SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi"

Transkript

1 SBi 2011:03 Arkitektur på grænsen En antologi

2

3 Arkitektur på grænsen En antologi Redaktion: Lise Bek, Claus Bech-Danielsen og Gregers Algreen Ussing SBi 2011:03 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

4 Titel Arkitektur på grænsen Undertitel En antologi Serietitel SBi 2011:03 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Redaktion Lise Bek, Claus Bech-Danielsen, Gregers Algreen Ussing Sprog Dansk Sidetal 131 Litteraturhenvisninger Efter hver artikel Emneord Arkitektur, bygge- og planlægningssektoren, bygninger, æstetik, rumopfattelse ISBN Omslag Udgiver Berit Vedelsby Frederiksen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ole Michael Jensen: Arkitektur på grænsen til fornuft... 9 Tine Damsholt: Kulturarv og historie emotionalisering og verificering Kjeld Hansen: Der er et yndigt land anno Jette Hansen-Møller: Er grænserne i det åbne land ved at forsvinde? Anders Philip Abraham: En ny natur Anne Tietjen: By Land Flux Identitet i forandring Anders Troelsen: Byens grænser. Undervejs fra Salzburg til Los Angeles.. 70 Søren Møller Christensen: På kant af byens liv Henrik Reeh: Arkitektur-kunst hen over grænsen tværkunstnerisk og tværfaglig planlægning for havnen i Sønderborg Troels Degn Johansson: Grænse og mellemrum: Om Superflex, Karlskrona2 og avantgarde fra midten, Forfatterbiografier

6 Forord I dagene fra onsdag den 13. til fredag den 15. april 2005 var Sandbjerg Slot ved Sønderborg rammen om afholdelsen af det 15. i rækken af Sandbjergseminarer for arkitekter, planlæggere og humanister. Seminarets overordnede tema var Arkitektur på grænsen. Fra 150 års grænsebrydende udvikling til skelsættende tendenser i aktuel arkitektur og rumdannelse. Formålet med seminaret var at belyse denne problemstilling ud fra såvel et historisk som et aktuelt materiale, samt at uddybe konsekvenserne inden for byggeog planlægningssektoren i teori og praksis. Den foreliggende antologi præsenterer indlæggene fra seminaret i en redigeret form. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet By, bolig og ejendomme Februar 2011 Hans Thor Andersen Forskningschef 4

7 Indledning Fra 150 års grænsebrydende udvikling til skelsættende tendenser i aktuel arkitektur og rumdannelse I overskridelsen af de traditionelle skel og i afviklingen af de etablerede grænser findes et træk, der knytter en række aktuelle, samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendenser sammen. Nationalstaternes grænser nedbrydes i globaliseringens åbne netværk, byernes grænser overskrides af den bymæssige vækst, bygningernes traditionelle grænser udviskes af transparente materialer, hjemmets grænser står for fald som følge af ny kommunikationsteknologi og rummets grænser opløses i en flydende rumopfattelse. Sideløbende med dette modernitetens fysiske udtryk indebærer dens forandringsprocesser, at alt fra religiøse verdensbilleder og hierarkiske samfundsstrukturer til faste familiemønstre og klassiske dyder gennemtænkes på ny. Normer og regler, der tidligere blev overleveret og videreført fra generation til generation, opløses, og det moderne samfunds flydende og forbigående karakter opstår. I Danmark kan de arkitektoniske konsekvenser af denne udvikling spores 150 år tilbage. Koleraepidemien i 1853 rummede kimen til en ændret opfattelse af byen. Tidligere havde byen været betragtet som det sikre sted, hvor befolkningen kunne søge tryghed og beskyttelse mod ydre fare. Med koleraepidemien skiftede dette billede radikalt. Pludselig viste det truende sig inden for voldene i den beskidte og uhygiejniske by, mens håbet i det forebyggende arbejde mod koleraen var knyttet til teltlejre uden for byen, og til byggeri i det omkringliggende landskab startende med Lægeforeningens Boliger på Østerbro. Byen begyndte at brede sig ud i omgivelserne. Samtidig voksede interessen for at føre naturen ind i byen - i form af parker og anlæg. Hidtil havde naturen været opfattet som et ydre anliggende, men etableringen af byparkerne kan ses som udtryk for, at omgivelserne krydsede byens grænser. I New York, hvor Central Park blev anlagt i 1853, kom parken oven i købet til at udgøre byens centrum. Der blev gjort op med det klassiske billede af byen som en velafgrænset enhed, og forståelsen af naturen som et ydre anliggende afløstes af et nyt natursyn, der ikke fokuserer på kultur i kontrast til natur, men som fokuserer på kulturens og naturens sammenhænge. Grænserne afvikles, forskellighederne udviskes, og som moderne mennesker har vi måttet erkende, at nok er vi bevidste, kulturelle væsener, men i bund og grund er vi også selv natur. Der vil således i det følgende blive peget på en række områder i arkitekturen, såvel som inden for byens og landskabets rum, hvor den grænseløse kultur har givet sig til kende. Ligeledes vil det blive diskuteret, hvorvidt aktuel arkitektur og rumdannelse er uden grænser. De spørgsmål, der her trænger sig på, og som søges besvaret, idet de tilbagevendende vil blive tematiseret i de omstående artikler, kan i korthed formuleres således: Er der tale om en ophævelse af arkitekturens grænser, eller er der snarere tale om, at grænserne flyttes, at nye grænser er ved at opstå nye steder og under 5

8 nye former? Og hvor og hvordan kommer det i så fald til orde i nye æstetiske udtryksformer? Indledningsvis reflekterer Ole Michael Jensen over grænsebegrebet, idet han med baggrund i religionens, samfundets og psykologiens grænsedragning bestemmer det som forskellen mellem individ og kollektiv eller med Kant som modsætningen mellem erfaring og erkendelse. Det er på bevidstheden om og refleksionen over denne forskel, at det moderne beror; og her må den moderne arkitekt være grænseoverskridende i sin forvaltning af traditionen på den ene side og sin egen kreativitet på den anden. Således er allerede i sit udgangspunkt, sin idé, modernismens arkitektur postmoderne. I Tine Damsholts optik ses det danske landskab med dets historiske levn gennem Christian Molbechs nationalromantiske briller; og gennem ham, den første nationale turist og tillige professionel historiker, profileres karakteren af tallets nye personlige og kollektive selvforståelse som individ og folk med baggrund i det nationale landskab og de deri bevarede fortidsminder, eller hvad der betegnes dets erindringssteder. Det påvises, hvorledes denne historiske bevidsthed rummer en dobbelthed som forbundet med oplevelse og følelse på den ene side og med objektive kildestudier på den anden. Fortiden og dens efterladenskaber bliver dermed defineret enten som kulturarv eller som historie, to anskuelser, der dog ikke udelukker hinanden, tværtimod hævdes de at leve videre side om side også i dag. Kjeld Hansen fortsætter i det aktuelle spor og vender blikket mod den grænsenedbrydning mellem kultur og natur, der er blevet en realitet i landskabet på grund af det intensivt dyrkede landbrug, som vi gennem de seneste 200 år har skabt i Danmark. Prisen herfor har været en uhørt forarmelse af landskabets biologiske indhold og æstetiske værdi gennem en systematisk ødelæggelse af naturen; og som det videre hævdes, har vi så at sige tømt de fleste hylder i det danske landskabsmuseum. I dagens Danmark har det derfor ingen mening at diskutere oprindelig natur som modsætning til det danske kulturlandskab. For al dansk natur er i dag kultur. Og kultur skabes af menneskene; deri ligger mulighederne og nødvendigheden. Derfor bør diskussionen handle om, hvad der skal være på hylderne i det danske landskabsmuseum. Slutteligt spørges der polemisk: "Ønsker vi svinebaronernes monotone gyllelandskab med den grønne tomhed og de imiterede herregårde, eller ønsker vi at bevare og genskabe et frodigt og varieret landskab med en broget mangfoldighed af forskelligt liv til glæde for de mange"? Jette Hansen-Møller søger med baggrund i en distinktion mellem forskellige slags grænser i landskabet: fysiske, administrative og sociale, at udskille seks forskellige typer af hhv. oprindelige beboere og tilflyttere, der hver især karakteriseres ved, at de ofte er modstridende med de øvriges opfattelse af begrebet natur, og dermed af forholdet til de givne grænser. I sit indlæg bestemmer Anders Philip Abraham, med baggrund i Carsten Juel- Christiansens skildring af den nye by som et nyt entropisk landskab, arkitekturen i de nye byer eller byperiferier, som en ny natur. Det er en arkitektur, der som landskabet er karakteriseret ved ikke at udgøre nogen repræsentationel form, men en tilstand. Han søger videre en metode til analyse af sådanne arkitektoniske tilstande. Gennem inddragning af Richard Serras arbejde med problemet inden for det skulpturelle felt, ser han den kausale kæde af tilstandsstadier, som et analytisk værktøj til at forstå det sammensatte, ligesom han i overensstemmelse med Paul Ricoeurs symbolopfattelse vil tilkende dem en betydningsmæssig værdi. 6

9 Anne Tietjen tager i sit bidrag til en gentænkning af bevaring som udviklingsressource i nutidens foranderlige by, udgangspunkt i Rem Koolhaas' problematisering af begrebet om byens identitet. Hans synspunkt konfronterer hun med den postmoderne forståelse af stedet i såvel Aldo Rossis historiske, som i Norberg-Schulz' topografiske forstand, som det urbane rums forankringspunkt. På baggrund heraf fremlægges en analyse og vurdering af Bådsmandsstræde Kasernes transformation til Christiania; og det påvises, hvordan denne heterotopi med Michel Foucaults udtryk til det eksisterende samfund i sit udviklingsforløb fra militært areal til by-alternativ kan ses som spændt ud mellem de nævnte positioner. Men som det videre hævdes med Michel de Certeau, er det gennem en aktualisering af byen som erindringsrum og dermed i kraft af myterne: navngivningen etc., at fristadens bymæssige rum gøres beboeligt, idet nye fortællinger opstå ud fra fragmenterne af historiske betydninger. I sit indlæg foretager Anders Troelsen med udgangspunkt i en overvejelse om hhv. linjen og cirklen som grænse, og med reference til perceptionspsykologiens figur-grund-modstilling tre byanalyser: af Salzburg, Wien og Los Angeles. Han kortlægger derigennem udviklingen fra den traditionelle europæiske bys relativt lukkede og statiske byrum med hovedvægten på den arkitektoniske substans til de nutidige - storbyers åbne struktur, hvis overordnede princip er den dynamiske bevægelse. Kendetegnende for denne udvikling er den omdefinering af såvel grænserne som af figur-grund-relationerne, der finder sted med de infrastrukturelle systemers overtagelse af dominanspositionen som det netværk, hvorom de arkitektoniske komponenter organiseres. Dermed opgives den bymæssige nærhed til fordel for motorvejenes rumlige abstraktion. I forlængelse af sin indledende problemstilling vedrørende grænser og det aktuelle opgør med zoneplanlægningen, sætter Søren Møller Christensen fokus på de som følge af deindustrialiseringen funktionstømte områder, nær havnebyernes centrum, områder, der pga. deres potentiale for såvel op- som afkobling, er blevet attraktive for både private og virksomheder. Med de københavnske promenader som eksempel beskæftiger han sig derpå med den nedbrydning af traditionelle grænser, som finder sted i disse områder, for promenadernes vedkommende i kraft af deres dobbeltfunktion som friareal i henholdsvis boligen og erhvervsdomicilet og som det offentlige rum, der skal bringe havn og by sammen. Det fører ham frem til en kritik af denne grænseløshed og multifunktionalitet som udtryk for den såkaldt fleksible kapitalismes centrering om det enkelte privilligerede individ, og en diskussion af en mulig rehabilitering af zoneplanlægningen i det postindustrielle samfund gennem en nyformulering af dens principper og intentioner. Henrik Reeh almengør i sin videre afsøgning af havnearealet som grænsefænomen, et konkret tværkunstnerisk projekt for havnen i Sønderborg, gennem en række overvejelser af principiel art, dels vedrørende det planlægningsmæssige sam- og modspil idéudviklere og aftagere imellem og mellem kunstarterne ganske særligt arkitektur og billedkunst. Men også vilkårene for en fastholdelse af byens kontinuitet på trods af dens sammenstød i skala mellem forskellige historiske lag. Dertil føjes en analyse af Sønderborgs havneområde på flere niveauer, fra det landskabelige til det funktionsmæssige og under flere synsvinkler, fra planlæggerens overblik til brugerens bevægelse, en analysestrategi, der kan være eksemplarisk for byanalytisk arbejde generelt. På sin side diskuterer Troels Degn Johansson: med baggrund i Nicolas Bourriauds begreber om relationel form og æstetik (2002) avantgardetænkningens relevans i forhold til 1990'ernes socialt engagerede kunst; og specielt til kunstnergruppen, Superflex. Ligeledes overtager han til karakterisering af gruppens 7

10 avantgarde-strategier den franske kunstfilosofs mellemrumsbegreb til forskel fra grænsebegrebet. I sin videre analyse af gruppens Super-city-projekter eksemplificeret med Karlskrona II (1999) undersøger han derpå den særlige brug af IT-teknologien som et af de af gruppen lancerede "tools" i den praktisk sociale kommunikation til "udvikling" af en tredimensionel, virtuel verden, i hvilken borgere i byer i forandring kan visualisere og diskutere visioner for deres bys fremtid. Supercity som konkret form og sted sættes dermed over for syper-space-tænkningens teoretiske universabstraktion. Som det vil være fremgået af det ovenstående, har de forskellige forfattere hver på deres måde afsøgt arkitekturens grænser såvel de historiske som de aktuelle. Vi vil derfor i det følgende, med dem ved hånden, bevæge os fra det overordnede filosofiske plan og ud i det velbekendte nationale landskab lige til det nutidige landskab, som vi er ved at miste kending af; vi skal gennemvandre byer og bykvarterer i stagnation og krise eller i udvikling og forandring, det være sig Chicago eller Christiania, afskridte de retablerede havnefronter i hovedstaden og i den fjerne provins og vil endog vove os ind i den moderne IT-teknologis fagre nye virtuelle verden. Alle vegne er det billedet af grænsen som et fluktuerende fænomen, grænser og grænsedragninger under nedbrydning eller genopretning, i forskydninger og stadig bevægelse, der møder det spørgende eller udforskende blik. 8

11 Græn- Arkitektur på grænsen til fornuft Ole Michael Jensen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut Det er forskellen, der gør en forskel, og præcis på grænsen, at forskellen bliver til en forskel. Det er på grænsen, at man erkender og på grænsen, at det moderne har sin oprindelse. Går grænsen hen og bliver til et grænseland, som dyrkes for grænsens egen skyld, bliver grænsen til en ørken. Sådan er det gået modernismen, og sådan er det gået moderne arkitektur. Intet vil spire - før nogen igen forstår at se bort fra grænsen. Kunsten i kunsten er at krydse grænsen, frem for at strande der. Dette er også den moderne arkitekturs udfordring! Vi lever i en tid, hvor grænser hele tiden flyttes, overvindes eller ophæves. Denne evige leg med grænser er indbegrebet af det moderne. Så selv om der tales om grænser i flertal, som om der var mange grænser, er der reelt kun tale om en: Grænsen for fornuft. Det er den grænse, det handler om, når verdenssamfundet diskuterer menneskerettigheder, EU udvides mod øst, folketinget lovgiver om indvandring, naturvidenskabsmænd gør opdagelser, og idrætsudøvere prøver at slå rekorder. Grænsen til fornuft er en grænse, men samtidig ophav for det moderne, for det at være moderne er at befinde sig på grænsen og med Kant få empiri og rationel tænkning, dvs. det vi fornemmer med kroppen og det vi klargør med hovedet til at blive ét. I det lys er det modernes indtog i arkitekturen, eller rettere arkitekturens indtog i det moderne udtryk for, at arkitekturen som andre fag har taget ophold på grænsen, dvs. i det moderne. Det skete med funktionalismen i 1930'erne - og langt senere, end det var tilfældet for andre discipliner, så som jura, psykologi og fysik. Og hvad mere er, arkitekturen blev hurtig postmoderne og derpå klassisk og 'neo'. Spørgsmålet er, hvorfor arkitekturen var så sent ude, og hvorfor arkitekturen siden hen er blevet en blandet landhandel med et ambivalent forhold til det moderne. For at forstå det skal vi først se på Grænsen med stort G som i Gud, og i det lys se på, hvordan det moderne udfolder sig på grænsen og endelig på, hvordan man som arkitekt bærer sig ad med at tage afstand fra det moderne og samtidig være en del af det. Grænsen Grænsen er grænsen mellem individ og kollektiv. Grænsen adskiller det, der er i bevægelse og det, der sidder stille, ekstase og stase. Vi kender grænsen fra vore børn, når de er ulydige og overskrider den grænse, som familien forsvarer på kollektivets vegne. Vi kender også grænsen fra vore teenagere, når de rejser til fjerne himmelstrøg hvor det ikke er målet at lære noget om fremmede, men om dem selv. I børnenes konfrontation med familien, og på deres rejse til Vietnam og Uruguay overskrider de grænsen og kommer på det rene med forskellen mellem det, der tages for givet og det der er under tilblivelse. Det er den samme grænse, som Taliban-kvinden overskrider, når hun tager sin Burka på 9

12 Grænsen og afskærer sig fra familiens og samfundets sociale kontrol. Alene i burkaen, dvs. på grænsen, har hun en chance for at bevæge sig anonymt omkring, og tænke de tanker hun vil om det samfund hun lever i, og på samme tid indprente sig forskellen mellem det at være individ og en del af samfundet. Individ Kollektiv Grænsen er urgammel og fortoner sig tilbage til selve antropogenesen, dvs. til den gang verden blev skabt. Således optræder den i enhver skabelsesberetning. Her er pointen altid den, at der skal etableres en grænse mellem menneske og Gud, mellem stammen og den Enestående, kort sagt mellem fællesskabet og det første selvrådende individ. I praksis var det et mord på en syndebuk, der gjorde grænsen synlig (Girard, 1987). Mordet fandt sted i en bavianflok, hævder Freud, efter at gensidig rivalisering og eskalerende vold på det nærmeste havde bragt flokken til opløsning. Under krisen falder alles øjne på én i flokken, sandsynligvis en stille eller sært udseende hanbavian, der i samme øjeblik bliver udråbt til syndebuk. Syndebukken bliver udstødt og myrdet. Men næppe har mordet fundet sted, før roen er genetableret. Resultatet bliver, at den myrdede ikke blot bliver tillagt evnen som urostifter, men også evnen som ordensmagt. Snart tilbedes den udstødte, og en guddommelig aura breder sig omkring mordstedet, det senere alter. I gammeltestamentlig forstand befæstes Grænsen ved, at Gud jager Adam og Eva på porten, for at bandlyse dem som de selvstændige individer, de er. Portvagten er samtidig grænsevagten. En stærk menighed, med stærk social kontrol udmærker sig ved at have den mest magtfuldkomne Gud. Anderledes, hvis der ikke er monopol på magten, som i den græske gudeverden, hvor et fleregudesystem gør spillerummet større. Dette viser sig i Odysseen, hvor Homer gennem hele værket kredser om Grænsen. Tydeligt kommer det frem det sted på rejsen, hvor Odysseus bogstaveligt talt står på Grænsen og narrer den enøjede kyklop Polyfemos ved at udnytte forskellen mellem ordet og det ordet henviser til. Af samme grund kunne kyklopen ikke hente hjælp ved at råbe, at Ovtis (=Ingen), havde gjort ham skade. 10 Vi skal imidlertid helt frem til renæssancen, før individet og dermed Grænsen til fulde toner frem. Først da konstrueres nemlig den menneskelige observatørpost, som gør forestillingen om et individ muligt. Observatørposten heder subjektet. Med subjektet lykkedes det at skabe et Janus-øje, der kunne opholde

13 sig på Grænsen og gøre forestillingen om en jordisk fornuft mulig. Den skelsættende opfindelse kan dateres tilbage til 1415, hvor landmåleren og arkitekten Brunelleschi udførte et eksperiment foran dåbskapellet i Firence (Damish, 1994). Ved hjælp af et spejl og et kighul gennem en vel udført centralprojektion af dåbskapellet, kunne Brunelleschi få billede og virkelighed til at stemme overens. Brunelleschi demonstrerede derved, hvordan en tredimensional verden lod sig afbilde entydigt på et todimensionalt plan, vel at mærke ved at give øjet en ophøjet position i forhold til kroppens øvrige sanser. Centralperspektivet forenede så at sige betragteren og det betragtede på en måde, som gjorde det muligt for enhver anden at efter-se, dvs. tjekke, at verden faktisk så ud, som det blev påstået. Pludselig havde renæssance-malere, skulptører og arkitekter fået et værktøj i hænderne, der for alvor kunne måle sig med Guds øje. Efterfølgende kunne videnskaben og dermed det moderne menneske sætte spørgsmålstegn ved Gud og det magtmonopol, som Skaberen hidtil havde ligget inde med (Damish, 1987). Det moderne Den menneskelige skaberkraft bliver første gang udfoldet med den tidlige handelskapitalisme. Thi med centralperspektivet opstod kortlægningen, og med kortlægningen den målrettede rejse og med den målrettede rejse handelskapitalismen. Den første kapitalist var med andre ord en simpel rejsende. Kapitalist blev han den dag, han stod på grænsen mellem frugtbarhed og misvækst, og der forstod, at kvæg kunne købes billigt i området med misvækst og sælges dyrt i området med frugtbarhed. Denne opdagelse måtte de tidlige kapitalister gå stille med, for ganske som det altid har været tabuiseret at befinde sig på grænsen, dvs. i ingenmandsland, har det altid været en synd at krydse den, jf. ordlyden i den engelske udgave af trosbekendelsen: Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us". Derfor er det ikke svært at forså, at kapitalismen og dermed det moderne først kunne vinde fodfæste, da den protestantiske etik havde beredt den vejen. For med protestantismen var det ikke længere kollektivets dvs. menighedens ansvar at sikre den enkelte en plads i himlen, men den enkelte selv. Og der var ingen genveje. Alene slidsomt arbejde og et asketisk liv kunne give det enkelte individ vished for, at Gud holdt hånden over en. Det var med andre ord selve oplevelsen af at være individ: at krydse grænsen, der i tråd med det at være Gud og i tråd med selve ånden i kapitalismen, der satte det moderne på dagsordenen. (Weber, 1976). Alt i alt er fortællingen om Grænsen en fortælling om et urfænomen, genopdaget i antikken, dyrket i renæssancen, udnyttet af kapitalismen og - som vi skal se - indbegrebet af det moderne. Eller for subjektets vedkommende: født i antikken, døbt i renæssancen og konfirmeret i modernismen. Hvad, fortællingen overordnet set konkluderer, er, at fornuften - også kaldet den kartografiske fornuft i sig selv er en grænsedragning (Olson, 2007). Dette var Kant den første til at medgive. Helt bogstaveligt kom det frem i Kants til Kritik af den rene fornuft, hvor Kant beretter om Sandhedens Ø som det sted, 11

14 Grænsen hvor mennesket gennem sin fornuft begriber verden gennem sproget, vel vidende at det dermed lægger afstand til verden og sig selv. Som en sandbanke der dukker op af havet, er sandheden omgivet af et vidtstrakt og stormomsust hav, hvor den omflakkende sømand på stadig jagt efter at gøre nye opdagelser, gang på gang bliver narret" (Kant, 2002, s.212). Sandhedens Ø er der, hvor det moderne har sit ståsted. Det er her, den moderne filosofi og videnskab tager afsæt, og her, reglerne for moderne videnskab etableres. Sandhedens Ø er det sted, hvor det nye fornuftens kollektiv: samfundet, med sine universelle rettigheder og sit repræsentative demokrati henter sine argumenter, for det er her, på grænsen mellem ordet og det ordet henviser til, at magten befinder sig (Olsson, 2000). Det er godt nok Francis Bacon, der tilskrives udsagnet: kundskab er magt. Hans bevingede ord fra 1620 går imidlertid tilbage til Det Gamle Testamente, hvor der står at læse, at "Den vise mand har styrke, den kyndige samler sin kraft" (Ordsprogenes Bog 24,5). I dag begynder vi så småt at forstå at det at kunne samle sin kraft er at kunne optræde på grænsen og som en grænsevagt proklamere hvad der gælder på grænsen, dvs. have magt til at sige at noget (på den ene siden af grænse) er (identisk med) noget andet (på den anden side af grænsen), og samtidig blive troet på (Olsson, 2007). Ved at følge Brunelleschis anvisning og på den måde etablere et subjekt på Grænsen fødes det moderne. Ved dernæst at følge Kants forskrifter i etableringen af en Sandhedens Ø på selv samme grænse, konfirmeres det kollektive subjekt, hvorved det moderne bliver en realitet. Men næppe var det moderne blevet en realitet, før det stod klart, at der i grænsen mellem kollektiv og individ befinde sig en endnu mere subtil grænse, nemlig grænsen mellem ordet og det ordet henviser til, eller som Saussure udtrykker det: grænsen mellem Signifié og "signifiant", det, der skal betegnes og den der betegner, lille s og store S: s S 12

15 Grænsen er Grænsen, hvor individet er den krop, der kan sanse verden (det betegnede), og kollektivet det ord, de skal begribe verden (betegneren). Det er den grænse, som Magritte peger på med sit berømte maleri af en naturalistisk udseende pibe, med underskriften: Ceci n'est pas une pipe (Dette er ikke en pibe). Det er i brøkstregen, at vi tager ved lære, dvs. ser sammenhænge og tildeler verden begreber, men der er også her vi pr. definition tager fejl. Det er i grænsen, eller rettere i mødet med grænsen, at vi oplever klarsynet. Men lige meget hvor enige vi kan blive om verdens beskaffenhed og blive enige om de begreber, vi vil hæfte på det, vi ser, vil verden og de begreber, vi hæfter på verden, aldrig blive identisk. Vi kan, som Magritte og andre surrealister gør os opmærksomme på, aldrig vide os sikre. Vi kan kun, som Popper (1996) har fastslået, overbevise os i troen om en sandhed gennem evig falsifikation. Det er med andre i selve overskridelsen af Grænsen, at vi bliver i stand til at sætte ord på verden og dermed erkende den: at gøre individuelle sanseerfaringer til kollektiv viden. At forstå er kort sagt at oversætte mellem samfund og individ, mellem de tegn vi deler om verden og verden, som den opleves af den enkelte - som da Gud i henhold til Biblen sendte beskeder mellem himmel og jord. Hører denne aktivitet hen over grænsen op, lukker grænsen. Perspektivet forsvinder og med perspektivet evnen til at tale "sandt", dvs. tale med indsigt om verden. At isolere sig på Kants Ø og opgive sin metier som sømand på åbent hav, er det det samme som at lade sig fængsle af det moderne. For da forsvinder fornemmelsen for fornuft og fornemmelse for det moderne. Referencen bliver til selvreference: et projekt, der lukker sig om sig selv. Et godt eksempel på, hvad der sker, når porten svinger i og isolerer fornuft fra ufornuft, har historien med al tydelighed vist, de gange hvor et af elementerne i kampråbet fra den franske revolution: frihed, lighed og broderskab er blevet til en 'isme' og 'ismen' til en autoriseret sandhed. Arkitekturens indtog i det moderne Dermed er vi fremme ved arkitekturens indtog i det moderne, eller som det også kan formuleres: arkitekturens landgang på Kants ø. Det første spørgsmål, der rejser sig er: Hvorfor var arkitekturen så sen til at gå i land på Kants Ø som i slutningen af 1920'erne. Ikke siden Renæssancen og opdagelsesrejserne har moderne arkitektur være fremme på banen. Mens fysikken flere gange har gjort landgang både i oplysningstiden og med turbofart igen i slutningen af tallet, blev det for arkitekturen kun til en minilandgang i slutningen af 1800-tallet, hvor 'Modern style (Art nouveau, artdeco og Jugendstil) mest af alt fik karakter af endagsturisme. Der blev ikke gjort forsøg på at finde fodfæste og opbygge moderne byggeri baseret på samlebåndsteknik eller andre moderne aktiviteter. 13

16 Tværtimod holdt man sig i baggrunden og forblev tro mod de klassiske håndværk, og insisterede mere og mere på, at det enkelte hus skulle være noget unikt. Huset skulle fremstå som et kunstværk, ligesom ejerens identitet skulle afspejle sig i arkitekturen. Horta-huset i Rue Americaine i Bruxelles, opført til Horta selv i Art Nuveau stil. Et tidligt forsøg på indtog i det moderne. Peter Behrens AEG turbinehal i Huttenstrasse i Berlin-Tiergarten opført i Turbinehallen går for at være den første større moderne bygning i verden, og dermed endnu et forsøg på indtog i det moderne. Den almindelige forklaring på, at arkitekturen først for alvor gjorde sit indtog i det moderne i 1930erne, går på, at først på det tidspunkt blev arkitekturen udfordret af kraftig byvækst, og først på det tidspunkt kunne arkitekturen svare igen ved at alliere sig med det industrielle byggeri. Men alligevel, Le Corbusiers Atelier Ozenfant i Paris, kunne nemt være opført 50 eller 100 år tidligere, hvis man ser på, hvad fysik, lægevidenskab og psykologi kunne præstere i sidste halvdel af 1800-tallet. Og det vil være forkert at hævde, at presset ikke var der, idet byvæksten allerede dengang tog voldsomt til. Af samme grund måtte størstedelen af den tids boliger og industri opføres uden hjælp fra arkitekter. 14 En noget anden forklaring på arkitekturens sene indtog i det moderne ligger i arkitekturfaget selv og dets rødder i kunst og kultur. På den måde kan arkitekturfagets tøven med at gøre indtog i det moderne forklares som en angst for at få sine rødder kappet over i to: at skulle lade sig splitte mellem det individuelle og det kollektive, det unikke og det folkelige. Således kunne arkitekturfagets udøvere lige fra modernismens barndom stå på sidelinien og se, hvordan det moderne overalt gjorde sit indtog ved som en kile at presse sig ind mellem kunst og religion for i selv samme bevægelse at skille æstetik og performance fra håndværk og byggetradition. Men denne tøven kunne ikke vare ved, og på en given foranledning måtte angsten overvindes og springet ud på de favne ske. Men som bekendt skete det først efter flere årtiers bæven og først i kølvandet på den strøm af optimisme og tro på fremtiden, er opstod efter 1. verdenskrig. Springet kom til udtryk som en serie i de hvide kubistiske huse, i reglen symboliseret ved Arne Jakobsens Bella Vista ved Dyrehaven nord for København, opført så sent som i Her kom boligen i centrum, ligesom den blev tildelt "byens bedste arealer med hensyn til topografi, klima, solindfald og

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 Helene Ordrup sociolog Hans Kristensen sociolog Hedvig Vestergaard økonom

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3. Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF 21 Parcelhusets værdier

Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3. Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF 21 Parcelhusets værdier TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI NR. 59/60 HUS OG HJEM INDHOLD Maja Højer og Mark Vacher OM HJEMBLINDHED OG HUSETS ANTROPOLOGI 3 ENQUETE: Morten Søndergaard: Hjem er et andet sted 17 Inger Sjørslev KALD OG DRØMMESTOF

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL 1 SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER Et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid og

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede 2 Byens rum Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede Denne gang vil jeg forlade min boplads og søge mig nysyn i en fremmed egn. Knud Rasmussen, Myter og sagn fra Grønland Det KENDTE Byens rum 2 Det kendte

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Nr. 1 / November 2010

Nr. 1 / November 2010 Nr. 1 / November 2010 Tine Damsholt Til kulturhistoriens genealogi / Mikael Frausing Et lykkeligt fornuftsægteskab? / Helle Serup Plantekoner og priklebørn / Rasmus Braad Christensen Højhuse i Danmark

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere