Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3."

Transkript

1 Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning : Viborg Gymnasium og HF arbejder ud fra følgende værdier: Faglighed Respekt Indflydelse Arbejdsglæde Tillid Elevmiljø Disse værdier udmøntes i følgende målsætning for skolen: Viborg Gymnasium og Hf målsætning På VGHF ønsker vi at være en skole, der ruster eleverne til videre uddannelse, og derfor sætter vi faglighed, undervisningsmiljø og kultur i centrum. VGHF er en skole, der bygger på demokratiske værdier, hvor der lægges vægt på fællesskabet skabt gennem den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. VGHF har som mål at være en moderne arbejdsplads med et godt arbejds- og undervisningsmiljø, som tiltrækker og fastholder kvalificerede medarbejdere og elever. Delmål: Faglighed På VGHF er det målet, at vi har og fastholder et højt fagligt niveau. Vi ønsker til stadighed at have: Velkvalificerede undervisere. Lærersamarbejde og faglig sparring, der styrker undervisernes faglige og pædagogiske udvikling. Undervisere, der løbende videre- og efteruddannes. Indflydelse på undervisningens form og indhold gennem dialog mellem underviser og elever. Moderne undervisningsmidler og tidssvarende lokaler med adgang til den nyeste teknologi. En ledelse, der understøtter institutionens mål og løbende videre- og efteruddannes Vi forventer: Engagement fra eleverne i undervisningen. En stor arbejdsindsats af elever, som lever op de faglige krav, som stilles til dem. Undervisere, der løbende holder sig ajour og udvikler deres undervisning. En ledelse, der løbende udvikler sig og støtter såvel elever som ansatte i deres arbejde

2 Et godt undervisnings- og arbejdsmiljø På VGHF er det målet at have et godt undervisnings- og arbejdsmiljø - psykisk såvel som fysisk - for både elever og ansatte. Vi ønsker til stadighed at have: Et godt kollegialt klima, hvor samarbejde og arbejdsglædes fremmes. Gensidig tolerance, tillid og anerkendelse mellem alle parter på skolen. Gode fysiske omgivelser, som lever op til en moderne og tidssvarende arbejdsplads. En åben og gennemskuelig kommunikation, både internt og eksternt. Vi forventer: At de, der har deres gang på skolen behandler lokaler og ejendom ordentlig. At alle på skolen bidrager med en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Kultur På VGHF er det målet at have et fællesskab, som styrker elevernes sociale og personlige kompetencer. Vi ønsker til stadighed at have: Et elevmiljø med stor indflydelse på skolens fælles liv herunder et velfungerende og engageret elevråd og elevdeltagelse i en lang række udvalg, festforening, kreative aktiviteter som musicals m.m. Morgensamling som styrker fællesskabet. Ligeværd mellem skolens to uddannelser Vi forventer: At alle støtter op omkring en skole, hvor der er plads til forskellighed, fællesskab og individuel udvikling. Skolens strategier og handlingsplaner i perioden : Skolens strategier og handlingsplaner for perioden ses nedenstående. I den 4-årige periode skal strategier og handlingsplaner prioriteres i forhold til hinanden, således at det hvert år vedtages, hvilke strategier og handlingsplaner der uddybes og arbejdes mere intensivt med det kommende skoleår. På den baggrund er handlingsplanerne overordnede og vil først blive fuldt udbyggede i forbindelse med den årlige prioriteringsrunde på skolen og i bestyrelsen. Strategier og handlingsplaner: 1. Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet Der arbejdes innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker

3 Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling Der skal fortsat arbejdes med pædagogisk udvikling og fornyelse af undervisningen Der skal ske en fortsat pædagogisk udvikling gennem erfaringsudveksling, videndeling, pædagogiske dage og efteruddannelse. Den pædagogiske debat på skolen skal styrkes gennem tematiserede debatter i Pædagogisk Råd. Der arbejdes med udvikling af anvendelsesorienteringen på HF. Arbejdet med ny skriftlighed indgår i alle fag. Studieretningssamarbejdet og samarbejdet i fagpakkerne på HF skal fortsat styrkes og udbygges. Der skal fortsat arbejdes på at minimere frafald og fravær i såvel gymnasiet som på HF. Arbejdet med evaluering og sikring af kvalitet i undervisningen skal videreudvikles. Alle større evalueringer fremlægges og diskuteres i Pædagogisk Råd. Anvendelsen af smartboards i undervisningen opprioriteres med efteruddannelse til alle lærere. Der arbejdes med bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisningen. 3. Elevmiljøet, det faglige såvel som det ikke-faglige, skal fastholdes og udbygges Faglige fællestimearrangementer fortsættes inden for og på tværs af alle fakulteter Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Ekskursioner og studierejser prioriteres både lokalt, nationalt og internationalt Skolen understøtter elevernes muligheder for at deltage i faglige arrangementer uden for skoletiden. Skolens talentarbejde udbygges inden for alle faglige områder. Idrætsaktiviteter som fx den årlige idrætsdag og mulighederne for at dyrke sport uden for skoletiden fastholdes og udvikles. Der arbejdes videre med elevernes lektielæsning og opgaveskrivning (blandt andet via lektiecafé mm.) Skolens morgensamlinger fortsættes med både underholdning og indhold.

4 Skolen støtter elevrådet og elevernes foreningsaktivitet (Dionysos, caféudvalg mm.) Skolen afholder musical og skolefest hvert andet år og støtter elevinitierede aktiviteter (galla, filmprojekter, musikarrangementer etc.) 4. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP) 5. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Der skal ske en styrkelse af fremmedsprogene med henblik på at øge elevernes interesse for fremmedsprog. Internationale aktiviteter indgår, hvor det er relevant, i alle fag. De internationale kontakter skal styrkes, og der arbejdes mod at opbygge formaliserede kontakter i udlandet og venskabsskoler inden for alle skolens sprog. Der arbejdes fortsat med, at nogle af studieretningerne har klare internationale elementer som f.eks. globaliseringsklassen. Skolen ser gerne besøg fra udenlandske gæstelærere i perioder, f.eks. sprogassistenter i sprogfagene. Der skal skabes faciliteter til virtuel kommunikation (webcam mv.) Alle STX-elever får tilbudt en sprogskolerejse i 1.g og en studieretningsrejse i 2.g. I HF tilbydes en studietur i 2.hf. Alle rejser er forankrede i undervisningen. 6. Brobygningsaktiviteter til såvel grundskoler som videregående uddannelser skal videreføres og udbygges I forhold til skolens elever: Der arbejdes fortsat via undervisningen med kontakter og brobygning til de videregående uddannelser for både STX- og HF-elever. Skolen prioritet vejledning og brobygning til de videregående uddannelser

5 Skolens kontakter ud af huset anvendes til brobygning til de videregående uddannelser Det skal sikres at elever med forskellige social baggrund har lige muligheder for at gennemføre uddannelserne. I forhold til folke- og efterskoler: Videndeling mellem skolens lærere omkring brobygningskurser og introduktionskurser opprioriteres for at sikre et spændende og vedkommende indhold og udnytte lærernes ressourcer mest hensigtsmæssigt. Der udarbejdes ligeledes standardforløb og retningslinjer for begge aktiviteter. Der fortsættes med at udvikle det faglige samarbejde, der allerede eksisterer med folkeskolerne. Der arbejdes på at videreudvikle kursustilbud til folke- og efterskoleelever. Skolen arbejder fortsat med talentaktiviteter for folkeskoleelever og disse synliggøres mere. 7. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Med henblik på at styrke medindflydelse og medansvar skal beslutningsprocesserne på skolen være gennemskuelige, og der skal sikres en åben debatkultur mellem lærere, øvrige ansatte, ledelse og elever. Der skal fortsat arbejdes på at styrke og synliggøre arbejdet i samarbejdsudvalget (herunder arbejdsmiljøarbejdet) Der skal arbejdes med at sikre en hensigtsmæssig kommunikation til/fra skolens udvalg. Elevernes arbejde i elevrådet skal støttes og deres engagement i udvalgene skal styrkes. Der forsøges hvert år afholdt et arrangement for elevrådet med henblik på at styrke elevdemokratiet. 8. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner.

6 Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. 9. Informationsstrukturen skal sikre kommunikation og åbenhed Skolens informationsstruktur skal sikre kommunikation og åbenhed såvel eksternt som internt. Information og dialog mellem alle (elever, ansatte, ledelse) på skolen styrkes fortsat og skal sikres de bedste betingelser. Der arbejdes med at videreudvikle og sikre en konsekvent og klar anvendelse af skolens interne kommunikationssystemer samt en sortering i informationsstrømmene. Elevernes anvendelse af skolens elektroniske informationssystemer styrkes 10. Der skal fortsat arbejdes med at tilpasse skolens fysiske rammer til moderne undervisnings-og læreformer Skolens fysiske rammer skal være attraktive og indbydende for elever og personale, hvorfor der løbende skal ske vedligeholdelse og renovering af såvel de ydre som de indre rammer, så de tilpasses de aktuelle behov for undervisning og ophold. Skolens lokaler skal løbende renoveres og udsmykkes. Mulighederne for at indrette fagfamilieområder (sprogafdeling, samfundsvidenskab mm.) skal undersøges Skolens IT-udstyr skal konstant opdateres. Skolens depotrum skal løbende nyindrettes. Det skal undersøges hvorledes elevernes fællesområde evt. kan udvides og støjdæmpes. Der skal laves en plan for renovering af skolens lærerværelse. Det overvejes, hvorledes de udendørs arealer kan gøres mere attraktive for elever og ansatte. Kælderområdet nyindrettes til eleverne i samarbejde med elevrådet, så det kan anvendes i mellemtimerne

7 Bilag A: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2011/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Internationale aktiviteter skal opprioriteres Bilag B: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2012/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever Bilag C: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2013/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes 2. Der skal fortsat ske en pædagogisk udvikling 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever 4. Der arbejdes med medindflydelse, medansvar og engagement på alle niveauer Bilag D: Prioriterede strategier og handlingsplaner i skoleåret 2014/ Undervisningens faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes Der stilles fortsat høje og præcise faglige krav til eleverne og eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Der arbejdes med at sikre, at eleverne opnår de bedst mulige faglige resultater og at vi fortsat formår at indfri alle elevers faglige potentiale mest muligt. Der arbejdes fortsat med at sikre elevernes inddragelse i planlægningen af undervisningen og arbejdsro i undervisningen. Der nedsættes et udvalg, der arbejder med at styrke almendannelsen på skolen med henblik på at højne elevernes faglige niveau. Der arbejdes med erfaringsudveksling og videndeling i alle fag med henblik på fortsat styrkelse af fagligheden og den høje faglige kvalitet. Der arbejdes videre med at sikre en udbygget, formaliseret videndeling i faggrupperne.

8 Der arbejdes fortsat innovativt med at styrke samarbejdet og skabe en klar faglig profilering i studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan for dette. Lærernes efteruddannelse prioriteres højt og det understøttes, at der efterfølgende sker en videndeling i faggrupperne. Skolens undervisningsmaterialer skal løbende ajourføres, så de er tidssvarende Anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler og -former i undervisningen indarbejdes løbende (i-bøger, podcast mv.) og eleverne opfordres til at medbringe computere til undervisningen. Der arbejdes videre med en bedre udnyttelse af de elektroniske undervisningsmidler i undervisning. Der arbejdes også med at udvikle IT-pædagogikken/anvendelse af IT i undervisningen både i forhold til eksisterende tiltag (digital dannelse, flipped classroom, i-/e-bøger, google apps mv.) men også i forhold til nye muligheder. Der arbejdes fortsat med efteruddannelse af alle lærere i anvendelsen af IKTværktøjer i undervisningen. Faglige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden understøttes og nye udvikles med henblik på at stimulere det faglige og kreative miljø. Skolens talentaktiviteter udbygges fortsat, og der arbejdes med forsøg, hvor talentundervisningen også foregår i den enkelte klasse. Der arbejdes med at få skolens skema til på bedste vis at understøtte den faglige indlæring og elevernes faglige niveau samt de pædagogiske tiltag ved at sikre den bedst mulige planlægning og organisering af undervisningen. 2. Skolens kontakter ud af huset skal videreudbygges og styrkes Skolen netværk lokalt, nationalt og internationalt skal fortsat udbygges og styrkes blandt andet i forhold til alle studieretninger og fagpakker. Der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at styrke studieretningernes kontakter ud af huset. Der skal skabes nye kontakter til virksomheder, museer og offentlige myndigheder og institutioner samt tidligere elever Skolens kontakter til Århus Universitet, VIA University College (Sygeplejeskeuddannelsen i Viborg, Viborg-Seminariet og The Animation Workshop) samt Medieskolerne skal fastholdes, og der skal fortsat skabes nye kontakter til universiteter og højere læreranstalter mm., som kan udnyttes i undervisningen. Skolens kontakter ud af huset skal synliggøres såvel internt som eksternt Undervisningen suppleres med gæstelærere fra f.eks. erhvervsliv, offentlige myndigheder og universiteter Skolens kontakter ud af huset skal i større omfang udnyttes i forbindelse med elevernes opgaveskrivning (fx SSO og SRP og AT) Skolens kontakter til folkeskolerne skal styrkes blandt andet gennem eksisterende projekter men også i forhold til den nye folkeskolereform. 3. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og elever

9 Der skal arbejdes på fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte og elever set i lyset af de mange nyansættelser og de mange nye elever på skolen. Der arbejdes fortsat med at styrke skolens arbejdsmiljø og elevmiljø herunder elevmiljøet på tværs af klasserne. Personalepolitikken skal løbende justeres. APV-undersøgelser og trivselsmålinger, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til de ansattes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU. Der skal gennemføres en APV-undersøgelse og trivselsmåling i efteråret 14. Der arbejdes med en bred inddragelse af gode ideer fra alle i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte og et godt undervisningsmiljø for eleverne. Der skal tilstræbes en fleksibel arbejdstidsplanlægning og skemalægning, der på bedste vis i dialog forener medarbejdernes ønsker og hensynet til elevernes undervisning. Det tilstræbes, at arbejdstiden bliver fordelt jævnt ud over skoleåret, at uønsket overtid/merarbejde undgås og at så mange arbejdsopgaver som muligt lægges ind fra start i årsplanen. Medarbejderne skal sikres udvikling i jobbet gennem medarbejder- og faggruppeudviklingssamtaler samt intern og ekstern efteruddannelse. Medarbejderne ydes så vidt muligt støtte til initiativer til udviklingsprojekter inden for skolens målsætninger og handlingsplaner. Skolen yder støtte til personaleforeningen med henblik på at medarbejderne kan mødes til uformelle arrangementer og der gives mulighed for, at man kan benytte skolens faciliteter uden for skoletid f.eks. motionsrum, idrætshal mm. Undervisningsmiljøvurderingerne, der gennemføres hvert 3. år, giver anledning til en række konkrete handlingsplaner i forhold til elevernes arbejdsmiljø, som der løbende følges op på i SU og elevråd. Der skal gennemføres en undervisningsmiljøvurderingen i skoleåret Indsatsområder for de pædagogiske udvalg i skoleåret 14-15: Der er følgende pædagogiske indsatsområder i skoleåret Der nedsættes et pædagogisk udvalg for hvert indsatsområde: 1. Maksimal udnyttelse af elevernes faglige potentiale bl.a.mindset-projektet 2. Innovation 3. Forberedelse (herunder arbejde med lektielæsning, lektiecafé, studiemoduler, lektielæsningsmoduler, studieteknik, flipped classrooom mv.)

10 Den økonomiske strategi og tilhørende handleplaner for Viborg Gymnasium og HF 1. Skolens økonomiske strategi Viborg Gymnasium og Hf skal være en økonomisk velfunderet skole, der har økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau og en fortsat udvikling. 2. Handleplaner a. Indledning: Skolen står i de kommende år over for den udfordring, der består i fortsat at udvikle skolen samtidig med at økonomien skal tilpasses i forhold til såvel de statslige besparelser som den endelige aftrapning af overgangsordningen. Skolen ønsker fremover, at driften af undervisningen hviler i sig selv, men det vil derudover være nødvendigt på sigt at skaffe økonomisk råderum gennem årlige overskud på resultatet. Der vil desuden være behov for kontinuerligt at foretage løbende investeringer for at fastholde det niveau på den indre og ydre vedligeholdelse af bygninger og undervisningsmidler, herunder it, som skolen pt. befinder sig på. Foretages disse investeringer ikke, vil det på sigt betyde dårligere forhold for undervisningen, hvilket kan medføre en lavere elevsøgning. Det er endvidere vigtigt, at skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. b. Konkrete handleplaner: 1. Øget elevtilgang og reduceret frafald Skolen har som målsætning at øge elevtilgangen og som minimum fastholde frafaldet på det lave niveau det befinder sig på eller om muligt mindske det. En stor elevtilgang og et lavt frafald styrker skolens økonomi. Store årgange betyder, at der kan etableres større og dermed mere rentable valghold. 2. Implementeringstakt for besparelserne De besparelser, som skolen er blevet pålagt, skal implementeres under størst mulig hensyntagen til skolens kerneydelse, undervisningen. 3. Egenkapitalandel Skolens negative egenkapital er elimineret. Skolen skal nu gradvist styrke egenkapitalen. Målsætningen er en soliditetsgrad på mellem 25 og 30 %. 4. Overskudsgrad Skolens målsætning er indtil videre at have en overskudsgrad på 1-2 % pr. år. 5. Investeringer i bygninger, indvendigt og udvendigt vedligehold og inventar Investeringerne i it fastholdes, så den nuværende standard på skolen bibeholdes. Desuden foretages der stadig undervisningsmiddelindkøb på samme niveau som nu, og bygningerne vedligeholdes efter samme standard som nu. Renoveringen af skolen fortsættes, således at også renovering af de to sidste fløje færdiggøres. Der skal ske en kontinuerlig tilpasning af bygningsmassen til elevtallet. 6. Likviditet

11 Der tilstræbes en positiv likviditet over året. Bestyrelsen skal derfor altid ved større nyanskaffelser forholde sig til, om skolen ved investeringer skal bruge egne midler (og dermed forringe likviditeten) eller låne. Som langsigtet mål ønskes det, at omsætningsaktiverne er i balance med den kortfristede gæld eksklusiv feriepenge-forpligtelsen. 7. Vedligeholdelsesplan for skolen Skolens vedligeholdelsesplan revideres løbende og indarbejdes i den løbende budgetlægning, så skolen også fremover kan vedblive at fremstå som velholdt såvel indvendigt som udvendigt. LM

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Vision: Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever.

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever. Præsentation Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2013 et budget på 1.114 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever, Vejle Tekniske

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere