Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS DANSK - NIVEAU D NATURFAG - NIVEAU E AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Social- og sundhedssektoren Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 12 Eleven viser omfattende indsigt og forståelse for social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven fremlægger sine overvejelser velbegrundet og reflekterende. Eleven kan ind gå i faglig dialog 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for og kan reflektere over social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. 02 Eleven har basal viden on social- og sundhedshjælperens arbejde ifølge serviceloven og ifølge sundhedsloven Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 12 Eleven reflekterer over relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven begrunder og uddyber sine overvejelser i forhold til relevant lovgivning og ønsket og det politiske ønske om tværfaglighed og sammenhængende borgerforløb. 7 Eleven udpeger relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven kan begrunde sine valg i forhold til relevant lovgivning. 02 Eleven beskriver konkrete kvalitetsstandarder i en konkret kommune i forhold til borgeren i eksamenscasen til. Eleven beskriver en sundhedspolitisk målsætning i forhold til borgeren i eksamenscasen Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 12 Eleven reflekterer over social- og sundhedshjælperens opgaver i forhold til ansvar og kompetence. Eleven kan uddybe relevante problemstillinger i forhold til at arbejde som professionel og anvende sin viden og erfaring i forhold til eksamenscasen og til praksis i øvrigt. Eleven kan reflektere over arbejdet som myndighedsperson. 7 Eleven viser indsigt i - og forståelse for social- og sundhedshjælperens ansvar og kompetenceområder og eleven kan reflektere over dette. Eleven kan komme med relevante problemstillinger i forhold til casen. 02 Eleven beskriver social- og sundhedshjælperens pligter i forhold til ansvar og kompetence. Eleven skal kunne redegøre for problemstillingerne i casen. 2

3 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 12 Eleven kan reflektere over begreberne som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 7 Eleven kan analysere forhold omkring begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser i forhold til casen. 02 Eleven kan forklare begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 12 Eleven kan reflektere over retningslinjerne for anvendelse af magt, borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder herunder værgemål 7 Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 02 Eleven kan beskrive reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 12 Eleven kan reflektere over anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan uddybe perspektivere reglerne for tavshedspligt og utilsigtede hændelser. 7 Eleven kan forklare anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 02 Eleven kan redegøre anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 3

4 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for socialog sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. 12 Eleven kan reflektere over opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan begrunde vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb. 7 Eleven kan forklare opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan redegøre for betydningen af tværprofessionelt samarbejde og sammenhængende borger-/patientforløb 02 Eleven har basal viden om opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan beskrive tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb 4

5 Pleje og dokumentation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende 12 Eleven kan demonstrere udtømmende faglige og teoretiske viden til at identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra et omfattende kendskab til menneskets behov fysiske, psykiske og sociale behov. 7 Eleven kan ud fra sin faglige viden identificere flere væsentlige pleje- og omsorgsopgaver, og demonstrere en god indsigt og forståelse af menneskets behov Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 02 Eleven kan identificere få pleje- og omsorgsopgaver, og har en begrænset forståelse for menneskets behov 12 Eleven viser at have omfattende indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan vise en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden 7 Eleven viser at have en god indsigt for borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan begrunde hensigtsmæssigt i forhold til ændringer i sundhedstilstanden 02 Eleven viser en enkelt og begrænset indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan til en vis grad forklare ændringer i sundhedstilstanden Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen hjælper 12 Eleven har omfattende viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren borgere med at indtage medicin. 7 Eleven har en god forståelse for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 5

6 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af alderssvækkedes borgeres behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvornår socialog sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 12 Eleven kan på en udtømmende og omfattende måde anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 7 Eleven viser god forståelse for arbejdsmodellen, og kan hensigtsmæssigt og relevant anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 02 Eleven kan i begrænset omfang anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 12 Eleven udviser overbevisende viden om egenomsorgsbegrebet og kan på en velbegrundet og sikker måde beskrive den udførte pleje hos borgerne 7 Eleven udviser et godt kendskab til egenomsorgsbegrebet og kan på relevant niveau beskrive valget af den udførte pleje hos borgerne 02 Eleven viser til en vis grad forståelse for egenomsorgsbegrebet og kan i begrænset omfang anvende dette i forhold til den udførte pleje hos borgerne 12 Eleven skal have en omfattende viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven skal på en overbevisende måde vise forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 7 Eleven skal have et godt kendskab til ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan på en hensigtsmæssig måde forklare vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 02 Eleven skal have en vis grad af viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan vise en begrænset forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 6

7 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare socialog sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov. 12 Eleven har en omfattende viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 7 Eleven har en god og relevant viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 02 Eleven har begrænset viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde om borgeren og dennes pårørende 12 Eleven har en omfattende viden om eget ansvars og kompetenceområde, og anvender det på en overbevisende måde i det tværprofessionelle samarbejde 7 Eleven har en god viden om eget ansvars- og kompetenceområde, og kan relevant anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 02 Eleven har en enkel viden om eget ansvars og kompetenceområde, og kan til en vis grad anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 12 Eleven har en omfattende viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7 Eleven har en god og væsentlig viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 02 Eleven har en begrænset viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7

8 Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 12 Eleven har en udtømmende viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven skal velbegrundet kunne forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 7 Eleven har en god viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven kan på en hensigtsmæssig og relevant måde forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven har en enkel og begrænset forståelse for hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og 12 Eleven kan anvende fagudtryk og fagbegreber velvalgt og sikkert. skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens 7 Eleven er god til at anvende fagudtryk og fagbegreber på en hensigtsmæssig måde kompetenceområde. 02 Eleven kan til en vis grad anvende fagudtryk og fagbegreber Mål 12 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 12 Eleven har en omfattende viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kollegaerne 7 Eleven har et godt kendskab til principperne for dokumentation af plejen mundtlig og skriftlig, og kan hensigtsmæssig anvende disse i samarbejdets med kollegaerne 02 Eleven har en enkel viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan på en begrænset måde anvende disse i samarbejdet med kollegaerne 8

9 Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller 12 Eleven har en omfattende viden om psykiske lidelser, og skal på en sikker måde forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd hos borgerne selvmordstruende adfærd. 7 Eleven har en basal viden om psykiske lidelser, og skal på en hensigtsmæssig måde kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 02 Eleven har begrænset viden om psykiske lidelser, og skal til en vis grad kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd 12 Eleven har en omfattende viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse på en overbevisende måde i plejen hos borgere med psykisk sygdom 7 Eleven har en relevant viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse hensigtsmæssigt i plejen hos borgere med psykisk sygdom 02 Eleven har en begrænset viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan til en vis grad anvende disse i plejen hos borgere med psykisk sygdom Mål 15 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Eleven har gennemført og bestået førstehjælp og brandbekæmpelse 9

10 Psykologi og kommunikation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan selvstændigt reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. forhold til en professionel praksis. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i refleksionen over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 12 Eleven kan selvstændigt reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i forhold til at reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 10

11 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan selvstændigt og overbevisende forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan forklare betydningen af at anvende verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan i begrænset omfang forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 11

12 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. forbindelse med sorg og krise. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 12

13 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et vidtgående kendskab til den tværprofessionelle indsats. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i borgerens behov i forhold til aktiviteter, bruger teori og begreber på en hensigtsmæssig og relevant måde samt demonstrerer et godt kendskab til den tværprofessionelle indsats. 02 Eleven udviser en basal forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et begrænset kendskab til den tværprofessionelle indsats. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et vidtgående kendskab til livsstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et godt kendskab til livstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et begrænset kendskab til livstilfaktorerne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 13

14 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et vidtgående kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et godt kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et begrænsende kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 14

15 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et vidtgående kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et godt kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et begrænsende kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 15

16 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. borgere inddrages. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. træningsplaner. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 16

17 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af 12 Eleven udviser et vidtgående kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. livskvalitet. 7 Eleven udviser et godt kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser et begrænset kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 17

18 Dansk - Niveau D Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven bruger sproget fremragende og hensigtsmæssigt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst med et klart og præcist sprog uden mangler, der kan forstyrre kommunikationen. sammenhænge, 7 Eleven bruger sproget godt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst men med få mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx hvis danskfaglige begreber bruges forkert, eller hvis der i erhvervsfaglig kommunikation bruges gentagne bandeord eller uhensigtsmæssige slangudtryk. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 02 Eleven bruger sproget tilstrækkeligt i forhold til at tilpasse sin sprogbrug til modtagergruppe og kontekst men med nogle mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx ufuldstændige sætninger, gentagelser som følge af mangelfuldt ordforråd eller upræcise formuleringer. 12 Eleven forholder sig bevidst og med stor sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden fremragende i forhold til at veksle mellem forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog. 7 Eleven forholder sig bevidst og med nogen sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden godt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med nogle mangler, fx at overse meningsforstyrrende tegnsætning og tempusfejl m.m. 02 Eleven forholder sig i minimalt acceptabel grad til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning, samt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med en del mangler som fx at overse alvorligt meningsforstyrrende tegnsætning, retstavning og tempusfejl m.m. 18

19 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, på fremragende vis redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge uden, eller med meget få uvæsentlige mangler. sammenhænge, 7 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med en del mangler. 02 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, i minimalt acceptabel grad forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med væsentlige mangler, såsom forkert brug af tider, ordstilling og ordvalg. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven har på fremragende vis indsigt i at bruge sproget på et reflekteret grundlag, der er tilpasset de forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. 7 Eleven viser en god indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge og kan reflektere over dette. 02 Eleven viser tilstrækkelig indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 12 Eleven kan på fremragende vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, dog med få uvæsentlige mangler. 7 Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet på godt niveau, dog med en del mangler. Fx skal eleven opfordres til at slå ord op, som er ukendte. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Fx har eleven et minimalt acceptabelt ordforråd. 19

20 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 12 Eleven kan på fremragende vis indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 7 Eleven kan med sikkerhed indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 02 Eleven har kendskab til at indsamle, udvælge og gøre brug af relevante materialer i tryk eller elektronisk form. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og 12 Eleven foretager på fremragende vis en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. udtryksformer, 7 Eleven kender teorien godt og kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme en del mangler. Fx kan eleven i novelleanalysen redegøre for en tredjepersonsfortæller, men kan ikke identificere synsvinklen. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis genkende teorien og kan til dels foretage en minimal acceptabel metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer på. Fx kan eleven ikke uden hjælp genkende fagbegreberne, men kan med hjælp redegøre for funktionen på et minimalt acceptabelt niveau. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 12 Eleven mestrer på fremragende vis, med brug af danskfaglige begreber, at indgå i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven inddrage og forholde sig fagligt kvalificeret til andres skriftlige produkter. 7 Eleven indgår med god forståelse af danskfaglige begreber i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder at redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven på relevant vis inddrage og forholde sig til andres skriftlige produkter. 02 Eleven kan indgå i en dialog om eget skriftligt produkt. I dialogen kan eleven inddrage andres skriftlige produkter. 20

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E

Bedømmelseskriterier. Grundforløb 1 og 2. - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Naturfag Niveau E Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 Naturfag Niveau E Der lægges især vægt på, at eleven kan: 1. Udtrykke

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018.

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018. Prøvebestemmelser Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Naturfag Niveau F, E og C

PRØVEVEJLEDNING. Naturfag Niveau F, E og C PRØVEVEJLEDNING Naturfag Niveau F, E og C Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Formål... 2 Mål... 2 Forudsætning for prøven... 2 Prøveform... 2 Prøvens tilrettelæggelse... 2 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere