Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Lov om Social Service 192 Lov om almene boliger 5 Plejeboliger er beregnet til borgere med et varigt behov for omfattende pleje og tilsyn hele døgnet som ikke - eller kun vanskeligt kan ydes i eget hjem. 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Beskyttede boliger er beregnet til borgere med et lettere behov for pleje end der tilbydes i plejeboliger. Borgeren skal have et særligt behov for at kunne til kalde hjælp med kort varsel døgnet rundt, og skal desuden kunne profitere at et nærmiljø med fællesfaciliteter. At tilbyde borgere med behov for tilsyn hele døgnet en bolig med døgnbemanding. At udføre den personlige pleje og / eller støtte borgeren til selv at udføre den personlige pleje. Botilbuddet skal tilbyde brugerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Brugerne skal have medbestemmelse og indflydelse, og der skal være bruger- og pårørenderåd. Der skal lægges vægt på de sociale aspekter og gives muligheder for privatliv og fællesskab. Der skal være mulighed for, at borgeren kan deltage i aktivitetstilbud udenfor boligdelen. Der skal så vidt muligt tages hensyn til brugernes ønsker om aktiviteter, ture, besøg o.l. Udbuddet af aktiviteter skal til enhver tid være tilpasset borgernes funktionsniveau, deres konkrete ønsker og efterspørgsel, samt plejehjemmets medarbejderressourcer. Der skal være fokus på at yde en faglig kvalificeret indsats, både pleje- og omsorgsmæssigt og socialpædagogisk for at inddrage brugerne i det daglige hverdagsliv. Der skal i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende udarbejdes elementer til en helhedsvurdering, som indeholder en beskrivelse af livshistorie, sygeplejefaglige optegnelser, funktionsniveau samt plan for personlig hjælp, aktiviteter, træning og lignende. Derudover udarbejdes fremadrettede handleplaner for faglige og tværfaglige indsatsområder. Der skal forebygges tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere borgeren til selv at udføre de opgaver, borgeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre borgeren til at klare hverdagen. Der skal observeres ændringer i borgerens helbredstilstand, handles fagligt forsvarligt i forhold til denne, og væsentlige ændringer skal 1

2 5. Hvilke værdier og holdninger skal ydelsen afspejle? dokumenteres i elektronisk brugerjournal. Plejepersonalet er omfattet af tavshedspligt. Der skal tages hensyn til brugernes værdighed, integritet, kultur og livskvalitet, og der skal lægges stor vægt på omsorg og kommunikation. Plejen skal udføres med omsorg og medmenneskelighed, i respekt for den enkeltes integritet, blufærdighed og livsform 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, med behov for hjælp eller støtte som opfylder visitationskriterierne. I vurderingen vil følgende indgå: Borgeren ønsker selv at flytte i plejebolig Borgeren har en varig funktionsnedsættelse, det kan være fysisk, psykisk eller socialt, der kræver så omfattende støtte, pleje og omsorg hele døgnet, at det vurderes, ikke at være hensigtsmæssigt, at borgeren forbliver i eget hjem Kommunens øvrige tilbud er overvejet og eventuelt afprøvet, og at disse tilbud ikke længere kan dække borgerens behov. For plejekollektiverne Holmelundsvej og Torndalshave gælder specielle kriterier jfr. Ydelseskatalog 7. Ydelsens omfang? 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? 9. Kompetencekrav til udføreren? 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Hjælpen tildeles efter en individuel helhedsvurdering af borgeren. Hjælpen udføres i alle ugens dage i hele døgnet efter planlægning og disponering af ledelse og personale. Frit valg mellem boliger i Hvidovre Kommune og lignende tilbud i andre kommuner. Det er dog en forudsætning, at tilflytningskommunen også vurderer, at borgeren er berettiget til en bolig i tilflytningskommunen. Minimumskrav for at kunne udføre ydelsen er, at hjælperen har faglige kvalifikationer, opdateret viden og kendskab til kommunens kvalitetsstandarder og mål for ydelsen. Borgeren skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, borgeren er i stand til. Borgeren skal følge de krav, som fastsættes i arbejdspladsvurderingen. Borgeren skal acceptere brug af hjælpemidler. Plejepersonalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder på plejehjemmene. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt. Boligen skal indrettes, så personalet kan benytte de rigtige arbejdsstillinger. Ommøblering kan komme på tale. Ved brug af personlift m.m. kan det være nødvendigt at fjerne evt. tæpper. Hvor det er nødvendigt, skal der være plads til 2 hjælpere. Der skal være god arbejdsbelysning. 2

3 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen pleje og omsorg er gratis Borgeren betaler husleje, elektricitet og varme samt evt. indskud og TV-pakke. Borgeren tilbydes at købe en servicepakke, hvor de enkelte serviceydelser efter ønske kan vælges fra. Prisen er afhængig af, hvor mange serviceydelser borgeren ønsker at købe. I de tilfælde, hvor vinduespolering, rengøringsartikler og/eller TV-antenne ikke indgår som en del af huslejeudgifterne, indgår ydelsen som et tilbud i servicepakken. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 13. Hvordan følges op på ydelsen? At der udarbejdes en beskrivelse af ydelsen. At alle væsentlige oplysninger omkring pleje af beboeren dokumenteres At der løbende føres en dialog mellem bruger-og pårørenderådet og plejehjemmets ledelse At alle episoder og former for magtanvendelse indberettes/ansøges i henhold til reglerne om dette At resultatet af de lovbundne tilsyn er tilfredsstillende set i forhold til lovgivning og kvalitetsstandarder Opfølgning sker løbende i dagligt samarbejde Nationale brugerundersøgelser Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg Kvalitetsstandarder revurderes 1 gang årligt 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Mænd og kvinder ansættes på lige vilkår uanset religion eller etnisk baggrund. 3

4 Ydelseskatalog: Beskrivelse af kommunale serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger for ældre i Hvidovre kommune. Beskrivelse af delydelser vedrørende Hvidovre Kommunes plejeboliger/plejehjem Personlig hjælp, pleje, sygepleje, m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Forplejning Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Ærinder i bank Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Modtage fuldmagt og bankbog Hente penge i bank max kr. Evt. betale regninger, som ikke endnu er kommet på PBS eller anden betalingsordning Afregne med borgeren Opmærksomheden henledes på at maksimumbeløbet er kr. Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Hjælp til borgerens egen administration Følgende elementer kan indgå i delydelsen: Indlåse penge i pengeboks/pengekasse Føre regnskab Omdele post Opbevaring af værdier og kontanter i forbindelse med skifteretssager Der henvises til Hvidovre Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ. Rengøring plejebolig/plejehjem Rengøringsydelsen omfatter rengøring af borgerens bolig samt den andel af fællesarealer, som indregnes som en del af borgerens bolig. Boligen og fællesarealerne skal rengøres således, at der ikke er lugt og lignende, som er til gene for andre borgere, og der ikke er forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Hvor vinduespolering ikke indgår som en del af huslejeopkrævningen, tilbydes borgeren vinduespolering gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at få pudset vinduer i borgerens bolig og i andelen af fællesarealerne. 4

5 Tøjvask plejebolig/plejehjem Tøjvask ydelsen omfatter vask af borgerens eget private tøj og ved behov vaskbare dyner og puder. I ydelsen indgår ud over tøjvask at lægge tøj på plads samt at mærke tøjet, hvis borgeren eller borgerens pårørende ikke selv kan mærke det. Borgeren skal tilbydes leje af linned og håndklæder, vaskeklude, viskestykker og karklude gennem servicepakken. Hvis borgeren ikke ønsker at købe denne ydelse gennem servicepakken, skal borgeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af linned og håndklæder m.m. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning af duge og sengetæpper samt beklædning, der ikke tåler vask. Der kan mod ekstra betaling tilbydes rensning samt nedtagning og ophængning af gardiner. Madservice plejebolig/plejehjem Madserviceydelsen omfatter tilbud om ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost. Maden skal overholde de anbefalinger, der fremgår af Fødevarestyrelsens nationale kosthåndbog til raske ældre over 75 år hvad angår energi, vitaminer, mineraler, samt energifordeling af protein, fedt og kulhydrater. Endvidere henvises der til kommunens Diæt- og kosthåndbog. Der udarbejdes et årligt tilsyn, hvor standard og efterlevelse af kost og diæthåndbog vurderes. I madserviceydelsen indgår diæter / specialkost, som er lægeordineret. Plejehjemskøkkener skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Borgeren kan afbestille mad og drikkevarer, f.eks. når borgeren ikke er hjemme pga. besøg eller ved indlæggelse på sygehus. Afbestillingstidspunktet fastlægges af det enkelte plejehjem, idet madproduktionen tilrettelægges forskelligt. I tilfælde af akut indlæggelse kan afbestilling foretages med øjeblikkelig virkning. Borgeren skal kunne få hjælp til at købe øl, sodavand, vin og spiritus Drift af plejebolig/plejehjemmet Driften af plejehjemmet skal sikre, at brugerne kan færdes og opholde sig i fremkommelige og tempererede omgivelser, som er rengjort således, at der ikke er lugtgener eller forhold, der kan karakteriseres som uhygiejniske eller giver forøget sundheds- eller infektionsrisiko. Desuden skal driften sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige og behagelige at færdes i for borgere og pårørende. Følgende elementer skal indgå i delydelsen: Sikring af rene og fremkommelige udendørs gange og stier. Græs, buske og hække samt sne må ikke hindre en sikker fremkommelighed. Sikring af vand- og energiforsyning således at borgerens bolig og plejehjemmet har vand, lys og varme. 5

6 Sikring af indvendig og udvendig vedligeholdelse ifølge den huslejemæssige aftale omkring plejehjemmet. Sikring af vedligeholdelse og rengøring af servicearealer inklusive vinduespudsning samt drift af vaskeri Sikring af istandsættelse af bolig inden indflytning af ny beboer Sikring af at de fornødne hjælpemidler i form af arbejdsmiljøhjælpemidler og inkontinenshjælpemidler er til stede. Sikring af opkrævning af husleje og servicepakkebetaling. Omfanget af driften varierer afhængigt af lovgrundlaget, enten Lov om social service 192 eller Lov om almene boliger. Servicepakke Det skal tilbydes borgeren at kunne købe en hel eller dele af en servicepakke. Følgende elementer skal indgå som delydelser: Forplejning Vinduespolering hvor denne ikke indgår i huslejen Rengøring hvor denne ikke indgår i huslejen Toiletartikler Vask af eget tøj Forsikring Hvis borgeren ikke ønsker at købe hele eller dele af servicepakken, skal borgeren selv eller dennes pårørende sørge for de dele, der indgår i servicepakken. Der kan mod særskilt betaling opnås følgende ydelser igennem plejehjemmet Fodpleje Omsorgstandpleje Aktiviteter Alle plejehjem i Hvidovre Kommune tilbyder en bred vifte af aktiviteter for deres beboere. Aktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejehjemmets personaleressourcer. Aktiviteterne kan eksempelvis oplistes som følger: Daglige aktiviteter Særlige hyggestunder om et bestemt tema Sang og musik Kortspil, spil, Håndarbejde, håndværk Lægge håndklæder eller servietter sammen Dække bord Let motion, dans Deltage i gymnastik/træning Gå en tur udendørs Lejlighedsvise aktiviteter, (evt. betaling) Foredrag Cafearrangementer, koncerter Fejring af højtider 6

7 Fester En tur i gruppe til Indkøbscenter En tur i byen, i teater, i Tivoli Skovture Sommerhusweekend Ferieture i Danmark Ferieture i udlandet For nogle beboere kan det almindelige fællesskab og enkle omsorgshandlinger opfattes som aktiviteter (nok). Der kan være tale om et grænseområde. F. eks.: En lille tur på gangen, eller hen i plejehjemmets kiosk Passiv deltagelse i hyggestunder Passiv deltagelse i sang og musik En lille snak med en anden person En snak med flere andre Beskrivelse af delydelser vedrørende Plejekollektivet Holmelundsvej Plejekollektivet Holmelundsvej er en særlig plejeenhed, der har en målgruppe blandt lidt yngre borgere med fysisk eller psykisk handicap, herunder psykiatriske lidelser og misbrug. Boligerne består af lejligheder i en boligblok, og fællesarealet er meget begrænset. Borgere i Plejekollektivet har følgende muligheder: Forplejning: Mulighed for at klare alt omkring madlavning selv. Mulighed for at benytte sig af tilbud om kommunal levering af kølemad og lån af mikroovn. Personalet hjælper med opvarmning af mad samt tilberedning af morgenmad, kold mad og mellemmåltider efter behov Indkøb: Mulighed for at klare alt omkring indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugl. i nærmiljøet. Rengøring: Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver uge og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Borgeren skal selv sørge for miljøgodkendte rengøringsartikler Tøjvask: Borgeren kan selv benytte faciliteter til vask, tørring og sammenlægning af tøj/linned. Borgeren kan få hjælp til dette efter behov. Borgeren betaler selv Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg 7

8 Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og plejekollektivets personaleressourcer. Aktiviteterne planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Udgifter til fællesaktiviteterne betales af deltagerne. Træning Træningsfaciliteterne på Holmelundsvej er begrænsede. Såfremt træningsopgaverne ikke kan klares inden for de givne rammer, individuelt eller i hold, henvises til vederlagsfri fysioterapi. Beskrivelse af delydelser i Bofællesskabet Torndalshave Bofællesskabet Torndalshave er et bofællesskab for 12 borgere med demens. Borgerne skal være lægeligt udredte for demens for at kunne bo på Torndalshave. Bofællesskabet er indrettet med 6 boliger grupperet omkring et fællesrum med køkken. Udgangspunktet i bofællesskabet er, at alle fælles funktioner foregår i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Personlig pleje og omsorg, sygepleje m.m. Der henvises til vedtagne kvalitetsstandarder for plejehjemmene, som stadig er gældende for: Personlig pleje Omsorg Medicingivning / Medicinadministration Sårpleje Pleje til døende Almen sygepleje Tøjvask Rengøring Forplejning Beboerne deltager efter lyst og evne i de huslige opgaver. Beboerne kan deltage i indkøb, ligesom madlavning, anretning og servering af mad samt oprydning og opvask finder sted i fællesrummets køkken. Aktiviteter: Fællesaktiviteterne skal til enhver tid være tilpasset borgernes konkrete efterspørgsel og personaleressourcerne. Aktiviteter planlægges i fællesskab mellem borgere og personale. Træning Træningsfaciliteterne på Torndalshave er begrænsede. Træning er individuelt afpasset beboerens helbredsmæssige status. Der er tilknyttet fysioterapeut. Servicepakken: 8

9 Hvis en beboer på Torndalshave er fraværende på grund af besøg, indlæggelse på sygehus eller andet, vil der ikke foregå nogen tilbagebetaling af servicepakken. Torndalshave er et bofællesskab og man betaler med udgangspunkt i den solidariske tankegang. Det vil sige, at man betaler til fællesskabet. 9

10 Beskrivelse af delydelser vedrørende beskyttede boliger i Hvidovre kommune Særlig ydelsesbeskrivelse vedrørende beskyttet boliger Borgere i beskyttede boliger har følgende muligheder: Forplejning : Mulighed for at foretage alt omkring madlavning selv. Indkøb : Mulighed for at foretage indkøb selv. Tilbud om indkøb 1 gang ugentlig hos slagter og bager i nærmiljøet. Tilbud om indkøb hver 14. dag fra købmand. Tilbud om indkøb modsat uge af mælkeprodukter. Rengøring : Grundlæggende ydes den grundige rengøring hver 14. dag og dagligt efter behov herunder rengøring på toiletter. Borgeren hjælper selv med til rengøringen efter evne. Personlig pleje : Borgeren kan selv udføre daglig personlig pleje. Der tilbydes personalets tilstedeværelse i forbindelse med bad og hjælp til enkelte ting som f.eks. -støttestrømper -smøre ben, fødder m.m. 10

11 Kvalitetskrav vedrørende visitation og individuelt visiterede plejepakker til plejehjem og beskyttet bolig i Hvidovre Kommune Modtager: Visitation Kriterier for tildeling PO-pakker Borgere, der bor i plejebolig/på plejehjem eller beskyttet bolig Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger træffer ud fra beskrivelse af helhedsvurdering og fastlagte visitationskriterier afgørelse om, hvorvidt borgerens behov for personlig pleje og praktisk bistand bør afhjælpes ved tildeling af plejebolig eller beskyttet bolig i Hvidovre Kommune. Som en del af visitationen vurderer ledelsen af de pågældende plejeboliger eller beskyttede boliger senest 3 måneder efter indflytningen omfanget af den pågældende borgers individuelle hjælpebehov, og tilsvarende omfanget af ydelser til borgeren. Borgeren tildeles herefter en pleje- og omsorgspakke (PO-pakke). PO-pakken kan eventuelt tilpasses særlige behov hos borgeren. Revisitation foregår herefter 1 gange årligt eller hvis der indtræffer væsentlige ændringer i borgerens helbredstilstand. Udmåling og udførelse af ydelserne skal dokumenteres af plejehjemmet efter anmodning fra Visitationsudvalget. Ved opfølgningssamtaler vurderes konkret og individuelt borgerens behov for hjælp. I samtalen deltager borgeren og efter borgerens ønske evt. pårørende. Følgende elementer i ydelser til borgeren drøftes ved opfølgningen og fastlægges: praktiske opgaver, personlig pleje, omsorg og mobilisering med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ved indflytningen. Hver borger kan kun tildeles en PO-pakke, se nedenfor. PO-pakker tildeles i 6 niveauer efter omfanget af hjælp til borgeren. Beboere i beskyttede boliger vil befinde sig i niveau PO-pakke 1-3. Der lægges vægt på fleksibilitet i PO-pakkerne, så der i det daglige arbejde kan tildeles tid efter borgerens aktuelle behov, og for de udsving i helbredsmæssig tilstand, der kan forekomme i hverdagen. *PO-pakke 1: Pakken tildeles typisk medfølgende ægtefælle/samlever eller beboere i beskyttede boliger, der selv tager initiativ og er aktiv i forhold til egenomsorg. Kan stort set klare alle personrelaterede opgaver. Er velfungerende med enkelte svigt. Klarer sin hverdag med kun lidt hjælp. Hjælpen skal være støttende og forebyggende. Hjælpen kan for eksempel omfatte hjælp til bad og til rengøring. Tildelt tid PO1: 180 min. pr. uge, fordelt på Pleje i dagtimer: 120 minutter pr. uge Rengøring: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. 11

12 Endvidere: Madservice Tøjvask *PO-pakke 2 Borgere i beskyttet bolig, der har brug for mere omfattende hjælp i dagtimerne, og som dagligt har behov for hjælp/ tilkald af hjælp i aftentimerne. Borgeren er i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. Klarer hverdagen med delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har undertiden behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Tildelt tid PO 2: 300 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimer 180 minutter pr. uge Pleje aften 60 minutter pr. uge Rengøring 60 minutter pr. uge Madservice Tøjvask *PO-pakke 3 Borgeren er delvist i stand til at overkomme/overskue /tage initiativ til egne behov og personlig pleje. I hverdagen delvis støtte til fysiske og psykiske funktioner. Borgeren kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har behov for motivation, støtte eller hjælp i relation til pleje, omsorg eller praktisk bistand. Omsorg og psykisk støtte kan være en fremtrædende del af ydelsen. Tildelt tid PO 3: 600 minutter pr uge fordelt på: Pleje dagtimerne 300 minutter pr. uge Pleje aften 180 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge. Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Ved særlige behov for psykisk støtte kan plejetimer konverteres til omsorgsydelser. Madservice Tøjvask *PO-pakke 4 12

13 Gives til borgere, der har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ til den personlige pleje. Der er tale om væsentlige funktionsnedsættelser og borgeren har brug for daglig hjælp til personlig hygiejne og måltider. Borgeren har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, og kan kun med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Kan have et stort behov for motivation, støtte og hjælp. Tildelt tid PO 4: 1200 minutter pr. uge fordelt på: Pleje dagtimerne: 720 minutter pr. uge Pleje aften: 360 minutter pr uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter, idet opgaverne forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO pakke 5 Borgere med minimal egenomsorg, som har brug for meget hjælp. Borgeren har brug for hjælp til alle funktioner vedrørende egen person. Der anvendes ofte hjælpemidler. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ. Borgeren er på grund af fysiske og psykiske forhold ude af stand til at tage vare på sig selv. Andre må gøre/handle for borgeren i flere forhold. Borgeren har brug for fuldstændig hjælp eller guidning til at varetage egne behov. Tildelt tid PO 5: 1800 minutter pr. uge fordelt på: Pleje i dagtimer: 1270 minutter pr uge Pleje aften: 410 minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: 60 minutter pr. uge Omsorgsopgaver: 60 minutter pr. uge, idet opgaverne forudsættes løst sammen med øvrige opgaver. Madservice Tøjvask *PO-pakke 6 Borgeren har ingen eller kun lidt egenomsorg, og har et særligt udvidet plejebehov. Pakken visiteres kun i meget få tilfælde, og kan kun visiteres med efterfølgende indberetning til Visitationsudvalget for plejeboliger og beskyttede boliger. Revisiteres hver 3. md. Tildelt tid PO 6: Individuelt udmålt, omfattende: Pleje dagtimerne: x minutter pr. uge Pleje aften: x minutter pr. uge 13

14 Pleje nat: x minutter pr. uge Rengøring og anden praktisk bistand: x minutter pr. uge Omsorgsopgaver forudsættes løst i forbindelse med de øvrige opgaver Madservice Tøjvask Rev

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejehjem

Kvalitetsstandard Plejehjem Plejehjem Ydelsestype Plejehjem Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Information i forbindelse med indflytning i Plejeboligerne ved Krogstenshave. Serviceydelser Plejeboligerne Krogstens Alle 47-51 og Plejeboligerne Karise Alle 29-31 Obligatoriske

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

At forbedre mulighederne for brugerens livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet (Serviceloven 79)

At forbedre mulighederne for brugerens livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet (Serviceloven 79) Ydelsestype (11) Ydelsens Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere