ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Formand i: Ejendomsaktieselskabet BP Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Letpension A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Finans A/S BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S BI Holding A/S Jyske Bank (Schweiz) AG Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Berben's Effectenkantoor B.V. Næstformand Freddy Nielsen Bestyrelsesmedlem i Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Jan W. Andersen Bestyrelsesmedlem i: AL Finans A/S BI Holding A/S Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Jens Vendelbo Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Torben Pedersen Bestyrelsesmedlem i: Danske Kreds Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Bank//Pension Livs- og Pensionsforsikringsselskab A/S 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2013 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Freddy Nielsen, næstformand Bent Jespersen Torben Pedersen Jens Vendelbo Jan W. Andersen Haggai Kunisch Peter Cramon 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af Bankpension Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som pensionskassen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann Statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2012 Ledelsesberetning for var et godt, et begivenhedsrigt og et travlt år, og regnskabet er meget tilfredsstillende. Fusion og vækst I starten af året afsluttede vi fusionen med Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale (PALP). Fusionen er forløbet fuldt tilfredsstillende for begge parter. I regnskabet indgår fusionen fra og med Ud over Arbejdernes Landsbank har vi fået tre andre nye medlemsvirksomheder, og de samlede bidragsindtægter er steget fra 759 til 885 mio. kr. (16,6 %), balancen fra 15,1 til 19,6 mia. kr. (29,7 %) og antal medlemmer fra til (9,3 %). Det er den største medlemsfremgang og den største vækst i mange år Vækst i årlige ordinære bidrag (mio. kr.) Flotte afkast Investeringsresultatet er tilfredsstillende, idet afkastene før skat og efter omkostninger lå mellem 10,6 % og 16,4 % alt efter hvilken investeringsprofil medlemmet har valgt. 100 års fødselsdag med lancering af nye produkter I forbindelse med fejringen af vores 100 års fødselsdag den 29. november besluttede vi på en ekstraordinær generalforsamling at udvikle et nyt og moderniseret produktudbud med langt større fleksibilitet på såvel forsikringsprodukter som valg af investeringsprofiler. Ligeledes har vi moderniseret invalidedækningen, så livsvarig invalidepension erstattes af ophørende invalidepension med tilknyttet fritagelse for indbetaling på opsparingen. Den nye produktpakke, som vi tilbyder alle medlemmer, betyder, at vi er fuldt ud konkurrencedygtige med de kommercielle selskaber, hvilket er vores mission. Lavere omkostninger trods massive nye lovkrav Vi har arbejdet målrettet med at nedbringe investeringsomkostningerne uden at gå på kompromis med vores krav til kvalitet og aktiv forvaltning. Det har givet sig udslag i et markant fald i omkostningerne fra 0,89 % til 0,68 % af de investerede midler. Omkostningsniveauet per medlem til administration er ligeledes faldet, hvilket er meget tilfredsstillende i et år med markante nye lovkrav samt høj aktivitet på grund af vækst og udvikling af nye produkter. De nye lovkrav er ændret beskatning af kapitalpension og andre summer ved pensionering samt nye regler, der forbyder forskellige priser på forsikringer for mænd og kvinder. Begge områder medfører store udgifter til it-udvikling. Vi har skarp fokus på at nedbringe ÅOP yderligere hen over de næste to år. 5

6 Flere invalidepensioner og Aktiv Skadesbehandling Siden finanskrisens start i 2008 er der sket en kraftig stigning i antallet af medlemmer, der får bevilget invalidepension. Vi tilbyder derfor nu vores medlemsvirksomheder en ny service, som vi kalder Aktiv Skadesbehandling. Aktiv skadesbehandling drejer sig i hovedsagen om at støtte den sygdomsramte til at blive på arbejdsmarkedet. Det sker ved at give den sygdomsramte professionel støtte til at håndtere myndigheder, arbejdsgiver og os. Vi samarbejder med Incita, der er en non-profit socialøkonomisk virksomhed, som har lang erfaring med at hjælpe sygemeldte med at komme i arbejde igen. Den ny service supplerer således på en fin måde de forsikringsaftaler virksomheden har omkring selve behandlingen af medlemmets sygdom. God solvens Vi opgør vores solvensbehov efter Finanstilsynets såkaldte Solvency II-model (QIS5). Det er den model, der har de højeste krav, når et pensionsselskab opgør solvensbehovet. Vi har anvendt metoden siden juni 2011, hvilket betyder, at vi er det, som Finanstilsynet kalder Solvency-II parate. Vores solvens ultimo 2012 var mio. kr., hvilket er mio. kr. mere end det opgjorte individuelle solvensbehov og mio. kr. mere end det lovpligtige solvensbehov. Godkendt bestyrelse I 2012 har Finanstilsynet, og dermed også pressen, haft fokus på om bestyrelserne i finansielle virksomheder har de fornødne kompetencer. Vores bestyrelse har den rigtige kombination af kompetencer, og er godkendt af Finanstilsynet. Hovedaktivitet, vision og mission Vi udbyder en veldefineret firmapensionsordning med livsforsikringsprodukter til virksomheder i den finansielle sektor i Danmark. Ordningen er ens for alle medlemsvirksomheder, og indeholder så stor fleksibilitet, at alle medlemmer kan skræddersy deres egen forsikringsdækning og opsparing. Vores vision er at være det foretrukne medlemsejede pensionsselskab for ansatte i den finansielle sektor. Vores mission er, at vi leverer økonomisk tryghed til medlemmerne med konkurrencedygtige og fleksible pensionsordninger, og vi arbejder målrettet med at få nye medlemsvirksomheder. Økonomiske resultater Resultatet for 2012 er meget tilfredsstillende, idet resultatet er på 587 mio. kr. Resultatet overføres til egenkapitalen. Det samlede afkast inklusive renteafdækning og før skat er 12,3 % og efter skat 10,4 %. Investeringsafkastet før valutaog renteafdækning og før skat er på kerneaktier 12,3 %, på kerneobligationer 8,3 % og på alternativer 16,5 %. De samlede reserver, opgjort som summen af ejerkapitalgrad, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på policer med bidragsfri dækning, er steget fra 47,0 % til 50,0 %. Investering, afkast og risici Vi opnåede i 2012 flotte afkast i alle investeringsprofiler. Afkastet spænder mellem 10,6 % og 16,4 %, hvilket er tilfredsstillende. I 2012 har der været pæne positive afkast i alle aktivklasser, hvor især aktier og kreditobligationer har givet flotte tocifrede afkast. Helt generelt har obligationer i Danmark og Europa bidraget positivt på grund af rentefald gennem året. Kun ejendomsinvesteringerne har haft det svært i 2012, og har givet et lavere men dog positivt afkast. Den lave rente har medført stor interesse og opkøb i både obligationer i udviklingslande samt i højforrentede virksomhedsobligationer og dette har været medvirkende til den pæne udvikling. For aktiemarkederne har det særligt været eksponeringen til udviklingslande, der har bidraget positivt til resultaterne i porteføljen. Fokus har gennem året været på den økonomiske udvikling i ind- og udland, og ikke mindst udviklingen i Sydeuropa har i perioder påvirket markederne i takt med, at der er taget risiko af og på. Udmeldingen fra den Europæiske Centralbank 6

7 om at Euroen består, og der tages hånd om problemerne i de sydeuropæiske lande har dog dæmpet dette i 2. halvår af Ligeledes har USA for en stund fået ro om det finanspolitiske underskud, og de økonomiske nøgletal viser, at der igen er ved at komme gang i den amerikanske økonomi. Meldingerne fra Kina viser igen pæne nøgletal for den økonomiske vækst og en pænt stigende andel af kineserne bliver en del af middelklassen. Der er dog stadig mange uløste økonomiske problemer i både Europa og USA, der kan give sig udslag i perioder med uro på de finansielle markeder i det kommende år. Der er udsigt til forsat lav, men svagt stigende global vækst. Trods forventning om øget volatilitet i perioder er vores forventning til 2013 afdæmpet og svag optimistisk. Vi har derfor ved indgangen til 2013 fastholdt strategien med at have en relativ høj andel af aktier og højforrentede obligationer, og vi forventer et lille positivt resultat for Individuel solvens Det opgjorte solvensbehov pr var 828 mio. kr. mod 694 mio. kr. året før. Solvensbehovet ultimo 2012 er opgjort efter Finanstilsynets Solvency II-model (QIS5). Ved udgangen af 2012 er vi i Finanstilsynets grønne scenario. Kapitalkravet pr var 508 mio. kr. mod 419 mio. kr. året før, hvilket giver en solvensdækning på 361 % mod 262 % året før Omkostninger Omkostninger målt som procent af indbetalinger er på 2,8 % (3,3 % i 2011), hvilket er meget tilfredsstillende, idet det ligger inden for de overordnede rammer, som vi mener, er konkurrencedygtige. Omkostninger pr. medlem er kr. (1.378 kr. i 2011). Niveauet afspejler en meget stor udviklingsaktivitet i 2012, hvor vi udviklede den såkaldte jubilæumspakke, som redefinerer vores forsikringsprodukter på en række væsentlige områder samt muliggør mange flere muligheder inden for medlemmernes investeringssammensætning. Alle udviklingsomkostninger udgiftsføres i regnskabsåret. Indbetalinger De samlede bruttoindbetalinger er steget fra 759 mio. kr. i 2011 til 885 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at vi har implementeret Arbejdernes Landsbank og flere andre betydende nye medlemsvirksomheder. De samlede indtægter på mio. kr. er fordelt på 885 mio. kr. i bidragsindtægter, 3 mio. kr. som fald i hensættelser for unit-linked kontrakter samt mio. kr. som investeringsafkast. Af de samlede udgifter på mio. kr. er der anvendt 614 mio. til pensionsydelser, 25 mio. kr. til driftsomkostninger samt andre omkostninger, 991 mio. kr. som stigning i pensionshensættelserne og 460 mio. kr. som stigning i kollektivt bonuspotentiale samt 321 mio. kr. til pensionsafkastskat. Årets nettoresultat på 587 mio. kr. er overført til egenkapitalen. Medlemmer Antallet af betalende medlemmer er steget fra til

8 Andre aktiviteter Samfundsansvar og ansvarlige investeringer Samfundsansvar i en virksomhed er et bredt begreb, der kan dække mange forskellige former for samfundsmæssige eller globale hensyn i forbindelse med virksomhedens forretningsdrift. I regnskabslovgivningen forstås samfundsansvar som, at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til fx sociale forhold, menneskerettigheder, miljø samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og aktiviteter. I Bankpension er det ikke nyt, at vi prioriterer at være samfundsansvarlige, og social ansvarlighed er en del af hverdagen. Der sker fx i kraft af ansvarlige investeringer, hvor vi stiller krav til de fondsforvaltere, vi investerer igennem, samt til de underliggende aktieselskaber, der er i vores porteføljer. Desuden indgår overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores investeringsbeslutninger, og vi søger at optimere vores investeringsprofilers afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. I 2010 besluttede vi at stille krav til samtlige nye porteføljeforvaltere samt at arbejde for, at de eksisterende fondsforvaltere underskriver UNPRI, som er et samarbejde for professionelle aktører med henblik på at fremme de seks etiske principper i PRI. Ved underskrivelse forpligter fondsforvalterne sig til at arbejde med at integrere samfundsansvar i investeringsprocesserne og forsøge at påvirke virksomheder med etiske problemer til at tage dette alvorligt. Foruden at være en ansvarlig investor, handler samfundsansvar også om at sikre, at virksomheden er en god arbejdsplads med sunde og tilfredse medarbejdere, samt at skåne miljøet mest muligt i dagligdagen. Bankpension er en mindre arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Bankpension er meget afhængig af medarbejdernes engagement og viden. Vi tilbyder derfor løbende efteruddannelse for at sikre både faglig og personlig udvikling. Bankpension har pt. ikke tilstrækkeligt analysemateriale til at vurdere effekten af arbejdet med samfundsansvar Lønpolitik Vi har en løn- og pensionspolitik for bestyrelse, direktion, ansatte i kontrolfunktioner samt ansatte, hvor deres aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil (væsentlige risikotagere). Lønpolitikken har til hensigt at fremme en politik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Bankpension. I forhold til bestyrelse og direktion udbetales der ikke variable løndele, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Det samme gælder for væsentlige risikotagere eller ansatte i kontrolfunktioner. Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet og dermed udgifterne for 2013 er lavere end i Vi forventer et fald i antal medarbejdere hos medlemsvirksomhederne og en lille stigning i antallet af nye medlemsvirksomheder. Vi forventer et investeringsafkast før skat for 2013, som ligger i omegnen af det langsigtede investeringsafkast på 6 % før skat. Vi forventer et vist fald i administrationsomkostningerne. De samlede udviklingsomkostninger forventes at falde, selv om vi fortsat har udgifter i forbindelse med skattereform og nye regler for priser på forsikringer for mænd og kvinder. 8

9 Resultatopgørelse Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af tilknyttede virksomheder Indtægter fra domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast Årets resultat TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst

10 Balance Note Koncern Koncern Bankpension Bankpension AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 10 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttede unit-linked kontrakter Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende renter og udbytter Aktuelle skatteaktiver Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, i alt Aktiver, i alt

11 PASSIVER Note tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Egenkapital, i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektiv bonuspotentiale Hensættelser for unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser, i alt Gæld i forbindelser med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis 15 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 16 Specifikation af aktiebeholdning 17 Risiko & følsomhedsoplysninger 18 Specifikation af aktiver og deres afkast 19 Nøgletal 20 Hovedtal 11

12 Noter 1 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og pensionskassens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Pensionshensættelserne opgøres for hvert medlem på basis af den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsuafhængige diskonteringsrente. Ved opgørelsen af pensionshensættelserne anvendes risikoforudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er estimeret på grundlag af erfaringer fra pensionskassens bestand. 13. juni 2012 blev der indgået en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension, der indebærer en justering af diskonteringsrentekurven. Ændringerne indebærer, at rentekurven for løbetider over 20 år fastsættes ud fra de principper, der forventes indført med de kommende Solvens II-regler. Bankpension er således overgået til den nye diskonteringskurve pr. 13. juni Effekten af overgangen til den nye rentekurve er, at markedsværdien af pensionshensættelserne er 100 mio. kr. lavere end ved anvendelse af den oprindelige rentekurve. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedernes årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De interne transaktioner afregnes på markedsvilkår. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster er periodiseret. Medlemsbidrag Løbende bidrag og indskud medtages i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Præmier fra investeringskontrakter (unit-link ordninger) medtages direkte i balancen og vises i noterne. 12

13 Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder koncernens andel af virksomhedernes resultat efter skat inklusive værdiregulering. Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter af obligationer, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Endvidere indgår modtagne aktieudbytte, bortset fra udbytte fra tilknyttede virksomheder Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og tab på investeringsaktiver og finansielle instrumenter medtages i resultatopgørelsen. Værdireguleringer samt gevinster og tab, der kan henføres til valutaforskelle ved omregning til danske kroner, indgår ligeledes under denne post. Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Handelsomkostninger Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel udgiftsføres separat under investeringsomkostninger Omkostninger Omkostninger opdeles i administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed og administrationsomkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en af disse kategorier, fordeles på baggrund af en vægtet vurdering. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Pensionsydelser for egen regning Pensionsydelser omfatter årets udbetalte ydelser på pensionsordninger, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Pensionsafkastskat Den beregnede pensionsafkastskat for indkomståret bliver udgiftsført i resultatopgørelsen. Skatten omfatter både skat af det afkast, som tilskrives individuelt til medlemmernes depoter, og skat af det afkast, som tilskrives de kollektive reserver (egenkapitalen og eventuelle kollektive pensionshensættelser). Pensionsafkastskatten beregnes med 15,3 % af det skattepligtige afkast, som i hovedtræk svarer til pensionskassens samlede investeringsafkast reduceret med omkostninger til formueforvaltning. Den del af afkastet, som kan henføres til pensionshensættelser opsparet forud for indførelsen af skat på afkast af pensionsopsparing d. 1, januar 1983, er dog friholdt for beskatningen. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. Egenkapitalens investeringsafkast Egenkapitalens investeringsafkast opgøres i henhold til de regler om egenkapitalens forrentning, som pensionskassen har anmeldt til Finanstilsynet, jf. afsnittet om fordeling af resultat. Den del af pensionsafkastskatten, som kan henføres til egenkapitalens investeringsafkast opføres under posten Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast. Summen af Egenkapitalens investeringsafkast og Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast svarer dermed til resultatposten Overført investeringsafkast, det vil sige egenkapitalens investeringsafkast efter pensionsafkastskat. Fordeling af resultat Årets realiserede resultat disponeres således, at egenkapitalen opnår et afkast, der svarer til årets formueafkast før skat, opgjort som regnskabsnøgletal 1. Det resterende afkast fordeles til medlemmerne, herunder ved henlæggelse til kollektive bonuspotentiale. Såfremt egenkapitalen i et givet år ikke tilskrives den anmeldte forrentning, kan den manglende 13

14 forrentning fremføres til efterfølgende år på en såkaldt skyggekonto og tilskrives egenkapitalen, når det bliver muligt. Det realiserede resultat opgøres pr. kontributionsgruppe. For de grupper der har underskud anvendes kollektivt bonuspotentiale til dækning, hvis mulig. Derefter anvendes bonuspotentiale på fripolice. Yderligere underskud dækkes af egenkapitalen. For de grupper, der har overskud anvendes dette først til at dække den anmeldte risikoforretning og skyggekonto. Derefter anvendes beløbet til det kollektive bonuspotentiale. Fordelingen af det realiserede resultat, samt den manglende tilskrivning til egenkapitalen fra tidligere år (skyggekonto) fremgår af side 20. Domicilejendom Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen Afskrivning på domicilejendomme foretages lineært baseret på ejendommens forventede scrapværdi og en skønnet brugsværdi på 50 år. Kapitalandel i tilknyttede virksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som tilknyttede virksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab samt det 100 % ejede livs- og pensionsforsikringsselskab er således opført som tilknyttede virksomheder. Herudover ejer Bankpension 7 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på handelsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Børsnoterede investeringsaktiver (kapitalandele og obligationer mv.) måles herefter til senest noterede kurs lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger til en anden offentliggjort kurs, der antages bedst at svare hertil. Unoterede investeringsaktiver værdiansættes individuelt med udgangspunkt i foreliggende regnskaber og supplerende oplysninger om sammenlignelige nøgletal, cash flow mv. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes ligeledes til dagsværdien på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter, som er erhvervet til afdækning af tabsrisikoen på bestemte investeringsaktiver indregnes i balancen sammen med disse investeringsaktiver. Andre afledte finansielle instrumenter, fx rentederivater, opføres i en særskilt post under investeringsaktiver. Er dagsværdien af afledte finansielle instrumenter negativ, indregnes værdien af disse som en særskilt post under gæld. Sikkerhedsstillelse I forbindelse med valutahandler på termin både modtages og stilles sikkerhed ifølge ISDA aftaler. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Risikotillægget er ændret, så det svarer til de konsekvenser Solvency II forventes af få. Risikotillægget udgør 8 % af den retrospektive hensættelse for investeringsprofil 1 med ubetingede garantier og 0 % for resten af bestanden. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande 14

15 anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Syge- og ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter året udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadessager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser dækker forfaldne, endnu ikke betalte pensioner, samt et skøn over forfaldne pensioner, hvor pensionsbegivenheden er indtrådt i regnskabsåret, men ikke anmeldt henholdsvis færdigbehandlet ved regnskabsårets udløb. Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Løbende bidrag Overførsler og engangsbidrag Direkte forsikiringer i alt Bruttomedlemsbidrag i alt Bidrag, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Bruttomedlemsbidrag Antal forsikrede, direkte forsikringer: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele domicilejendom Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Udbetalte ydelser Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv I alt

17 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Pensionshensættelser Pensionshensættelser primo Bestandsoverdragelse 1. januar Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Særlig regulering Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt Investeringsprofil Fors. Risiko Omk. Risiko Grp.liv. Hens. 3% 2% AL tkr I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser Kollektiv bonuspotentiale Anvendt bonuspotentiale på hvilende pensioner Investeringsprofil Fors. Risiko Omk. Risiko Grp.liv. Hens. tkr I alt Garanteret ydelse Bonuspotentiale - bidragsfri dækning fremtidige bidrag I alt Bonuspotentialeforhøjelser Kollektiv bonuspotentiale Anvendt bonuspotentiale på hvilende pensioner

18 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 6 Administrationsomkostninger Lovpligtig revision - Deloitte Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - Deloitte Skatterådgivning - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelseshonorar Vederlag til direktion, Niels-Ole Ravn Vederlag til særlige risikotagere: Bankpension har defineret 4 risikotagere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil. Bankpension udbetaler ikke variable løndele. Bestyrelseshonoraret er fordelt således Niels Erik Jakobsen Freddy Nielsen Bent Jespersen Torben Pedersen Jens Vendelbo Peter Cramon Haggai Kunisch Karl Tholstrup Preben Knudsgaard Jan W. Andersen Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte

19 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Pensionsafkastskat Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Resultat af syge- og ulykkesforsikring Medlemsbidrag for egen regning i alt Ændring i erstatningshensættelser Administrationsomkostninger Forsikringsteknink resultat af syge og ulykkesforsikring Bidragene er alene fra dansk forsikring Antal erstatninger (stk.) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Bestandsoverdragelse 1. januar Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt

20 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. Fordeling af resultat Realiseret resultat Pensionsteknisk resultat Resultat af reassurance Overført investeringsafkast (efter skat) Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus Pensionisttillæg og PAL konpensation Ændring i forbrug af bonuspotentiale på hvilende pensioner Realiseret resultat efter pensionsafkastsakt Pensionsafkastskat Realiseret resultat Medlemmernes andel Egenkapitalens andel Pensionisttillæg og PAL konpensation Realiseret resultat Egenkapitalens andel Overført investeringsafkast (før skat) Egenkapitalens risikoforrentning Pensionisttillæg og PAL konpensation Årets overførsel til/fra skyggekonto (efter skat) Egenskapitalens andel af skat Resultat før skat Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: (Skyggekonto) Skyggekonto pr. 1. januar Bestandoverdragelse pr. 1. januar Afskrivning Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension. ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2014 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Indholdsfortegnelse Udvalgte nøgletal og femårsoversigt... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere