Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3."

Transkript

1 Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning : Viborg Gymnasium og HF arbejder ud fra følgende værdier: Faglighed Respekt Indflydelse Arbejdsglæde Tillid Elevmiljø Disse værdier udmøntes i følgende målsætning for skolen: Viborg Gymnasium og Hf målsætning På VGHF ønsker vi at være en skole, der ruster eleverne til videre uddannelse, og derfor sætter vi faglighed, undervisningsmiljø og kultur i centrum. VGHF er en skole, der bygger på demokratiske værdier, hvor der lægges vægt på fællesskabet skabt gennem den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. VGHF har som mål at være en moderne arbejdsplads med et godt arbejds- og undervisningsmiljø, som tiltrækker og fastholder kvalificerede medarbejdere og elever. Delmål: Faglighed På VGHF er det målet, at vi har og fastholder et højt fagligt niveau. Vi ønsker til stadighed at have: Velkvalificerede undervisere. Lærersamarbejde og faglig sparring, der styrker undervisernes faglige og pædagogiske udvikling. Undervisere, der løbende videre- og efteruddannes. Indflydelse på undervisningens form og indhold gennem dialog mellem underviser og elever. Moderne undervisningsmidler og tidssvarende lokaler med adgang til den nyeste teknologi. En ledelse, der understøtter institutionens mål og løbende videre- og efteruddannes Vi forventer: Engagement fra eleverne i undervisningen. En stor arbejdsindsats af elever, som lever op de faglige krav, som stilles til dem. Undervisere, der løbende holder sig ajour og udvikler deres undervisning. En ledelse, der løbende udvikler sig og støtter såvel elever som ansatte i deres arbejde

2 Et godt undervisnings- og arbejdsmiljø På VGHF er det målet at have et godt undervisnings- og arbejdsmiljø - psykisk såvel som fysisk - for både elever og ansatte. Vi ønsker til stadighed at have: Et godt kollegialt klima, hvor samarbejde og arbejdsglædes fremmes. Gensidig tolerance, tillid og anerkendelse mellem alle parter på skolen. Gode fysiske omgivelser, som lever op til en moderne og tidssvarende arbejdsplads. En åben og gennemskuelig kommunikation, både internt og eksternt. Vi forventer: At de, der har deres gang på skolen behandler lokaler og ejendom ordentlig. At alle på skolen bidrager med en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Kultur På VGHF er det målet at have et fællesskab, som styrker elevernes sociale og personlige kompetencer. Vi ønsker til stadighed at have: Et elevmiljø med stor indflydelse på skolens fælles liv herunder et velfungerende og engageret elevråd og elevdeltagelse i en lang række udvalg, festforening, kreative aktiviteter som musicals m.m. Morgensamling som styrker fællesskabet. Ligeværd mellem skolens to uddannelser Vi forventer: At alle støtter op omkring en skole, hvor der er plads til forskellighed, fællesskab og individuel udvikling. Skolens strategier og handlingsplaner i perioden : Skolens strategier og handlingsplaner for perioden ses nedenstående. I den 4-årige periode skal strategier og handlingsplaner prioriteres i forhold til hinanden, således at det hvert år vedtages, hvilke strategier og handlingsplaner der uddybes og arbejdes mere intensivt med det kommende skoleår. På den baggrund er handlingsplanerne overordnede og vil først blive fuldt udbyggede i forbindelse med den årlige prioriteringsrunde på skolen og i bestyrelsen. Strategier og handlingsplaner: 1. Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet Der arbejdes innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker

3 Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling Der skal fortsat arbejdes med pædagogisk udvikling og fornyelse af undervisningen Der skal ske en fortsat pædagogisk udvikling gennem erfaringsudveksling, videndeling, pædagogiske dage og efteruddannelse. Den pædagogiske debat på skolen skal styrkes gennem tematiserede debatter i Pædagogisk Råd. Der arbejdes med udvikling af anvendelsesorienteringen på HF. Arbejdet med ny skriftlighed indgår i alle fag. Studieretningssamarbejdet og samarbejdet i fagpakkerne på HF skal fortsat styrkes og udbygges. Der skal fortsat arbejdes på at minimere frafald og fravær i såvel gymnasiet som på HF. Arbejdet med evaluering og sikring af kvalitet i undervisningen skal videreudvikles. Alle større evalueringer fremlægges og diskuteres i Pædagogisk Råd. Anvendelsen af smartboards i undervisningen opprioriteres med efteruddannelse til alle lærere. Der arbejdes med bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisningen. 3. Elevmiljøet, det faglige såvel som det ikke-faglige, skal fastholdes og udbygges Faglige fællestimearrangementer fortsættes inden for og på tværs af alle fakulteter Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Ekskursioner og studierejser prioriteres både lokalt, nationalt og internationalt Skolen understøtter elevernes muligheder for at deltage i faglige arrangementer uden for skoletiden. Skolens talentarbejde udbygges inden for alle faglige områder. Idrætsaktiviteter som fx den årlige idrætsdag og mulighederne for at dyrke sport uden for skoletiden fastholdes og udvikles. Der arbejdes videre med elevernes lektielæsning og opgaveskrivning (blandt andet via lektiecafé mm.) Skolens morgensamlinger fortsættes med både underholdning og indhold.

4 Skolen støtter elevrådet og elevernes foreningsaktivitet (Dionysos, caféudvalg mm.) Skolen afholder musical og skolefest hvert andet år og støtter elevinitierede aktiviteter (galla, filmprojekter, musikarrangementer etc.) 4. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP) 5. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Der skal ske en styrkelse af fremmedsprogene med henblik på at øge elevernes interesse for fremmedsprog. Internationale aktiviteter indgår, hvor det er relevant, i alle fag. De internationale kontakter skal styrkes, og der arbejdes mod at opbygge formaliserede kontakter i udlandet og venskabsskoler inden for alle skolens sprog. Der arbejdes fortsat med, at nogle af studieretningerne har klare internationale elementer som f.eks. globaliseringsklassen. Skolen ser gerne besøg fra udenlandske gæstelærere i perioder, f.eks. sprogassistenter i sprogfagene. Der skal skabes faciliteter til virtuel kommunikation (webcam mv.) Alle STX-elever får tilbudt en sprogskolerejse i 1.g og en studieretningsrejse i 2.g. I HF tilbydes en studietur i 2.hf. Alle rejser er forankrede i undervisningen. 6. Brobygningsaktiviteter til såvel grundskoler som videregående uddannelser skal videreføres og udbygges I forhold til skolens elever: Der arbejdes fortsat via undervisningen med kontakter og brobygning til de videregående uddannelser for både STX- og HF-elever. Skolen prioritet vejledning og brobygning til de videregående uddannelser

5 Skolens kontakter ud af huset anvendes til brobygning til de videregående uddannelser Det skal sikres at elever med forskellige social baggrund har lige muligheder for at gennemføre uddannelserne. I forhold til folke- og efterskoler: Videndeling mellem skolens lærere omkring brobygningskurser og introduktionskurser opprioriteres for at sikre et spændende og vedkommende indhold og udnytte lærernes ressourcer mest hensigtsmæssigt. Der udarbejdes ligeledes standardforløb og retningslinjer for begge aktiviteter. Der fortsættes med at udvikle det faglige samarbejde, der allerede eksisterer med folkeskolerne. Der arbejdes på at videreudvikle kursustilbud til folke- og efterskoleelever. Skolen arbejder fortsat med talentaktiviteter for folkeskoleelever og disse synliggøres mere. 7. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Med henblik på at styrke medindflydelse og medansvar skal beslutningsprocesserne på skolen være gennemskuelige, og der skal sikres en åben debatkultur mellem lærere, øvrige ansatte, ledelse og elever. Der skal fortsat arbejdes på at styrke og synliggøre arbejdet i samarbejdsudvalget (herunder arbejdsmiljøarbejdet) Der skal arbejdes med at sikre en hensigtsmæssig kommunikation til/fra skolens udvalg. Elevernes arbejde i elevrådet skal støttes og deres engagement i udvalgene skal styrkes. Der forsøges hvert år afholdt et arrangement for elevrådet med henblik på at styrke elevdemokratiet. 8. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner.

6 Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. 9. Informationsstrukturen skal sikre kommunikation og åbenhed Skolens informationsstruktur skal sikre kommunikation og åbenhed såvel eksternt som internt. Information og dialog mellem alle (elever, ansatte, ledelse) på skolen styrkes fortsat og skal sikres de bedste betingelser. Der arbejdes med at videreudvikle og sikre en konsekvent og klar anvendelse af skolens interne kommunikationssystemer samt en sortering i informationsstrømmene. Elevernes anvendelse af skolens elektroniske informationssystemer styrkes 10. Der skal fortsat arbejdes med at tilpasse skolens fysiske rammer til moderne undervisnings-og læreformer Skolens fysiske rammer skal være attraktive og indbydende for elever og personale, hvorfor der løbende skal ske vedligeholdelse og renovering af såvel de ydre som de indre rammer, så de tilpasses de aktuelle behov for undervisning og ophold. Skolens lokaler skal løbende renoveres og udsmykkes. Mulighederne for at indrette fagfamilieområder (sprogafdeling, samfundsvidenskab mm.) skal undersøges Skolens IT-udstyr skal konstant opdateres. Skolens depotrum skal løbende nyindrettes. Det skal undersøges hvorledes elevernes fællesområde evt. kan udvides og støjdæmpes. Der skal laves en plan for renovering af skolens lærerværelse. Det overvejes, hvorledes de udendørs arealer kan gøres mere attraktive for elever og ansatte. Kælderområdet nyindrettes til eleverne i samarbejde med elevrådet, så det kan anvendes i mellemtimerne

7 Bilag A: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2011/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Bilag B: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2012/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Bilag C: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2013/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever 4. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Bilag D: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2014/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med at sikre, at eleverne opnår de bedst mulige faglige resultater og at vi fortsat formår at indfri alle elevers faglige potentiale mest muligt. Der arbejdes fortsat med at sikre elevernes inddragelse i planlægningen af undervisningen og arbejdsro i undervisningen. Der nedsættes et udvalg, der arbejder med at styrke almendannelsen på skolen med henblik på at højne elevernes faglige niveau. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet. Der arbejdes videre med at sikre en udbygget, formaliseret videndeling i faggrupperne.

8 Der arbejdes fortsat innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan for dette. Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Der arbejdes videre med en bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisning. Der arbejdes også med at udvikle IT-pædagogikken/anvendelse af IT i undervisningen både i forhold til eksisterende tiltag (digital dannelse, flipped classroom, i-/e-bøger, google apps mv.) men også i forhold til nye muligheder. Der arbejdes fortsat med efteruddannelse af alle lærere i anvendelsen af IKTværktøjer i undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Skolens talentaktiviteter udbygges fortsat, og der arbejdes med forsøg, hvor talentundervisningen også foregår i den enkelte klasse. Der arbejdes med at få skolens skema til på bedste vis at understøtte den faglige indlæring og elevernes faglige niveau samt de pædagogiske tiltag ved at sikre den bedst mulige planlægning og organisering af undervisningen. 2. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at styrke studieretningernes kontakter ud af huset. Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner samt tidligere elever Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP og AT) Skolens kontakter til folkeskolerne skal styrkes blandt andet gennem eksisterende projekter men også i forhold til den nye folkeskolereform. 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever

9 Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever set i lyset af de mange nyansættelser og de mange nye elever på skolen. Der arbejdes fortsat med at styrke skolens arbejdsmiljø og elevmiljø herunder elevmiljøet på tværs af klasserne. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal gennemføres en APV-undersøgelse og trivselsmåling i efteråret 14. Der arbejdes med en bred inddragelse af gode ideer fra alle i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte og et godt undervisningsmiljø for eleverne. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid/merarbejde undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner. Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. Der skal gennemføres en undervisningsmiljøvurderingen i skoleåret Indsatsområder for de pædagogiske udvalg i skoleåret 14-15: Der er følgende pædagogiske indsatsområder i skoleåret Der nedsættes et pædagogisk udvalg for hvert indsatsområde: 1. Maksimal udnyttelse af elevernes faglige potentiale bl.a.mindset-projektet 2. Innovation 3. Forberedelse (herunder arbejde med lektielæsning, lektiecafé, studiemoduler, lektielæsningsmoduler, studieteknik, flipped classrooom mv.)

10 Den økonomiske strategi og tilhørende handleplaner for Viborg Gymnasium og HF 1. Skolens økonomiske strategi Viborg Gymnasium og Hf skal være en økonomisk velfunderet skole, der har økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau og en fortsat udvikling. 2. Handleplaner a. Indledning: Skolen står i de kommende år over for den udfordring, der består i fortsat at udvikle skolen samtidig med at økonomien skal tilpasses i forhold til såvel de statslige besparelser som den endelige aftrapning af overgangsordningen. Skolen ønsker fremover, at driften af undervisningen hviler i sig selv, men det vil derudover være nødvendigt på sigt at skaffe økonomisk råderum gennem årlige overskud på resultatet. Der vil desuden være behov for kontinuerligt at foretage løbende investeringer for at fastholde det niveau på den indre og ydre vedligeholdelse af bygninger og undervisningsmidler, herunder it, som skolen pt. befinder sig på. Foretages disse investeringer ikke, vil det på sigt betyde dårligere forhold for undervisningen, hvilket kan medføre en lavere elevsøgning. Det er endvidere vigtigt, at skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. b. Konkrete handleplaner: 1. Øget elevtilgang og reduceret frafald Skolen har som målsætning at øge elevtilgangen og som minimum fastholde frafaldet på det lave niveau det befinder sig på eller om muligt mindske det. En stor elevtilgang og et lavt frafald styrker skolens økonomi. Store årgange betyder, at der kan etableres større og dermed mere rentable valghold. 2. Implementeringstakt for besparelserne De besparelser, som skolen er blevet pålagt, skal implementeres under størst mulig hensyntagen til skolens kerneydelse, undervisningen. 3. Egenkapitalandel Skolens negative egenkapital er elimineret. Skolen skal nu gradvist styrke egenkapitalen. Målsætningen er en soliditetsgrad på mellem 25 og 30 %. 4. Overskudsgrad Skolens målsætning er indtil videre at have en overskudsgrad på 1-2 % pr. år. 5. Investeringer i bygninger, indvendigt og udvendigt vedligehold og inventar Investeringerne i it fastholdes, så den nuværende standard på skolen bibeholdes. Desuden foretages der stadig undervisningsmiddelindkøb på samme niveau som nu, og bygningerne vedligeholdes efter samme standard som nu. Renoveringen af skolen fortsættes, således at også renovering af de to sidste fløje færdiggøres. Der skal ske en kontinuerlig tilpasning af bygningsmassen til elevtallet. 6. Likviditet

11 Der tilstræbes en positiv likviditet over året. Bestyrelsen skal derfor altid ved større nyanskaffelser forholde sig til, om skolen ved investeringer skal bruge egne midler (og dermed forringe likviditeten) eller låne. Som langsigtet mål ønskes det, at omsætningsaktiverne er i balance med den kortfristede gæld eksklusiv feriepenge-forpligtelsen. 7. Vedligeholdelsesplan for skolen Skolens vedligeholdelsesplan revideres løbende og indarbejdes i den løbende budgetlægning, så skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. LM

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Enhedslistens udspil til en gymnasiereform

Enhedslistens udspil til en gymnasiereform Enhedslistens udspil til en gymnasiereform Enhedslistens udspil til en gymnasiereform De gymnasiale uddannelser er på mange måder en uddannelsesmæssig succes. Uddannelserne er det foretrukne valg for et

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen Hovedkonklusioner Information og indflydelse Lærernes forhold

Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen Hovedkonklusioner Information og indflydelse Lærernes forhold www.gl.org Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen GL s fusionsundersøgelse er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til knap 800 medlemmer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere