Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social Service 192 Lov om almene boliger 5 Plejeboliger er beregnet til borgere med et varigt behov for omfattende pleje og tilsyn hele døgnet som ikke - eller kun vanskeligt kan ydes i eget hjem. 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Beskyttede boliger er beregnet til borgere med et lettere behov for pleje end der tilbydes i plejeboliger. Borgeren skal have et særligt behov for at kunne til kalde hjælp med kort varsel døgnet rundt, og skal desuden kunne profitere at et nærmiljø med fællesfaciliteter. At tilbyde borgere med behov for tilsyn hele døgnet en bolig med døgnbemanding. At udføre den personlige pleje og / eller støtte borgeren til selv at udføre den personlige pleje. Botilbuddet skal tilbyde brugerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Brugerne skal have medbestemmelse og indflydelse, og der skal være bruger- og pårørenderåd. Der skal lægges vægt på de sociale aspekter og gives muligheder for privatliv og fællesskab. Der skal være mulighed for, at borgeren kan deltage i aktivitetstilbud udenfor boligdelen. Der skal så vidt muligt tages hensyn til brugernes ønsker om aktiviteter, ture, besøg o.l. Udbuddet af aktiviteter skal til enhver tid være tilpasset borgernes funktionsniveau, deres konkrete ønsker og efterspørgsel, samt plejehjemmets medarbejderressourcer. Der skal være fokus på at yde en faglig kvalificeret indsats, både pleje- og omsorgsmæssigt og socialpædagogisk for at inddrage brugerne i det daglige hverdagsliv. Der skal i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende udarbejdes elementer til en helhedsvurdering, som indeholder en beskrivelse af livshistorie, sygeplejefaglige optegnelser, funktionsniveau samt plan for personlig hjælp, aktiviteter, træning og lignende. Derudover udarbejdes fremadrettede handleplaner for faglige og tværfaglige indsatsområder. Der skal forebygges tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere borgeren til selv at udføre de opgaver, borgeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre borgeren til at klare hverdagen. Der skal observeres ændringer i borgerens helbredstilstand, handles fagligt forsvarligt i forhold til denne, og væsentlige ændringer skal 1

2 5. Hvilke værdier og holdninger skal ydelsen afspejle? dokumenteres i elektronisk brugerjournal. Plejepersonalet er omfattet af tavshedspligt. Der skal tages hensyn til brugernes værdighed, integritet, kultur og livskvalitet, og der skal lægges stor vægt på omsorg og kommunikation. Plejen skal udføres med omsorg og medmenneskelighed, i respekt for den enkeltes integritet, blufærdighed og livsform 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, med behov for hjælp eller støtte som opfylder visitationskriterierne. I vurderingen vil følgende indgå: Borgeren ønsker selv at flytte i plejebolig Borgeren har en varig funktionsnedsættelse, det kan være fysisk, psykisk eller socialt, der kræver så omfattende støtte, pleje og omsorg hele døgnet, at det vurderes, ikke at være hensigtsmæssigt, at borgeren forbliver i eget hjem Kommunens øvrige tilbud er overvejet og eventuelt afprøvet, og at disse tilbud ikke længere kan dække borgerens behov. For plejekollektiverne Holmelundsvej og Torndalshave gælder specielle kriterier jfr. Ydelseskatalog 7. Ydelsens omfang? 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? 9. Kompetencekrav til udføreren? 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Hjælpen tildeles efter en individuel helhedsvurdering af borgeren. Hjælpen udføres i alle ugens dage i hele døgnet efter planlægning og disponering af ledelse og personale. Frit valg mellem boliger i Hvidovre Kommune og lignende tilbud i andre kommuner. Det er dog en forudsætning, at tilflytningskommunen også vurderer, at borgeren er berettiget til en bolig i tilflytningskommunen. Minimumskrav for at kunne udføre ydelsen er, at hjælperen har faglige kvalifikationer, opdateret viden og kendskab til kommunens kvalitetsstandarder og mål for ydelsen. Borgeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, borgeren er i stand til. Borgeren skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Borgeren skal acceptere brug af hjælpemidler. Plejepersonalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder på plejehjemmene. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt. Boligen skal indrettes, så personalet kan benytte de rigtige arbejdsstillinger. Ommøblering kan komme på tale. Ved brug af personlift m.m. kan det være nødvendigt at fjerne evt. tæpper. Hvor det er nødvendigt, skal der være plads til 2 hjælpere. Der skal være god arbejdsbelysning. 2

3 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen pleje og omsorg er gratis Borgeren betaler husleje, elektricitet og varme samt evt. indskud og TV-pakke. Borgeren tilbydes at købe en servicepakke, hvor de enkelte serviceydelser efter ønske kan vælges fra. Prisen er afhængig af, hvor mange serviceydelser borgeren ønsker at købe. I de tilfælde, hvor vinduespolering, rengøringsartikler og/eller TV-antenne ikke indgår som en del af huslejeudgifterne, indgår ydelsen som et tilbud i servicepakken. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? At der udarbejdes en beskrivelse af ydelsen. At alle væsentlige oplysninger omkring pleje af beboeren dokumenteres At der løbende føres en dialog mellem bruger-og pårørenderådet og plejehjemmets ledelse At alle episoder og former for magtanvendelse indberettes/ansøges i henhold til reglerne om dette At resultatet af de lovbundne tilsyn er tilfredsstillende set i forhold til lovgivning og kvalitetsstandarder Opfølgning sker løbende i dagligt samarbejde Nationale brugerundersøgelser Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg Kvalitetsstandarder revurderes 1 gang årligt 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mænd og kvinder ansættes på lige vilkår uanset religion eller etnisk baggrund. 3

4 Ydelseskatalog: Beskrivelse af kommunale serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger for ældre i Hvidovre kommune. Beskrivelse af delydelser vedrørende Hvidovre Kommunes plejeboliger/plejehjem Personlig hjælp, pleje, sygepleje, m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Forplejning Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Ærinder i bank Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Modtage fuldmagt og bankbog Hente penge i bank max kr. Evt. betale regninger, som ikke endnu er kommet på PBS eller anden betalingsordning Afregne med borgeren Opmærksomheden henledes på at maksimumbeløbet er kr. Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Hjælp til borgerens egen administration Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Indlåse penge i pengeboks/pengekasse Føre regnskab Omdele post Opbevaring af værdier og kontanter i forbindelse med skifteretssager Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Rengøring plejebolig/plejehjem Rengøringsydelsen omfatter rengøring af borgerens bolig samt den andel af fællesarealer, som indregnes som en del af borgerens bolig. Boligen og fællesarealerne skal rengøres således, at der ikke er lugt og lignende, som er til gene for andre borgere, og der ikke er forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Hvor vinduespolering ikke indgår som en del af huslejeopkrævningen, tilbydes borgeren vinduespolering gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at få pudset vinduer i borgerens bolig og i andelen af fællesarealerne. 4

5 Tøjvask plejebolig/plejehjem Tøjvask ydelsen omfatter vask af borgerens eget private tøj og ved behov vaskbare dyner og puder. I ydelsen indgår ud over tøjvask at lægge tøj på plads samt at mærke tøjet, hvis borgeren eller borgerens pårørende ikke selv kan mærke det. Borgeren skal tilbydes leje af linned og håndklæder, vaskeklude, viskestykker og karklude gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af linned og håndklæder m.m. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning af duge og sengetæpper samt beklædning, der ikke tåler vask. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning samt nedtagning og ophængning af gardiner. Madservice plejebolig/plejehjem Madserviceydelsen omfatter tilbud om ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost. Maden skal overholde de anbefalinger, der fremgår af Fødevarestyrelsens nationale kosthåndbog til raske ældre over 75 år hvad angår energi, vitaminer, mineraler, samt energifordeling af protein, fedt og kulhydrater. Endvidere henvises der til kommunens Diæt- og kosthåndbog. Der udarbejdes et årligt tilsyn, hvor standard og efterlevelse af kost og diæthåndbog vurderes. I madserviceydelsen indgår diæter / specialkost, som er lægeordineret. Plejehjemskøkkener skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Borgeren kan afbestille mad og drikkevarer, f.eks. når borgeren ikke er hjemme pga. besøg eller ved indlæggelse på sygehus. Afbestillingstidspunktet fastlægges af det enkelte plejehjem, idet madproduktionen tilrettelægges forskelligt. I tilfælde af akut indlæggelse kan afbestilling foretages med øjeblikkelig virkning. Borgeren skal kunne få hjælp til at købe øl, sodavand, vin og spiritus Drift af plejebolig/plejehjemmet Driften af plejehjemmet skal sikre, at brugerne kan færdes og opholde sig i fremkommelige og tempererede omgivelser, som er rengjort således, at der ikke er lugtgener eller forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Desuden skal driften sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige og behagelige at færdes i for borgere og pårørende. Følgende elementer skal indgå i delydelsen: Sikring af rene og fremkommelige udendørs gange og stier. Græs, buske og hække samt sne må ikke hindre en sikker fremkommelighed. Sikring af vand- og energiforsyning således at borgerens bolig og plejehjemmet har vand, lys og varme. 5

6 Sikring af indvendig og udvendig vedligeholdelse ifølge den huslejemæssige aftale omkring plejehjemmet. Sikring af vedligeholdelse og rengøring af servicearealer inklusive vinduespudsning samt drift af vaskeri Sikring af istandsættelse af bolig inden indflytning af ny beboer Sikring af at de fornødne hjælpemidler i form af arbejdsmiljøhjælpemidler og inkontinenshjælpemidler er til stede. Sikring af opkrævning af husleje og servicepakkebetaling. Omfanget af driften varierer afhængigt af lovgrundlaget, enten Lov om social service 192 eller Lov om almene boliger. Servicepakke Det skal tilbydes borgeren at kunne købe en hel eller dele af en servicepakke. Følgende elementer skal indgå som delydelser: Forplejning Vinduespolering hvor denne ikke indgår i huslejen Rengøring hvor denne ikke indgår i huslejen Toiletartikler Vask af eget tøj Forsikring Hvis borgeren ikke ønsker at købe hele eller dele af servicepakken, skal borgeren selv eller dennes pårørende sørge for de dele, der indgår i servicepakken. Der kan mod særskilt betaling opnås følgende ydelser igennem plejehjemmet Fodpleje Omsorgstandpleje Aktiviteter Alle plejehjem i Hvidovre Kommune tilbyder en bred vifte af aktiviteter for deres beboere. Aktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejehjemmets personaleressourcer. Aktiviteterne kan eksempelvis oplistes som følger: Daglige aktiviteter Særlige hyggestunder om et bestemt tema Sang og musik Kortspil, spil, Håndarbejde, håndværk Lægge håndklæder eller servietter sammen Dække bord Let motion, dans Deltage i gymnastik/træning Gå en tur udendørs Lejlighedsvise aktiviteter, (evt. betaling) Foredrag Cafearrangementer, koncerter Fejring af højtider 6

7 Fester En tur i gruppe til Indkøbscenter En tur i byen, i teater, i Tivoli Skovture Sommerhusweekend Ferieture i Danmark Ferieture i udlandet For nogle beboere kan det almindelige fællesskab og enkle omsorgshandlinger opfattes som aktiviteter (nok). Der kan være tale om et grænseområde. F. eks.: En lille tur på gangen, eller hen i plejehjemmets kiosk Passiv deltagelse i hyggestunder Passiv deltagelse i sang og musik En lille snak med en anden person En snak med flere andre Beskrivelse af delydelser vedrørende Plejekollektivet Holmelundsvej Plejekollektivet Holmelundsvej er en særlig plejeenhed, der har en målgruppe blandt lidt yngre borgere med fysisk eller psykisk handicap, herunder psykiatriske lidelser og misbrug. Boligerne består af lejligheder i en boligblok, og fællesarealet er meget begrænset. Borgere i Plejekollektivet har følgende muligheder: Forplejning: Mulighed for at klare alt omkring madlavning selv. Mulighed for at benytte sig af tilbud om kommunal levering af kølemad og lån af mikroovn. Personalet hjælper med opvarmning af mad samt tilberedning af morgenmad, kold mad og mellemmåltider efter behov Indkøb: Mulighed for at klare alt omkring indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugl. i nærmiljøet. Rengøring: Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver uge og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Borgeren skal selv sørge for miljøgodkendte rengøringsartikler Tøjvask: Borgeren kan selv benytte faciliteter til vask, tørring og sammenlægning af tøj/linned. Borgeren kan få hjælp til dette efter behov. Borgeren betaler selv Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg 7

8 Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejekollektivets personaleressourcer. Aktiviteterne planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Udgifter til fællesaktiviteterne betales af deltagerne. Træning Træningsfaciliteterne på Holmelundsvej er begrænsede. Såfremt træningsopgaverne ikke kan klares inden for de givne rammer, individuelt eller i hold, henvises til vederlagsfri fysioterapi. Beskrivelse af delydelser i Bofællesskabet Torndalshave Bofællesskabet Torndalshave er et bofællesskab for 12 borgere med demens. Borgerne skal være lægeligt udredte for demens for at kunne bo på Torndalshave. Bofællesskabet er indrettet med 6 boliger grupperet omkring et fællesrum med køkken. Udgangspunktet i bofællesskabet er, at alle fælles funktioner foregår i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Forplejning Beboerne deltager efter lyst og evne i de huslige opgaver. Beboerne kan deltage i indkøb, ligesom madlavning, anretning og servering af mad samt oprydning og opvask finder sted i fællesrummets køkken. Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og personaleressourcerne. Aktiviteter planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Træning Træningsfaciliteterne på Torndalshave er begrænsede. Træning er individuelt afpasset beboerens helbredsmæssige status. Der er tilknyttet fysioterapeut. Servicepakken: 8

9 Hvis en beboer på Torndalshave er fraværende på grund af besøg, indlæggelse på sygehus eller andet, vil der ikke foregå nogen tilbagebetaling af servicepakken. Torndalshave er et bofællesskab og man betaler med udgangspunkt i den solidariske tankegang. Det vil sige, at man betaler til fællesskabet. 9

10 Beskrivelse af delydelser vedrørende beskyttede boliger i Hvidovre kommune Særlig ydelsesbeskrivelse vedrørende beskyttet boliger Borgere i beskyttede boliger har følgende muligheder: Forplejning : Mulighed for at foretage alt omkring madlavning selv. Indkøb : Mulighed for at foretage indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugentlig hos slagter og bager i nærmiljøet. Tilbud om indkøb hver 14. dag fra købmand. Tilbud om indkøb modsat uge af mælkeprodukter. Rengøring : Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver 14. dag og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Personlig pleje : Borgeren kan selv udføre daglig personlig pleje. Der tilbydes personalets tilstedeværelse i forbindelse med bad og hjælp til enkelte ting som f.eks. -støttestrømper -smøre ben, fødder m.m. 10

11 Kvalitetskrav vedrørende visitation og individuelt visiterede plejepakker til plejehjem og beskyttet bolig i Hvidovre Kommune Modtager: Visitation Kriterier for tildeling PO-pakker Borgere, der bor i plejebolig/på plejehjem eller beskyttet bolig Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger træffer ud fra beskrivelse af helhedsvurdering og fastlagte visitationskriterier afgørelse om, hvorvidt borgerens behov for personlig pleje og praktisk bistand bør afhjælpes ved tildeling af plejebolig eller beskyttet bolig i Hvidovre Kommune. Som en del af visitationen vurderer ledelsen af de pågældende plejeboliger eller beskyttede boliger senest 3 måneder efter indflytningen omfanget af den pågældende borgers individuelle hjælpebehov, og tilsvarende omfanget af ydelser til borgeren. Borgeren tildeles herefter en pleje- og omsorgspakke (PO-pakke). PO-pakken kan eventuelt tilpasses særlige behov hos borgeren. Revisitation foregår herefter 1 gange årligt eller hvis der indtræffer væsentlige ændringer i borgerens helbredstilstand. Udmåling og udførelse af ydelserne skal dokumenteres af plejehjemmet efter anmodning fra Visitationsudvalget. Ved opfølgningssamtaler vurderes konkret og individuelt borgerens behov for hjælp. I samtalen deltager borgeren og efter borgerens ønske evt. pårørende. Følgende elementer i ydelser til borgeren drøftes ved opfølgningen og fastlægges: praktiske opgaver, personlig pleje, omsorg og mobilisering med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ved indflytningen. Hver borger kan kun tildeles en PO-pakke, se nedenfor. PO-pakker tildeles i 6 niveauer efter omfanget af hjælp til borgeren. Beboere i beskyttede boliger vil befinde sig i niveau PO-pakke 1-3. Der lægges vægt på fleksibilitet i PO-pakkerne, så der i det daglige arbejde kan tildeles tid efter borgerens aktuelle behov, og for de udsving i helbredsmæssig tilstand, der kan forekomme i hverdagen. *PO-pakke 1: Pakken tildeles typisk medfølgende ægtefælle/samlever eller beboere i beskyttede boliger, der selv tager initiativ og er aktiv i forhold til egenomsorg. Kan stort set klare alle personrelaterede opgaver. Er velfungerende med enkelte svigt. Klarer sin hverdag med kun lidt hjælp. Hjælpen skal være støttende og forebyggende. Hjælpen kan for eksempel omfatte hjælp til bad og til rengøring. Tildelt tid PO1: 180 min. pr. uge, fordelt på Pleje i dagtimer: 120 minutter pr. uge Rengøring: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. 11

12 Endvidere: Madservice Tøjvask *PO-pakke 2 Borgere i beskyttet bolig, der har brug for mere omfattende hjælp i dagtimerne, og som dagligt har behov for hjælp/ tilkald af hjælp i aftentimerne. Borgeren er i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. Klarer hverdagen med delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har undertiden behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Tildelt tid PO 2: 300 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimer 180 minutter pr. uge Pleje aften 60 minutter pr. uge Rengøring 60 minutter pr. uge Madservice Tøjvask *PO-pakke 3 Borgeren er delvist i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. I hverdagen delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Omsorg og psykisk støtte kan være en fremtrædende del af ydelsen. Tildelt tid PO 3: 600 minutter pr uge fordelt på: Pleje dagtimerne 300 minutter pr. uge Pleje aften 180 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge. Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Ved særlige behov for psykisk støtte kan plejetimer konverteres til omsorgsydelser. Madservice Tøjvask *PO-pakke 4 12

13 Gives til borgere, der har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ til den personlige pleje. Der er tale om væsentlige funktionsnedsættelser og borgeren har brug for daglig hjælp til personlig hygiejne og måltider. Borgeren har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, og kan kun med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Kan have et stort behov for motivation, støtte og hjælp. Tildelt tid PO 4: 1200 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimerne: 720 minutter pr. uge Pleje aften: 360 minutter pr uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO pakke 5 Borgere med minimal egenomsorg, som har brug for meget hjælp. Borgeren har brug for hjælp til alle funktioner vedrørende egen person. Der anvendes ofte hjælpemidler. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ. Borgeren er på grund af fysiske og psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må gøre/handle for borgeren i flere forhold. Borgeren har brug for fuldstændig hjælp eller guidning til at varetage egne behov. Tildelt tid PO 5: 1800 minutter pr. uge fordelt på: Pleje i dagtimer: 1270 minutter pr uge Pleje aften: 410 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst sammen med øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO-pakke 6 Borgeren har ingen eller kun lidt egenomsorg, og har et særligt udvidet plejebehov. Pakken visiteres kun i meget få tilfælde, og kan kun visiteres med efterfølgende indberetning til Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger. Revisiteres hver 3. md. Tildelt tid PO 6: Individuelt udmålt, omfattende: Pleje dagtimerne: x minutter pr. uge Pleje aften: x minutter pr. uge 13

14 Pleje nat: x minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: x minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver Madservice Tøjvask Rev

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere