ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Formand i: Ejendomsaktieselskabet BP Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Letpension A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Finans A/S BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S BI Holding A/S Jyske Bank (Schweiz) AG Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Berben's Effectenkantoor B.V. Næstformand Freddy Nielsen Bestyrelsesmedlem i Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Jan W. Andersen Bestyrelsesmedlem i: AL Finans A/S BI Holding A/S Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Jens Vendelbo Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Torben Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Danske Kreds Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2013 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Freddy Nielsen, næstformand Bent Jespersen Torben Pedersen Jens Vendelbo Jan W. Andersen Haggai Kunisch Peter Cramon 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af Bankpension Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som pensionskassen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann Statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2012 Ledelsesberetning for var et godt, et begivenhedsrigt og et travlt år, og regnskabet er meget tilfredsstillende. Fusion og vækst I starten af året afsluttede vi fusionen med Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale (PALP). Fusionen er forløbet fuldt tilfredsstillende for begge parter. I regnskabet indgår fusionen fra og med Ud over Arbejdernes Landsbank har vi fået tre andre nye medlemsvirksomheder, og de samlede bidragsindtægter er steget fra 759 til 885 mio. kr. (16,6 %), balancen fra 15,1 til 19,6 mia. kr. (29,7 %) og antal medlemmer fra til (9,3 %). Det er den største medlemsfremgang og den største vækst i mange år Vækst i årlige ordinære bidrag (mio. kr.) Flotte afkast Investeringsresultatet er tilfredsstillende, idet afkastene før skat og efter omkostninger lå mellem 10,6 % og 16,4 % alt efter hvilken investeringsprofil medlemmet har valgt. 100 års fødselsdag med lancering af nye produkter I forbindelse med fejringen af vores 100 års fødselsdag den 29. november besluttede vi på en ekstraordinær generalforsamling at udvikle et nyt og moderniseret produktudbud med langt større fleksibilitet på såvel forsikringsprodukter som valg af investeringsprofiler. Ligeledes har vi moderniseret invalidedækningen, så livsvarig invalidepension erstattes af ophørende invalidepension med tilknyttet fritagelse for indbetaling på opsparingen. Den nye produktpakke, som vi tilbyder alle medlemmer, betyder, at vi er fuldt ud konkurrencedygtige med de kommercielle selskaber, hvilket er vores mission. Lavere omkostninger trods massive nye lovkrav Vi har arbejdet målrettet med at nedbringe investeringsomkostningerne uden at gå på kompromis med vores krav til kvalitet og aktiv forvaltning. Det har givet sig udslag i et markant fald i omkostningerne fra 0,89 % til 0,68 % af de investerede midler. Omkostningsniveauet per medlem til administration er ligeledes faldet, hvilket er meget tilfredsstillende i et år med markante nye lovkrav samt høj aktivitet på grund af vækst og udvikling af nye produkter. De nye lovkrav er ændret beskatning af kapitalpension og andre summer ved pensionering samt nye regler, der forbyder forskellige priser på forsikringer for mænd og kvinder. Begge områder medfører store udgifter til it-udvikling. Vi har skarp fokus på at nedbringe ÅOP yderligere hen over de næste to år. 5

6 Flere invalidepensioner og Aktiv Skadesbehandling Siden finanskrisens start i 2008 er der sket en kraftig stigning i antallet af medlemmer, der får bevilget invalidepension. Vi tilbyder derfor nu vores medlemsvirksomheder en ny service, som vi kalder Aktiv Skadesbehandling. Aktiv skadesbehandling drejer sig i hovedsagen om at støtte den sygdomsramte til at blive på arbejdsmarkedet. Det sker ved at give den sygdomsramte professionel støtte til at håndtere myndigheder, arbejdsgiver og os. Vi samarbejder med Incita, der er en non-profit socialøkonomisk virksomhed, som har lang erfaring med at hjælpe sygemeldte med at komme i arbejde igen. Den ny service supplerer således på en fin måde de forsikringsaftaler virksomheden har omkring selve behandlingen af medlemmets sygdom. God solvens Vi opgør vores solvensbehov efter Finanstilsynets såkaldte Solvency II-model (QIS5). Det er den model, der har de højeste krav, når et pensionsselskab opgør solvensbehovet. Vi har anvendt metoden siden juni 2011, hvilket betyder, at vi er det, som Finanstilsynet kalder Solvency-II parate. Vores solvens ultimo 2012 var mio. kr., hvilket er mio. kr. mere end det opgjorte individuelle solvensbehov og mio. kr. mere end det lovpligtige solvensbehov. Godkendt bestyrelse I 2012 har Finanstilsynet, og dermed også pressen, haft fokus på om bestyrelserne i finansielle virksomheder har de fornødne kompetencer. Vores bestyrelse har den rigtige kombination af kompetencer, og er godkendt af Finanstilsynet. Hovedaktivitet, vision og mission Vi udbyder en veldefineret firmapensionsordning med livsforsikringsprodukter til virksomheder i den finansielle sektor i Danmark. Ordningen er ens for alle medlemsvirksomheder, og indeholder så stor fleksibilitet, at alle medlemmer kan skræddersy deres egen forsikringsdækning og opsparing. Vores vision er at være det foretrukne medlemsejede pensionsselskab for ansatte i den finansielle sektor. Vores mission er, at vi leverer økonomisk tryghed til medlemmerne med konkurrencedygtige og fleksible pensionsordninger, og vi arbejder målrettet med at få nye medlemsvirksomheder. Økonomiske resultater Resultatet for 2012 er meget tilfredsstillende, idet resultatet er på 587 mio. kr. Resultatet overføres til egenkapitalen. Det samlede afkast inklusive renteafdækning og før skat er 12,3 % og efter skat 10,4 %. Investeringsafkastet før valutaog renteafdækning og før skat er på kerneaktier 12,3 %, på kerneobligationer 8,3 % og på alternativer 16,5 %. De samlede reserver, opgjort som summen af ejerkapitalgrad, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på policer med bidragsfri dækning, er steget fra 47,0 % til 50,0 %. Investering, afkast og risici Vi opnåede i 2012 flotte afkast i alle investeringsprofiler. Afkastet spænder mellem 10,6 % og 16,4 %, hvilket er tilfredsstillende. I 2012 har der været pæne positive afkast i alle aktivklasser, hvor især aktier og kreditobligationer har givet flotte tocifrede afkast. Helt generelt har obligationer i Danmark og Europa bidraget positivt på grund af rentefald gennem året. Kun ejendomsinvesteringerne har haft det svært i 2012, og har givet et lavere men dog positivt afkast. Den lave rente har medført stor interesse og opkøb i både obligationer i udviklingslande samt i højforrentede virksomhedsobligationer og dette har været medvirkende til den pæne udvikling. For aktiemarkederne har det særligt været eksponeringen til udviklingslande, der har bidraget positivt til resultaterne i porteføljen. Fokus har gennem året været på den økonomiske udvikling i ind- og udland, og ikke mindst udviklingen i Sydeuropa har i perioder påvirket markederne i takt med, at der er taget risiko af og på. Udmeldingen fra den Europæiske Centralbank 6

7 om at Euroen består, og der tages hånd om problemerne i de sydeuropæiske lande har dog dæmpet dette i 2. halvår af Ligeledes har USA for en stund fået ro om det finanspolitiske underskud, og de økonomiske nøgletal viser, at der igen er ved at komme gang i den amerikanske økonomi. Meldingerne fra Kina viser igen pæne nøgletal for den økonomiske vækst og en pænt stigende andel af kineserne bliver en del af middelklassen. Der er dog stadig mange uløste økonomiske problemer i både Europa og USA, der kan give sig udslag i perioder med uro på de finansielle markeder i det kommende år. Der er udsigt til forsat lav, men svagt stigende global vækst. Trods forventning om øget volatilitet i perioder er vores forventning til 2013 afdæmpet og svag optimistisk. Vi har derfor ved indgangen til 2013 fastholdt strategien med at have en relativ høj andel af aktier og højforrentede obligationer, og vi forventer et lille positivt resultat for Individuel solvens Det opgjorte solvensbehov pr var 828 mio. kr. mod 694 mio. kr. året før. Solvensbehovet ultimo 2012 er opgjort efter Finanstilsynets Solvency II-model (QIS5). Ved udgangen af 2012 er vi i Finanstilsynets grønne scenario. Kapitalkravet pr var 508 mio. kr. mod 419 mio. kr. året før, hvilket giver en solvensdækning på 361 % mod 262 % året før Omkostninger Omkostninger målt som procent af indbetalinger er på 2,8 % (3,3 % i 2011), hvilket er meget tilfredsstillende, idet det ligger inden for de overordnede rammer, som vi mener, er konkurrencedygtige. Omkostninger pr. medlem er kr. (1.378 kr. i 2011). Niveauet afspejler en meget stor udviklingsaktivitet i 2012, hvor vi udviklede den såkaldte jubilæumspakke, som redefinerer vores forsikringsprodukter på en række væsentlige områder samt muliggør mange flere muligheder inden for medlemmernes investeringssammensætning. Alle udviklingsomkostninger udgiftsføres i regnskabsåret. Indbetalinger De samlede bruttoindbetalinger er steget fra 759 mio. kr. i 2011 til 885 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at vi har implementeret Arbejdernes Landsbank og flere andre betydende nye medlemsvirksomheder. De samlede indtægter på mio. kr. er fordelt på 885 mio. kr. i bidragsindtægter, 3 mio. kr. som fald i hensættelser for unit-linked kontrakter samt mio. kr. som investeringsafkast. Af de samlede udgifter på mio. kr. er der anvendt 614 mio. til pensionsydelser, 25 mio. kr. til driftsomkostninger samt andre omkostninger, 991 mio. kr. som stigning i pensionshensættelserne og 460 mio. kr. som stigning i kollektivt bonuspotentiale samt 321 mio. kr. til pensionsafkastskat. Årets nettoresultat på 587 mio. kr. er overført til egenkapitalen. Medlemmer Antallet af betalende medlemmer er steget fra til

8 Andre aktiviteter Samfundsansvar og ansvarlige investeringer Samfundsansvar i en virksomhed er et bredt begreb, der kan dække mange forskellige former for samfundsmæssige eller globale hensyn i forbindelse med virksomhedens forretningsdrift. I regnskabslovgivningen forstås samfundsansvar som, at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til fx sociale forhold, menneskerettigheder, miljø samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og aktiviteter. I Bankpension er det ikke nyt, at vi prioriterer at være samfundsansvarlige, og social ansvarlighed er en del af hverdagen. Der sker fx i kraft af ansvarlige investeringer, hvor vi stiller krav til de fondsforvaltere, vi investerer igennem, samt til de underliggende aktieselskaber, der er i vores porteføljer. Desuden indgår overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores investeringsbeslutninger, og vi søger at optimere vores investeringsprofilers afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. I 2010 besluttede vi at stille krav til samtlige nye porteføljeforvaltere samt at arbejde for, at de eksisterende fondsforvaltere underskriver UNPRI, som er et samarbejde for professionelle aktører med henblik på at fremme de seks etiske principper i PRI. Ved underskrivelse forpligter fondsforvalterne sig til at arbejde med at integrere samfundsansvar i investeringsprocesserne og forsøge at påvirke virksomheder med etiske problemer til at tage dette alvorligt. Foruden at være en ansvarlig investor, handler samfundsansvar også om at sikre, at virksomheden er en god arbejdsplads med sunde og tilfredse medarbejdere, samt at skåne miljøet mest muligt i dagligdagen. Bankpension er en mindre arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Bankpension er meget afhængig af medarbejdernes engagement og viden. Vi tilbyder derfor løbende efteruddannelse for at sikre både faglig og personlig udvikling. Bankpension har pt. ikke tilstrækkeligt analysemateriale til at vurdere effekten af arbejdet med samfundsansvar Lønpolitik Vi har en løn- og pensionspolitik for bestyrelse, direktion, ansatte i kontrolfunktioner samt ansatte, hvor deres aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil (væsentlige risikotagere). Lønpolitikken har til hensigt at fremme en politik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Bankpension. I forhold til bestyrelse og direktion udbetales der ikke variable løndele, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Det samme gælder for væsentlige risikotagere eller ansatte i kontrolfunktioner. Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet og dermed udgifterne for 2013 er lavere end i Vi forventer et fald i antal medarbejdere hos medlemsvirksomhederne og en lille stigning i antallet af nye medlemsvirksomheder. Vi forventer et investeringsafkast før skat for 2013, som ligger i omegnen af det langsigtede investeringsafkast på 6 % før skat. Vi forventer et vist fald i administrationsomkostningerne. De samlede udviklingsomkostninger forventes at falde, selv om vi fortsat har udgifter i forbindelse med skattereform og nye regler for priser på forsikringer for mænd og kvinder. 8

9 Resultatopgørelse Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af tilknyttede virksomheder Indtægter fra domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast Årets resultat TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst

10 Balance Note Koncern Koncern Bankpension Bankpension AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 10 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttede unit-linked kontrakter Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende renter og udbytter Aktuelle skatteaktiver Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, i alt Aktiver, i alt

11 PASSIVER Note tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Egenkapital, i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektiv bonuspotentiale Hensættelser for unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser, i alt Gæld i forbindelser med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis 15 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 16 Specifikation af aktiebeholdning 17 Risiko & følsomhedsoplysninger 18 Specifikation af aktiver og deres afkast 19 Nøgletal 20 Hovedtal 11

12 Noter 1 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og pensionskassens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Pensionshensættelserne opgøres for hvert medlem på basis af den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsuafhængige diskonteringsrente. Ved opgørelsen af pensionshensættelserne anvendes risikoforudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er estimeret på grundlag af erfaringer fra pensionskassens bestand. 13. juni 2012 blev der indgået en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension, der indebærer en justering af diskonteringsrentekurven. Ændringerne indebærer, at rentekurven for løbetider over 20 år fastsættes ud fra de principper, der forventes indført med de kommende Solvens II-regler. Bankpension er således overgået til den nye diskonteringskurve pr. 13. juni Effekten af overgangen til den nye rentekurve er, at markedsværdien af pensionshensættelserne er 100 mio. kr. lavere end ved anvendelse af den oprindelige rentekurve. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedernes årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De interne transaktioner afregnes på markedsvilkår. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster er periodiseret. Medlemsbidrag Løbende bidrag og indskud medtages i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Præmier fra investeringskontrakter (unit-link ordninger) medtages direkte i balancen og vises i noterne. 12

13 Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder koncernens andel af virksomhedernes resultat efter skat inklusive værdiregulering. Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter af obligationer, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Endvidere indgår modtagne aktieudbytte, bortset fra udbytte fra tilknyttede virksomheder Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og tab på investeringsaktiver og finansielle instrumenter medtages i resultatopgørelsen. Værdireguleringer samt gevinster og tab, der kan henføres til valutaforskelle ved omregning til danske kroner, indgår ligeledes under denne post. Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Handelsomkostninger Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel udgiftsføres separat under investeringsomkostninger Omkostninger Omkostninger opdeles i administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed og administrationsomkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en af disse kategorier, fordeles på baggrund af en vægtet vurdering. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Pensionsydelser for egen regning Pensionsydelser omfatter årets udbetalte ydelser på pensionsordninger, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Pensionsafkastskat Den beregnede pensionsafkastskat for indkomståret bliver udgiftsført i resultatopgørelsen. Skatten omfatter både skat af det afkast, som tilskrives individuelt til medlemmernes depoter, og skat af det afkast, som tilskrives de kollektive reserver (egenkapitalen og eventuelle kollektive pensionshensættelser). Pensionsafkastskatten beregnes med 15,3 % af det skattepligtige afkast, som i hovedtræk svarer til pensionskassens samlede investeringsafkast reduceret med omkostninger til formueforvaltning. Den del af afkastet, som kan henføres til pensionshensættelser opsparet forud for indførelsen af skat på afkast af pensionsopsparing d. 1, januar 1983, er dog friholdt for beskatningen. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. Egenkapitalens investeringsafkast Egenkapitalens investeringsafkast opgøres i henhold til de regler om egenkapitalens forrentning, som pensionskassen har anmeldt til Finanstilsynet, jf. afsnittet om fordeling af resultat. Den del af pensionsafkastskatten, som kan henføres til egenkapitalens investeringsafkast opføres under posten Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast. Summen af Egenkapitalens investeringsafkast og Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast svarer dermed til resultatposten Overført investeringsafkast, det vil sige egenkapitalens investeringsafkast efter pensionsafkastskat. Fordeling af resultat Årets realiserede resultat disponeres således, at egenkapitalen opnår et afkast, der svarer til årets formueafkast før skat, opgjort som regnskabsnøgletal 1. Det resterende afkast fordeles til medlemmerne, herunder ved henlæggelse til kollektive bonuspotentiale. Såfremt egenkapitalen i et givet år ikke tilskrives den anmeldte forrentning, kan den manglende 13

14 forrentning fremføres til efterfølgende år på en såkaldt skyggekonto og tilskrives egenkapitalen, når det bliver muligt. Det realiserede resultat opgøres pr. kontributionsgruppe. For de grupper der har underskud anvendes kollektivt bonuspotentiale til dækning, hvis mulig. Derefter anvendes bonuspotentiale på fripolice. Yderligere underskud dækkes af egenkapitalen. For de grupper, der har overskud anvendes dette først til at dække den anmeldte risikoforretning og skyggekonto. Derefter anvendes beløbet til det kollektive bonuspotentiale. Fordelingen af det realiserede resultat, samt den manglende tilskrivning til egenkapitalen fra tidligere år (skyggekonto) fremgår af side 20. Domicilejendom Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen Afskrivning på domicilejendomme foretages lineært baseret på ejendommens forventede scrapværdi og en skønnet brugsværdi på 50 år. Kapitalandel i tilknyttede virksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som tilknyttede virksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab samt det 100 % ejede livs- og pensionsforsikringsselskab er således opført som tilknyttede virksomheder. Herudover ejer Bankpension 7 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på handelsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Børsnoterede investeringsaktiver (kapitalandele og obligationer mv.) måles herefter til senest noterede kurs lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger til en anden offentliggjort kurs, der antages bedst at svare hertil. Unoterede investeringsaktiver værdiansættes individuelt med udgangspunkt i foreliggende regnskaber og supplerende oplysninger om sammenlignelige nøgletal, cash flow mv. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes ligeledes til dagsværdien på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter, som er erhvervet til afdækning af tabsrisikoen på bestemte investeringsaktiver indregnes i balancen sammen med disse investeringsaktiver. Andre afledte finansielle instrumenter, fx rentederivater, opføres i en særskilt post under investeringsaktiver. Er dagsværdien af afledte finansielle instrumenter negativ, indregnes værdien af disse som en særskilt post under gæld. Sikkerhedsstillelse I forbindelse med valutahandler på termin både modtages og stilles sikkerhed ifølge ISDA aftaler. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Risikotillægget er ændret, så det svarer til de konsekvenser Solvency II forventes af få. Risikotillægget udgør 8 % af den retrospektive hensættelse for investeringsprofil 1 med ubetingede garantier og 0 % for resten af bestanden. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande 14

15 anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Syge- og ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter året udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadessager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser dækker forfaldne, endnu ikke betalte pensioner, samt et skøn over forfaldne pensioner, hvor pensionsbegivenheden er indtrådt i regnskabsåret, men ikke anmeldt henholdsvis færdigbehandlet ved regnskabsårets udløb. Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Løbende bidrag Overførsler og engangsbidrag Direkte forsikiringer i alt Bruttomedlemsbidrag i alt Bidrag, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Bruttomedlemsbidrag Antal forsikrede, direkte forsikringer: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele domicilejendom Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Udbetalte ydelser Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv I alt

17 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Pensionshensættelser Pensionshensættelser primo Bestandsoverdragelse 1. januar Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Særlig regulering Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt Investeringsprofil Fors. Risiko Omk. Risiko Grp.liv. Hens. 3% 2% AL tkr I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser Kollektiv bonuspotentiale Anvendt bonuspotentiale på hvilende pensioner Investeringsprofil Fors. Risiko Omk. Risiko Grp.liv. Hens. tkr I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser Kollektiv bonuspotentiale Anvendt bonuspotentiale på hvilende pensioner

18 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 6 Administrationsomkostninger Lovpligtig revision - Deloitte Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - Deloitte Skatterådgivning - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelseshonorar Vederlag til direktion, Niels-Ole Ravn Vederlag til særlige risikotagere: Bankpension har defineret 4 risikotagere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil. Bankpension udbetaler ikke variable løndele. Bestyrelseshonoraret er fordelt således Niels Erik Jakobsen Freddy Nielsen Bent Jespersen Torben Pedersen Jens Vendelbo Peter Cramon Haggai Kunisch Karl Tholstrup Preben Knudsgaard Jan W. Andersen Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte

19 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Pensionsafkastskat Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Resultat af syge- og ulykkesforsikring Medlemsbidrag for egen regning i alt Ændring i erstatningshensættelser Administrationsomkostninger Forsikringsteknink resultat af syge og ulykkesforsikring Bidragene er alene fra dansk forsikring Antal erstatninger (stk.) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Bestandsoverdragelse 1. januar Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt

20 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. Fordeling af resultat Realiseret resultat Pensionsteknisk resultat Resultat af reassurance Overført investeringsafkast (efter skat) Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus Pensionisttillæg og PAL konpensation Ændring i forbrug af bonuspotentiale på hvilende pensioner Realiseret resultat efter pensionsafkastsakt Pensionsafkastskat Realiseret resultat Medlemmernes andel Egenkapitalens andel Pensionisttillæg og PAL konpensation Realiseret resultat Egenkapitalens andel Overført investeringsafkast (før skat) Egenkapitalens risikoforrentning Pensionisttillæg og PAL konpensation Årets overførsel til/fra skyggekonto (efter skat) Egenskapitalens andel af skat Resultat før skat Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: (Skyggekonto) Skyggekonto pr. 1. januar Bestandoverdragelse pr. 1. januar Afskrivning Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere