Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer"

Transkript

1 Marts 2012 / MB Journalnummer: Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Aftalen gælder fra 1. april 2010 og indeholder generelle bestemmelser og følgende aftaler om tillæg: Side Nu mm er Emne 2. 1 Indledning og generelle bestemmelser Indledning Generelle bestemmelser 3. 2 Fælles honoreringsprincipper Formål med fælles honoreringsprincipper Opgaver og funktioner 5. Se numre 2.3 Kvalifikationer og kompetence 5. Se numre 2.4 Efter - og videreuddannelse for sygeplejersker og radiografer 6. 3 Forhåndsaftaler 6. La Ansvarshavende aften/nat Souschef/stedfortræder/specialfunktioner kr. 7. * 3.3 Kliniske vejledere (Nr kr. Nr kr.) Forflytningsvejledere kr Kvalitetskoordinatorer kr Specialerettet efteruddannelse i onkologi kr Patientsikkerhedsnøgleperson kr Hygiejnenøgleperson kr Andre generelle aftaler Sygeplejerskers og radiografers arbejde og uddannelse på flere forskellige matrikler (udetjeneste) Ikrafttræden og opsigelse 1

2 1. Indledning og generelle bestemmelser 1.1. Indledning Denne aftale træder i kraft 1. april Aftalen omfatter sygeplejersker og radiografer ansat efter basisoverenskomsten. Aftalen omfatter generelle bestemmelser, fælles honoreringsprincipper, forhåndsaftaler og andre generelle aftaler, som er fælles for Hospitalsenheden Vest. En aftale defineres som fælles, når den gælder for alle afdelinger hvor den er relevant, mindst 2 afdelinger. Som bilag til denne aftale er udarbejdet en oversigt over aftaler, der er indgået på afdelingsledelsesniveau eller som kun har relevans på een afdeling. Aftalen er udtryk for en sammenskrivning og ajourføring af tidligere aftaler indgået i henhold til rammeaftalen om ny løndannelse. Aftalen ligger i forlængelse af tilsvarende aftale for Indholdet i aftalen udgør det aftalemæssige grundlag for de enkeltstående aftaler på de afgrænsede områder, som indgår som en del af den samlede aftale Generelle bestemmelser Der er enighed om følgende generelle forudsætninger for forhandling af tillæg, som er gældende med mindre der konkret aftales andet i forbindelse med det enkelte tillæg: tillæg forhandles ud fra et årligt grundbeløb pr , tillæg forhandles ud fra fuldtidsansættelse, tillæg er pensionsgivende, tillæg skal som minimum udgøre kr. pr. år, tillæg modregnes efter aftale mellem parterne i centralt aftalt løn, hvis begrundelsen for tillægget er den samme som det aftalte. tillæg udbetales samtidig med ordinær lønudbetaling, aftaler om tillæg, herunder forhåndsaftaler, kan skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, parterne kan anmode om en forhandling af aftaler om tillæg, herunder forhåndsaftaler, uden at opsige de pågældende aftaler, tillæg begrundet i arbejds- og ansvarsområdet kan ophøre i tilfælde, hvor arbejdseller ansvarsområdet bortfalder. Opsigelse overfor den enkelte ansatte skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel og tillæg begrundet i kvalifikationer og kompetencer bevares i forbindelse med opsigelse af den lokale aftale som en personlig ordning. Ovenstående generelle bestemmelser gælder tilsvarende for forhandling af tillæg til sygeplejersker og radiografer, som er ansat efter lederoverenskomsten. 2

3 2. Fælles honoreringsprincipper for sygeplejersker og radiografer 2.1. Formål med fælles honoreringsprincipper Formålet med, at udarbejde fælles honoreringsprincipper for sygeplejersker og radiografer i forbindelse med fastlæggelse af tillæg, kan formuleres som følger: At skabe gennemskuelighed og synlighed i løndannelsen for den enkelte. At skabe udgangspunkt for lønmæssig indplacering ved nyansættelser. At understøtte hospitalets og afdelingernes opgaveløsning, personalepolitik, virksomhedsmål og prioriteringer. At skabe grundlag for den årlige forhandling efter aftalen om lokal løndannelse. At skabe et fælles grundlag for fortsat lønudvikling på Hospitalsenheden Vest At bidrage til at skabe et fagligt udviklingsmiljø. Nærværende aftale bygger på den aftale om lokal løndannelse, som Sundhedskartellet og de regionale arbejdsgivere indgik ved overenskomstforhandlingerne I de efterfølgende afsnit 3 og 4 beskrives principperne i forhold til kvalifikationer og kompetence og endelig principperne for honorering af efter - og videreuddannelse Opgaver og funktioner I denne aftale beskrives 4 typer funktioner. Disse typer tager afsæt i funktionens kompleksitet og størrelse. Ved type 1 forventes opgaven varetaget på basis af den kompetence, der er opnået via grunduddannelse som sygeplejerske/radiograf med en begrænset oplæring. Ved typerne 2, 3 og 4 forventes generelt, at opgave- og ansvarsområdet omfatter et større perspektiv end blot egen varetagelse af en konkret opgave. Dvs. at disse opgaveog ansvarsområder indeholder planlægning og koordinering af opgaven, sikring af at der sker den ønskede forandring individuelt eller i gruppen, hvor opgavevaretagelsen retter sig mod kolleger samt varetagelse af styring og målopfølgning (kvalitet) af hele opgaven. Her skal foretages en rekrutteringsproces for at sikre sammenhæng mellem kompetencer og opgaver, uanset der er tale om en tildelt funktion, som skal passes indenfor rammerne af det sædvanlige arbejde som ved type 2, eller en tildelt funktion, der omfatter en væsentlig del af en stilling som ved en type 3. Er der tale om en stilling (type 4), skal der ske en egentlig ansættelse af vedkommende til at varetage funktionen. Der skal som grundlag for honorering af en given funktion foreligge en konkret beskrivelse, som omfatter: Beskrivelse af opgave/funktion herunder indhold, organisering, tidsmæssig udstrækning m.v. Beskrivelse af krav til kvalifikationer og kompetence. Beskrivelse af uddannelses-/oplæringsprogram. 3

4 I forhold til udmøntning af aftalte tillæg for varetagelse af opgave- og ansvarsområder (funktioner) er en vurdering af udøveren uden betydning for udmøntningen. Der henvises til afsnittet om kvalifikationer og kompetence. Type 1. Her er tale om en tildelt funktion, som kan pålægges alle ansatte sygeplejersker/radiografer at varetage. Denne funktion udføres indenfor de almindelige opgaver. Type 2. Her er tale om en tildelt funktion, som udføres indenfor de almindelige opgaver. Det er et centralt element i denne opgave at udvikle og vedligeholde den fælles kvalitet i det kliniske arbejde. Dvs. at opgaven er rettet både mod patient, pårørende og mod kolleger og samarbejdsparter. Type 3. Her er tale om en funktion, der omfatter en væsentlig del af en stilling. Der er derfor udarbejdet stillings- og funktionsbeskrivelse for det kliniske område (1), hvor der er særlige opgaver/ansvar i forhold til fastholdelse og udvikling af kvalitet i sygeplejen - med opgaver overfor patienter og kolleger/samarbejdsparter, og hvor der kræves en specialviden indenfor området. Der skelnes imellem om funktionen helt eller delvist skal udøves udenfor afsnittet herunder i patientens eget hjem. Type 4. Opgave- og ansvarsområder (funktioner) på dette niveau kan beskrives tilsvarende niveau 3, idet opgave- og ansvarsområdet udfylder hele stillingen. Stillingen kan indplaceres på anciennitetsbestemt løntrin eller som en atypisk stilling på løntrin 8. Ved indplacering på løntrin 8 vil der være tale om, at den pågældende sygeplejerske/radiograf som udgangspunkt refererer til afdelingsledelsen og er selvtilrettelæggende uden højeste tjenestetid. Altså en ekspert med et selvstændigt funktionsniveau. Herudover kan der forhandles funktionsløn på basis af stillingens indhold og kompleksitet. Hospitalsenheden Vest og forhandler på baggrund af den konkrete funktionsbeskrivelse, hvorledes en given funktion honoreres. Dette kan være i form af forhåndsaftaler eller konkret for den enkelte funktion/stilling. I forhold til de ovennævnte funktionstyper er der aftalt mindstetillægsstørrelser. Type 1. Funktioner, der henføres til type 1 forventes almindeligvis varetaget på baggrund af den overenskomstbestemte løn for sygeplejersker/radiografer. Der kan dog forhandles tillæg på baggrund af funktionsbeskrivelsen. Vejledende beløbsstørrelse er kr , som er mindstebeløbet efter aftale om lokal løndannelse. Type 2. Mindste tillægsstørrelse kr Type 3. Mindste tillægsstørrelse kr Type 4. Mindste tillægsstørrelse kr eller indplacering på trin 8. 4

5 2.3. Kvalifikationer og kompetence Indstilling til forhandling om tillæg efter aftalen om lokal løndannelse sker på baggrund af den enkelte sygeplejerskes kvalifikationer og kompetence. Ydelse af tillæg for kvalifikationer og kompetence bygger på dialog og aftale (medarbejderudviklingssamtale) mellem leder og medarbejder. Dvs. at leder og medarbejder sammen beskriver medarbejderens kompetenceniveau og uddannelse/udviklingsplaner for medarbejderens personlige og faglige udvikling i forhold til opgaveområdet. Udmøntning af kvalifikationstillæg sker efter konkret aftale mellem aftalens parter. Der aftales fælles honoreringsprincipper for ydelse af tillæg for kvalifikationer og kompetence med udgangspunkt i Generel kompetenceprofil for sygeplejersker i Hospitalsenheden Vest rapport af marts De fælles honoreringsprincipper indarbejdes efterfølgende i nærværende aftale. Kompetenceniveau 2 Nr Kompetenceniveau 3 Nr Kompetenceniveau 4 Nr Kompetenceniveau 2/3 Nr Kompetenceniveau 3/4 Nr Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker/radiografer Relevant efter - og videreuddannelse skal ses som et element i den personlige kompetence og aftales mellem leder og medarbejder i en uddannelsesplan baseret på individuelle og organisatoriske behov. Udmøntning af tillæg for efter - og videreuddannelse sker efter konkret aftale mellem aftalens parter og nedenstående beskrivelser af krav til forskellige typer af efter - og videreuddannelse for sygeplejersker og radiografer skal ses som vejledende i indstillingsfasen. Beskrivelserne af efter - og videreuddannelse er grundlag for medarbejdere og ledere i indstillingsfasen ved de årlige forhandlinger i relation til udmøntning af kvalifikations- og kompetencetillæg og benyttes tilsvarende ved lønmæssig indplacering ved nyansættelse og stillingsskift. I det følgende defineres krav til forskellige typer af efter - og videreuddannelser for sygeplejersker som basis for indstilling til og aftale om kvalifikations- og kompetencetillæg: Uddannelser på kandidatniveau Vejledende tillægsstørrelse for gennemført kandidatuddannelse: kr. pr. år ( niveau). Nr Masteruddannelser/uddannelser på masterniveau Ved masteruddannelser/uddannelser på masterniveau forstås teoretiske uddannelser svarende til ECTS - point. 5

6 Vejledende tillægsstørrelse for gennemført masteruddannelse: kr. pr. år ( niveau). Nr Diplomuddannelser/uddannelser på diplomniveau Ved diplomuddannelser/uddannelser på diplomuddannelser forstås teoretiske uddannelser svarende til 60 ECTS - point. Vejledende tillægsstørrelse for gennemført diplomuddannelse: kr. pr. år ( niveau). Nr Specialuddannelser. Aftalen omfatter sygeplejersker med en af Sundhedsstyrelsen godkendt specialuddannelse. Tillæg for gennemført specialuddannelse ydes ikke til sygeplejersker, som er indplaceret på løntrin 5 eller 7 i henhold til overenskomsten 5 stk. 4. Vejledende tillægsstørrelse i forbindelse med gennemført specialuddannelse: kr. pr. år ( niveau). Nr Principper for ydelse af tillæg for gennemførelse af samlede længerevarende uddannelsesforløb vil i øvrigt blive indarbejdet i de fremtidige fælles honoreringsprincipper for ydelse af tillæg for kvalifikationer og kompetence. 3. Forhåndsaftaler Ved forhåndsaftaler forstås aftaler, hvor der automatisk udløses et tillæg, når de aftalte kriterier for at modtage tillægget er opfyldt. Der gælder følgende principper i forbindelse med forhandling af forhåndsaftaler, der er begrundet i arbejds- og ansvarsområdet: Varetagelse af funktionen er ikke honoreret via grundlønnen Funktionen defineres og afgrænses klart i en kortfattet funktionsbeskrivelse Varetagelse af funktionen kræver som udgangspunkt specifik efteruddannelse og oplæring Størrelsen af tillæg varierer efter funktionens omfang og kompleksitet (kvantitative og kvalitative indhold) Anvarshavende aften/nat Sygeplejersker, der pålægges at udføre funktionen som ansvarshavende aften/nat, weekender eller søgnehelligdage ydes et tillæg på kr. Nr (Er ikke lønafkortet). Sygeplejersker, der varetager funktionen i blandet vagt, ydes pr. vagt et tillæg på 1/182 af kr. Lønart 873 Tillægget reduceres ikke i forhold til ansættelsesdecimal. 6

7 3.2. Souschef/stedfortræder/specialfunktioner Sygeplejersker og radiografer, der varetager funktioner som souschef/stedfortræder, ydes som minimum et tillæg på kr. Hermed sidestilles sygeplejersker med specialfunktion. Nr Den tillægsstørrelse, der aftalt for den givne funktion som souschef/stedfortræder, anvendes automatisk, når en medarbejder overtager funktionen fra en anden. Ved ændringer i funktioner eller ved oprettelse af nye funktioner, tager Hospitalsenheden Vest initiativ til en forhandling af tillægsstørrelsen med DSR med udgangspunkt i de aftalte fælles principper for ydelse af tillæg for opgaver og funktioner, se punkt 2.2. i denne aftale Kliniske vejledere Sygeplejersker og radiografer, der varetager funktionen som klinisk vejleder i eet afsnit, ydes et tillæg på kr. Nr Sygeplejersker og radiografer, der varetager funktionen som klinisk vejleder i 2 eller flere afsnit, ydes et tillæg på kr. Nr Forflytningsvejledere Sygeplejersker, der af ledelsen er udpeget til at varetage funktionen som forflytningsvejledere, ydes et tillæg på kr. Nr Tillægget træder i kraft fra det tidspunkt varetagelse af funktionen påbegyndes Kvalitetskoordinatorer Aftalen gælder ikke - ledende sygeplejersker og ledende sygeplejersker, bortset fra oversygeplejersker, som varetager funktionen som kvalitetskoordinator med henblik på akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Der ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. (1/ niveau). Nr Tillægget ydes til ansatte som er udpeget af afdelingsledelsen til at varetage funktionen som kvalitetskoordinator i afdelingen. Tillægget ydes ikke til ansatte, som er ansat i en særlig stilling, hvor varetagelsen af funktionen som kvalitetskoordinator er en integreret del af stillingsindholdet. Kvalitetskoordinatorens ansættelsesform og organisatoriske placering er uændret, men kvalitetskoordinatoren refererer i relation til funktionen som kvalitetskoordinator til afdelingsledelsen. Tillægget træder i kraft fra det tidspunkt hvor kvalitetskoordinatoren er udpeget og har påbegyndt arbejdet i henhold til den godkendte funktionsbeskrivelse Specialerettet efteruddannelse i onkologi 7

8 Sygeplejersker, der har gennemgået den specialerettede efteruddannelse i onkologi og som arbejder indenfor området, ydes et tillæg på kr. Nr Funktionen som patientsikkerhedsnøgleperson Sygeplejersker og radiografer, som varetager funktionen som patientsikkerhedsnøgleperson, ydes til tillæg på kr. Nr Aftalen kan i helt særlige situationer fraviges efter en konkret, individuel aftale mellem Hospitalsenheden Vest og DSR. Helt særlige situationer vil blandt andet kunne opstå i forhold til små afsnit, og i tilfælde hvor varetagelse af funktionen indgår som en naturlig og integreret del af den pågældendes stillingsindhold Funktionen som hygiejnenøgleperson Sygeplejersker og radiografer, som varetager funktionen som hygiejnenøgleperson, ydes til tillæg på kr. Nr Aftalen kan i helt særlige situationer fraviges efter en konkret, individuel aftale mellem Hospitalsenheden Vest og DSR. Helt særlige situationer vil blandt andet kunne opstå i forhold til små afsnit, og i tilfælde hvor varetagelse af funktionen indgår som en naturlig og integreret del af den pågældendes stillingsindhold. 4. Andre generelle aftaler. Under dette punkt er medtaget aftaler, der ikke er finansieret af de midler til lokal løndannelse, der er afsat ved indgåelse af overenskomsten, men som er indgået med hjemmel i aftalen om lokal løndannelse Sygeplejerskers og radiografers arbejde og uddannelse på flere forskellige matrikler (udetjeneste). Aftalen har til formål at fastlægge vilkår og rammer for honorering af sygeplejerskers arbejde og uddannelse på andre steder end hovedarbejdsstedet indenfor området for samme afdelingsledelse/fællesledelse, således at 1 Sygeplejersker på frivillig basis kan arbejde på andre geografiske steder end hovedarbejdsstedet (udetjeneste). 2 Sygeplejersker kan som led i efter- og videreuddannelse deltage i uddannelsesforløb/praktikforløb på andre steder end hovedarbejdsstedet. Aftalen er et supplement til gældende overenskomst og arbejdstidsaftale. Udenfor denne aftale falder ansættelse af sygeplejersker og radiografer med pligt til at arbejde på flere geografisk adskilte institutioner, jfr. overenskomsten for ikke - ledende personale 3 stk. 2. I forbindelse hermed sker der en forudgående forhandling af løn i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i et tillæg på 7,5 % af den ansattes samlede løn. Nr

9 Arbejde på frivillig basis på andre geografiske steder end hovedarbejdsstedet (udetjeneste). Udetjeneste indenfor den enkelte medarbejders arbejdstidsnorm. For sygeplejersker, der indenfor egen arbejdstidsnorm og på frivillig basis udfører arbejde på andet geografisk sted end hovedarbejdsstedet (udetjeneste), ydes for hver dag et ikke-pensionsgivende tillæg på 500 kr. ( niveau). Lønart 871. Udetjeneste på et andet sted end hovedarbejdsstedet sker i det enkelte tilfælde frivilligt og aftales med egen leder med længst muligt varsel. Udetjeneste efter denne bestemmelse kan alene ske indenfor området for samme afdelingsledelse/fællesledelse. Ved transport til andet arbejdssted end hovedarbejdsstedet ydes godtgørelse efter gældende regler. Der ydes således refusion af udgifter til offentlig transport eller godtgørelse for befordring i egen bil til gældende takster. Transporten foregår udenfor arbejdstid. Udetjeneste udenfor den enkelte medarbejders arbejdstidsnorm. Hvis udetjenesten undtagelsesvist sker uden for den pågældende medarbejders arbejdstidsnorm, honoreres udetjenesten ikke efter denne aftale, men efter aftalen mellem parterne om honorering af frivilligt ekstra arbejde. Udetjeneste på et andet sted end hovedarbejdsstedet sker i det enkelte tilfælde frivilligt og aftales med egen leder med længst muligt varsel. Udetjeneste efter denne bestemmelse kan alene ske indenfor området for samme afdelingsledelse/fællesledelse. Efter FEA-aftalens regler. Det er en forudsætning at medarbejderne på det tjenestested, hvor der er mangel på arbejdskraft først er blevet tilbudt at udføre frivilligt ekstra arbejde uden resultat Deltagelse i uddannelsesforløb/praktikforløb på andre steder end hovedarbejdsstedet. Sygeplejersker, der som led i efter- og videreuddannelse indgår i uddannelsesforløb/praktikforløb på andet geografisk sted end hovedarbejdsstedet, ydes for hver dag et ikke-pensionsgivende tillæg på 250 kr ( niveau). Lønart 872. Aftalen omfatter ikke deltagelse i korterevarende kurser, konferencer, temadage m.v. og i den teoretiske del af en længerevarende efter- og videreuddannelse. Aftalen omfatter udannelsesforløb/praktikforløb som led i efter- og videreuddannelse, der er aftalt mellem leder og medarbejder i en uddannelsesplan baseret på individuelle og organisatoriske behov. Ved transport til andet arbejdssted end hovedarbejdsstedet ydes godtgørelse efter gældende regler. Der ydes således refusion af udgifter til offentlig transport eller godtgørelse for befordring i egen bil til gældende takster. Transporten foregår udenfor arbejdstid. 9

10 Øvrige vilkår Ved sygdomsforfald ydes tillæg for udetjeneste kun i det tilfælde, hvor tjenesten er påbegyndt ved sygdommens indtræden. Arbejdsstedet kan aflyse planlagt udetjeneste med et varsel på 4 døgn. I modsat fald udbetales halvdelen af tillægget for udetjeneste. Ved aflysning af udetjeneste med et varsel på mindre end 1 døgn udbetales tillægget som om udetjenesten var afholdt. Varsel for aflysning af planlagt udetjeneste opgøres i forhold til hver planlagt udetjenestedag for sig Uoverensstemmelser Eventuelle uoverensstemmelser om aftalens anvendelse skal snarest muligt gøres til genstand for drøftelse mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Opnås der ikke enighed ved denne drøftelse bringes sagen op overfor aftalens parter. 5. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale om lokal løndannelse mellem Hospitalsenheden Vest og træder i kraft 1. april Aftalen i sin helhed kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til udløb pr. til en 31. marts. Enkeltstående aftaler på afgrænsede områder, som indgår som en del af den samlede aftale, kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned uden at den samlede aftale opsiges. Ved ændringer i enkeltstående aftaler ajourføres denne aftale med de aftalte ændringer. Aftalen revideres een gang om året som led i den årlige lønforhandling. Aftalen kan desuden revideres, når en af parterne anmoder om det. For, den Ronnie Siegumfeldt Andersen Kredsnæstformand For Hospitalsenheden Vest, den Ida Gøtke Chefsygeplejerske 10

11 11

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1.

FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. Side 1 af 6 FORHÅNDSAFALE INDGÅET MELLEM BUPL FYN OG NYBORG KOMMUNE VEDRØRENDE NY LØN FOR AFDELINGSLEDERE OG PÆDAGOGER I UNGDOMSSKOLEREGI PR. 1. JANUAR 2007 Forhåndsaftalen gælder fra 1. januar 2007. Forhåndsaftalen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer

Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer 2018-2021 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850 nordjylland@dsr.dk - www.dsr.dk/nordjylland

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1. januar 2017 om. lokal løndannelse. mellem. Roskilde Kommune og BUPL. for

Forhåndsaftale pr. 1. januar 2017 om. lokal løndannelse. mellem. Roskilde Kommune og BUPL. for Forhåndsaftale pr. 1. januar 2017 om lokal løndannelse mellem Roskilde Kommune og BUPL for Områdeledere på 0-6 års-området Pædagogiske ledere i daginstitutioner på 0-6 års-området Ledere af selvejende

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere.

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere. Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af souschefer og afdelingsledere. Kapitel 1, område og grundløn. 1. Område og grundløn Stk. 1. Aftalen gælder for personale ansat

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Socialpædagogerne Lillebælt NIS 69.01

Socialpædagogerne Lillebælt NIS 69.01 1. Aftaleområde Gældende fra 1.4. 2015 NIS 69.01 for centerledere i Handicap Drift, Velfærdsfotvaltningen Side i af5 tidspunkt, hvor pågældende ikke længere varetager funktionen, duelle opsigelsesvarsel,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER

LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER LØNPOLITIKKER OG STRATEGIER FOA SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGENS OVERORDNEDE LØNPOLITIK Fagforeningens overordnede lønpolitik fastlægger en række lønprincipper, der skal bruges som styringsredskab for det

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

EFz. Forhåndsaftale. mellem. Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab. for

EFz. Forhåndsaftale. mellem. Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab. for EFz Forhåndsaftale mellem Aabenraa Kommune og Pædagogernes Forhandlingsfællesskab for familiekonsulenter, familiebehandlere, forebyggelseskonsulenter og ungekonsulenter ved Familie og Ungecentret om lokal

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

FORHÅNDS AFTALE TØNDER KOMMUNE TØNDER LÆRERKREDS TØNDER KOMMUNE

FORHÅNDS AFTALE TØNDER KOMMUNE TØNDER LÆRERKREDS TØNDER KOMMUNE FORHÅNDS AFTALE TØNDER KOMMUNE 2017 2018 TØNDER KOMMUNE TØNDER LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt om aftalen... 3 Tillæg... 3 Beløb i niv. 2000... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt

Læs mere

Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL

Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL Aftale om udmøntning af Lokal Løn for pædagoger på BUPL s område i fritids og ungdomsklubber Børne- og Fritidsforvaltning indgået mellem BUPL Nordsjælland og Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende pr. 1. juni

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter.

Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter. Forhåndsaftale mellem BUPL Hovedstaden og Dragør kommune om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger og ikke uddannede klubassistenter. Kapitel 1, område 1 Område og grundløn Stk.1. Aftalen gælder

Læs mere

Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018

Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018 Forhåndsaftale om løn overenskomst mellem SdU og BUPL Sydslesvig 2017 og 2018 19 Regulering af løn, godtgørelse og tillæg Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ansatte efter denne overenskomst indplaceres og aflønnes i

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere

Forhåndsaftale for dagplejere Forhåndsaftale for dagplejere Odense Kommune FOA Odense Side 1 af 8 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 1A. Faste gæstedagplejere... 3 Kapitel 2. Funktionsløn... 3 2. Aftale

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overblik over honorering sygeplejersker opdateret

Overblik over honorering sygeplejersker opdateret Overblik over honorering sygeplejersker opdateret 07.11.18 Lønstruktur gældende fra 1. april 2016 Indplaceret på trin 4/6 + 5/7 Bemærkninger Honorering Honorering Kr. 06 niv. Kr. 31.03.18 niv. Gældende

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Da der i de overordnede forhandlinger på hele det offentlige arbejdsmarked har været prioriteret generelle lønstigninger og pensionsforbedringer, er der ikke

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken CIR nr 9554 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-401-7 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og PFF. for pædagogisk personaje der ansættes inden for det forebyggende. og dagbehandlende område NIS 69.

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og PFF. for pædagogisk personaje der ansættes inden for det forebyggende. og dagbehandlende område NIS 69. 1. Aftaleområde Gældende fra 1.12. 2017 NIS 69.21 og dagbehandlende område for pædagogisk personaje der ansættes inden for det forebyggende Side 1 af5 opsigelsesva rsel, behandles efter overenskomstens

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

FORHÅN DSAFTALE KALUNDBORG KOMMUNE. Gældende fra L januar 2017

FORHÅN DSAFTALE KALUNDBORG KOMMUNE. Gældende fra L januar 2017 I KALUNDBORG - KOMMUNE 326-2016-45831 FORHÅN DSAFTALE LOKAL LØNDANNELSE FOR Pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende omräde (Familiebehandlere og kontaktpersoner

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Løn og pension... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets basispersonale... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og NIS Socialpædagogeme Lillebælt. for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og NIS Socialpædagogeme Lillebælt. for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er Gældende fra 1.4. 2015 NIS 64.01 stedfortrædere) ansat i Handicap Drift, Velfærdsforvaftningen for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er Denne forhåndsaftale gælder for ansatte mellemledere

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Dato: 28.11.2005 J.nr.: 1.2-36 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Social- og sundhedspersonale ansat på somatiske afdelinger på sygehusene i Vejle Amt. Forhandling afholdt den

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2002 3.3.18 Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...4

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere