KOMMISSORIUM 4. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSORIUM 4. december 2013"

Transkript

1 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis bevirker en øget geografisk tilgængelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i Arktis. Den øgede tilgængelighed forventes i de kommende år at accelerere den økonomiske aktivitet i Arktis i form af bl.a. øget udvinding af mineraler og fossile brændstoffer, fiskeri samt turisme. Dette vil betyde en stigende skibstrafik i de arktiske egne, ligesom de nordlige skibsruter fra Europa og Nordamerika til Asien i tiltagende omfang periodevis vil være åbne for kommerciel sejlads og dermed udgøre et alternativ til den væsentligt længere rute via Suez. En række lande herunder Kina og Indien viser i stadigt større omfang interesse for det arktiske område bl.a. ved øget kommerciel tilstedeværelse. Disse forhold betyder, at Arktis geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere markant. Udviklingen forudses at få afledte konsekvenser for bl.a. suverænitetshåndhævelse i det arktiske område. Arktisk Råd er det centrale forum for samarbejde og beslutninger vedrørende Arktis. Dette har bl.a. manifesteret sig gennem henholdsvis indgåelse af en juridisk bindende samarbejdsaftale på eftersøgnings- og redningsområdet i 2011 og en tilsvarende samarbejdsaftale på det maritime olieforureningsbekæmpelsesområde i Kongeriget Danmark er centralt placeret i og dækker en væsentlig del af Arktis, hvor dele af kongerigets befolkning har hjemsted. Udviklingen i Arktis herunder særligt i Grønland og på Færøerne er derfor af afgørende betydning for Kongeriget Danmark. Forsvarsministeriet løser i Rigsfællesskabets arktiske egne en række vigtige opgaver, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, redningstjeneste og beskyttelse af havmiljøet. Udviklingen i Arktis vil på en række områder stille ændrede og øgede krav til Forsvarsministeriets opgaveløsning og vil derfor fremadrettet have betydning for udviklingen af store dele af Forsvarsministeriets koncern det være sig både inden for Forsvarskommandoens område, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvaret har en lang tradition for at operere i de arktiske dele af Kongeriget, som bygger på et gensidigt, tæt og tillidsfuldt forhold til såvel befolkning som de lokale myndigheder. Det er afgørende for Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis at fastholde og videreudvikle dette. De ændrede og øgede krav er også afspejlet i Aftale på forsvarsområdet , hvoraf det bl.a. fremgår, at Forligspartierne er enige om, at forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshåndhævelsen og de civilrelaterede opgaver,., må tilpasses på baggrund af denne udvikling. Endvidere fremgår det, at Forsvaret skal hen- HOLMENS KANAL 42 TELEFON: MAIL: CVR: KØBENHAVN K TELEFAX: WEB: EAN:

2 set til udviklingen i Arktis have kapacitet til løsning af alle nuværende opgaver i Arktis, samt en evne til at deployere kapaciteter fra hele ministerområdet til Arktis. På denne baggrund er det fastsat i den politiske aftale, at der inden udgangen af 2014 skal gennemføres en omfattende analyse af den fremadrettede opgaveløsning i Arktis med henblik på at udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis. Det er fastsat, at analysen skal tage udgangspunkt i de analyseemner, der fremgår af aftaleteksten, herunder særligt bilag 2 hertil. Opgaveløsning i Arktis er endvidere behandlet i Rigsrevisionens Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis fra september 2013, hvor der på Forsvarsministeriets område blev peget på behovet for en øget prioritering af overvågning af og udstyr til beredskab på havmiljøområdet samt til eftersøgnings- og redningsberedskab. Der er iværksat en opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger, herunder et afklarende arbejde vedrørende myndighedskompetencerne i relation til havmiljøområdet i Grønland. Relevante myndigheder i Danmark og Grønland vil blive inddraget i arbejdet. På trods af den kommende styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis, er der enighed om, at opgaverne i rigsfællesskabets dele af Arktis løses under forhold, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med danske forhold, særligt grundet de ekstreme klimatiske forhold og store geografiske afstande. Således er det hverken for nærværende eller fremadrettet realistisk, at f.eks. eftersøgnings- og redningsberedskabet kan have et niveau svarende til det i Danmark. Derfor er forebyggelse af bl.a. skibsulykker helt centralt i Arktis, herunder Danmarks indsats i arbejdet i internationale fora for fx koordineret sejlads i forbindelse med krydstogtsejlads. Udnyttelsen af råstoffer i Grønland vil forventeligt for en række af de projekter, der er på tegnebrættet, omfatte etablering af ny infrastruktur, så som havneanlæg. Den øgede trafik, som vil være en konsekvens af disse projekter, kan medføre øgede udfordringer i relation til bl.a. redningstjeneste, havmiljøberedskab, overvågning og suverænitetshåndhævelse. Analysen skal derfor inddrage disse aspekter. Analysens formål og overordnede indhold Med de store forandringer i forudsætningerne for Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis tegner der sig et behov for at se mere grundlæggende på hele ministerområdets opgaver og kapaciteter i det arktiske område. Dette med henblik på at sikre, at kapaciteterne udvikler sig i takt med den øvrige udvikling i området, således at Forsvarsministeriets myndigheder også fremadrettet på troværdig vis kan værne om rigsfællesskabets interesser i området og løse den lange række af opgaver, som danske myndigheder har ansvaret for i Arktis. Formål Der gennemføres derfor en omfattende analyse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis med henblik på at fastlægge, på hvilke områder og med hvilket tempo opgaveløsningen og tilstedeværelsen i Arktis bør styrkes og ændres. Analysens primære geografiske fokusområde vil være Arktisk Kommandos ansvars- og interesseområde, herunder såvel Grønland som Færøerne. Analysen skal danne grundlag for beslutning om indledende tiltag inden for den nuværende aftaleperiode, der strækker sig frem til og med 2017, samt danne grundlag for beslutning om yderligere tiltag i efterfølgende forligsperioder. Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger vedrørende ministerområdets fremadrettede kapaciteter i Arktis, idet anbefalingerne skal være prioriteret i tid og vurderet i en udenrigs- og sikkerhedspolitisk kontekst. 2

3 Overordnet indhold Analysen skal indeholde en baggrundsbeskrivelse af relevante landes arktiske strategier og udviklingen i militær aktivitet og tilstedeværelse i Arktis generelt. Analysen skal behandle alle ministerområdets nuværende opgaver i Arktis samt eventuelle nye opgaver, som analysen måtte identificere. Analysen skal således bl.a. behandle overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, havmiljøopgaver, eftersøgnings- og redningstjeneste samt militære forsvarsopgaver. Derudover skal udviklingen i behovet for at kunne indsætte det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) i Arktis samt anvendelse af hjemmeværnet behandles. En styrket søkortlægning er en præmis for en forbedret sikkerhed til søs i Arktis. Analysen skal derfor behandle en styrkelse af søopmålingsindsatsen i og omkring Grønland og derigennem bl.a. se på mulighederne for at anvende nye teknologier til søopmåling og eventuelt omprioritere forsvarets kapaciteter til søopmåling. De afledte konsekvenser af en sådan styrkelse for så vidt angår andre myndigheders opgavevaretagelse skal indgå i analysen. Analysen skal desuden behandle behovet for infrastruktur i området, herunder landingsbaner, havne og andre logistiske støttepunkter. Endelig skal behandles det afledte behov for styrkelse af evnen til ledelse (kommando, kontrol) og kommunikation i det arktiske område. Der skal desuden belyses afledte behov for træning og uddannelse samt efterretningsindhentning. Analysen skal endvidere belyse hvorledes den grønlandske befolkning i øget omfang kan involveres i den fremadrettede opgaveløsning. En øget inddragelse af den grønlandske befolkning i opgaveløsningen fremgår eksplicit af såvel forsvarsaftalen som det nuværende beredskabsforlig. Den grønlandske befolknings lokalkendskab vil eksempelvis kunne nyttiggøres i forhold til en række af Forsvarsministeriets opgaver, fx overvågning, forureningsbekæmpelse, eftersøgning og redning. Derudover skal der ses på mulighederne for at øge antallet af grønlændere ansat i forsvaret mv. gennem eksempelvis øget rekruttering og etablering af skræddersyede uddannelser i Grønland. Analysen skal også behandle de konkrete muligheder for at samarbejde med andre myndigheder, herunder Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, forskningsinstitutioner, grønlandske og færøske myndigheder, samt for at indgå i bi- eller multinationalt samarbejde i Arktis om løsning af de nævnte opgaver. Analysen skal understøttes af en risikoanalyse på havmiljøområdet, udenrigs- og sikkerhedspolitiske vurderinger samt en række forsøg og afprøvninger. Formålet med forsøg og afprøvninger er at afdække, i hvilket omfang moderne teknologi som fx satellitter og droner kan bidrage til at styrke opgaveløsningen. Der forudses fx gennemført forsøg med satellitovervågning af det grønlandske område, ligesom der også vil skulle gennemføres forsøg, som ser på muligheden for forbedret kommunikation i de nordligste arktiske egne, fx med satellitter. I denne sammenhæng forudses bl.a. samarbejde med danske universiteter, Danmarks Meteorologiske Institut samt det europæiske rumagentur ESA. Økonomi Forsøg og afprøvninger vil tage udgangspunkt i og vil ske inden for de økonomiske rammer til forsøg, der fremgår af forsvarsaftalen Risikoanalysen samt forsøg og afprøvninger gennemføres i hovedsagen parallelt med analysen af den fremtidige opgaveløsning, hvorved delkonklusioner fra analyserne kan udveksles på tværs og skabe et gensidigt opdateret analysegrundlag. 3

4 Som grundlag for efterfølgende beslutninger vedrørende implementering af analysens konklusioner foretages en kortlægning af den nuværende økonomi for Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis samt en økonomisk konsekvensvurdering af analysens anbefalinger samt en vurdering af konsekvenserne for Forsvarsministeriets øvrige opgaveløsning. Det skal i den forbindelse fremgå, hvilke tiltag der vil kunne gennemføres inden for den afsatte økonomi i indeværende aftaleperiode. Leverancer Analysen og dens konklusioner og anbefalinger dokumenteres i en rapport, der færdiggøres og afleveres inden udgangen af I midten af 2014 udfærdiges en statusrapport for analysearbejdet. Senest den 1. december 2013 fremlægges en arbejdsplan indeholdende en tidsplan for arbejdet, synopsis for rapporten, analysemetode, milepæle, plan for kobling mellem de samtidige analyser samt oversigt over planlagte forsøg og afprøvninger. Arbejdets organisering Analysearbejdet ledes af en styregruppe under formandskab af Forsvarsministeriets departementschef. Analysearbejdet udføres af en arbejdsgruppe under ledelse af Forsvarskommandoen. Arbejdsgruppen kan efter behov nedsætte underarbejdsgrupper. Interessenter uden for Forsvarsministeriets ministerområde bidrager til selve analysen ved deltagelse i henholdsvis arbejdsgruppen og de underlagte underarbejdsgrupper. Nærmere deltagelse fastlægges indledningsvis i forbindelse med ovennævnte arbejdsplan. Der etableres en koordinationsgruppe, som skal bidrage med koordination af analysearbejdet, herunder drøfte spørgsmål af tværgående karakter mellem relevante ministerier, med universiteter samt med andre nationer m.v. Koordinationsgruppen vil løbende blive orienteret om status i arbejdet i arbejdsgruppen. Koordinationsgruppen forestår afklaring af spørgsmål, der ikke kræver involvering af styregruppen. Grønland og Færøerne forudses at indgå i analysearbejdet gennem medlemskab af koordinationsgruppen. Arbejdets organisering er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. 4

5 Bilag Analysearbejdets organisering Departementschefen, Forsvarsministeriet Styregruppe - Forsvarschefen - Chefen for Hjemmeværnet - Chefen for Beredskabsstyrelsen - Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste - Chefen for Forsvarsstaben - Chefen for Planlægnings- og Operationsafdelingen, Forsvarsministeriet - Chefen for Ressourceafdelingen, Forsvarsministeriet - Chefen for International Policy afdeling, Forsvarsministeriet - Chefen for Planlægningsstaben, Forsvarskommandoen Planlægnings- og Udviklingskontoret, Forsvarsministeriet Arbejdsgruppe Chefen for Planlægningsstaben, Forsvarskommandoen - Efter behov repræsentanter fra Forsvarsministeriets samlede koncern - Efter behov repræsentanter fra myndigheder uden for Forsvarsministeriets ministerområde - Repræsentanter fra Forsvarsministeriet Planlægningsafdelingen, Forsvarskommandoen Koordinationsgruppe Chefen for Planlægnings- og Operationsafdelingen, Forsvarsministeriet - Repræsentanter på chefsniveau fra Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Transportministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. - Repræsentant fra Grønland - Repræsentant fra Færøerne - Den Nationale Materieldirektør (Chefen for Forsvarets Materieltjeneste) - Chefen for Planlægningsstaben, Forsvarskommandoen - Chefen for Operationsstaben, Forsvarskommandoen - Chefen for Økonomistaben, Forsvarskommandoen - Chefen for Forsvarsakademiet - Repræsentant fra Hjemmeværnskommandoen - Repræsentant fra Beredskabsstyrelsen - Repræsentant fra Forsvarets Efterretningstjeneste - Chefen for Operationskontoret, Forsvarsministeriet - Chefen for Planlægnings- og Udviklingskontoret, Forsvarsministeriet - Chefen for Beredskabskontoret, Forsvarsministeriet - Chefen for Nyt Kampfly Program, Forsvarsministeriet - Sekretariatschefen for Redningsberedskabets Strukturudvalg, Forsvarsministeriet Planlægnings- og Udviklingskontoret, Forsvarsministeriet 5

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5 1 INDLEDNING... 7 1.1 Overordnet problemstilling....

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning,

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 2 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere