Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende L 78 - forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen). Troels Lund Poulsen /Søren Schou

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende L 78 forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen). Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Advokatrådet har ingen bemærkninger til lovforslaget. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) kan ikke støtte forslaget, da ægtefællerabatten indebærer en meget lempelig beskatning i de husstande, hvor begge ægtefæller er omfattet af multimediebeskatningen. AE finder i forvejen, at multimediebeskatning indebærer forskelsbehandling, da beskatningen er ens, uanset hvor mange goder den enkelte har til rådighed. AE foreslår på den baggrund, at multimediebeskatningen i stedet differentieres efter, hvor mange multimedier den enkelte ansatte har til rådighed. AE finder også, at den nugældende ordning er for lempelig, og bør strammes op, så eksempelvis gratis download af musik eller tv-kanaler ikke falder under multimediebeskatning. AE bemærker dog, at tv-pakker endnu ikke er omfattet af multimediebeskatningen. AE beklager den korte høringsfrist, som betyder at høringssvarende ikke kan nå at blive gennemarbejdede. Multimediebeskatningen er udtryk for en beskatning af privat rådighed over computer, telefon og/eller internet. Regeringen og aftaleparterne har lagt vægt på, at den foreslåede rabat tager højde for, at multimediebeskatningen i nogle tilfælde kan være højere end værdien af multimedierne, hvor der er tale ægtefæller, der begge er omfattet af multimediebeskatningen. AE s forslag falder uden for rammerne af dette lovforslag, der som ovenfor anført vedrører en lempelse af multimediebeskatningen ikke en stramning af den eksisterende ordning. Høringsfristen er fastsat på baggrund af en tidspresset proces, hvor det skal sikres, at lovforslaget, der jo er en del af finanslovsaftalen for 2011, kan vedtages inden årsskiftet. Ved fastsættelsen af høringsfristen er der sket en afvejning af en række modsatrettede hensyn, herunder hensynet til høringsparterne, hensynet til at undergive høringssvarene en seriøs overvejelse og kommentering i Skatteministeriet og hensynet til en ordentlig lovproces i Folketinget. Side 2

3 Dansk Aktionærforening Dansk Industri Danmarks Lærerforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk Aktionærforening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Industri støtter forslaget om ægtefællerabat for multimediebeskatningen Danmarks Lærerforening (DL) finder indførelsen af multimediebeskatningen meget uheldig. DL finder, at der er tale om en skat på arbejdsredskaber og opfordrer til, at multimediebeskatningen helt afskaffes. DL bemærker, at lovforslaget ikke retter op på disse kritikpunkter. Dansk Arbejdsgiverforening har tilkendegivet, at lovforslaget ligger uden for foreningens virkefelt. Dansk Byggeri (DB) finder det positivt, at der fremsættes forslag om lempelse af multimediebeskatningen. af dette forslag. DB foretrækker dog, at lempelsen tilgodeser dem, der kun anvender it-udstyr arbejdsmæssigt. Eksempelvis bygge- og anlægsbranchen, hvor multimedier er et arbejdsredskab af samme vigtighed som øvrigt fagligt værktøj. Multimediebeskatningen er en beskatning af privat rådighed over computer, telefon og internetadgang. Mht. telefoner er det muligt at undgå beskatning, selvom telefonen tages med hjem, hvis der oprettes en tro og love-erklæring om, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og arbejdsgiveren kontrollerer dette. I relation til en computer, er det blandt andet muligt at undgå multimediebeskatningen, hvis computeren ikke tages med hjem, eller hvis den er boltet til en firmabil, der tages med hjem på bopælen. DB finder, at multimediebeskatningen hæmmer udviklingen og konkurrenceevnen i byggeerhvervet. DB finder det positivt, at lovforslaget ikke pålægger virksomhederne yderligere administrative byrder, men ser det som Lovforslaget om en ægtefællerabat for multimediebeskatningen ses ikke at bidrage til en forringet udvikling eller konkurrenceevne. Ved udformningen af lovforslaget er der lagt vægt på, at forslaget ikke skal indebærer administrative byrder for erhvervslivet, og at Side 3

4 Dansk Erhverv en ulempe, at rabatten sker i forbindelse med årsopgørelsen, fordi medarbejderne så får svært ved at opdage lempelsen. Dansk Erhverv (DE) beklager stærkt den korte høringsfrist. SKATs systemer forholdsvis let kan håndtere ordningen. til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. DE er modstander af multimediebeskatningen, fordi de anser den for modproduktiv og en bremse for vækst i Danmark. til DE finder det dog positivt at foreslå en lempelse af multimediebeskatningen. Dansk Erhverv finder det ikke rimeligt, at forslaget kun finder anvendelse på gifte samboende. DE nævner også, at lempelsen kunne være fordelt på en anden måde eksempelvis en generel nedsættelse af multimediebeskatning eller fritage visse typer af multimedieskatteydere. Der findes ikke i Skatteministeriets systemer oplysninger om samlevende personer i husstande, der kan anvendes i denne sammenhæng, med mindre personerne er gift. Generelt er skattesystemet indrettet således, at der kun sker sambeskatning af samboende, der er gift. Det gælder bl.a. ved overførsel af visse uudnyttede bundfradrag mv. Ægtefællerabat for multimedieskatten følger derfor samme princip. DE finder det positivt, at det tilstræbes at minimere de administrative byrder for virksomhederne. DE bemærker, at lovforslaget bemærkninger vedr. de økonomiske konsekvenser for det offentlige, anvender en argumentation, som svarer til DE s argumentation for at ophæve multimediebeskatningen. DE deler Skatteministeriets vurdering af, at forslaget medfø- At der i sammenfatningsskemaet i bemærkningerne til lovforslaget Side 4

5 rer en moderat positiv økonomisk effekt for erhvervslivet, og at denne konklusion skulle have fremgået af skemaet over forslagets samlede konsekvenser ikke er angivet erhvervsøkonomiske konsekvenser skyldes, at det, som det fremgår af bemærkningerne, ikke er muligt at kvantificere disse positive konsekvenser. Skatteministeriet er helt enig i, at det i skemaet burde have været angivet, at forslaget medfører moderat positive økonomiske konsekvenser. Dansk IT DE finder det uklart, om der i lovbemærkningerne indføres en minimumsbeskatningsperiode på 8 måneder for begge ægtefæller, og anfører, at det i stedet burde fremgå, at ægtepar tilsammen skal være omfattet af multimediebeskatningen i mindst 16 måneder uanset, hvordan de omfattede måneder fordeler sig mellem ægtefællerne. Dansk IT tilslutter sig forslaget, idet der hermed rettes op på en åbenlys urimelighed. Der indføres ikke et krav om en minimumsbeskatning på 8 måneder for hver ægtefælle. Der er tale om et eksempel i lovbemærkningerne. Det er således korrekt, at det er en betingelse, for at opnå rabat, at ægtefællerne tilsammen er multimediebeskattet i mindst 16 måneder. Det betyder eksempelvis, at hvis den ene ægtefælle har multimedier til privat rådighed i hele indkomståret, skal den anden ægtefælle mindst have multimedier til privat rådighed i 4 måneder, for at der kan opnås rabat. Dansk Journalistforbund Dansk IT mener dog, at multimediebeskatningen helt bør afskaffes, idet der er tale om en beskatning af arbejdsredskaber og mindre fleksibel og opkvalificeret arbejdsstyrke. Dansk Journalistforbund (DJ) finder, at lovforslaget er et skridt i den rigtige retning, men at det ikke løser det grundlæggende problem, nemlig at der er lagt skat på arbejdsredskaber. DJ anbefaler således fortsat, at multimediebeskatningen fjernes. Dansk Magisterforening DJ finder også, at lovforslaget bør tage højde for samlevende. Dansk Magisterforening (DM) bemærker, at den korte høringsfrist medfører, at kvaliteten af høringssvaret forringes. til Dansk Erhverv. til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Side 5

6 DM finder, at multimediebeskatningen begrænser hjemmearbejdspladser og fleksibelt arbejde, at ægtefællerabatten bidrager til yderligere administrationsomkostninger, at lempelsen er beskeden og at det er uforståeligt, at inddrage civil status. Lovforslaget om en ægtefællerabat for multimediebeskatningen ses ikke at bidrage til en forringelse af det fleksible arbejdsmarked. Ægtefællerabatten bliver håndteret i SKATs systemer og påfører ikke virksomhederne yderligere administrationsomkostninger. I kølvandet på finanskrisen, er det positivt, at det er muligt at gennemføre skattelettelser med sigte på at øge den økonomiske vækst. Der henvises til kommentaren til Dansk Erhverv. Danske Advokater DM foreslår, at multimediebeskatningen fjernes eller at ægtefællerabatten øges. Danske Advokater (DA) anfører, at lovforslaget ikke bidrager til en forenkling af skattelovgivningen. Der er tale om en forholdsvis enkel og ukompliceret lempelse af multimediebeskatningen. DA finder, at det med fordel kan præciseres, at der vil kunne blive taget højde for rabatten i forbindelse med forskudsansættelsen for følgende år. For personer, der omfattes af den reducerede beskatning, kan rabatten først gives i forbindelse med årsopgørelsen. Det skyldes, at arbejdsgiverne ikke har de fornødne oplysninger om en ansats ægtefælle. Det løbende skattetræk må derfor nødvendigvis ske af det fulde multimediebeløb før eventuel ægtefællereduktion. Danske Regioner Datatilsynet DA finder høringsfristen urimelig kort, og at der dermed ikke er reel mulighed for at underkaste lovforslaget en dybdegående gennemgang. Danske Regioner finder, at lovforslaget er et skridt i den rigtige retning, og henviser i øvrigt til sit høringssvar til Skatteministeriet vedr. Forårspakke 2.0. Datatilsynet har ingen bemærk- til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Side 6

7 Foreningen af Danske Skatteankenævn Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer FTF ninger til lovforslaget. Foreningen af Danske Skatteankenævn har ingen bemærkninger til lovforslaget. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har bl.a. grundet den korte frist ikke for nærværende bemærkninger. Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) finder, at forslaget medfører en urimelig positiv særbehandling af gifte samboende i forhold til ugifte samboende. FRR beklager den korte frist. FTF beklager, at lovforslaget ikke er sendt i direkte høring til FTF. FTF finder principielt, at multimediebeskatningen bør ophæves, idet den hæmmer en fleksibel og dynamisk arbejdstilrettelæggelse. FTF finder, at det er et tilbageskridt, at lægge vægt på civilstand. til Dansk Erhverv. Der henvises til bemærkninger til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Skatteministeriet søger at sende lovforslag i høring til så mange relevante parter som muligt. Oplysning om høringen bliver endvidere lagt på Skatteministeriets hjemmeside og på Høringsportalen på borger.dk samtidig med udsendelsen af høringsbrevene. Hertil kommer, at det er muligt at tilmelde sig Skatteministeriets nyhedsmails, hvor man får besked om høring af et lovforslag. til Dansk Erhverv. IT-Branchen FTF finder, at lovforslaget må forvente at betyde forøget bureaukrati. IT-Banchen (ITB) kvitterer for den foreslåede lempelse af multimediebeskatningen. Grundlæggende mener ITB dog, at multimediebeskatningen er til skade for Danmarks produktivitet. Lovforslaget er dog et skridt til Side 7

8 Kommunernes Landsforening i den rigtige retning. Kommunernes Landsforening (KL) henviser til sit tidligere høringssvar til Forårspakke 2.0, hvor det bl.a. blev anført, at multimediebeskatning generelt er samfundsmæssig uhensigtsmæssig og udgiftsdrivende for kommunerne samt at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet hæmmes. Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation KL ønsker på den baggrund multimediebeskatningen fjernet. KL bemærker også, at forslaget indebærer, at de kommunale skatter reduceres med 50 mio. kr. KL finder, at der bør korrigeres for dette ved opgørelsen af efterreguleringen af kommunernes skatter og tilskuds- og udligningsbeløb for indkomståret 2011 i Kommunikation og Sprog (KS) finder, at multimediebeskatningen er en skat på fleksibilitet og produktivitet. KS bemærker, at deres synspunkt om at multimediebeskatningen hindrer bedre vilkår for øget produktivitet også fremgår af forslagets bemærkninger. KS mener derfor, at multimediebeskatningen helt bør fjernes. KS bemærker, at kravet om, at der er tale om ægtefæller er en urimelig og uforstående forskelsbehandling af borgerne på baggrund af samlivsform. Ledernes Hovedorganisation (LH) finder, at multimediebeskatningen er uhensigtsmæssig, Det har i mange år været kutyme alene at kompensere selvbudgetterende kommuner for økonomiske konsekvenser af større og omfattende ændringer i skattelovgivningen, efter at kommunerne har lagt deres budgetter fast. Det seneste eksempel herpå er lavere skat på arbejde fra De kommunaløkonomiske konsekvenser af nærværende lovforslag er samlet set beskedne, og har alene betydning for de ganske få kommuner, der har valgt at selvbudgettere beskatningsgrundlaget for Skatteministeriet skal på denne baggrund afvise KL s ønske. til Dansk Erhverv af dette forslag. Der henvi- Side 8

9 og hindrer fleksibilitet og produktivitet på arbejdsmarkedet. Hjemmearbejdspladser er ikke et frynsegode, men fremmer en fornuftig work-life balance. Multimediebeskatningen har betydet en nedgang i antallet af hjemmearbejdspladser. ses Landsorganisationen i Danmark LH finder, at selvom lovforslaget er et lille skridt i den rigtige retning, er det bedre helt at afskaffe multimediebeskatningen. Landsorganisationen i Danmark (LO) støtter beskatningen af frynsegoder, fordi det som udgangspunkt skal sikres, at al løn beskattes uanset fremtrædelsesform. Skattefaglig Forenings Skatteudvalg Videncenter for Landbrug LO finder dog multimediebeskatningen for tilfældig. Beskatningen er ens uanset, at mange kun har et multimedie til privat rådighed. LO anbefaler derfor, at der skabes bedre sammenhæng mellem beskatningen og den faktiske værdi af personalegoder. Skattefaglig Forenings Skatteudvalg har ingen bemærkninger til lovforslaget. Videncenter for Landbrug (VFL) er tilfredse med, at lovforslaget også omfatter selvstændigt erhvervsdrivende. VFL ønsker bekræftet, at den foreslåede ændring medfører, at en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og opfylder betingelserne for at opnå ægtefællerabat, skal tillægge kr. til virksomhedens resultat, samt anse et tilsvarende beløb for hævet. Er der tale om en ugift samboende selvstændigt erhvervsdrivende er beløbet dog kr., idet der i så fald ikke opnås ægtefællerabat. til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Den skitserede metode for betaling af multimedieskat for en selvstændigt erhvervsdrivene er korrekt efter de gældende regler. Det skal dog bemærkes, at beløbet på kr. forudsætter, at den selvstændigt erhvervsdrivende har multimedier til privat rådighed hele året, og at ægtefællen mindst er omfattet af multimediebeskatning i 4 måneder. Side 9

10 Ældresagen VFL anfører, at i modsætning til lønmodtagere o.lign. kan selvstændigt erhvervsdrivende i et vist omfang selv tage højde for rabatten i forhold til den løbende skattebetaling. Ældresagen har ingen bemærkninger til lovforslaget. Det er korrekt. Side 10

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere