Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nationale forsvarsindustrielle strategi"

Transkript

1 1. juli 2014 Den nationale forsvarsindustrielle strategi Sammenfatning Trusler mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Det betyder, at Danmarks sikkerhed afhænger af fællesskabet med andre lande og af Danmarks evne til at bidrage med høj kvalitet til løsningen af fælles, internationale udfordringer med en bred vifte af militære og civile midler. Ultimativt er Danmarks suverænitet og selvstændighed imidlertid Danmarks eget ansvar. Det stiller ikke alene skærpede krav til den sikkerhedspolitiske indsats og forsvarets formåen, men også til forsvarsindustrien, som forventes at være konkurrencedygtig og levere materiel af høj kvalitet, der let kan indgå i internationale operationer. Som et lille land er Danmark afhængig af at kunne anskaffe moderne forsvarsmateriel på det europæiske og nordamerikanske marked. Men det er også nødvendigt, at Danmark råder over konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter på områder med strategisk betydning for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. For det første er det nødvendigt, fordi Danmark skal forblive en attraktiv og troværdig partner i det internationale samarbejde om sikkerhed i forbindelse med varetagelsen af fælles sikkerhedsinteresser og styrkelse af den europæiske og nordamerikanske forsvarsindustri. Ved at være en attraktiv partner og skabe gensidig afhængighed i varetagelsen af de fælles sikkerhedsinteresser kan Danmark styrke grundlaget for partneres støtte, hvis Danmarks sikkerhed og selvstændighed bliver truet. For det andet er det nødvendigt, fordi Danmark ultimativt selv er ansvarlig for sin sikkerhed, suverænitet og selvstændighed og derfor i uforudsete krisesituationer selv skal kunne forstå, vurdere og udvikle modtræk mod nye trusler, herunder i relevant omfang selv skal kunne opretholde centrale systemer og materiel.

2 2/12 Strategien indeholder seks indsatsområder, som har til formål at opretholde og udvikle konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter på områder med strategisk betydning for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser: 1. Konkurrencepræget internationalt marked for forsvarsmateriel Danmark arbejder i relevante internationale fora for, at der skabes et konkurrencepræget internationalt marked for forsvarsmateriel, som fremmer innovation og konkurrenceevne i forsvarsindustrien. 2. Gode rammevilkår for forsvarsindustrien Forsvarsindustrien sikres konkurrencedygtige rammevilkår, herunder vedrørende særlige forhold for forsvarsindustrien, fx produktionstilladelser, eksportkontrol og sikkerhedsgodkendelser. 3. Samarbejde mellem forsvaret og industrien Forsvaret indgår i relevant omfang i samarbejde med danske virksomheder på forsvarsområdet med henblik på at støtte udviklingen af konkurrencedygtige kompetencer og kapaciteter. 4. Anskaffelses- og udviklingssamarbejde med andre nationer og organisationer Når Danmark deltager i anskaffelses- og udviklingssamarbejde med andre nationer og organisationer, vurderes mulighederne for dansk industrideltagelse med henblik på opretholdelse og udvikling af danske industrielle kompetencer på forsvarsområdet. 5. Forsyningssikkerhed I forbindelse med anskaffelser af forsvarsmateriel sikrer forsvaret, at der i relevant omfang stilles krav om leverings-, og forsyningssikkerhed vedrørende kapaciteter med strategisk betydning. Krav til forsyningssikkerhed stilles i overensstemmelse med EU-retten, herunder direktiv 2009/81/EF om forsvarsanskaffelser m.v. 6. Industrisamarbejde Hvis det ikke er muligt at sikre opretholdelse og udvikling af de nødvendige industrielle kompetencer og kapaciteter på forsvarsområdet i Danmark på anden vis, kan udenlandske leverandører forpligtes til at samarbejde med virksomheder i Danmark gennem forpligtelser til industrisamarbejde. Forpligtelser til industrisamarbejde fastsættes efter konkret vurdering i overensstemmelse med EU-retten, særligt artikel 346 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

3 3/12 Indledning Det er en væsentlig dansk sikkerhedsinteresse, at vi på strategiske områder med særlig militær og sikkerhedsmæssig betydning har en forsvarsindustri med kompetencer og kapaciteter på et konkurrencedygtigt niveau. Strategien beskriver: Danmarks sikkerhedsinteresser Forsvarsindustriens betydning for Danmarks sikkerhed Indsatsen for at opretholde og udvikle industrielle kompetencer og kapaciteter på forsvarsområdet Danmarks sikkerhedsinteresser Globale, uforudsigelige og komplekse trusler mod Danmark Danmark har siden afslutningen på Den Kolde Krig været i den privilegerede situation ikke at være konfronteret med direkte, konventionelle militære trusler. Danmarks sikkerhed, frihed og velstand er i højere grad blevet afhængig af den globale udvikling. Forsvar af statens suverænitet og territorielle integritet er fortsat kernen i sikkerheds- og forsvarspolitikken i de fleste lande. I mange regioner anses direkte, konventionelle militære trusler faktisk for voksende. Mens Danmarks sikkerhedspolitik er blevet stadig mere global i sit udsyn, forbliver den forankret i Europa - i den transatlantiske og europæiske sikkerhedsarkitektur. De seneste årtier har i øvrigt budt på en udvidelse af genstandsområdet for sikkerhedspolitikken, hvor den traditionelle vægtning af forsvar mod militære trusler og staters sikkerhed i stigende grad komplementeres af fokus på ikke-statslige aktører og et mere komplekst trusselsbillede. Det afspejler en globalisering, der resulterer i nye transnationale sikkerhedsrisici som pirateri, terrorisme og menneskehandel. Disse har deres udspring i skrøbelige stater og konfliktramte regioner. Danmark har baseret sikkerhedspolitikken på et ønske om at tage et medansvar for sådanne globale sikkerhedsudfordringer. Globaliseringen har også betydet, at staterne er udfordret som de altdominerende aktører i det internationale system. På det sikkerhedspolitiske område betyder det, at terrornetværk, militser og organiserede kriminelle kan påvirke den globale udvikling og trusselsbilledet og dermed også påvirke danske sikkerhedsinteresser direkte. Globaliseringen omfordeler også magt mellem staterne. I de senere år har der således kunnet spores en magtforskydning i det internationale system mod Asien, hvor særligt Kina har gjort sig bemærket som en global aktør af stigende betydning.

4 4/12 Samlet set indebærer disse tendenser, at Danmarks sikkerhedspolitik udmøntes i en international sammenhæng, som er mere uforudsigelig og kompleks end tidligere. Nødvendigt med bred vifte af civile og militære midler Dette stiller nye krav til sikkerhedspolitikkens horisont og virkemidler og betyder, at fokus for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik i betydeligt omfang er blevet forskudt fra Danmarks nærområde over mod handling rettet mod udspringet for de nye trusler og destabiliserende faktorer i en globaliseret verden. Det er således kendetegnende for mange af de nuværende sikkerhedspolitiske udfordringer, at håndteringen heraf i betydeligt omfang finder sted langt væk fra Danmarks egne grænser. Globaliseringen har også skabt nye potentielle trusler mod kerneinfrastrukturen i Danmark. Med den voksende afhængighed af IT-systemer for samfundets kernefunktioner ses cybersikkerhed i dag som en central sikkerhedsdimension. En række lande, herunder Danmark, og organisationer har oprettet særlige agenturer og iværksat strategier for at beskytte mod angreb. Disse kan enten være møntet på at indsamle efterretninger, led i organiseret kriminalitet eller terrorrelaterede. Samlet set betyder udfordringernes karakter, at sikkerhedspolitikken skal råde over en bred vifte af instrumenter såvel civile som militære. Danmarks sikkerhed afhænger af fællesskabet med andre lande Det er endvidere kendetegnende for disse trusler og udfordringer, at de typisk er for komplekse til at kunne håndteres af noget enkelt land. De går på tværs af grænser og nødvendiggør frem for alt et effektivt internationalt samarbejde og multilaterale løsninger. Danmarks sikkerhed afhænger i høj grad af vores fællesskab og samarbejde med andre lande. Danmark skal derfor have evnen og kapaciteten til som en troværdig, aktiv og loyal partner at bidrage til at løse disse fælles udfordringer. I lyset af blandt andet den globale magtforskydning medfører dette, at Danmark skal kunne bidrage til, at der sikres tilstrækkelig og relevant kapacitet i det nordamerikanske og vesteuropæiske industrielle forsvarskompleks med henblik på at understøtte varetagelsen af de omskiftelige sikkerhedspolitiske udfordringer. De omskiftelige sikkerhedspolitiske udfordringer betyder, at Danmark i relation til kapaciteter med særlig strategisk betydning har behov for at være tæt forbundet med den pågældende udenlandske leverandør, så leverandøren har en egeninteresse i at fastholde leverancerne til Danmark uanset eventuelle udviklinger, som kunne være en trussel mod sådanne fortsatte leverancer.

5 5/12 NATO, FN, EU og OSCE udgør på forskellig vis rammen for varetagelsen af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser og værdier. For fortsat at opfylde målsætningen om, at Danmark skal være en aktiv og loyal partner i det multilaterale samarbejde og tage medansvar for håndteringen af globale sikkerhedsudfordringer, skal vi bidrage konstruktivt på flere niveauer både politisk og operativt. Derfor skal Danmark levere troværdige bidrag til internationale operationer. Dette fordrer viljen og evnen til at stille relevante militære og civile kapaciteter til rådighed i nødvendigt omfang, og af den rette karakter, sammensætning og kvalitet. Sådanne bidrag kan have som forudsætning, at forsvarsindustrien kan levere relevant kapacitet til løsningen af foreliggende opgaver, hvilket fremhæver betydningen af en nær sammenhæng mellem dansk, europæisk og nordamerikansk forsvarsindustri. Håndhævelsen af Danmarks suverænitet, eksistens og integritet er ultimativt et dansk ansvar. I et strategisk perspektiv sikres Danmarks suverænitet gennem NATO s artikel 5-forpligtelse til kollektivt forsvar af Alliancens territorium. Der forudses imidlertid fortsat at være et behov for at Danmark opretholder udvalgte kapaciteter til at varetage suverænitetshåndhævelse. Dette gælder i stigende grad også i Arktis. I kraft af Grønland og Færøerne er udviklingen af det arktiske område af afgørende betydning for Danmark. Rigsfælleskabets interesser skal varetages gennem en passende tilstedeværelse og internationalt samarbejde, især i rammen af Arktisk Råd, men også gennem Danmarks strategiske samarbejdspartnere og de nordiske lande. Arktis vil i kraft af uafklarede grænsedragninger, råstofforekomster og voksende maritim trafik uvilkårligt vokse i geopolitisk betydning i de kommende år og dermed også få en mere central rolle i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Udviklingen stiller nye krav til forsvarets opgaveløsning fsva. overvågning, suverænitetshåndhævelse og redningstjeneste, hvilket også er afspejlet i det nuværende forsvarsforlig (Aftale på forsvarsområdet ). Udviklingen i trusler og risici betyder endvidere, at der fortsat er behov for, at militære midler kan indgå i samfundets beredskab, herunder i forbindelse med ekstraordinære hændelser, såsom terrorisme og voldsomme naturfænomener. Endelig vil der være behov for, at Danmark fortsat kan yde bidrag til internationale indsatser i forbindelse med større hændelser, herunder med militære kapaciteter. Til trods for, at den sikkerhedspolitiske situation er meget omskiftelig, har større militære systemer som kampfly, kampvogne eller krigsskibe lang levetid. Det er derfor nødvendigt at anlægge et længere tidsperspektiv i forbindelse med vurderingen af, hvilke industrielle kapaciteter der er nødvendige for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsmæssige interesser.

6 6/12 Strategiske områder med særlig betydning for Danmarks sikkerhed Visse industrielle kompetencer og kapaciteter har særlig strategisk betydning for forsvarets opgavevaretagelse og for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, og omkostningerne til opbygning, anvendelse og bortskaffelse af sådanne kompetencer og kapaciteter kan ofte være betydelige. De aktuelt væsentligste strategiske teknologiområder er: avanceret software, herunder cybersikkerhed kommunikations- og kommandokontrolsystemer overvågnings- og radarteknologi operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, fx materiel og kommunikation dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer avanceret materialeteknologi og -behandling energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning Som et lille land kan Danmark ikke råde over alle centrale kompetencer og kapaciteter på de strategiske områder, men realistisk set kun råde over visse kompetencer og kapaciteter inden for hvert strategisk område. Af hensyn til at sikre, at disse kapaciteter og kompetencer er konkurrencedygtige, tilstræbes der størst mulig konkurrence mellem virksomhederne på området om at få ordrer hos udenlandske leverandører og forsvaret. Dertil kommer, at der i de kommende år forventes at blive behov for en forsvarsindustri såvel national som international, der kan bistå forsvaret med effektive og tidssvarende løsninger på området for vedligehold af materiel. International forsvarsindustris betydning for Danmarks sikkerhed Den danske, europæiske og nordamerikanske forsvarsindustri har væsentlig betydning for varetagelsen af Danmarks sikkerhedsinteresser, idet forsvarsindustriens kompetencer og kapaciteter er afgørende for om Danmark kan anskaffe materiel, der er nødvendigt for at opnå relevant styrke og operationelle fordele om Danmark i internationale operationer kan levere en fleksibel, hurtig og effektiv indsats af høj kvalitet om Danmark har den fornødne teknologiske indsigt til at forstå og vurdere nye trusler, udvikle de fornødne modtræk og planlægge den fremtidige varetagelse af Danmarks sikkerhed Siden 1949 har NATO udgjort hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik og udviklet standarder til militære systemer og fremgangsmåder. NATO

7 7/12 interoperabilitet (evnen til at virke sammen) er i dag et minimumskrav i internationale operationer, og den danske indsats bygger på internationale militære standarder, som gør det muligt for Danmark at indgå direkte i internationale operationer. Ved anskaffelser af forsvarsmateriel har Danmark klare fordele ved det tættest mulige materiel- og systemsammenfald i forhold til nære allierede. For det første åbner det for samarbejde med allierede om anskaffelser, drift, vedligeholdelse, træning og uddannelse. For det andet giver det mulighed for at trække på allieredes vedligeholdelseskapacitet og materielreserver i forbindelse med internationale operationer. For det tredje bliver det rentabelt for industrien at udvikle og forbedre materialer og systemer. Endelig muliggør det, at Danmark kan tilvejebringe militær kapacitet, som Danmark ikke selv besidder. Det gælder for eksempel adgang til sikker, operativ kommunikation via satellitter. Langt størstedelen af forsvarets anskaffelser sker på det internationale marked, hvilket i praksis vil sige det europæiske og nordamerikanske marked. I forhold til den enkelte anskaffelse har det ikke betydning, om leverandøren er dansk eller udenlandsk. Det afgørende er kvalitet, teknologi, forsyningssikkerhed, opfyldelse af internationale militære standarder og pris. Derfor arbejder Danmark i alle relevante internationale fora på at sikre et åbent, konkurrencepræget internationalt marked for forsvarsmateriel, som skaber det bedst mulige grundlag for at udvikle konkurrencedygtige, højteknologiske og innovative produkter og tjenesteydelser til lavest mulige pris. Dansk forsvarsindustris betydning for Danmarks sikkerhed Danmark er et lille land med en relativt lille forsvarsindustri. I Danmark er der ca. 450 virksomheder, som på baggrund af deres kompetencer og produkter på det civile marked, vurderes at kunne levere på forsvarsområdet. Heraf har ca. 50 virksomheder en væsentlig del af deres omsætning på forsvarsområdet. 80 pct. af virksomhederne på forsvarsområdet har en omsætning på forsvarsmateriel på under 50 mio. kr. årligt. Virksomhederne på forsvarsområdet er spredt over mange brancher og fordeler sig på nogle få systemleverandører, en række specialiserede underleverandører og nicheproducenter med teknologisk avancerede produkter samt en række komponentleverandører med simple komponenter. Den samlede årlige omsætning på forsvarsområdet skønnes at være mellem 2,0 og 3,0 mia. kr., hvoraf over 75 pct. eksporteres.

8 8/12 Visse danske systemleverandører og underleverandører er leveringsdygtige i avancerede, højteknologiske og internationalt konkurrencedygtige produkter og tjenester på forsvarsområdet. Det gælder særligt inden for de strategiske områder med særlig betydning for varetagelsen af Danmarks sikkerhed, som er nævnt ovenfor. På den baggrund kan danske virksomheder, der råder over konkurrencedygtige kompetencer og kapaciteter inden for de strategiske områder have betydning for varetagelsen af Danmarks sikkerhedsinteresser, idet de bidrager til, at Danmark vedbliver at være en troværdig og attraktiv samarbejdspartner i det internationale samarbejde om fred og sikkerhed kan bidrage til at øge innovationen, skærpe konkurrencen, højne kvaliteten og sænke priserne på det europæiske og nordamerikanske marked for forsvarsmateriel kan samarbejde med forsvaret om levering, drift og udvikling af visse strategiske vigtige teknologier råder over menneskelige ressourcer og kompetencer, der er relevante for det danske samfund i relation til anskaffelse, vedligeholdelse og udvikling af strategisk vigtige teknologier sammen med udenlandske leverandører samt uddannelses- og forskningsinstitutioner bidrager med teknologisk indsigt, som er relevante for evnen til at forstå og vurdere nye trusler og at udvikle løsninger til imødegåelse heraf, specielt vedrørende den avancerede teknologiudvikling, der foregår i privat regi kan dække behov for løbende tilpasning og udbygning med ny funktionalitet i softwarebaserede kommandokontrolsystemer, der kører i døgndrift og kræver hurtig opdatering og korrekt betjening kan bidrage med relevante kompetencer og kapaciteter på udvalgte områder, hvis det som følge af uforudsigelige hændelser skulle være nødvendigt for at kunne levere fornødne løsninger bidrager til at udvikle forsvaret på områder med særlig politisk prioritet, fx energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning samt evnen til at løse opgaver i Arktis Styrker udenlandske leverandørers afhængighed af gensidige relationer til Danmark og deres interesse i at fastholde samarbejdet og forsyningerne til Danmark i tilfælde af uforudsete kriser.

9 9/12 Samlet set er det tilstedeværelsen af konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter, der er grundlaget for, at Danmark kan være en troværdig allieret på det industrielle område, og at Danmark kan levere de fornødne løsninger under mulige, uforudsete kriser. Strategiske anskaffelser Visse anskaffelser af forsvarsmateriel har særlig strategisk betydning for Danmark, hvilket blandt andet betyder, at det er yderst vigtigt, at forsvaret har den nødvendige fulde operative rådighed over kapaciteten. I disse tilfælde kan der være behov for at sikre leverings- og forsyningssikkerheden på en måde, der strækker sig ud over normale kontraktuelle sanktionsregimer for misligholdelse. Krav om industrisamarbejde mellem den udenlandske leverandør og dansk forsvarsindustri m.v. kan være en måde at sikre den nødvendige leverings- og forsyningssikkerhed, herunder f.eks. i relation til rettidig og korrekt levering af såvel kapaciteten som eventuelle supportydelser hertil (reservedele, specialværktøj, dokumentation, træning mv., og eventuelt tillige driftsydelser el.lign.). Strategiske indsatsområder På baggrund af forsvarsindustriens betydning for varetagelsen af Danmarks sikkerhedsinteresser sætter denne strategi rammerne for, hvordan Danmark sikrer, at de fornødne konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter inden for strategiske områder er til rådighed i Danmark, og at Danmark bidrager til en konkurrencedygtig, innovativ og højteknologisk europæisk og nordamerikansk forsvarsindustri. Strategiens seks indsatsområder for at opretholde og udvikle forsvarsindustrien i Danmark beskrives nedenfor. 1. Et konkurrencepræget internationalt marked for forsvarsmateriel Danmark arbejder i relevante internationale sammenhænge målrettet på at sikre et åbent konkurrencepræget internationalt marked for forsvarsmateriel, som fremmer innovation og konkurrenceevne i forsvarsindustrien. Målet er både at sikre markedsadgang for dansk forsvarsindustri og at sikre, at forsvaret kan anskaffe moderne materiel til den rigtige pris på det internationale marked for forsvarsmateriel Som konsekvens heraf foretager Danmark som udgangspunkt anskaffelser af forsvarsmateriel og tjenesteydelser på forsvarsområdet på grundlag af EU s direktiv 2009/81/EF om anskaffelser på forsvarsområdet. Danmark støtter Kommissionens bestræbelser for at udvikle en konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri, idet Danmark lægger vægt på, at det sker under hensyntagen til samarbejdet i NATO og de mindre medlemsstaters ret til at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med EU-retten, herunder artikel 346 TEUF - til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser.

10 10/12 2. Gode rammevilkår for forsvarsindustrien Det væsentligste grundlag for at opretholde og udvikle forsvarsindustrien i Danmark er, at industrien har gode og konkurrencedygtige generelle rammevilkår som udgangspunkt for innovation og udvikling af konkurrencedygtige produkter og tjenesteydelser. På områder, hvor der gælder særlige forhold for forsvarsindustrien, fx med hensyn til krav om produktionstilladelser, eksportkontrol og sikkerhedsgodkendelser, tilstræbes der en klar, gennemsigtig og effektiv administration inden for rammerne af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. 3. Tæt samarbejde mellem forsvaret og industrien Danmark arbejder målrettet på at udvikle forsvarsindustrien gennem samarbejde med forsvaret i form af rådgivning, dialog og udviklingsaktiviteter, der indebærer fordele for begge parter. Forsvaret kan gennem samarbejde med industrien blandt andet få adgang til bedre produkter og innovative løsninger, større fleksibilitet i indsatsen og adgang til civile teknologiske kompetencer. Industrien kan på sin side få adgang til at udvikle nye produkter og løsninger, skaffe viden om kommende behov og få kontakt til udenlandske leverandører og kunder. Samarbejdet mellem forsvaret og industrien omfatter bl.a. kendskab til forsvarets langsigtede anskaffelsesbehov, hvilket giver industrien mulighed for at udvikle samarbejder og produkter, der kan bidrage til at imødekomme forsvarets behov. Rådgivningen til dansk industri foregår blandt andet gennem de danske forsvarsattacheer i udlandet, som kan bistå danske virksomheder med kontakter til udenlandske leverandører eller forsvarsmyndigheder. Dialogen mellem forsvaret og industrien foregår blandt andet i Forsvarets Materielnævn, som er et formelt forum for samarbejdet mellem forsvaret og industrien, samt i Forsvarets Materieltjenestes løbende dialog med danske branche- og interesseorganisationer og samarbejde med industrien om arrangementer vedrørende udviklingsmuligheder på forsvarsmaterielområdet. Udviklingsaktiviteterne kan som udgangspunkt omfatte Forsvarets samarbejde med industrien om udvikling, salg og markedsføring. Samarbejdet foregår almindeligvis ved forsvarets udlån af personel, materiel eller ved støtte til afprøvning og fremvisning af produkter mod dækning af forsvarets omkostninger hertil. Endvidere omfatter udviklingsaktiviteterne Forsvarets Materieltjenestes medfinansieringsprojekter, som udvider forskningskapaciteten på områder, hvor Forsvarets Materieltjeneste ikke selv råder over de fornødne kompetencer. Udvælgelsen af medfinansieringsprojekter sker på grundlag

11 11/12 af værdien for såvel forsvaret som industrien. For at opnå medfinansiering skal et projekt være relevant for forsvaret, gavne forsvarsindustrien, være interessant ud fra et forsknings- eller udviklingsperspektiv og indebære internationalt samarbejde, og industrien skal bidrage med mindst 50 pct. Projekterne drøftes med Dansk Industri og brancheforeningen FAD, eksempelvis i regi af Forsvarets Materielnævn. 4. Anskaffelses- og udviklingssamarbejde med andre nationer og organisationer Som et vigtigt element i varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser indgår Danmark som deltager i udvalgte anskaffelses- og udviklingssamarbejde med andre nationer bilateralt, multinationalt eller i alliancesammenhæng, når dette ud fra en helhedsbetragtning vurderes udbytterigt. I international sammenhæng vil aftalegrundlaget med de øvrige deltagende nationer som udgangspunkt give mulighed for, at virksomheder i Danmark kan deltage på linje med virksomheder fra de øvrige deltagende nationer. Ved indgåelsen af aftaler om sådanne anskaffelses- og udviklingssamarbejder vurderer Forsvaret mulighederne for dansk industrideltagelse i overensstemmelse med principperne i denne strategi, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet også indgår. 5. Forsyningssikkerhed I forbindelse med anskaffelse af forsvarsmateriel sikrer forsvaret, at der i relevant omfang stilles krav om leverings-, - og forsyningssikkerhed vedrørende kapaciteter med strategisk betydning i overensstemmelse med EU-retten. 6. Industrisamarbejde Samarbejdet mellem udenlandske leverandører og danske virksomheder om forsvarsmateriel har betydning for at opretholde og udvikle kompetencer og kapaciteter, der kan være nødvendige for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. For de danske underleverandører er samarbejdet med de store udenlandske leverandører afgørende for deres adgang til det internationale marked for forsvarsmateriel og ny teknologi på forsvarsområdet. For de udenlandske leverandører kan samarbejdet med innovative, konkurrencedygtige danske underleverandører øge deres konkurrenceevne. Der er imidlertid ikke nogen sikkerhed for, at øget konkurrence på markedet for forsvarsmateriel og de øvrige nævnte indsatser sikrer opretholdelse og udvikling af konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter på strategiske områder, som er nødvendige for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Det internationale marked for forsvarsmateriel er fortsat præget af en udbredt beskyttelse af nationale producenter af hensyn til at varetage nationale sikkerhedsinteresser, uanset bestræbelser på at øge konkurrencen på

12 12/12 det internationale marked. Det gør det især vanskeligt for mindre virksomheder fra mindre lande at få adgang til at samarbejde med og blive underleverandører til de store internationale leverandører. Det vurderes at ville tage mange år, før der ses en væsentlig ændring i markedsadgangen for mindre virksomheder. Derfor kan det, hvis andre midler ikke viser sig at være tilstrækkelige, være nødvendigt at forpligte udenlandske leverandører til at samarbejde med virksomheder i Danmark i form af forpligtelser til industrisamarbejde på forsvarsområdet. Eventuelle forpligtelser til industrisamarbejde fastsættes på grundlag af en konkret vurdering ved hver enkelt anskaffelse i overensstemmelse med EU-retten, særligt artikel 346 TEUF om beskyttelse af medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Herunder vurderes det, inden for hvilke af de 8 strategiområder, der er behov for at opretholde og udvikle industrielle kompetencer og kapaciteter i forbindelse med den konkrete anskaffelse. Eventuelle forpligtelser til industrisamarbejde fastsættes som led i forsvarets almindelige anskaffelsesprocedurer og fremgår af Forsvarsministeriets aktstykker, anskaffelsesmateriale og kontrakter.

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

FAQ - nye retningslinjer for industrisamarbejde

FAQ - nye retningslinjer for industrisamarbejde 8. april 2015 FAQ - nye retningslinjer for industrisamarbejde Spørgsmål 1: Hvilken betydning får de nye retningslinjer for gældende aftaler om industrisamarbejde mellem udenlandske leverandører og Erhvervsstyrelsen?

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 1. Resumé Dette er første årlige statusrapport for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret, der

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN MEDFINANSIERINGSORDNINGEN 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2. oktober 28 Sag 7/859 /ssi/frn/-ebst Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 1. Resumé Der er pt. 32 udenlandske leverandører af forsvarsmateriel, som er forpligtet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt 5. december 2016 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2015 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt 10. september 2015 Foretræde for Forsvarsudvalget den 17. september 2015 Indledning Forsvarsministeriet valgte i foråret 2015 at sende

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. maj 2014 Kommissionens meddelelse om revision af eksportkontrolpolitikken,

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 10.10.2012 2012/2223(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser om gensidigt

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

CENSEC KONFERENCE. Den februar Ændringer til våbenloven og krigsmaterielloven og hvad det betyder for din virksomhed

CENSEC KONFERENCE. Den februar Ændringer til våbenloven og krigsmaterielloven og hvad det betyder for din virksomhed CENSEC KONFERENCE Den 8. - 9. februar 2011 Ændringer til våbenloven og loven og hvad det betyder for din virksomhed Forsvarspakken I december 2009 vedtog EU to direktiver: Direktiv om forenkling af vilkår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt. Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt. Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt 15. januar 2008 Sag 07/00859 /ssi/frn/-ebst Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret Resumé Der er pt. 30

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del Bilag 18 Offentligt Anvendelsen af artikel 346 TEUF for at undlade udbud af ordrer om vedligeholdelse af danske krigsskibe Kommentarer til Forsvarsministerens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Implementering af Strategi for Forskning og Uddannelse vedrørende Arktis

Implementering af Strategi for Forskning og Uddannelse vedrørende Arktis Forskning og Uddannelse vedr. Arktis Forskning og Uddannelse vedrørende Arktis Strategiens kontekst Strategien har fokus på rammebetingelserne for forskningen og på de områder, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere