Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)"

Transkript

1 Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr af 22. december 2006), har Finanstilsynet udarbejdet indberetningsskemaerne (CS/CK). CS/CK-skemaerne erstatter hermed indberetningsskemaerne VS/VK. CS/CK-skemaerne er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om kapitaldækning samt CEBS's retningslinjer om den fælles rapporteringsform for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber omkring rapportering af solvens til tilsynsmyndigheder som følge af kapitalkravsdirektivet (COREP). CS/CK-skemaerne indeholder udvalgte COREP-poster. Samtidig indeholder CS/CK-skemaerne yderligere poster som ikke fremgår af COREP. Finanstilsynet har for at lette sammenligningen mellem CS-skemaerne og COREP udarbejdet følgende notat. Notatet indeholder pt. kun konvertering af CS-skemaer for standardmetoderne til COREP-poster. Notatet vil senere blive udbygget, så konvertering af CS-skemarne for IRB og AMA indgår. Af notatet fremgår, hvordan felterne i CS-skemaerne kan konverteres til COREP-poster. Konvertering er foretaget ved at indsætte de enkelte COREP-ID i en særskilt kolonne på CS-skemaerne (COREP-ID er markeret med fed). Mangler COREP-ID i kolonnen betyder dette, at feltet enten er en national post, som ikke indgår i COREP eller er et summeringsfelt. Er der tale om en national post, 1 som ikke indgår i COREP, vil direktiv henvisningen fremgå af kolonnen. Er det et summeringsfelt, vil dette fremgå kolonnen (nationale poster og summeringsfelter er markeret med kursiv). 1 I enkelte tilfælde indgår der nationale poster i CS-skemaerne, som specificerede yderligere en den tilsvarende COREP post. C:\Documents and Settings\kig\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK37\CS_COREP (2).doc

2 2/18 CS01og CS04 konverteres ikke til COREP-poster, da felterne på CS01 og CS04 udelukkende indeholder summering af data fra de øvrige CSskemaer, beregningsfelter og nationale poster, som ikke indgår i COREP. CS01 felt 5 vedr. solvensprocenten er dog identisk med COREP CA 3.2.a. Felterne på CS02-03 konverteres til poster på COREP CA. Poster i COREP CA er nummeret fortløbende. Dette felt nr. anvendes som COREP-ID. Eksempel: CA skema felt Før CS05-23 og CS56-59 kan konverteres COREP-poster, er det nødvendigt at fastsætte entydig felt-id, da de enkelte COREP-skemaer ikke entydig nummeret. Derfor anvendes til formål for konvertering følgende felt-id (COREP ID): COREP ID = COREP skema ( kolonne tekst (nr.); række tekst) Eksempel : CR SA (4; Total exposures) skema kolonne række Skema CS02-03 Opgørelse af basiskapital CS02 COREP CA Felt ID COREP Opgørelse af basiskapital 1. Kernekapital (sum af post 1.1 til post 1.8)... 1 Summering 1.1. Aktiekapital/garantikapital/andelskapital, jf. 129, stk. 1, nr. 1, i 2 CA lov om finansiel virksomhed (FiL) Overkurs ved emission, jf. 129, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Reserver, jf. 129, stk. 1, nr. 3, 6 og 10, i FiL... 4 CA CA Overført overskud eller underskud, jf. 129, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA CA

3 3/ Årets løbende overskud, jf. 129, stk. 1, nr. 5, i FiL... 6 CA Garantikapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 129, stk. 1, nr. 7, 7 CA og 208, stk. 2, i FiL Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, 8 CA i FiL Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, i FiL... 9 CA Primære fradrag i kernekapital (-) (sum af post 2.1 til post 2.6) Summering 2.1. Foreslået udbytte, jf. 131, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) I COREP CA er foreslået udbytte allerede fradraget. I DK- skema fradrages foreslået udbytte under post CS Immaterielle aktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) CA Aktiverede skatteaktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) CA Årets løbende underskud, jf. 131, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA b Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring 15 CA af betalingsstrømme, jf. 131, stk. 2, nr. 4, i FiL (-) Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som 16 CA følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 131, stk. 2, nr. 5, i FiL (-) Kernekapital efter primære fradrag (post 1 + post 2) Summering 4. Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 1, nr. 8, og 129, stk. 2, i 18 CA FiL(højst 15 pct. af post 5) 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag (post 19 Summering 3 + post 4) Andre fradrag (-) (sum af post 6.1 til post 6.7) Summering 6.1. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede 21 (CA.1.3.4) /2 virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL 22 (CA CA1.3.2) /2 (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 131, 23 (CA1.3.6) / 2 stk. 2, nr. 2, i FiL(-) 6.4. Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de 24 CA1.3.8) / 2 regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen 25 (CA1.3.8) / 2 ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 26 (CA1.3.10) / 2 jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Overskydende fradrag iht. 139, stk. 6, i FiL (-) CA1.3.T2 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag (post 5 + post 6) Summering

4 4/18 CS03 COREP CA Felt COREP -ID Opgørelse af basiskapital (fortsat) 8. Supplerende kapital (sum af post 8.1 til post 8.5)... 1 Summering 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 135, stk. 1, og 136 i lov om finansiel 2 CA virksomhed (FiL) 8.2. Opskrivningshenlæggelser, jf. 135, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2, i FiL (ekskl. post 4)... 4 CA Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 135, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 135, stk. 1, nr. 5, i 6 CA FiL Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5)... 7 CA Basiskapital før fradrag (sum af post 7 og post 9)... 8 Summering 11. Fradrag i basiskapital: (-) (sum af post 11.1 til post 11.10)... 9 Summering Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 139, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 139, stk. 1, nr. 4, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægt metode eller PD/LGD-metoden, jf. 139, stk. 1, nr. 5, i FiL (-) (CA.1.3.4) /2 11 (CA CA1.3.2) /2 12 (CA1.3.6) /2 13 CA1.3.8) /2 14 (CA1.3.8) / Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 15 (CA1.3.10) /2 jf. 139, stk. 1, nr. 6, i FiL (-) Direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 139, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA Kapitalandele > 15 pct., jf. 139, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) CA Kapitalandele > 60 pct., jf. FiL 139, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) CA Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 19 CA , stk Basiskapital efter fradrag (sum af post 10 og post 11) Summering

5 5/ Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i FiL, på /611/EØF artikel 5a 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, /611/EØF artikel 5a der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringssel- skab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i FiL Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Summering 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, 25 Jf. 2006/EF/49 artikel 21 jf. 143, stk. 1, nr. 5, i FiL Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i FiL Summering Skema CS05-06 opgørelse af risikovægtede poster CS05 Felt CA CR SA Equity + summering Corep ID Opgørelse af risikovægtede poster 1 Summering 1. Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko (sum af post 1.1 til post 1.5) Standardmetoden (sum af post til post )... 2 Summering Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker (skema CS07, post 9)... 3 Summering Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 4 Summering (skema CS08, post 9) Eksponeringer mod offentlige enheder (skema CS09, 5 Summering post 9) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 6 Summering (skema CS10, post 9) Eksponeringer mod internationale organisationer (skema 7 Summering CS11, post 9) Eksponeringer mod institutter (skema CS12, post 9)... 8 Summering Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. (skema CS13, post 9)... 9 Summering Eksponeringer mod detailkunder (skema CS14, post 9).. 10 Summering

6 6/ Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (skema 11 Summering CS15, post 9) Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 12 Summering (skema CS16, post 9) Dækkede obligationer (skema CS17, post 9) Summering Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer m.v. 14 Summering (skema CS18, post 9) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 15 Summering (skema CS19, post 9) Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden 16 Summering modparter (skema CS20, post 9) 1.2. Anvendelse af standardmetoden under IRB-metoden (sum af 17 Summering post til post 1.2.5) Statseksponeringer (skema CS49, post 8) Summering Instituteksponeringer (skema CS50, post 8) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS51, post 8) Summering Detaileksponeringer (skema CS52, post 8) Summering Aktieeksponeringer CR SA Equity (21; Total exposures) 1.3. IRB-metoden (sum af post til post 1.3.9) Summering Statseksponeringer (skema CS24, post 10) Summering Instituteksponeringer (skema CS27, post 10) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS30, post 10) Summering Detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom (skema 27 Summering CS34, post 10) Kvalificerede revolverende detaileksponeringer (skema 28 Summering CS37, post 10) Øvrige detaileksponeringer (skema CS40, post 10) Summering Aktieeksponeringer (summen af skema CS44, post 5, 30 Summering skema CS45, post 5 og skema CS48, post 1) Aktiver uden modparter CA Leveringsrisiko (100 pct. risikovægtning) CR IRB Total (23, 1.4 Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100 %) 1.4. Securitiseringspositioner Standardmetoden (skema CS23, post 33 Summering 11) Securitiseringspositioner IRB-metoden (skema CS55, post 12) 34 Summering... CS06 CR TB SETT + summering Felt Corep ID

7 7/18 Opgørelse af risikovægtede poster (fortsat) 2. Vægtede poster med afviklingsrisiko... 1 CR TB SETT (2; Summen af "1.2: Transactions unsettled between 5 and 15 days", "1.3: Transactions unsettled between 16 and 30 days", "1.4: Transactions unsettled between 31 and 45 days" og "1.5: Transactions unsettled for 46 days or more") 3. Vægtede poster med markedsrisiko (sum af post 3.1 til post 3.6):... 2 Summering 3.1. Gældsinstrumenter (skema CS56, post 4)... 3 Summering 3.2. Aktier (skema CS57, post 1.5)... 4 Summering 3.3. Kollektive investeringsordninger (skema CS57, post 2.2)... 5 Summering 3.4. Valutakursrisiko (skema CS57, post 3.3)... 6 Summering 3.5. Råvarerisiko (skema CS57, post 4.3)... 7 Summering 3.6. Interne modeller (VaR-modeller) (skema CS58, post 6)... 8 Summering 4. Vægtede poster med operationel risiko (post post 4.3)... 9 Summering 4.1. Basisindikatormetoden (skema CS59, post 1.2) Summering 4.2. Standardindikatormetoden (skema CS59, post 2.2) Summering 4.3. Den avancerede målemetode (AMA-modeller) (skema CS59, post 3.5) Summering 5. Vægtede poster i alt før fradrag af gruppevise nedskrivninger under 13 Summering standardmetoden (sum af post 1 til post 4) Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden (-) Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl Vægtede poster i alt (post 5 + post 6) Summering CS07-21 Standardmetoden kreditrisiko CS07-CS21 COREP CR SA Felt Corep ID Standardmetoden: 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser 1 CR SA (4; Total exposures) (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster... 2 CR SA (4; On balance sheet items) 1.2. Ikke-balanceførte poster... 3 CR SA (4; Of balance sheet items) 1.3. Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger... 4 CR SA (4; Securities Financing transaktions & long settlement transaktions)

8 8/ Afledte finansielle instrumenter... 5 CR SA (4; Deviatives) 1.5. Netting på tværs af produkter... 6 CR SA (4; From contrasctual cross product netting) 2. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-)... 7 CR SA (5; Total exposures) 2.2. Kreditderivater (-)... 8 CR SA (6; Total exposures) 2.3. Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-)... 9 CR SA (7; Total exposures) 2.4. Anden kreditbeskyttelse (-) CR SA (8; Total exposures) 2.5. Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) CR SA (9; Total exposures) 2.6. Samlet tilgang CR SA (10; Total exposures) 3. Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post CR SA (11; Total exposures) post post 2.6) 4. Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne CR SA (12; Total exposures) 4.2. Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) CR SA (13; Total exposures) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-).. 16 CR SA (14; Total exposures) 5. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 17 CR SA (15; Total exposures) (post 3 + post post 4.2) 5.1. Heraf ikke-balanceførte poster CR SA (15; Of balance items) 6. Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % CR SA (16; Total exposures) 6.2. Mellemliggende/lav 20 % CR SA (17; Total exposures) 6.3. Mellemliggende 50 % CR SA (18; Total exposures) 6.4. Fuld 100 % CR SA (19; Total exposures) 7. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 23 CR SA (20; Total exposures) og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Felt COREP ID Felt COREP ID Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % CR SA (20; 0%) 35 CR SA (21; 0%) 8.2. Vægt 10 % CR SA (20; 10%) 36 CR SA (21; 10%) 8.3. Vægt 20 % CR SA (20; 20%) 37 CR SA (21; 20%) 8.4. Vægt 35 % CR SA (20; 35%) 38 CR SA (21; 35%) 8.5. Vægt 50 % CR SA (20; 50%) 39 CR SA (21; 50%) 8.6. Vægt 75 % CR SA (20; 75%) 40 CR SA (21; 75%) 8.7. Vægt 100 % CR SA (20; 100%) 41 CR SA (21; 100%) 8.8. Vægt 125 % CR SA (20; 125%) 42 CR SA (21; 125%) 8.9. Vægt 150 % CR SA (20; 150%) 43 CR SA (21; 150%)

9 9/ Vægt 200 % CR SA (20; 200%) 44 CR SA (21; 200%) 8.11 Anden risikovægt 34 CR SA (20; Other 45 CR SA (21; Other risk risk weigths) weigths) 9. Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.11) CR SA (21; Total exposure) Skema CS22-23 Securitisering Standardmetoden for kreditrisiko CS22 COREP CR SA SEC TOTAL COREP CR SA SEC TRADITIONAL COREP CR SA SEC SYNTHETIC Felt COREP ID Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko 1. Securitiserede eksponeringer (sum af post 1.1 til post 1.2)... 1 CR SA SEC Total (1; Total exposures) 1.1. Traditionel securitisering... 2 CR SA SEC Traditional (1; Total exposures) 1.2. Syntetisk securitisering... 3 CR SA SEC Synthetic (1; Total exposures) 2. Securitiseringspositioner efter værdireguleringer og hensættelser 4 CR SA SEC Total (7; Total exposures) (sum af post 2.1 til post 2.3) Balanceførte poster... 5 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: On balance sheet items", "Investor: On balance sheet items" og "Sponsor: On balance sheet items") 2.2. Ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter. 6 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 2.3. Investors kapitalinteresse... 7 CR SA SEC Total (7; Originator: Early amortization) 3. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 3.1. Garantier og kreditderivater (-)... 8 CR SA SEC Total (8; Total exposures) 3.2. Finansielle sikkerheder (enkle metode) og anden kreditbeskyttelse 9 CR SA SEC Total (9; Total exposures) (-) Samlet afgang (post post 3.2) (-) CR SA SEC Total (10; Total exposures) 3.4. Samlet tilgang CR SA SEC Total (11; Total exposures)

10 10/18 4. Securitiseringspositioner efter substitutionseffekter (post CR SA SEC Total (12; Total exposures) post post 3.4) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle 13 CR SA SEC Total (13; Total exposures) sikkerheder (-) Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder 14 CR SA SEC Total (14; Total exposures) (post 4 + post 5) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (14; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 6.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (14; Originator: Early amortization) 7. Ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter Felt COREP ID Felt COREP ID samt investors/ eksponerings- leverende virksomheds kapitalinteresse fordelt på konverteringsfaktorer Uvægtet Vægtet % CR SA SEC Total 24 National post (15; Total ex- posures) 7.2. Større end 0 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 25 National post %... (16; Total ex- posures) 7.3. Større end 20 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 26 National post %... (17; Total ex- posures) 7.4. Større end 50 % og mindre end eller lig med 20 CR SA SEC Total 27 National post 100 %... (18; Total ex- posures) 8. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende CR SA SEC Total (19; Total exposures) metoder og konverteringsfaktorer (post 6-21 post post post 7.1 (vægtet) + post 7.2 (vægtet) + post 7.3 (vægtet) + post 7.4 (vægtet)) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (19; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives" og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives") 8.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (19; Originator: Early amortization)

11 11/18 CS23 COREP CR SA SEC TOTAL. COREP CR SA SEC TRADITIONAL. COREP CR SA SEC SYNTHETIC. Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko Felt COREP ID Felt COREP ID 9. Securitiseringspositionerne fordelt på risikovægte: Uvægtet Vægtet 9.1. Kreditkvalitetstrin 1 (20 %)... 1 CR SA SEC Total (22; Total exposures) 9.2. Kreditkvalitetstrin 2 (50 %)... 2 CR SA SEC Total (23; Total exposures) 9.3. Kreditkvalitetstrin 3 (100 %)... 3 CR SA SEC Total (24; Total exposures) 9.4. Kreditkvalitetstrin 4 (350 %)... 4 CR SA SEC Total (25; Total exposures) 9.5. Øvrige kreditkvalitetstrin (1.250 %)... 5 CR SA SEC Total (26; Total exposures) 9.6. Uden rating (1.250 %)... 6 CR SA SEC Total (27; Total exposures) 8 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post

12 12/ Look through... 7 CR SA SEC Total (28; Total exposures) 14 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer, skemaerne CS22 og CS23, post Risikovægtet beløb før loft CR SA SEC Total (30; Total exposures) 11. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til skema CS05, post 1.4) CR SA SEC Total (33; Total exposures)/*12,5 CS56-58 Markedsrisiko CS56 COREP MKR SA TDI Positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen Uvægtet COREP-ID Vægt Væ gtet COREP-ID 1. Specifik risiko (sum af post 1.1 til post 1 Summering 26 Summering 1.11) Vægt 0 % Vægt 1,5625 % Vægt 3,125 %... 2 MKR SA TDI (8; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1) 0 % 27 3 National post i 1,5625 % 28 National post 4 MKR SA TDI (8; with residual term <= 6 months) 3,125 % Vægt 6,25 %... 5 National post 6,25 % 30 National post 1.5. Vægt 10 %... 6 National post 10 % 31 National post 1.6. Vægt 12,5 % Vægt 20 % MKR SA TDI (8; with residual term > 6 months and <= 24 months) 12,5 % 32 MKR SA TDI (8; with residual term > 24 months) 20 % 33 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term <= 6 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 6 months and <= 24 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 24 months)] / 12,5

13 13/ Vægt 50 %... 9 National post 50 % 34 National post 1.9. Vægt 100 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 100 % 35 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt 150 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 150 % 36 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt %... MKR SA TDI (8; securitisation exposures subject to 1250 %risk weighting or deduction and unrated liquidity [MKR SA TDI (9; securitisation exposures subject to 1250 % risk weighting or deduction and unrated li- 12 ficilities) % 37 quidity ficilities)] / 12,5 2. Positioner fordelt på varighedszoner: 2.1. Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone MKR SA TDI (1; Zone 1) MKR SA TDI (2; Zone 1) MKR SA TDI (1; Zone 2) MKR SA TDI (2; Zone 2) MKR SA TDI (1; Zone 3) MKR SA TDI (2; Zone 3) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 38 National post 39 National post 40 National post 41 National post 42 National post 43 National post 3. Generel risiko (sum af post 3.1 til post 3.7 (vægtet beløb)) Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) ii 44 Summering 2 % 45 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones)/ 12,5 iii 2 Vægtes i overensstemmelse med pkt. 59 og pkt. 73 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12.

14 14/ Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.3. Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.4. Matchede positioner mellem zone 22 MKR SA TDI (8; 1 og 2... matched durationweighted positions between zone 1 and 2) 3.5. Matchede positioner mellem zone 23 MKR SA TDI (8; 2 og 3... matched durationweighted positions between zone 2 and 3) 3.6. Matchede positioner mellem zone 24 MKR SA TDI (8; 1 og 3... matched durationweighted positionsbetween zone 1 and 3) 3.7. Umatchede positioner MKR SA TDI (8; residual unmatched duration-weighted positions ) 2 % 46 2 % 47 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 40 % 48 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 1 and 2) / 12,5 40 % 49 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 2 and 3) / 12,5 150 % 50 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positionsbetween zone 1 and 3) / 12,5 100 % 51 MKR SA TDI (9; residual unmatched durationweighted positions ) / 12,5 4. Poster med positionsrisiko for gældsinstrumenter i alt (Sum af post 1 (vægtet beløb) og post 3 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.1) Summering CS57 Aktier og kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, valutakursrisiko og råvarerisiko 1. Positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen: Uvægtet COREP-ID Vægt Vægtet COREP-ID

15 15/ Summen af lange nettopositioner... 1 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 2 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.2. Summen af korte nettopositioner... 3 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 4 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.3. Samlet bruttoposition (specifik risiko) (post post post post 1.2.1)... 5 Summering 50 % 13 Artikel 34 i Annex I i 49/2006/EC 1.4. Samlet nettoposition (generel risiko)... 6 Summering 100 % 14 artikel 36 i Annex I i 49/2006/EC 1.5. Risikovægtet beløb (post 1.3 (vægtet beløb) + post 1.4 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.2) Summering 2. Positionsrisiko for kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen: 2.1. Position/risikovægtet beløb før loft... Artikel i Annex Artikel i Annex 7 I i 49/2006/EC 400 % 16 I i 49/2006/EC 2.2. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til CS06, post 3.3) National post 3. Valutakursrisiko: 3.1. Sum af lange nettopositioner... 8 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.2. Sum af korte nettopositioner... 9 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.3. Indikator 1/risikovægtet beløb (største beløb af post 3.1 og post 3.2) (risikovægtet beløb overføres til CS06, post 3.4) National post 100 % 18 National post 4. Råvarerisiko: 4.1. Summen af nettopositioner for de enkelte 11 MKR SA COM (7; råvarer... Net positions) 4.2. Summen af bruttopositioner for de enkelte 12 MKR SA COM (8; råvarer... Gross positions) 4.3. Risikovægtet beløb (post 4.1 (vægtet beløb) + post 4.2 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.5) ,5 % 19 MKR SA COM (8; Net positions) / 12,5 37,5 % 20 MKR SA COM (8; Gross positions) / 12,5 21 Summering

16 16/18 CS58 COREP MKR IM Interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller) Foregående dags VaRtal COREP-ID Vægtet COREP-ID gennemsnitligt VaR-tal 15 MKR IM (1; total positions) Tillæg COREP-ID 1. Positioner i alt... 1 MKR IM (2; total positions) 26 MKR IM (4; total positions) 1.1. Gældsinstrumenter... MKR IM (2; traded MKR IM (1; MKR IM (4; debt instruments) traded debt in- traded debt in struments) 27 struments) Generel risiko... 3 MKR IM 17 MKR IM (1; (2; TDI TDI general general Specifik risiko... 4 MKR IM (2; TDI - specific 1.2. Aktier... 5 MKR IM (2; equities) Generel risiko... 6 MKR IM (2; equities - general Specifik risiko... 7 MKR IM (2; equities specific 1.3. Valutakursrisiko... 8 MKR IM (2; Foreign exchange 1.4. Råvarerisiko... 9 MKR IM (2; commo- 18 MKR IM (1; TDI - specific 19 MKR IM (1; equities) 20 MKR IM (1; equities - general 21 MKR IM (1; equities specific 22 MKR IM (1; Foreign exchange 23 MKR IM (1; commodity 28 MKR IM (4; equities)

17 17/18 dity 2. Generel risiko i alt MKR IM (2; total amount for general 3. Specifik risiko i alt MKR IM (2; total amount for specific 24 MKR IM (1; total amount for general 25 MKR IM (1; total amount for specific 29 MKR IM (4; total amount for specific 4. Antal overskridelser MKR IM (6; total positions) 5. Multiplikationsfaktor MKR IM (7; total positions) 6. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 3.6) MKR IM (5; total positions) * 12,5 Skema CS59 Operationel risiko CS59 COREP OPR Operationel risiko 1. Basisindikatormetoden: 1.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter... Felt COREP ID Felt COREP ID Felt COREP ID Seneste år År -1 År -2 1 OPR (1; Total banking activities subjet to BIA 1.2. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 4.1)... 2 OPR (7; Total banking activities subjet to BIA ) * 12,5 19 OPR (2; Total banking activities subjet to BIA 28 OPR (3; Total banking activities subjet to BIA

18 18/18 2. Standardindikatormetoden: 2.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter: Virksomhedsfinansiering... 3 OPR (1; Coperate finance) Handel og salg... 4 OPR (1; Trading and sales) Børsmæglervirksomhed på 5 OPR (1; Retail tailmarkedet... brokerage) Forretningsbank... 6 OPR (1; Commercial banking) Detailbank... 7 OPR (1; Retail Banking) Betaling og afvikling... 8 OPR (1; Payment and setlement) Tjenesteydelser... 9 OPR (1; Agency sevices) Kapitalforvaltning OPR (1; Asset maagement) 2.2. Risikovægtet beløb (overføres til 11 OPR (7; Total skema CS06, post 4.2)... banking activitiessubject to STA) * 12,5 20 OPR (2; Coperate finance) 21 OPR (2; Trading and sales) 22 OPR (2; Retail brokerage) 23 OPR (2; Commercial banking) 24 OPR (2; Retail Banking) 25 OPR (2; Payment and setlement) 26 OPR (2; Agency sevices) 27 OPR (2; Asset management) 29 OPR (3; Coperate finance) 30 OPR (3; Trading and sales) 31 OPR (3; Retail brokerage) 32 OPR (3; Commercial banking) 33 OPR (3; Retail Banking) 34 OPR (3; Payment and setlement) 35 OPR (3; Agency sevices) 36 OPR (3; Asset management) i Kategorierne stammer fra artikel 71 i Annex 6 i 2006/48 sammenholdt med artikel 19, stk. 2 i 2006/49. Disse kategorier er ikke at finde i COREP skemaerne, og MFR mener der skal følges op på dette forhold, da han ligeledes mener vi har implementeret denne regel korrekt. Forholdet er således en mulig fejl fra CEBS' side. ii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner. iii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner.

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere