HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, Frederiksberg CVR

2 Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første halvår 2011 Et forår med omvalg Foråret 2011 har været betydningsfuldt og begivenhedsrigt. Det har i høj grad været præget af, at vi gennemførte en omvalgskampagne for en stor del af vores medlemmer. Omvalgskampagnen blev sat i værk, da vi som alle andre pensionsselskaber har forholdt os til de nye regler om krav til kapital (Solvency II). Reglerne har stor betydning for de af vore medlemmer, der har en ubetinget garanti for, at vi aldrig må nedsætte deres pension. For at fastholde denne garanti blev vi nødt til at lægge investeringsstrategien helt om, så den er langt mere forsigtig, det vil sige med en meget lille andel af aktier. 83 % af de adspurgte valgte at skifte til en betinget garanti, så de kan fastholde en langsigtet investeringsstrategi med højere andel af aktier. Det er vi meget tilfredse med, fordi de nu har en pensionsordning, der efter vores overbevisning giver udsigt til en betydelig større pension. Uanset de seneste kursfald på aktier. Samtidig er de stadig dækket af en garanti, der sikrer, at pensionerne kun falder gradvist og over en periode. Alle medlemmer i Bankpension har således et sikkerhedsnet under pensionen. Nogen har fastholdt den ubetingede garanti, hvor vi ikke må nedsætte pensionen, og de fleste har valgt betinget garanti, hvor den garanterede pension kun nedsættes med en relativ lav og afgrænset procentsats om året i perioder med store negative afkast. Finanstilsynet har givet os en blank påtegning på det materiale, som medlemmerne modtog i forbindelse med deres omvalg. Solvenssituationen Effekten af omvalgskampagnen og overgangen til opgørelse af kapitalbehovet efter Solvency II betyder, at bufferen til at modstå kursfald er steget betydeligt, idet kravet til kapital er faldet med ca. 1,2 mia. kr. Det skal ses i forhold til en egenkapital på ca. 1,3 mia. kr. Den væsentligste årsag til den markante forbedring af vores kapitalsituation er, at vi nu er i stand til at medregne de såkaldte bonuspotentialer, hvilket afspejler, at medlemmerne har overtaget en del af risikoen fra egenkapitalen. Man kan sige, at det er den pris, som medlemmerne betaler for et højere forventet afkast. Vi er ved udgangen af 1. halvår 2011 i Finanstilsynets grønne scenario. Investeringsafkast Første halvår af 2011 var præget af stor uro på de finansielle markeder - gældskrise i Sydeuropa og lav økonomisk vækst i den vestlige verden og vi fik et samlet afkast på -0,2 % før skat. Et negativt afkast er i sig selv naturligvis ikke tilfredsstillende. Efter det succesrige omvalg er vi dog nu i stand til at investere mere langsigtet og drage fordel af de muligheder, markederne giver. Uro på aktiemarkedet muliggør gode investeringer Aktiemarkedet oplever i øjeblikket nye rystelser. Vi har sikret os på mange områder efter finanskrisen i 2008, og med en langsigtet investeringsstrategi vil de aktuelle rystelser ikke få afgørende betydning for vores medlemmers pensionsopsparinger på den lange bane. Den seneste tids store kursfald har gjort, at aktier i øjeblikket kan betragtes som billige. Da vi som nævnt står meget solidt efter omvalget, kan vi forfølge den målsætning, vi fremlagde for medlemmerne med at købe op i aktier og dermed foretage gode investeringer, der sikrer fremtidige gode afkast for vores medlemmer. Ingen kan sige, hvor bunden af markedet er, og vi opkøber derfor over en periode. Vi forventer, at der fortsat vil være en vis uro på de finansielle markeder, og vurderer, at det samlede afkast for 2011 bliver på ca. 2 % før skat. Administrationsomkostninger Omkostninger til administration er steget med 4 mio. i forhold til 1. halvår Det skyldes først og fremmest omkostninger til lovkrav, fremtidssikring af vores it-system og stor aktivitet i forbindelse med omvalget. Blandt nyudviklinger er relativ dyre løsninger til at opfylde nye lovkrav om rapportering af årlige omkostninger. I forbindelse med omvalget har vi også investeret mange penge i nyt medlemsweb og andre funktioner, så 2

3 medlemmerne på en nem måde både kan regne på egne pensioner og teste deres risikovillighed. Hertil kommer store udgifter til det udsendte materiale, idet vi ikke ville gå på kompromis på netop dette punkt. Endelig har Finanstilsynet pålagt alle pensionsselskaber at ændre de forventede dødeligheder det vil sige, at vi har indført helt nye forventninger til, hvor længe vi lever. Vi har afskrevet alle disse udviklingsomkostninger i 1. halvår 2011, hvilket betyder en relativ stor stigning. Ultimo året får vi refunderet en række omkostninger i forbindelse med fusionen med Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale, som betyder, at de samlede omkostninger i 2011 vurderes at blive ca. 15 % højere end i Vi forventer således, at omkostninger pr. medlem bliver ca kr., og at omkostningsprocenten bliver ca. 3,4 %. Bidrag og indskud De samlede bidrag er steget med 9,4 %, hvilket er tilfredsstillende, da vi opererer i et stærkt vigende marked. Især er det glædeligt, at indskud ved overførsler igen er begyndt at stige som et resultat af, at kursværn i mange selskaber er væk. På trods af et vigende marked forventer vi at indgå en række nye aftaler med nye medlemsvirksomheder i 2011, heraf en til to betydelige aftaler. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelser om udarbejdelse af finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Koncernregnskabet fremkommer ved en sammenlægning af regnskaberne for pensionskassens datterselskaber. Halvårsrapporten er ikke revideret af ekstern revisor. pensionskassen og 3

4 København, den 31. august 2011 Niels-Ole Ravn Direktør København, den 21. september 2011 Niels Erik Jakobsen formand Freddy Nielsen næstformand Peter Cramon Bent Jespersen Karl Tholstrup Haggai Kunisch Torben Pedersen Jens Vendelbo 4

5 Koncernen Pensionskassen Pensionskassen tkr. tkr. tkr. Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning, i alt Resultat af dattervirksomheder Udgifter vedr. investeringsejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast (-) Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast (+) Resultat før skat Pensionsafkastskat for egenkapital Årets resultat

6 Note Korncernen Pensionskassen Pensionskassen AKTIVER tkr. tkr. tkr. Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele Kapitalandele i dattervirksomheder Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Inv.aktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Tilgodehavender hos forsikringstagere Andre tilgodhavender Tilgodehavender i alt Tilgodehavenderenter og -udbytter Pensionsafkastskat Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

7 Note Korncernen Pensionskassen Pensionskassen PASSIVER tkr. tkr. tkr. Egenkapital, i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt Bonuspotentiale Hensættelser til unit-liked kontrakter Øvrige forsikringshensættelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Pensionsafkastskat Anden gæld Gæld, i alt Forudbetalte bidrag Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2007

Halvårsrapport 30.06.2007 Halvårsrapport 30.06.2007 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere