Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/ /11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11"

Transkript

1 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/ /11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie- og arbejdsmiljø for såvel elever som ansatte. Studie- og arbejdsmiljøet understøttes af et socialt liv med en god atmosfære, hvor der lægges vægt på, at der er et godt forhold mellem elever, lærere og det øvrige personale. Fysiske rammer 1) Skabe en hyggelig atmosfære på skolen a) Der skal skabes flere hyggekroge. b) Der nedsættes et kunstudvalg, som skal virke for at variere skolens kunst, fx ved løbende at få kunstnere til at udstille og skabe muligheder for elevudsmykning af skolen. c) Der laves en billedvæg med billeder af afgangsklasserne og en væg med plakater fra forestillinger og lign. d) Der skal ske en forbedring af opholdsmulighederne på udendørsarealet foran kantinen, herunder en bedre udnyttelse af terrassen under studievejledningen. e) Der skal løbende laves indsatser for at holde skolen ren og pæn. 2) Forbedre skolens funktionalitet a) Det skal overvejes, hvordan spiseområderne ved kantinen kan udvides. b) Kantineudvalget skal løbende drøfte åbningstiderne for kantinen og om der uden for kantinens åbningstid også kan være et tilbud (fx automat eller andet). c) Det skal præciseres, hvad man kan forvente af skolens it-faciliteter. Der skal lægges et niveau, som det er realistisk, at skolen har ressourcer til at leve op til. d) Der skal fortsat arbejdes på, at elever og lærere får et tilstrækkelig kendskab til skolens itfaciliteter og de aftaler, der er, om hvordan systemerne skal benyttes. Studiemiljø 1) Lektiecaféen og anden støtte udvikles, således at eleverne får endnu større udbytte af den. a) De fysiske rammer skal forbedres for at sikre en både velfungerende og hyggelig lektiecafé. b) Behovet for flere lærere og andre undervisere (fx universitetsstuderende) i den enkelte lektiecafé skal løbende vurderes, ligesom behovet for udvidelse af tilbuddet til flere dage om ugen eller udvidelse af tidsrummet. c) Elever, der har vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen eller af andre grunde er frafaldtruede, skal tilbydes særlig støtte og vejledning ud over lektiecaféen, fx mentorordning, individuel støtte, supplerende undervisning. 1/5

2 2) Sikre en fyldestgørende, rettidig og præcis kommunikation og videndeling a) Der skal udvikles en overordnet kommunikationsplan, hvor brugen af FC, Lectio og hjemmesiden sammentænkes. b) Som supplement til den netbaserede kommunikation skal der også ske en videreudvikling af morgensamlinger, opslagstavler og andre former for kommunikation og videndeling. 3) Aktiviteter uden for undervisningen skal videreudvikles og forbedres Der skal arbejdes for a) udvikling af mere forpligtende frivillige aktiviteter som i foreninger, hvor vi forventer, at man møder op, hvis man har meldt sig. b) udvikling af elevstyrede klubber (fx en filmklub eller en kulturforening) for at styrke sammenholdet på tværs af klasser og årgange mulighed for reklame på morgensamlinger, på hjemmesiden og på FC-konferencer. c) at eleverne tilbydes foredrag af lærere eller folk udefra, der brænder for noget. d) for et større elevengagement i morgensamlinger. e) udvikling af fredagscaféerne og festerne, så de bliver endnu mere spændende med en hyggelig atmosfære - fx elevbands, konkurrencer, tema-café, tema-fest. Arbejdsmiljø Det skal sikres, at Egå Gymnasium er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø. 1) Vi vil fortsat sikre en fleksibel arbejdstidsplanlægning, der på bedste vis forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. 2) Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret. 3) Ved aftale om udførelse af ekstra opgaver arbejdes på at få en præcis beskrivelse af rammerne for arbejdsopgaven. 4) Det tilstræbes at undgå uønsket overtid. 5) Skolen vil sikre information i god tid. a) Så mange opgaver som muligt indskrives i årsplanen fra skoleårets start. b) Vi vil fortsat arbejde på, at skemaændringer varsles med mindst 3 uger. 6) Medarbejderne skal sikres en faglig, social og personlig udvikling. Det skal ske via MedarbejderUdviklingsSamtaler, øgede muligheder for faggruppesamarbejde, tilbud om interne og eksterne kurser, afholdelse af mindst et arrangement om året, der både indeholder et fagligt/pædagogisk og et socialt element. Desuden vil skolen så vidt muligt støtte medarbejdernes egne initiativer til udviklingsprojekter inden for denne profils rammer. 7) Der skabes mulighed for at medarbejderne kan mødes under uformelle, ikke-arbejdsmæssige former fx skolens egne arrangementer, evt. etablering af en personaleforening eller støtte til en socialaktivitetsgruppe, og der sikres mulighed for at benytte skolens faciliteter uden for skoletid, fx motionsrum, idrætshal, lærerværelse og kantine. 2/5

3 2. En faglig og pædagogisk visionær skole Egå Gymnasium skal være en fagligt profileret skole med et mangfoldigt kreativt og innovativt miljø. som bidrager til udvikling af en levende og engagerende skole, hvor de unge udvikler deres innovative evner, kreativitet, fællesskab og arbejdsglæde. Der skal arbejdes 1) på at innovation og kreativitet bliver en integreret del af skolens hverdag. 2) med en klar faglig profilering af de forskellige studieretninger sikre en studieretningstoning i alle fag. 3) med variation i arbejdsformer. 4) på at udvikle undervisningsaktiviteter på tværs af klasser og årgange. 5) på at sikre lærerne tilbud om den nødvendige efteruddannelse til opfyldelse af ovenstående mål. 3. Lokal og global dialog Der skal være en god dialog og et synligt samarbejde med lokalsamfundet, og samtidig skal der satses på internationalisering. LOKALT SAMARBEJDE 1) Udbygning af samarbejdet med andre gymnasier a) Egå Gymnasium skal deltage i intergymnasiale arrangementer og konkurrencer, fx fælles korprojekter, det intergymnasiale MGP, idrætsstævner og konkurrencer på science området eller inden for samfundsfag og humaniora. b) Der arbejdes med udvikling af hverdagsarrangementer fx musikcaféer, som er åbne for elever fra andre gymnasier. 2) Udbygning af samarbejdet med videregående uddannelser a) Der udvikles mentorordninger, hvor studerende formidler viden og erfaringer om deres fag og studium til interesserede elever. b) Lærere og studerende udefra bidrager til undervisningen her på skolen via foredrag og lign. c) Hele klasser besøger en videregående uddannelse for at gennemføre en del af undervisningen der, og der skal være mulighed for at gennemføre dele af studieretningsprojektet på videregående uddannelser. 3) Udbygning af samarbejdet med lokalsamfundet a) I forbindelse med undervisningsforløb, kulturelle eller politiske arrangementer kan lokalområdet eksplicit inviteres indenfor til åbent hus. b) Der skal samarbejdes med virksomheder med henblik på at gøre undervisningen mere virkelighedsnær, herunder anvende innovative arbejdsformer i konkrete situationer. c) Skolen skal aktivt støtte udvikling af Fællesrådet /5

4 INTERNATIONALISERING 1) Etablering af og samarbejde med internationale kontaktskoler a) Så mange klasser på som muligt skal samarbejde med klasser på internationale kontaktskoler om (tvær)faglige projekter. Der bør være en kontinuerlig proces, der indarbejdes i den daglige undervisning med progression over tid. Det kan foregå netbaseret og kan også omfatte en studietur med besøg og et eventuelt genbesøg fra kontaktskolen. b) Det internationale samarbejde skal synliggøres, og eleverne bør inddrages tidligt i forløbet - fx i klassen, via morgensamlinger, opslagstavle eller skolens hjemmeside. c) Der kan være tale om egentlige udvekslingsrejser, hvori der indgår privat indkvartering og dermed en anden måde at lære et andet sprog på. 2) Udvikling af andre aktiviteter a) Der skal arbejdes for besøg af foredragsholdere og gæstelærere som supplement til sprogundervisningen og som bidrag til samfundsmæssige og kulturelle indslag fra forskellige sprogområder og kulturer. b) Skolen skal være åben over for muligheder for lærerudveksling, hvor lærere kan få internationale kontakter og indsigt i andre landes skoleforhold. c) Der skal arbejdes på at udvikle et fælles projekt, hvor skolen påtager sig et ansvar, eksempelvis af social eller økologisk karakter (fx samarbejde med og støtte til en kontaktskole i et udviklingsland). 4. Inddragelse af elever og personale i udviklingen af skolen Elever, lærere og det øvrige personale skal inddrages meget i den fortsatte udvikling af skolen og den daglige undervisning og opbygning af skolens traditioner. Der er løbende dialog mellem alle parter. Det sikres bl.a. gennem elevrådet, der fungerer som bindeled mellem elever, medarbejdere og ledelse. 1) Der udfærdiges en oversigt over skolens organisationsstruktur, der tydeliggør udvalgenes opgaver og kompetencer, samt hvor eleverne har medbestemmelse. 2) Elevrådet vælger løbende elever til relevante udvalg og arbejdsgrupper. Muligheden for at deltage i udvalg, selvom man ikke er elevrådsrepræsentant, tydeliggøres for eleverne. Fællesudvalget overvejer løbende, hvor eleverne skal være repræsenteret. 3) Ledelsen skal udvise åbenhed i forhold til afprøvning af elevers og medarbejderes idéer. Ledelsen forpligter sig til at overveje skriftlige velargumenterede elevforslag og give svar til forslagsstilleren. 4) Alle klasser tilbydes muligheden for at få et elevteam, der samarbejder med lærerteamet. 5) Eleverne inddrages så vidt muligt i planlægningen af undervisningen. 6) Der skal sikres gennemsigtighed, når arbejdsopgaver uddelegeres til personalet 7) Ledelsen giver mulighed for at uddelegere beslutningskompetence, hvor det er relevant. 8) Der skal fortsat arbejdes med at styrke det repræsentative demokrati i MIO-søjlen. 9) Det tilstræbes, at medarbejdere inddrages på et tidligt stadium i større beslutningsprocesser, som har indflydelse på deres arbejdsforhold. 4/5

5 5. Sikring af kvaliteten i skolens arbejde Der skal ske en systematisk udvikling af kvaliteten af den indsats, som finder sted på skolen. 1) Der gennemføres i overensstemmelse med vores kvalitetssikringssystem systematiske elev- og personaletilfredshedsundersøgelser. 2) Der skal normalt efter større evalueringer være en diskussion i PR / MIO med henblik på hvilke forbedringer/ændringer evalueringerne lægger op til. 3) Elevrådet skal inddrages i dette arbejde fx gennem deres repræsentanter i PU eller i Fællesudvalget. 4) Evalueringerne offentliggøres på skolens hjemmeside. 5) Teamets ansvar for udvikling af studieretningen og klassens studieplan skal præciseres, og teamet skal arbejde med at fastlægge, hvilke målsætninger de har for klassen, og hvordan de vil evaluere resultatet. 6) Lærernes evaluering af eleverne i form af faglige elevsamtaler skal udvikles og systematiseres. 5/5

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere