Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)"

Transkript

1 Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr af 22. december 2006), har Finanstilsynet udarbejdet indberetningsskemaerne (CS/CK). CS/CK-skemaerne erstatter hermed indberetningsskemaerne VS/VK. CS/CK-skemaerne er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om kapitaldækning samt CEBS's retningslinjer om den fælles rapporteringsform for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber omkring rapportering af solvens til tilsynsmyndigheder som følge af kapitalkravsdirektivet (COREP). CS/CK-skemaerne indeholder udvalgte COREP-poster. Samtidig indeholder CS/CK-skemaerne yderligere poster som ikke fremgår af COREP. Finanstilsynet har for at lette sammenligningen mellem CS-skemaerne og COREP udarbejdet følgende notat. Notatet indeholder pt. kun konvertering af CS-skemaer for standardmetoderne til COREP-poster. Notatet vil senere blive udbygget, så konvertering af CS-skemarne for IRB og AMA indgår. Af notatet fremgår, hvordan felterne i CS-skemaerne kan konverteres til COREP-poster. Konvertering er foretaget ved at indsætte de enkelte COREP-ID i en særskilt kolonne på CS-skemaerne (COREP-ID er markeret med fed). Mangler COREP-ID i kolonnen betyder dette, at feltet enten er en national post, som ikke indgår i COREP eller er et summeringsfelt. Er der tale om en national post, 1 som ikke indgår i COREP, vil direktiv henvisningen fremgå af kolonnen. Er det et summeringsfelt, vil dette fremgå kolonnen (nationale poster og summeringsfelter er markeret med kursiv). 1 I enkelte tilfælde indgår der nationale poster i CS-skemaerne, som specificerede yderligere en den tilsvarende COREP post. C:\Documents and Settings\kig\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK37\CS_COREP (2).doc

2 2/18 CS01og CS04 konverteres ikke til COREP-poster, da felterne på CS01 og CS04 udelukkende indeholder summering af data fra de øvrige CSskemaer, beregningsfelter og nationale poster, som ikke indgår i COREP. CS01 felt 5 vedr. solvensprocenten er dog identisk med COREP CA 3.2.a. Felterne på CS02-03 konverteres til poster på COREP CA. Poster i COREP CA er nummeret fortløbende. Dette felt nr. anvendes som COREP-ID. Eksempel: CA skema felt Før CS05-23 og CS56-59 kan konverteres COREP-poster, er det nødvendigt at fastsætte entydig felt-id, da de enkelte COREP-skemaer ikke entydig nummeret. Derfor anvendes til formål for konvertering følgende felt-id (COREP ID): COREP ID = COREP skema ( kolonne tekst (nr.); række tekst) Eksempel : CR SA (4; Total exposures) skema kolonne række Skema CS02-03 Opgørelse af basiskapital CS02 COREP CA Felt ID COREP Opgørelse af basiskapital 1. Kernekapital (sum af post 1.1 til post 1.8)... 1 Summering 1.1. Aktiekapital/garantikapital/andelskapital, jf. 129, stk. 1, nr. 1, i 2 CA lov om finansiel virksomhed (FiL) Overkurs ved emission, jf. 129, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Reserver, jf. 129, stk. 1, nr. 3, 6 og 10, i FiL... 4 CA CA Overført overskud eller underskud, jf. 129, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA CA

3 3/ Årets løbende overskud, jf. 129, stk. 1, nr. 5, i FiL... 6 CA Garantikapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 129, stk. 1, nr. 7, 7 CA og 208, stk. 2, i FiL Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, 8 CA i FiL Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 129, stk. 1, nr. 9, i FiL... 9 CA Primære fradrag i kernekapital (-) (sum af post 2.1 til post 2.6) Summering 2.1. Foreslået udbytte, jf. 131, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) I COREP CA er foreslået udbytte allerede fradraget. I DK- skema fradrages foreslået udbytte under post CS Immaterielle aktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) CA Aktiverede skatteaktiver, jf. 131, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) CA Årets løbende underskud, jf. 131, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA b Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring 15 CA af betalingsstrømme, jf. 131, stk. 2, nr. 4, i FiL (-) Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som 16 CA følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 131, stk. 2, nr. 5, i FiL (-) Kernekapital efter primære fradrag (post 1 + post 2) Summering 4. Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 1, nr. 8, og 129, stk. 2, i 18 CA FiL(højst 15 pct. af post 5) 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag (post 19 Summering 3 + post 4) Andre fradrag (-) (sum af post 6.1 til post 6.7) Summering 6.1. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede 21 (CA.1.3.4) /2 virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 131, stk. 2, nr. 2, i FiL 22 (CA CA1.3.2) /2 (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 131, 23 (CA1.3.6) / 2 stk. 2, nr. 2, i FiL(-) 6.4. Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de 24 CA1.3.8) / 2 regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen 25 (CA1.3.8) / 2 ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 26 (CA1.3.10) / 2 jf. 131, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) Overskydende fradrag iht. 139, stk. 6, i FiL (-) CA1.3.T2 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag (post 5 + post 6) Summering

4 4/18 CS03 COREP CA Felt COREP -ID Opgørelse af basiskapital (fortsat) 8. Supplerende kapital (sum af post 8.1 til post 8.5)... 1 Summering 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 135, stk. 1, og 136 i lov om finansiel 2 CA virksomhed (FiL) 8.2. Opskrivningshenlæggelser, jf. 135, stk. 1, nr. 2, i FiL... 3 CA Hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2, i FiL (ekskl. post 4)... 4 CA Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 135, stk. 1, nr. 4, i FiL... 5 CA Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 135, stk. 1, nr. 5, i 6 CA FiL Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5)... 7 CA Basiskapital før fradrag (sum af post 7 og post 9)... 8 Summering 11. Fradrag i basiskapital: (-) (sum af post 11.1 til post 11.10)... 9 Summering Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 139, stk. 1, nr. 1, i FiL (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 2, i FiL (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 139, stk. 1, nr. 3, i FiL (-) Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 139, stk. 1, nr. 4, i FiL (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægt metode eller PD/LGD-metoden, jf. 139, stk. 1, nr. 5, i FiL (-) (CA.1.3.4) /2 11 (CA CA1.3.2) /2 12 (CA1.3.6) /2 13 CA1.3.8) /2 14 (CA1.3.8) / Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, 15 (CA1.3.10) /2 jf. 139, stk. 1, nr. 6, i FiL (-) Direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 139, stk. 2, nr. 1, i FiL (-) CA Kapitalandele > 15 pct., jf. 139, stk. 2, nr. 2, i FiL (-) CA Kapitalandele > 60 pct., jf. FiL 139, stk. 2, nr. 3, i FiL (-) CA Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 19 CA , stk Basiskapital efter fradrag (sum af post 10 og post 11) Summering

5 5/ Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i FiL, på /611/EØF artikel 5a 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, /611/EØF artikel 5a der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringssel- skab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i FiL Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Summering 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, 25 Jf. 2006/EF/49 artikel 21 jf. 143, stk. 1, nr. 5, i FiL Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i FiL Summering Skema CS05-06 opgørelse af risikovægtede poster CS05 Felt CA CR SA Equity + summering Corep ID Opgørelse af risikovægtede poster 1 Summering 1. Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko (sum af post 1.1 til post 1.5) Standardmetoden (sum af post til post )... 2 Summering Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker (skema CS07, post 9)... 3 Summering Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 4 Summering (skema CS08, post 9) Eksponeringer mod offentlige enheder (skema CS09, 5 Summering post 9) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 6 Summering (skema CS10, post 9) Eksponeringer mod internationale organisationer (skema 7 Summering CS11, post 9) Eksponeringer mod institutter (skema CS12, post 9)... 8 Summering Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. (skema CS13, post 9)... 9 Summering Eksponeringer mod detailkunder (skema CS14, post 9).. 10 Summering

6 6/ Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (skema 11 Summering CS15, post 9) Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 12 Summering (skema CS16, post 9) Dækkede obligationer (skema CS17, post 9) Summering Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer m.v. 14 Summering (skema CS18, post 9) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 15 Summering (skema CS19, post 9) Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden 16 Summering modparter (skema CS20, post 9) 1.2. Anvendelse af standardmetoden under IRB-metoden (sum af 17 Summering post til post 1.2.5) Statseksponeringer (skema CS49, post 8) Summering Instituteksponeringer (skema CS50, post 8) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS51, post 8) Summering Detaileksponeringer (skema CS52, post 8) Summering Aktieeksponeringer CR SA Equity (21; Total exposures) 1.3. IRB-metoden (sum af post til post 1.3.9) Summering Statseksponeringer (skema CS24, post 10) Summering Instituteksponeringer (skema CS27, post 10) Summering Erhvervseksponeringer (skema CS30, post 10) Summering Detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom (skema 27 Summering CS34, post 10) Kvalificerede revolverende detaileksponeringer (skema 28 Summering CS37, post 10) Øvrige detaileksponeringer (skema CS40, post 10) Summering Aktieeksponeringer (summen af skema CS44, post 5, 30 Summering skema CS45, post 5 og skema CS48, post 1) Aktiver uden modparter CA Leveringsrisiko (100 pct. risikovægtning) CR IRB Total (23, 1.4 Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100 %) 1.4. Securitiseringspositioner Standardmetoden (skema CS23, post 33 Summering 11) Securitiseringspositioner IRB-metoden (skema CS55, post 12) 34 Summering... CS06 CR TB SETT + summering Felt Corep ID

7 7/18 Opgørelse af risikovægtede poster (fortsat) 2. Vægtede poster med afviklingsrisiko... 1 CR TB SETT (2; Summen af "1.2: Transactions unsettled between 5 and 15 days", "1.3: Transactions unsettled between 16 and 30 days", "1.4: Transactions unsettled between 31 and 45 days" og "1.5: Transactions unsettled for 46 days or more") 3. Vægtede poster med markedsrisiko (sum af post 3.1 til post 3.6):... 2 Summering 3.1. Gældsinstrumenter (skema CS56, post 4)... 3 Summering 3.2. Aktier (skema CS57, post 1.5)... 4 Summering 3.3. Kollektive investeringsordninger (skema CS57, post 2.2)... 5 Summering 3.4. Valutakursrisiko (skema CS57, post 3.3)... 6 Summering 3.5. Råvarerisiko (skema CS57, post 4.3)... 7 Summering 3.6. Interne modeller (VaR-modeller) (skema CS58, post 6)... 8 Summering 4. Vægtede poster med operationel risiko (post post 4.3)... 9 Summering 4.1. Basisindikatormetoden (skema CS59, post 1.2) Summering 4.2. Standardindikatormetoden (skema CS59, post 2.2) Summering 4.3. Den avancerede målemetode (AMA-modeller) (skema CS59, post 3.5) Summering 5. Vægtede poster i alt før fradrag af gruppevise nedskrivninger under 13 Summering standardmetoden (sum af post 1 til post 4) Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden (-) Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl Vægtede poster i alt (post 5 + post 6) Summering CS07-21 Standardmetoden kreditrisiko CS07-CS21 COREP CR SA Felt Corep ID Standardmetoden: 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser 1 CR SA (4; Total exposures) (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster... 2 CR SA (4; On balance sheet items) 1.2. Ikke-balanceførte poster... 3 CR SA (4; Of balance sheet items) 1.3. Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger... 4 CR SA (4; Securities Financing transaktions & long settlement transaktions)

8 8/ Afledte finansielle instrumenter... 5 CR SA (4; Deviatives) 1.5. Netting på tværs af produkter... 6 CR SA (4; From contrasctual cross product netting) 2. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-)... 7 CR SA (5; Total exposures) 2.2. Kreditderivater (-)... 8 CR SA (6; Total exposures) 2.3. Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-)... 9 CR SA (7; Total exposures) 2.4. Anden kreditbeskyttelse (-) CR SA (8; Total exposures) 2.5. Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) CR SA (9; Total exposures) 2.6. Samlet tilgang CR SA (10; Total exposures) 3. Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post CR SA (11; Total exposures) post post 2.6) 4. Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne CR SA (12; Total exposures) 4.2. Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) CR SA (13; Total exposures) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-).. 16 CR SA (14; Total exposures) 5. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 17 CR SA (15; Total exposures) (post 3 + post post 4.2) 5.1. Heraf ikke-balanceførte poster CR SA (15; Of balance items) 6. Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % CR SA (16; Total exposures) 6.2. Mellemliggende/lav 20 % CR SA (17; Total exposures) 6.3. Mellemliggende 50 % CR SA (18; Total exposures) 6.4. Fuld 100 % CR SA (19; Total exposures) 7. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder 23 CR SA (20; Total exposures) og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Felt COREP ID Felt COREP ID Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % CR SA (20; 0%) 35 CR SA (21; 0%) 8.2. Vægt 10 % CR SA (20; 10%) 36 CR SA (21; 10%) 8.3. Vægt 20 % CR SA (20; 20%) 37 CR SA (21; 20%) 8.4. Vægt 35 % CR SA (20; 35%) 38 CR SA (21; 35%) 8.5. Vægt 50 % CR SA (20; 50%) 39 CR SA (21; 50%) 8.6. Vægt 75 % CR SA (20; 75%) 40 CR SA (21; 75%) 8.7. Vægt 100 % CR SA (20; 100%) 41 CR SA (21; 100%) 8.8. Vægt 125 % CR SA (20; 125%) 42 CR SA (21; 125%) 8.9. Vægt 150 % CR SA (20; 150%) 43 CR SA (21; 150%)

9 9/ Vægt 200 % CR SA (20; 200%) 44 CR SA (21; 200%) 8.11 Anden risikovægt 34 CR SA (20; Other 45 CR SA (21; Other risk risk weigths) weigths) 9. Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.11) CR SA (21; Total exposure) Skema CS22-23 Securitisering Standardmetoden for kreditrisiko CS22 COREP CR SA SEC TOTAL COREP CR SA SEC TRADITIONAL COREP CR SA SEC SYNTHETIC Felt COREP ID Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko 1. Securitiserede eksponeringer (sum af post 1.1 til post 1.2)... 1 CR SA SEC Total (1; Total exposures) 1.1. Traditionel securitisering... 2 CR SA SEC Traditional (1; Total exposures) 1.2. Syntetisk securitisering... 3 CR SA SEC Synthetic (1; Total exposures) 2. Securitiseringspositioner efter værdireguleringer og hensættelser 4 CR SA SEC Total (7; Total exposures) (sum af post 2.1 til post 2.3) Balanceførte poster... 5 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: On balance sheet items", "Investor: On balance sheet items" og "Sponsor: On balance sheet items") 2.2. Ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter. 6 CR SA SEC Total (7; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 2.3. Investors kapitalinteresse... 7 CR SA SEC Total (7; Originator: Early amortization) 3. Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 3.1. Garantier og kreditderivater (-)... 8 CR SA SEC Total (8; Total exposures) 3.2. Finansielle sikkerheder (enkle metode) og anden kreditbeskyttelse 9 CR SA SEC Total (9; Total exposures) (-) Samlet afgang (post post 3.2) (-) CR SA SEC Total (10; Total exposures) 3.4. Samlet tilgang CR SA SEC Total (11; Total exposures)

10 10/18 4. Securitiseringspositioner efter substitutionseffekter (post CR SA SEC Total (12; Total exposures) post post 3.4) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle 13 CR SA SEC Total (13; Total exposures) sikkerheder (-) Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende metoder 14 CR SA SEC Total (14; Total exposures) (post 4 + post 5) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (14; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives " og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives ") 6.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (14; Originator: Early amortization) 7. Ikke-balanceførte poster, afledte finansielle instrumenter Felt COREP ID Felt COREP ID samt investors/ eksponerings- leverende virksomheds kapitalinteresse fordelt på konverteringsfaktorer Uvægtet Vægtet % CR SA SEC Total 24 National post (15; Total ex- posures) 7.2. Større end 0 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 25 National post %... (16; Total ex- posures) 7.3. Større end 20 % og mindre end eller lig med CR SA SEC Total 26 National post %... (17; Total ex- posures) 7.4. Større end 50 % og mindre end eller lig med 20 CR SA SEC Total 27 National post 100 %... (18; Total ex- posures) 8. Securitiseringspositioner efter kreditrisikoreducerende CR SA SEC Total (19; Total exposures) metoder og konverteringsfaktorer (post 6-21 post post post 7.1 (vægtet) + post 7.2 (vægtet) + post 7.3 (vægtet) + post 7.4 (vægtet)) Heraf ikke-balanceførte poster og afledte finansielle instrumenter CR SA SEC Total (19; Summen af "Originator: Off balance sheet items and derivatives", "Investor: Off balance sheet items and derivatives" og "Sponsor: Off balance sheet items and derivatives") 8.2. Heraf investors kapitalinteresse CR SA SEC Total (19; Originator: Early amortization)

11 11/18 CS23 COREP CR SA SEC TOTAL. COREP CR SA SEC TRADITIONAL. COREP CR SA SEC SYNTHETIC. Securitisering: Standardmetoden for kreditrisiko Felt COREP ID Felt COREP ID 9. Securitiseringspositionerne fordelt på risikovægte: Uvægtet Vægtet 9.1. Kreditkvalitetstrin 1 (20 %)... 1 CR SA SEC Total (22; Total exposures) 9.2. Kreditkvalitetstrin 2 (50 %)... 2 CR SA SEC Total (23; Total exposures) 9.3. Kreditkvalitetstrin 3 (100 %)... 3 CR SA SEC Total (24; Total exposures) 9.4. Kreditkvalitetstrin 4 (350 %)... 4 CR SA SEC Total (25; Total exposures) 9.5. Øvrige kreditkvalitetstrin (1.250 %)... 5 CR SA SEC Total (26; Total exposures) 9.6. Uden rating (1.250 %)... 6 CR SA SEC Total (27; Total exposures) 8 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer 1, skemaerne CS22 og CS23, post

12 12/ Look through... 7 CR SA SEC Total (28; Total exposures) 14 National post, jf. vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer, skemaerne CS22 og CS23, post Risikovægtet beløb før loft CR SA SEC Total (30; Total exposures) 11. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til skema CS05, post 1.4) CR SA SEC Total (33; Total exposures)/*12,5 CS56-58 Markedsrisiko CS56 COREP MKR SA TDI Positionsrisiko for gældsinstrumenter i handelsbeholdningen Uvægtet COREP-ID Vægt Væ gtet COREP-ID 1. Specifik risiko (sum af post 1.1 til post 1 Summering 26 Summering 1.11) Vægt 0 % Vægt 1,5625 % Vægt 3,125 %... 2 MKR SA TDI (8; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1) 0 % 27 3 National post i 1,5625 % 28 National post 4 MKR SA TDI (8; with residual term <= 6 months) 3,125 % Vægt 6,25 %... 5 National post 6,25 % 30 National post 1.5. Vægt 10 %... 6 National post 10 % 31 National post 1.6. Vægt 12,5 % Vægt 20 % MKR SA TDI (8; with residual term > 6 months and <= 24 months) 12,5 % 32 MKR SA TDI (8; with residual term > 24 months) 20 % 33 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the first category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC) or article 19, paragraph 1)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term <= 6 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 6 months and <= 24 months)] / 12,5 [MKR SA TDI (9; with residual term > 24 months)] / 12,5

13 13/ Vægt 50 %... 9 National post 50 % 34 National post 1.9. Vægt 100 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 100 % 35 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the third category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt 150 % MKR SA TDI (8; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC)) 150 % 36 [MKR SA TDI (9; Debt securities under the fourth category in table 1 (point 14 annex I, Directive 2006/49/EC))] / 12, Vægt %... MKR SA TDI (8; securitisation exposures subject to 1250 %risk weighting or deduction and unrated liquidity [MKR SA TDI (9; securitisation exposures subject to 1250 % risk weighting or deduction and unrated li- 12 ficilities) % 37 quidity ficilities)] / 12,5 2. Positioner fordelt på varighedszoner: 2.1. Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone Summen af lange positioner i zone Summen af korte positioner i zone MKR SA TDI (1; Zone 1) MKR SA TDI (2; Zone 1) MKR SA TDI (1; Zone 2) MKR SA TDI (2; Zone 2) MKR SA TDI (1; Zone 3) MKR SA TDI (2; Zone 3) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 38 National post 39 National post 40 National post 41 National post 42 National post 43 National post 3. Generel risiko (sum af post 3.1 til post 3.7 (vægtet beløb)) Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) ii 44 Summering 2 % 45 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones)/ 12,5 iii 2 Vægtes i overensstemmelse med pkt. 59 og pkt. 73 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 12.

14 14/ Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.3. Matchede positioner i zone MKR SA TDI (8; matched durationweighted positions in all zones) 3.4. Matchede positioner mellem zone 22 MKR SA TDI (8; 1 og 2... matched durationweighted positions between zone 1 and 2) 3.5. Matchede positioner mellem zone 23 MKR SA TDI (8; 2 og 3... matched durationweighted positions between zone 2 and 3) 3.6. Matchede positioner mellem zone 24 MKR SA TDI (8; 1 og 3... matched durationweighted positionsbetween zone 1 and 3) 3.7. Umatchede positioner MKR SA TDI (8; residual unmatched duration-weighted positions ) 2 % 46 2 % 47 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions in all zones) / 12,5 40 % 48 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 1 and 2) / 12,5 40 % 49 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positions between zone 2 and 3) / 12,5 150 % 50 MKR SA TDI (9; matched duration-weighted positionsbetween zone 1 and 3) / 12,5 100 % 51 MKR SA TDI (9; residual unmatched durationweighted positions ) / 12,5 4. Poster med positionsrisiko for gældsinstrumenter i alt (Sum af post 1 (vægtet beløb) og post 3 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.1) Summering CS57 Aktier og kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen, valutakursrisiko og råvarerisiko 1. Positionsrisiko for aktier i handelsbeholdningen: Uvægtet COREP-ID Vægt Vægtet COREP-ID

15 15/ Summen af lange nettopositioner... 1 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 2 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.2. Summen af korte nettopositioner... 3 Artikel 33 i Annex I i 49/2006/EC Heraf aktieindeks uden specifik risiko... 4 Artikel 39 i Annex I i 49/2006/EC 1.3. Samlet bruttoposition (specifik risiko) (post post post post 1.2.1)... 5 Summering 50 % 13 Artikel 34 i Annex I i 49/2006/EC 1.4. Samlet nettoposition (generel risiko)... 6 Summering 100 % 14 artikel 36 i Annex I i 49/2006/EC 1.5. Risikovægtet beløb (post 1.3 (vægtet beløb) + post 1.4 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.2) Summering 2. Positionsrisiko for kollektive investeringsordninger i handelsbeholdningen: 2.1. Position/risikovægtet beløb før loft... Artikel i Annex Artikel i Annex 7 I i 49/2006/EC 400 % 16 I i 49/2006/EC 2.2. Risikovægtet beløb efter loft (overføres til CS06, post 3.3) National post 3. Valutakursrisiko: 3.1. Sum af lange nettopositioner... 8 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.2. Sum af korte nettopositioner... 9 Artikel 2 i Annex III i 49/2006/EC 3.3. Indikator 1/risikovægtet beløb (største beløb af post 3.1 og post 3.2) (risikovægtet beløb overføres til CS06, post 3.4) National post 100 % 18 National post 4. Råvarerisiko: 4.1. Summen af nettopositioner for de enkelte 11 MKR SA COM (7; råvarer... Net positions) 4.2. Summen af bruttopositioner for de enkelte 12 MKR SA COM (8; råvarer... Gross positions) 4.3. Risikovægtet beløb (post 4.1 (vægtet beløb) + post 4.2 (vægtet beløb)) (overføres til CS06, post 3.5) ,5 % 19 MKR SA COM (8; Net positions) / 12,5 37,5 % 20 MKR SA COM (8; Gross positions) / 12,5 21 Summering

16 16/18 CS58 COREP MKR IM Interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller) Foregående dags VaRtal COREP-ID Vægtet COREP-ID gennemsnitligt VaR-tal 15 MKR IM (1; total positions) Tillæg COREP-ID 1. Positioner i alt... 1 MKR IM (2; total positions) 26 MKR IM (4; total positions) 1.1. Gældsinstrumenter... MKR IM (2; traded MKR IM (1; MKR IM (4; debt instruments) traded debt in- traded debt in struments) 27 struments) Generel risiko... 3 MKR IM 17 MKR IM (1; (2; TDI TDI general general Specifik risiko... 4 MKR IM (2; TDI - specific 1.2. Aktier... 5 MKR IM (2; equities) Generel risiko... 6 MKR IM (2; equities - general Specifik risiko... 7 MKR IM (2; equities specific 1.3. Valutakursrisiko... 8 MKR IM (2; Foreign exchange 1.4. Råvarerisiko... 9 MKR IM (2; commo- 18 MKR IM (1; TDI - specific 19 MKR IM (1; equities) 20 MKR IM (1; equities - general 21 MKR IM (1; equities specific 22 MKR IM (1; Foreign exchange 23 MKR IM (1; commodity 28 MKR IM (4; equities)

17 17/18 dity 2. Generel risiko i alt MKR IM (2; total amount for general 3. Specifik risiko i alt MKR IM (2; total amount for specific 24 MKR IM (1; total amount for general 25 MKR IM (1; total amount for specific 29 MKR IM (4; total amount for specific 4. Antal overskridelser MKR IM (6; total positions) 5. Multiplikationsfaktor MKR IM (7; total positions) 6. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 3.6) MKR IM (5; total positions) * 12,5 Skema CS59 Operationel risiko CS59 COREP OPR Operationel risiko 1. Basisindikatormetoden: 1.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter... Felt COREP ID Felt COREP ID Felt COREP ID Seneste år År -1 År -2 1 OPR (1; Total banking activities subjet to BIA 1.2. Risikovægtet beløb (overføres til skema CS06, post 4.1)... 2 OPR (7; Total banking activities subjet to BIA ) * 12,5 19 OPR (2; Total banking activities subjet to BIA 28 OPR (3; Total banking activities subjet to BIA

18 18/18 2. Standardindikatormetoden: 2.1. Nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter: Virksomhedsfinansiering... 3 OPR (1; Coperate finance) Handel og salg... 4 OPR (1; Trading and sales) Børsmæglervirksomhed på 5 OPR (1; Retail tailmarkedet... brokerage) Forretningsbank... 6 OPR (1; Commercial banking) Detailbank... 7 OPR (1; Retail Banking) Betaling og afvikling... 8 OPR (1; Payment and setlement) Tjenesteydelser... 9 OPR (1; Agency sevices) Kapitalforvaltning OPR (1; Asset maagement) 2.2. Risikovægtet beløb (overføres til 11 OPR (7; Total skema CS06, post 4.2)... banking activitiessubject to STA) * 12,5 20 OPR (2; Coperate finance) 21 OPR (2; Trading and sales) 22 OPR (2; Retail brokerage) 23 OPR (2; Commercial banking) 24 OPR (2; Retail Banking) 25 OPR (2; Payment and setlement) 26 OPR (2; Agency sevices) 27 OPR (2; Asset management) 29 OPR (3; Coperate finance) 30 OPR (3; Trading and sales) 31 OPR (3; Retail brokerage) 32 OPR (3; Commercial banking) 33 OPR (3; Retail Banking) 34 OPR (3; Payment and setlement) 35 OPR (3; Agency sevices) 36 OPR (3; Asset management) i Kategorierne stammer fra artikel 71 i Annex 6 i 2006/48 sammenholdt med artikel 19, stk. 2 i 2006/49. Disse kategorier er ikke at finde i COREP skemaerne, og MFR mener der skal følges op på dette forhold, da han ligeledes mener vi har implementeret denne regel korrekt. Forholdet er således en mulig fejl fra CEBS' side. ii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner. iii Denne post er ikke opdelt i COREP skemaet, men fremgår som en sum af alle tre zoner. Nationalt er posten dog opdelt i de 3 forskellige zoner.

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Henset til tidspunktet og de mange øvrige opgaver for Finanstilsynet, kan dette dog udsættes til førstkommende revision af bekendtgørelsen.

Henset til tidspunktet og de mange øvrige opgaver for Finanstilsynet, kan dette dog udsættes til førstkommende revision af bekendtgørelsen. Finanstilsynet 21. marts 2007 J.nr. 122-0003 jbj/mfr Finansrådets høringssvar til Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning samt bilag Generelle bemærkninger til bekendtgørelsen og bilag

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love 1) (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

7. Modelbeskrivelse... 46 7.1 Tilgangsvinkel... 46 7.2 Merton s model... 48 7.2.1 Konkursafstand og konkurssandsynlighed... 52 7.2.1.

7. Modelbeskrivelse... 46 7.1 Tilgangsvinkel... 46 7.2 Merton s model... 48 7.2.1 Konkursafstand og konkurssandsynlighed... 52 7.2.1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Afgrænsning... 4 1.4 Kildekritik... 5 1.5 Opbygning og struktur... 5 1.6 Metode... 7 2. Pengeinstitutterne...

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere