Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark"

Transkript

1 Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Indledning Deleøkonomien i Danmark er i vækst. Ifølge Danmarks Statistik deltager hver femte dansker i deleøkonomiske aktiviteter. De områder, hvor deleøkonomien er mest udbredt, er overnatnings- og transportområdet, hvor danskerne bruger platforme som Airbnb til privat boligudlejning og Go- More til privatbiludlejning og samkørsel. Dette overblik belyser den del af deleøkonomien, hvor der bliver købt og solgt serviceydelser som rengøring, grafisk design, hundeluftning, indkøb og mindre håndværksopgaver via digitale platforme. Disse platforme betegnes som arbejdsplatforme. Digitale platforme i deleøkonomien, hvor der foregår udlejning af fx boliger, biler eller både, betegnes som kapitalplatforme. Kortlægningen her beskriver, hvilke typer arbejdsplatforme der er i Danmark, hvad der kendetegner deres forretningsmodeller, og hvor stort deres økonomiske omfang vurderes at være. Endvidere beskrives, hvad der kendetegner udbydernes arbejde via platformen, og hvem de er. Der fremgår også en beskrivelse af brugernes baggrund for at bruge arbejdsplatforme. Indledende gives der en opsummering af kortlægningens hovedpunkter. Arbejdsplatforme i Danmark et overblik Deleøkonomien er en del af en bredere udvikling inden for dele af arbejdsmarkedet i Europa, hvor nye forretningsmodeller placerer sig anderledes i forhold til den traditionelle skelnen mellem selvstændige og arbejdstagere, og antallet af midlertidige ansættelser og deltidsansættelser er stigende i flere europæiske lande. Arbejdsopgaver, som før udelukkende blev udført i virksomhederne eller via vikarbureauer, udbydes nu også som enkeltopgaver på forskellige digitale platforme. Her kan udbydere både privatpersoner og virksomheder købe tjenesteydelser af opgaveløsere inden for fx kontorarbejde som bogholderi, grafisk design, webudvikling osv. eller fysisk og manuelt arbejde, som for eksempel hundeluftning, indkøb, mindre håndværksopgaver osv. 1 1 Strategi for vækst igennem deleøkonomi, Erhvervsministeriet, 2017.

2 Den største del af deleøkonomien vurderes at foregå inden for kapitalplatforme som Airbnb, Boatflex og GoMore, som formidler udlejning af aktiver som privat ejendom og ejendele. Ikke desto mindre peger en række undersøgelser 2 på, at flere og flere benytter arbejdsplatforme til at udbyde og finde arbejdskraft. Denne undersøgelse beskæftiger sig udelukkende med den del af deleøkonomien, der handler om formidling af serviceydelser og udnyttelse af ledig kapacitet i form af tid, kompetencer og færdigheder, nemlig arbejdsplatforme 3. Deleøkonomi og platformsvirksomheder, der formidler serviceydelser definition og afgrænsning Der eksisterer ikke pt. en entydig eller generelt accepteret definition og afgrænsning på hverken dansk eller internationalt plan af deleøkonomien, herunder hvilke platforme eller virksomhedstyper der kan defineres som deleøkonomiske virksomheder. EU-Kommissionen betegner deleøkonomien som kollaborativ økonomi, der er defineret som forretningsmodeller, der muliggør transaktioner via digitale platforme, der er markedspladser for lejlighedsvis brug af varer eller tjenesteydelser, der ofte udbydes af privatpersoner. Der tales i høj grad også om platformsøkonomi i forbindelse med deleøkonomien. En platformsvirksomhed er kendetegnet ved, at den fungerer som formidler eller bindeled mellem andre parter, det vil sige som platform for andre aktiviteter. De fleste deleøkonomiske forretningsmodeller som fx Airbnb og GoMore er en del af platformsøkonomien, da de er baseret på en digital platform. Andre store platformsvirksomheder er bl.a. Facebook, Twitter, Amazon og Alibaba, som ikke betragtes som en del af deleøkonomien. Begrebet platformsøkonomi bruges også ofte til at beskrive det, der i denne kortlægning betegnes som arbejdsplatforme, hvor personer udbyder deres arbejdskraft (serviceydelser) via en digital platform til brugere privatpersoner eller virksomheder 4. 2 Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy, OECD Når en privatperson udlejer et aktiv som fx et hus eller en bil, vil det ofte være forbundet med en arbejdsindsats, fx den tid der bliver anvendt på klargøring af det fysiske aktiv og kontakt til den anden private person. En undersøgelse af deleøkonomiens udbredelse blandt danskerne fra 2015 viser, at ved udlejning af boliger brugte halvdelen af de adspurgte personer mindre end 30 minutter på at opdatere deres profil og svare på henvendelser på hjemmesiden. Halvdelen brugte 1,5 time eller mindre på at klargøre boligen til udlejning. 4 Hvordan håndteres udfordringer ved platformsøkonomi? - LO s løsningsforslag,

3 Boks 1. kapital- og arbejdsplatforme i deleøkonomien 1 Arbejdsplatforme Kapitalplatforme Digitale platforme hvor personer sælger serviceydelser til andre privatpersoner eller virksomheder. Det er fysiske opgaver som fx rengøring, børnepasning, kørsel og andre transporttjenester, online opgaver fx gennemførelse af dataindsamlinger, eller mere avancerede og komplekse tjenester fx juridisk bistand. Digitale platforme hvor personer udlejer aktiver, som biler, huse, både og værktøjer ud til privatpersoner eller virksomheder. Boks 2. Begreber og definitioner I kortlægningen her benyttes begreberne digital platform, udbyder, bruger, formidling og serviceydelser på denne måde: Digitale platforme: En digital platform refererer til både software og hardware på et websted. For eksempel er Facebook en digital platform. I denne kortlægning bruges begrebet digitale platforme om digitale markedspladser, hvor man kan købe og sælge serviceydelser. Udbyder: Privatpersoner der finder arbejde igennem de digitale platforme Bruger: Virksomheder og privatpersoner, der køber arbejdskraft igennem en digital platform. Formidling: Sker når platformen skaber rammerne for kontakt mellem bruger og udbyder på den digitale platform. Serviceydelser: Er et begreb, der dækker over den type ydelser, der er adgang til igennem en arbejdsplatform, fx havearbejde, rengøring og lektiehjælp. To typer af arbejdsplatforme Arbejdsplatformene i Danmark formidler overordnet to typer arbejde. Den ene handler om arbejde, hvor udbyderen i udgangspunktet skal være fysisk tilstede, hvor opgaven skal udføres. Det kan fx være rengøring, småjobs eller transportopgaver, hvilket ofte kaldes gig-work 5. Denne type arbejde 5 Sundararajan (2016, 1) 3

4 vil ofte være lokalt og kan sammenlignes med den type ufaglært arbejde, man før i tiden kunne finde på opslagstavlen i det lokale supermarked. Erhvervsstyrelsens gennemgang peger på, at det er den type platforme, der er flest af i Danmark. Den anden type betegnes ofte som crowdwork 6. Denne type arbejde kan købes og sælges igennem internettet og kan udføres alle steder i verden. Det kan fx være oversættelse, grafiske opgaver eller juridisk rådgivning. Der er ofte tale om mere specialiserede og videnbaserede opgaver. Boks 3. Gig-work og crowdwork 7 Gig-Work Crowdwork Småjobs, nøgleservice og rengøring, transport og udbringning, tjenere mv. Andet specialiseret arbejde Forretningsmodellerne for arbejdsplatformene Forretningsmodellen på arbejdsplatformene er overordnet en digital platform, der forbinder udbydere og brugere omkring en eller flere bestemte serviceydelser. Forbindelsen mellem parterne og betaling sker via platformen, mens udvekslingen af serviceydelsen sker direkte mellem udbyder og bruger, jf. figur 1. Platformen giver de enkelte brugere adgang til den relevante information. Ofte opkræves et gebyr hos den ene eller begge grupper på markedet. Gebyret kan være i form af beløb, fx som andel af den samlede transaktion, eller fast abonnement til siden. Det kan også være information om den enkelte bruger som kan bruges i kommercielt regi eksempelvis målrettede reklamer på platformen. Deleøkonomiske platforme er kendetegnet ved at have væsentlige netværkseffekter. Netværkseffekter betyder, at platformen bliver mere attraktiv for brugerne, desto flere brugere, der anvender den. Antallet af aktive brugere på platformene er derfor afgørende for virksomhedens succes. Hvis du søger en opgave løst, er det essentielt, at der relativt hurtigt kommer forskellige bud fra brugerne, og det samme gælder for udbyderne. Da platformene kun tjener en lille andel af hver transaktion på platformen, vil det være den platform med det største antal aktive brugere, der vil få den største vækst og forventeligt bliver fremherskende på markedet. 6 Kaldes også Virtuel service 7 Opdeling af platforme på de to kategorier er et skøn på baggrund af research foretaget af Erhvervsministeriet 4

5 Figur 1. Illustration af deleøkonomisk platform og brugere Et vigtigt element i hovedparten af deleøkonomiske forretningsmodeller er ratingsystemer, der understøtter tillid mellem folk, der handler via platformen, således at den digitale platform kan være et sted, hvor det er muligt at finde en person, man ellers ikke kender, til at passe sit barn eller bo i sit hjem. Det kan lade sig gøre, fordi man dels kan identificere personen igennem sociale platforme, dels fordi andre brugere hjælper med at vurdere, om man kan stole på den person, der bliver hyret vha. ratingsystemerne. Forsikringsordninger via platformene Udbyderne på arbejdsplatforme har ofte ikke adgang til en række af de arbejdstagerrettigheder, der er normale for arbejdstagere dækket af overenskomster. Det er også i dag tilfældet for en række selvstændige. Den enkelte skal dermed selv sørge for at spare penge op til ferie, sygedage og pension samt sørge for at tegne arbejdsskadeforsikring mv. Dette afspejles i forretningsmodellerne hos en række af de danske arbejdsplatforme, som har fokus på at levere sikringsydelser, som en del af deres forretningsmodel. Det drejer sig bl.a. om en forsikringsordning mod fx arbejdsskader eller af genstande, der går i stykker ifm. arbejdet, og et velfærdstillæg i form af et ekstra beløb, som udbyderne kan vælge at sætte til side til fx ferie og pension. 5

6 Nogle platforme har efter en periode, hvor udbyderne har været løst tilknyttet platformen, valgt at fastansætte udbyderne på åbne kontrakter uden fastsat arbejdstid mv. I boks 4 ses en oversigt over forskellige sikringsordninger. Boks 4. Forskellige sikringsprodukter hos arbejdsplatforme 8 Udbyderne ansættes på timebasis af platformen og modtager løn fratrukket skat som A- indkomst. Platformen lægger et velfærdstillæg oveni timelønnen, som en integreret del af den transaktion, som platformen formidler. Brugeren betaler dermed indirekte til en del af den sociale sikring, som en arbejdsgiver i et egentligt ansættelsesforhold typisk vil bekoste. Platformen udbyder ulykkes- og ansvarsforsikring som en integreret del af den transaktion, som platformen formidler. Ulykkesforsikringen dækker udbyderne, hvis der sker en skade under arbejdet. Brugerne er dækket af en ansvarsforsikring, der dækker uheld forårsaget af udbyderen under arbejdet. Udbyderne skal have eget CVR for at udbyde opgave via platformen og skal selv stå for forsikring. Økonomisk omfang arbejdsplatforme De seneste fem år har der internationalt været en stærk vækst i etableringen af nye deleøkonomiske platforme, og en række internationale analyser peger på, at der forventes yderligere vækst på området. 9 Europa- Kommissionen skønner, at det samlede forbrug på deleøkonomiske platforme i EU i 2015 var på 28 mia. euro 10, hvor det største forbrug var i transportbranchen, herunder delebiler og samkørsel. Men der er også sket en vækst i brugen af de såkaldte arbejdsplatforme. Både i Danmark og internationalt. En kortlægning fra OECD af brugerne på det, der i undersøgelsen betegnes som to af de største amerikanske arbejdsplatforme Upwork og Freelancer viser, at antallet af brugere på de to platforme er steget fra ca. 2 mio. i 2005 til ca. 35 mio. i En opgørelse af antallet af arbejdsplatforme i Norge fra primo 2016 estimerede, at der på det tidspunkt eksisterede ca. 30 arbejdsplatforme i Norge Boksen er baseret på gennemgang af på danske arbejdsplatformes egne beskrivelser af deres sikringsordninger på deres hjemmesider. 9 Working party on Measurement and analysis of the Digital Economy (DSTI/ICCP/IIS(2015)13/FINAL) 10 Jesnes et al. 2016a 6

7 I Danmark vurderes det, at der findes ca arbejdsplatforme. 11 Da deleøkonomien stadig udvikler sig, og platforme etableres og forsvinder temmelig ofte, vil tallene imidlertid med stor sandsynlighed ændre sig hurtigt. Brugen af arbejdsplatforme kan ses som en del af en generel udvikling, hvor en større del af arbejdsstyrken arbejder som selvstændige og freelancere. En undersøgelse fra 2016 viser, at 20 til 30 procent af arbejdsstyrken i USA og EU-15 12, svarende til 162 million personer, har arbejdet som freelancere. Heraf har 15 pct. fundet arbejde igennem en digital platform 13. Danmarks Statistik gennemførte i 2017 en undersøgelse, der så nærmere på freelance-beskæftigelse i Danmark. I undersøgelsen bliver det estimeret, at der i 2. kvartal 2017 var ca personer ud af 2.8 mio. beskæftigede, der betragtede sig selv som freelancere. 14 Dette svarer til en halv procent af arbejdsstyrken. I 2017 har Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet 15 gennemført et studie, der bl.a. ser nærmere på, hvem i Danmark der anvender digitale arbejdsplatforme til at tjene penge på at sælge deres arbejdskraft. Studiet peger på, at danskere, svarende til 1 pct. af den danske arbejdsstyrke, har tjent penge ved at tage opgaver via en arbejdsplatform gennem det seneste år. 16 Danske arbejdsplatforme Der findes ikke på nuværende tidspunkt en statistik eller et register med en oversigt over danske platforms- og deleøkonomiske virksomheder. Erhvervsstyrelsen har indhentet virksomhedsspecifikke data om en række danske arbejdsplatforme. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen kontaktet 13 danske arbejdsplatforme, hvoraf godt halvdelen har indvilliget i at afgive data om deres virksomhed. Det er vigtigt at understrege, at den følgende oversigt alene dækker de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, at den er baseret på data, der er indrapporteret af virksomhederne selv uden mulighed for yderligere kvalitetskontrol. Det kan samtidig betyde, at der i visse tilfælde er dobbelt- 11 Estimeret ud fra overblik på deleportalen.dk samt markedsundersøgelse 12 Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien 13 Mckinsey, oct independent work: choice, necessity, and the gig economy 14 Mere viden om deleøkonomien, Danmarks Statistik, Digitaliseringen af arbejdsmarkedet danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme, A. Ilsøe & LW Madsen Det skal bemærkes, at studie også inkluderer folk, der arbejder via Uber i Danmark. Uber opererer pt. ikke i Danmark. Derfor kan antallet af privatpersoner, der arbejder via arbejdsplatforme, være faldet. Skattemyndighederne har estimeret, at der i periode 2014 til 2016 var ca. 1700, personer, der arbejdede via Uber. 7

8 tælling af data, fx i forhold til antallet af brugere på platformene, da både tjeneste udbydere og brugere kan være repræsenteret på flere platforme. Data fra virksomhederne viser, at der er flere tilmeldte udbydere af serviceydelser end brugere. Hermed adskiller de danske arbejdsplatforme sig fra det generelle billede af deleøkonomien i Danmark, hvor der er væsentligt flere aktive brugere end udbydere. 17 pct. af danskerne har brugt en deleøkonomisk platform, hvorimod kun 4 pct. har udbudt noget, fx udlejning af en bil eller bolig eller udført havearbejde. Data fra de danske arbejdsplatforme viser, at der i ultimo 2017 er over udbydere på de seks platforme, der har leveret data, mens der var ca brugere på platformene. Tallene fra de danske arbejdsplatforme giver også en indikation af udviklingen i branchen. Antallet af udbydere er steget fra kun 105 udbydere i 2015 til ca i 2017, jf. figur 2. Udvikling skal dog ses i lyset af, at flere af platformene ikke eksisterede i 2015, og at der ikke er indsamlet data fra samtlige danske og udenlandske arbejdsplatforme, der formidler arbejdskraft i Danmark. Figur 2. Udviklingen i antallet af udbydere og brugere på de udvalgte danske arbejdsplatforme Antal Kilde: Erhvervsstyrelsen, undersøgelse lavet blandt arbejdsplatforme 2017 Tallene fra de danskere arbejdsplatforme viser ydermere, at langt den største del af udbyderne (75 pct.) arbejder under 8 timer om ugen via den aktuelle arbejdsplatform, de bruger 17, og kun ca. 6 pct. arbejder mere end 21 timer om ugen igennem platformen, jf. figur Data viser ikke den samlede mængde arbejdskraft, den enkelte udbyder via arbejdsplatforme. Den samme udbyder kan således være aktive igennem flere platforme, og derved samlet arbejde mere end det fremgår i figur 3 8

9 Figur 3. Antal ugentlige arbejdstimer for den enkelte opgaveløser i gennemsnit i pct. for udvalgte platforme. OVER 21 TIMER 6 MELLEM 16 OG 20 TIMER 6 MELLEM 9 OG 15 TIMER 13 UNDER 8 TIMER PCT. Kilde: Erhvervsstyrelsen, undersøgelse lavet blandt arbejdsplatforme 2017 Udenlandske analyser peger på, at en relativt stor andel af de udbudte opgaver bliver udført af dem, der i gennemsnit arbejder flest timer igennem platformen 18. Og at 90 pct. af dem, der arbejder igennem arbejdsplatforme, ønsker at arbejde mere igennem platformene. Arbejdsplatformene har i undersøgelsen oplyst den gennemsnitlige timepris for en udbyder, der arbejder via platformen. Det viser en relativ stor variation i de gennemsnitlige timepriser fra 130 kr. til 180 kr. i timen. Der er endvidere en variation i, hvor stort et gebyr der går til platformen, og i hvilken typer opgaver der løses. Nogle platforme har en abonnementsløsning, hvor både udbyder og bruger betaler et fast månedligt gebyr for at være tilknyttet platformen. Andre platforme tager et formidlingsgebyr, der afhænger af hyppigheden af den opgave, der er booket hos den enkelte (jo oftere du bliver booket, jo lavere gebyr). Andre tager et fast gebyr pr. solgt time. I 2017 beregnes den gennemsnitlige pris ud fra det indsamlede data, til 138 kr. På baggrund af det indsamlede data om timepris og antal solgte timer er et forsigtigt skøn af det samlede forbrug på arbejdsplatformene et sted mellem 25 og 40 mio. kr Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Author: Marion SCHMID-DRÜNER European Parliament, PE Estimeret pbga. oplysninger om solgte timer og gns timepris. Det har ikke været muligt at indsamle et komplet overblik over solgte timer og gennemsnitspriser for samtlige arbejdsplatforme vi har kendskab 9

10 Udbydere Arbejdsplatformen kan for nogen tilbyde en øget fleksibilitet i forhold til arbejdstid og tilrettelæggelsen af deres arbejdsdag. En europæisk undersøgelse 20 viser dog, at den primære motivation for at arbejde igennem platformene er muligheden for øget indkomst. Muligheden for et fleksibelt arbejdsliv og bedre balance mellem fritid og arbejde var den sekundære motivation. Udbyderne kan ifølge McKinsey Global Institute 21 grundlæggende opdeles i fire typer. Boks 5. Overordnet opdeling af udbydere Frie agenter: Dem, der vælger det selvstændige arbejdsmarked frem for andet arbejde, de fortrækker at arbejde uden en arbejdsgiver og vil fortsætte med at arbejde på denne måde. Lejlighedsvis aktive: Dem, der bruger mulighederne i det selvstændige arbejdsmarked til at supplere en anden form for indkomst, ofte studerende. Som de frie agenter siger de lejlighedsvis aktive, at de tager selvstændigt arbejde af eget valg. Nogle gør det for den ekstra indtjening, men de kan også påtage sig arbejdet udelukkende for at forfølge en interesse, at udvikle nye færdigheder, eller at forblive aktive på arbejdsmarkedet. De tøvende: får størstedelen af deres indkomst fra selvstændigt arbejde, men foretrækker at skifte til et traditionelt job, hvis det var et tilgængelig. Denne gruppe omfatter mennesker, som tager et selvstændigt arbejde, fordi de ikke kan finde et traditionelt job, der betaler godt eller passer til deres behov - eller fordi de slet ikke kan finde et. De økonomisk begrænsede: er dem, der bruger selvstændigt arbejde og den supplerende indkomst til at få enderne til at mødes, Som beskrevet i afsnittet om arbejdsplatformene i Danmark er det meget forskelligt, hvilken type arbejde platformene formidler. I Danmark er der flest platforme, der formidler såkaldt gig-work, der som anført betegner arbejde, hvor udbyderen i udgangspunktet skal være fysisk tilstede der hvor opgaven skal udføres. Det kan fx være om rengøring, småjobs eller transportopgaver. Analyser viser, at det især er unge med en erhvervs- til i Danmark, dels fordi at der på nogle platforme ikke afregnes igennem platformen. Det er derfor tale om et væsentligt usikkert estimat. 20 Jourdain/Lecerlc/Millerand, Économie collaborative & Droit, Limoges 2016 (Jourdain 2016) 21 McKinsey Global Institute, Independent work: Choice, necessity, and the gig economy (2016) 10

11 eller gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, med en løs tilknytning til arbejdsmarked, der er aktive på denne type platform 22. Platforme, der falder under betegnelsen Crowdwork, hvilket er arbejde, der kan udføres alle steder i verden, fx oversættelse, grafiske opgaver eller juridisk rådgivning, tiltrækker en lidt anden type arbejdere 23. Her er det i højere grad den mere traditionelle type freelancearbejdere, som er specialister inde for deres område, der udbyder deres arbejdskraft. Det tidligere omtalte danske studie fra FAOS viser, at næsten halvdelen af de danskere, der typisk udbyder deres arbejdskraft via arbejdsplatformene, har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse, som højeste fuldførte uddannelse (47 pct.), mens hver femte har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse 24. Næsten halvdelen af de aktive er fra Region Hovedstaden (43 pct.). Derudover peger undersøgelse på, at 19 pct. af dem, der udbyder deres arbejdskraft på platformene, ikke er etnisk danske. Til sammenligning udgør indvandrere og efterkommere 12 pct. af befolkningen i Indvandrere og efterkommere er dermed lidt overrepræsenteret blandt udbydere på arbejdsplatforme. Det samme gælder for studerende og arbejdsløse, hvor der i denne gruppe tilsammen er 47 pct., der er aktive på arbejdsplatformene, mens de til sammenligning udgør 18 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. 22 Digitaliseringen af arbejdsmarkedet danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme, A. Ilsøe & LW Madsen Income security in the on-demand economy: findings and policy lessons from a survey of crowdworkers / Janine Berg, Digitaliseringen af arbejdsmarkedet danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme, A. Ilsøe & LW Madsen Indvandrere i Danmark 2016, Danmarks Statistik 11

12 Figur 4. Udbyderprofil på arbejdsplatformene i Danmark (2017) ift. Resten af befolkningen (2015) ARBEJDSMARKEDSSTATUS - HELE BEF. Erhvervsaktiv; 48 Studerende; 16 Arbejdsløs; 2 Øvrige; 34 ARBEJDSMARKEDSSTATUS Erhvervsaktiv; 47 Arbejdsløs; 9 Studerende; 36 Øvrige; 8 UDDANNELSESBAGGRUND - HELE BEF. Grundskole; 26 Erhvervsuddannelse og gymnasium; 33 Vidregående uddannelse; 41 UDDANNELSESBAGGRUND Grundskole; 19 Erhvervsuddannelse og gymnasium; 46 Vidregående uddannelse; 35 REGION - HELE BEF. Midtjylland; 23 Hovedstaden; 31 Øvrige regioner; 46 REGION Midtjylland; 27 Hovedstaden; 43 Øvrige regioner; 30 ETNICITET - HELE BEF. Etnisk dansk; 88 Ikke-etnisk dansk; 12 ETNICITET Etnisk dansk; 81 Ikke-etnisk dansk; 19 ALDER - HELE BEF år.; år.; år.; 52 ALDER år.; år.; år.; 37 KØN - HELE BEF. Mand ; 50 Kvinde ; 50 KØN Mand ; 56 Kvinde ; 44 OPDELING I PCT. Kilde: Ilsøe og Madsen 2017 og Danmarks statistik. Anm: Usikre estimater grundet lille base. Brugere For de danskere, der har købt ydelser på deleøkonomiske platforme i 2017, er det især det, at det er bekvemt og let samt den forventede besparelse, der motiverer dem. 2 ud af 3 mener således, at det er bekvemmeligt eller let og 63 pct. mener, at de kan spare penge ved at bruge deleøkonomiske platforme. 15 pct. begrunder endvidere, at det er oplevelsen ved brugen, der motiverer dem til at bruge deleøkonomiske platforme, jf. figur 5. 12

13 Figur 5. Hvorfor bruger Danskerne deleøkonomiske platforme? DET ER BEKVEMMELIGT ELLER LET 73 DET ER EN BESPARELSE 63 DET ER EN MILJØVENLIG LØSNING 17 DET ER EN OPLEVELSE 15 ANDRE ÅRSAGER DET GIVER MIG EN FØLELSE AF AT VÆRE EN DEL AF ET FÆLLESSKAB PCT. Kilde: Danmarks Statistik, It-anvendelse i befolkningen (tema), deleøkonomi 2017 Brugerundersøgelse Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med en række arbejdsplatforme gennemført en brugerundersøgelse af, hvad der motiverer brugerne af arbejdsplatforme. Formålet med undersøgelsen er at få svar på, hvad der er vigtigt for brugerne, og om den nemme adgang til serviceydelser kan øge brugen af ydelserne. I undersøgelsen er der bl.a. spurgt ind til, om brugerne ville få løst den type opgaver, de får løst igennem platformen, hvis opgaveløsningen ikke var tilgængelig digitalt. Hertil svarer omkring halvdelen, at de ikke ville få løst opgaven, hvis de ikke kunne finde en opgaveløser online. Det peger på, at den nemme adgang til serviceydelserne kan bidrage til at øge efterspørgslen efter nem og tilgængelig arbejdskraft til løsning af småopgaver i hjemmet mv. For at få et billede af, hvad der driver brugerne af platformen, og hvad de finder vigtigt i forhold til brugen af platformen, er brugerne blevet bedt om at prioritere forskellige forhold efter relevans. Undersøgelsen bekræfter resultatet fra Erhvervsstyrelsens undersøgelse af deleøkonomien fra , som viste, at manglende tillid til andre privatpersoner klart er den hyppigste begrundelse for ikke at være mere aktiv i deleøkonomien. I den- 26 Kilde: Deleøkonomiens udbredelse blandt danskerne, Wilke, Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen 13

14 ne nye undersøgelse fra 2017 viser, at 71 pct. af de adspurgte mener, at det, der har størst betydning for handlen, er, at personen, som brugeren hyrer, har fået gode anmeldelser af andre brugere. Ca. halvdelen syntes, at det vigtigste er, at der bliver betalt skat, og godt 22 pct. tillægger det betydning, at den private udbyder af en serviceydelse, er dækket økonomisk ved sygdom, ferie, barsel mv. Figur 6. Hvad er vigtigst for brugerne af arbejdsplatforme? 27 PERSONEN, DER ARBEJDER FOR DIG VIA PLATFORMEN, ER SIKRET ØKONOMISK VED SYGDOM, FERIE, BARSEL OSV SERVICEN ER BILLIGERE END ANDRE LØSNINGER PERSONEN, DER ARBEJDER FOR DIG VIA PLATFORMEN, BETALER SKAT DEN TJENESTE DU KØBER PÅ PLATFORMEN, ER DÆKKET AF FORSIKRING DER ER HURTIG OG LET ADGANG TIL TJENESTEN DEN PERSON, DU HYRER GENNEM PLATFORMEN, HAR FÅET GODE ANMELDELSER FRA ANDRE Mindre vigtigt Vigtigt OPDELING I PC Kilde: Erhvervsstyrelsen, undersøgelse lavet blandt brugere af arbejdsplatforme Undersøgelsen er udsendt via arbejdsplatformene, til dette spørgsmål var 297 besvarelser hvor vigtigheden blev rangeret fra 1 til 6, hvor 1 er meget vigtigt. 1-3 er lagt sammen til kategorien vigtigt, og 4-6 til kategorien mindre vigtigt. 14

Det nye arbejdsmarked

Det nye arbejdsmarked Det nye arbejdsmarked Anna Ilsøe, Ph.d. og lektor FAOS, Københavns Universitet Det nye arbejdsmarked? Online Opgaver (arbejdsplatforme) Udlejning online (kapitalplatforme) Deltidsjob Fra jobøkonomi til

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked/industri 4.0

Fremtidens arbejdsmarked/industri 4.0 Fremtidens arbejdsmarked/industri 4.0 Anna Ilsøe, Ph.d. og lektor FAOS, Københavns Universitet Fra jobøkonomi til opgaveøkonomi Et væld af begreber: atypisk beskæftigelse, usikre ansættelser, løse ansættelser,

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked På overfladen klarer det tyske arbejdsmarked sig fint, men dykker man ned i tallene, tegner der sig et billede af et meget polariseret arbejdsmarked. Der

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Definition af deleøkonomi

Definition af deleøkonomi NOTAT Platformsbaseret økonomi og dagpengesystemet Dato: 24. april 2017 Definition af deleøkonomi Der eksisterer ikke pt. hverken på danske eller internationalt plan en entydig eller generelt accepteret

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Dansk EU-rekord: i job på et kvartal

Dansk EU-rekord: i job på et kvartal Dansk EU-rekord: 66. i job på et kvartal På trods af jobfest på det danske arbejdsmarked de sidste to år, er arbejdsløsheden faldet relativt behersket. Det skyldes, at arbejdsstyrken samtidig vokser kraftigt

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Hvordan bliver IDAs medlemmer ramt af fremtidens digitaliserede og ændrede arbejdsmarked og hvad er mulighederne? Louise Gjellerup Ulrichsen, Advokat, IDA Fremtidens arbejdsmarked

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant ØKONOMISK ANALYSE 5. maj 018 Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen Den danske lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen. Det viser blandt andet store overskud på betalingsbalancen

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi

Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi Oplevede potentialer og barrierer blandt danske platforme 09.10.2017 Indhold 2 3 / FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 4 / EXECUTIVE SUMMARY 5 / HVAD ER DELEØKONOMI?

Læs mere

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme og effektiv konkurrence Disruptionrådets sekretariat September 2018 De store globale onlineplatforme er uomgængelige handelspartnere for mange virksomheder verden

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere 24. april 218 218:7 Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere Af Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Siden

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Redegørelse om udviklingen i forskerskatteordningen

Redegørelse om udviklingen i forskerskatteordningen Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 88 Offentligt Redegørelse J.nr.13-6433324 Redegørelse om udviklingen i forskerskatteordningen Indledning I forbindelse med lovbehandlingen af L 81 1 - Ændring af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og service 85 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 216 på 1,5 pct. Energiteknologieksporten udgjorde 11,1 pct.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs

Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs Ledigheden i EU-7 var i maj måned på næsten 5 mio. svarende til, at ca.,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke i EU-7 er arbejdsløse. Arbejdsløsheden

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

FAKTAARK. Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019

FAKTAARK. Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019 FAKTAARK 17. februar 19 Faktaark om udvalgte styrker og udfordringer fra Redegørelse om Danmarks digitale vækst 19 Digital førsteplads i Europa Overordnet set har Danmark fortsat en digital førsteplads

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 Thomas Michael Klintefelt, Chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2018 Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft En stor

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017 BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 217 APRIL 218 WELCON Tal og data er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. KONTAKT: Peter Alexandersen, presse- og kommunikationsansvarlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande

Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande 15. maj 2019 Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande En helt ny opgørelse af indikatorer for arbejdskraftmangel i EU ved indgangen til 2. kvartal 2019,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts Djøf Privats fokusområder

Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts Djøf Privats fokusområder DJØF PRIVAT Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts 2018 Djøf Privats fokusområder 2018-2020 Danmark oplever i disse år en markant vækst, og der er stor efterspørgsel efter akademisk arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Salg af varer og services smelter sammen

Salg af varer og services smelter sammen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2019 Salg af varer og services smelter sammen Flere og flere fremstillingsvirksomheder sælger serviceydelser sammen med deres produkter. På 10

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

Arbejdsplatforme sænker løn- og arbejdsvilkår, særligt for skærmarbejde

Arbejdsplatforme sænker løn- og arbejdsvilkår, særligt for skærmarbejde 1 Arbejdsplatforme sænker løn- og arbejdsvilkår, særligt for skærmarbejde Cevea har undersøgt en række brugerprofiler på Upwork, Happy Helper og Worksome; en international og to danske arbejdsplatforme.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere