Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3."

Transkript

1 Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning : Viborg Gymnasium og HF arbejder ud fra følgende værdier: Faglighed Respekt Indflydelse Arbejdsglæde Tillid Elevmiljø Disse værdier udmøntes i følgende målsætning for skolen: Viborg Gymnasium og Hf målsætning På VGHF ønsker vi at være en skole, der ruster eleverne til videre uddannelse, og derfor sætter vi faglighed, undervisningsmiljø og kultur i centrum. VGHF er en skole, der bygger på demokratiske værdier, hvor der lægges vægt på fællesskabet skabt gennem den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. VGHF har som mål at være en moderne arbejdsplads med et godt arbejds- og undervisningsmiljø, som tiltrækker og fastholder kvalificerede medarbejdere og elever. Delmål: Faglighed På VGHF er det målet, at vi har og fastholder et højt fagligt niveau. Vi ønsker til stadighed at have: Velkvalificerede undervisere. Lærersamarbejde og faglig sparring, der styrker undervisernes faglige og pædagogiske udvikling. Undervisere, der løbende videre- og efteruddannes. Indflydelse på undervisningens form og indhold gennem dialog mellem underviser og elever. Moderne undervisningsmidler og tidssvarende lokaler med adgang til den nyeste teknologi. En ledelse, der understøtter institutionens mål og løbende videre- og efteruddannes Vi forventer: Engagement fra eleverne i undervisningen. En stor arbejdsindsats af elever, som lever op de faglige krav, som stilles til dem. Undervisere, der løbende holder sig ajour og udvikler deres undervisning. En ledelse, der løbende udvikler sig og støtter såvel elever som ansatte i deres arbejde

2 Et godt undervisnings- og arbejdsmiljø På VGHF er det målet at have et godt undervisnings- og arbejdsmiljø - psykisk såvel som fysisk - for både elever og ansatte. Vi ønsker til stadighed at have: Et godt kollegialt klima, hvor samarbejde og arbejdsglædes fremmes. Gensidig tolerance, tillid og anerkendelse mellem alle parter på skolen. Gode fysiske omgivelser, som lever op til en moderne og tidssvarende arbejdsplads. En åben og gennemskuelig kommunikation, både internt og eksternt. Vi forventer: At de, der har deres gang på skolen behandler lokaler og ejendom ordentlig. At alle på skolen bidrager med en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Kultur På VGHF er det målet at have et fællesskab, som styrker elevernes sociale og personlige kompetencer. Vi ønsker til stadighed at have: Et elevmiljø med stor indflydelse på skolens fælles liv herunder et velfungerende og engageret elevråd og elevdeltagelse i en lang række udvalg, festforening, kreative aktiviteter som musicals m.m. Morgensamling som styrker fællesskabet. Ligeværd mellem skolens to uddannelser Vi forventer: At alle støtter op omkring en skole, hvor der er plads til forskellighed, fællesskab og individuel udvikling. Skolens strategier og handlingsplaner i perioden : Skolens strategier og handlingsplaner for perioden ses nedenstående. I den 4-årige periode skal strategier og handlingsplaner prioriteres i forhold til hinanden, således at det hvert år vedtages, hvilke strategier og handlingsplaner der uddybes og arbejdes mere intensivt med det kommende skoleår. På den baggrund er handlingsplanerne overordnede og vil først blive fuldt udbyggede i forbindelse med den årlige prioriteringsrunde på skolen og i bestyrelsen. Strategier og handlingsplaner: 1. Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet Der arbejdes innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker

3 Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling Der skal fortsat arbejdes med pædagogisk udvikling og fornyelse af undervisningen Der skal ske en fortsat pædagogisk udvikling gennem erfaringsudveksling, videndeling, pædagogiske dage og efteruddannelse. Den pædagogiske debat på skolen skal styrkes gennem tematiserede debatter i Pædagogisk Råd. Der arbejdes med udvikling af anvendelsesorienteringen på HF. Arbejdet med ny skriftlighed indgår i alle fag. Studieretningssamarbejdet og samarbejdet i fagpakkerne på HF skal fortsat styrkes og udbygges. Der skal fortsat arbejdes på at minimere frafald og fravær i såvel gymnasiet som på HF. Arbejdet med evaluering og sikring af kvalitet i undervisningen skal videreudvikles. Alle større evalueringer fremlægges og diskuteres i Pædagogisk Råd. Anvendelsen af smartboards i undervisningen opprioriteres med efteruddannelse til alle lærere. Der arbejdes med bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisningen. 3. Elevmiljøet, det faglige såvel som det ikke-faglige, skal fastholdes og udbygges Faglige fællestimearrangementer fortsættes inden for og på tværs af alle fakulteter Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Ekskursioner og studierejser prioriteres både lokalt, nationalt og internationalt Skolen understøtter elevernes muligheder for at deltage i faglige arrangementer uden for skoletiden. Skolens talentarbejde udbygges inden for alle faglige områder. Idrætsaktiviteter som fx den årlige idrætsdag og mulighederne for at dyrke sport uden for skoletiden fastholdes og udvikles. Der arbejdes videre med elevernes lektielæsning og opgaveskrivning (blandt andet via lektiecafé mm.) Skolens morgensamlinger fortsættes med både underholdning og indhold.

4 Skolen støtter elevrådet og elevernes foreningsaktivitet (Dionysos, caféudvalg mm.) Skolen afholder musical og skolefest hvert andet år og støtter elevinitierede aktiviteter (galla, filmprojekter, musikarrangementer etc.) 4. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP) 5. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Der skal ske en styrkelse af fremmedsprogene med henblik på at øge elevernes interesse for fremmedsprog. Internationale aktiviteter indgår, hvor det er relevant, i alle fag. De internationale kontakter skal styrkes, og der arbejdes mod at opbygge formaliserede kontakter i udlandet og venskabsskoler inden for alle skolens sprog. Der arbejdes fortsat med, at nogle af studieretningerne har klare internationale elementer som f.eks. globaliseringsklassen. Skolen ser gerne besøg fra udenlandske gæstelærere i perioder, f.eks. sprogassistenter i sprogfagene. Der skal skabes faciliteter til virtuel kommunikation (webcam mv.) Alle STX-elever får tilbudt en sprogskolerejse i 1.g og en studieretningsrejse i 2.g. I HF tilbydes en studietur i 2.hf. Alle rejser er forankrede i undervisningen. 6. Brobygningsaktiviteter til såvel grundskoler som videregående uddannelser skal videreføres og udbygges I forhold til skolens elever: Der arbejdes fortsat via undervisningen med kontakter og brobygning til de videregående uddannelser for både STX- og HF-elever. Skolen prioritet vejledning og brobygning til de videregående uddannelser

5 Skolens kontakter ud af huset anvendes til brobygning til de videregående uddannelser Det skal sikres at elever med forskellige social baggrund har lige muligheder for at gennemføre uddannelserne. I forhold til folke- og efterskoler: Videndeling mellem skolens lærere omkring brobygningskurser og introduktionskurser opprioriteres for at sikre et spændende og vedkommende indhold og udnytte lærernes ressourcer mest hensigtsmæssigt. Der udarbejdes ligeledes standardforløb og retningslinjer for begge aktiviteter. Der fortsættes med at udvikle det faglige samarbejde, der allerede eksisterer med folkeskolerne. Der arbejdes på at videreudvikle kursustilbud til folke- og efterskoleelever. Skolen arbejder fortsat med talentaktiviteter for folkeskoleelever og disse synliggøres mere. 7. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Med henblik på at styrke medindflydelse og medansvar skal beslutningsprocesserne på skolen være gennemskuelige, og der skal sikres en åben debatkultur mellem lærere, øvrige ansatte, ledelse og elever. Der skal fortsat arbejdes på at styrke og synliggøre arbejdet i samarbejdsudvalget (herunder arbejdsmiljøarbejdet) Der skal arbejdes med at sikre en hensigtsmæssig kommunikation til/fra skolens udvalg. Elevernes arbejde i elevrådet skal støttes og deres engagement i udvalgene skal styrkes. Der forsøges hvert år afholdt et arrangement for elevrådet med henblik på at styrke elevdemokratiet. 8. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner.

6 Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. 9. Informationsstrukturen skal sikre kommunikation og åbenhed Skolens informationsstruktur skal sikre kommunikation og åbenhed såvel eksternt som internt. Information og dialog mellem alle (elever, ansatte, ledelse) på skolen styrkes fortsat og skal sikres de bedste betingelser. Der arbejdes med at videreudvikle og sikre en konsekvent og klar anvendelse af skolens interne kommunikationssystemer samt en sortering i informationsstrømmene. Elevernes anvendelse af skolens elektroniske informationssystemer styrkes 10. Der skal fortsat arbejdes med at tilpasse skolens fysiske rammer til moderne undervisnings-og læreformer Skolens fysiske rammer skal være attraktive og indbydende for elever og personale, hvorfor der løbende skal ske vedligeholdelse og renovering af såvel de ydre som de indre rammer, så de tilpasses de aktuelle behov for undervisning og ophold. Skolens lokaler skal løbende renoveres og udsmykkes. Mulighederne for at indrette fagfamilieområder (sprogafdeling, samfundsvidenskab mm.) skal undersøges Skolens IT-udstyr skal konstant opdateres. Skolens depotrum skal løbende nyindrettes. Det skal undersøges hvorledes elevernes fællesområde evt. kan udvides og støjdæmpes. Der skal laves en plan for renovering af skolens lærerværelse. Det overvejes, hvorledes de udendørs arealer kan gøres mere attraktive for elever og ansatte. Kælderområdet nyindrettes til eleverne i samarbejde med elevrådet, så det kan anvendes i mellemtimerne

7 Bilag A: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2011/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Bilag B: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2012/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Bilag C: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2013/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever 4. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Bilag D: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2014/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med at sikre, at eleverne opnår de bedst mulige faglige resultater og at vi fortsat formår at indfri alle elevers faglige potentiale mest muligt. Der arbejdes fortsat med at sikre elevernes inddragelse i planlægningen af undervisningen og arbejdsro i undervisningen. Der nedsættes et udvalg, der arbejder med at styrke almendannelsen på skolen med henblik på at højne elevernes faglige niveau. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet. Der arbejdes videre med at sikre en udbygget, formaliseret videndeling i faggrupperne.

8 Der arbejdes fortsat innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan for dette. Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Der arbejdes videre med en bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisning. Der arbejdes også med at udvikle IT-pædagogikken/anvendelse af IT i undervisningen både i forhold til eksisterende tiltag (digital dannelse, flipped classroom, i-/e-bøger, google apps mv.) men også i forhold til nye muligheder. Der arbejdes fortsat med efteruddannelse af alle lærere i anvendelsen af IKTværktøjer i undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Skolens talentaktiviteter udbygges fortsat, og der arbejdes med forsøg, hvor talentundervisningen også foregår i den enkelte klasse. Der arbejdes med at få skolens skema til på bedste vis at understøtte den faglige indlæring og elevernes faglige niveau samt de pædagogiske tiltag ved at sikre den bedst mulige planlægning og organisering af undervisningen. 2. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at styrke studieretningernes kontakter ud af huset. Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner samt tidligere elever Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP og AT) Skolens kontakter til folkeskolerne skal styrkes blandt andet gennem eksisterende projekter men også i forhold til den nye folkeskolereform. 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever

9 Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever set i lyset af de mange nyansættelser og de mange nye elever på skolen. Der arbejdes fortsat med at styrke skolens arbejdsmiljø og elevmiljø herunder elevmiljøet på tværs af klasserne. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal gennemføres en APV-undersøgelse og trivselsmåling i efteråret 14. Der arbejdes med en bred inddragelse af gode ideer fra alle i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte og et godt undervisningsmiljø for eleverne. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid/merarbejde undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner. Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. Der skal gennemføres en undervisningsmiljøvurderingen i skoleåret Indsatsområder for de pædagogiske udvalg i skoleåret 14-15: Der er følgende pædagogiske indsatsområder i skoleåret Der nedsættes et pædagogisk udvalg for hvert indsatsområde: 1. Maksimal udnyttelse af elevernes faglige potentiale bl.a.mindset-projektet 2. Innovation 3. Forberedelse (herunder arbejde med lektielæsning, lektiecafé, studiemoduler, lektielæsningsmoduler, studieteknik, flipped classrooom mv.)

10 Den økonomiske strategi og tilhørende handleplaner for Viborg Gymnasium og HF 1. Skolens økonomiske strategi Viborg Gymnasium og Hf skal være en økonomisk velfunderet skole, der har økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau og en fortsat udvikling. 2. Handleplaner a. Indledning: Skolen står i de kommende år over for den udfordring, der består i fortsat at udvikle skolen samtidig med at økonomien skal tilpasses i forhold til såvel de statslige besparelser som den endelige aftrapning af overgangsordningen. Skolen ønsker fremover, at driften af undervisningen hviler i sig selv, men det vil derudover være nødvendigt på sigt at skaffe økonomisk råderum gennem årlige overskud på resultatet. Der vil desuden være behov for kontinuerligt at foretage løbende investeringer for at fastholde det niveau på den indre og ydre vedligeholdelse af bygninger og undervisningsmidler, herunder it, som skolen pt. befinder sig på. Foretages disse investeringer ikke, vil det på sigt betyde dårligere forhold for undervisningen, hvilket kan medføre en lavere elevsøgning. Det er endvidere vigtigt, at skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. b. Konkrete handleplaner: 1. Øget elevtilgang og reduceret frafald Skolen har som målsætning at øge elevtilgangen og som minimum fastholde frafaldet på det lave niveau det befinder sig på eller om muligt mindske det. En stor elevtilgang og et lavt frafald styrker skolens økonomi. Store årgange betyder, at der kan etableres større og dermed mere rentable valghold. 2. Implementeringstakt for besparelserne De besparelser, som skolen er blevet pålagt, skal implementeres under størst mulig hensyntagen til skolens kerneydelse, undervisningen. 3. Egenkapitalandel Skolens negative egenkapital er elimineret. Skolen skal nu gradvist styrke egenkapitalen. Målsætningen er en soliditetsgrad på mellem 25 og 30 %. 4. Overskudsgrad Skolens målsætning er indtil videre at have en overskudsgrad på 1-2 % pr. år. 5. Investeringer i bygninger, indvendigt og udvendigt vedligehold og inventar Investeringerne i it fastholdes, så den nuværende standard på skolen bibeholdes. Desuden foretages der stadig undervisningsmiddelindkøb på samme niveau som nu, og bygningerne vedligeholdes efter samme standard som nu. Renoveringen af skolen fortsættes, således at også renovering af de to sidste fløje færdiggøres. Der skal ske en kontinuerlig tilpasning af bygningsmassen til elevtallet. 6. Likviditet

11 Der tilstræbes en positiv likviditet over året. Bestyrelsen skal derfor altid ved større nyanskaffelser forholde sig til, om skolen ved investeringer skal bruge egne midler (og dermed forringe likviditeten) eller låne. Som langsigtet mål ønskes det, at omsætningsaktiverne er i balance med den kortfristede gæld eksklusiv feriepenge-forpligtelsen. 7. Vedligeholdelsesplan for skolen Skolens vedligeholdelsesplan revideres løbende og indarbejdes i den løbende budgetlægning, så skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. LM

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Vision: Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere