ Tema: At være social- og sundhedsassistentelev Beskrivelse af læringselement Dette tema er en introduktion til social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor I vil blive præsenteret for uddannelsens opbygning, fag og pædagogiske tilrettelæggelse. I bliver introduceret til uddannelsescentrets forskellige tilbud og faciliteter, herunder bibliotek, IT-faciliteter og specialpædagogisk vejledning. Der er under dette tema fokus på refleksion og læreprocesser. I kommer til at arbejde med studieteknik i forhold til jeres egne læringsstile og egne læringsbehov. Hvordan lærer I bedst? Er det f.eks. ved at læse teori, at blive undervist, at diskutere eller ved at arbejde med dilemmaer fra det virkelige liv? Her er også fokus på samarbejde og arbejdsmiljø. I kommer til at arbejde med uddannelsescentrets vision og værdigrundlag og udarbejde samarbejdsaftaler gældende for jeres hold. Hvilke forventninger har I til jeres samarbejde på holdet? I får mulighed for at arbejde med og reflektere over jeres egen rolle som gruppemedlem, og I vil individuelt komme til at arbejde med jeres personlige uddannelsesplan. I bliver hver især tilknyttet en kontaktlærer. Hvad er jeres personlige og faglige mål for skoleperioden, og hvordan kan I arbejde med at nå målene? Varighed 1 uge. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Formål med uddannelsen Kompetencemål for uddannelsen Den personlige uddannelsesplan Personlige kompetencer Uddannelsescentrets vision og værdigrundlag Uddannelsescentrets læringssyn Pædagogik med psykologi: Pædagogiske principper og læringsmuligheder Mellemmenneskelige relationer Arbejdsmiljø Samarbejde Dansk: Læsestrategier og læseformål Skriveproces Engelsk: Hensigtsmæssig anvendelse af engelsk Introduktion til fagenes mål og til kompetencemål for personlige kompetencer. Side 21 af 105

22 At være social- og sundhedsassistentelev Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.7 Side 2 af 2 Erstatter: 08/2008 Læringsmiljø Læringselementet bliver organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetencer. I dette læringselement kommer I til at arbejde med følgende: samarbejdsaftale i forhold til jeres læringsmiljø på holdet videre arbejde med jeres personlige uddannelsesplan evaluering af læringselementet Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Som afslutning på dette læringselement evaluerer I temaet på jeres hold. I kan reflektere over jeres læringsudbytte ud fra nedenstående kompetencemål. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. I kommer til at arbejde med jeres personlige uddannelsesplan i samarbejde med jeres kontaktlærer, hvor I bl.a. sætter personlige og faglige mål for jeres skoleperiode. I vil blive vejledt i, hvordan I løbende kan evaluere jeres personlige og faglige mål. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9), udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere (16). Side 22 af 105

23 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.8 Side 1 af 3 Erstatter: 08/ Tema: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Beskrivelse af læringselement I dette tema er der fokus på opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, nationalt såvel som internationalt. I vil her arbejde med de fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom. Hvordan hænger menneskesyn, sundhed og sygdom sammen? Findes der mennesker, der ikke vil eller kan hjælpes? Temaet giver jer mulighed for at arbejde med det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom og betydningen af en individuel og respektfuld omsorg og pleje. Der vil også være fokus på menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. I vil undervejs blive introduceret til fagenes indhold, grundbegreber og teorier. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Varighed Ca. 4 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Opfattelse af sundhed og sygdom Fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Livskvalitet Omsorg Medicinske fag: Menneskets opbygning og funktion Side 23 af 105

24 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.8 Side 2 af 3 Erstatter: Pædagogik med psykologi: Vejledning og rådgivning Social- og samfundsfag: Samfundets strukturer Social- og sundhedspolitik Levevilkår og livsformer Kultur- og aktivitetsfag: Ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse Behov Fysisk udviklende aktiviteter Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Engelsk: Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster Naturfag: Naturfaglige modeller Matematik som et redskab Samspil mellem teori og eksperimentelt arbejde IT værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation Introduktion til fagenes mål og til kompetencemål for personlige kompetencer. Læringsmiljø I temaet indgår materialer på engelsk, ligesom der i undervisningen vil forekomme diskussioner på engelsk. I temaet bliver I introduceret til den eksperimentelle metode fra naturfag. Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. I dette læringselement skal I aflevere følgende produkter: evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringselementet Side 24 af 105

25 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.8 Side 3 af 3 Erstatter: 08/2008 Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan give god mening at se nogle film om kroppens forskellige organsystemer, f.eks. fra serien Body bio. Uddannelsescentret råder desuden over skeletter, anatomiske torsoer og plancher, der kan være velegnede til at understøtte forståelsen af det læste. Der kan også inddrages cases, ekskursioner og/eller besøg udefra. Evaluering Som afslutning på dette læringselement skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af læringselementet. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udøvelsen af din erhvervsfunktion? Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (11), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12). Side 25 af 105

26 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.9 Side 1 af 4 Erstatter: 08/ Tema: Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Beskrivelse af læringselement Dette tema har fokus på den grundlæggende sundheds- og sygepleje, som I kommer til at yde for patienter indlagt på hospital, og det ansvar og de rettigheder I har som fagpersoner og myndighedspersoner i dette arbejde. Borgere har forskellige levevilkår, kultur, livsanskuelser og religion. Blandt andet derfor kommer I til at have fokus på de mellemmenneskelige relationer i forhold til at samarbejde med patienter, pårørende og det tværfaglige personale. Dette inkluderer professionel kommunikation og samarbejde med mennesker i krise. Hvordan kommunikerer vi med et menneske, der har en alvorlig sygdom? Hvad er f.eks. aktiv lytning? I vil komme omkring de hyppigst forekommende somatiske sygdomme, deres symptomer, årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer, herunder ernæringens betydning for sundhed og helbredelse. Under temaet kommer I også til at arbejde med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt forebyggelse og behandling af disse. Hvilken betydning har f.eks. personalets hygiejne for forebyggelse af infektioner? Kan alle infektioner behandles? I vil arbejde med de sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration, relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet og principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og brug af hjælpemidler. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Temaet kan desuden indeholde et valgfrit specialefag. Varighed Ca. 7 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge Side 26 af 105

27 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.9 Side 2 af 4 Erstatter: 08/2008 Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder mål for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Grundlæggende sundheds- og sygepleje Ernæringsrigtig kost Medicinske fag: Somatiske sygdomme Almen lægemiddellære Forebyggelse af infektionssygdomme og institutionsinfektioner Pædagogik med psykologi: Pædagogiske principper Kriser Mellemmenneskelige relationer Professionel kommunikation Samarbejde Mundtlig og skriftlig formidling Social- og samfundsfag: Love og regler Regionale, kommunale og private servicetilbud Fagperson og myndighedsperson Kultur- og aktivitetsfag: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler Levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser, religion Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Dialog om egne og andres tekster Refleksion over skriveprocesser Refleksion over og brug af et klart og varieret sprog samt vurdering af sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen Anvendelse af kommunikativ forståelse Engelsk: Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster Anvende et rimeligt varieret og sammenhængende sprog, både mundtligt og skriftligt IT - anvendelse Naturfag: Eksperimentelt arbejde med relevant udstyr Naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger Dokumentation af naturfagligt arbejde Formidling og perspektivering af naturfaglig viden Side 27 af 105

28 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.9 Side 3 af 4 Erstatter: 08/2008 Læringsmiljø Læringselementet bliver organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet, f.eks. under jeres projektarbejde. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. I dette læringselement skal I aflevere følgende produkter: et skriftligt projekt jeres projekt skal indeholde en relevant engelsk tekst, der vedlægges projektet som bilag. I selve projektet skal I på engelsk beskrive, hvad I har brugt bilaget til. I formidlingen af projektet skal indgå, at I alle mundtligt formulerer jer på engelsk. evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringselementet Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan være relevant f.eks. at se film omhandlende mennesker med somatiske sygdomme eller andre film i forhold til de enkelte læringselementer. I kan også inddrage cases, ekskursioner og/eller besøg udefra. Evaluering Som afslutning på dette læringselement skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af dette læringselement. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog og/eller vejlederens og holdkammeraters evaluering af jeres projektarbejde. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udførslen af din erhvervsfunktion? Side 28 af 105

29 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.9 Side 4 af 4 Erstatter: 08/2008 Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. I får en tilbagemelding på jeres projekt, også i forhold til dansk, engelsk og naturfag, alt efter hvordan fagene indgår. Ved læringselementets afslutning udarbejder I i samarbejde med jeres kontaktlærer en skolevejledning for læringselement 7, 8 og 9. I skolevejledningen udtrykkes jeres standpunkt i forhold til de fastsatte mål. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (11), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12), selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje (13), planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere (14), indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene (15). Side 29 af 105

30 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.10 Side 1 af 2 Erstatter: 08/ Tema: Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Beskrivelse af læringselement Her vil I arbejde med de fysiske, psykiske og sociale vilkår, som har betydning for et menneskes mentale sundhed og eventuelle udvikling af en psykisk lidelse. Der eksisterer i dag forskellige grundsyn på sundhed og sygdom, som dominerer psykiatrien som fag. I vil komme til at arbejde med disse grundsyn og deres betydning for den behandling og den støtte, som samfundet tilbyder sindslidende mennesker. Hvordan vil I hver især reagere, når I møder og skal hjælpe borgere med psykiske lidelser? Hvordan kan I håndtere jeres egne og de pårørendes reaktioner? Og hvorfor reagerer vi, som vi gør? Derfor vil der også være mulighed for at arbejde med den mellemmenneskelige relation og den professionelle kommunikation. Grundfaget dansk vil indgå som alment og understøttende i sammenhæng til temaet. Temaet kan indeholde et valgfag. Varighed Ca. 4 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder følgende mål for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Opfattelse af sundhed og sygdom Forebyggelse Livskvalitet Medicinske fag: Psykosociale og psykosomatiske reaktioner Pædagogik med psykologi: Menneskets normale psykosociale udvikling Kommunikation og mellemmenneskelige relationer Social- og samfundsfag: Samfundets struktur Social- og sundhedspolitik Love og regler Arbejdsmiljø Kultur og aktivitetsfag: Kultur og levevilkår Miljø Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Refleksion over og brug af et klart og varieret sprog Dialog om egne og andres tekster Side 30 af 105

31 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.10 Side 2 af 2 Erstatter: 08/2008 Læringsmiljø Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. I dette læringselement skal I aflevere følgende produkter: evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringselementet Ressourcer og rammer I denne læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan give god mening at se nogle film omhandlende mennesker med psykiske lidelser. Der kan også inddrages cases, ekskursioner og/eller besøg udefra. Evaluering Som afslutning på dette læringselement skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af dette læringselement. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udførslen af din erhvervsfunktion? Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: alene og i samarbejde andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området (8), udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12), indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene (15). Side 31 af 105

32 Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.11 Side 1 af 4 Erstatter: 08/ Tema: Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Beskrivelse af læringselement Hvilke psykiske lidelser møder social- og sundhedsassistenten? Hvad er årsagen til disse lidelser? Hvilken adfærd og hvilke symptomer og reaktioner vil I skulle observere hos den sindslidende? I temaet skal I desuden arbejde med de forskellige muligheder, der findes i psykiatrien for at tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel pleje, omsorg og støtte. Desuden vil I skulle reflektere over, hvordan I kan indgå i et tværfagligt samarbejde, herunder også med de pårørende. I skal arbejde med de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger, som et menneske med en sindslidelse kan have. Hvilke behov har den enkelte borger med psykisk lidelse? Hvordan kan I støtte det enkelte menneskes livskvalitet, integritet og selvbestemmelse ved aktivitet og et stimulerende miljø? Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Varighed Ca. 6 uger. Læringselementet er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder følgende mål for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Grundlæggende sundheds- og sygepleje Rådgivning, vejledning og støtte Livskvalitet Medicinske fag: Lægemiddellære og medicinadministration Psykiatriske lidelser Kroppens opbygning og funktion Sanserne Side 32 af 105

33 Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.11 Side 2 af 4 Erstatter: 08/2008 Pædagogik med psykologi: Psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende Kommunikation og mellemmenneskelige reaktioner Psykisk arbejdsmiljø Mundtlig og skriftlig formidling Voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd Social- og samfundsfag: Ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson Regionale, kommunale og private servicetilbud Love og regler Kultur og aktivitetsfag: Bevarelse og styrkelse af ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse Rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter Sociale, kulturelle og kreative aktivitetstilbud Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Refleksion over og brug af et klart og varieret sprog Dialog om egne og andres tekster Refleksion over skriveprocesser Engelsk: Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster Anvende et rimeligt varieret og sammenhængende sprog, både mundtligt og skriftligt IT - anvendelse Naturfag: Naturfaglige modeller Matematik som redskab Samspil mellem teori og eksperimentelt arbejde Dokumentere naturfagligt arbejde Formidle og perspektivere naturfaglig viden Læringsmiljø Læringselementet kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med Læringselementet. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. Side 33 af 105

34 Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.11 Side 3 af 4 Erstatter: 08/2008 I dette læringselement skal I aflevere følgende produkter: et skriftligt projekt jeres projekt skal indeholde en relevant engelsk tekst, der vedlægges projektet som bilag. I selve projektet skal I på engelsk beskrive, hvad I har brugt bilaget til. I formidlingen af projektet skal indgå, at I alle mundtligt formulerer jer på engelsk. evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringselementet Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan give god mening at se nogle film omhandlende mennesker med psykiske lidelser. Der kan også inddrages cases. Evaluering Undervisningen i engelsk på uddannelsen afsluttes på dette tema. Som afslutning af faget på uddannelsen afholdes undervisning, hvor formålet er evaluering af faget og det individuelle standpunkt. Som afslutning på læringselementet skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af dette læringselement. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog og evalueringer af jeres projekt. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udførslen af din erhvervsfunktion? Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. Ved læringselementets afslutning udarbejder I i samarbejde med jeres kontaktlærer en skolevejledning for læringselement 10 og 11. I skolevejledningen udtrykkes jeres standpunkt i forhold til de fastsatte mål. Dette sker i form af karakter i de enkelte fag. Side 34 af 105

35 Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.11 Side 4 af 4 Erstatter: 08/2008 Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende, samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt (7), alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området (8), identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (11), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12), selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje (13), planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere (14), indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene (15), selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere (16). Side 35 af 105

36 Sundheds- og sygepleje i primær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.12 Side 1 af 3 Erstatter: 08/ Tema: Sundheds- og sygepleje i primær sektor Beskrivelse af læringselement I dette tema vil I arbejde med kommunen som organisation og med den service og de plejetilbud, som kommunen kan tilbyde den enkelte borger. I vil her kunne arbejde med forskellige ledelsesformer, forskellige redskaber til ressourcestyring og dokumentation af plejen. Her er også fokus på de ældre- og handicappolitiske målsætninger både lokalt, nationalt og internationalt. Hvorfor taler medierne om ældrebyrden og det grå guld? Under temaet vil I arbejde med forskellige sundhedsproblematikker hos borgere i eget hjem og beskæftige jer med sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende tiltag. Der vil under dette arbejde være fokus på borgerens livskvalitet, muligheder og rettigheder. Grundfagene dansk og naturfag vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Dette tema kan indeholde et valgfrit specialefag. Varighed Ca. 5 uger. Læringselementet er planlagt med 37 timer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Dette tema indeholder følgende mål for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Grundlæggende sundheds- og sygepleje Mentale og fysiske handicap Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Fysiske, psykiske og sociale vilkår Medicinske fag: Almen lægemiddellære og medicinadministration Menneskets opbygning og funktion Pædagogik med psykologi: Menneskets normale psykosociale udvikling Kriser Ledelse og samarbejde Mundtlig og skriftlig kommunikation Side 36 af 105

37 Sundheds- og sygepleje i primær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.12 Side 2 af 3 Erstatter: 08/2008 Social- og samfundsfag: Social- og sundhedspolitik Love og regler Dokumentation og styringsværktøjer Kultur- og aktivitetsfag: Ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse Rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter Sociale, kulturelle og kreative aktiviteter Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Refleksion over og brug af et klart og varieret sprog Dialog om egne og andres tekster Refleksion over skriveprocesser IT anvendelse Læringsmiljø Undervisningen vil i begyndelsen af temaet været organiseret med oplæg, hold- og gruppearbejde. Senere i forløbet skal I arbejde med jeres projekt rettet mod primær sektor. Dette kan foregå i gruppe eller individuelt. Projektet skal være skriftligt og afleveres, inden temaet er afsluttet. Undervejs i forløbet skal I færdiggøre jeres portfolio i dansk. Ressourcer og rammer I dette læringselement gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. I dette forløb er der i høj grad lagt vægt på selvstændigt arbejde og stillingtagen. Dette betyder ikke, at I skal arbejde alene. Det er tværtimod vigtigt at søge vejledning ved behov og at benytte sig af de muligheder, der findes på uddannelsescentret. Det vil også være muligt at inddrage eksterne aktører, f.eks. i form af studiebesøg og ekskursioner. Side 37 af 105

38 Sundheds- og sygepleje i primær sektor Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.12 Side 3 af 3 Erstatter: 08/2008 Evaluering Som afslutning på læringselementet skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af dette læringselement. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog og evalueringer af jeres projekt. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udførslen af din erhvervsfunktion? Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. Kompetencemål Dette læringselement tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: formidle beslutninger der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf og under hensyntagen til regler om tavshedspligt (7), alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området (8), anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9), udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (11), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12), selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje (13), planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere (14), indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene (15). Side 38 af 105

39 Social- og sundhedsassistent som fagperson og myndighedsperson Dato: 04/2011 Reg.nr.: 3.13 Side 1 af 3 Erstatter: 08/ Tema: Social- og sundhedsassistenten som fag- og myndighedsperson Beskrivelse af læringselement I dette tema arbejder I med social- og sundhedsassistentens samlede erhvervsfaglige kompetence. I er ved at afslutte social- og sundhedsuddannelsen med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2), og I har nu mulighed for at forberede jer til den sidste praktik og koble den samlede teori og praktik ud fra de faglige og personlige kompetencer, som I er ved at opnå. I skal arbejde med jeres forståelse af social- og sundhedsassistenten som fagperson og myndighedsperson i et demokratisk samfund. Temaet giver jer desuden mulighed for at forberede jer til de afsluttende prøver i henholdsvis: grundfag (dansk eller naturfag). områdefag projekt Varighed 5 uger i alt - 2 uger i afslutningen af 3. skoleperiode og 3 uger som udgør 4. skoleperiode. Læringselementet er planlagt med 37 timer pr. uge. Mål for læringselementet på ordinære forløb Viden og færdigheder inden for de fem overordnede kompetenceområder for uddannelsen: 1. Praktisk og personlig hjælp 2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver 3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter 4. Koordination, vejledning og undervisning 5. Aktivitet og rehabilitering Formålet med uddannelsen Kompetencemålene for uddannelsen Social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde Refleksion over hidtidige projekter og udvælgelse af projekt til afsluttende prøve Mål for områdefag Mål for grundfag Personlige kompetencer Dansk portfolio Dokumentationen af det naturfaglige arbejde der har været på uddannelsen Side 39 af 105

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 16. april 2008. Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesbog. Min personlige. assistent. Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010

Uddannelsesbog. Min personlige. assistent. Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010 Min personlige Uddannelsesbog Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010 Social og Sundhedsskolen København Vognmagergade 8 1120 København K Velkomstbrev til elever på sosu-assistentuddannelsen 1

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014

Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014 Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit Uddannelsen Praktiske oplysninger Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Trin 2 af social- og sundhedsuddannelsen. Til

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedsassistentuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedsassistentuddannelsen på Social- og sundhedsskolen i

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere