De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration"

Transkript

1 De nationale test for blinde og svagsynede elever Udfordringer, anbefalinger og inspiration

2 Indhold En test, der tilpasser sig... 2 Udfordringer... 3 Anbefalinger Forbered elever og forældre før testen... 4 Støt eleverne under testen... 6 Brug resultaterne efter testen... 9 Inspiration Mød Anders og Mikkel Notationsark: Nationale test for elever med særlige behov En test, der tilpasser sig De nationale test er it-baserede test, der tegner et øjebliksbillede af, hvad elever på forskellige klassetrin kan og ved inden for centrale områder af fagene matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk, læsning. Testene er obligatoriske for alle elever i folkeskolen, herunder elever på for eksempel specialskoler, dagbehandlingshjem og heldagsskoler, der opfylder elevernes undervisningsforpligtelse i henhold til folkeskoleloven. Der gælder særlige udfordringer for blinde og svagsynede elever. Men der er samtidig vide muligheder for at tilpasse testsituationen og give eleverne en succesoplevelse: De kan medbringe de kendte hjælpemidler fra hverdagen, og på den måde har langt de fleste elever mulighed for at gennemføre testene på lige fod med deres seende kammerater. Det kan for eksempel være nødvendigt for elever, der anvender forstørrelsesprogram at få hjælp af en lærer ved opgaver, som er baseret på et grafisk element (eksempelvis et landkort eller en figur). Denne vejledning fortæller både om udfordringerne og anbefalingerne og giver inspiration til, hvordan man som lærer kan forberede svagsynede og blinde elever på testen, støtte dem undervejs og arbejde fremadrettet med deres testresultater. 2 De nationale test for blinde og svagsynede elever

3 Udfordringer Der kan være stor forskel på, hvilke udfordringer den blinde eller svagsynede elev støder på, men der er dog visse fællestræk og en række særlige tiltag, der kan lette testsituationen for eleverne. Opdelingen af blinde og svagsynede elever sker traditionelt efter elevens visus: 6/18-6/24 (svagsynede) 6/24-3/60 (stærkt svagsynede) 6/60-0/60 (blinde) Brøken 6/60 betyder, at dét, en normalt seende kan se på 60 meters afstand, skal en svagsynet være maksimalt seks meter fra for at kunne se. Traditionelt betragtes punktlæsende elever som blinde, selvom de har en synsrest, som måske gør det muligt at se almindelige bogstaver selvfølgelig med stor forstørrelse. Svagsynede læser almindelig skrift ved hjælp af forstørrelse. Brug for særlige hjælpemidler Blinde og svagsynede elever har generelle udfordringer i forhold til at tilegne sig fagligt stof, fordi sansetabet stiller ekstra krav til tilgængeligheden i undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder og praktiske forhold. Der er dog stor forskel på, hvilke hjælpemidler der er nødvendige i de forskellige grupper. For svagsynede består hjælpemidlerne typisk af optiske hjælpemidler som briller, lup og kikkert kombineret med godt lys og måske et svagsynsbord. For stærkt svagsynede er det nødvendigt med elektronoptiske hjælpemidler (CCTV Close Circuit TV) og pc med forstørrelse. Da eleven ikke kan se tavlen, er det nødvendigt med tavlekamera. Blinde elever benytter punktskrift og skærmlæserprogrammer, og de kan få specielt fremstillet skolebogsmateriale fra Synscenter Refsnæs. Desuden kan der kobles et punkttastatur til computere, som i kombination med skærmlæserprogrammet gør eleven i stand til at skrive og læse. Markedet for synskompenserende teknologi er desuden i udvikling, og nye teknologiske redskaber til blinde vinder indpas. Det betyder, at blinde i stadig højere grad bliver i stand til at bruge computere og internet. Opgaverne kan løses uden mus De fleste opgaver er konstrueret, så de lever op til de internationale retningslinjer for tilgængelighed for elever med særlige behov (WCAG). Det betyder, at opgaverne også kan løses af de elever, der ikke bruger mus i hverdagen, men måske i stedet kun bruger tastaturet eller et anderledes tastatur med oplæsningsprogram, hvilket for eksempel er tilfældet for blinde børn. Alle opgaver er markeret i forhold til, om de kan løses uden brug af mus. Det betyder, at læreren, når han eller hun booker tid til en test, kan vælge, om eleverne skal gennemføre en test med eller uden mus. Hvis en elev ikke bruger mus, vil han eller hun for eksempel ikke få opgaver, hvor elementer skal flyttes rundt på skærmen. Fritagelse kan være nødvendig Svagsynede elever vil i langt de fleste tilfælde kunne gennemføre testen. Det skyldes, at testene tilpasser sig elevernes faglige niveau undervejs i testen, og at eleverne kan benytte alle de hjælpemidler, de kender fra dagligdagen. En elev kan dog fritages, hvis han eller hun: har betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har tilstrækkelige danskkundskaber er fritaget for undervisning i faget ikke undervises i faget, men for eksempel går i erhvervsklasse. En elev kan fritages, hvis det vurderes, at han eller hun af en af disse årsager ikke vil kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til at kvalificere den løbende evaluering. Det gælder også, hvis det på grund af oplæsningsprogrammets manglende oplæsning af tekst i billeder vurderes, at eleven ikke vil kunne gennemføre testen med supplerende støtte fra en lærer. Det er skolens leder, som efter samråd med eleven og forældrene kan fritage eleven for at deltage i testen. Pædagogisk-psykologisk rådgivning kan inddrages i vurderingen. Skolens leder skal sikre, at elevens udbytte af undervisningen bliver evalueret på en anden måde end med de nationale test. Der skal altså ske en evaluering af de samme områder, som testen tester. De nationale test for blinde og svagsynede elever 3 3

4 Anbefalinger Forbered elever og forældre før testen Det er vigtigt, at læreren i god tid forbereder både sig selv, eleverne og forældrene grundigt på testen, så alle får den bedst mulige oplevelse. Planlæg testen efter elevernes behov Overvej, om testen skal gennemføres med en hel klasse, gruppevis eller enkeltvis, og om der skal være en ekstra lærer til stede, som specifikt kan støtte svagsynede og blinde elever. Tag også på forhånd stilling til, om en hjælper ved visse opgavetyper skal føre musen efter elevens anvisninger for eksempel i ordkædeopgaver, som kræver stor præcision. Informér elever og forældre inden testen Fortæl elever og forældre, at: testen ikke er udarbejdet specifikt til elever med særlige behov, men at samme test bruges på alle folkeskoler i hele landet testen skal bruges til at give mere viden om elevernes faglige niveau og målrette undervisningen til både den enkelte og klassen alle elever vil få opgaver, de kan svare på, og opgaver de ikke kan svare på det er meningen, fordi testen undervejs finder elevernes faglige niveau særligt de første opgaver vil ofte virke svære, fordi niveauet endnu ikke er tilpasset eleven, hvilket lærere for elever med særlige behov skal have særligt fokus på i forberedelsen resultaterne bliver udskrevet i standardiseret form og udleveret til forældrene resultaterne aldrig står alene, men bliver sammenholdt med lærerens øvrige viden om eleverne selvom resultatet er som forventet, giver testen læreren en detaljeret information om elevens udfordringer på de faglige områder, som testen tester dette kan læreren bruge i sin planlægning af undervisningen for den enkelte elev. Lav klare aftaler med eleverne Testsituationen kan være uvant for både lærer og elever. Eleverne er måske vant til at få hjælp til at klare opgaver i skolen, og læreren er måske vant til at forklare, uddybe og fortælle resultatet af en opgave med det samme i den daglige undervisning. Men rollen som underviser er forskellig fra rollen som testvejleder. Lav derfor sammen nogle klare aftaler om, hvordan eleverne kan bede om hjælp og få pauser i løbet af testen. Brug demotesten, og lad eleverne øve sig På ligger der forskellige demoudgaver af de nationale test, som lærere og elever kan prøve. Demotestene tilpasser sig ikke eleven, men de kan bruges til at gøre eleverne mere fortrolige med opgavetyper og særlige hjælpemidler, inden de skal gennemføre den rigtige test. Det anbefales desuden at lade eleverne øve sig i at bruge de tekniske hjælpemidler forud for testen for eksempel brugen af oplæsningsprogrammer. Dermed bliver situationen ikke unødvendigt stressende for de blinde elever. Der er enkelte opgavetyper, hvor oplæsningsprogrammet reagerer forskelligt, så det er en god idé at prøve demotesten både med og uden brug af mus. Eleverne kan også forberede sig ved at gennemføre hver af de nationale test to gange på frivillig basis ud over den obligatoriske testgang. Det kan ske i de perioder af året, hvor der ikke er planlagt obligatoriske test. Testene kan bruges på det klassetrin, hvor de er obligatoriske, og på klassetrinnet lige over og under. De frivillige test kan bruges til at følge elevernes faglige udvikling, da det er samme opgavebank, spørgsmålene kommer fra, og samme skala resultatet gives på. Brug for eksempel demotesten til at gøre eleverne fortrolige med opbygningen af skærmbilledet, og hvordan forstørrelsesprogram eller skærmlæser opfører sig. Øv også særligt ordkædeopgaverne, hvor eleverne skal placere skilletegnet meget præcist eller lade den personlige hjælper gøre det efter deres anvisninger. Få styr på det praktiske Lav aftaler med de involverede lærere Book egnede lokaler, og gør dem klar Tjek, at de tekniske hjælpemidler fungerer, og at der ved testen i engelsk er både et dansk og et engelsk oplæsningsprogram åbent Bed eventuelt om støtte fra skolens it-support. 4 De nationale test for blinde og svagsynede elever

5 Anbefalinger til den gode forberedelse Lad eleverne gennemføre en demotest forud for den rigtige test, så de får lov at prøve opgavetyperne sammen med deres hjælpemidler Sørg for, at eleverne er fortrolige med hjælpemidlerne Vær opmærksom på belysningen i lokalet, herunder refleksioner og blænding fra lyskilder og vinduer, og maksimer eventuelt kontrastforholdet på computerskærmen Lad eleverne bruge det bord, det lys og den computer, de benytter til daglig Beskriv eventuelt dine forventninger til elevernes præstationer i notationsarket på side 12. De nationale test for blinde og svagsynede elever 5

6 Støt eleverne under testen Giv eleverne særlige hjælpemidler Ud over almindelige hjælpemidler som for eksempel kladdepapir og blyant skal blinde og svagsynede elever desuden have adgang til deres daglige hjælpemidler som for eksempel punktapparat, skærmlæser, forstørrelsesprogram, lup, kikkert og en personlig hjælper eller bisidder. Brug de støtteforanstaltninger, som bruges i den almindelige undervisning. Læreren kan overveje at tilslutte en ekstra skærm uden forstørrelse, som den personlige hjælper kan bruge, for eksempel til at danne sig et overblik over skærmbillede, guide eleven mundtligt til et specifikt område eller fortælle, om eleven må bruge lommeregner i en bestemt opgave. Til forskel fra seende børn har blinde brug for at lytte koncentreret i store dele af testen, og det kan derfor være en fordel, hvis blinde elever kan løse testen i et særskilt lokale. Det gør det også muligt for eleven at føre samtaler med bisidderen undervejs, som er nødvendige for at forstå de opgaver, som kræver hjælp. Observer eleverne under testen Mens testen er i gang, er det en god idé at holde øje med eleverne og bruge notationsarket på side 12 til at skrive ned, hvordan de reagerer på testen, hvilken hjælp de får undervejs, og om den har effekt. Disse erfaringer kan være en god hjælp senere, både til at vurdere, om noget har haft indflydelse på testresultaterne, og til at planlægge næste testforløb for klassen som helhed eller for den enkelte elev. Da blinde og svagsynede ofte har anderledes måder og metoder at komme frem til opgavernes svar på, kan det også være værdifuldt at følge med i, hvordan de griber de enkelte opgaver an. Giv eleverne pauser og mere tid En test kan som regel gennemføres inden for en lektion på 45 minutter, men blinde og svagsynede elever vil ofte have brug for pauser undervejs. Det skyldes, at mange bliver trætte af arbejdet undervejs i testen, som kræver en anderledes og mere intens koncentration i forhold til seende børn. Læreren kan vælge at tildele mere tid eller afbryde testen for at gøre den færdig en anden dag. Det gøres alt sammen fra monitoreringssiden i testsystemet. Vis opbakning undervejs Det betyder meget for elevernes oplevelse af testen, at læreren opmuntrer dem til at give sig i kast med opgaverne, men også at læreren holder øje med, om de har brug for pause. Eleverne må gerne spørge læreren til råds, hvis de for eksempel har problemer med at forstå en opgave. Undgå dog at hjælpe med at svare rigtigt, da næste opgave blot vil blive sværere og måske ligge over den enkeltes faglige niveau. Læreren kan i stedet hjælpe eleverne med at orientere sig på opgavesiden og guide dem ved hjælp af stikord og for eksempel spørge til, hvad en tekst overordnet handler om uden at afsløre svaret. Husk at informere andre personer i lokalet om, hvilken hjælp de må give. Forstørrelse og oplæsning kan give problemer Under testen kan svagsynede elever opleve problemer, når de skal forstørre opgaven. I for eksempel matematiktesten kan elever, der har brug for stor forstørrelse, i nogle tilfælde ikke se ikonet i højre hjørne, som viser, at det ikke er tilladt at bruge lommeregner i denne opgave. Desuden kan det i alle test ske, at svarmulighederne overlapper teksten, når opgaverne forstørres 200 procent i Internet Explorer. Det gælder de opgaver, hvor man skal indsætte ét af fire mulige ord flere gange undervejs i teksten. Problemet er udtalt, hvis eleven anvender den indbyggede forstørrelse i Internet Explorer 7, men ikke hvis eleven bruger et forstørrelsesprogram som for eksempel Zoomtext. Hvis eleverne samtidig bruger et oplæsningsprogram, kan de blive generet af alle de gange, programmet læser parentes start og parentes slut, hvilket er den måde, nogle svarmuligheder er kodet. 6 De nationale test for blinde og svagsynede elever

7 De nationale test for blinde og svagsynede elever 7

8 Anbefalinger til den gode dialog Sæt fokus på den positive feedback, men fremhæv også udfordringerne. Spørg til elevens oplevelse af testen. Var der tid nok til at besvare opgaverne? Var eleven nervøs? Var opga verne lette eller svære? Fortæl, hvad testresultaterne betyder for eleven. Skal undervisningsplanen justeres? Skal der sættes nye læringsmål for eleven? Eller bekræfter resultatet, at kursen er rigtig? Fokuser på, hvad testen viser, at eleven kan og ikke, hvad eleven ikke kan. 8 De nationale test for blinde og svagsynede elever

9 Brug resultaterne efter testen Elever bliver aldrig dygtigere af at blive testet. Men de kan blive dygtigere, hvis læreren kan analysere testresultaterne og bruge dem som bidrag til at planlægge og målrette undervisningen til den enkelte elev. Vurder resultaterne Resultaterne kan bruges til at målrette undervisningen mod elevernes niveau, justere klassens eller elevernes mål og iværksætte yderligere evalueringer. Desuden kan resultaterne bruges som dokumentation og som grundlag for dialog med ledelse og forældre. Både testsituationen og hjælpemidler kan have indflydelse på elevernes resultater. Brug observationerne fra notationsarket til at vurdere kvaliteten af de enkelte resultater. Hvordan var elevernes motivation? Var der tekniske problemer undervejs? Og hvordan fungerede hjælpemidlerne? Da blinde og svagsynede elever på mange måder ofte har anderledes forudsætninger for at løse opgaverne, er det vigtigt at fokusere på, hvad resultaterne viser, at eleverne kan og ikke, hvad de ikke kan. Hvis en elev eksempelvis får hjælp til oplæsning i dansk, læsning, påvirker det resultaterne i profilområdet Afkodning. Det gælder dog ikke ordkædeopgaverne, hvor eleven skal sætte to streger for at dele ordet, da oplæsningsprogrammet her ikke læser andet end bogstaverne op enkeltvis. Testresultatet vil ikke fortælle så meget om elevens afkodningsfærdigheder, og denne del af testresultatet skal derfor altid tages med forbehold. Afkodningen bør i disse tilfælde evalueres på en anden måde for eksempel med en ordlæseprøve. Tag også højde for, om eleverne gennemfører en test på et højere klassetrin, end de bliver undervist på, og får resultater, der er beregnet i forhold til elever på samme alder i stedet for undervisningsklassetrinnet. Disse resultater vil ofte ligge under middel. Det ved den enkelte elev, forældre og lærer godt, og derfor er det vigtigt også at sætte fokus på de mange andre informationer, testresultatet giver, samt på elevens progression. Giv feedback til elever og forældre Læreren skal formidle testresultatet mundtligt til eleverne. I samtalen kan læreren fremhæve de fagligt stærke og svage sider, og lærer og elev kan sammen opstille læringsmål og på den måde bruge testresultatet fremover. Alle forældre skal have udleveret et skriftligt testresultat, men det fremgår ikke af den standardiserede udskrift fra computeren, om en elev har brugt hjælpemidler eller er blevet undervist på et andet klassetrin, end testen er taget på. Det kan derfor være en fordel at følge op med et mundtligt eller skriftligt supplement til forældrene (se eksempel side 10). Sæt fokus på det positive og fremadrettede i feedbacken: Hvilke opgavetyper har eleven besvaret bedst? Hvad har testen vist om elevens måde at løse opgaver på? Hvor er udviklingsmulighederne? Og hvilke tiltag bliver der nu sat i værk? Brug resultaterne i undervisningen Testresultaterne kan blandt andet bruges til at planlægge undervisningen på nye måder, så den for eksempel udfordrer eller støtter den enkelte elev. Testresultater kan også være udgangspunkt for at danne nye hold og grupper eller indgå i overvejelserne om de fremtidige læringsmål for den enkelte elev og klassen som helhed. Hvis eleverne tager testen flere gange, kan læreren desuden følge med i deres fremskridt på de forskellige profilområder. De nationale test for blinde og svagsynede elever 9

10 Inspiration Mød Anders og Mikkel Anders, 3. klasse Anders er svagsynet, farveblind og med en visus på 3/18-3/24. Han skal gennemføre den nationale test i matematik i 3. klasse. Til hverdag har Anders brug for ekstra lys, svagsynsbord, let forstørrede materialer, lup og kikkert og klarer sig derudover alderssvarende i både læsning og matematik. Farverne driller Forud for testen får Anders lov til at prøve demotesten, så han kan undersøge, hvordan opgaverne bliver vist på skærmen, og hvordan han navigerer i tekst og svarmuligheder. Det viser sig, at han indimellem har vanskeligheder med at afkode billeder, hvis farverne spiller en vigtig rolle for forståelsen. Under den rigtige test spørger Anders sin lærer, hvis der er noget, han er i tvivl om, hvilket giver ham et trygt testforløb. Anders testresultat viser, at han klarer profilområderne Matematik i anvendelse og Tal og algebra over middel, men profilområdet Geometri under middel. Det undrer læreren, og derfor kigger han nærmere på testresultatet og oversigten over Anders besvarelser af opgaverne. Nærlæsning viser en tendens Læreren kan se, at Anders inden for profilområdet Geometri er stærk i beregninger, men svag i flytninger, mønstre og symmetrier. Han sammenligner Anders besvarelse af forskellige opgaver, men er opmærksom på, at nogle opgaver er svære, hvilket kan være forklaringen på en tendens: Hvis Anders svarer rigtigt på to lette opgaver i beregninger og forkert på to svære opgaver om mønstre og flytninger, betyder det ikke nødvendigvis, at Anders har lettere ved beregninger. Noget tyder på, at det er opgaver med grafik, der har voldt Anders problemer, men om det skyldes grafikken i testen eller faglige illustrationer i faget generelt, vil læreren gerne undersøge nærmere. Han beslutter sig derfor for at observere Anders, mens han arbejder med illustrationer på skærm, på papir og i hånden for at afgøre, om forskellene skyldes Anders matematiske færdigheder eller hans synshandicap. Orientering af forældrene Læreren har før testen sendt et brev til alle forældre sammen med orienteringsbrevet til forældrene fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Her har læreren orienteret om, at nogle elever bliver undervist på et andet niveau end det, deres alder svarer til, men at alle deltager i testen, da den tilpasser sig hver elev. Han sender testresultatet hjem til forældrene sammen med et kort brev. Eksempel på et supplerende brev til resultatudskriften Testresultaterne viser, at Anders klarer sig meget flot i både tal og algebra og matematik i anvendelse, men også, at han har store vanskeligheder med de opgaver i geometri, der indeholder flytninger, mønstre og symmetrier. Jeg vil i den kommende tid undersøge, om Anders problemer skyldes grafikken i testen eller faglige illustrationer i faget generelt. Derfor vil jeg observere Anders, mens han arbejder ved en skærm i matematik. Vi kan tale mere om, hvordan resultatet af mine observationer ser ud til næste skole-hjem-samtale den 15. marts. Der vil jeg også kunne give jer adresserne på nogle hjemmesider på internettet med it-matematikopgaver, som Anders kan øve sig på. 10 De nationale test for blinde og svagsynede elever

11 Mikkel, 8. klasse Mikkel er født blind, og han læser og skriver punktskrift. Til daglig går han i en almindelig folkeskoleklasse, og i undervisningen bruger han sin Pronto, som er et elektronisk punktapparat. Med den kan han læse punktskrift og skrive på punkttastatur, og med Prontoen kan Mikkel også få læst tekster højt og lytte til det, han selv skriver. Mikkel kan også gå på internettet, hvor han læser ved hjælp af skærmlæserprogrammet JAWS og navigerer via et almindeligt tastatur, hvor han har lært ti-finger-blindskrift. Diagrammer og geometriske figurer kan Mikkel føle sig frem til ved hjælp af specialfremstillede taktile illustrationer. Øver demotesten med sin lærer Mikkel skal gennemføre den nationale test i biologi i 8. klasse, og han er tilmeldt den udgave af testen, der ikke kræver mus. Han bruger skærmlæserprogrammet JAWS, og inden testen øver han sig på demotesten, så han lærer, hvordan han navigerer i testen, vælger mellem svarmuligheder og markerer sine svar. Mikkels biologilærer øver demotesten med ham. Hun skal være bisidder under Mikkels test, så hun kan hjælpe med de praktiske ting undervejs. Mikkel kan ikke selv aflæse billeder og grafik, så det hjælper læreren med. Hun øver sig til gengæld i, hvordan hun kan beskrive billederne og grafikken på en kort og objektiv måde. Det er en balance at give Mikkel den nødvendige information til at løse opgaven uden at give ham svaret på den. En af opgaverne består for eksempel af et billede af et træ, der er ved at blive nedbrudt. På træet er der svampe, og en af svarmulighederne handler netop om svampe. De fleste seende elever vil straks fange koblingen, mens situationen er anderledes for Mikkel. Længere tid og pauser undervejs Da det er blevet tid til testen, får Mikkel lov at gennemføre den i et særskilt lokale. På den måde forstyrrer han ikke resten af klassen, når han taler med sin lærer undervejs, og omvendt bliver han heller ikke distraheret, når han i en del af opgaverne skal koncentrere sig meget om at lytte til skærmlæseren. Samtidig får Mikkel længere tid end sine klassekammerater til testen og et par pauser undervejs. Det tager nemlig længere tid for ham at løse opgaverne, fordi han skal navigere rundt med piletaster og bruge sin hukommelse meget mere til at forstå spørgsmål og huske svarmuligheder. Der er et par af opgaverne, som Mikkel ikke har forudsætninger for at løse. Et eksempel er en opgave med et søjlediagram, hvor svaret på det stillede spørgsmål er selve aflæsningen af diagrammet. Det sørger hans lærer for at notere sig, så hun på en anden måde kan sikre sig, at Mikkel kender til søjlediagrammer eksempelvis via et taktilt ark. Resultatet giver værdifuld viden Mikkel er tilfreds. Han synes selv, at testen er gået godt. Hans lærer fulgte nøje med i hans besvarelser af opgaverne, og hun har med resultatet fået et godt indblik i, hvad Mikkel ved og kan. Samtidig er hun opmærksom på de opgaver, Mikkel har løst forkert. Det er nemlig værdifuldt for hende at vide, om de forkerte svar skyldes Mikkels faglige formåen, eller om opgavernes karakter har gjort det svært for Mikkel at aflæse og udføre dem rent praktisk. Det kan hun bruge både i den feedback, hun skal give Mikkels forældre, og i den fremadrettede planlægning af undervisningen. På skal læreren booke tid til testen, gennemføre testen og hente resultaterne. Her findes også en brugervejledning til testsystemet. De nationale test for blinde og svagsynede elever 11

12 Notationsark: Nationale test for elever med særlige behov Elevens navn: Dato for testen: Fag Klasse Fag Klasse Dansk, læsning Matematik Engelsk Biologi Geografi Fysik/kemi Dansk som andetsprog Særlige forhold, som har betydning for elevens testresultat, for eksempel Arbejdsro i lokalet Computer og hjælpemidlers funktionsduelighed Personlige forhold på testdagen Hjælpemidler Præcisér, hvilke hjælpemidler der er til rådighed for eksempel ekstra tid, oplæsningsprogram og personlig hjælp. Iagttag, og notér: Om eleven rent faktisk bruger hjælpemidlet? Hvordan hjælpemidlet virker, hvordan en eventuel personlig assistance har fungeret, og hvad der er givet hjælp til? 12 De nationale test for blinde og svagsynede elever

13 Vurdér iagttagelserne, og notér den pædagogiske konsekvens af hjælpemidlerne. Hjælpemiddel Er stillet til rådighed Iagttagelser under testen Konsekvens af dette Ekstra tid Pause Oplæsningsprogram Personlig assistance Ordbøger Lommeregner Andet Lærerens navn: De nationale test for blinde og svagsynede elever 13

14 Redaktion: Margit Holm Nielsen, Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen Andre bidragydere: Jens Norrinder, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, Margit Larsen, Institut for Syn og Hørelse, Aalborg samt Ulla Gam-Jensen og Lone Ibsen, Synscenter Refsnæs 2. udgave, juni 2013 ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationssekretariatet Fotos: Colourbox.com

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for Svagsynede elever udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder

generelle indlæringsvanskeligheder De nationale test for elever med generelle indlæringsvanskeligheder udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre

Læs mere

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med høretab udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4

Læs mere

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser De nationale test for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever

Læs mere

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE Inspiration og vejledning Testen i fysik/kemi Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I FYSIK/KEMI Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I GEOGRAFI Den nationale test i geografi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for

Læs mere

Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. cc: [Navn(e)] Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. februar 2018 Spørgsmålene er stillet af

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

De nationale test og elever i læsevanskeligheder. Vejledning til lærere til elever i læsevanskeligheder

De nationale test og elever i læsevanskeligheder. Vejledning til lærere til elever i læsevanskeligheder De nationale test og elever i læsevanskeligheder Vejledning til lærere til elever i læsevanskeligheder Vejledningen er skrevet af Skolestyrelsen i samarbejde med: Juliane Øhlenschlæger Vendelboe og Stella

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Netværksmøde FP9 29/92015

Netværksmøde FP9 29/92015 Netværksmøde FP9 29/92015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Uddrag fra Prøvevejledningen i forhold til FP9 3. Eksempler på forskellige løsninger på en opgave 4. Gruppearbejde, løsningsforslag til

Læs mere

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Rapport Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 2. Anvendelse af hjælpemidler i de nationale test 4 2.1. Praksis for anvendelse

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER

Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER Socialstyrelsen udgav i 2016 en forløbsbeskrivelse med en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de bedst muligt

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige:

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Interviewskema Unge matematiksvage Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Læreren skal huske: Hvis det kan lade sig gøre er det en god ide at elevens egen matematik lærer

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Citater fra Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse, Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Citater fra Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse, Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år Nogle børn, der bruger briller, kommer til at se normalt. Andre børn har trods brug af briller, stærkt nedsat syn. Børn, der ser under 6/18* med briller, tilmeldes Synsregisteret og tildeles en lokal synskonsulent.

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Elev-til-elev læring med opgaveeksempler. uden hjælpemidler

Elev-til-elev læring med opgaveeksempler. uden hjælpemidler Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Elev-til-elev læring med opgaveeksempler fra prøven uden hjælpemidler Dato December 2017 Udviklet for Undervisningsministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport 2016/17

Tilsynsrapport 2016/17 Tilsynsrapport 2016/17 Langsø Friskole Haugårdsvej 4, Vammen 8830 Tjele Skolekode: 791027 Tilsynsførende: Karin Hyldebrandt Jeg, som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende fører tilsyn med følgende:

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Erik

Læs mere

Ideer til sproglige aktiviteter.

Ideer til sproglige aktiviteter. Matematikundervisning har gennem de senere år fokuseret på refleksion, problemløsning og kommunikation som både et mål og et middel i forhold til elevernes matematiske forståelse og begrebsudvikling. I

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 154 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. august 2010 154 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om fremdriften

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere, som underviser elever med særlige behov. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere, som underviser elever med særlige behov. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere, som underviser elever med særlige behov Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed OM DIALOGREDSKABET Dialogredskabet er udviklet til elever, forældre, vejledere og lærere for at understøtte dialog om og vurdering af uddannelsesparathed.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober 2017 Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Dagsorden Kl. 14-15.30 Ankomst kaffe og kage Den nye vejledning Særlige hensyn i de enkelte fag Gode råd

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning 2018 Fokus på matematikundervisningen i 9.kl. på Efterskolen Solgården

Evaluering af den samlede undervisning 2018 Fokus på matematikundervisningen i 9.kl. på Efterskolen Solgården Evaluering af den samlede undervisning 2018 Fokus på matematikundervisningen i 9.kl. på Efterskolen Solgården Evalueringen er udarbejdet af Matematiklærerne i 9.klasse Evalueringen af layoutet og redigeret

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019 Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019 Skrevet af Klaus Fink på baggrund af oplysninger fra opgavekommissionen

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere