VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen "V.V.U.I" anvendes i alle andre tilfælde Foreningen er hjemmehørende i Virring, Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er gennem dens afdelinger at bedre forholdene og fremme interessen for idræt støtte det bredest mulige udbud af idrætsaktiviteter styrke det sociale samvær. 3 Organisation Foreningen er opbygget som en flerstrenget forening med en hovedafdeling afdeling for hver idrætsgren Hovedafdelingen og afdelingerne er selvstændige juridiske enheder, der selv hæfter for de forpligtelser de indgår. 4 Forbund Hovedbestyrelsen og afdelingerne kan tilslutte sig diverse idrætsforbund. 5 - Hovedafdelingen Stk. 1 Hovedbestyrelsen Stk. 2 Ordinær generalforsamling Stk. 4 Arbejdsopgaver Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og én repræsentant fra hver afdeling. Formanden og kassereren vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen, således at formanden vælges i ulige år og kassereren i lige år. Formanden og kassereren skal være fuldt myndige og vælges blandt foreningens medlemmer. Revisionen består af 2 revisorer, der vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen, således at én revisor er på valg i lige år og én i ulige år. Revisorsuppleanten vælges for et år. Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver er kontakt til offentlige instanser så som skolen, kommunen, Told&Skat mv. samt til idrætslige organisationer som Idrætssamvirket i 1

2 Skanderborg, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF). at lede og koordinere det daglige arbejde i foreningen at uddelegere arbejdsopgaver og nedsætte udvalg hvor den finder det hensigtsmæssigt at foranledige at hoved- og afdelingsbestyrelserne får tilbud om fornøden uddannelse og mulighed for at uddannelsen løbende holdes ajour. Hovedbestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde bevilge økonomisk tilskud til ungdomsarbejde i en eller flere afdelinger efter modtaget og begrundet ansøgning. Stk. 5 Opløsning Hovedafdelingens opløsning kan kun forelægges til afstemning på 2 af hinanden efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. På den 1. ekstraordinære generalforsamling skal opløsningen ske ved kvalificeret stemmeflertal, når ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Bestyrelsen skal herefter indkalde ti1 2. ekstraordinær generalforsamling, jf. 9. På den 2. ekstraordinære general forsamling vedtages opløsningen ved simpelt En evt. formue skal anvendes til ungdomsarbejde i afdelingerne. Formuen fordeles mellem afdelingerne efter den procentmæssige fordeling af børn og unge i foreningen, jf. den sidst fremsendte medlemsindberetning til DGI. Udvalg nedsat af hovedafdelingen ophæves samtidig. 6 - Afdelingerne Stk. 1 Afdelingerne Stk. 2 Ordinær generalforsamling En afdelingsbestyrelse består af en formand, kasserer og min. 1 medlem. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på Min. 3 medlemmer 2 suppleanter min. 1 revisor der vælges for en 2 årig periode. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand og kasserer, dog således at det sikres, at formand og kasserer ikke udskiftes samtidig. Formand og kasserer skal være fuldt myndige. Stk. 3 Arbejdsopgaver Stk. 4 Ny afdeling Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for, at medlemmerne har de faciliteter til rådighed, der må forventes for at kunne udøve den pågældende idrætsgren. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlige for, at den enkelte afdeling medvirker aktivt til de aktiviteter, som er vedtaget af hovedbestyrelsen. Dette er en forudsætning for at modtage økonomisk tilskud fra hovedafdelingen. Optagelse af en ny afdeling skal til enhver tid forelægges og godkendes af hovedbestyrelsen. 2

3 Stk. 5 Udmeldelse En afdeling kan med 1 års skriftligt varsel til hovedbestyrelsen udmelde sig af foreningen og fortsætte som selvstændig klub i samme idrætsgren. Udmeldelse kan dog kun ske til udgangen af et regnskabsår. Afdelingens udmeldelse kan kun forelægges til afstemning på afdelingens ordinære generalforsamling og kan kun ske ved kvalificeret stemmeflertal, når ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. 9. På den ekstraordinære generalforsamling vedtages udmeldelsen ved simpelt Ved udtræden af foreningen fraskriver den pågældende afdeling sig sin andel af hovedkassens aktiver og passiver. Den udtrædende afdelings aktiver og passiver overgår til den nystartede klub. Stk. 6 Opløsning En afdelings opløsning kan kun forelægges til afstemning på 2 af hinanden efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. På den 1. ekstraordinære generalforsamling skal opløsningen ske ved kvalificeret stemmeflertal, når ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Bestyrelsen skal herefter indkalde til 2. ekstraordinær generalforsamling, jf. 9. På den 2. ekstraordinære generalforsamling vedtages opløsningen ved simpelt På den ekstraordinære generalforsamling vedtages opløsningen ved simpelt En evt. formue overflyttes til hovedafdelingen på en særskilt konto i en 5 årig periode. Startes idrætsaktiviteten igen under foreningen indenfor denne periode tilfalder formuen afdelingen. Såfremt der ikke genoprettes en ny afdeling indenfor de 5 år, overgår formuen til hovedkassen. 7 - Medlemmer Stk. 1 Indmeldelse Enhver, som vil indordne sig under foreningens love, kan optages som medlem af en afdeling. Ved optagelse skal medlemmet underskrive en indmeldelsesblanket og fremvises en evt. klubskifteblanket. Optagelse af medlemmer under 16 år kræver forældrenes samtykke. Stk. 2 Udmeldelse Udmeldelse skal ske til den pågældende afdelingsbestyrelse. Kontingentet for den termin, hvor udmeldelsen sker, skal betales. Hvis dette ikke sker, slettes vedkommende som medlem og kan ikke optages som medlem igen, før restancen er betalt fuldt ud. Gyldigt spillercertifikat kan ikke udleveres, før kontingentrestance er betalt. 3

4 Stk. 3 Eksklusion Stk. 4 Kontingent Afdelingsbestyrelserne kan udelukke et medlem af foreningen, såfremt den finder grund dertil. Udelukkelsen skal forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde i den pågældende afdeling. Endvidere skal medlemmet have skriftlig besked herom senest 8 dage før bestyrelsesmødet, således medlemmet har mulighed for at fremkomme med sit forsvar. For de enkelte afdelinger opkræves der særskilt kontingent for hver idrætsgren. Dette beløb fastsættes af afdelingsbestyrelserne. Kontingentet skal erlægges indenfor den fastlagte termin. Såfremt hovedafdelingens indtægter reduceres i en sådan grad, at hovedbestyrelsen ikke er i stand til at betale sine forpligtelser, skal afdelingerne bidrage til driften i forhold til deres medlemsantal. Dette kontingent kan fastsættes på et hovedbestyrelsesmøde. Medlemmer der vælges til hoved- og afdelingsbestyrelser kan være kontingentfrie og har samme rettigheder som medlemmer, der betaler kontingent. Stk. 5 Restance Er et medlem i restance udover 2 måneder fra forfaldsdato medfører dette udelukkelse fra samtlige idrætslige aktiviteter, indtil restancen er betalt. Den afdeling der har registreret restancen på medlemmet, har pligt til at informere de øvrige afdelinger om medlemmets restance på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 8 Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Afdelingernes generalforsamling skal være afholdt senest ved udgangen af februar måned, mens hovedbestyrelsens generalforsamling skal være afholdt senest ved udgangen af marts måned. Indkaldelse sker i dagspressen med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal, når den er lovlig indvarslet. Afstemningerne foretages ved simpelt Medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen, såfremt disse ikke er i restance med kontingentet. Forældre til medlemmer under 16 år har stemmeret og er valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til hovedbestyrelsen/afdelingsbestyrelserne. Forslag til behandling på de respektive generalforsamlinger skal skriftligt være hovedbestyrelsen/afdelingsbestyrelserne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Budget for kommende år 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse 8. Valg af bestyrelsessuppleant 4

5 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleanter 11. Eventuelt 9 Ekstraordinær generalforsamling Såfremt den ordinære generalforsamling kræver indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 21 dage efter den ordinære generalforsamling og indkaldes med 14 dages varsel via dagspressen. Hvis ⅔ af hovedbestyrelsen hhv. ⅔ af en afdelingsbestyrelse eller mindst 20 medlemmer skriftligt henvender sig om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal der samtidig vedlægges et skriftligt forslag til motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter modtagelsen af dagsordenen og indkaldes med 14 dages varsel via dagspressen. 10 En vedtægtsændring skal forelægges til afstemning på den ordinære generalforsamling eller på 2 af hinanden efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. Såfremt et kvalificeret stemmeflertal på ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. 9. På den ekstraordinære generalforsamling skal vedtægtsændringen vedtages ved simpelt Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Regnskab Regnskabsåret går fra til Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne skal overholde gældende lovgivning. Det er kassererens ansvar at overholde gældende regnskabslovgivning. Budgettet udfærdiges for hhv. hovedafdelingen og hver enkelt afdeling for det kommende regnskabsår og godkendes af de respektive generalforsamlinger Vedtægtsændringer Tegningsberettigede Kassereren i hovedbestyrelsen afdelingsbestyrelserne kan underskrive på foreningens vegne vedrørende den daglige drift, jf. det godkendte budget. Ved budgetoverskridelser kræves tillige underskrift af hovedformand afdelingsformand. Hovedafdelingens afdelingernes optagelse af lån kreditter og evt. pantsætning af aktiver skal være godkendt på de respektive generalforsamlinger. Ved sådanne beslutninger tegner hovedformand hovedkasserer for hovedafdelingen, mens 5

6 afdelingsformand kasserer tegner for den respektive afdeling. Hverken hovedafdeling eller afdelingerne må placere midler i aktier. 13 Opløsning af foreningen Foreningens opløsning kan kun forelægges til afstemning på den ordinære generalforsamling i hovedafdelingen og eller i de respektive afdelinger og kan kun ske ved kvalificeret stemmeflertal, når ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. 9. På den ekstraordinære generalforsamling vedtages opløsningen ved simpelt Foreningens evt. formue overgår til børne- og ungdomsarbejde i landdistrikterne omkring Virring i Skanderborg Kommune, dog således at enkelt personer eller offentlige institutioner ikke kan blive begunstiget. Foreningens evt. gæld skal inddækkes af hhv. hovedafdeling afdelinger i det omfang dette er muligt. Vedtaget Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Underskrifter Af hovedbestyrelsen 6

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere