Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social Service 192 Lov om almene boliger 5 Plejeboliger er beregnet til borgere med et varigt behov for omfattende pleje og tilsyn hele døgnet som ikke - eller kun vanskeligt kan ydes i eget hjem. 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Beskyttede boliger er beregnet til borgere med et lettere behov for pleje end der tilbydes i plejeboliger. Borgeren skal have et særligt behov for at kunne til kalde hjælp med kort varsel døgnet rundt, og skal desuden kunne profitere at et nærmiljø med fællesfaciliteter. At tilbyde borgere med behov for tilsyn hele døgnet en bolig med døgnbemanding. At udføre den personlige pleje og / eller støtte borgeren til selv at udføre den personlige pleje. Botilbuddet skal tilbyde brugerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Brugerne skal have medbestemmelse og indflydelse, og der skal være bruger- og pårørenderåd. Der skal lægges vægt på de sociale aspekter og gives muligheder for privatliv og fællesskab. Der skal være mulighed for, at borgeren kan deltage i aktivitetstilbud udenfor boligdelen. Der skal så vidt muligt tages hensyn til brugernes ønsker om aktiviteter, ture, besøg o.l. Udbuddet af aktiviteter skal til enhver tid være tilpasset borgernes funktionsniveau, deres konkrete ønsker og efterspørgsel, samt plejehjemmets medarbejderressourcer. Der skal være fokus på at yde en faglig kvalificeret indsats, både pleje- og omsorgsmæssigt og socialpædagogisk for at inddrage brugerne i det daglige hverdagsliv. Der skal i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende udarbejdes elementer til en helhedsvurdering, som indeholder en beskrivelse af livshistorie, sygeplejefaglige optegnelser, funktionsniveau samt plan for personlig hjælp, aktiviteter, træning og lignende. Derudover udarbejdes fremadrettede handleplaner for faglige og tværfaglige indsatsområder. Der skal forebygges tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere borgeren til selv at udføre de opgaver, borgeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre borgeren til at klare hverdagen. Der skal observeres ændringer i borgerens helbredstilstand, handles fagligt forsvarligt i forhold til denne, og væsentlige ændringer skal 1

2 5. Hvilke værdier og holdninger skal ydelsen afspejle? dokumenteres i elektronisk brugerjournal. Plejepersonalet er omfattet af tavshedspligt. Der skal tages hensyn til brugernes værdighed, integritet, kultur og livskvalitet, og der skal lægges stor vægt på omsorg og kommunikation. Plejen skal udføres med omsorg og medmenneskelighed, i respekt for den enkeltes integritet, blufærdighed og livsform 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, med behov for hjælp eller støtte som opfylder visitationskriterierne. I vurderingen vil følgende indgå: Borgeren ønsker selv at flytte i plejebolig Borgeren har en varig funktionsnedsættelse, det kan være fysisk, psykisk eller socialt, der kræver så omfattende støtte, pleje og omsorg hele døgnet, at det vurderes, ikke at være hensigtsmæssigt, at borgeren forbliver i eget hjem Kommunens øvrige tilbud er overvejet og eventuelt afprøvet, og at disse tilbud ikke længere kan dække borgerens behov. For plejekollektiverne Holmelundsvej og Torndalshave gælder specielle kriterier jfr. Ydelseskatalog 7. Ydelsens omfang? 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? 9. Kompetencekrav til udføreren? 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Hjælpen tildeles efter en individuel helhedsvurdering af borgeren. Hjælpen udføres i alle ugens dage i hele døgnet efter planlægning og disponering af ledelse og personale. Frit valg mellem boliger i Hvidovre Kommune og lignende tilbud i andre kommuner. Det er dog en forudsætning, at tilflytningskommunen også vurderer, at borgeren er berettiget til en bolig i tilflytningskommunen. Minimumskrav for at kunne udføre ydelsen er, at hjælperen har faglige kvalifikationer, opdateret viden og kendskab til kommunens kvalitetsstandarder og mål for ydelsen. Borgeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, borgeren er i stand til. Borgeren skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Borgeren skal acceptere brug af hjælpemidler. Plejepersonalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder på plejehjemmene. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt. Boligen skal indrettes, så personalet kan benytte de rigtige arbejdsstillinger. Ommøblering kan komme på tale. Ved brug af personlift m.m. kan det være nødvendigt at fjerne evt. tæpper. Hvor det er nødvendigt, skal der være plads til 2 hjælpere. Der skal være god arbejdsbelysning. 2

3 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen pleje og omsorg er gratis Borgeren betaler husleje, elektricitet og varme samt evt. indskud og TV-pakke. Borgeren tilbydes at købe en servicepakke, hvor de enkelte serviceydelser efter ønske kan vælges fra. Prisen er afhængig af, hvor mange serviceydelser borgeren ønsker at købe. I de tilfælde, hvor vinduespolering, rengøringsartikler og/eller TV-antenne ikke indgår som en del af huslejeudgifterne, indgår ydelsen som et tilbud i servicepakken. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? At der udarbejdes en beskrivelse af ydelsen. At alle væsentlige oplysninger omkring pleje af beboeren dokumenteres At der løbende føres en dialog mellem bruger-og pårørenderådet og plejehjemmets ledelse At alle episoder og former for magtanvendelse indberettes/ansøges i henhold til reglerne om dette At resultatet af de lovbundne tilsyn er tilfredsstillende set i forhold til lovgivning og kvalitetsstandarder Opfølgning sker løbende i dagligt samarbejde Nationale brugerundersøgelser Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg Kvalitetsstandarder revurderes 1 gang årligt 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mænd og kvinder ansættes på lige vilkår uanset religion eller etnisk baggrund. 3

4 Ydelseskatalog: Beskrivelse af kommunale serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger for ældre i Hvidovre kommune. Beskrivelse af delydelser vedrørende Hvidovre Kommunes plejeboliger/plejehjem Personlig hjælp, pleje, sygepleje, m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Forplejning Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Ærinder i bank Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Modtage fuldmagt og bankbog Hente penge i bank max kr. Evt. betale regninger, som ikke endnu er kommet på PBS eller anden betalingsordning Afregne med borgeren Opmærksomheden henledes på at maksimumbeløbet er kr. Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Hjælp til borgerens egen administration Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Indlåse penge i pengeboks/pengekasse Føre regnskab Omdele post Opbevaring af værdier og kontanter i forbindelse med skifteretssager Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Rengøring plejebolig/plejehjem Rengøringsydelsen omfatter rengøring af borgerens bolig samt den andel af fællesarealer, som indregnes som en del af borgerens bolig. Boligen og fællesarealerne skal rengøres således, at der ikke er lugt og lignende, som er til gene for andre borgere, og der ikke er forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Hvor vinduespolering ikke indgår som en del af huslejeopkrævningen, tilbydes borgeren vinduespolering gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at få pudset vinduer i borgerens bolig og i andelen af fællesarealerne. 4

5 Tøjvask plejebolig/plejehjem Tøjvask ydelsen omfatter vask af borgerens eget private tøj og ved behov vaskbare dyner og puder. I ydelsen indgår ud over tøjvask at lægge tøj på plads samt at mærke tøjet, hvis borgeren eller borgerens pårørende ikke selv kan mærke det. Borgeren skal tilbydes leje af linned og håndklæder, vaskeklude, viskestykker og karklude gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af linned og håndklæder m.m. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning af duge og sengetæpper samt beklædning, der ikke tåler vask. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning samt nedtagning og ophængning af gardiner. Madservice plejebolig/plejehjem Madserviceydelsen omfatter tilbud om ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost. Maden skal overholde de anbefalinger, der fremgår af Fødevarestyrelsens nationale kosthåndbog til raske ældre over 75 år hvad angår energi, vitaminer, mineraler, samt energifordeling af protein, fedt og kulhydrater. Endvidere henvises der til kommunens Diæt- og kosthåndbog. Der udarbejdes et årligt tilsyn, hvor standard og efterlevelse af kost og diæthåndbog vurderes. I madserviceydelsen indgår diæter / specialkost, som er lægeordineret. Plejehjemskøkkener skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Borgeren kan afbestille mad og drikkevarer, f.eks. når borgeren ikke er hjemme pga. besøg eller ved indlæggelse på sygehus. Afbestillingstidspunktet fastlægges af det enkelte plejehjem, idet madproduktionen tilrettelægges forskelligt. I tilfælde af akut indlæggelse kan afbestilling foretages med øjeblikkelig virkning. Borgeren skal kunne få hjælp til at købe øl, sodavand, vin og spiritus Drift af plejebolig/plejehjemmet Driften af plejehjemmet skal sikre, at brugerne kan færdes og opholde sig i fremkommelige og tempererede omgivelser, som er rengjort således, at der ikke er lugtgener eller forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Desuden skal driften sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige og behagelige at færdes i for borgere og pårørende. Følgende elementer skal indgå i delydelsen: Sikring af rene og fremkommelige udendørs gange og stier. Græs, buske og hække samt sne må ikke hindre en sikker fremkommelighed. Sikring af vand- og energiforsyning således at borgerens bolig og plejehjemmet har vand, lys og varme. 5

6 Sikring af indvendig og udvendig vedligeholdelse ifølge den huslejemæssige aftale omkring plejehjemmet. Sikring af vedligeholdelse og rengøring af servicearealer inklusive vinduespudsning samt drift af vaskeri Sikring af istandsættelse af bolig inden indflytning af ny beboer Sikring af at de fornødne hjælpemidler i form af arbejdsmiljøhjælpemidler og inkontinenshjælpemidler er til stede. Sikring af opkrævning af husleje og servicepakkebetaling. Omfanget af driften varierer afhængigt af lovgrundlaget, enten Lov om social service 192 eller Lov om almene boliger. Servicepakke Det skal tilbydes borgeren at kunne købe en hel eller dele af en servicepakke. Følgende elementer skal indgå som delydelser: Forplejning Vinduespolering hvor denne ikke indgår i huslejen Rengøring hvor denne ikke indgår i huslejen Toiletartikler Vask af eget tøj Forsikring Hvis borgeren ikke ønsker at købe hele eller dele af servicepakken, skal borgeren selv eller dennes pårørende sørge for de dele, der indgår i servicepakken. Der kan mod særskilt betaling opnås følgende ydelser igennem plejehjemmet Fodpleje Omsorgstandpleje Aktiviteter Alle plejehjem i Hvidovre Kommune tilbyder en bred vifte af aktiviteter for deres beboere. Aktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejehjemmets personaleressourcer. Aktiviteterne kan eksempelvis oplistes som følger: Daglige aktiviteter Særlige hyggestunder om et bestemt tema Sang og musik Kortspil, spil, Håndarbejde, håndværk Lægge håndklæder eller servietter sammen Dække bord Let motion, dans Deltage i gymnastik/træning Gå en tur udendørs Lejlighedsvise aktiviteter, (evt. betaling) Foredrag Cafearrangementer, koncerter Fejring af højtider 6

7 Fester En tur i gruppe til Indkøbscenter En tur i byen, i teater, i Tivoli Skovture Sommerhusweekend Ferieture i Danmark Ferieture i udlandet For nogle beboere kan det almindelige fællesskab og enkle omsorgshandlinger opfattes som aktiviteter (nok). Der kan være tale om et grænseområde. F. eks.: En lille tur på gangen, eller hen i plejehjemmets kiosk Passiv deltagelse i hyggestunder Passiv deltagelse i sang og musik En lille snak med en anden person En snak med flere andre Beskrivelse af delydelser vedrørende Plejekollektivet Holmelundsvej Plejekollektivet Holmelundsvej er en særlig plejeenhed, der har en målgruppe blandt lidt yngre borgere med fysisk eller psykisk handicap, herunder psykiatriske lidelser og misbrug. Boligerne består af lejligheder i en boligblok, og fællesarealet er meget begrænset. Borgere i Plejekollektivet har følgende muligheder: Forplejning: Mulighed for at klare alt omkring madlavning selv. Mulighed for at benytte sig af tilbud om kommunal levering af kølemad og lån af mikroovn. Personalet hjælper med opvarmning af mad samt tilberedning af morgenmad, kold mad og mellemmåltider efter behov Indkøb: Mulighed for at klare alt omkring indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugl. i nærmiljøet. Rengøring: Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver uge og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Borgeren skal selv sørge for miljøgodkendte rengøringsartikler Tøjvask: Borgeren kan selv benytte faciliteter til vask, tørring og sammenlægning af tøj/linned. Borgeren kan få hjælp til dette efter behov. Borgeren betaler selv Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg 7

8 Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejekollektivets personaleressourcer. Aktiviteterne planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Udgifter til fællesaktiviteterne betales af deltagerne. Træning Træningsfaciliteterne på Holmelundsvej er begrænsede. Såfremt træningsopgaverne ikke kan klares inden for de givne rammer, individuelt eller i hold, henvises til vederlagsfri fysioterapi. Beskrivelse af delydelser i Bofællesskabet Torndalshave Bofællesskabet Torndalshave er et bofællesskab for 12 borgere med demens. Borgerne skal være lægeligt udredte for demens for at kunne bo på Torndalshave. Bofællesskabet er indrettet med 6 boliger grupperet omkring et fællesrum med køkken. Udgangspunktet i bofællesskabet er, at alle fælles funktioner foregår i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Forplejning Beboerne deltager efter lyst og evne i de huslige opgaver. Beboerne kan deltage i indkøb, ligesom madlavning, anretning og servering af mad samt oprydning og opvask finder sted i fællesrummets køkken. Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og personaleressourcerne. Aktiviteter planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Træning Træningsfaciliteterne på Torndalshave er begrænsede. Træning er individuelt afpasset beboerens helbredsmæssige status. Der er tilknyttet fysioterapeut. Servicepakken: 8

9 Hvis en beboer på Torndalshave er fraværende på grund af besøg, indlæggelse på sygehus eller andet, vil der ikke foregå nogen tilbagebetaling af servicepakken. Torndalshave er et bofællesskab og man betaler med udgangspunkt i den solidariske tankegang. Det vil sige, at man betaler til fællesskabet. 9

10 Beskrivelse af delydelser vedrørende beskyttede boliger i Hvidovre kommune Særlig ydelsesbeskrivelse vedrørende beskyttet boliger Borgere i beskyttede boliger har følgende muligheder: Forplejning : Mulighed for at foretage alt omkring madlavning selv. Indkøb : Mulighed for at foretage indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugentlig hos slagter og bager i nærmiljøet. Tilbud om indkøb hver 14. dag fra købmand. Tilbud om indkøb modsat uge af mælkeprodukter. Rengøring : Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver 14. dag og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Personlig pleje : Borgeren kan selv udføre daglig personlig pleje. Der tilbydes personalets tilstedeværelse i forbindelse med bad og hjælp til enkelte ting som f.eks. -støttestrømper -smøre ben, fødder m.m. 10

11 Kvalitetskrav vedrørende visitation og individuelt visiterede plejepakker til plejehjem og beskyttet bolig i Hvidovre Kommune Modtager: Visitation Kriterier for tildeling PO-pakker Borgere, der bor i plejebolig/på plejehjem eller beskyttet bolig Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger træffer ud fra beskrivelse af helhedsvurdering og fastlagte visitationskriterier afgørelse om, hvorvidt borgerens behov for personlig pleje og praktisk bistand bør afhjælpes ved tildeling af plejebolig eller beskyttet bolig i Hvidovre Kommune. Som en del af visitationen vurderer ledelsen af de pågældende plejeboliger eller beskyttede boliger senest 3 måneder efter indflytningen omfanget af den pågældende borgers individuelle hjælpebehov, og tilsvarende omfanget af ydelser til borgeren. Borgeren tildeles herefter en pleje- og omsorgspakke (PO-pakke). PO-pakken kan eventuelt tilpasses særlige behov hos borgeren. Revisitation foregår herefter 1 gange årligt eller hvis der indtræffer væsentlige ændringer i borgerens helbredstilstand. Udmåling og udførelse af ydelserne skal dokumenteres af plejehjemmet efter anmodning fra Visitationsudvalget. Ved opfølgningssamtaler vurderes konkret og individuelt borgerens behov for hjælp. I samtalen deltager borgeren og efter borgerens ønske evt. pårørende. Følgende elementer i ydelser til borgeren drøftes ved opfølgningen og fastlægges: praktiske opgaver, personlig pleje, omsorg og mobilisering med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ved indflytningen. Hver borger kan kun tildeles en PO-pakke, se nedenfor. PO-pakker tildeles i 6 niveauer efter omfanget af hjælp til borgeren. Beboere i beskyttede boliger vil befinde sig i niveau PO-pakke 1-3. Der lægges vægt på fleksibilitet i PO-pakkerne, så der i det daglige arbejde kan tildeles tid efter borgerens aktuelle behov, og for de udsving i helbredsmæssig tilstand, der kan forekomme i hverdagen. *PO-pakke 1: Pakken tildeles typisk medfølgende ægtefælle/samlever eller beboere i beskyttede boliger, der selv tager initiativ og er aktiv i forhold til egenomsorg. Kan stort set klare alle personrelaterede opgaver. Er velfungerende med enkelte svigt. Klarer sin hverdag med kun lidt hjælp. Hjælpen skal være støttende og forebyggende. Hjælpen kan for eksempel omfatte hjælp til bad og til rengøring. Tildelt tid PO1: 180 min. pr. uge, fordelt på Pleje i dagtimer: 120 minutter pr. uge Rengøring: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. 11

12 Endvidere: Madservice Tøjvask *PO-pakke 2 Borgere i beskyttet bolig, der har brug for mere omfattende hjælp i dagtimerne, og som dagligt har behov for hjælp/ tilkald af hjælp i aftentimerne. Borgeren er i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. Klarer hverdagen med delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har undertiden behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Tildelt tid PO 2: 300 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimer 180 minutter pr. uge Pleje aften 60 minutter pr. uge Rengøring 60 minutter pr. uge Madservice Tøjvask *PO-pakke 3 Borgeren er delvist i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. I hverdagen delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Omsorg og psykisk støtte kan være en fremtrædende del af ydelsen. Tildelt tid PO 3: 600 minutter pr uge fordelt på: Pleje dagtimerne 300 minutter pr. uge Pleje aften 180 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge. Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Ved særlige behov for psykisk støtte kan plejetimer konverteres til omsorgsydelser. Madservice Tøjvask *PO-pakke 4 12

13 Gives til borgere, der har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ til den personlige pleje. Der er tale om væsentlige funktionsnedsættelser og borgeren har brug for daglig hjælp til personlig hygiejne og måltider. Borgeren har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, og kan kun med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Kan have et stort behov for motivation, støtte og hjælp. Tildelt tid PO 4: 1200 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimerne: 720 minutter pr. uge Pleje aften: 360 minutter pr uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO pakke 5 Borgere med minimal egenomsorg, som har brug for meget hjælp. Borgeren har brug for hjælp til alle funktioner vedrørende egen person. Der anvendes ofte hjælpemidler. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ. Borgeren er på grund af fysiske og psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må gøre/handle for borgeren i flere forhold. Borgeren har brug for fuldstændig hjælp eller guidning til at varetage egne behov. Tildelt tid PO 5: 1800 minutter pr. uge fordelt på: Pleje i dagtimer: 1270 minutter pr uge Pleje aften: 410 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst sammen med øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO-pakke 6 Borgeren har ingen eller kun lidt egenomsorg, og har et særligt udvidet plejebehov. Pakken visiteres kun i meget få tilfælde, og kan kun visiteres med efterfølgende indberetning til Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger. Revisiteres hver 3. md. Tildelt tid PO 6: Individuelt udmålt, omfattende: Pleje dagtimerne: x minutter pr. uge Pleje aften: x minutter pr. uge 13

14 Pleje nat: x minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: x minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver Madservice Tøjvask Rev

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere