Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)"

Transkript

1 Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr af 22. december 2006), har Finanstilsynet udarbejdet indberetningsskemaerne (CS/CK). CS/CK-skemaerne erstatter hermed indberetningsskemaerne VS/VK. CS/CK-skemaerne er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om kapitaldækning samt CEBS's retningslinjer om den fælles rapporteringsform for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber omkring rapportering af solvens til tilsynsmyndigheder som følge af kapitalkravsdirektivet (COREP). CS/CK-skemaerne indeholder udvalgte COREP-poster. Samtidig indeholder CS/CK-skemaerne yderligere poster som ikke fremgår af COREP. Finanstilsynet har for at lette sammenligningen mellem CS-skemaerne og COREP udarbejdet følgende notat. Notatet indeholder pt. kun konvertering af CS-skemaer for standardmetoderne til COREP-poster. Notatet vil senere blive udbygget, så konvertering af CS-skemarne for IRB og AMA indgår. Af notatet fremgår, hvordan felterne i CS-skemaerne kan konverteres til COREP-poster. Konvertering er foretaget ved at indsætte de enkelte COREP-ID i en særskilt kolonne på CS-skemaerne (COREP-ID er markeret med fed). Mangler COREP-ID i kolonnen betyder dette, at feltet enten er en national post, som ikke indgår i COREP eller er et summeringsfelt. Er der tale om en national post, 1 som ikke indgår i COREP, vil direktiv henvisningen fremgå af kolonnen. Er det et summeringsfelt, vil dette fremgå kolonnen (nationale poster og summeringsfelter er markeret med kursiv). 1 I enkelte tilfælde indgår der nationale poster i CS-skemaerne, som specificerede yderligere en den tilsvarende COREP post. C:\Documents and Settings\kig\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK37\CS_COREP (2).doc

2 2/18 CS01og CS04 konverteres ikke til COREP-poster, da felterne på CS01 og CS04 udelukkende indeholder summering af data fra de øvrige CSskemaer, beregningsfelter og nationale poster, som ikke indgår i COREP. CS01 felt 5 vedr. solvensprocenten er dog identisk med COREP CA 3.2.a. Felterne på CS02-03 konverteres til poster på COREP CA. Poster i COREP CA er nummeret fortløbende. Dette felt nr. anvendes som COREP-ID. Eksempel: CA skema felt Før CS05-23 og CS56-59 kan konverteres COREP-poster, er det nødvendigt at fastsætte entydig felt-id, da de enkelte COREP-skemaer ikke entydig nummeret. Derfor anvendes til formål for konvertering følgende felt-id (COREP ID): COREP ID = COREP skema ( kolonne tekst (nr.); række tekst) Eksempel : CR SA (4; Total exposures) skema kolonne række Skema CS02-03 Opgørelse af basiskapital CS02 COREP CA Felt ID COREP Opgørelse af basiskapital 1. Kernekapital (sum af post 1.1 til post 1.8)... 1 Summering 1.1. Aktiekapital/garantikapital/andelskapital, jf. 129, stk. 1, nr. 1, i 2 CA lov om finansiel virksomhed (FiL) Overkurs ved emission, jf. 129, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Reserver, jf. 129, stk. 1, nr. 3, 6 og 10, i FiL... 4 CA CA Overført overskud eller underskud, jf. 129, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA CA

3 3/ Årets løbende overskud, jf. 129, stk. 1, nr. 5, i FiL... 6 CA Garantikapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 129, stk. 1, nr. 7, 7 CA og 208, stk. 2, i FiL Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, 8 CA i FiL Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, i FiL... 9 CA Primære fradrag i kernekapital (-) (sum af post 2.1 til post 2.6) Summering 2.1. Foreslået udbytte, jf. 131, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) I COREP CA er foreslået udbytte allerede fradraget. I DK- skema fradrages foreslået udbytte under post CS Immaterielle aktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) CA Aktiverede skatteaktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) CA Årets løbende underskud, jf. 131, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA b Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring 15 CA af betalingsstrømme, jf. 131, stk. 2, nr. 4, i FiL (-) Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som 16 CA følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 131, stk. 2, nr. 5, i FiL (-) Kernekapital efter primære fradrag (post 1 + post 2) Summering 4. Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 1, nr. 8, og 129, stk. 2, i 18 CA FiL(højst 15 pct. af post 5) 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag (post 19 Summering 3 + post 4) Andre fradrag (-) (sum af post 6.1 til post 6.7) Summering 6.1. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede 21 (CA.1.3.4) /2 virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL 22 (CA CA1.3.2) /2 (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 131, 23 (CA1.3.6) / 2 stk. 2, nr. 2, i FiL(-) 6.4. Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de 24 CA1.3.8) / 2 regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen 25 (CA1.3.8) / 2 ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 26 (CA1.3.10) / 2 jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Overskydende fradrag iht. 139, stk. 6, i FiL (-) CA1.3.T2 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag (post 5 + post 6) Summering

4 4/18 CS03 COREP CA Felt COREP -ID Opgørelse af basiskapital (fortsat) 8. Supplerende kapital (sum af post 8.1 til post 8.5)... 1 Summering 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 135, stk. 1, og 136 i lov om finansiel 2 CA virksomhed (FiL) 8.2. Opskrivningshenlæggelser, jf. 135, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2, i FiL (ekskl. post 4)... 4 CA Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 135, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 135, stk. 1, nr. 5, i 6 CA FiL Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5)... 7 CA Basiskapital før fradrag (sum af post 7 og post 9)... 8 Summering 11. Fradrag i basiskapital: (-) (sum af post 11.1 til post 11.10)... 9 Summering Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 139, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 139, stk. 1, nr. 4, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægt metode eller PD/LGD-metoden, jf. 139, stk. 1, nr. 5, i FiL (-) (CA.1.3.4) /2 11 (CA CA1.3.2) /2 12 (CA1.3.6) /2 13 CA1.3.8) /2 14 (CA1.3.8) / Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 15 (CA1.3.10) /2 jf. 139, stk. 1, nr. 6, i FiL (-) Direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 139, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA Kapitalandele > 15 pct., jf. 139, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) CA Kapitalandele > 60 pct., jf. FiL 139, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) CA Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 19 CA , stk Basiskapital efter fradrag (sum af post 10 og post 11) Summering

5 5/ Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i FiL, på /611/EØF artikel 5a 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, /611/EØF artikel 5a der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringssel- skab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i FiL Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Summering 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, 25 Jf. 2006/EF/49 artikel 21 jf. 143, stk. 1, nr. 5, i FiL Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i FiL Summering Skema CS05-06 opgørelse af risikovægtede poster CS05 Felt CA CR SA Equity + summering Corep ID Opgørelse af risikovægtede poster 1 Summering 1. Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko (sum af post 1.1 til post 1.5) Standardmetoden (sum af post til post )... 2 Summering Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker (skema CS07, post 9)... 3 Summering Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 4 Summering (skema CS08, post 9) Eksponeringer mod offentlige enheder (skema CS09, 5 Summering post 9) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 6 Summering (skema CS10, post 9) Eksponeringer mod internationale organisationer (skema 7 Summering CS11, post 9) Eksponeringer mod institutter (skema CS12, post 9)... 8 Summering Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. (skema CS13, post 9)... 9 Summering Eksponeringer mod detailkunder (skema CS14, post 9).. 10 Summering

6 6/ Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (skema 11 Summering CS15, post 9) Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 12 Summering (skema CS16, post 9) Dækkede obligationer (skema CS17, post 9) Summering Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer m.v. 14 Summering (skema CS18, post 9) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 15 Summering (skema CS19, post 9) Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden 16 Summering modparter (skema CS20, post 9) 1.2. Anvendelse af standardmetoden under IRB-metoden (sum af 17 Summering post til post 1.2.5) Statseksponeringer (skema CS49, post 8) Summering Instituteksponeringer (skema CS50, post 8) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS51, post 8) Summering Detaileksponeringer (skema CS52, post 8) Summering Aktieeksponeringer CR SA Equity (21; Total exposures) 1.3. IRB-metoden (sum af post til post 1.3.9) Summering Statseksponeringer (skema CS24, post 10) Summering Instituteksponeringer (skema CS27, post 10) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS30, post 10) Summering Detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom (skema 27 Summering CS34, post 10) Kvalificerede revolverende detaileksponeringer (skema 28 Summering CS37, post 10) Øvrige detaileksponeringer (skema CS40, post 10) Summering Aktieeksponeringer (summen af skema CS44, post 5, 30 Summering skema CS45, post 5 og skema CS48, post 1) Aktiver uden modparter CA Leveringsrisiko (100 pct. risikovægtning) CR IRB Total (23, 1.4 Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100 %) 1.4. Securitiseringspositioner Standardmetoden (skema CS23, post 33 Summering 11) Securitiseringspositioner IRB-metoden (skema CS55, post 12) 34 Summering... CS06 CR TB SETT + summering Felt Corep ID

7 7/18 Opgørelse af risikovægtede poster (fortsat) 2. Vægtede poster med afviklingsrisiko... 1 CR TB SETT (2; Summen af "1.2: Transactions unsettled between 5 and 15 days", "1.3: Transactions unsettled between 16 and 30 days", "1.4: Transactions unsettled between 31 and 45 days" og "1.5: Transactions unsettled for 46 days or more") 3. Vægtede poster med markedsrisiko (sum af post 3.1 til post 3.6):... 2 Summering 3.1. Gældsinstrumenter (skema CS56, post 4)... 3 Summering 3.2. Aktier (skema CS57, post 1.5)... 4 Summering 3.3. Kollektive investeringsordninger (skema CS57, post 2.2)... 5 Summering 3.4. Valutakursrisiko (skema CS57, post 3.3)... 6 Summering 3.5. Råvarerisiko (skema CS57, post 4.3)... 7 Summering 3.6. Interne modeller (VaR-modeller) (skema CS58, post 6)... 8 Summering 4. Vægtede poster med operationel risiko (post post 4.3)... 9 Summering 4.1. Basisindikatormetoden (skema CS59, post 1.2) Summering 4.2. Standardindikatormetoden (skema CS59, post 2.2) Summering 4.3. Den avancerede målemetode (AMA-modeller) (skema CS59, post 3.5) Summering 5. Vægtede poster i alt før fradrag af gruppevise nedskrivninger under 13 Summering standardmetoden (sum af post 1 til post 4) Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden (-) Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl Vægtede poster i alt (post 5 + post 6) Summering CS07-21 Standardmetoden kreditrisiko CS07-CS21 COREP CR SA Felt Corep ID Standardmetoden: 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser 1 CR SA (4; Total exposures) (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster... 2 CR SA (4; On balance sheet items) 1.2. Ikke-balanceførte poster... 3 CR SA (4; Of balance sheet items) 1.3. Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger... 4 CR SA (4; Securities Financing transaktions & long settlement transaktions)

8 8/ Afledte finansielle instrumenter... 5 CR SA (4; Deviatives) 1.5. Netting på tværs af produkter... 6 CR SA (4; From contrasctual cross product netting) 2. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-)... 7 CR SA (5; Total exposures) 2.2. Kreditderivater (-)... 8 CR SA (6; Total exposures) 2.3. Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-)... 9 CR SA (7; Total exposures) 2.4. Anden kreditbeskyttelse (-) CR SA (8; Total exposures) 2.5. Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) CR SA (9; Total exposures) 2.6. Samlet tilgang CR SA (10; Total exposures) 3. Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post CR SA (11; Total exposures) post post 2.6) 4. Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne CR SA (12; Total exposures) 4.2. Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) CR SA (13; Total exposures) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-).. 16 CR SA (14; Total exposures) 5. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 17 CR SA (15; Total exposures) (post 3 + post post 4.2) 5.1. Heraf ikke-balanceførte poster CR SA (15; Of balance items) 6. Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % CR SA (16; Total exposures) 6.2. Mellemliggende/lav 20 % CR SA (17; Total exposures) 6.3. Mellemliggende 50 % CR SA (18; Total exposures) 6.4. Fuld 100 % CR SA (19; Total exposures) 7. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 23 CR SA (20; Total exposures) og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Felt COREP ID Felt COREP ID Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % CR SA (20; 0%) 35 CR SA (21; 0%) 8.2. Vægt 10 % CR SA (20; 10%) 36 CR SA (21; 10%) 8.3. Vægt 20 % CR SA (20; 20%) 37 CR SA (21; 20%) 8.4. Vægt 35 % CR SA (20; 35%) 38 CR SA (21; 35%) 8.5. Vægt 50 % CR SA (20; 50%) 39 CR SA (21; 50%) 8.6. Vægt 75 % CR SA (20; 75%) 40 CR SA (21; 75%) 8.7. Vægt 100 % CR SA (20; 100%) 41 CR SA (21; 100%) 8.8. Vægt 125 % CR SA (20; 125%) 42 CR SA (21; 125%) 8.9. Vægt 150 % CR SA (20; 150%) 43 CR SA (21; 150%)

9 9/ Vægt 200 % CR SA (20; 200%) 44 CR SA (21; 200%) 8.11 Anden risikovægt 34 CR SA (20; Other 45 CR SA (21; Other risk risk weigths) weigths) 9. Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.11) CR SA (21; Total exposure) Skema CS22-23 Securitisering Standardmetoden for kreditrisiko CS22 COREP CR SA SEC TOTAL COREP CR SA SEC TRADITIONAL COREP CR SA SEC SYNTHETIC Felt COREP ID Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko 1. Securitiserede eksponeringer (sum af post 1.1 til post 1.2)... 1 CR SA SEC Total (1; Total exposures) 1.1. Traditionel securitisering... 2 CR SA SEC Traditional (1; Total exposures) 1.2. Syntetisk securitisering... 3 CR SA SEC Synthetic (1; Total exposures) 2. Securitiseringspositioner efter værdireguleringer og hensættelser 4 CR SA SEC Total (7; Total exposures) (sum af post 2.1 til post 2.3) Balanceførte poster... 5 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: On balance sheet items", "Investor: On balance sheet items" og "Sponsor: On balance sheet items") 2.2. Ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter. 6 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 2.3. Investors kapitalinteresse... 7 CR SA SEC Total (7; Originator: Early amortization) 3. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 3.1. Garantier og kreditderivater (-)... 8 CR SA SEC Total (8; Total exposures) 3.2. Finansielle sikkerheder (enkle metode) og anden kreditbeskyttelse 9 CR SA SEC Total (9; Total exposures) (-) Samlet afgang (post post 3.2) (-) CR SA SEC Total (10; Total exposures) 3.4. Samlet tilgang CR SA SEC Total (11; Total exposures)

10 10/18 4. Securitiseringspositioner efter substitutionseffekter (post CR SA SEC Total (12; Total exposures) post post 3.4) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle 13 CR SA SEC Total (13; Total exposures) sikkerheder (-) Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder 14 CR SA SEC Total (14; Total exposures) (post 4 + post 5) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (14; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 6.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (14; Originator: Early amortization) 7. Ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter Felt COREP ID Felt COREP ID samt investors/ eksponerings- leverende virksomheds kapitalinteresse fordelt på konverteringsfaktorer Uvægtet Vægtet % CR SA SEC Total 24 National post (15; Total ex- posures) 7.2. Større end 0 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 25 National post %... (16; Total ex- posures) 7.3. Større end 20 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 26 National post %... (17; Total ex- posures) 7.4. Større end 50 % og mindre end eller lig med 20 CR SA SEC Total 27 National post 100 %... (18; Total ex- posures) 8. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende CR SA SEC Total (19; Total exposures) metoder og konverteringsfaktorer (post 6-21 post post post 7.1 (vægtet) + post 7.2 (vægtet) + post 7.3 (vægtet) + post 7.4 (vægtet)) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (19; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives" og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives") 8.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (19; Originator: Early amortization)

11 11/18 CS23 COREP CR SA SEC TOTAL. COREP CR SA SEC TRADITIONAL. COREP CR SA SEC SYNTHETIC. Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko Felt COREP ID Felt COREP ID 9. Securitiseringspositionerne fordelt på risikovægte: Uvægtet Vægtet 9.1. Kreditkvalitetstrin 1 (20 %)... 1 CR SA SEC Total (22; Total exposures) 9.2. Kreditkvalitetstrin 2 (50 %)... 2 CR SA SEC Total (23; Total exposures) 9.3. Kreditkvalitetstrin 3 (100 %)... 3 CR SA SEC Total (24; Total exposures) 9.4. Kreditkvalitetstrin 4 (350 %)... 4 CR SA SEC Total (25; Total exposures) 9.5. Øvrige kreditkvalitetstrin (1.250 %)... 5 CR SA SEC Total (26; Total exposures) 9.6. Uden rating (1.250 %)... 6 CR SA SEC Total (27; Total exposures) 8 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post

12 12/ Look through... 7 CR SA SEC Total (28; Total exposures) 14 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer, skemaerne CS22 og CS23, post Risikovægtet beløb før loft CR SA SEC Total (30; Total exposures) 11. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til skema CS05, post 1.4) CR SA SEC Total (33; Total exposures)/*12,5 CS56-58 Markedsrisiko CS56 COREP MKR SA TDI Positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen Uvægtet COREP-ID Vægt Væ gtet COREP-ID 1. Specifik risiko (sum af post 1.1 til post 1 Summering 26 Summering 1.11) Vægt 0 % Vægt 1,5625 % Vægt 3,125 %... 2 MKR SA TDI (8; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1) 0 % 27 3 National post i 1,5625 % 28 National post 4 MKR SA TDI (8; with residual term <= 6 months) 3,125 % Vægt 6,25 %... 5 National post 6,25 % 30 National post 1.5. Vægt 10 %... 6 National post 10 % 31 National post 1.6. Vægt 12,5 % Vægt 20 % MKR SA TDI (8; with residual term > 6 months and <= 24 months) 12,5 % 32 MKR SA TDI (8; with residual term > 24 months) 20 % 33 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term <= 6 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 6 months and <= 24 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 24 months)] / 12,5

13 13/ Vægt 50 %... 9 National post 50 % 34 National post 1.9. Vægt 100 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 100 % 35 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt 150 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 150 % 36 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt %... MKR SA TDI (8; securitisation exposures subject to 1250 %risk weighting or deduction and unrated liquidity [MKR SA TDI (9; securitisation exposures subject to 1250 % risk weighting or deduction and unrated li- 12 ficilities) % 37 quidity ficilities)] / 12,5 2. Positioner fordelt på varighedszoner: 2.1. Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone MKR SA TDI (1; Zone 1) MKR SA TDI (2; Zone 1) MKR SA TDI (1; Zone 2) MKR SA TDI (2; Zone 2) MKR SA TDI (1; Zone 3) MKR SA TDI (2; Zone 3) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 38 National post 39 National post 40 National post 41 National post 42 National post 43 National post 3. Generel risiko (sum af post 3.1 til post 3.7 (vægtet beløb)) Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) ii 44 Summering 2 % 45 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones)/ 12,5 iii 2 Vægtes i overensstemmelse med pkt. 59 og pkt. 73 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12.

14 14/ Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.3. Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.4. Matchede positioner mellem zone 22 MKR SA TDI (8; 1 og 2... matched durationweighted positions between zone 1 and 2) 3.5. Matchede positioner mellem zone 23 MKR SA TDI (8; 2 og 3... matched durationweighted positions between zone 2 and 3) 3.6. Matchede positioner mellem zone 24 MKR SA TDI (8; 1 og 3... matched durationweighted positionsbetween zone 1 and 3) 3.7. Umatchede positioner MKR SA TDI (8; residual unmatched duration-weighted positions ) 2 % 46 2 % 47 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 40 % 48 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 1 and 2) / 12,5 40 % 49 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 2 and 3) / 12,5 150 % 50 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positionsbetween zone 1 and 3) / 12,5 100 % 51 MKR SA TDI (9; residual unmatched durationweighted positions ) / 12,5 4. Poster med positionsrisiko for gældsinstrumenter i alt (Sum af post 1 (vægtet beløb) og post 3 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.1) Summering CS57 Aktier og kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, valutakursrisiko og råvarerisiko 1. Positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen: Uvægtet COREP-ID Vægt Vægtet COREP-ID

15 15/ Summen af lange nettopositioner... 1 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 2 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.2. Summen af korte nettopositioner... 3 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 4 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.3. Samlet bruttoposition (specifik risiko) (post post post post 1.2.1)... 5 Summering 50 % 13 Artikel 34 i Annex I i 49/2006/EC 1.4. Samlet nettoposition (generel risiko)... 6 Summering 100 % 14 artikel 36 i Annex I i 49/2006/EC 1.5. Risikovægtet beløb (post 1.3 (vægtet beløb) + post 1.4 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.2) Summering 2. Positionsrisiko for kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen: 2.1. Position/risikovægtet beløb før loft... Artikel i Annex Artikel i Annex 7 I i 49/2006/EC 400 % 16 I i 49/2006/EC 2.2. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til CS06, post 3.3) National post 3. Valutakursrisiko: 3.1. Sum af lange nettopositioner... 8 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.2. Sum af korte nettopositioner... 9 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.3. Indikator 1/risikovægtet beløb (største beløb af post 3.1 og post 3.2) (risikovægtet beløb overføres til CS06, post 3.4) National post 100 % 18 National post 4. Råvarerisiko: 4.1. Summen af nettopositioner for de enkelte 11 MKR SA COM (7; råvarer... Net positions) 4.2. Summen af bruttopositioner for de enkelte 12 MKR SA COM (8; råvarer... Gross positions) 4.3. Risikovægtet beløb (post 4.1 (vægtet beløb) + post 4.2 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.5) ,5 % 19 MKR SA COM (8; Net positions) / 12,5 37,5 % 20 MKR SA COM (8; Gross positions) / 12,5 21 Summering

16 16/18 CS58 COREP MKR IM Interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller) Foregående dags VaRtal COREP-ID Vægtet COREP-ID gennemsnitligt VaR-tal 15 MKR IM (1; total positions) Tillæg COREP-ID 1. Positioner i alt... 1 MKR IM (2; total positions) 26 MKR IM (4; total positions) 1.1. Gældsinstrumenter... MKR IM (2; traded MKR IM (1; MKR IM (4; debt instruments) traded debt in- traded debt in struments) 27 struments) Generel risiko... 3 MKR IM 17 MKR IM (1; (2; TDI TDI general general Specifik risiko... 4 MKR IM (2; TDI - specific 1.2. Aktier... 5 MKR IM (2; equities) Generel risiko... 6 MKR IM (2; equities - general Specifik risiko... 7 MKR IM (2; equities specific 1.3. Valutakursrisiko... 8 MKR IM (2; Foreign exchange 1.4. Råvarerisiko... 9 MKR IM (2; commo- 18 MKR IM (1; TDI - specific 19 MKR IM (1; equities) 20 MKR IM (1; equities - general 21 MKR IM (1; equities specific 22 MKR IM (1; Foreign exchange 23 MKR IM (1; commodity 28 MKR IM (4; equities)

17 17/18 dity 2. Generel risiko i alt MKR IM (2; total amount for general 3. Specifik risiko i alt MKR IM (2; total amount for specific 24 MKR IM (1; total amount for general 25 MKR IM (1; total amount for specific 29 MKR IM (4; total amount for specific 4. Antal overskridelser MKR IM (6; total positions) 5. Multiplikationsfaktor MKR IM (7; total positions) 6. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 3.6) MKR IM (5; total positions) * 12,5 Skema CS59 Operationel risiko CS59 COREP OPR Operationel risiko 1. Basisindikatormetoden: 1.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter... Felt COREP ID Felt COREP ID Felt COREP ID Seneste år År -1 År -2 1 OPR (1; Total banking activities subjet to BIA 1.2. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 4.1)... 2 OPR (7; Total banking activities subjet to BIA ) * 12,5 19 OPR (2; Total banking activities subjet to BIA 28 OPR (3; Total banking activities subjet to BIA

18 18/18 2. Standardindikatormetoden: 2.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter: Virksomhedsfinansiering... 3 OPR (1; Coperate finance) Handel og salg... 4 OPR (1; Trading and sales) Børsmæglervirksomhed på 5 OPR (1; Retail tailmarkedet... brokerage) Forretningsbank... 6 OPR (1; Commercial banking) Detailbank... 7 OPR (1; Retail Banking) Betaling og afvikling... 8 OPR (1; Payment and setlement) Tjenesteydelser... 9 OPR (1; Agency sevices) Kapitalforvaltning OPR (1; Asset maagement) 2.2. Risikovægtet beløb (overføres til 11 OPR (7; Total skema CS06, post 4.2)... banking activitiessubject to STA) * 12,5 20 OPR (2; Coperate finance) 21 OPR (2; Trading and sales) 22 OPR (2; Retail brokerage) 23 OPR (2; Commercial banking) 24 OPR (2; Retail Banking) 25 OPR (2; Payment and setlement) 26 OPR (2; Agency sevices) 27 OPR (2; Asset management) 29 OPR (3; Coperate finance) 30 OPR (3; Trading and sales) 31 OPR (3; Retail brokerage) 32 OPR (3; Commercial banking) 33 OPR (3; Retail Banking) 34 OPR (3; Payment and setlement) 35 OPR (3; Agency sevices) 36 OPR (3; Asset management) i Kategorierne stammer fra artikel 71 i Annex 6 i 2006/48 sammenholdt med artikel 19, stk. 2 i 2006/49. Disse kategorier er ikke at finde i COREP skemaerne, og MFR mener der skal følges op på dette forhold, da han ligeledes mener vi har implementeret denne regel korrekt. Forholdet er således en mulig fejl fra CEBS' side. ii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner. iii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner.

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510. Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. maj 2011 25. maj 2011. Nr. 510. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5, 7 og 8, 143, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 16. december 2011. Nr. 1399. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Risikorapport

Risikorapport Risikorapport 2011 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Overgangsregler for krav ifølge CRR

Overgangsregler for krav ifølge CRR Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

Page 1 of 16 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 764 af 24/06/2011 Filer i PDF-format: BEK_764_24juni2011 Download Acrobat Reader Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 124,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til L 197 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing. (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2010 Indholdsfortegnelse Side A RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Basiskapital 8 4.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Risikooplysninger for koncernen Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger

Risikooplysninger for koncernen Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger Risikooplysninger for koncernen Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger (pr. 31. december 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Solvensbehov i FIH Holding Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Holding Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i FIH Holding Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål... 3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder... 3 1.2 Basiskapital... 3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 1.4 Metode...

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Risikorapport Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2008 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2013

Risiko- og kapitalstyring 2013 Risiko- og kapitalstyring 213 1 Risiko- og kapitalstyring Indledning LR Realkredits hovedaktivitet er at yde lån mod pant i fast ejendom inden for de lovgivningsmæssigt fastsatte øvre grænser for lånenes

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning

Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning Bekendtgørelse nr. GL003 af 29. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning I medfør af 143, nr. 1, 2 og 4, og 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S (pr. 3. februar 2016)

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S (pr. 3. februar 2016) Risikooplysninger for Skjern Bank A/S (pr. 3. februar 2016) Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Målsætning og politikker 3 2. Anvendelsesområde / konsolideringsgrundlag 7 3. Egenkapital og kapitalgrundlag

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere