Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår Af Asma Bashir, stud med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår 2010. Af Asma Bashir, stud med."

Transkript

1 Transfusionsmedicin Københavns Universitet, forår 2010 Af Asma Bashir, stud med.

2 Medicinsk Kompendium Kapitel 46: Transfusionsmedicin Kompendium til transfusionsmedicin og graviditetens immunologi Basisbog i Medicin & Kirurgi Kapitel 10: Immunologi, transplantation og blodtransfusion Blodtransfusion Transfusion med donorblod er en relativt sikker behandling der anvendt korrekt har en gunstig virkning på letalitet og morbiditet ved en række sygdomme og som giver mulighed for intensiv behandling af forskellige kræftformer. Der findes ca. 250 forskellige blodtyper. AB0- og RhD-typen er de kliniske vigtigste, og de udgør tilsammen og for praktiske formål blodtypen. I Danmark undersøges donorblod for HBsAg, anti-hiv-½ og anti-hcv. Fra 2009 undersøges donorblod for nukleinsyre anplifikationstest (NAT) for HIV og hepatitis B og C. blodderivater som faktor VII og IX, albumin, immunglobulin industrielt fremstillet af blodplasma kan effektivt inaktiveres med varmebehandling og kemiske processer. (Saltvand, Adenin, Glukose, Mannitol). Der tappes 450 ml blod i et lukket sterilt plastikposesystem, hvor hovedposen indeholder 62 ml citrat- & glukoseholdig, ph neutral, isotonisk antikoagulationsvæske (CPD = citrat Phosphat Dextrose). Binding af calciumoiner i citratopløsning hæmmer stærkningsprocessen. Blodet bliver ved første centrifugering separeret til plasma, buffy coat og pakkede erythtrocytter. De pakkede erytrocytter presses via en slange i tappeposens bund over i en pose med erytrocytopbevaringsvæsken SAG-MAN også kaldet SAG-M Plasmaet presses via en slange i tappeposens top over i en tom pose. Plasmaportionen fryses umiddelbart og opbevares som frisk frosset plasma (FFP). Buffy coat indeholder hovedparten af det tappede blods leukocytter og trombocytter, pooles med trombocytopbevaringsvæske (PAS = Platelet Additive Solution) efterfulgt af let centrifugering hvorefter trombocytterne befinder sig i supernatanten. Denne overføres til en trombocytopbevaringspose med indbygget leukocytfilter. Herved opnås et leukocytdepleteret trombocytkoncentrat. Med afereseapparatur ledes fuldblod under tapningen direkte fra donor gennem en centrifuge, og enkelte blodkomponenter (erytrocytter, trombocytter, granulocytter stamceller eller plasma) kan høstes, mens den øvrige del af blodet returneres. 2

3 Efterbehandling af blodkomponenter: Filtrering Leukocytdepletering af celleholdige blodkomponenter nedsætter risikoen for immunisering (specielt rettet mod HLA), smitte med cellebundne mikroorganismer og prioner f.eks. CMV, EBV, HTLV og variant Creutzfeldt Jacob Disease), non-hæmolytiske febrile transfusions komplikationer og immunmodulation. Bestråling Ved radioaktiv bestråling af blodkomponenter med 25 Gy kan man ødelægge lymfocytternes delingsevne og derved effektivt forhindre transfusionsassocieret Graft-versus-Host (GvH) sygdom. Inaktivering Ved tilsætning af forskellige kemikalier til blodkomponenter til transfusionsbehandling kan opnås en reduktion (inaktivering) af smittekim. Smittekimreduktion kan foretages ved hjælp af tilsætning af psoralen og efterfølgende ultraviolet lysbehandling. Vaskede Vaskede blodprodukter anvendes til patienter med anti-iga og til patienter med gentagne alvorlige komplikationer ved indgift af plasma. HLA-udvalgte trombocytkoncentrat Nogle patienter udvikler HLA-antistoffer som følge af graviditet eller trasfusion. Disse antistoffer kan bindes til og destruere trombocytter med de korresponderende HLA-antigener, hvilket kan bevirke at patienten bliver refraktær overfor behandling med tilfældige trombocytkoncentrater. Med afereseapparatur kan der tappes trombocytter fra en donor som er udvalgt således, så recipientens antistoffer ikke reagerer med donorens antigener på tranfunderede trombocytter. Blodkomponenter: Erytrocytsuspension Efter centrifugering af fuldblod afpresses erytrocytterne og opslemmes i 100 ml SAG-M (saltvand, adenin, glukose, mannitol) opløsning, som tilfører næringsstoffer og stabiliserer erytrocytmembranen. Det kan opbevares 35 dage ved 4+/- 2 grader. Målet er her at undgå vævshypoxi, ikke at normalisere hæmoglobinkoncentrationen (Hb). Transfusionsbehovet må vurderes ud fra patientens alder, køn, anæmiens årsag, varighed og hastighed, hvormed den opstår, hjertekar-lungelidelser m.m., samt andre laboratorieværdier som f.eks. arteriel iltmætning. En portion erytrocytter giver en Hb-stigning på ca. 0,5 mmol/l hos voksne og er i mange tilfælde tilstrækkelig. Hos raske voksne patienter vil sjældent kræve transfusionsbehandling ved Hb-værdier højere end 4,5 mmol/liter. Dog kan pludseligt opstået blodtab på > 20% indicere transfusion. Hos ældre patienter og patienter med kardiovaskulære sygdomme kan transfusion være indiceret ved Hb-værdier > 6,0 mmol/l. 3

4 Plasma Plasma indfryses inden 24 timer efter tapning til -30 grader på < 60 min. Det kan opbevares i op til 3 år ved < -25 grader. Den kan ellers anvendes til direkte transfusion. Målet for transfusionsbehandling med frisk frosset plasma er at begrænse blødning forårsaget af medfødt eller erhvervet mangel på koagulationsfaktorer, som ikke kan erstattes med specifikke faktorpræparater. Ved behandling af koagulationsfaktormangel er det nødvendigt at give ml/kg. Behandlingseffekten kan kontrolleres ved efterfølgende APTT. Desuden anvendes FFP som substtutionsvæske ved plasmaudskiftning ved trombotisk trombocytopenisk purpura og hæmolytisk uræmisk syndrom. Hovedparten af det producerende FFP bliver sendt til en plasmafraktionator til industriel forarbejdning med henblik på fremstilling af plasmaderivater, der omfatter bl.a. albumin, antitrombin, FVIII og FIX, IgG immuglobulin til iv. brug. Trombocytkoncentrat 3 til 5 buffy-coats pooles, tilsættes PAS (Platelet Additive Solution) og centrifugeres. Den afpressede supernatant udgør et trombocytkoncentrat. Det kan opbevares 5-7 dage under konstant bevægelse ved 22+/- 2 grader. Målet for transfusionsbehandling med trombocytter er at undgå eller begrænse blødning forårsaget af trombocytopeni, ikke at normalisere trombocytkoncentrationen eller have denne til en bestemt værdi. Trombocyttransfusion er kun i exceptionelle situationer indiceret ved forstyrrelser i trombocytomsætningen (f.eks. idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), posttransfusionel trombocytopenisk purpura (PTP)), aplastisk anæmi, myelodysplasi og kongenitte trombastenier (f.eks. Glanzmanns sygdom, Bernard-Souliers syndrom). En række medikamina har en negativ indflydelse på trombocytfunktionen f.eks. acetylsalicylsyre og andre NSAID præparater, hæmmer trombocytproduktionen (cytostatika, thiazider, østrogener) eller kan medføre immunologisk betinget trombocytdestruktion. De gives også profylaktisk ved knoglemarvinsuffiens i forbindelse med intensiv kemoterapi. AB0 og RhD blodtyper: AB0-systemet er et autosomalt, monogent system med principielt 3 allele gener hvoraf et er stumt: A, B og 0. A og B generne er indbyrdes kodominante, men dominante over for 0. arvegangen er regelret Mendalsk. AB0-antigenerne findes på alle celler i organismen. Biokemisk er AB0-antigenerne kulhydratmolekyler, der udvikles fra en fælles grundsubstans vha. specifikke glykosyltransferase. Forskellen mellem A og B- antigener er en enkelt sukkergruppe: N-acetyl-galaktosamin for A-antigenet og D-galaktose for B-antigenet. Blodtype 0 har ingen transferaseaktivitet. AB0 antigenerne er så meget svagere udtrykt på erytrocytter fra nyfødte at det kan være teknisk svært at lave en sikker blodtype hos et nyfødt barn. Først ved 6 til 12 måneders alderen kan man påregne en sikker blodtypebestemmelse. Hvis man har AB0-antistoffer, kan de aktivere komplementsystemet og er derfor i stand til at forårsage akut, intravaskulær hæmolyse af uforligelige erytrocytter. 4

5 Rhesus systemet består af 2 tæt koblede gener RHD og RHCE, der nedarves som en samlet haplotype. Den RhD positive haplotype består af to tæt koblede gener RHD og RHCE. Den RhD negative haplotype består af et enkelt gen RHCE. Rhesus-D blodtypen er vigtig, fordi antigenet er meget immunogent. Tranfusion af RhD positivt blod til en person der er RhD negativ, vil i ca. 80 % af tilfældene give anledning til dannelse af et anti-d. Anti-D kan forårsage hæmolytisk transfusionskomplikation og er den hyppigste årsag til alvorlig erytroblastose. Rh antigenerne findes kun på erytrocytter og er fuldt udviklede tidligt i fosterlivet. Rhesus-D er desuden komformationsafhængige, hvilket betyder, at Rh alloantigenerne forsvinder ved lysering af erytrocytten. Tilstedeværelse af antistoffer mod donors blodlegemer nedsætter overlevelsen. Man skelner mellem regulære blodtypeantistoffer, som også kaldes forventede blodtypeantistoffer og irregulære blodtypeantistoffer, også kaldet uventede blodtypeantistoffer. De regulære antistoffer findes hos alle immunologisk raske mennesker og er rettet imod de AB0 antigener patienten ikke selv har. De irregulære antistoffer er rettet mod andre blodtyper end AB0. Forekomst af irregulære antistoffer kræver normalt at personen tidligere er blevet immuniseret ved blodtransfusion, graviditet eller ved deling af kanyler og sprøjter. Irregulære antistoffer kan give anledning til erytroblastose og hæmolytisk transfusionskomplikation. De vigtigste findes inden for Rh systemet f.eks. antic, anti-d/c/e og anti-e; Duffy-systemet f.eks. anti-fy a ; Kidd-systemet f.eks. anti-jk a og Kell-systemet f.eks. anti-k og anti-k. Ved forekomst af irregulære antistoffer skal der før hver transfusion gennemføres en direkte in vitro serologisk forligelighedsprøve, hvor de pågældende donorblodlegemer testes for reaktion med antistoffer i patientens serum. Prøven skal med sin negative reaktion sikre: a. At der ikke er begået laboratorium-, kontor- eller blodprøveudtagningsfejl ved blodtypebestemmelsen af donor og recipient hvorved en alvorlig og utilsigtet AB0-uforligelighedsreaktion kunne opstå b. At der ikke er fremkommetnye irregulære blodtypeantistoffer hos patienten, siden blodtypebestemmelsen og antistofscreentesten fandt sted eller siden sidste transfusion. Ved fravær af irregulære antistoffer udfører man BAS-test. BAS-testen giver den samme høje sikkerhed mod patient-forbytning som forligelighedsprøven: a. At der er AB0-forlig mellem donor og recipientblod b. At irregulære antistoffer hos patienten afsløres forinden transfusion. Fordelen ved BAS-test metoden frem for forlig er at der umiddelbart kan udleveres mange blodportioner på en BAS-test, medens forligelighedsundersøgelsen kræver laboratorieundersøgelse af hver enkelt blodportion over for patientens serum/plasma før den udleveres. Transfusionskomplikationer: Af komplikationer ser man hyppigst feber og allergiske reaktioner, hvilke er harmløse. 5

6 Da enhver blodtransfusion er forbundet med risiko for komplikationer, er det vigtigt især i begyndelsen af transfusionen at observere patienten omhyggeligt. Det drejer sig specielt om observation og vurdering af Temperatur Puls Blodtryk Respiration Diurese Blødningstendens Sværhedsgraden af akutte transfusionskomplikationer kan variere betydeligt. Transfusionskomplikationerne kan inddeles i non-immunologiske og immunologiske og hver kategori kan igen opdeles efter deres tidsmæssige relation til transfusionen. Febril nonhæmolytisk transfusionskomplikation, FNHTK En temperaturstigning på > 1 C, efterfulgt af kulderystelser og evt. hovedpine og kvalme. Symptomerne kan forårsages af patientens leukocytantistoffer (HLA-antistoffer), der reagerer med donorleukocytter med efterfølgende frigivelse af vasoaktive stoffer og pyrogener. Andre tilfælde skyldes cytokiner frigivet i blodportionen under lagringen. Der er en sammenhæng mellem blodportionens alder og risikoen for udvikling af FNHTK. Behandling er antihistamin og antipyretika. Akut hæmolytisk transfusionskomplikation Her får patienten kort efter de første dråbers indgift oppressionsfornemmelse, kulderystelser, feber, kvalme, hovedpine, dyspnø, lændesmerter, senere evt. anafylaktisk shock udløst af anafylatoxiner (C3a, C5a), akut nyresvigt pga. mikrotromber i glomeruli og hæmoglobin udfældninger i tubuli og/eller DIC udløst af aktivering af koagulationssystemet via aktiverede komplementfaktorer samt frigørelse af tromboplastiner fra lyserede erytrocytter. De svære tilfælde har høj motalitet. Dette sker ved akut intravaskulær komplementmedieret hæmolyse. Der er desuden akut ekstravaskulær makrofagmedieret hæmolyse, der skyldes irregulære antistoffer (rhesusantistoffer, Kell antistoffer m.v.) hos recipienten rettet mod donor-erytrocytter. Symptomerne er kulderystelser med moderat til svær febril reaktion og der ses hæmoglobinfald, hæmoglobinuri og efterfølgende ikterus. Der udløses ikke anafylaktisk shock, DIC eller anuri. Den 3. form er forsinket hæmolytisk transfusionsreaktion, der altid vil være af den ekstravaskulære makrofagmedierede type, og skyldes at recipienten er præimmuniseret ved en tidligere graviditet eller ved tidligere blodtransfusion. Symptomerne er ofte beskedne (let feber, fald i hæmoglobin, evt. hæmoglobinuri og efterfølgende ikterus). Tardiv hæmolytisk transfusionskomplikation Uventet hæmoglobinfald hyppigst 5-8 dage efter transfusionen evt. ledsaget af icterus. Komplikationen ses ofte hos patienter, der tidligere er immuniserede, enten ved transfusion eller ved graviditet. Koncentrationen af det udløsende antistof er under detektionsgrænsen på det tidspunkt prøven til 6

7 forligelighedsundersøgelsen er udtaget. Transfusionen resulterer i et kraftigt sekundært respons med efterfølgende hæmolyse, som ofte er ekstravaskulær. Transfusionsrelateret akut lungeskade (TRALS) Tilstanden kan ikke skelnes fra adult respiratory distress syndrome af anden årsag. Symptomerne består af alvorlig åndenød forårsaget af bilateralt lungeødem, takykardi, feber, hypotension og cyanose. Der ses arteriel hypoxæmi og et karakteristisk, bilateralt, vatlignende infiltrat på røntgen af lungerne. Diagnosen støttes af tilstedværelse af HLA antistoffer i donors plasma, men ikke udelukkes, hvis de er fraværende. Den skyldes HLA- eller granulocytantistof, som hidføre fra bloddonoren og tilføres passivt med de plasmaholdige blodkomponenter. Antistofferne reagerer med patienten leukocytter, som agglutinerer og fanges i lungekapillærerne. Antistoggerne er alle af komplementaktiverende type og den patofysiologiske mekanisme er formentlig komplementaktivering med frigørelse af C5a som yderligere akkumulerer recipientens neutrofile granulocytter i lungerne. De henfaldende granulocytter frigiver enzymer og vasoaktive substanser som forårsager lungeødem. Behandlingen består i at øge ilttension evt. respiratorbehandling. De fleste donorer, hvis blod giver anledning til TRALS, er kvinder, der har været gravide flere gange. Man kan forebygge TRALS ved udelukkende anvendelse af plasma fra mandlige donorer eller fra donorer screenet og fundet negative for leukocytantistoffer. Posttransfusionel purpura (PTP) Ses oftest hos kvinder, der har været gravide flere gange. Der udvikles hæmorrhagisk diatese med universelle petekkier, blødningstendens med blødninger i hud, mavetarmkanal, urinveje og næsen. Tilstanden forårsages af antistof i plasmaet rettet mod trombocyantigen hyppigst HPA-1a, som 1-2 % af den danske befolkning mangler. Her vil patientens egen trombocytter elimineres, som er HPA-1a negative medinddrages i processen, hvorved den udtalte trombocytopeni opstår. Behandlingen består af sengeleje for at forhindre intrakraniel blødning. Steroider, iv immunglobulin og plasmaudskiftning kan forsøges. Sygdommen er selvlimiterende og trombocytkoncentrationen normal efter 2-4 uger. Transfusionsassocieret Graft-Versus-Hostsygdom (TAGVH) Tilstanden forårsages af donors T-lymfocytter, der prolifererer og reagerer mod recipientens væv. Ses hos patienter med medfødt immundefekt, erhvervet immundefekt og ved transfusion til immunkompetente med identisk vævstype. Styrken af det destruktive potentiale som transfunderede allogene T-celler besidder er illustreret af, at selv de få T-celler som findes i leukocytfiltrerede komponenter kan udløse letal GvH. Tilstanden er en letalitet på næsten 100 %. Profylakse består af γ-bstrålede blodkomponenter. Anafylaktisk shock Dyspnø, stridor, bronkospamer, hypotension, takykardi og bevidstløshed efter indgift af få ml af blodkomponent. Præeksisterende antistoffer IgE klasse mod plasmaproteiner er en af flere mekanismer, der kan betinge det anafylaktiske shock. I 20% af tilfældende skyldes komplikationen reaktion mellem I 7

8 ga i donor-plasma og anti-iga i recipientens plasma. Anti-IgA antistoffer forekommer hos personer, som selektivt mangler IgA. Behandling består i adrenalin og corticosteroid. Ikke-immunologisk betingede transfusionskomplikationer En række virus, bakterier og protozoer kan overføres med blodtransfusion. Globalt udgør malaria, HIV samt hepatitis B og C de største problemer. Virus HIV-1/2, HTLV-I/II, og hepatitis B og C, CMV Bakterier bakteriel vækst der medfører hæmolyse pga. endotoksiner; epidermis stafylokokker inficerer blodtapning i forbindelse med indstikning; komtaminering af udstyr, Protozoer donorer der har været i områder med malaria, udelukkes en vis periode fra tapning Metaboliske kaliumintoksikation forårsaget af kalium lækket fra erytrocytter under opbevaringen Citratintoksikation i forbindelse med massiv mængder tranfusioner. Profylakstsk kan der gives calciumklorid i.v. i forbindelse med massiv plasmatranfusion. Hæmolyse på grund af forkert opbevaring, mekanisk påvirkning, temperatur, kontakt med medikamentaer, Overfyldning giver dyspnøe og lungeødem Hjertearytmier pga. koldt blodsinfusion. ranfusionshæmosiderose 8

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION 2007 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod og at nedbringe det store forbrug af donorblod i Danmark.

Læs mere

Haemo = blod Vigilance = overvågning

Haemo = blod Vigilance = overvågning DART Hvem? Del af det danske hæmovigilance system, som omfatter indsamling af data for fejl / transfusionskomplikationer Drives af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Startet 1999 Forbillede SHOT i UK

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION

VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION JANUAR 2015 VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 VEJLEDNING OM BLODTRANSFUSION Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Vejledning om blodtransfusion

Vejledning om blodtransfusion [1] Vejledning om blodtransfusion 1 Indledning 2 Det lovmæssige grundlag for blodtransfusion 2.1 Information og samtykke 2.2 Journalføring 2.3 Epikriser 2.4 Tilladelser og indberetninger 3 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Udarbejdet af:vst dato:marts 2011 dato: Revideret af:vst dato:febr. 2015 Godkendt af:lan, SAn dato:febr. 2015 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Formål med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

DART ÅRSRAPPORT 2002-2003 DSKI

DART ÅRSRAPPORT 2002-2003 DSKI DART ÅRSRAPPORT 2002-2003 DANSK SELSKAB DSKI FOR KLINISK IMMUNOLOGI DART Rapport for årene 2002 og 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 A. DANSK REGISTRERING AF TRANSFUSIONSRISICI...2 B. INDLEDNING...3

Læs mere

DART. Hæmovigilancerapport for Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Bitten Aagaard Betina Sørensen. Rune Larsen Finn Lustrup

DART. Hæmovigilancerapport for Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Bitten Aagaard Betina Sørensen. Rune Larsen Finn Lustrup DART Hæmovigilancerapport for 2016 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Bitten Aagaard Betina Sørensen Rune Larsen Finn Lustrup 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Den blodige historie. Blodets kraft og symbolik. At årelade med levende igler

Den blodige historie. Blodets kraft og symbolik. At årelade med levende igler Den blodige historie Blod er gennem tiderne blevet tillagt mange forskellige betydninger, og der er blevet eksperimenteret med åreladninger og blodtransfusioner på et utal af måder og med mange forskellige

Læs mere

DART. Haemovigilancerapport for 2007. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Taaning Betina Samuelsen Kirsten Riisom.

DART. Haemovigilancerapport for 2007. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Taaning Betina Samuelsen Kirsten Riisom. DART Haemovigilancerapport for 2007 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Ellen Taaning Betina Samuelsen Kirsten Riisom Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Rapporter om transfusionsrisici

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2010

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2010 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2010 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for blodproduktområdet 2010 Udgivet juli 2011 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OVERSIGT

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Udkast: kun til brug ved konsultation

Udkast: kun til brug ved konsultation FORSLAG TIL TEKNISKE KRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER Tekst 1 Udkast: kun til brug ved konsultation BILAG I KRAV TIL OPLYSNING A. OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES TIL DONORER 1. Korrekt, men alment forståeligt

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf.

Behandling. Rituximab (Mabthera ) med. Aarhus Universitetshospital. Indledning. Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf. Behandling med Rituximab (Mabthera ) Indledning Sidst revideret: 28.08.2019 Side 1 af 6 Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N Tlf. 7845 5810 Blodsygdomme Denne vejledning skal give dig og dine

Læs mere

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen 1 Hvad kommer der nu? En baggrund meget teknisk Nogle økonomi meget kedelig Nogle opgaver til

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Til patienter og pårørende. Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof. Hæmatologisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof. Hæmatologisk Afdeling Til patienter og pårørende Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof Hæmatologisk Afdeling Indledning Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

tirsdag den 5. april 2011 Herning

tirsdag den 5. april 2011 Herning Herning 5.4.2011 Viden om hvilke produkter der er til rådighed. Kendskab til anbefalet transfusionsstrategi ved: 1. Kontrollabel blødning 2. Ukontrollabel blødning Nacl 9 g/l (Isotonisk) Ringer Lactat

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2009

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2009 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2009 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2009 Udgivet august 2010 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

Transfusionsmedicin 6. semester

Transfusionsmedicin 6. semester Transfusionsmedicin 6. semester 4 lektioner Generelt om transfusion Klar indikation bør foreligge. Komplikationer ved blodtransfusion

Læs mere

Generelt om transfusion. Transfusionsmedicin 6. semester. Sikkerhedsrutiner Almene regler. Transfusionskomplikationer. Transfusionskomplikationer

Generelt om transfusion. Transfusionsmedicin 6. semester. Sikkerhedsrutiner Almene regler. Transfusionskomplikationer. Transfusionskomplikationer Transfusionsmedicin 6. semester 4 lektioner Generelt om transfusion Klar indikation bør foreligge. Komplikationer ved blodtransfusion

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

DART Hæmovigilancerapport for 2013

DART Hæmovigilancerapport for 2013 DART Hæmovigilancerapport for 2013 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Bitten Aagaard Betina Sørensen Rune Larsen Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Forkortelser 3 Transfusionsdata

Læs mere

Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt. Erytrocyt immunisering. Erytrocyt immunisering. Allo: græsk allos en anden fra samme art

Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt. Erytrocyt immunisering. Erytrocyt immunisering. Allo: græsk allos en anden fra samme art Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt Allo: græsk allos en anden fra samme art Isoimmunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Alloimmunisering 1 Alloimmunisering 4 Erytrocyt immunisering Hydrops

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

DART. Haemovigilancerapport for 2006. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Taaning Jan Jørgensen Kirsten Riisom

DART. Haemovigilancerapport for 2006. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Taaning Jan Jørgensen Kirsten Riisom DART Haemovigilancerapport for 2006 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Ellen Taaning Jan Jørgensen Kirsten Riisom 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Rapporter om transfusionsrisici 2006 3

Læs mere

DART. Haemovigilancerapport for 2009. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Morling Taaning Betina Sørensen Kirsten Riisom

DART. Haemovigilancerapport for 2009. Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Ellen Morling Taaning Betina Sørensen Kirsten Riisom DART Haemovigilancerapport for 2009 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Ellen Morling Taaning Betina Sørensen Kirsten Riisom Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 DEFINITIONER...

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rhophylac 1500 IE (300 mikrogram) / 2 ml Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. Humant anti-d (Rh) immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Sene transfusionskomplikationer

Sene transfusionskomplikationer 576 KLINISK IMMUNOLOGI Sene transfusionskomplikationer Jørgen Georgsen Der er stor opmærksomhed på transfusionsoverførte infektioner specielt hiv, men disse udgør kun en mindre del af de komplikationer,

Læs mere

DART. Hæmovigilancerapport for Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Bitten Aagaard Betina Sørensen. Rune Larsen Finn Lustrup

DART. Hæmovigilancerapport for Rapport fra. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Bitten Aagaard Betina Sørensen. Rune Larsen Finn Lustrup DART Hæmovigilancerapport for 2015 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Bitten Aagaard Betina Sørensen Rune Larsen Finn Lustrup 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

DART ÅRSRAPPORT 2001 DSKI

DART ÅRSRAPPORT 2001 DSKI DART ÅRSRAPPORT 2001 DANSK SELSKAB DSKI FOR KLINISK IMMUNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 A. RAPPORTEREDE TRANSFUSIONSRISICI (2001)...3 B. NÆSTEN FEJL eller NEAR MISS...3 C. SAMLET OPGØRELSE AF

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhophylac, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhophylac, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 14. september 2016 PRODUKTRESUMÉ for Rhophylac, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 21829 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhophylac 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 200 mikrogram

Læs mere

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Møde for praktiserende læger d. 24. nov, 2015 Ulrik Sprogøe analyseansvarlig overlæge Emner KIAs funktioner Informationer om analysr Informationer om

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Skriftlig reeksamen august 2017

Skriftlig reeksamen august 2017 Studienummer: 1/10 Skriftlig reeksamen august 2017 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Medicin og medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Transfusionscenter Vejle BLODBANK INFO. Vejledninger til de kliniske afdelinger. version 1.

Transfusionscenter Vejle BLODBANK INFO. Vejledninger til de kliniske afdelinger.  version 1. BLODBANK INFO Vejledninger til de kliniske afdelinger http://weborg.dk/public/redirect.php?link=5 Indhold : 1. Beskrivelse af side 2 2. Blodbanker i Transfusionscenter Vejle side 3 3. Transfusionsråd side

Læs mere

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der 30.3.2004 L 91/25 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen.

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen. NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland Indledning I

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2005 ISSN 1396-1071 Udgivet september 2006 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Blodtype-immunisering Infektion (Parvovirus B19) Føto-maternel blødning Tvillinge transfusionssyndrom Hæmoglobinopatier (Thalassami,

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2006 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2007 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

L 256/32 Den Europæiske Unions Tidende

L 256/32 Den Europæiske Unions Tidende L 256/32 Den Europæiske Unions Tidende 1.10.2005 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/61/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010

Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010 Michael Bøndergaard Marianne Rhode Traumeteamtræning d. 16.11.2010 Viden om hvilke produkter der er til rådighed. Kendskab til anbefalet transfusionsstrategi ved: 1. Kontrollabel blødning 2. Ukontrollabel

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk immunologi

Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar 1/10 Re- eksamen 2014 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke de uddybende forklaringer, tegninger etc., der i nogle af opgaverne også forventes, for

Læs mere

DART Haemovigilancerapport for 2010 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

DART Haemovigilancerapport for 2010 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi DART Haemovigilancerapport for 2010 Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Kirsten Riisom Ellen Morling Taaning Betina Sørensen Rune Larsen Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anbefalinger

Læs mere

Sommereksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Sommereksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Forstå dine laboratorieundersøgelser. myelomatose

Forstå dine laboratorieundersøgelser. myelomatose Forstå dine laboratorieundersøgelser ved myelomatose Denne vejledning giver indblik i de målinger og undersøgelser, der udføres hos patienter med myelomatose. Resultaterne af disse målinger og undersøgelser

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 5 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3.

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1/14 Sommereksamen 2011 Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 06.

Læs mere